Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret"

Transkript

1 Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

2 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU AMU Kursusoversigt 7 Samarbejde og kommunikation 8 Personlig udvikling 10 Konflikthåndtering og stressbeherskelse/arbejdsmiljø 11 Kvalitet, mål og resultatstyring 14 Det Offentlige IT-kompetencebevis DO-IT 16 IT basiskurser 18 IT overbygningskurser 20 Fremmedsprog og interkulturel kompetence 21 Økonomi og budgetforståelse 22 Forvaltning og lovgivning 23 Observation og dokumentation 25 Ledelse 26 Projektarbejde og projektledelse 28 Rengøringsservice 30 Ejendomsservice og vedligehold 31 Køkken og kantine 33 Pleje og vedligeholdelse af grønne arealer 34 Transport 36 Redning 38 Lager og logistik 39 Reparation og vedligeholdelse af køretøjer 41 AMU-kurser for statens medarbejdere 43 Kom godt i gang med AMU 46 Mere information 47 Relevant efter- og videreuddannelse 59 SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte 63 VEU-godtgørelse

3 Kravene til forsvarets medarbejdere bliver stadig større, mere komplekse og mangeartede blandt andet som følge af forsvarets deltagelse i internationale operationer. For at kunne løfte fremtidens krav skal medarbejderne besidde stadig flere og bredere faglige og personlige kompetencer. Det offentlige uddannelsessystem giver en lang række muligheder for, at forsvarets medarbejdere kan få og vedligeholde de nødvendige kompetencer til at løse deres opgaver både nu og i fremtiden. Kompe tenceudvikling i fokus Formålet med dette idékatalog er at synliggøre uddannelser og muligheder for udvikling til glæde for forsvarets medarbejdere og forsvarets enheder. Kataloget skal tjene som inspiration for den enkelte medarbejder og for forsvarets chefer og ledere, som har et ansvar for medarbejdernes udvikling. Kataloget henvender sig også til samarbejdsudvalgene i forsvaret, som har til opgave at fastlægge retningslinier og principper for kompetenceudvikling og efteruddannelse ved enhederne. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at det er et fælles ansvar at styrke erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Parterne lægger vægt på at gennemføre omfattende opkvalificering på offentlige områder, som ikke har en relevant faglig uddannelse. God læselyst. Forsvarets brancheudvalg

4 Forsvarets brancheudvalg Forsvarets brancheudvalg i SCKK Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling er ansvarlig for at afdække nye uddannelsesbehov og udvikle og understøtte den praktiske anvendelse af AMU-kurser. Desuden medvirker brancheudvalget ved gennemførelse af konferencer og seminarer med det formål at informere og oplyse om mulighederne for voksen efter- og videreuddannelse i forsvaret. Brancheudvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiverog arbejdstagerorganisationer i forsvaret. Læs mere om forsvarets brancheudvalg, dets funktion og repræsentanter på 4 Om idékataloget Idékataloget henvender sig til personer, der fører FOKUS/ MUS, og til udstikkere og tillidsrepræsentanter, der med virker i forbindelse med planlægning af efteruddannelsesaktiviteter. Kataloget indeholder eksempler på en bred vifte af AMU-kurser som udtryk for den mangfoldighed, der repræsenteres af forsvarets mange forskellige arbejdsfunktioner og opgaver. Alle AMU-kurser er inddelt i en række temaer (røde overskrifter) og har et kursusnummer og en kursusbeskrivelse. Efter kursusoversigten er der praktisk information om AMU og en oversigt over skoler. På siderne kan du læse om de uddannelsesmuligheder, der findes i det offentlige efter- og videreuddannelsessystem med konkrete eksempler på forskellige uddannelser (grønne overskrifter), og til slut beskrives mulig hederne for at få økonomisk støtte under uddannelsen. Ønskes en komplet oversigt over samtlige AMU-kurser inden for hvert fagområde eller en komplet oversigt over øvrige efter- og videreuddannelsestilbud henvises til

5 Anerkendelse af realkompetencer Realkompetencer er summen af alt det en person ved og kan, uanset hvordan han eller hun har lært det. Det kan have været i skolen, på arbejdet og i fritiden. Noget har man papir på, men ikke alt. Har man været på et højskoleophold, ulandsfrivillig, træner i fodboldklubben, kasserer i en forening eller gået på aftenskole, er det også en del af ens realkompetencer. Det kan derfor være en god ide at få anerkendt alt det man kan, inden man begynder på voksenog efteruddannelse. Dette kan blandt andet ske gennem en realkompetencevurdering. En vurdering af realkompetencer kan foretages inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), se næste side, eller inden for almen voksenuddannelse (AVU), grunduddannelse for voksne (GVU), videregående voksen uddannelse (VVU) og diplomuddannelser. I AMU kaldes realkompetencevurdering for IKV Individuel kompetencevurdering. Den individuelle kompetencevurdering kan foretages af den lokale erhvervsskole, AMU-center, tekniske skole eller handelsskole. Anerkendelse af realkompetencer gives i form af en individuel uddannelsesplan samt et uddannelsesbevis eller kompetencebevis. Uddannelsesplan samt uddannelsesbevis/kompetencebevis kan fx anvendes i den dialog, der foregår i forbindelse med den årlige medarbejdersamtale (MUS) og kan her tjene som dokumentation for de allerede erhvervede kompetencer. 5

6 IKV Individuel kompetence - vurdering i AMU ½-5 dage Kursusnummer Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMUuddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor. 6

7 Samarbejde og kommunikation AMU Kursusoversigt Kommunikation i teams 3 dage Kursusnummer Deltageren kan medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og teams, herunder løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation. Teambuilding for selv styrende grupper 2 dage Kursusnummer På baggrund af viden om de mekanismer, der skaber en højtydende gruppe med stærke indbyrdes relationer, kan deltageren definere forbedringsområder i en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål. Til fremme af teamudviklingsprocessen kan del tageren anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har brug for. 7

8 Personlig udvikling 8 Øvrige relevante kurser Værdibaserede arbejdspladser (2 dage) Etablering af selvstyrende grupper (2 dage) Personlig kommunikation og service (4 dage) Personlig udvikling til arbejde og uddannelse (PUTAU) 5 dage Kursusnummer Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt mhp. at matche omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet. Deltageren kan opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse. Deltageren kan håndtere udviklingssamtaler, herunder etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker samt tackle situationer, hvor deltageren møder modstand, herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation. Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet 4 dage Kursusnummer Deltageren kan ud fra virksomhedens mål skriftligt formulere en personlig vision og handlingsplan for sit eget merbidrag i virksomheden i forbindelse med nye arbejdsopgaver, nye samarbejdsformer og nye samarbejdspartnere. Med baggrund i virksomhedens vision, strategi og mål for en selvstyrende gruppe kan deltageren medvirke til sikring af kundefokus i alle arbejdsopgaver. Deltageren kan i samarbejde med kolleger identificere, prioritere og vælge den handlingsstrategi, der bedst videreudvikler et velfungerende team.

9 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 dage Kursusnummer Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion. Øvrige relevante kurser Uddannelsesplanlægning for medarbejdere (4 dage) Vidensdeling og læring for medarbejdere (3 dage)

10 Konflikthåndtering og stressbeherskelse/arbejdsmiljø 10 Konflikthåndtering (Officiel titel: Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse) 3 dage Kursusnummer Deltageren kan udøve en differentieret konflikthåndtering under hensynstagen til den konkrete situation på arbejdspladsen eller i forhold til borgerne, herunder en øget evne til at vurdere potentielle konflikter og konfliktsituationer, og forebygge og undgå en eventuel eskalering under hensyntagen til faglig etik, magtanvendelse og egen sikkerhed. Kurset er udviklet til politi, kriminalforsorg, forsvar, skat, fiskerikontrollen og beredskabsstyrelsen, men vil med fordel kunne anvendes af andre, som har myndighedsudøvende funktioner. Arbejdsmiljø og stresshåndtering (Officiel titel: Arbejdsmiljøbelastninger ved retshåndhævelse) 4 dage Kursusnummer Deltageren kan anvende egnede metoder og værktøjer til at identificere og håndtere arbejdsmiljøbelastninger inden for politi, kriminalforsorg, asylcentre, fiskerikontrol og skat, bl.a. som følge af stigende krav til jobudførelsen og de øvrige vilkår og udviklingstendenser, der er på området, bl.a. hos klientellet. Deltageren kan især identificere sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø, arbejdsbelastninger og symptomer på stress og nedslidning hos sig selv og hos kollegaer og komme med forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet. Øvrige relevante kurser Ergonomi (2 dage) 42729

11 Kvalitet, mål og resultatstyring Kvalitet i offentlige serviceydelser 3 dage Kursusnummer Et holdningsdannende og holdningsskabende grundkursus, som med afsæt i kvalitetsreformen sætter dialogen om kvalitet på arbejdspladsen i centrum. Deltageren bliver udfordret på sin forståelse af sig selv som en del af en samlet serviceydelse og på modtagerens/brugerens oplevelse af kvalitet. Der tages udgangspunkt i den offentlige sektors værdier og principper for god offentlig service. Mål- og resultatstyring i den offentlige sektor 3 dage Kursusnummer Et kursus i at forstå og kunne arbejde med at omsætte generelle mål for arbejdspladsen til konkrete mål for eget arbejde. Og at kunne indgå i samtaler om at vurdere resultater og bedømme, hvor der er behov for forbedringer, samt at kunne lave en plan for at gennemføre forbedringer inden for eget arbejdsområde. Lean i den offentlige sektor 2 dage Kursusnummer Giver deltageren en bred viden om Lean som filosofi og om Lean-værktøjer. Forståelsen for Lean som tankegang fås blandt andet gennem et praktisk orienteret virksomhedsspil. Deltageren lærer at få øje på spild og værdiskabende aktiviteter i hverdagen og bliver introduceret til at bruge en række konkrete værktøjer fra Lean-værktøjskassen. 11

12 12

13 Selvevaluering i offentlig sektor i praksis 2 dage Ledelse af kvalitetsudvikling 3 dage Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kurset forventes godkendt i løbet af Forventet målformulering: Et kursus som lærer deltagerne at medvirke i en selvevaluering ved brug af fx kvalitetsværktøjet EFQM, KVIK eller PRES som spørgeramme. Deltagerne arbejder i praksis med spørgerammen og der sættes fokus på styrker og forbedringsområder. Deltagerne får forståelse for, hvad det vil sige at deltage i en konsensusproces som medarbejderrepræsentant, og hvordan resultatet af en konsensusproces ser ud. Kurset er under udvikling. Et kursus til den teamleder eller mellemleder, som skal få arbejdet med kvalitetsudvikling til at fungere i hverdagen i en enhed, og motivere medarbejderne til at deltage aktivt i arbejdet med kvalitetsudvikling. Læs mere om kvalitetskursernes indhold på Kvalitet i offentlige serviceydelser Lean i den offentlige sektor Selvevaluering i offentlig sektor i praksis Ledelse af kvalitetsudvikling 13

14 Det Offentlige IT-kompetencebevis DO-IT DO-IT-kompetencebeviset giver dokumentation for it-kompetencer på brugerniveau, som du enten allerede har og/eller ønsker at erhverve dig, fx gennem AMU-kurser (se kursusbeskrivelser nedenfor). For at få udstedt DO-IT-kompetencebeviset skal du igennem en certificering (test) af dine it-kompetencer inden for fire basismoduler og fire valgfrie moduler (se figur). DO-IT er specielt udviklet til og målrettet offentligt ansatte. DO-IT bygger på en international anerkendt certificeringsstandard på linje med PC-kørekort, som dokumenterer it-viden og -kompetencer inden for en række områder. DO-IT imødekommer det stigende krav til de offentligt ansattes it-kompetencer pga. digitalisering af offentlige serviceydelser, fx elektronisk selvbetjening via internettet, journal- og dokumenthåndtering (ESDH), fakturering og lønsedler. 14

15 Obligatoriske moduler Styresystem Tekstbehandling 1 Internet og 1 1 It-kendskab Regneark Database Præsentation Valgfrie moduler Avanceret tekstbehandling 4 Avanceret regneark 4 Avanceret database Avanceret præsentation nett Internet og 1 Præsen Internet Internet og og Præsent Præsen Bogho Digital Formidli forvaltning 2 nett Digital Digital forvaltning Formidlin forvaltning Formidli It-form nette nett Bogho Boghol Dtp Bogho - t publika It-form It-form It-form Web-d Dtp publika Dtp Dtp - t publika publika Web-d Tilpassede PC-kørekort Web-d moduler Web-d (kom PC-kørekort Nyudviklede moduler moduler (kompatible med PC-kørekort Tilpassede PC-kørekort moduler) Tilpassede PC-kørekort PC-kørekort PC-kørekort Avanceret moduler moduler (kom (kom Tilpassede Tilpassede Nyudviklede PC-erhverv moduler PC-kørekort PC-kørekort moduler moduler moduler (komp (kom Tilpassede Nyudviklede PC-kørekort moduler Nyudviklede Nyudviklede PC-kørekort moduler moduler moduler (komp PC-kørekort PC-kørekort PC-kørekort Nyudviklede moduler Avanceret Avanceret PC-kørekort PC-kørekort Avanceret PC-erhverv Avanceret Avanceret PC-erhverv PC-kørekort PC-erhverv PC-erhverv Avanceret PC-erhverv Digital forvaltning 2 Formidling via 2 nettet It-sikkerhed 5 Bogholderi 5 It-styring og organisering 5 It-formidling 5 Projektarbejde I 5 Dtp - trykte publikationer 5 Projektarbejde II 5 Web-design 5 Billedbehandling Tilpassede PC-kørekort moduler (kompatible med PC-kørekort moduler) Nyudviklede moduler PC-kørekort

16 IT basiskurser 16 Kurserne kan blandt andet bruges til erhvervelse af kompetencer i forhold til de obligatoriske moduler i DO-IT. Effektiv internetsøgning på jobbet 2 dage Kursusnummer Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, præsentations- og informationsmaterialer. Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer. Digital forvaltning 3 dage Kursusnummer Deltageren kan varetage digital forvaltning i form af at modtage og besvare digitale henvendelser fra borgerne samt i forhold til udveksling af dokumenter og informationer imellem offentlige myndigheder. Deltageren kan udføre disse funktioner med udgangspunkt i retningslinjer og procedurer for digital kommunikation. Deltageren har kendskab til principperne for sikker kommunikation internt og eksternt, herunder forskellige anvendte standarder i relation til jobområdet. Deltageren kan udføre scanning af papirdokumenter til digitale formater for både billeder og tekstdokumenter via OCR samt anvende Digital Signatur.

17 Jobrelateret brug af styresystemer på PC 2 dage Kursusnummer Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, fx dokumenter samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper. Øvrige relevante kurser Indskrivning og formatering af mindre tekster (3 dage) Online kommunikation til jobbrug (2 dage) Standardisering af virksomhedens dokumenter (1 dag)

18 IT overbygningskurser 18 Kurserne kan blandt andet bruges til erhvervelse af kompetencer i forhold til de valgfrie overbygningsmoduler i DO-IT. Digital formidling af offentlig borgerservice 2 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage relevant og målrettet digital formidling af offentlige ydelser til borgerne med udgangspunkt i gældende retningslinier, procedurer og sikkerhedsmæssige bestemmelser om kommunikation over intraog internet, som offentlige institutioner er underlagt. Deltageren kan udføre funktionen i overensstemmelse med god forvaltningsskik og ophavsretslige regler. Deltageren kan ud fra principperne i digital formidling medvirke til udformningen af brugervenlige vejledninger og selvbetjeningsløsninger til borgerne i et brugerprogram/cms system. Brug af pc på arbejdspladsen 3 dage Kursusnummer Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra lokaleog netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Deltageren kan anvende pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support. Deltageren er i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc og tilslutte eksterne enheder.

19 Anvendelse af regneark til talbehandling 3 dage Kursusnummer Deltageren kan oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne heraf. Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, udforme diagrammer og anvende enkle formler. Deltageren ved, hvordan regnearket kan anvendes i det daglige arbejde (fx kundelister, lageroptegnelser, prislister, varefortegnelser m.fl.). Øvrige relevante kurser Webkommunikation tekster til nettet (2 dage) Oprettelse af database til jobbrug (2 dage) Databasevedligeholdelse til jobbrug (1,5 dag) Desk Top Publishing i virksomheden (3 dage) Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage) Grafiske virkemidler til layout i tekst (2 dage) Fletning af dokumenter til masseproduktion (1 dag) Design og automatisering af regneark (2 dage) Oprette brugerflader og ud skrifter i databaser (2 dage) Pc-bruger, opbygning og funk tionsmåde (1 dag) Pc-bruger, hardware opgradering og tilslutning (2 dage) Sikring af IKT-systemer i de administrative funktioner (2 dage)

20 Fremmedsprog og interkulturel kompetence Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 dage Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 dage Interkulturel kompetence i jobfunktionen 3 dage Kursusnummer Kursusnummer Kursusnummer Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. Der er udviklet materiale i engelsk, der retter sig mod politi, kriminalforsorg, skat, kirke m.fl. Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. Der er udviklet materiale i engelsk, der retter sig mod politi, kriminalforsorg, skat, kirke m.fl. Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse. Deltageren er herunder opmærksom på kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov og kan på baggrund heraf differentiere sin myndigheds- og serviceudøvelse.

21 Økonomi og budgetforståelse Økonomistyring i offentlige organisationer 2 dage Kursusnummer Budget i offentlige organisationer 2 dage Kursusnummer Øvrige relevante kurser Planlægning og udarbejdelse af projektregnskab (2 dage) Deltageren kan i praksis arbejde med økonomistyringsmetoder, så som udgiftsstyring, omkostningsstyring, værdi- og målstyring, mål/ramme, kontraktstyring og aktivitetsomkostninger og lignende. Deltageren kan arbejde med den praktiske styring af ressourcer og med rapportering og interne nøgletal, indekstal. Deltageren kan grundlæggende præsentere økonomiske problemstillinger. Deltageren kan deltage i budgetlægning og opfølgning i en afdeling, team eller institutionens budgetarbejde og har en grundlæggende forståelse for budgetarbejdet i offentlige institutioner. Deltageren kan forholde sig til og anvende rapporter og analyser til budgetlægning og foretage en kritisk vurdering af budget- og budgetopfølgningsrapporter. Deltageren har indblik i bevillingssystemet, budgettets indhold og opbygning, forskellige budgetmetoder og budgetprocedurer samt revisionens rolle i offentlige organisationer. 21

22 Forvaltning og lovgivning Vilkår og principper for myndighedsudøvelse 3 dage Kursusnummer Håndtering af person oplysninger 3 dage Kursusnummer Øvrige relevante kurser Forvaltning i sagsbehandlingen (2 dage) Deltageren kan udøve myndighed i henhold til gældende love og regler og samtidig tilgodese borgernes krav og forventninger. Deltageren kan analysere og agere i forhold til en given situation og agere i forhold til udviklingstendenser i samfundet. Deltageren kan i den forbindelse løbende evaluere, justere og udvikle egen myndighedsrolle ud fra erfaringer fra praksis samt ændringer i regler, retspraksis og normer. Deltageren kan behandle personoplysninger i overensstemmelse med Persondataloven og selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger. Deltageren kan identificere de behandlinger af oplysninger, der skal anmeldes, og foretage denne anmeldelse, samt ekspedere indsigtsbegæringer ud fra viden om borgernes rettigheder. Deltageren har viden om sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med brug af internettet og hjemmearbejdspladser og kan anvende vejledninger og andet hjælpemateriale fra Datatilsynet.

23 Observation og dokumentation Dokumentation og overvågning v.hj.a. video 5 dage Kriminalteknisk registrering m.v. v.hj.a. video 7 dage Kursusnummer Kursusnummer Deltageren kan gennemføre enkle videooptagelser med semiprofessionelt videoudstyr til brug for dokumentation og overvågning under anvendelse af hensigtsmæssige arbejdsprocedurer. Deltageren kan registrere det optagne materiale samt foretage simpel pc-baseret søgning efter afgørende sekvenser. Deltageren kan foretage elementær fejlsøgning og fejlidentifikation. Deltageren kan anvende semiprofessionelt video-, lyd- og lysudstyr i forbindelse med kriminalteknisk registrering, rekonstruktion af forbrydelser, særlige dokumentationsopgaver m.v. Deltagen kan i den forbindelse optage og redigere en videoproduktion, herunder bearbejde billed- og lydside efter gældende retningslinier. Deltageren kan betjene optageudstyret under vanskelige optagelsesforhold og anvende forholdsregler til imødegåelse af typisk forekommende problemer og fejl. Deltageren kan desuden udforme en drejebog på baggrund af formåls- og målgruppeanalyse samt planlægning af indstillinger, beskæringer, kameravinkler, fortælletempo og kontinuitet. 23

24 24 Observation og dokumentation til myndighedsbrug 3 dage Kursusnummer Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af myndighedsudøvelse anvende forskellige teknikker til observation og beskrivelse af en given hændelse, herunder individuel adfærd i grupper. Deltageren kan selvstændigt indsamle oplysninger til yderligere dokumentation og udarbejde en uvildig skriftlig afrapportering i overensstemmelse med Lov om offentlig forvaltning og i forhold til gældende regler og praksis. Herunder regelsæt om samtykkeerklæring i forbindelse med videregivelse af persondata og behandling af klassificerede oplysninger. Øvrige relevante kurser Videoredigering i medarbejderens jobfunktion (2 dage) Billedredigering i medarbejderens jobfunktion (2 dage) Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion (2 dage) Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion (2 dage) 45910

25 Ledelse Rekruttering af personale 2 dage Kursusnummer Deltageren kan varetage det administrative arbejde med de enkelte faser i rekrutterings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af stillinger. Deltageren kan desuden arbejde med de hertil knyttede personaleadministrative værktøjer i forbindelse med udarbejdelse af job- og personprofiler, udformning af annoncer, udvælgelsesmetoder og -kriterier samt ansættelsesinterviews. Gennemførelse af personalesamtaler 3 dage Kursusnummer Deltageren kan gennemføre relevante personalesamtaler, herunder medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og ansættelses- og afskedigelsessamtaler med medarbejdere. Deltageren kan fastlægge samtalens formål og indhold, anvende relevant interview- og spørgeteknik og sikre samtalens værdi for begge parter. Kommunikation som ledelsesværktøj 3 dage Kursusnummer Deltageren kan anvende og udvikle forskellige kommunikationsformer i gennemførelsen af konstruktive dialoger i mødet med medarbejdere, kollegaer og chefer i hverdagen, samt med øvrige interessenter, som har relationer til lederens arbejdsområde. 25

26 Projektarbejde og projektledelse 26 Øvrige relevante kurser Coaching som ledelsesværktøj (3 dage) Lederens ressourceoptimering (3 dage) Arbejdsmiljøledelse (3 dage) Anvendelse af situationsbestemt ledelse (3 dage) Lederens forhandlingsteknik (3 dage) Ledelse af teams (3 dage) Medarbejderinvolvering i ledelse (3 dage) Mødeledelse (2 dage) Konflikthåndtering som ledelsesværktøj (2 dage) Distanceledelse (3 dage) Ledelse og samarbejde (3 dage) Arbejdsplanlægning 3,2 dage Kursusnummer Deltageren kan beskrive egne og andres administrative op gaver for at kunne udføre en planlægningsopgave. Deltageren kan anvende relevante planlægningsværktøjer, manuelle såvel som it-baserede, samt analysere og beskrive dele af administrative arbejdsopgaver. Deltageren kan vurdere, hvordan de beskrevne arbejdsopgaver ud føres på arbejdspladsen eller som distancearbejde. Deltageren kan informere kolleger om de planlagte arbejdsopgaver og kan træffe aftale med kollegerne om udførelsen. Derefter kan deltageren justere i planlægning, tildeling og prioritering af op gaver, hvor det er relevant. Grundlæggende projektdeltagelse 3,2 dage Kursusnummer Deltageren kan omsætte ideer til praktisk gennemførlige projekter. Deltageren kan definere og vælge, hvilke projekttyper der egner sig bedst til løsningen af konkrete opgaver, herunder formulere mål og formål med et projekt, indplacere projektgruppen i forhold til den øvrige organisation samt tilrettelægge et handlingsberedskab over for de forskellige interessenter i projektet. Deltageren kan drage fordel af de forskellige faglige og personlige resurser i projektgruppen og bidrage konstruktivt til, hvordan man som gruppe når sine mål, og udarbejde aktivitets- og resurseoversigt samt tidsplaner.

27 Projektrapporten 3,2 dage Kursusnummer Øvrige relevante kurser Lederens projektplanlægning (3 dage) Deltageren kan udarbejde en problemformulering, så den er styrende for projektarbejde og rapportskrivning. Deltageren kan afgrænse et problemområde og foretage bevidste til- og fravalg af emneområder til projektopgaven. Deltageren kan indsamle og analysere relevant data, samt konkludere på en analyse og opbygge en rapport, så der er sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion. Deltageren kan præsentere resultatet af projektet i rapportform og/eller mundtligt, samt evaluere eget og andres projekter med henblik på fortsat videndeling og læring. 27

28 Rengøringsservice 28 Service og synlig rengøring 2 dage Kursusnummer Deltageren kan udføre synligt rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden. Der lægges især vægt på, at deltageren kan forstå værdien af en god kommunikation over for kunder, brugere, kolleger og andre personalegrupper på arbejdspladsen. Deltageren kan skelne mellem god og dårlig service og er bevidst om den indflydelse, man selv har på opfattelsen af serviceydelsen i en konkret situation. Daglig erhvervsrengøring 10 dage Kursusnummer Deltageren kan under vejledning og efter en arbejdsplan udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring af forskellige lokale- og materialetyper med egnede midler, redskaber og maskiner. Der lægges vægt på, at deltageren kan udføre arbejdet rationelt med egnede metoder og hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, samt kan renholde anvendt udstyr herunder rengøringsvogn. Deltageren kan udføre arbejdet på en miljø- og hygiejnemæssig forsvarlig måde og med servicehensyn overfor kunden og brugeren. Måling og vurdering af rengøringskvalitet 3 dage Kursusnummer Deltageren kan anvende et målesystem på rengøringsområder i forbindelse med vurdering af eget arbejde, således at deltageren kan definere objektgrupper og urenheder, kende forskel på tilgængelige og svært tilgængelige steder samt kan vurdere kvalitetsniveau ud fra en bestemt kvalitetsprofil. Der lægges vægt på, at deltageren kan vurdere det aktuelle rengøringsbehov og kan anvende vurderingsskema til bestemmelse af kvalitetsmålingen.

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Forside Kvikguide 014 Transport- & lagerkurser 14.01.014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 600 Aabenraa Telefon 741 44 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service December 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service September 2014 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Er du ansat i en stilling som f.eks. personaleassistent i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor du har HR-funktioner, men har behov for at

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling forord TRIVSEL VÆKST OG UDVIKLING Kompetente veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed og organisation.

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens

IKV Via Erhvervsuddannelser - Horsens Baggrund I Horsens Kommune er der lavet en aftale om, at rengøringsmedarbejdere, der har gennemført 3 ugers kursus i erhvervsrengøring, får en lønforbedring på 1 løntrin. Kurset indeholder det, der svarer

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Har du som leder ansvar for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere, men måske mangler en HR-afdeling i virksomheden, der

Læs mere

Værdibaseret ledelse i praksis

Værdibaseret ledelse i praksis Værdibaseret ledelse i praksis Ny lederuddannelse - pilotprojekt Afholdes i Skanderborg og Odder af Tradium Erhverv i samarbejde med Odder Erhvervs & Udviklingsråd, Skanderborg Erhvervsudvikling og Business

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 12 657401 Herningsholm Erhvervsskole 40002 Markedsføringsplanen i detail- og 01-10-2010 til 31-12-2010 Godkendt til udlagt undervisning 280052 Uddannelsescenter Holstebro AMU-mål 40003 Salgsteknik

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen.

Læs mere

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH 2011 Postale kernemål Juli 2011 Industriens Uddannelser JH Side 2 40162 Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer, 2 dage Deltageren kan som fører af 2-/3- hjulet motorkøretøj, efter gennemført uddannelse

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov

Uddannelse i bedre arbejdsmiljø. Kurser efter virksomhedens behov Uddannelse i bedre arbejdsmiljø Kurser efter virksomhedens behov 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at

Læs mere

Karrierespor. Forsvarsminister Søren Gade

Karrierespor. Forsvarsminister Søren Gade Karrierespor Vi må løbe den risiko, at soldaterne forlader forsvaret til fordel for erhvervslivet. For hvis forsvaret skal være et attraktivt valg for de unge, bliver vi nødt til at kunne tilbyde dem noget,

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide efterår 2014 Transport- & lagerkurser 22.05.2014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Erhvervsuddannelsescenter Syd Eller se mere på www.eucsyd.dk 140522_Kvikguide_efterår2014_transport_lager_Færdig.indd

Læs mere

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd. Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser 15.01.2016 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig elektronisk

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere