Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter"

Transkript

1 Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007

2 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL METODEVALG ANALYSE ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER OG SAGSBEHANDLERES TILFREDSHED Opgaveudførelse Ydelser Pædagogik Praktiske procedurer og kommunikation Kollektivets kontakt med skolerne OVERORDNEDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER ANBEFALINGER PÅ SIGT VEDRØRENDE UDVIKLING AF EVALUERINGSKONCEPT ApS Side

3 1. Baggrund og formål Opholdsstedet Kollektivet har et ønske om at udvikle kvaliteten af sine ydelser, og i den forbindelse er det væsentligt for Kollektivet løbende at følge sine samarbejdsparters vurdering af samarbejdsrelationen. På den baggrund har iværksat en tilfredshedsundersøgelse blandt Kollektivets samarbejdsparter. Formålet med denne tilfredshedsundersøgelse er at indsamle viden om, hvilke forhold der især har betydning for oplevelsen af et godt og givtigt samarbejde og derved give Kollektivet indgående kendskab til samarbejdsparternes oplevelse af samarbejdet. Denne viden kan hjælpe til at fastholde og fortsat udvikle samarbejdsrelationerne og dermed skabe et godt udgangspunkt for det fremtidige arbejde på opholdsstedet. Desuden har det været et ønske fra Kollektivets side, at man fik udviklet et evalueringskoncept, der fortløbende kunne benyttes til at måle samarbejdsparternes oplevelse af tilfredshed og som kunne være grundlaget for et regelmæssigt servicecheck af stedets samarbejdsrelationer. Denne opgave er således også en afprøvning af, om et kvantitativt spørgeskemakoncept vil kunne give Kollektivet de nødvendige informationer om det eksterne samarbejde med henblik på at kunne forbedre området. Læservejledning Udover nærværende indledning er undersøgelsen disponeret i tre afsnit. I første afsnit præsenteres undersøgelsens metode og datagrundlag. I andet afsnit præsenteres de væsentligste resultater fra den gennemførte spørgeskemaundersøgelse vedrørende samarbejdsparternes tilfredshed med samarbejdet. Sidste afsnit indeholder opsummeringer fra analysen, samt anbefalinger og forbedringer i forhold til udviklingen af det fremtidige samarbejde, ligesom der reflekteres på det udviklede evalueringskoncept. 2. Metodevalg Som nævnt i indledningen har tilfredsundersøgelsen haft til formål at indsamle viden om samarbejdsparternes oplevelse af samarbejdet med Kollektivet. Til gennemførelse af tilfredsundersøgelsen er der udarbejdet et spørgeskema, som er sendt ud til opholdsstedets samarbejdspartere. Samarbejdsparterne omfatter tre grupper, henholdsvis pårørende/netværkspersoner, de kommunale sagsbehandlere/tilsyns- og familie, og endelig lærere og skoleledere, som har forbindelse til de unge på opholdsstedet. Spørgeskemaet er opbygget med udgangspunkt i fem områder: 1. Opgaveudførelse, hvilket omfatter vurdering af den udvikling der sker med den unge, tilfredshed med den skriftlige information om den unge, samt vurdering af Kollektivets arbejde med statusrapporter. 2. Ydelser, herunder hører vurdering af Kollektivets ydelser, vurdering af Kollektivets udbud af aktiviteter, samt vurdering af de fysiske rammer. 3. Pædagogik omfatter vurdering af medarbejdernes indsats, herunder socialpædagogisk indsats og metoder. Side 2

4 4. Praktiske procedurer og kommunikation. Dette område indebærer overholdelse af aftaler, vurdering af indflytning og den første tid efter for den unge, tilgængelighed i forhold til de nødvendige informationer, vurdering af Kollektivets videregivelse af mundtlige beskeder, samt om Kollektivet lytter til de pårørendes budskaber og vurderinger. 5. Kollektivets kontakt med skolerne. Dette emne omfatter den specifikke kommunikation mellem Kollektivet og skolerne. Herunder er der spurgt ind til i hvor høj grad, at opholdsstedet har klædt den unge på til at starte på skolen, samt om skolerne er tilfredse med den information, de modtager fra opholdsstedet, inden den unge starter på skolen. Spørgeskemaerne blev sendt ud i midten af september til i alt 32 respondenter, henholdsvis 9 pårørende/netværkspersoner og 17 sagsbehandlere/tilsyns- og familieer, samt 6 skoleledere/lærere, hvor kun få respondenter svarede inden for den angivne tidsfrist. Derefter fulgte en rykkerprocedure, hvor der efterfølgende er kommet i alt 26 besvarelser, heraf er 9 fra pårørende/netværkspersoner og 12 fra sagsbehandlere og tilsyns- og familieer, samt 5 fra lærere og skoleledere, hvoraf to besvarelser var ugyldige (kun delvist besvaret): Disse er derfor ikke taget med i den samlede analyse. Samlet set er der 81 procent, som har besvaret, hvilket er en meget flot svarprocent og dette er samtidig med til at give et bredt billede af, hvordan Kollektivets samarbejdsparter overordnede opfatter samarbejdet. I forhold til den efterfølgende analyse skal man være varsom med at tillægge de enkelte målgrupper for stor betydning, da den samlede svarprocent, inden for hver målgruppe, ikke er særlig høj. Denne problematik vil der blive taget højde for i analysen. Specielt i forhold til antallet af lærere og skoleledere vil ét svar give en forholdsvis stor svarprocent og skal derfor tages med et forbehold. Det er naturligvis svært at pege på de præcise årsager til, at enkelte adspurgte respondenter inden for de udvalgte målgrupper har fravalgt muligheden for at besvare spørgeskemaet, men ud fra kontakter til kommunerne vurderes det at kunne hænge sammen med, at der i enkelte kommuner er sagsbehandlere, som er fratrådt deres stilling eller er langtidssygemeldte. Yderligere er der i forhold til målgruppen skoleledere/lærere, flere som endnu ikke har fundet deres deltagelse relevant. Dette skyldes bl.a., at en af de unge fra Kollektivet, er visiteret videre til Esbjerg Ungdomsskole, hvilket har medvirket til at samarbejdet har været meget kortvarigt. Derfor vurderer de pågældende lærere, at de ikke har tilstrækkeligt kendskab og viden om opholdsstedet og føler sig ikke i stand til at besvare spørgeskemaet. Derudover er der en tidligere skoleleder, som ikke finder sin besvarelse relevant, da skolen på nuværende tidspunkt for undersøgelsen ikke har elever fra Kollektivet. Men vedkommende udtaler, at det tidligere samarbejdet mellem skolen og opholdsstedet har været yderst tilfredsstillende. Resultaterne fra de indsamlede data vil blive behandlet i form af kvantificerbare tabeller og dertil knyttede kommentarer. I forhold til de anvendte figurer og tabeller er der otte svarkategorier, som angiver hvilken målgruppe de adspurgte respondenter hører til. De første tre kolonne angiver henholdsvis forældre, søskende, værge inden for målgruppen pårørende/netværkspersoner, de næste tre kolonner angiver sagsbehandlere, familieer og tilsynser og de sidste to kolonner omfatter skoleledere og lærere. Yderligere er der svarkategorien andet. Her har respondenterne haft mulighed for at skrive evt. uddybende kommentarer i forhold til de anførte spørgsmål i spørgeskemaet og disse er løbende inddraget under nærværende analyse. Side 3

5 3. Analyse Indeværende afsnit indeholder en analyse af opholdsstedet Kollektivets samarbejdsparteres tilfredshed med opholdsstedet. Overordnet vil analysen være inddelt i fem underafsnit. De fem underafsnit tager udgangspunkt i de områder, som er anvendt i forhold til spørgeskemaet, henholdsvis opgaveudførelse, ydelser, pædagogik, praktiske procedurer og kommunikation samt Kollektivets kontakt med skolerne. Yderligere vil analysen under de enkelte underafsnit være opdelt i en samlet beskrivelse for alle medvirkende målgrupper og en beskrivelse af de enkelte målgrupper i det omfang, det er meningsfuldt. På den måde er der i første afsnit lagt vægt på pårørende/netværkspersoners tilfredshed, imens der i andet afsnit vil blive lagt vægt på sagsbehandlere, familie- og tilsynser og endelig i sidste afsnit, vil der blive lagt vægt på lærere og skoleledere. 3.1 Analyse af pårørende/netværkspersoner og sagsbehandleres tilfredshed Som det fremgår af nedenstående tabeller og figur, vurderer alle adspurgte respondenter samlet set deres samarbejde med opholdsstedet Kollektivet som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Tilfredsheden i forhold til de enkelte grupper, pårørende/netværkspersoner, sagsbehandlere/familie- og tilsyns, samt lærere og skoleledere er, at alle indenfor de enkelte målgruppe er meget tilfredse eller tilfredse med det overordnede samarbejde. Ud fra nedenstående tabeller og figur kan det således konkluderes, at alle målgrupper overordnet vurderer samarbejdet som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. En enkelt respondent indenfor målgruppen sagsbehandlere, familie- og tilsyns beskriver endda samarbejdet som værende altid åben, tilgængeligt og inspirerende. Spørgsmål 2: Hvordan vurderer du helt overordnede dit samarbejde med opholdsstedet stedet Kollektivet? Total Krydset med spørgsmål 1: 16 67% Tilfredsstillende 8 33% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% Ved ikke 0 0% Andet 0 0% Respondenter 24 Side 4

6 Spørgsmål 2: Hvordan vurderer du helt overordnede dit samarbejde med opholdsstedet Kollektivet? Tilsyns 2 50% 0 0% 0 0% Sagsbehandler Familie Skoleleder Tilfredsstillende 2 50% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Andet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter % 100 % Hvordan vurderer du helt overordnet dit samarbejde med opholdsstedet Kollektivet 60% 40% 0% 50% Forælder 50% Søskende Værge Sagsbehandler Familie Tilsyns Skoleleder Tilfredsstillende Utilfredsstillende Side 5

7 Det er ikke alene i forhold til vurdering af det overordnede samarbejde, at sagsbehandlere, tilsynsog familieer samlet set er overvejende positive. Ligeledes kan der også i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt de vil anvende opholdsstedet Kollektivet eller anbefale andre at anvende opholdsstedet i fremtiden, spores en altovervejende positiv indstilling. Det fremgår således af nedenstående tabeller og figur, at alle sagsbehandlere, tilsyns- og familieer i høj grad eller i nogen grad vil anvende eller anbefale andre at anvende opholdsstedet Kollektivet fremover. De pårørende/netværkspersoner eller målgruppen lærere og skoleledere er ikke angivet i forhold til dette spørgsmål, da spørgsmålet kun har været forbeholdt sagsbehandlerne. Spørgsmål 16: Vil du i fremtiden anvende opholdsstedet stedet, og vil du anbefale andre at anvende opholdsstedet Kollektivet? Total I høj grad 10 91% I nogen grad 1 9% I ringe grad 0 0% Slet ikke 0 0% Ved ikke 0 0% Andet 0 0% Respondenter 11 Spørgsmål 16: Vil du i fremtiden anvende opholdsstedet, og vil du anbefale andre at anvende opholdsstedet Kollektivet? Sags behandler Familie Tilsyns Skole Leder I høj grad I nogen grad % 0 0% I ringe grad % 0 0% 0 0% Slet ikke % 0 0% 0 0% Ved ikke % 0 0% 0 0% Andet % 0 0% 0 0% Respondenter Side 6

8 60% 40% 0% Vil du i fremtiden anvende opholdstedet og vil du anbefale andre at anvende opholdsstedet Kollektivet? Sagsbehandler Familie Tilsyns I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Opgaveudførelse I forhold til at måle de adspurgte respondenters overordnede vurdering af Kollektivets opgaveudførelse, har sagsbehandlere, tilsyns- og familieer og skoleledere og lærere svaret på tre spørgsmål med henblik på at afdække, hvordan de vurderer den udvikling, der sker med den unge på opholdsstedet. Dernæst hvor tilfredse sagsbehandlere, tilsyns- og familieer, og skoleledere og lærere er med den skriftlige information, de modtager fra Kollektivet om den enkelte unge, samt hvad deres vurdering er, af den måde man arbejder med statusrapporter på Kollektivet. De pårørende/netværkspersoner har ligesom sagsbehandlere/tilsyns- og familieer, samt skoleledere og lærere svaret på spørgsmålet om, hvordan de vurderer den udvikling, der sker med den unge på opholdsstedet. Nedenstående tabeller og figur viser, at et flertal på 78 procent samlet set vurderer den udvikling, der sker med den unge på Kollektivet som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Et mindretal på 2 ud af 23 vurderer den udvikling, der sker med den unge som mindre tilfredsstillende. I forhold til sagsbehandlerne er der 4 ud af 5, som vurderer udviklingen som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. En enkelt sagsbehandler nævner i den forbindelse, at det er et svært spørgsmål at tage stilling til, da det afhænger meget af den unge selv. Yderligere er der en enkelt tilsyns, som vurderer sit kendskab til hver enkelt ung for lille til, at vedkommende kan udtale sig kvalificeret om spørgsmålet. Der er en enkelt sagsbehandler, som ikke tager stilling hertil, hvad dette skyldes er det ikke muligt at udtale sig om. Tilsvarende vurderer tilsyns- og familieerne udvikling af den unge som overvejende tilfredsstillende. For forældrenes vedkommende er alle meget tilfredse eller tilfredse med den udvikling, der sker med den unge på opholdsstedet Kollektivet. I forhold til søskende og værge vurderer de ligeledes udviklingen med den unge som tilfredsstillende. Her er dog et mindretal på 2 personer, som vurderer udviklingen med den unge som mindre tilfredsstillende. Endelig er lærere og skoleledere meget tilfredse eller tilfredse med den udvikling, som sker med den unge på Kollektivet. Side 7

9 Spørgsmål 6: Hvordan vurderer du den udvikling, der sker med den unge på opholdsstedet Kollektivet? 7 30% Tilfredsstillende 11 48% 2 9% Utilfredsstillende 0 0% Ved ikke 3 13% Andet 0 0% Respondenter 23 Total Spørgsmål 6: Hvordan vurderer du den udvikling, der sker med den unge på opholdsstedet Kollektivet? Sags Behandler Familie Tilsyns Konsulent Skole Leder 1 25% 0 0% 0 0% % 0 0% 1 50% Tilfredsstillende 3 75% 1 50% 2 67% 3 60% 0 0% 1 50% 1 0 0% 0 0% 1 50% 1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 1 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% Andet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter Hvordan vurderer du den udvikling, der sker med den unge på opholdsstedet Kollektivet? 75% 67% 60% 60% 50%50% 50% 50% 50% 50% 33% 40% 25% 0% Forælder Søskende Værge Sagsbehandler Familie Tilsyns Skoleleder Tilfredstillende Utilfredsstillende Ved ikke Side 8

10 I forhold til spørgsmålet om, hvor tilfredse sagsbehandlere, tilsyns- og familieer, samt lærer og skoleledere er med den skriftlige information, de modtager fra Kollektivet om den enkelte unge, fremgår det af nedenstående tabeller og figur, at alle sagsbehandlere, tilsyns- og familieer, samt lærere og skoleledere vurderer dette som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Selv om de adspurgte respondenter overvejende er tilfredse med den skriftlige information, de modtager fra Kollektivet, er der enkelte skoleledere, som mener at den skriftlige information for enkelte elever er mangelfuld, og ligeledes er den i forhold til andre steder mindre struktureret og formel. En enkelt har kun kommunikeret mundtligt med Kollektivet og har derfor ikke nogle kommentarer i forhold til den skriftlige information. En tilsyns er tilfreds med den skriftlige information, som modtages, men det er meget begrænset, hvad vedkommende har modtaget af skriftlig information. Spørgsmål 13: Hvor tilfreds er du med den skriftlige information, du modtager fra opholdsstedet stedet om den enkelte unge? Total Meget tilfreds 5 42% Tilfreds 7 58% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 0 0% Ved ikke 0 0% Andet 0 0% Respondenter 12 Spørgsmål 13: Hvor tilfreds er du med den skriftlige information, du modtager fra opholdsstedet om den enkelte unge? Sags behandler Familie Tilsyns Meget tilfreds % 0 0% % Tilfreds % % Utilfreds % 0 0% 0 0% 0-0 0% Meget utilfreds % 0 0% 0 0% 0-0 0% Ved ikke % 0 0% 0 0% 0-0 0% Andet % 0 0% 0 0% 0-0 0% Respondenter Skole leder Side 9

11 60% 40% 0% Hvor tilfreds er du med den skriftlige information, du modtager fra opholdsstedet om den enkelte unge? Sagsbehandler 75% 25% Familie Tilsyns 50% 50% Skoleleder Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Side 10

12 I forhold til spørgsmålet: Hvad er din vurdering af den måde man arbejder med statusrapporter på Kollektivet?, viser nedenstående figur og tabeller, at 69 procent af sagsbehandlere, tilsyns- og familieer vurderer den måde man arbejder med statusrapporter på, som overvejende tilfredsstillende. Ser man isoleret på henholdsvis sagsbehandlere og tilsyns- og familieer, fremgår det af nedenstående tabel, at 4 ud af 5 sagsbehandlere vurderer den måde man arbejder med statusrapporter på som tilfredsstillende. Ligeledes er alle familieer meget tilfredse eller tilfredse med den måde, man arbejder med statusrapporter på. Tilsvarende billede gør sig gældende for tilsynserne. Det vil sige, at den overordnede vurdering er overvejende positiv, men en enkelt sagsbehandlere føler, at man på Kollektivet mangler mere struktureret at beskrive deres statusrapporter med udgangspunkt i ressourcer, vanskelighed og de seks fokuspunkter. En familie fremhæver, at dennes besvarelse skal ses ud fra en vurdering af, at vedkommende finder det generelle informationsniveau godt og vurderer dette vigtigere end en statusrapport. I forhold til de enkelte statusrapporter på stedet ser vedkommende disse som middel. Endelig er der en tilsyns, som er tilfreds med Kollektivets måde at arbejde med statusrapporter på, men som mener, at alle bør kunne lave statusrapporter, og yderligere er der en anden tilsyns, som ikke svarer, da det er begrænset, hvad vedkommende har modtaget af statusrapporter fra Kollektivet. Både lærere og skoleledere svarer Ved ikke. Dette kan tænkes at hænge sammen med, at denne gruppe ikke arbejder og forstår statusrapporter på tilsvarende måde som sagsbehandlere og tilsynsog familieer. Spørgsmål 15: Hvad er din vurdering af den måde man arbejder med statusrapporter på opholdsstedet Kollektivet? Total 2 15% Tilfredsstillende 7 54% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% Ved ikke 4 31% Andet 0 0% Respondenter 13 Side 11

13 Spørgsmål 15: Hvad er din vurdering af den måde man arbejder med statusrapporter på opholdsstedet Kollektivet? Sags behandler Familie Tilsyns Skole Leder % 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% Tilfredsstillende % 1 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Utilfredsstillende % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke % 0 0% 1 2 Andet % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter % 40% 0% Sagsbehandler Hvad er din vurdering af den måde, man arbejder med statusrapporter på opholdsstedet Kollektivet? 50% 50% Familie Tilsyns Skoleleder Tilfredstillende Utilfredsstillende Ved ikke Ud fra de ovenstående tabeller og figurer kan man som helhed sige, at der for alle adspurgte respondenter overordnet viser sig at være tilfredshed med den måde, som Kollektivet løser deres opgaver på. Alle målgrupper er meget tilfredse eller tilfredse med den udvikling, der sker med den unge. Sagsbehandlere, tilsyns- og familieer er ligeledes meget tilfredse eller tilfredse med den skriftlige information, de modtager fra Kollektivet, og endelig vurderer de den måde, man arbejder med statusrapporter på Kollektivet, som tilfredsstillende. En enkelt sagsbehandler savner dog en mere struktureret beskrivelse, som tager udgangspunkt i ressourcer, vanskelighed og de seks fokuspunkter, når man udarbejder statusrapporter på Kollektivet. Side 12

14 3.1.2 Ydelser I forhold til at måle de adspurgte respondenters overordnede vurdering af Kollektivets ydelser, er alle målgrupper blevet spurgt om, hvordan de vurderer udbudet af aktiviteter på Kollektivet, samt hvordan de vurderer de fysiske rammer på Kollektivet. Nedenstående tabeller og figur viser, at et flertal på 67 procent samlet set vurderer udbudet af aktiviteter på Kollektivet som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Når man ser på målgrupperne enkeltvis, ser man den samme tendens. Hos sagsbehandlerne er der 3 ud af 5, som vurderer udbudet af aktiviteter som tilfredsstillende. Ligeledes er alle familieer meget tilfredse eller tilfredse med udbudet af aktiviteter. En enkelt familie giver udtryk for, at det er dennes oplevelse, at aktivitetstilbudene har varieret, alt efter hvilke medarbejdere der har været ansat. Men samtidig også hvor gode de enkelte medarbejdere har været til at motivere den enkelte unge. I forhold til tilsynser er der 1 ud af 3, som er tilfredse med udbudet af aktiviteter. Der er 2 ud af 3, som svarer Ved ikke. I forhold til de pårørende/netværkspersoner er der 8 ud af 9, som vurderer udbudet af aktiviteter som meget tilfredsstillende eller som tilfredsstillende. Overordnet er alle pårørende tilfredse med udbuddet af aktiviteter. Endelig i forhold til lærere og skoleledere fremgår det af nedenstående tabel, at alle her har svaret Ved ikke. Dette hænger sammen med, at denne gruppe kun har kendskab til undervisningsrelaterende aktiviteter og derfor ikke kan udtaler sig om udbudet af aktiviteter på Kollektivet. Spørgsmål 5: Hvordan vurderer du udbudet af aktiviteter på opholdsstedet Kollektivet lektivet? Total 7 29% Tilfredsstillende 9 38% 2 8% Utilfredsstillende 0 0% Ved ikke 6 25% Andet 0 0% Respondenter 24 Spørgsmål 5: Hvordan vurderer du udbudet af aktiviteter på opholdsstedet Kollektivet? Sags Behandler Familie Tilsyns Konsulent Skole Leder 1 25% 1 50% 3 0 0% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% Tilfredsstillende 2 50% 1 50% 0 0% 3 60% 2 50% 1 33% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 1 0 0% 2 67% 1 2 Andet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter Side 13

15 Hvordan vurderer du udbudet af aktiviteter på opholdsstedet Kollektivet? 60% 67% 60% 50% 50% 50% 50% 50% 33% 40% 25% 25% 0% Forælder Søskende Værge Sagsbehandler Familie Tilsyns Skoleleder Tilfredstillende Utilfredsstillende Ved ikke Side 14

16 I forhold til spørgsmålet om, hvordan samtlige målgrupper vurderer de fysiske rammer på Kollektivet, fremgår det er af nedenstående tabeller og figur, at et flertal på 95 procent samlet set vurderer de fysiske rammer på Kollektivet som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Samme billede gør sig gældende, når man ser på målgrupperne enkeltvis. I forhold til sagsbehandlerne er de 4 ud af 5, som vurderer de fysiske rammer som meget tilfredsstillende. I forhold til tilsyns- og familieer vurderer alle de fysiske rammer som tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I forhold til de pårørende/netværkspersoner er der 7 ud af 9, som vurderer de fysiske rammer som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Som det var tilfældet i foregående spørgsmål, har målgruppen lærer og skoleleder ikke besvaret dette spørgsmål, da de ikke har kendskab til de fysiske rammer på Kollektivet og kun kan udtale sig om undervisningsrelaterede aktiviteter. Spørgsmål 12: Hvordan vurderer du de fysiske rammer på opholdsstedet Kollektivet (den unges eget værelse, fælleslokaler, uden- Total dørsarealer)? 8 38% Tilfredsstillende 12 57% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% Ved ikke 1 5% Andet 0 0% Respondenter 21 Spørgsmål 12: Hvordan vurderer du de fysiske rammer på opholdsstedet Kollektivet (den unges eget værelse, fælleslokaler, udendørsarealer)? Sags behandler Familie Tilsyns Skole Leder 2 50% 0 0% 1 33% 2 40% 2 50% 1 33% Tilfredsstillende 2 50% % 2 40% 2 50% 2 67% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 1 0 0% 0 0% Andet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter Side 15

17 Hvordan vurderer du de fysiske rammer på opholdsstedet Kollektivet(den unges eget værelse, fælleslokaler, undendørs arealer 67% 67% 60% 50% 50% 50% 33% 40% 40% 50% 33% 40% 0% Forælder Søskende Værge Sagsbehandler Familie Tilsyns Skoleleder Tilfredstillende Utilfredsstillende Ved ikke En sammenfatning af samarbejdsparternes vurdering af Kollektivets ydelser er, at langt størstedelen af de adspurgte respondenter er meget tilfredse eller tilfredse med de ydelser, som Kollektivet kan tilbyde Pædagogik For at måle de adspurgte respondenters vurdering af de pædagogiske metoder, der anvendes på Kollektivet, er respondenterne blevet spurgt om, hvordan de vurderer medarbejdernes indsats (socialpædagogisk indsats og metoder). Som det fremgår af nedenstående tabeller og figur, er der et samlet flertal på 77 procent, som vurderer medarbejdernes indsats som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Men der er ligeledes 2 ud af 22 som vurderer medarbejdernes indsats, som mindre tilfredsstillende eller utilfredsstillende. Hvis man ser på målgrupperne hver for sig, ser vi, at der i forhold til de pårørende og netværkspersoner er 7 ud af 9, som vurderer medarbejdernes indsats som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Derudover er der 2 ud af de 9 pårørende/netværkspersoner, som vurderer medarbejdernes indsats som mindre tilfredsstillende. I forhold til sagsbehandlere, tilsyns- og familieer fremgår det, at 8 ud af 10 vurderer medarbejdernes indsats som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. På trods af den overvejende positive vurdering af medarbejdernes socialpædagogiske indsats og deres metoder, oplever en tilsyns, at der har været mange vikarer på Kollektivet, og at stedets pædagogiske indsats og metoder i perioder virker en smule utydelige og usikre. En enkelt tilsyns svarer ikke på spørgsmålet, da denne har et for begrænset kendskab til hvert enkelt ung til at kunne udtale sig kvalificeret omkring medarbejdernes socialpædagogiske indsats. Side 16

18 Spørgsmål 7: Hvordan vurderer du medarbejdernes ejdernes indsats (socialpædagogisk indsats og metoder), der anvendes på opholds- Total stedet Kollektivet? 10 45% Tilfredsstillende 7 32% 2 9% Utilfredsstillende 0 0% Ved ikke 3 14% Andet 0 0% Respondenter 22 Spørgsmål 7: Hvordan vurderer du medarbejdernes indsats (socialpædagogisk indsats og metoder), der anvendes på opholdsstedet Kollektivet? Sags Behandler Familie Tilsyns Skole Leder 2 50% 0 0% 1 33% 2 40% 2 50% % Tilfredsstillende 2 50% 0 0% 2 67% 2 40% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 1 50% Andet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter Hvordan vurderer du medarbejdernes indsats (socialpædagogisk indsats og metoder), der anvendes på opholdsstedet Kollektivet? 67% 50% 50% 50% 50% 50% 60% 33% 40% 40% 40% 25% 25% 0% Forælder Søskende Værge Sagsbehandler Familie Tilsyns Skoleleder Tilfredstillende Utilfredsstillende Ved ikke Side 17

19 3.1.4 Praktiske procedurer og kommunikation I forhold til at måle de adspurgte respondenters overordnede vurdering af de praktiske procedurer og kommunikation med Kollektivet har de adspurgte målgrupper svaret på følgende syv spørgsmål: - I hvor høj grad de mener, at Kollektivet overholder de aftaler, de laver med Kollektivet, - Hvordan de vurderer indflytningen og den første tid for den unge på Kollektivet, - Hvor ofte de kan få fat i den person, som de har brug for, når de kontakter Kollektivet, - Hvordan de vurderer den måde, som Kollektivet videregiver mundtlige beskeder på, - Hvordan de vurderer inddragelsen og stemningen ved afholdelse af møder på opholdsstedet Kollektivet, - Om de bliver kontaktet, når der er behov for det, - I hvor høj grad de mener, at der fra Kollektivets side bliver lyttet til deres budskaber og vurderinger (dette spørgsmål er kun forbeholdt de pårørende). I nedenstående tabeller og figur fremgår det, at et samlet flertal på 95 procent i høj grad eller i nogen grad mener, at Kollektivet overholder de aftaler, de laver med dem. Hvis man ser enkeltvis på de forskellige målgrupper, er det det samme billede, som gør sig gældende. I forhold målgruppen pårørende og netværkspersoner er alle adspurgte i høj grad eller i nogen grad enige i, at Kollektivet overholder de aftaler, de laver med dem. Ligeledes mener alle sagsbehandlere, tilsyns- og familieer, at Kollektivet i høj grad eller nogen grad overholder de aftaler, som de laver med Kollektivet. Tilsvarende gør sig gældende for lærere og skoleledere. Spørgsmål 3: I hvor høj grad mener du, at opholds-stedet stedet Kollektivet overholder de aftaler, du laver med dem? Total I høj grad 20 83% I nogen grad 3 12% I ringe grad 0 0% Slet ikke 0 0% Ved ikke 1 4% Andet 0 0% Respondenter 24 Spørgsmål 3: I hvor høj grad mener du, at opholds-stedet Kollektivet overholder de aftaler, du laver med dem? Sagsbehandler Familie Tilsyns Skoleleder I høj grad % % 1 2 I nogen grad 0 0% 0 0% 2 67% 0 0% 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% I ringe grad 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Slet ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% Andet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter Side 18

20 I hvor høj grad mener du, at opholdsstedet Kollektivet overholder de aftaler, du laver med dem? 60% 40% 0% 67% Forælder Søskende 33% Værge Sagsbehandler Familie 33% 33%33% Tilsyns Skoleleder I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Nedenstående figur og tabeller viser, at et samlet flertal på 75 procent vurderer indflytningen og den første tid for den unge på Kollektivet, som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Samme tendens gør sig gældende for hver enkelt målgruppe. I forhold til målgruppen pårørende/netværkspersoner vurderer alle indflytningen som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Der er 8 ud af 12 sagsbehandlere, tilsyns- og familieer, som vurderer indflytningen og den første tid for den unge som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 4 ud af 12 fra denne målgruppe svarer Ved ikke. Dette skyldes for den ene af tilsynserne, at denne først har indgået samarbejde med Kollektivet per , i forbindelse med at tilsynet er overgået til kommunerne i forbindelse med amternes nedlæggelse. Den anden begrunder sit svar med, at vedkommende kun har ført tilsyn med stedet og derfor ikke kan udtale sig herom. Hvordan vurderer du indflytningen og den første tid for den unge på p opholdsstedet Kollektivet? Total 12 50% Tilfredsstillende 6 25% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% Ved ikke 6 25% Andet 0 0% Respondenter 24 Side 19

21 Spørgsmål 4: Hvordan vurderer du indflytningen og den første tid for den unge på opholdsstedet Kollektivet? Sags behandler Familie Tilsyns Skole Leder 1 25% % 3 75% 0 0% 0 0% 0 0% Tilfredsstillende 3 75% 0 0% 0 0% % 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 1 0 0% % Andet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter Hvordan vurderer du indflytningen og den første tid for den unge på opholdsstedet Kollektivet? 60% 40% 0% 75% 25% Forælder Søskende Værge 60% Sagsbehandler 75% 25% Familie Tilsyns 50% 50% Skoleleder Tilfredstillende Utilfredsstillende Ved ikke Side 20

22 I spørgsmålet om hvor ofte de adspurgte respondenter kan få fat i den person, som de har brug for, når de kontakter Kollektivet, fremgår det af nedenstående tabeller og figur, at et flertal på 96 procent mener, at de altid eller ofte kan få fat i den person, som de har brug ved kontakt til Kollektivet. Det vil sige, at næsten alle på nær en altid eller ofte kan få fat i den person, som de har brug, når de kontakter Kollektivet. Tilsvarende billede viser sig, når man ser på målgrupperne enkeltvis. I forhold til pårørende og netværkspersoner er det alle, som altid eller ofte kan få fat i den person, de søger ved kontakt til Kollektivet. I forhold til sagsbehandlere, tilsyns- og familieer er der 11 ud af 12, som altid eller ofte kan få fat i den person, de har brug for ved kontakt til Kollektivet. Endelig mener alle adspurgte lærere og skoleledere, at de altid eller ofte kan få fat i den person, de har brug for, når de kontakter Kollektivet. Overordnet set er alle målgrupper af den opfattelse, at kontaktpersonerne er til at få fat i ved kontakt til Kollektivet. Enkelte adspurgte respondenter udtaler også, at hvis kontaktpersonen ikke er at træffe, er man på Kollektivet altid gode til at ringe tilbage. Spørgsmål 8: Hvor ofte kan du få fat i den person, som du har brug for, når du kontakter opholdsstedet Kollektivet? Altid 12 50% Ofte 11 46% Sjældent 0 0% Aldrig 0 0% Ved ikke 1 4% Andet 0 0% Respondenter 24 Total Spørgsmål 8: Hvor ofte kan du få fat i den person, som du har brug for, når du kontakter opholdsstedet Kollektivet? Sags behandler Familie Konsulent Tilsyns Skole Leder Altid 1 25% 1 50% 1 33% 0 0% % Ofte 3 75% 1 50% 2 67% 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% Sjældent 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Aldrig 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Andet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter Side 21

23 Hvor ofte kan du få fat i den person, som du har brug for, når du kontakter opholdsstedet Kollektivet? 60% 40% 75% 25% 50% 50% 67% 33% 50% 50% Altid Ofte Sjældent Aldrig Ved ikke 0% Forælder Søskende Værge Sagsbehandler Familie Tilsyns Skoleleder Side 22

24 Som det fremgår af nedenstående figur og tabeller, er der samlet set et flertal på 92 procent, som vurderer den måde Kollektivet videregiver mundtlige beskeder på, som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Kun 1 ud af 24 vurderer videregivelse af mundtlige beskeder som utilfredsstillende. Samme tendens ses, når man ser på målgrupperne hver for sig. I forhold til de pårørende og netværkspersoner er der 8 ud af 9, som vurderer den måde Kollektivet videregiver mundtlige beskeder på som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. En pårørende svarer mindre tilfredsstillende. I forhold til målgruppen sagsbehandlere, tilsyns- og familieer er der 11 ud af 12, som vurderer den måde som Kollektivet videregiver mundtlige beskeder på som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Endelig er alle i målgruppen lærere og skoleledere meget tilfredse eller tilfredse med den måde, som Kollektivet videregiver mundtlige beskeder på. Ovenstående analyse viser, at der overordnet er tilfredshed med den måde, som Kollektivet videregiver mundtlige beskeder på. En enkelt nævner, at Kollektivet generelt i forhold til tidligere, er blevet meget bedre til at videregive mundtlige beskeder. Spørgsmål 9: Hvordan vurderer du den måde, opholdsstedet Kollektivet videregiver mundtlige beskeder på? Total 12 50% Tilfredsstillende 10 42% 1 4% Utilfredsstillende 0 0% Ved ikke 1 4% Andet 0 0% Respondenter 24 Spørgsmål 9: Hvordan vurderer du den måde, opholdsstedet Kollektivet videregiver mundtlige beskeder på? Sags behandler Familie Konsulent Tilsyns Skole Leder 1 25% 0 0% 2 67% 2 40% 3 75% 2 67% % Tilfredsstillende 3 75% 1 50% 1 33% 3 60% 1 25% 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% Andet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter Side 23

25 60% 40% 0% 25% Hvordan vurderer du den måde, opholdsstedet Kollektivet videregiver mundtlige beskeder på 75% Forælder 67% 50%50% 33% Søskende Værge 75% 67% 60% 40% 33% 25% Sagsbehandler Familie Tilsyns 50% 50% Skoleleder Tilfredstillende Utilfredsstillende Ved ikke Side 24

26 I forhold til spørgsmålet om hvordan de adspurgte respondenter vurderer inddragelsen og stemningen ved afholdelse af møder på Kollektivet, viser nedenstående tabeller og figur, at et samlet flertal på 92 procent vurderer inddragelsen og stemningen ved afholdelse af møder på Kollektivet som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Lignende billeder viser sig, når man ser på målgrupperne hver for sig. I forhold til pårørende og netværkspersoner vurderer alle inddragelsen og stemningen ved afholdelse af møder på Kollektivet som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Sagsbehandlere, tilsyns- og familieer vurderer ligeledes, som de pårørende, inddragelsen og stemningen ved afholdelse af møder på Kollektivet som meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I forhold til lærere og skoleledere er der 1 ud af 3, som vurderer inddragelsen og stemningen ved afholdelse af møder på Kollektivet som meget tilfredsstillende. De resterende svarer Ved ikke, dette kan tænkes at hænge sammen med, at møder med lærere og skoleledere som regel finder sted på pågældende skole og ikke på opholdsstedet Kollektivet. Ifølge ovenstående analyse viser der sig overordnet et billede af, at samarbejdsparterne føler, at de bliver inddraget og at stemningen ved afholdelse af møder på Kollektivet er god. Spørgsmål 10: Hvordan vurderer du inddragelsen og stemningen ved afholdelse af møder på opholdsstedet Kollektivet? Total 17 71% Tilfredsstillende 5 21% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% Ved ikke 2 8% Andet 0 0% Respondenter 24 Spørgsmål 10: Hvordan vurderer du inddragelsen og stemningen ved afholdelse af møder på opholdsstedet Kollektivet? Sags behandler Familie Tilsyns Konsulent Skole Leder 2 50% 0 0% 2 67% % 1 50% Tilfredsstillende 2 50% % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % Andet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter Side 25

27 Hvordan vurderer du inddragelsen og stemningen ved afholdelse af møder på opholdsstedet Kollektivet? 60% 50% 40% 0% Forælder 67% 50% 50% 33% Søskende Værge Sagsbehandler Familie Tilsyns Skoleleder Tilfredsstillende Utilfredsstillende Ved ikke Nedenstående tabel og figur viser, at der er et samlet flertal på 95 procent, som i høj grad eller i nogen grad bliver kontaktet, når der er behov for det. En ud af 22 mener kun, at de i ringe grad bliver kontaktet, når der er behov for det. Ser man på målgrupperne hver for sig, er det tilsvarende tendens, som gør sig gældende. I forhold til pårørende og netværkspersoner er der 8 ud af 9, som i høj grad eller i nogen grad bliver kontaktet, når der er behov for det. Der er en pårørende, der mener, at vedkommende kun i ringe grad bliver kontaktet, når der er behov for det. Enkelte pårørende påpeger, at der var lidt problemer i starten, men at det er blevet meget bedre hen ad vejen. I forhold til sagsbehandlere, tilsyns- og familieer mener alle, at de i høj grad eller nogen grad bliver kontaktet, når der er behov for det. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til lærere og skoleledere. I følge ovenstående analyse viser der sig et overordnet billede af, at samarbejdsparterne føler, at de bliver kontakt, når der er behov for det. Spørgsmål 11: Bliver du/skolen kontaktet, når der er behov for det? Total I høj grad 17 77% I nogen grad 4 18% I ringe grad 1 5% Slet ikke 0 0% Ved ikke 0 0% Andet 0 0% Respondenter 22 Side 26

28 Spørgsmål 11: Bliver du/skolen kontaktet, når der er behov for det? Sags behandler Familie Tilsyns Skole Leder I høj grad 3 75% 0 0% 2 67% I nogen grad 1 25% 1 50% 1 33% 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% I ringe grad 0 0% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Slet ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Andet 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter Bliver du kontaktet, når der er behov for det? 60% 40% 75% 25% 50% 67% 33% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke 0% Forælder Søskende Værge Sagsbehandler Familie Tilsyns Skoleleder Side 27

29 Spørgsmålet I hvor høj grad mener du, at der fra Kollektivets side bliver lyttet til dine budskaber og vurderinger? er kun blevet stillet til de pårørende og netværkspersoner. Som det ses af nedenstående figur og tabeller, er der 8 ud af 9 pårørende, som i høj grad eller i nogen grad mener, at der bliver lyttet til deres budskaber og vurderinger, og det er således størstedelen af de pårørende, der mener, at der bliver lyttet til deres budskaber og vurderinger. En enkelt mener kun i ringe grad, at der bliver lyttet til vedkommendes budskaber eller vurderinger. Spørgsmål 14: I hvor høj grad mener du,, at der fra Kollektivets s side bliver lyttet til dine budskaber og vurderinger? Total I høj grad 6 67% I nogen grad 2 22% I ringe grad 1 11% Slet ikke 0 0% Ved ikke 0 0% Andet 0 0% Respondenter 9 Spørgsmål 14: I hvor høj grad mener du, at der fra Kollektivets side bliver lyttet til dine budskaber og vurderinger? Sags Behandler Familie Tilsyns Skole Leder I høj grad 4 0 0% 2 67% I nogen grad 0 0% 1 50% 1 33% I ringe grad 0 0% 1 50% 0 0% Slet ikke 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% Andet 0 0% 0 0% 0 0% Respondenter Side 28

30 I hvor høj grad mener du, at der fra Kollektivets side bliver lyttet til dine budskaber og vurderinger? 60% 40% 50% 50% 67% 33% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% Kollektivets kontakt med skolerne Det har været helt centralt for opholdsstedet Kollektivet at få belyst særskilt, hvordan de enkelte skoler, som er en vigtig del af de unges hverdag, oplever samarbejdet. Herunder har det været væsentligt at få mere viden om, hvordan kommunikationen er mellem Kollektivet og den enkelte skole, samt om man på Kollektivet har klædt den unge godt nok på til at starte på pågældende skole, og endelig om den information skolerne modtager fra Kollektivet er tilstrækkelig? Som nævnt tidligere i forhold til de metodiske overvejelser har flere adspurgte respondenter inden for denne målgruppe fravalgt muligheden for at besvare spørgeskema, da de ikke fandt deres deltagelse relevant. Derfor er det samlede antal besvarelser ikke særlig stor, da kun 3 ud af 6 adspurgte respondenter i denne målgruppe har valgt at besvare spørgeskemaet. Det betyder, at et svar vil give en forholdsvis stor svarprocent. Derfor skal man være varsom med at tillægge dette ene svar for stor værdi i forhold til de følgende besvarede spørgsmål. Side 29

31 I spørgsmålet om hvordan lærere og skoleledere vurderer den måde, som opholdsstedet Kollektivet kommunikerer med skolen på, vurderer alle adspurgte lærere og skoleledere den måde, som Kollektivet kommunikerer med skolen på, som meget tilfredsstillende. Det vil sige, at alle adspurgte lærere og skoleledere er meget tilfredse med måden Kollektivet kommunikerer med de pågældende skoler på. Spørgsmål 17: Hvordan vurderer du den måde, som opholdsstedet Kollektivet lektivet kommunikere med skolen på? Total 3 Tilfredsstillende 0 0% 0 0% Utilfredsstillende 0 0% Ved ikke 0 0% Andet 0 0% Respondenter 3 Spørgsmål 17: Hvordan vurderer du den måde, som opholdsstedet Kollektivet kommunikere med skolen på? Sags behandler Familie Tilsyns Konsulent Skole Leder Tilfredsstillende % 0 0% % 0 0% Utilfredsstillende % 0 0% Ved ikke % 0 0% Andet % 0 0% Respondenter Side 30

32 60% 40% Hvordan vurderer du den måde, som opholdsstedet Kollektivet kommunikere med skolen på? Tilfredsstillende Utilfredsstillende Ved ikke 0% Skoleleder Nedenstående tabeller og figur viser, at 2 ud af 3 adspurgte lærere og skoleledere i høj grad mener, at opholdsstedet Kollektivet har klædt den unge på til at starte på skolen. En enkelt respondent tilføjer, at da der altid er tale om individuelle forløb, kan plejer ikke bruges i dette tilfælde. Spørgsmål 18: I hvor høj grad mener du, at opholdsstedet Kollektivet har klædt den unge på til at starte på skolen? Total I høj grad 2 67% I nogen grad 0 0% I ringe grad 0 0% Ved ikke 1 33% Andet 0 0% Respondenter 3 Side 31

33 Spørgsmål 18: I hvor høj grad mener du, at opholdsstedet Kollektivet har klædt den unge på til at starte på skolen? Sags behandler Familie Tilsyns Skole Leder I høj grad % I nogen grad % 0 0% I ringe grad % 0 0% Ved ikke % 1 50% Andet % 0 0% Respondenter I hvor høj grad mener du, at opholdsstedet Kollektivet har klædt den unge på til at starte på skolen? 60% 40% 50% 50% I høj grad I nogen grad I ringe grad Ved ikke 0% Skoleleder Side 32

34 I spørgsmålet om hvor tilfredse lærere og skoleledere er med den information, de modtager fra Kollektivet, inden den unge starter på skolen, viser nedenstående tabel og figur, at alle adspurgte lærere eller skoleledere er meget tilfredse eller tilfredse med den information, de modtager fra Kollektivet, inden den unge starter på skolen. Spørgsmål 19: Hvor tilfreds er du med den information, du modtager fra opholdsstedet Kollektivet, inden den unge starter på skolen? Meget tilfreds 2 67% Tilfreds 1 33% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 0 0% Ved ikke 0 0% Andet 0 0% Respondenter 3 Total Spørgsmål 19: Hvor tilfreds er du med den information, du modtager fra opholdsstedet Kollektivet, inden den unge starter på skolen? Sags behandler Familie Tilsyns Skole Leder Meget tilfreds % Tilfreds % 1 50% Utilfreds % 0 0% Meget utilfreds % 0 0% Ved ikke % 0 0% Andet % 0 0% Respondenter Ovenstående analyse af Kollektivets kontakt med skolerne viser, at lærere og skoleledere er tilfredse med den måde, som Kollektivet kommunikerer med skolerne på, ligeledes at den unge er klædt på til at starte på en af de pågældende skoler, samt at de er tilfredse med den information, de modtager fra Kollektivet om den unge, inden denne starter på skolen. Side 33

35 4. Overordnede konklusioner og anbefalinger På baggrund af den samlede analyse vil der i det følgende være en kort opsummering af hovedpunkter fra de enkelte underafsnit: Opgaveudførelse, ydelser, pædagogik og praktiske procedurer og kommunikation, samt Kollektivets kontakt med skolerne. Derudover vil der på baggrund af disse opsummeringer blive uddraget en række anbefalinger til en fremtidig indsats på opholdsstedet Kollektivet. Opholdsstedet Kollektivet kan anvende anbefalingerne som vejledende i forhold til fremtidige indsatspunkter, med det formål fortsat at kunne bevare den gode kvalitet i ydelserne og et fortsat givende samarbejde med samarbejdsparterne. Løbende i analysen er henholdsvis både sagsbehandlernes, tilsyns- og familieernes og de pårørendes samt læreres og skolelederes konkrete forslag eller ønske om forbedringer skrevet ind. I dette afsnit vil disse anbefalinger blive fremhævet ud fra en vurdering af, at Kollektivet kan få mest gavn for mindst indsats ved at følge anvisningerne, og hvad der ifølge samarbejdsparterne er vigtigt at fokusere på i forhold til det fremtidige samarbejde. Ud fra ovenstående analyse er det overordnede billede, at alle adspurgte respondenter samlet set er tilfredse med deres samarbejde med Kollektivet. Denne overordnede tilfredshed med samarbejdet kan ligeledes ses, ved at alle adspurgte sagsbehandlere, tilsyns- og familieer selv vil anvende eller vil anbefale andre at anvende opholdsstedet Kollektivet fremover. Derudover er der blandt langt de fleste af de adspurgte respondenter tilfredshed den med måde, som Kollektivet løser sine opgaver på, og de ydelser som Kollektivet kan tilbyde. Yderligere er sagsbehandlere, tilsyns- og familieer og de pårørendes vurdering af medarbejdernes indsats meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende, men her er der et mindretal på 2 ud af 22, som vurderer medarbejdernes indsats som mindre tilfredsstillende eller utilfredsstillende. Endvidere er der overordnet tilfredshed med Kollektivets praktiske procedurer og kommunikation, generelt er der kun en enkelt respondent hver gang i forhold til de besvarede spørgsmål, som udtrykker en mindre utilfredshed. Kommentarerne til dettes punkt drejer sig om måden, som Kollektivet videregiver mundtlige beskeder på, og om hvor gode Kollektivet er til at kontakte deres samarbejdsparter, når der er behov for det, samt om der bliver lyttet til ens budskaber og vurderinger fra Kollektivets side af. Endelig er lærere og skoleledere tilfredse med den måde, som Kollektivet kommunikerer med skolerne på. De føler også, at man fra Kollektivets side har klædt den unge godt nok på til at starte på en af pågældende skoler, samt en tilfredshed med den information, de modtager fra Kollektivet om den unge, inden den pågældende starter på skolen. Grunden, til at mindretallet er inddraget i analysen, er, at det er denne gruppe, som kommer med konkrete forslag eller ønsker om forbedringer, og det vurderes som dem, Kollektivet kan få mest gavn af i forhold til det fremtidige arbejde. 4.1 Anbefalinger på sigt Det anbefales, at Kollektivet fokuserer på om den skriftlige information, som sendes ud til deres samarbejdspartere er tilstrækkelig. Dette skyldes blandt andet, at enkelte skoleledere har peget på, at den skriftlige information for enkelte af de unge på Kollektivet har været mangelfuld, og at den i forhold til andre lignende steder er mindre struktureret og formel. Ligeledes anbefales det at vurdere, om alle Kollektivets samarbejdspartere er tilstrækkeligt informeret, da enkelte har udtrykt, at det er begrænset, hvad de har modtaget af skriftlig information. Side 34

36 Ud over at fokusere på hvorvidt den skriftlige information er tilstrækkelig, kan Kollektivet se nærmere på, om statusrapporterne på Kollektivet skal have et kvalitetsløft. Her efterlyses der en mere struktureret beskrivelse, som har udgangspunkt i ressourcer, vanskeligheder og de seks fokuspunkter. Yderligere kan det anbefales at vurdere, om man er gode nok til at få statusrapporterne ud til alle relevante samarbejdsparter. I forhold til de pågældende aktivitetstilbud på Kollektivet kan det anbefales, at der sættes fokus på, om disse lever op til de unges forventninger, samt om der er en rød tråd i de aktivitetstilbud som tilbydes de unge. På nuværende tidspunkt udtrykker enkelte samarbejdspartere, at aktivitetstilbudene har været alt for varierede, og at de alt for ofte har været afhængige af, hvem der har været ansat på stedet. Samtidig har det også været afhængig af, hvor gode de enkelte medarbejdere har været til at motivere de unge på Kollektivet. Endvidere anbefales det i forhold til den socialpædagogiske indsats og de metoder, som anvendes på Kollektivet, at vurdere om disse er tydelige og sikre nok, og samtidig om der skal gøres mere for at informere vikarer i den socialpædagogiske praksis. En tilsyns oplever, at der har været mange vikarer, og at dette har medført, at den pædagogiske indsats og de metoder, som anvendes på Kollektivet, i perioder har virket en smule utydelig og usikre. Endelig kan det i forbindelse med indflytningen og den første tid for den unge på Kollektivet fremover være hensigtsmæssigt, hvis man på Kollektivet ser på, om samtlige samarbejdspartere får den nødvendige information. Enkelte samarbejdsparter har således fremhævet, at de ikke har fået tilstrækkelig information i forbindelse med indflytning. 5. Vedrørende udvikling af evalueringskoncept Som den ovenstående analyse viser, har det alene været muligt at indsamle kvantificerbar viden om Kollektivets eksterne samarbejdsparteres vurdering af deres tilfredshed med samarbejdet. Der har løbende i spørgeskemaet været mulighed for, at de adspurgte respondenter har kunnet komme med kommentarer. I indledningen blev det nævnt, at der er visse problemer forbundet med at udføre en kvantitativ undersøgelse, når den samlede svarprocent er så lav, som det har været tilfældet her. Den lave svarprocent kan være medvirkende til ikke at give et retmæssigt billede af, hvor tilfredse eksempelvis ens samarbejdsparter er. Samtidig er det ikke muligt at spørge ind til de svar, som respondenterne kommer med og på den måde opnå forklaringer, som man kan i en kvalitativ undersøgelse. Det kvalitative undersøgelsesdesign giver derimod respondenterne mulighed for at komme med uddybende kommentarer og beskrivelser af, hvordan de oplever det givne samarbejde. En sådan undersøgelse vil give et mere rigt datagrundlag, og man vil samtidig kunne udtale sig om flere aspekter, end det er tilfældet i en kvantitativ undersøgelse. Her er de enkelte svarkategorier defineret på forhånd og derved lukkede. Anbefaling i fremtiden: Det anbefales, at Kollektivet i fremtiden hvert år foretager en lignende spørgeskemaundersøgelse, som samtidig er baseret på Kollektivets eget udviklede koncept. Supplerende anbefales det, at der f.eks. hvert tredje år foretages en mere dybdegående kvalitativ tilfredshedsundersøgelse med bistand fra et eksternt firma, således at kvantificerbare data kan uddybes og begrundes. giver gerne et uforbindende tilbud på en sådan kvalitativ undersøgelse. Side 35

Kollektivet Hunderup. Tilfredshedsundersøgelse blandt samarbejdsparter

Kollektivet Hunderup. Tilfredshedsundersøgelse blandt samarbejdsparter Kollektivet Hunderup Tilfredshedsundersøgelse blandt samarbejdsparter Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 1 2. METODEVALG... 1 3. ANALYSE... 3 3.1 SAMLET VURDERING... 3 3.1.1 Opgaveudførelse...

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Unge i surveyundersøgelser

Unge i surveyundersøgelser Unge i surveyundersøgelser Om svarprocenter og svar Af Esther Nørregård-Nielsen Indhold RSO s erfaringer med dataindsamling Hvad kan motivere Nummerberigelse eller hvordan får man fat i respondenten Er

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

VoksenBøgen Beboere/brugere

VoksenBøgen Beboere/brugere Evalueringsrapport 2015 VoksenBøgen Beboere/brugere Indeholder: - Frekvensrapport, tabeller og grafer - Kommentarer fra respondenterne - Sammenligning 2013, 2014 og 2015 - Kopi af spørgeskema Antal spurgte:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Syddjurs Kommune Marts 2017 BILAGSRAPPORT INDHOLD 1. Bilag 2 1.1 Samlede resultater og kommentarer 2 1.2 Inddragelse og information 2 1.3 Klager 3 1.4 Serviceniveau og

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL E F T E R S K O L E N H E L L E RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL SKOLEÅRET 2012-2013 Effektundersøgelse gennemført d. 13. - 15 november 2012 INDLED NING Efterskolen Helle er en selvejende institution, der driver

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013

Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Indhold 1 2 3 4 5 Formål Gennemførsel Undersøgelsens indhold Sammenfatning Resultater

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 Marekka Staal Jensen Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg August 2016 Indholdsfortegnelse Undersøgelse og metode... 3 Resultater... 4 Respondenterne...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010 Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Statistikrapport 11. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1 Figur- og tabelliste... 2 2 Indledning... 3 3 Henvisning af elever i Århus

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere