KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

2 INDHOLD Ledelsesberetning kvartal 2017 i overskrifter... 1 Hovedtal... 1 Ledelsen udtaler... 3 Kommentering af resultatet for kvartal Kapital og solvens... 6 Risikoforhold... 7 Forventninger til hele året Anvendt regnskabspraksis... 8 Planlagte begivenheder i 4. kvartal Kommende regnskabsregler... 9 Yderligere information... 9 Kontaktpersoner... 9 Ledelsespåtegning... 25

3 1. 3. kvartal 2017 i overskrifter Basisindtægterne udgjorde 933 mio. kr., hvilket er en stigning på 57 mio. kr. sammenlignet med samme periode i 2016 Tab og nedskrivninger udgjorde en indtægt på 115 mio. kr., hvilket er en følge af de forbedrede forhold i landbrugssektoren, samt de tabsbegrænsende foranstaltninger i DLRs samarbejde med pengeinstitutterne Resultat før skat udgjorde 898 mio. kr., svarende til en stigning på 16 pct. i forhold til samme periode af 2016 Efter skat af periodens resultat og honorering af indehavere af hybrid kernekapital er der henlagt 645 mio. kr. til egenkapitalen DLRs nettoudlån til landbrugs- og byerhvervskunder udgjorde 1,8 mia. kr. Hovedtal Resultatopgørelse kvt kvt. Indeks 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt / Bidragsindtægter Øvrige basisindtægter, netto Renteudgifter seniorlån og efterstillet kapital Gebyrer og provisioner, netto Basisindtægter (realkreditindtægter) Udgifter til personale og administration mv Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsindtjening (fonds) Resultat før skat Resultat efter skat DLR - Delårsrapport kvartal

4 Balance i sammendrag, ultimo 3. kvt. 3. kvt. Indeks 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt / Aktiver Udlån Obligationer og aktier m.v Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstilede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Nøgletal kvt kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt Egenkapitalforrentning Resultat før skat i pct af egenkapital 7,3% 6,3% 2,6% 2,2% 2,4% 2,2% Resultat efter skat i pct af egenkapital 5,7% 4,9% 2,0% 1,7% 1,9% 1,7% Solvens Kapitalprocent 14,8% 14,1% 14,8% 15,7% 14,7% 14,3% Udlånsaktivitet Vækst i udlånsportefølje, pct. (nominel) 1,5 2,6 0,3 0,7 0,5 1,2 Bruttonyudlån Antal nye lån Udlån i forhold til egenkapital 11,6 11,4 11,6 10,6 11,2 11,3 Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets definitioner. DLR - Delårsrapport kvartal

5 Ledelsen udtaler DLRs solvensmæssige forhold er derfor ikke væsentligt påvirket efter indfrielsen af den hybride kernekapital. Kommentering af resultatet for kvartal 2017 Resultatopgørelse DLR opnåede i perioden et tilfredsstillende resultat før skat på 898 mio. kr., hvilket er 126 mio. kr. bedre end i tilsvarende periode af Efter skat blev resultatet 702 mio. kr. DLRs indtjening fremkommer primært fra: Basisindtjening: Indtjening fra realkreditvirksomhed i form af bidragsindtægter, gebyrer og provisioner m.v. fratrukket de dertil hørende administrationsomkostninger samt tab og nedskrivninger Beholdningsindtjening: Afkastet fra fondsbeholdningen I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for kvartal 2017 udtaler adm. direktør Jens Kr. A. Møller: DLRs resultat for de første 9 måneder af 2017 på 898 mio. kr. før skat er tilfredsstillende og bedre end forventet. Resultatet er positivt påvirket af en fortsat stigende udlånsportefølje, der har resulteret i, at bidragsindtægterne, trods et uændret gennemsnitligt bidragsniveau, er forøget. Herudover har de forbedrede forhold i landbrugssektoren medført, at DLR i perioden netto har kunnet reducere omfanget af individuelle nedskrivninger. Dette har været medvirkende til, at driftsvirkningen af tab og nedskrivninger udviser en indtægt på 115 mio. kr. DLR har i 3. kvartal 2017 indfriet den i 2012 udstedte hybride kernekapital på mio. kr. og samtidig udstedt ny ansvarlig kapital for 650 mio. kr. Transaktionerne skal ses i sammenhæng med, at DLRs kapitalgrundlag i 2. kvartal 2017 blev styrket gennem salg af egne aktier til en markedsværdi af godt 600 mio. kr. DLR - Delårsrapport kvartal

6 Tabel 1 - Resultatopgørelse kvt kvt. Indeks /16 Bidragsindtægter Øvrige basisindtægter, netto Renteudgifter seniorlån og efterstillet kapital Gebyrer og provisioner, netto Basisindtægter (realkreditindtægter) Udgifter til personale og administration mv Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Basisresultat Beholdningsindtjening (fonds) Resultat før skat Resultat efter skat Basisindtjening Bidragsindtægterne udgjorde mio. kr., hvilket er 35 mio. kr. mere end i samme periode af Stigningen skyldes en forøget udlånsportefølje, idet den gennemsnitlige bidragssats er på samme niveau som i Renteudgifter til seniorlån udgjorde 35 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode af Renteudgiften omfatter et stigende omfang af udstedte seniorlån i forhold til året før, hvilket imidlertid er blevet opvejet af, at den gennemsnitlige rentesats i 2017 har været lavere end i samme periode af Gebyrer og provisioner (netto) omfatter dels gebyrindtægter og kurtage i forbindelse med udbetaling og indfrielse af realkreditlån samt kursskæring ved refinansiering og låneudbetalinger og dels provisionsudgifter til pengeinstitutter, der har formidlet lån til DLR. Udgifterne omfatter både formidlingsprovision samt provision for at stille tabsgarantier mv. Gebyrer og provisioner (netto) udgjorde en udgift på 222 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. lavere end i samme periode af Faldet skyldes en kombination af øgede gebyr- og provisionsindtægter på 48 mio. kr., som følge af et betydeligt bruttoudlån i perioden, og modsatrettet øgede gebyr- og provisionsudgifter på 35 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med den stigende udlånsportefølje og deraf afledte større udgifter til provision for tabsgarantier mv. Basisindtægterne udgjorde herefter 933 mio. kr., hvilket er 57 mio. kr. mere end i samme periode af Stigningen udgør 7 pct. DLR - Delårsrapport kvartal

7 Udgifter til personale og administration m.v. udgjorde 186 mio. kr., hvilket er en stigning på 14 mio. kr. i forhold til samme periode af Stigningen vedrører dels øgede udgifter til personale og administration som følge af en stigning i antallet af medarbejdere, dels en stigning i it-udgifterne blandt andet i forbindelse med udvikling af DLRs digitale rådgivningsplatform. Andre driftsudgifter vedrører en udgift til afviklingsformuen. Tab og nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, inklusive reguleringer fra tidligere år, er opgjort til en indtægt på 115 mio. kr., der sammensætter sig som følger: Konstaterede tab - 45 mio. kr. Nettoændring i nedskrivninger mio. kr. Tabsmodregning i provisionsbetalinger fra pengeinstitutter +53 mio. kr. I beløbet indgår modregninger vedrørende tab konstateret i tidligere år. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgjorde en indtægt på 44 mio. kr. Den relativt høje beholdningsindtjening skyldes det fortsat faldende renteniveau i 2017 og den heraf afledte positive kursudvikling. DLRs investeringsbeholdning (fondsaktiver Disponering af periodens totalindkomst Periodens totalindkomst udgør 702 mio. kr. Heraf er 73 mio. kr. betalt til indehavere af hybrid kernekapital. Da denne udgift er skattemæssigt fradragsberettiget, udgør DLRs nettoudgift 57 mio. kr. Samlet medfører dette, at der er overført 645 mio. kr. til DLRs egenkapital. Balance Realkreditudlån opgjort til nominel værdi ultimo 3. kvartal 2017 udgjorde 139,6 mia. kr. Beholdningen af obligationer udgjorde 38,4 mia. kr. Heraf udgjorde porteføljen af DLR obligationer 26,1 mia. kr., som modregnes i Udstedte obligationer, mens 12,3 mia. kr. vedrører placeringer i statspapirer og andre realkreditobligationer. Ud over obligationsbeholdningen på 38,4 mia. kr. havde DLR øvrige fondsaktiver for 4,2 mia. kr., hvorfor de samlede fondsaktiver opgjort brutto udgjorde 42,6 mia. kr. ultimo 3. kvartal. Af fondsaktiverne udgjorde midlertidig likviditet, der hidrører fra terminsbetalinger, låneindfrielser og refinansieringsauktioner, i alt 19,0 mia. kr., hvorefter investeringsbeholdningen udgjorde 23,6 mia. kr. DLRs balance udgjorde 158,8 mia. kr. ultimo 3. kvartal eksklusiv midlertidig likviditet) udgjorde 23,6 mia. kr. ultimo 3. kvartal DLR - Delårsrapport kvartal

8 Kapital og solvens Kapitalgrundlag I kapitalgrundlaget ultimo 3. kvartal 2017 er periodens resultat ikke indregnet, som følge af at der ikke er foretaget en revisionsmæssig gennemgang af regnskabet. Kapitalgrundlaget er på samme niveau som ultimo Kapitalgrundlaget blev i 1. halvår 2017 forøget med 646 mio. kr., blandt andet gennem salg af egne aktier for 632 mio. kr. I 3. kvartal 2017 er der foretaget indfrielse af hybrid kernekapital på mio. kr. og samtidig udstedt ny supplerende kapital for 650 mio. kr. Vægtet risikoeksponering I 2017 er de risikovægtede poster faldet fra 80,7 mia. kr. til 78,1 mia. kr., hvilket er sket på trods af en stigende udlånsportefølje. Den primære årsag er en forbedring af IRB-porteføljens bonitet, hvor der i perioden er sket et fald i antallet af låntagere i misligholdelse. Kapitalprocenter Kapitalprocenten kan således opgøres til 14,8 ultimo 3. kvartal 2017 mod 14,3 ultimo Den egentlige kernekapitalprocent udgør 13,9 mod 12,7 ultimo Såfremt periodens resultat havde været indregnet havde kapitalprocenten udgjort 15,6 og kernekapitalprocenten 14,8. 6

9 Tabel 2 Kapital og solvens 30. sep dec Egenkapital Resultat mv. der ikke kan indregnes i kernekapitalen Hybrid kernekapital der er indregnet i egenkapitalen Fradrag som følge af forsigtig værdiansættelse Forskel mellem forventede tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Udskudt skat -1-1 Egentlig kernekapital Hybrid kernekapital Supplerende kapital Kapitalgrundlag Vægtet risikoeksponering med kreditrisiko mv Vægtet risikoeksponering med markedsrisiko Vægtet risikoeksponering med operationel risiko Vægtet risikoeksponering i alt Egentlig kernekapitalprocent 13,9% 12,7% Kapitalprocent 14,8% 14,3% Risikoforhold DLRs kredit- og markedsrisici vurderes at være begrænsede. Dette skyldes dels det lovgivningsmæssige fundament, dels de internt fastlagte kreditpolitiske retningslinjer. Hertil kommer de tabsbegrænsende ordninger, herunder garantistillelse, der i henhold til aftaler med de samarbejdende pengeinstitutter er etableret for DLRs forskellige udlånsområder. For en uddybning af såvel markedsrisiko som kreditrisiko henvises til Risiko- og kapitalstyringsrapport for 2016, som er tilgængelig på Restancer og tabssager Ultimo 3. kvartal 2017 udgjorde skyldige terminsydelser 124 mio. kr. mod ligeledes 124 mio. kr. ultimo Af restancebeløbet hidrører langt hovedparten fra terminer, der ikke er ældre end 3½ måned. 7

10 Antallet af tabssager i kvartal 2017 udgjorde 104, mod 80 i den tilsvarende periode af DLRs beholdning af overtagne panter udgjorde 16 ultimo 3. kvartal. Værdien af de overtagne ejendomme udgjorde 56 mio. kr. ultimo kvartalet mod 159 mio. kr. ultimo Forventninger til hele året 2017 I årsregnskabet for 2016 blev oplyst en forventet basisindtjening for hele 2017 i størrelsesorden mio. kr. Efter halvåret var det forventningen, at basisindtjeningen for hele 2017 vil udgøre mellem mio. kr. Efter 3. kvartal er det forventningen, at basisindtjeningen vil ligge i den øvre del af det anførte interval. Den væsentligste usikkerhedsfaktor i basisindtjeningen for hele året vedrører driftsvirkningen af tab- og nedskrivninger i den resterende del af Årets resultat før skat er endvidere påvirket af den usikkerhed, der er relateret til renteudviklingen i den resterende del af året og den deraf afledte beholdningsindtjening. Anvendt regnskabspraksis DLRs delårsrapport er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbestemmelser for realkreditinstitutter samt de krav, NASDAQ Copenhagen i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for udstedere af børsnoterede obligationer. Anvendt regnskabspraksis blev i regnskabet for 1. kvartal ændret i relation til klassifikation af følgende poster: Honorar til landbrugsvurderingssagkyndige: Tidligere er udgiften i omkostningsnoten blevet klassificeret som Øvrige administrationsudgifter. Udgiften fra og med 2017 klassificeret under Personaleudgifter. Tabsmodregning i provisioner til aktionærpengeinstitutterne er tidligere blevet modregnet i regnskabsposten Afgivne gebyrer og provisionsudgifter. Med virkning fra 2017 er indtægten ført under nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Om-klassificeringerne har ingen effekt på hverken resultat før skat, totalindkomsten eller egenkapitalen. Sammenligningstallene for de pågældende poster er ligeledes tilrettet. Der er ikke lavet ændringer til anvendt regnskabspraksis i 2. og 3. kvartal Regnskabet har ikke været underlagt revision eller review. 8

11 Planlagte begivenheder i 4. kvartal 2017 Indgåelse af administrationsaftale DLR har indgået en rammeaftale om administration af Landbrugets Finansieringsinstitut (LFI) i forbindelse med bankens reorganisering. DLR påtager sig ingen kreditrisiko i forbindelse med administrationen af LFI s låneportefølje. Rammeaftalen løber i 5 år og vil kun i meget begrænset omfang påvirke DLRs indtjening. Administrationsaftalen forventes at træde i kraft i 4. kvartal Kommende regnskabsregler de nye regnskabsbestemmelser ved førstegangsanvendelsen vil medføre en øget nedskrivningssaldo (korrektivkonto). Det er p.t. ikke muligt at komme med et sikkert bud på førstegangseffekten ved overgang til det nye regelsæt. Med den nuværende viden er det dog forventningen, at kapitalpåvirkningen for DLR vil være mindre end 100 mio. kr., og dermed uden væsentlig effekt på DLRs kapitalforhold. Yderligere information Der henvises i øvrigt til hvor der findes yderligere oplysninger om DLR, og hvor blandt andet årsrapporten for 2016 samt Risiko- og kapitalstyringsrapport kan downloades. Herudover findes der yderligere oplysninger om coverpools og ratingforhold for DLR. Kontaktpersoner Adm. direktør Jens Kr. A. Møller, tlf Direktør Michael Jensen, tlf Den internationale regnskabsstandard IFRS 9 træder i kraft med virkning fra 1. januar 2018, hvilket medfører ændringer i Finanstilsynets regnskabsbestemmelser, særligt vedrørende nedskrivningsreglerne. I DLR pågår et arbejde med at udvikle de nedskrivningsmodeller, der er en konsekvens af det nye regelsæt. Det er DLRs forventning, at 9

12 Resultat og indkomstopgørelsen kvt kvt. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v. 0 0 Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -2-3 Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse Resultat efter skat Fordeles på: DLR Kredit A/S aktionærer * Indehavere af hybrid kernekapital Totalindkomst * Som følge af skattefradrag på betaling til indehavere af hybrid kernekapital øges konsolideringen udover det nævnte beløb med yderligere 16 mio. kr. i 2017 (22% af 73 mio. kr.). For 2016 blev konsolideringen på tilsvarende vis øget med 18 mio. kr. 10

13 Balance 30. sep. 31. dec. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Grunde og bygninger, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver 3 4 Udskudte skatteaktiver 1 1 Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 15 Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter 8 4 Gæld i alt Hensættelser til udskudt skat 4 4 Hensatte forpligtelser i alt 4 4 Efterstilede kapitalindskud Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Bunden fondsreserve Overført overskud mv Hybrid kernekapital Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke balanceførte poster Garantier 7 17 Eventualforpligtelser (lånetilbud)

14 Egenkapitalopgørelse Aktie- Opskriv- kapital 1) ningshen- læggelser Bunden fondsre- serve Overført Indehavere resultat af hybrid kernekapital 2) 2016 Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst I alt Transaktioner med ejere Køb af egne aktier Renter på hybrid kernekapital Skatteværdi af fradrag for renter til hybrid kapital Egenkapital pr. 31. december Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst Transaktioner med ejere Salg af egne aktier 3) Renter på hybrid kernekapital Skatteværdi af fradrag for renter til hybrid kapital Indfrielse af hybrid kernekapital Egenkapital pr. 30. september ) Aktiekapitalen er fordelt på aktier á kr. 1,00. Det samlede antal aktier udgør DLR Kredit A/S har kun en aktieklasse, hvor alle aktier besidder samme rettigheder. 2) Hybrid kernekapital, der overholdte betingelserne i CRR-forordningen. 3) Egne aktier DLR Kredit har i de første 9 måneder af 2017 solgt egne aktier svarende til en markedsværdi på 632 mio. kr. 12

15 Kapital og solvens 30. sep. 31. dec Egenkapital Resultat mv. der ikke kan indregnes i kernekapitalen Hybrid kernekapital der er indregnet i egenkapitalen Fradrag som følge af forsigtig værdiansættelse Forskel mellem forventede tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Udskudt skat -1-1 Egentlig kernekapital Hybrid kernekapital Supplerende kapital Kapitalgrundlag Vægtet risikoeksponering med kreditrisiko mv Vægtet risikoeksponering med markedsrisiko Vægtet risikoeksponering med operationel risiko Vægtet risikoeksponering i alt Egentlig kernekapitalprocent 13,9% 12,7% Kapitalprocent 14,8% 14,3% 13

16 Noteoversigt Nr. Notenavn Noter - resultatopgørelse 1 Renteindtægter 2 Renteudgifter 3 Kursreguleringer 4 Udgifter til personale og administration 5 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Noter - aktiver 6 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 7 Udlån til dagsværdi 8 Udlån til amortiseret kostpris 9 Realkreditlån (nominel) fordelt på ejendomskategorier i pct. 10 Antal lån - ultimo 11 Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi og amortiseret kostpris 12 Obligationer til dagsværdi 13 Grunde og bygninger (domicilejendomme) 14 Andre aktiver Noter - passiver mv. 15 Udstedte obligationer til dagsværdi 16 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 17 Andre passiver 18 Ikke balanceførte poster 19 Eventualaktiver Noter - hovedtal og nøgletal 20 Hovedtal 21 Nøgletal Noter - Øvrige 22 Afstemning af resultatopgørelse for "basis- beholdningsindtjeing" versus "officielle regnskabsopstilling" 14

17 Noter resultatopgørelse kvt kvt. Note Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 0 0 Udlån Bidrag Obligationer Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Rente af egne realkreditobligationer modregnet i rente af udstedte obligationer I alt Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker -2-2 Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige renteudgifter 0 0 Renteudgifter i alt Rente af egne realkreditobligationer modregnet i rente af udstedte obligationer I alt Kursreguleringer Realkreditudlån Obligationer Aktier m.v. 0 1 Øvrige aktiver 0 0 Valuta 4-1 Afledte finansielle instrumenter 0-3 Udstedte obligationer I alt kursreguleringer

18 Noter resultatopgørelse kvt kvt. Note Udgifter til personale og administration Personaleudgifter Lønninger * Pensioner -8-8 Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter IT-udgifter Revision, Finanstilsyn og brancheforening -6-6 Øvrige udgifter I alt I alt udgifter til personale og administration * Heraf bestyrelse og direktion Fast vederlag -5,1-4,9 Variabelt vederlag 0 0,0 I alt -5,1-4,9 Antal direktionsmedlemmer - ultimo Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Tab i perioden Indgået på tidligere afskrevne fordringer 2 2 Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger Tab modregnet i provisionsbetalinger til pengeinstitutter Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v

19 Noter aktiver 30. sep. 31. dec. Note Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt DLR havde ikke indgået reverse-repo forretninger per ultimo regnskabsperioden. 7 Udlån til dagsværdi Realkreditudlån nominel værdi Regulering til dagsværdi af underliggende obligationer Regulering for kreditrisiko Realkreditudlån til dagsværdi Restancer før nedskrivninger Øvrige udlån og udlæg før nedskrivninger Nedskrivninger på restancer og udlæg I alt Udlån til amortiseret kostpris Udlån Regulering for kreditrisiko -5-6 I alt Realkreditlån (nominel) fordelt på ejendomskategorier i pct. Landbrug Ejerboliger 6 6 Støttet byggeri til beboelse 0 0 Private beboelsesejendomme til udlejning Kontor- og forretningsejendomme Industri- og håndværksejendomme 1 1 Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål 0 0 Andre ejendomme 1 1 I alt i pct Antal lån - ultimo

20 Noter aktiver 30. sep. 31. dec. Note Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi og amortiseret kostpris Individuelle Nedskrivninger på udlån og garantier primo Tilbageførte nedskrivninger Nedskrivninger i perioden Nedskrivninger ultimo Gruppevise Nedskrivninger på udlån og garantier primo Tilbageførte nedskrivninger 0-25 Nedskrivninger i perioden 7 70 Nedskrivninger ultimo Nedskrivninger ultimo i alt Obligationer til dagsværdi - Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Obligationer - brutto Egne realkreditobligationer modregnet i udstedte obligationer I alt

21 Noter aktiver 30. sep. 31. dec. Note Grunde og bygninger (domicilejendomme) Dagsværdi primo Tilgang i årets løb 0 0 Afskrivning -1-1 Værdiændringer indregnet i anden totalindkomst 0 0 Dagsværdi ultimo Domicilejendommenes værdi måles årligt af DLRs erhvervsvurderingssagkyndige. 14 Andre aktiver Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter m.v Tilgodehavende renter og provision Forskellige debitorer I alt

22 Noter passiver m.v. 30. sep. 31. dec. Note Udstedte obligationer til dagsværdi Realkreditobligationer - nominel værdi Regulering til dagsværdi Udstedte obligationer - brutto Modregning af egne realkreditobligationer - dagsværdi I alt Heraf præemitteret, markedsværdi Kontantværdi af udtrukne obligationer til næste termin (afregningskurs) Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Udstedelser i forbindelse med seniorgæld Modregning af egne obligationer 0 0 I alt Andre passiver Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter m.v. 5 5 Skyldige renter og provision Øvrige passiver I alt

23 Noter passiver m.v. 30. sep. 31. dec. Note Ikke balanceførte poster Garantier mv. Finansgarantier 3 3 Øvrige garantier 4 15 I alt 7 17 Andre eventualforpligtelser Uigenkaldelige kredittilsagn (lånetilbud) I alt Udover ovennævnte garantier og evetualforpligtelser anvendes DLRs obligationsbeholdning som sikkerhedsstillelse overfor intradag afvikling af VP sumclearing. Det vurderes ikke at ville medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer 19 Eventualaktiver Der er etableret tabsmodregningsordninger imellem DLR og dets aktionærpengeinstitutter, hvor det enkelte pengeinstitut i provisionsbetalingerne modregnes samtlige tab, som DLR måtte blive påført. Modregning kan foretages i en årrække fremadrettet. Dette medfører, at i det omfang de foretagne nedskrivninger på eksponeringer indenfor ordningerne ender ud i et konstateret tab, vil DLR fremover kunne modregne dette tab i fremtidige provisionsbetalinger. 21

24 Noter hovedtal og nøgletal kvt kvt kvt kvt kvt. Note Hovedtal Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Andre ordinære indtægter m.v Udgifter til personale og administration m.v Indtjening Nedskrivninger på udlån og tilgodehav Kursreguleringer Resultat før skat Resultat efter skat Balance Aktiver Udlån Obligationer og aktier m.v Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt

25 Noter hovedtal og nøgletal kvt kvt kvt kvt kvt. Note Egenkapitalforrentning Resultat før skat i pct af egenkapital *) 7,3 6,3 5,2 6,5 4,6 Resultat efter skat i pct af egenkapital *) 5,7 4,9 4,0 4,9 3,5 Afkastningsgrad Afkastningsgrad *) 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 Omkostninger Omkostninger i pct. af udlånsportefølje 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Indtjening pr. omkostningskrone *) 12,2 4,0 3,5 4,0 2,9 Indtjening pr. omk.kr. ekskl. nedskrivn. 5,0 5,6 4,7 5,8 4,3 Solvens **) Kapitalprocent 14,8 14,1 12,4 12,4 12,0 Kernekapitalprocent 14,8 14,1 12,4 12,4 11,9 Restancer og nedskrivninger Restancer ultimo Periodens nedskrivningsprocent (pct af udlånsportefølje) *) -0,08 0,08 0,04 0,05 0,06 Akkumuleret nedskrivningsprocent (pct. af udlånsportefølje) 0,35 0,44 0,43 0,31 0,28 Udlånsaktivitet Vækst i udlånsportefølje, pct. (nominel) *) 1,5 2,6 0,1-0,6-0,3 Bruttonyudlån (mio. kr. ) Antal nye lån Udlån i forhold til egenkapital *) 11,6 11,4 12,0 12,7 13,7 Marginaler Pct. af gennemsnitlig udlånsportefølje (nominel): Resultat før skat 0,65 0,58 0,41 0,50 0,33 Bidragsindtægter i pct. af gns. udlånsport. 0,81 0,81 0,82 0,80 0,79 Pct. af kernekapital efter fradrag: Valutapos. i pct. af kernek. efter fradrag**) 9,3 9,1 4,4 2,8 1,7 *) Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets definitioner. **) DLR har i marts 2016 modtaget Finanstilsynets godkendelse til at anvende IRB-modeller til opgørelse af kreditrisiko på porteføljen af lån til produktionslandbrug, hvilket er indarbejdet i tallene for 2016, i modsætning til tallene pr. ultimo 2015, der udelukkende baserer sig på standardmetoden. 23

26 Noter øvrige Note Basis- indtjening Beholdnings ings- indtjening 22 Afstemning af resultatopgørelse for "basis- beholdningsindtjeing" versus "officielle regnskabsopstilling" I alt kvartal 2017 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v. 0 0 Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -2-2 Andre driftsudgifter -9-9 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat

27 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2017 for DLR Kredit A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Finanstilsynets regnskabsbestemmelser for realkreditinstitutter samt de krav, NASDAQ Copenhagen i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for udstedere af børsnoterede obligationer. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i selska- en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 30. september Regnskabet har ikke været underlagt revision eller review af selskabets revisor. bets aktiviteter og økonomiske forhold samt København, den 26. oktober 2017 Direktionen Jens Kr. A. Møller adm. direktør Michael Jensen direktør Bestyrelsen Vagn Hansen formand Lars Møller næstformand Claus Andersen Randi Franke Karen Frøsig Peter Gæmelke Jakob G. Hald Kim Hansen Søren Jensen Gert R. Jonassen Agnete Kjærsgaard Torben Nielsen Jan Pedersen Lars Petersson 25

Delårsrapport 1. halvår Godkendt og offentliggjort d. 17. august DLR Kredit A/S, Nyropsgade 21, 1780 København V, CVR NR.

Delårsrapport 1. halvår Godkendt og offentliggjort d. 17. august DLR Kredit A/S, Nyropsgade 21, 1780 København V, CVR NR. Delårsrapport 1. halvår 2017 Godkendt og offentliggjort d. 17. august 2017 DLR Kredit A/S, Nyropsgade 21, 1780 København V, CVR NR.: 25781309 Indholdsfortegnelse Indhold Hovedtal... 3 1. halvår 2017 i

Læs mere

Delårsrapport kvartal Offentliggjort d. 27. oktober 2016 CVR NR.:

Delårsrapport kvartal Offentliggjort d. 27. oktober 2016 CVR NR.: Delårsrapport 1. 3. kvartal 2016 Offentliggjort d. 27. oktober 2016 CVR NR.: 25781309 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Indhold Side Hovedtal 3 1. - 3. kvartal i overskrifter 4 Ledelsen udtaler 4 Kommentering

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Den 22. oktober 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for de første tre kvartaler af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014. Den 23. oktober 2014 Til NASDAQ OMX København A/S ------------------------------------------------ Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for tre første kvartaler af 2014. Vedlagt følger

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008)

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 82 mio. kr. til 373 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011)

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening før nedskrivninger blev 245 mio. kr. mod 265

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 931 mio. kr. mod 803 mio. kr.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Perioden

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere