Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet / 14

2 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres datterselskaber. Statistikken bidrager med væsentlig viden om globaliseringens udvikling og betydning for det danske erhvervsliv. Statistikken er sammenlignelig fra 2007 og frem. 2 Indhold Statistikken er en årlig opgørelse, af antallet af danske datterselskaber i udlandet som ejes eller kontrolleres af en dansk modervirksomhed, samt antal ansatte i disse selskaber. Antal datterselskaber og antal ansatte, opdeles efter branche og efter hvilket land de er lokaliseret. 2.1 Indholdsbeskrivelse Statistikken vedrører virksomhedernes udenlandske datterselskaber og belyser datterselskabernes lokalisering (land), aktivitet (branche) og antal ansatte. Modervirksomheden anses for at have kontrol, hvis den, direkte eller indirekte, ejer mere end 50 pct. af aktierne/stemmerne eller har kontrollerende indflydelse (regnskabsteknisk svarer det til tilknyttede virksomheder). Ved antal ansatte forstås det samlede antal personer, der er ansat og aflønnet af datterselskabet og opgøres som et årsgennemsnit af antal personer/hoveder. 2.2 Grupperinger og klassifikationer Danske datterselskaber i udlandet offentliggøres på datterselskabets placering i: - Enkeltlande - Internationale geografiske regioner - Hovedbrancher (DB07 Dansk Branchebog Sektordækning Danske datterselskaber i udlandet omfatter udenlandske datterselskaber i de private byerhverv, og dette afspejler også den branchemæssige afgrænsning af de danske indrapporterende enheder. 2 / 14

3 2.4 Begreber og definitioner Datterselskab: Et datterselskab defineres som en selvstændig og autonom enhed, dvs. fx egen ledelse, kan selv hyre/fyre ansatte, udarbejder et selvstændigt årsregnskab, etc. (en filial betragtes ikke som et datterselskab, idet sådanne selskaber blot er en virksomheds forlængede arme) Kontrol: "Kontrol" er opfyldt, når der kan ydes indflydelse over datterselskabet, hvilket sker når man ejer/kontrollerer (direkte/indirekte) mere end 50 pct. af de stemmeberettigede aktier. (Der arbejdes med det regnskabsmæssige begreb Tilknyttet virksomhed, som bl.a. betyder, at datterselskabet bliver betragtet som værende en del af koncernen, over hvilken man kan yde indflydelse). Direkte/Indirekte kontrol: Direkte kontrol opnås ved at man selv ejer/kontrollerer mere end 50 pct. af de stemmeberettigede aktier i fx selskab (A). Indirekte kontrol kan opnås ved at man direkte ejer/kontrollerer mere end 50 pct. af et selskab (A) og dette selskab (A) så ejer/kontrollerer mere end 50 pct. af selskab (B). Dermed ejer/kontrollerer man selskab (A) direkte og selskab (B) indirekte. Udenlandsk: Datterselskabet skal være placeret uden for Danmark (Færøerne og Grønland betragtes ikke som en del af Danmark i denne sammenhæng) Udenlandske datterselskaber: Statistikken om udenlandske datterselskaber omfatter datterselskaber, som kontrolleres af modervirksomheden og ikke er beliggende i Danmark. Modervirksomheden anses for at have kontrol, hvis den, direkte eller indirekte, ejer mere end 50 pct. eller har kontrollerende indflydelse. Modervirksomhed: Selskab som kan yde kontrollerende indflydelse over et eller flere underliggende datterselskaber. 2.5 Enheder Statistisk enhed Den statistiske enhed for Danske datterselskaber i udlandet er det udenlandske datterselskab. Statistikken omfatter datterselskaber og deres eventuelle underliggende datterselskaber, som er beliggende udenfor Danmark og ejes/kontrolleres af en dansk modervirksomhed. Modervirksomheden anses for at have kontrol, hvis den, direkte eller indirekte, ejer mere end 50 pct. af aktierne/stemmerne eller har kontrollerende indflydelse (regnskabsteknisk svarer det til tilknyttede virksomheder). Rapporterende enhed Den rapporterende enhed til Danske datterselskaber i udlandet er den direkte danske ejer af et eller flere udenlandske datterselskaber. Det betyder, at statistikken også omfatter udenlandske datterselskaber, der gennem danske virksomheder ultimativt er ejet fra udlandet. 3 / 14

4 2.6 Population Fra 2010 omfatter Danske datterselskaber i udlandet udenlandske datterselskaber i de private byerhverv, hvilket vil sige hovedbranche-grupperne 05-09, 10-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55-56, 58-63, 64-66, 68, 69-75, 77-83, 85, 86-88, og i Dansk Branchekode 2007 (DB07) (se mere på perioden omfatter Danske datterselskaber i udlandet udenlandske datterselskaber i de private byerhverv, hvilket vil sige brancherne 10-14, 15-37, 40, 41, 45, 50-52, 55, 60-64, 65-67, 70-74, 80, 85 og i Dansk Branchekode 2003 (DB03).De ovennævnte dækkede brancher afspejler også den branchemæssige afgrænsning af de danske indrapporterende enheder. Ligeledes er der ikke indført nogen nedre aktivitetsgrænse for det danske selskab som har udenlandske datterselskaber. 2.7 Geografisk dækning Den statistiske enhed (udenlandske datterselskab) er lokaliseret udenfor Danmark. Den rapporterende enhed (dansk virksomhed) er lokaliseret i Danmark. 2.8 Tidsperiode Basisperiode Ikke relevant for denne statistik Måleenhed Antal datterselskaber Antal personer ansat i datterselskaber Referencetid Hyppighed Danske datterselskaber i udlandet offentliggøres på årsbasis Indsamlingshjemmel og EU regulering Lov om 8, stk. 1. Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 716/2007 af 20. juni 2007 om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter Indberetningsbyrde Byrden er opgjort til 1,3 mio. kroner i / 14

5 2.15 Øvrige oplysninger Globaliserings Emneside 3 Statistisk behandling Data til denne statistik indsamles årligt ved hjælp af spørgeskemaer, blandt samtlige danske selskaber som ejer datterselskaber i udlandet. Det indsamlede data valideres både i indsamlingen og efterfølgende på mikro- og makroniveau, for at sikre en høj kvalitet af datagrundlaget til statistikken. 3.1 Kilder Danske datterselskaber i udlandet er en totaltælling (og ikke en stikprøve), hvilket betyder at statistikken, som udgangspunkt, dækker samtlige danske selskaber som ejer datterselskaber i udlandet. Det betyder samtidigt at der ikke foretages opregning af de indkomne tal. Danske datterselskaber i udlandet er en lovpligtig spørgeskemabaseret undersøgelse. Populationen dannes fra flere kilder: kommercielle registre, Nationalbankens undersøgelse om Foreign Direct Investments (FDI) (se mere på samt virksomhedernes årsregnskaber. Således vil alle virksomheder i Danmark med kontrollerende indflydelse i udenlandske datterselskaber indgå i statistikken. Baggrundsoplysninger for de danske virksomheder stammer fra interne kilder i, primært Det Erhvervsstatistiske Register. 3.2 Indsamlingshyppighed Oplysninger om danske datterselskaber i udlandet indsamles årligt. 3.3 Indsamlingsmetode Danske datterselskaber i udlandet er en spørgeskemabaseret undersøgelse. Skemaet besvares som udgangspunkt online via men visse virksomheder anvender alternative indberetningsmuligheder. 5 / 14

6 3.4 Datavalidering Det indkomne materiale valideres både undervejs ved indsamling af data og navnlig, når dataindsamling er afsluttet. Der gennemføres forskellige fejlsøgningsprocedurer af det indkomne materiale for at sikre en høj kvalitet af datagrundlaget til statistikken. En række variable bliver fejlsøgt og fejlrettet fuldstændigt, fx beliggenhedsland samt branche, da disse oplysninger også anvendes til at klarlægge relevans (om datterselskabet skal indgå i statistikken). Danske datterselskaber i udlandet fejlsøges og fejlrettes som udgangspunkt på mikroniveau, dvs. datterselskabet. Dernæst fejlsøges der på rapporterende enhedsniveau, dvs. den danske virksomhed og slutteligt på makroniveau, dvs. på hhv. datterselskabernes hovedbrancheniveau og/eller på deres regionale fordeling. Fejlsøgning prioriteres efter hvilke fejl der påvirker statistikkens værdi mest, dvs. der er tale om en selektiv fejlsøgning. Efter færdigbehandling af mikrodata fejlsøges datamaterialet på et mere aggregeret niveau, fx opdelt på datterselskabernes hovedbranche, opdelt på datterselskabernes internationale geografiske regioner samt ved at se på den indberettende enhed under ét. Formålet er her at se på udviklingen fra år til år og på den måde være i stand til at opfange store udsving, hvilket kunne indikere mulige fejl. Der fejlsøges på mikroniveau for at rette deciderede fejl, mens fejlsøgning på makroniveau mere sigter efter at finde forklaringer på større udsving mellem årene, ved fx at tage kontakt til de indberettende virksomheder. Mangelfulde indberetninger fra store og dermed betydende enheder (baseret på indberetningen fra året før) søges fuldstændiggjort, primært ved kontakt til den rapporterende virksomhed. Det betyder samtidig, at de manglende oplysninger i en indberetning vil have ringe betydning for statistikkens værdi, så imputeres disse oplysninger primært ved at anvende sidste års indberetning. Det bør nævnes at der i den sammenhæng oftest er tale om nul-indberetninger. 3.5 Databehandling Danske datterselskaber i udlandet er en totaltælling (og ikke en stikprøve), hvilket betyder, at statistikken, som udgangspunkt, dækker samtlige danske selskaber, som ejer datterselskaber i udlandet. Det betyder samtidig, at der ikke foretages opregning af de indkomne tal. Ligeledes medfører den generelt høje svarprocent, at imputering af helt manglende enheder (unit nonresponse) kun foretages i meget ringe omfang, primært ved at tage udgangspunkt i indberetningen fra året før. 3.6 Korrektion Der foretages ikke korrektioner af data udover hvad der er beskrevet under Datavalidering (s21.4) og Databehandling (s21.5). 6 / 14

7 4 Relevans Brugere af statistikken er ministerier og andre offentlige institutioner samt internationale organisationer såsom OECD og EU-Kommissionen. Herudover også medier, brancheorganisationer og andre med interesse for globalisering og dansk erhvervslivs engagement i udlandet. Brugere af statistikken, primært EU-Kommissionen (Eurostat), har udtrykt ønske om udbygning af statistikkens variable, herunder navnlig lønomkostninger og investeringer. Der er ikke gennemført direkte brugertilfredshedsundersøgelser af denne statistik, men brugere af statistikken udtrykker tilfredshed med statistikken og dens værdi. 4.1 Brugerbehov Brugere af statistikken er politikere, ministerier, styrelser, regioner og kommuner samt OECD og EU-Kommissionen (Eurostat). Herudover omfatter brugerne også nyhedsmedier, brancheorganisationer og forskere samt andre med interesse for globalisering og dansk erhvervslivs engagement i udlandet. Brugere af statistikken, primært EU-Kommissionen (Eurostat), har udtrykt ønske om udbygning af statistikkens variable, herunder navnlig værditilvækst. 4.2 Brugertilfredshed Brugere af statistikken udtrykker tilfredshed med statistikken og dens værdi, men efterlyser samtidig flere oplysninger om de udenlandske datterselskaber. 4.3 Fuldstændighed af data Denne indikator er baseret på dataleverancen til Eurostat. Oplysninger til beregning af denne indikator for en given periode er tilgængelig i 2. halvår af tællingsår +2 år. (For 2011-undersøgelsen var indikatoren på 100 pct. - hvilket betyder at levererer alle data efterspurgt af Eurostat) Der beregnes ikke en indikator for fuldstændigheden af data til den danske offentliggørelse, men denne bedømmes til også at være 100 pct. 5 Præcision og pålidelighed Undersøgelsens resultater bygger på indberetninger fra alle relevante danske modervirksomheder med udenlandske datterselskaber. Der er ikke anvendt en nedre aktivitetsgrænse. Således er antallet af modervirksomheder i statistikken ca og antallet af udenlandske datterselskaber ca / 14

8 5.1 Samlet præcision Undersøgelsens resultater bygger på indberetninger fra alle relevante danske moder-virksomheder med udenlandske datterselskaber. Således er tællingen er totaltælling. Antallet af modervirksomheder i statistikken ca og antallet af udenlandske datterselskaber ca Med de kilder der er til rådighed, vurderes statistikken at være retvisende, dog kan en lille underestimation forekomme, fx pga. manglede indberetninger og/eller manglende kendskab til relevante datterselskaber, men dette vurderes at være uden betydning for den samlede opgørelse. Antal ansatte søges opgjort som statistikårets gennemsnitligt antal ansatte i de udenlandske datterselskaber, uanset om det er fuldtidsansatte eller deltidsansatte. Med andre ord, det er antal hoveder (headcount) i de udenlandske datterselskaber som indsamles. Det kan være en udfordring for de rapporterende virksomheder at fremskaffe disse oplysninger, hvorfor det indberettede antal ansatte kan indeholde skøn omregnet fra antal fuldtidsansatte eller som antallet ultimo regnskabsåret, hvilket kan være vanskeligt for at fange i en fejlsøgning. De udenlandske datterselskaber er, pga. deres geografiske placering verden over, underlagt forskellige nationale regnskabsmæssige regler, ikke mindst mht. regnskabsfrister. Derfor kan de indberettede oplysninger tilhøre en tidligere periode, fordi den rapporterende virksomhed ikke har adgang til andre oplysninger. Kilderne til fastlæggelse af ejerskab af udenlandsk datterselskab baserer deres viden på virksomhedernes regnskaber verden over. Det kan medføre at en virksomhed, med et relevant udenlandsk datterselskab, først vil være en del af undersøgelsen året efter det rent faktisk burde have været med. Dette skyldes at kildematerialet ved populationsfastlæggelsen er ufuldstændigt, idet der på det tidspunkt ikke er offentliggjort et årsregnskab. Det er dog hovedsageligt tilfældet for helt nye rapporterende virksomheder. Virksomheder som allerede er med i statistikken og som har fået nye relevante udenlandske datterselskaber, skal oplyse dette ved indsendelse af oplysninger. 5.2 Stikprøveusikkerhed Ikke relevant for denne statistik. 8 / 14

9 5.3 Anden usikkerhed Undersøgelsen har generelt en besvarelsesprocent på mere end 95, mål på antal rapporterende enheder. Med de kilder der er til rådighed, vurderes statistikken at være retvisende, dog kan underestimation forekomme, fx pga. manglede indberetninger og/eller manglende kendskab til relevante datterselskaber. Kilderne til fastlæggelse af ejerskab af udenlandsk datterselskab baserer deres viden på virksomhedernes regnskaber verden over. Det kan medføre, at en virksomhed med et relevant udenlandsk datterselskab først vil være en del af undersøgelsen året efter, den rent faktisk burde have været med. Dette skyldes at kildematerialet ved populationsfastlæggelsen er ufuldstændigt, idet der på det tidspunkt ikke er offentliggjort et årsregnskab. Antal ansatte ønskes opgjort som det gennemsnitlige antal ansatte i de udenlandske datterselskaber i regnskabsåret (referenceåret), uanset om det er fuldtidsansatte eller deltidsansatte. Dette kan dog være vanskeligt for at opdage i en fejlsøgning. Der er ikke kompenseret for bortfaldet i statistikkens resultater, idet der indtil videre ikke er fundet relevante kilder hertil. Omfanget af delvist manglende enheder opgøres ikke og er derfor ikke muligt at beregne. I begge tilfælde vurderes omfanget til at være ikke-betydende for statistikkens værdi. 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 9 / 14

10 5.6 Kvalitetsvurdering Undersøgelsens resultater bygger på indberetninger fra alle relevante danske moder-virksomheder med udenlandske datterselskaber. Der er ikke anvendt stikprøveteknik eller anvendt en nedre aktivitetsgrænse. Således er antallet af modervirksomheder i statistikken ca og antallet af udenlandske datterselskaber ca Med de kilder der er til rådighed, vurderes statistikken at være retvisende, dog kan underestimation forekomme, fx pga. manglede indberetninger og/eller manglende kendskab til relevante datterselskaber. Antal ansatte ønskes opgjort som statistikårets gennemsnitligt antal ansatte i de udenlandske datterselskaber, uanset om det er fuldtidsansatte eller deltidsansatte. Med andre ord, det er antal hoveder (headcount) i de udenlandske datterselskaber som indsamles. Det kan være en udfordring for de rapporterende virksomheder at fremskaffe disse oplysninger, hvorfor det indberettede antal ansatte kan indeholde skøn omregnet fra antal fuldtidsansatte eller som antallet ultimo regnskabsåret, hvilket kan være vanskeligt for at fange i en fejlsøgning. De udenlandske datterselskaber er, pga. deres geografiske placering verden over, underlagt forskellige nationale regnskabsmæssige regler, ikke mindst mht. regnskabsfrister. Derfor kan de indberettede oplysninger tilhøre en tidligere periode, fordi den rapporterende virksomhed ikke har adgang til andre oplysninger. Kilderne til fastlæggelse af ejerskab af udenlandsk datterselskab baserer deres viden på virksomhedernes regnskaber verden over. Det kan medføre, at en virksomhed med et relevant udenlandsk datterselskab først vil være en del af undersøgelsen året efter, den rent faktisk burde have været med. Dette skyldes, at kildematerialet ved populationsfastlæggelsen er ufuldstændigt, idet der på det tidspunkt ikke er offentliggjort et årsregnskab. Det er dog hovedsageligt tilfældet for helt nye rapporterende virksomheder (dvs. danske virksomheder med relevante udenlandske datterselskaber). Virksomheder, som allerede er med i statistikken og som har fået nye relevante udenlandske datterselskaber, skal oplyse dette ved indsendelse af oplysninger. 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner Kun endelige tal offentliggøres. Offentliggjorte tal revideres som hovedregel ikke. 6 Aktualitet og punktlighed Danske datterselskaber i udlandet offentliggøres ca. 14 måneder efter kalenderårets afslutning. Oplysningerne til statistikken indhentes i perioden juni-november. Danske datterselskaber i udlandet offentliggøres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. 10 / 14

11 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Oplysningerne offentliggøres inden 14 måneder efter referenceperiodens afslutning. Data til Eurostat bliver leveret inden 18 måneder efter referenceperiodens afslutning. 6.2 Publikationspunktlighed Danske datterselskaber i udlandet publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. Punktligheden måles i det seneste kalenderår. 7 Sammenlignelighed Statistikken udarbejdes i de fleste andre europæiske lande. Men pga. metodiske forskelligheder skal man være varsom med direkte at sammenligne den danske offentliggørelse med tal i Eurostats databaser. Den danske offentliggørelse omhandler, i princippet, alle modervirksomheder i Danmark, som ejer/kontrollerer udenlandske datterselskaber, uanset ultimativt ejerland, mens tal i Eurostat udelukkende omhandler modervirksomheder, som har indsamlingslandet som ultimativt ejerland. Fra 2011 og frem publiceres undersøgelsen under navnet Danske datterselskaber i udlandet, mens undersøgelsens navn i perioden var Danske virksomheders udenlandske datterselskaber. 7.1 International sammenlignelighed Statistikken er forankret i Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 716/2007 af 20. juni 2007 om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter. I populationen for den danske undersøgelse indgår alle relevante dansk registrerede virksomheder uanset om disse ultimativt er ejet fra Danmark eller ejet fra udlandet. Statistikken gennemføres i de fleste andre europæiske lande. Men pga. ovenstående forhold skal man være varsom med at sammenligne den danske offentliggjorte statistik med de tal som fx ligger i Eurostats databaser. De danske tal i Eurostats databaser omfatter udelukkende datterselskaber kontrolleret af danske virksomheder som ultimativt er ejet fra Danmark. Det bør nævnes at der landene imellem kan være forskelle i opgørelsen/fastlæggelsen af ultimativt ejerland, hvilket kan påvirke tallene. 7.2 Sammenlignelighed over tid Fra og med året 2010 er aktiviteten i de udenlandske datterselskaber indsamlet ved brug af DB07 (Dansk Branchekode 2007). Aktiviteten var tidligere, dvs. for årene , indsamlet ved brug af DB03 (Dansk Branchekode 2003). Dette skifte bevirker at det ikke er muligt at lave lange tidsserier på brancheniveau, da disse ikke er identiske. 11 / 14

12 7.3 Sammenhæng med anden statistik Til yderligere belysning af globaliseringens betydning for dansk erhvervsliv, findes også statistik om Udenlandsk ejede firmaer i Danmark. Endvidere har foretaget en engangsundersøgelse af Danske virksomheders outsourcing Denne undersøgelse, dog i en modificeret form, er gentaget i engangsundersøgelsen International organisering og outsourcing Denne undersøgelse indeholder også information om danske datterselskaber i udlandet. 7.4 Intern konsistens Overliggende lande- og branchegrupper er beregnet ud fra de underliggende detaljerede oplysninger, hvilket sikrer intern konsistens i data. 8 Tilgængelighed Statistikken udgives i Nyt fra. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Danske datterselskaber i udlandet. Se mere på statistikkens emneside eller på Danmarks Statistiks hjemmeside om Globalisering. 8.1 Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden. 8.2 Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen. 8.4 NYT/Pressemeddelelse Danske datterselskaber i udlandet offentliggøres i Nyt fra. Nyt-oversigt for emnet Globalisering 8.5 Publikationer Grænseoverskridende virksomheder Danske datterselskaber i udlandet 2008 (engangspublikation) Find den her: Danske datterselskaber i udlandet / 14

13 8.6 Statistikbanken Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Danske datterselskaber i udlandet i følgende tabeller: OFATS1: Danske datterselskaber i udlandet efter branche, enhed og tid OFATS2: Danske datterselskaber i udlandet efter lande, enhed og tid OFATS3: Danske datterselskaber i udlandet efter lande, branche, enhed og tid OFATS4: Danske datterselskaber i udlandet efter land, enhed og tid 8.7 Adgang til mikrodata Der er mulighed for særkørsler (skræddersyede serviceopgaver mod betaling) på de offentliggjorte tal. Grundet følsomheden af datamaterialet gives der ikke forskeradgang til datagrundlaget. 8.8 Anden tilgængelighed Ikke relevant for denne statistik. 8.9 Diskretioneringspolitik Datafortrolighedspolitik i Diskretionering og databehandling Danske datterselskaber i udlandet offentliggøres på et detaljeringsniveau, hvor det er nødvendigt at foretage diskretionering, for at sikre at man ikke vil kunne identificere de enkelte virksomheder. Det betyder at der ikke offentliggøres oplysninger, der bygger på indberetninger fra under 3 indberetterende virksomheder. Det har i praksis den betydning at hovedbranche-grupper lægges sammen, hvorved tal bliver mere aggregerede, samt at visse oplysninger, på eksempelvis enkeltlande, ikke vil være tilgængelige Reference til metodedokumenter Statistikkens variable er dokumenteret i TIMES Danske datterselskaber i TIMES Statistikkens metode er ikke yderligere beskrevet Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i Erhvervslivets Udvikling. Den statistikansvarlige er specialkonsulent Jon Mortensen, tlf , 13 / 14

14 9.1 Organisation 9.2 Kontor, afdeling Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik 9.3 Kontaktpersonens navn Jon Mortensen 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 14

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Danske datterselskaber i udlandet er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet gennem deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med undersøgelsen International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Derudover

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i virksomheder 2015

Statistikdokumentation for It-anvendelse i virksomheder 2015 Statistikdokumentation for It-anvendelse i virksomheder 2015 1 / 12 1 Indledning Statistikken har til formål at belyse omfanget af virksomhedernes anvendelse af informationsteknologi (it), herunder elektronisk

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015

Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015 Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Teknisk afprøvning og analyse. Derudover anvendes statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 1 / 14 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervenes energiforbrug 2014

Statistikdokumentation for Erhvervenes energiforbrug 2014 Statistikdokumentation for Erhvervenes energiforbrug 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken Erhvervenes energiforbrug er at belyse størrelse og sammensætning af energiforbruget i erhvervene

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2017 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013

Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013 Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013 1 / 12 1 Indledning Formålet med Handel med patenter og andre IP-rettigheder er at belyse omfanget af og udviklingen i danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2016 4. kvartal 1 / 12 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Konkurser 2014

Statistikdokumentation for Konkurser 2014 Statistikdokumentation for Konkurser 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014

Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014 Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014 1 / 13 1 Indledning Landbrugs- og gartneritællingen i sin nuværende form går tilbage til 1977, hvor de separate tællinger for landbrug og

Læs mere

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre. Teatrene opdeles i statsstøttede og ikkestatsstøttede teatre. For de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud 2015 4. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken om børneydelser er at belyse antal modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for It-udgifter i virksomheder 2014

Statistikdokumentation for It-udgifter i virksomheder 2014 Statistikdokumentation for It-udgifter i virksomheder 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken: It-udgifter i virksomheder er at belyse omfanget af virksomhedernes itudgifter. Undersøgelsen bidrager

Læs mere

Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014

Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014 Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014 1 / 12 1 Indledning Input-output tabellerne er en organiseret opstilling af detaljerede økonomisk-statistiske oplysninger og beskriver sammenhænge

Læs mere

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 1 / 10 1 Indledning Emissionsregnskabet er en del af Grønt Nationalregnskab, som er en betegnelse for selvstændige regnskaber for miljørelaterede forhold,

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal

Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor 2014 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Lønindeks for den offentlige sektor belyser lønudviklingen i den offentlige sektor (staten, kommuner og

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af deltagelsen ved danskkurser på sprogcentrene.

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere