Lederrefleksioner i lederuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederrefleksioner i lederuddannelse"

Transkript

1 Lederrefleksioner i lederuddannelse Et essay om at skrive essays i Diplom i Ledelse Af videncenter medarbejdere: Christian T. Lystbæk, Gunver Mossin Kofoed & Jan Grønnebæk 1 Denne artikel forholder sig til essayet som et format og en særlig form for refleksion, som er blevet udviklet og afprøvet i et udviklingsprojekt ved Diplomuddannelse i Ledelse, på modulet Det Personlige Lederskab tilrettelagt i regi af UniQ. 2 Artiklen vil praktisere hvad den prædiker og vil således tage form af essayistiske refleksioner over et konkret udviklingsprojekt om brugen af essayet som et format, der giver særlig form til lederes refleksion over eget lederskab. Refleksioner over og i ledelse Når man iagttager ledelsesdebatten, rammes man af en modsætningsfyldt, nærmest paradoksal, tendens: Samtidig med at utallige forskere, konsulentbureauer, væksthuse, mm. i en lind strøm udvikler ledelseskoncepter, ledelsespolitikker og ledelseskodeks for at få 1 Artiklen er produceret til og publiceret i regi af videncentret Center for Ledelse og Organisationsudvikling (CLOU), VIA UC, UniQ er et partnerskab mellem VIA University College, Aarhus Universitet/HIH, og 7 midt- og vestjyske kommuner med henblik på at udvikle og afvikle lederuddannelse i regionen. greb om ledelse, smutter begrebet alligevel ud mellem fingrene. Ledelsesfeltet er præget af et hav af koncepter og modeller. Og hver sæson har sine egne modeord. Men på trods af et overfyldt sprogligt felt med en overflod af definitioner på og forventninger til ledelse, lader ledelse sig ikke fastholde. Dette kan der være flere grunde til. Blandt andet at ledelse og lederudvikling er blevet et stort marked (se ex. Larsen, 2002). Ledelse er bogstaveligt talt blevet en big, billion dollar business. Og som sådan er ledelsesfeltet underlagt en mode og markedslogik, hvor varen hele tiden skal brandes og sælges i nye indpakninger. Men det skyldes også, at de markante teknologiske, organisatoriske, sociale og kulturelle forandringer, vi oplever i dag, bevirker, at rammerne og rummet for ledelse forandrer sig (se ex. Pedersen, 2004), og at ledelsesfunktioner og forståelser forskyder sig (se ex. Rennison, 2004; 2006). Et af de centrale ledelsesmæssige spørgsmål, der forandrer og forskyder sig, er spørgsmålet om lederens rolle i organisationen. Hvad er helt bestemt lederens rolle? Og hvem bestemmer det? Hvem repræsenterer lederen i forholdet mellem organisationens centrale og decentrale niveauer, forskellige interesser og interessenter, osv.? Og hvordan? Ledelsesforsker ved CBS, Bettina Rennison beskriver udviklingen heri som en bevægelse fra fremmedreference til selvreference (Rennison, 2006:24), dvs. en bevægelse fra at ledelsens opgave og positionering tog udgangspunkt i formelle og fastlagte roller til at lederens repræsentativitet skal formes og forhandles af lederen selv. Rennison påpeger således at: I managementdiskursen i dag er idealet, at ledelse skal skabe sig selv. Der er ingen ydre instans at henvise til, ingen færdigdesignet rolle at spille. Lederen træder ikke ind i en 1

2 rolle, men `træder i karakter ved selv at skabe rollen. Ledelse er kort sagt ikke en prædisponeret rolle, men en situations og personbestemt selvkonstitution. I den forstand bliver ledelse paradoksal: Ledelse er at skabe selve det at lede ledelse handler om at give sig selv ledelsen, om at tildele sig selv lederskabet. Ledelse er en tom kategori til selvudfyldelse. Rennison (2006:24) Denne udfordring til lederen om at træde i karakter, og dermed lede organisationen samtidig med og i og med at rollen og rammen for ledelse skabes, skal ses i lyset af de senere års diskussioner om centralisering og decentralisering i organisationer. Hermed er det blevet en strategisk opgave for ledelsen at forme organisationen og ledelsen af den. Med andre ord er det blevet ledelsens opgave og ansvar at være den særlige del af en organisation, der sikrer helheden. Ledelsen er både en del af organisationen og samtidig et symbolsk udtryk for dens helhed. Ledelse er altså det paradoksale udtryk for enheden af del og helhed (Rennison, 2006:32). Denne (abstrakte) pointe viser sig i de praktiske dilemmaer en leder kan opleve ved på samme tid lede (med autoritet og handlekraft) og samtidig (med ydmyghed og dømmekraft) være åben over for, hvad der er den bedste måde. Den viser sig også i de dilemmaer en leder kan opleve ved at repræsentere (særlige interesser i) en del af organisationen og at repræsentere (de almene interesser i) hele organisationen. I og med at ledelsesfunktioner og forståelser forskyder sig i retning af, at ledelsen skal skabe sin egen ledelsespraksis og platform, bliver refleksion en grundbetingelse i lederskab og en grundkompetence hos lederen. Ledelse skal kunne forholde kritisk til de mange koncepter og kodeks for ledelse såvel som til sin egen ledelsespraksis. Ellers bliver ledelse til skæbne eller til et ureflekteret produkt af de modebølger, der strømmer ind over ledelsesfeltet (Thygesen, 2004:137f). Herom siger Rennison: [S]elvskabt ledelse har refleksiv ledelse som sin grundbetingelse. Refleksionen skaber handlekraften. For at være produktiv må selvskabelsen underlægges en selvrefleksion, hvor lederen ikke bare skaber sig selv som leder, ej heller blot reflekterer over hvordan han/hun skaber sig selv, men også reflekterer over denne refleksion. Rennison (2006:115) Med de forskydninger i ledelsesfunktioner og forståelser, som vi kan iagttage, er det (blevet) vigtigt at lære at tænke sig om; at kunne iagttage den verden, man selv er en del af, dvs. at kunne iagttage organisationen samtidig med at man iagttager sig selv som iagttagende og handlende bidragsyder. Der gives ikke (længere) faste og givne ledelsesmæssige hyldevarer, som passer til alle de skiftende ledelsesmæssige udfordringer, der er i organisationer i dag. Det fordrer, at lederen kan reflektere over sine iagttagelser, fortolkninger og forståelser, samtidigt med at der til tider skal findes hurtige løsninger og værktøjer. Inden for de seneste år er lederevalueringer (eksempelvis 360 grader evalueringer) i stigende grad blevet anvendt for at skabe bevidsthed om lederes kompetencer. Ledere kan bruge sådanne evalueringer til at notere sig styrker og svagheder og på denne baggrund søge at korrigere eller kompensere herfor og dermed tilpasse sig forventningerne. Ifølge Rennison er sådanne evalueringer imidlertid utilstrækkelig, idet de er udtryk for en fortsat fremmed reference, hvor ledere vurderes på baggrund af eksternt definerede kompetencemål og kriterier (Rennison, 2006:115). Det er ikke nok, at lederen måler sig selv. Lederen må først og fremmest forholde sig til sig selv, dvs. tænke sig om i forhold til 2

3 den organisatoriske virkelighed, man selv er en del af samtidig med at man reflekterer over sig selv som handlende og reflekterende bidragsyder til organisationen. Refleksioner over og i lederuddannelse Den samme påpegning af refleksion som en central ledelseskompetence finder man i forbindelse med lederudvikling og lederuddannelse. Eksempelvis kan man finde en stærk betoning af refleksion i en lang række udviklingsplaner, formålsbeskrivelser, fagbeskrivelser, eksamensordninger, mm.. Også i Diplomuddannelse i Ledelse er refleksion en nøglekompetence. Eksempelvis betones refleksion som både mål og middel i forhold til uddannelsens overordnede målsætninger om at forbinde teori og praksis, samt forankre læring og fremme fortsat udvikling i lederens konkrete ledelsespraksis. Siden Donald Schöns berømte hovedværk, The Reflective Practitioner (Schön, 1983), er refleksion blevet anerkendt som en helt afgørende professionel kompetence inden for praktisk talt alle arbejdsområder. I forlængelse heraf har det været et pædagogisk og didaktisk grundspørgsmål, hvordan man bedst opøver og udøver refleksion. 3 I Diplomuddannelse i Ledelse fremmes og formes de studerendes refleksion på bestemte (skolastiske) måder af uddannelsens formelle mål og krav til arbejds og eksamensformer. 3 Man kan roligt sige, at der er tale om en omfattende refleksionsbølge, hvor refleksion ikke bare er blevet et centralt udtryk i samfundet i dag, men tillige er blevet et centralt udtryk for samfundet i dag. Eksempelvis anvender flere sociologer udtrykket for at karakterisere det moderne (aktuelle) samfund (Giddens, Beck, m.fl.). Undervisningens læreprocesser er midlet og eksamensformerne målestokken for ledernes refleksioner i og over deres lederskab og ledelsespraksis. I udviklingsprojektet Essayistiske lederrefleksioner i lederuddannelse på UniQs modul Det Personlige Lederskab har vi arbejdet på at fremme og formgive ledernes refleksioner på nye måder. Udgangspunktet for udviklingsprojektet har været, at udvikling af lederens reflekterende dømme og handlekraft ikke alene findes som faste og givne indsigter, der kan formidles gennem underviseroplæg om dette og hint, som de studerende (mere eller mindre aktivt) kan tage til sig. Der gives ikke (længere) nogen ledelsesmæssige hyldevarer, som passer til alle de skiftende ledelsesmæssige udfordringer, der er i organisationer i dag. Derfor inviterede vi lederne til reflekterende skrivning i form af essays. Formålet hermed var, at invitere lederne ind i et format og en form for refleksion, der er mere frit og forsøgende end de traditionelle undervisnings og eksamensformers ofte ensidige fokus på at analysere praksis med teori. At tænke uden gelænder Essayet som formidlings og refleksionsform tilskrives den franske filosof Michel de Montaigne ( ). Essai betyder forsøg, og i sine essays forsøger Montaigne at blive klogere på sine erfaringer gennem sådanne forsøgsvise og foreløbige refleksioner, hvor relevante begivenheder og tankerækker vendes og drejes. Essayet sigter mod at udfolde en kompleks problemstilling ved at belyse den fra flere sider. Essayet kan sammenlignes med en 3

4 samtale med sig selv, hvor man tænker med og mod sig selv og dermed også de dominerende stemmer i samtiden, som man er bærer af. Ofte vil dette indebærer, at man afdækker sine egne fordomme og forforståelser. Som sådan kan essayet hjælpe ledere til at løfte sig op over dagligdagens vaner og brandslukning ikke som Baron von Münchhausen ved håret, men som Montaigne gennem essayets fortløbende, forsøgsvise og undersøgende refleksion. Essayet er en særlig formidlingsform; det er en særlig genre, skrivemåde eller metode. Men denne særlige formidlingsform er også en særlig refleksionsform. Dette kan synes forvirrende for den, som efterlyser en klar definition og metodeforskrift. Men essayet er alt dette. Essayet er en bred kategori, som rummer mange forskellige former i spændingsfeltet mellem kunstnerisk prosa og faglig prosa. Derfor har essayet ikke en fast defineret form, men er snarere at betegne som en særlig genre eller skrivemåde, der kan karakteriseres som en sokratisk metode, idet skrivningen tager form som en dialog mellem forskellige, modsatrettede stemmer. 4 Det afgørende er, at essayet er prosa og ikke bare en sagsfremstilling. Men essayet er heller ikke fiktion. Et essay har et klart sagligt indhold, og essayets formål er at udvikle nye perspektiver på det faglige emne. Essayet er, som den tyske filosof Theodor Adorno (2000) har fremført, en refleksionsform hvor en undersøgende, legende og spørgende refleksion skal finde sted uden gelænder. Ifølge Adorno er det personlige essay bedst, når det er et frihedsskrift der ledes af skriverens erfaringsnære undren over betydningsfulde begivenheder. 4 Blandt andre Bech Karlsen betegner essayet som en sokratisk dialog. (Bech Karlsen 2003:18). Refleksion gennem essayets prisme Essayet er i sin grundform (eller som idealtype) grundlæggende forskellig fra den traditionelle akademiske opgaveskrivning, som vi bl.a. kender fra den problemorienterede opgave, projektopgaven m.v.. Det skyldes flere ting, men grundlæggende set er formålet (og dermed formen og formatet) fundamentalt forskellige. Den norske essayist, Siri Meyer, har illustreret denne forskel med forskellen mellem en kikkert og et prisme. Herom siger hun: Essayenes form adskiller seg fra den akademiske artikkel blant anet ved å sirkle rundt et tema frem for å forfølge et strengt logisk resonnement. [ ] I forskningen er kikkerten den sentrale kunnskapsmetaforen: Tankens lyskraft skal rettes mot et enkelt og disiplinæravgrenset mål. Et essay derimot kan være som et prisme, hvor en og samme lysstråle brytes i ulike retninger som overskrider fagtradisjoner og genrekonvensjoner. 5 En traditionel opgave er systematisk på jagt efter konklusioner. Hertil benytter den sig at éntydige definitioner og stringente metoder, og formidlingen følger efter en bestemt, logisk form. 6 Et centralt led heri er en analyse, der typisk har til formål at pille en problemstilling fra hinanden ud fra en forestilling om, at man hermed kan nå frem til sagens kerne. Essayet er også på jagt, men essayets jagt er mere åben og søgende. 7 Et centralt led heri en at søge en form for syntese, der opbygger en 5 Citeret efter Meyer 1995:II 6 Traditionelle faglige og videnskabelige artikler er ofte bygget op omkring den såkaldte IMRaD struktur: Introduction, Method, Results, and Discussion. 7 Essayet har traditioner inden for mange fagområder fra sprog og kunstvidenskab over filosofi og samfundsfag til naturvidenskab. Essayet har slægtskab med journalistisk fra den dybdeborende reportage til den personligt kommenterende kronik eller klumme. 4

5 bred og nuanceret forståelse af problemstillingen. Essayet beskriver ikke bare afsluttede refleksioner, men er i form og indhold aktivt reflekterende. Som sådan indeholder essayet ofte modsatrettede stemmer i form af skepsis og kritik også skepsis og kritik i forhold til sin egen skepsis og kritik. I essayet har refleksionen altid en dobbelt retning. Refleksionen er på samme tid en refleksion over en problemstilling og en selv refleksion over, hvordan lederen reflekterer over problemstillingen. 8 Når lederen ikke anskuer sin ledelsespraksis gennem kikkertens afgrænsede fokus men gennem prismets udvidede perspektiv, kan der på forunderlig vis vise sig forskellige farver og betoninger. Problemstillingen brydes i forskellige retninger, hvorved ny sider og nye facetter dukker på. Pointen er, at lederen ikke bare kan eller skal vælge én bestemt betydning, ét bestemt perspektiv; det som man bedst kan lide. En fuldstændig forståelse rummer alle de forskellige betydninger og perspektiver og ofte modsætninger imellem dem. Men en fuldstændig forståelse er utopisk. Derfor er forståelsen aldrig færdig, men foreløbig. Altid på vej. Forskydningen i perspektivet kan give en bevægelse og forstyrrelse i tanken, som umiddelbart kan give en oplevelse af, at lederen står usikkert og er ude af balance. Nye vinkler kan fremkalde nye og hidtil usete perspektiver på problemstillingen. Men det er netop disse små rystelser i grundlaget som bidrager til at rodfæste lederen i en 8 Søren Kirkegaard betegnede denne samtidige dobbelte retning i refleksion som dobbelt-refleksion. Ifølge Kirkegaard er kun den dobbelt-reflekterede (dvs. den der i sine refleksioner medtænker sig selv, som den reflekterende) egentlig reflekteret. Denne og andre pointer fra Kirkegaards værker er forsøgt bragt i spil i forhold til ledelse af blandt andre Kirstine Andersen (Andersen, 2006). kompleks og omskiftelig hverdag ikke ved at lederen slår en pæl i jorden og stædigt fastholder, at her står jeg og her bliver jeg stående, men ved at lederen lader sit rodnet fæstne sig og gro. Kompromisløs vilje til kritisk refleksion Essayets forsøgsvise fremgangsmåde, hvor enkle og endegyldige svar betvivles, matcher den moderne leders komplekse vilkår. At arbejde med essayets undersøgende form bliver derfor også en øvelse i at stå frem i spørgerens rolle hvor man med gode spørgsmål kan være med til at åbne ikke blot lederens egen horisont, men også medarbejdernes blik og syn på sagen, vilkårene, mulighederne og begrænsningerne. I essayet er det ikke de allermest sikre svar den studerende skal bryste sig af. Gennem en essayistisk fremstilling af en ledelsespraksis, hvor man selv er i og på spil, og hvor den kritisk reflekterede søgeproces er et stilistisk og indholdsmæssigt omdrejningspunkt levnes der mulighed for at gratis ledelsesretorik og tomgangstænkning for en stund suspenderes, og i stedet afløses af den studerendes vilje og evne til at stille en ledelsespraksis frem i (selv)kritisk belysning. Som sådan inviteres essayisten til, hvad den danske ledelsesfilosof Ole Fogh Kirkeby betegner som en kompromisløs vilje til kritisk refleksion. Her ser lederen sin konkrete praksis efter i sømmene, og anlægger forskellige perspektiver, der skifter mellem praksis, teori, erfaring, forskning, effektivitet, etik mellem nær og fjern; indefra og udefra; oppefra og nedefra. I essayskrivning, hvor der reflekteres over forholdet mellem ledelseshandlinger og konsekvenser, er refleksionerne over hvordan 5

6 og med hvad der etableres forbindelse mellem handling og konsekvens helt centrale. Her inviteres man til at (for)fatte sig selv gennem en flydende og kontinuerlig dialog om og refleksion af teorier, metoder, erfaring og måske emergerer der i denne proces endda not yet embodied knowledge. 9 Moderne ledelse på oldnordisk Essayets kobler sig dermed til en filosofisk forståelse af ledelse og lederuddannelse, der betoner at beslutnings og handleparathed skal kvalificeres af eftertanke før, under og efter handlinger. De antikke filosoffer kaldte dette praktisk visdom; phronesis. Denne praktiske visdom bestod netop i den form for dobbelt reflekteret handle og dømmekraft, som vi her har skitseret. Den bestod ikke i detaljeret kendskab til en videnskabsbaseret og generaliseret best practice, men i at man kunne med og sammentænke de generelle erfaringer med de partikulære hensyn for at nå frem til hvad man skulle gøre i den konkrete situation, men samtidig også vidste, at dette var ens egen måde at gøre tingene på, og at de ofte kunne gøres på andre måder. Herom siger Michael H. Larsen: Det personlige essay er noget ganske særligt. Det kan betragtes som en `selvvejledningsmetode. [ ] Det personlige essay er med til at styrke både en dialogisk og en dialektisk tænkning. Man skal med andre ord magte at tænke både med og imod sig selv. [ ] Det personlige essay hjælper til, at man som leder på samme tid producerer tvivl og nærmer sig et svar på et vigtigt spørgsmål. Essayet er 9 Not yet embodied knowledge er en betegnelse for den tavse viden der lægger foran os, altså de erfaringer vi endnu ikke har gjort os, men som muliggøres af de nye virkeligheder der træder frem (emergerer) i syntesen af de brudflader diverse forstyrrelse frembringer (Gleerup, 2008:51). således en filosofisk metode, der kan bidrage til `praktisk visdom. Larsen (2007:72) Hermed tager essayet den oldnordiske betydning af ordet ledelse fuldstændig bogstaveligt; laitha eller laiva betyder at bevæge sig frem for at søge, at gå forrest i flokken der er i søgeproces. I essayet skal det mærkes, at der er en selvrefleksion som menneske og leder i spil og på spil i det valg som lederen må og skal træffe for at kunne bevæge sig og sit fællesskab. Her bliver visioner og værdier reflekteret i forhold til vilkår, rammer og interesser mm.. Som sådan kan essayet være en vej til at øve og udøve handlekraft og dømmekraft hos moderne ledere. Den ubesmykkede lederpraksis I essayet kan ledernes praksis komme levende og usminket til stede i essayets frirum. I udviklingsprojektet blev lederne sat til at undersøge, udfordre og udvikle sin ledelsespraksis i et forløb med essayistisk skrivning, der forløb parallelt med undervisningen. I disse reflekterende skrivninger var lederne på samme tid både ledere (ledelsespraktikere) og studerende i og af deres egen ledelsespraksis, og de skriftlige refleksioner tog udgangspunkt i mulighederne for løbende perspektivskift mellem disse roller eller kasketter. Dette kritiske og samtidig milde blik for egen ledelsespraksis, blev trænet gennem åbne skriftlige selvfortællinger med fastlagte responsformer på både form og indhold. Lederfortællingerne er beskrivelser og refleksioner over narrative episodebeskrivelser, der konkret og kronologisk bringer lederen selv og os som 6

7 læser så tæt ind på indersiden af begivenheden som det er muligt. Ind der hvor ledelse som levet liv ikke blot begribes med begreber, men også bringer os tilstede med en grebethed som udgår indefra fra fænomenet eller begivenheden selv. Vi taler og tænker ofte fra en allerede færdig konklusion og morale. Lederfortællingerne griber fat i episoder og hændelser og søger heri livets nerve. Lederfortællingernes episoder tvinger ikke blot lederen ind i skribentens rolle, men også ind i den levende aktørs rolle, dvs. ind i sin levede erfaring og erindring. Denne tvangsforanstaltning skal til for at supplere vores tilbøjelighed til udelukkende at benytte os af det allerede mer vidende blik, når vi fortæller om vores praktiske metier. Essayet tvinger lederne, men også underviserne og censor, til at bevæge sig frem på gyngende grund uden livrem eller seler. Den efterfølgende mundtlige eksamen bliver på den måde en forsættelse af denne kritiske søgeproces, men nu med mulighed for at spejle fortællingen i andres (censors og eksaminators)fortællinger om ledelse. For over for en dagsorden med sikker viden og fokus på det gode valide svar på alle spørgsmål, er essayet en besværlig, til tider direkte modbydelig med og modspiller at spille med! Værn mod skabagtig selvskabelse Som nævnt indledningsvist er det i dag blevet et ideal, at ledelse skal skabe sig selv. Ledelse er ikke en færdigdesignet rolle, hvorfor opgaven for lederen ikke er at træde ind i en rolle, men at `træde i karakter ved selv at skabe rollen. Dette kan give indtryk af, at ledelse er frit svævende og består i at skabe sig selv, sin rolle og ramme ved at definere faste ledelsesgrundlag, koncepter eller kodeks. Det kan man godt, men det afgørende er, hvordan man forstår og håndterer disse ledelsesmæssige håndtag. Grundlag, koncepter og kodeks kan bistå ledelsen, men tror man, at man hermed har givet ledelse et fast og endegyldigt fundament, tager man fejl. Grundlag, koncepter og kodeks er altid foreløbige forsøg på at begribe og gribe ledelse. I denne sammenhæng kan Kirkegaard minde os om, at den der har sig selv som sin Opgave, ikke som en Mulighed, ikke som et Legetøi for sin Vilkaarligheds spil. [ ] han antager ikke, at Verden begynder med ham, eller at han skaber sig selv; det Sidste har Sproget selv stemplet med Foragt, og man siger altid foragteligt om et Menneske: han skaber sig. (Kierkegaard, 1843) Som Kirkegaard her påpeger, er det skabagtigt at tro, at man som leder bestemmer alting og frit kan skabe og definere sit ledelsesgrundlag. Ledelse er afhængig af en lang række forhold. I denne sammenhæng tilbyder essayet et format, der inviterer til en forsøgsvis og fortløbende refleksion over, hvad der er lederens rolle? Hvem bestemmer det? Hvem repræsenterer ledelsen i forholdet mellem organisationens centrale og decentrale niveauer, forskellige interesser og interessenter, osv.? Og hvordan? Dette er spørgsmål, der ikke kan besvares endegyldigt og én gang for alle, men hele tiden er i spil og på spil. Og hvor en central ledelsesopgave er, at sætte disse spørgsmål i spil og på spil som værn mod at de stivner og bliver fastlåste i forhold til bestemte organisatoriske strukturer, interesser, opgaver, osv.. Essayet tilbyder et format, der kan give den løbende refleksion over disse spørgsmål form og formål. 7

8 Udviklingsprojektets udblik Reflekterende skrivning er vundet frem i voksenuddannelse inden for de seneste år. Blandt andet i form af logbog og porte folio, hvor studerende samler materiale fra deres læreproces særligt med henblik på overblik og dokumentation. Essays udgør en anden form for reflekterende skrivning. Som sådan vinder essayet frem i mange faglige og videnskabelige miljøer, blandt andet inden for ledelsesområde. Både som del af formel uddannelse og som led i praksisudvikling. Eksempelvis spiller essayskrivning en central rolle i Masteruddannelse i Praktisk Kundskab v. Center for Praktisk Kundskab i Bodø samt ved lederuddannelsen ved Harvard University. Begge steder betones det, at essayskrivning ikke bare er en eksamensform, der anvendes for at vurdere de studerendes læring som afslutning på uddannelsen, men også har et stort potentiale i forhold til at bidrage til skærpet refleksion under uddannelse samt til udvikling af egen praksis efter uddannelse. Essayskrivning er altså ikke forbeholdt formel uddannelse tværtimod giver dets formål, form og format mulighed for en meget bredere og videre anvendelse. Det kan i princippet anvendes i alle former for individuelle eller kollektive refleksionsprocesser, der har fokus på at udfolde en fortløbende forståelse af en problemstilling. Det kan således anvendes som forberedelse og gennemtænkning af vanskelige beslutninger, udvikling af forandringstiltag, visioner eller strategier, og lignende. Måske kan essayet endda tjene til nye former for kommunikation med eksterne interessenter, så som kunder, bestyrelse, offentlig forvaltning, med mere. Men det vil kræve en nøje gennemtænkning forholdet mellem formidling og udfoldelse af refleksioner i essayet. En gennemtænkning som passende kunne gøres til genstand for et essay. Referencer Adorno, T.W. The Essay as Form. I: Adorno. The Adorno Reader, Blackwell Publishers, 2000 Andersen, K. Kirkegaard og ledelse. Frydenlund, 2006 Gleerup, J. Ledelse af kultur i organisationer. In Sørensen et al (red). Ledelse og læring i organisationer. Hans Reitzel, 2008 Kirkeby, O.F. Det nye lederskab. Børsen, 2004 Kirkeby, O.F. Det nye lederskab. Samfundslitteratur, 1998 Kirkegaard, S. Enten Eller (1843). Gyldendal, 1962 Larsen, M.H. Ledelse og praktisk filosofi. København: Børsen, 2007 Larsen, B. Mening med Galskaben. København: Jurist og økonomforbundets Forlag, 2002 Pedersen, D. Ledelsesrummet i managementstaten. In Pedersen (red). Offentlig ledelse i managementstaten. København: Samfundslitteratur 2004 Rennison, B. Ledelsesbegrebets historie i den offentlige sektor. In Pedersen (red). Offentlig ledelse i managementstaten. København: Samfundslitteratur 2004 Rennison, B. Selvskabt ledelse. In Helth (red). Lederskabelse. København: Samfundslitteratur 2006 Schön, D. The reflective practitioner. Basil Books Thygesen, N. Hvordan styringsteknologi gør ledelse mulig. In Pedersen (red). Offentlig ledelse i managementstaten. København: Samfundslitteratur

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse

Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse 24. november 2008 PAPER Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Erfaringsbaseret paper til konferencen: Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Thomas

Læs mere

Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer

Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer Trine Schreiber, lektor ved Danmarks Biblioteksskole, og Herdis Toft, lektor ved Syddansk Universitet Indledning I de seneste

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse

Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse Delprojekt: Evaluering af Diplomuddannelse i ledelse i relation til ledelsesmæssig praksis Af

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE den 24-03-2012 kl. 4:00 Søren Moldrup side 1 af 18 sider DEL 1: Introduktion til systemisk ledelse 1. Den systemiske

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Hvad skal vi bruge litteraturen til?

Hvad skal vi bruge litteraturen til? Hvad skal vi bruge litteraturen til? Danmarks Pædagogiske Universitet Kandidatuddannelsen i didaktik mshp dansk Didaktik, curriculum og læring 15 siders opgave og mundtlig eksamen Af Rasmus Fink Lorentzen

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Projektledelse i politisk styrede organisationer Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer 1. udgave 2015 Samfundslitteratur

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

PROFESSIONALISME CLOU AP2014-001. Forfatter(e): Inger Marie Larsen-Nielsen

PROFESSIONALISME CLOU AP2014-001. Forfatter(e): Inger Marie Larsen-Nielsen CLOU AP2014-001 PROFESSIONALISME MED INNOVATIVT POTENTIALE EN TEORETISK INDRAMNING FOR ET BEDRE OG MERE INNOVATIVT SAMFUND Forfatter(e): Inger Marie Larsen-Nielsen CLOU, Center for Ledelse og Organisationsudvikling,

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Postinstrumentel ledelse

Postinstrumentel ledelse Postinstrumentel ledelse - kunsten at lede vidensproduktion Abstract: Denne artikel er skrevet som et indlæg i debatten om, hvordan innovativ ledelse skabes i et videnssamfund præget af kontingens og hastig

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere