Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret"

Transkript

1 Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

2 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU AMU Kursusoversigt 7 Samarbejde og kommunikation 8 Personlig udvikling 10 Konflikthåndtering og stressbeherskelse/arbejdsmiljø 11 Kvalitet, mål og resultatstyring 14 Det Offentlige IT-kompetencebevis DO-IT 16 IT basiskurser 18 IT overbygningskurser 20 Fremmedsprog og interkulturel kompetence 21 Økonomi og budgetforståelse 22 Forvaltning og lovgivning 23 Observation og dokumentation 25 Ledelse 26 Projektarbejde og projektledelse 28 Rengøringsservice 30 Ejendomsservice og vedligehold 31 Køkken og kantine 33 Pleje og vedligeholdelse af grønne arealer 34 Transport 36 Redning 38 Lager og logistik 39 Reparation og vedligeholdelse af køretøjer 41 AMU-kurser for statens medarbejdere 43 Kom godt i gang med AMU 46 Mere information 47 Relevant efter- og videreuddannelse 59 SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte 63 VEU-godtgørelse

3 Kravene til forsvarets medarbejdere bliver stadig større, mere komplekse og mangeartede blandt andet som følge af forsvarets deltagelse i internationale operationer. For at kunne løfte fremtidens krav skal medarbejderne besidde stadig flere og bredere faglige og personlige kompetencer. Det offentlige uddannelsessystem giver en lang række muligheder for, at forsvarets medarbejdere kan få og vedligeholde de nødvendige kompetencer til at løse deres opgaver både nu og i fremtiden. Kompe tenceudvikling i fokus Formålet med dette idékatalog er at synliggøre uddannelser og muligheder for udvikling til glæde for forsvarets medarbejdere og forsvarets enheder. Kataloget skal tjene som inspiration for den enkelte medarbejder og for forsvarets chefer og ledere, som har et ansvar for medarbejdernes udvikling. Kataloget henvender sig også til samarbejdsudvalgene i forsvaret, som har til opgave at fastlægge retningslinier og principper for kompetenceudvikling og efteruddannelse ved enhederne. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at det er et fælles ansvar at styrke erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Parterne lægger vægt på at gennemføre omfattende opkvalificering på offentlige områder, som ikke har en relevant faglig uddannelse. God læselyst. Forsvarets brancheudvalg

4 Forsvarets brancheudvalg Forsvarets brancheudvalg i SCKK Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling er ansvarlig for at afdække nye uddannelsesbehov og udvikle og understøtte den praktiske anvendelse af AMU-kurser. Desuden medvirker brancheudvalget ved gennemførelse af konferencer og seminarer med det formål at informere og oplyse om mulighederne for voksen efter- og videreuddannelse i forsvaret. Brancheudvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiverog arbejdstagerorganisationer i forsvaret. Læs mere om forsvarets brancheudvalg, dets funktion og repræsentanter på 4 Om idékataloget Idékataloget henvender sig til personer, der fører FOKUS/ MUS, og til udstikkere og tillidsrepræsentanter, der med virker i forbindelse med planlægning af efteruddannelsesaktiviteter. Kataloget indeholder eksempler på en bred vifte af AMU-kurser som udtryk for den mangfoldighed, der repræsenteres af forsvarets mange forskellige arbejdsfunktioner og opgaver. Alle AMU-kurser er inddelt i en række temaer (røde overskrifter) og har et kursusnummer og en kursusbeskrivelse. Efter kursusoversigten er der praktisk information om AMU og en oversigt over skoler. På siderne kan du læse om de uddannelsesmuligheder, der findes i det offentlige efter- og videreuddannelsessystem med konkrete eksempler på forskellige uddannelser (grønne overskrifter), og til slut beskrives mulig hederne for at få økonomisk støtte under uddannelsen. Ønskes en komplet oversigt over samtlige AMU-kurser inden for hvert fagområde eller en komplet oversigt over øvrige efter- og videreuddannelsestilbud henvises til

5 Anerkendelse af realkompetencer Realkompetencer er summen af alt det en person ved og kan, uanset hvordan han eller hun har lært det. Det kan have været i skolen, på arbejdet og i fritiden. Noget har man papir på, men ikke alt. Har man været på et højskoleophold, ulandsfrivillig, træner i fodboldklubben, kasserer i en forening eller gået på aftenskole, er det også en del af ens realkompetencer. Det kan derfor være en god ide at få anerkendt alt det man kan, inden man begynder på voksenog efteruddannelse. Dette kan blandt andet ske gennem en realkompetencevurdering. En vurdering af realkompetencer kan foretages inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), se næste side, eller inden for almen voksenuddannelse (AVU), grunduddannelse for voksne (GVU), videregående voksen uddannelse (VVU) og diplomuddannelser. I AMU kaldes realkompetencevurdering for IKV Individuel kompetencevurdering. Den individuelle kompetencevurdering kan foretages af den lokale erhvervsskole, AMU-center, tekniske skole eller handelsskole. Anerkendelse af realkompetencer gives i form af en individuel uddannelsesplan samt et uddannelsesbevis eller kompetencebevis. Uddannelsesplan samt uddannelsesbevis/kompetencebevis kan fx anvendes i den dialog, der foregår i forbindelse med den årlige medarbejdersamtale (MUS) og kan her tjene som dokumentation for de allerede erhvervede kompetencer. 5

6 IKV Individuel kompetence - vurdering i AMU ½-5 dage Kursusnummer Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMUuddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor. 6

7 Samarbejde og kommunikation AMU Kursusoversigt Kommunikation i teams 3 dage Kursusnummer Deltageren kan medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og teams, herunder løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation. Teambuilding for selv styrende grupper 2 dage Kursusnummer På baggrund af viden om de mekanismer, der skaber en højtydende gruppe med stærke indbyrdes relationer, kan deltageren definere forbedringsområder i en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål. Til fremme af teamudviklingsprocessen kan del tageren anvende en lærings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har brug for. 7

8 Personlig udvikling 8 Øvrige relevante kurser Værdibaserede arbejdspladser (2 dage) Etablering af selvstyrende grupper (2 dage) Personlig kommunikation og service (4 dage) Personlig udvikling til arbejde og uddannelse (PUTAU) 5 dage Kursusnummer Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt mhp. at matche omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet. Deltageren kan opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse. Deltageren kan håndtere udviklingssamtaler, herunder etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker samt tackle situationer, hvor deltageren møder modstand, herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation. Medarbejderens personlige ressourcer i jobbet 4 dage Kursusnummer Deltageren kan ud fra virksomhedens mål skriftligt formulere en personlig vision og handlingsplan for sit eget merbidrag i virksomheden i forbindelse med nye arbejdsopgaver, nye samarbejdsformer og nye samarbejdspartnere. Med baggrund i virksomhedens vision, strategi og mål for en selvstyrende gruppe kan deltageren medvirke til sikring af kundefokus i alle arbejdsopgaver. Deltageren kan i samarbejde med kolleger identificere, prioritere og vælge den handlingsstrategi, der bedst videreudvikler et velfungerende team.

9 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 dage Kursusnummer Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion. Øvrige relevante kurser Uddannelsesplanlægning for medarbejdere (4 dage) Vidensdeling og læring for medarbejdere (3 dage)

10 Konflikthåndtering og stressbeherskelse/arbejdsmiljø 10 Konflikthåndtering (Officiel titel: Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse) 3 dage Kursusnummer Deltageren kan udøve en differentieret konflikthåndtering under hensynstagen til den konkrete situation på arbejdspladsen eller i forhold til borgerne, herunder en øget evne til at vurdere potentielle konflikter og konfliktsituationer, og forebygge og undgå en eventuel eskalering under hensyntagen til faglig etik, magtanvendelse og egen sikkerhed. Kurset er udviklet til politi, kriminalforsorg, forsvar, skat, fiskerikontrollen og beredskabsstyrelsen, men vil med fordel kunne anvendes af andre, som har myndighedsudøvende funktioner. Arbejdsmiljø og stresshåndtering (Officiel titel: Arbejdsmiljøbelastninger ved retshåndhævelse) 4 dage Kursusnummer Deltageren kan anvende egnede metoder og værktøjer til at identificere og håndtere arbejdsmiljøbelastninger inden for politi, kriminalforsorg, asylcentre, fiskerikontrol og skat, bl.a. som følge af stigende krav til jobudførelsen og de øvrige vilkår og udviklingstendenser, der er på området, bl.a. hos klientellet. Deltageren kan især identificere sammenhænge mellem psykisk arbejdsmiljø, arbejdsbelastninger og symptomer på stress og nedslidning hos sig selv og hos kollegaer og komme med forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet. Øvrige relevante kurser Ergonomi (2 dage) 42729

11 Kvalitet, mål og resultatstyring Kvalitet i offentlige serviceydelser 3 dage Kursusnummer Et holdningsdannende og holdningsskabende grundkursus, som med afsæt i kvalitetsreformen sætter dialogen om kvalitet på arbejdspladsen i centrum. Deltageren bliver udfordret på sin forståelse af sig selv som en del af en samlet serviceydelse og på modtagerens/brugerens oplevelse af kvalitet. Der tages udgangspunkt i den offentlige sektors værdier og principper for god offentlig service. Mål- og resultatstyring i den offentlige sektor 3 dage Kursusnummer Et kursus i at forstå og kunne arbejde med at omsætte generelle mål for arbejdspladsen til konkrete mål for eget arbejde. Og at kunne indgå i samtaler om at vurdere resultater og bedømme, hvor der er behov for forbedringer, samt at kunne lave en plan for at gennemføre forbedringer inden for eget arbejdsområde. Lean i den offentlige sektor 2 dage Kursusnummer Giver deltageren en bred viden om Lean som filosofi og om Lean-værktøjer. Forståelsen for Lean som tankegang fås blandt andet gennem et praktisk orienteret virksomhedsspil. Deltageren lærer at få øje på spild og værdiskabende aktiviteter i hverdagen og bliver introduceret til at bruge en række konkrete værktøjer fra Lean-værktøjskassen. 11

12 12

13 Selvevaluering i offentlig sektor i praksis 2 dage Ledelse af kvalitetsudvikling 3 dage Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kurset forventes godkendt i løbet af Forventet målformulering: Et kursus som lærer deltagerne at medvirke i en selvevaluering ved brug af fx kvalitetsværktøjet EFQM, KVIK eller PRES som spørgeramme. Deltagerne arbejder i praksis med spørgerammen og der sættes fokus på styrker og forbedringsområder. Deltagerne får forståelse for, hvad det vil sige at deltage i en konsensusproces som medarbejderrepræsentant, og hvordan resultatet af en konsensusproces ser ud. Kurset er under udvikling. Et kursus til den teamleder eller mellemleder, som skal få arbejdet med kvalitetsudvikling til at fungere i hverdagen i en enhed, og motivere medarbejderne til at deltage aktivt i arbejdet med kvalitetsudvikling. Læs mere om kvalitetskursernes indhold på Kvalitet i offentlige serviceydelser Lean i den offentlige sektor Selvevaluering i offentlig sektor i praksis Ledelse af kvalitetsudvikling 13

14 Det Offentlige IT-kompetencebevis DO-IT DO-IT-kompetencebeviset giver dokumentation for it-kompetencer på brugerniveau, som du enten allerede har og/eller ønsker at erhverve dig, fx gennem AMU-kurser (se kursusbeskrivelser nedenfor). For at få udstedt DO-IT-kompetencebeviset skal du igennem en certificering (test) af dine it-kompetencer inden for fire basismoduler og fire valgfrie moduler (se figur). DO-IT er specielt udviklet til og målrettet offentligt ansatte. DO-IT bygger på en international anerkendt certificeringsstandard på linje med PC-kørekort, som dokumenterer it-viden og -kompetencer inden for en række områder. DO-IT imødekommer det stigende krav til de offentligt ansattes it-kompetencer pga. digitalisering af offentlige serviceydelser, fx elektronisk selvbetjening via internettet, journal- og dokumenthåndtering (ESDH), fakturering og lønsedler. 14

15 Obligatoriske moduler Styresystem Tekstbehandling 1 Internet og 1 1 It-kendskab Regneark Database Præsentation Valgfrie moduler Avanceret tekstbehandling 4 Avanceret regneark 4 Avanceret database Avanceret præsentation nett Internet og 1 Præsen Internet Internet og og Præsent Præsen Bogho Digital Formidli forvaltning 2 nett Digital Digital forvaltning Formidlin forvaltning Formidli It-form nette nett Bogho Boghol Dtp Bogho - t publika It-form It-form It-form Web-d Dtp publika Dtp Dtp - t publika publika Web-d Tilpassede PC-kørekort Web-d moduler Web-d (kom PC-kørekort Nyudviklede moduler moduler (kompatible med PC-kørekort Tilpassede PC-kørekort moduler) Tilpassede PC-kørekort PC-kørekort PC-kørekort Avanceret moduler moduler (kom (kom Tilpassede Tilpassede Nyudviklede PC-erhverv moduler PC-kørekort PC-kørekort moduler moduler moduler (komp (kom Tilpassede Nyudviklede PC-kørekort moduler Nyudviklede Nyudviklede PC-kørekort moduler moduler moduler (komp PC-kørekort PC-kørekort PC-kørekort Nyudviklede moduler Avanceret Avanceret PC-kørekort PC-kørekort Avanceret PC-erhverv Avanceret Avanceret PC-erhverv PC-kørekort PC-erhverv PC-erhverv Avanceret PC-erhverv Digital forvaltning 2 Formidling via 2 nettet It-sikkerhed 5 Bogholderi 5 It-styring og organisering 5 It-formidling 5 Projektarbejde I 5 Dtp - trykte publikationer 5 Projektarbejde II 5 Web-design 5 Billedbehandling Tilpassede PC-kørekort moduler (kompatible med PC-kørekort moduler) Nyudviklede moduler PC-kørekort

16 IT basiskurser 16 Kurserne kan blandt andet bruges til erhvervelse af kompetencer i forhold til de obligatoriske moduler i DO-IT. Effektiv internetsøgning på jobbet 2 dage Kursusnummer Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, præsentations- og informationsmaterialer. Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer. Digital forvaltning 3 dage Kursusnummer Deltageren kan varetage digital forvaltning i form af at modtage og besvare digitale henvendelser fra borgerne samt i forhold til udveksling af dokumenter og informationer imellem offentlige myndigheder. Deltageren kan udføre disse funktioner med udgangspunkt i retningslinjer og procedurer for digital kommunikation. Deltageren har kendskab til principperne for sikker kommunikation internt og eksternt, herunder forskellige anvendte standarder i relation til jobområdet. Deltageren kan udføre scanning af papirdokumenter til digitale formater for både billeder og tekstdokumenter via OCR samt anvende Digital Signatur.

17 Jobrelateret brug af styresystemer på PC 2 dage Kursusnummer Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, fx dokumenter samt oprette mapper. Deltageren kender forskellige program- og filtyper. Øvrige relevante kurser Indskrivning og formatering af mindre tekster (3 dage) Online kommunikation til jobbrug (2 dage) Standardisering af virksomhedens dokumenter (1 dag)

18 IT overbygningskurser 18 Kurserne kan blandt andet bruges til erhvervelse af kompetencer i forhold til de valgfrie overbygningsmoduler i DO-IT. Digital formidling af offentlig borgerservice 2 dage Kursusnummer Deltageren kan foretage relevant og målrettet digital formidling af offentlige ydelser til borgerne med udgangspunkt i gældende retningslinier, procedurer og sikkerhedsmæssige bestemmelser om kommunikation over intraog internet, som offentlige institutioner er underlagt. Deltageren kan udføre funktionen i overensstemmelse med god forvaltningsskik og ophavsretslige regler. Deltageren kan ud fra principperne i digital formidling medvirke til udformningen af brugervenlige vejledninger og selvbetjeningsløsninger til borgerne i et brugerprogram/cms system. Brug af pc på arbejdspladsen 3 dage Kursusnummer Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra lokaleog netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram. Deltageren kan anvende pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support. Deltageren er i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc og tilslutte eksterne enheder.

19 Anvendelse af regneark til talbehandling 3 dage Kursusnummer Deltageren kan oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne heraf. Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, udforme diagrammer og anvende enkle formler. Deltageren ved, hvordan regnearket kan anvendes i det daglige arbejde (fx kundelister, lageroptegnelser, prislister, varefortegnelser m.fl.). Øvrige relevante kurser Webkommunikation tekster til nettet (2 dage) Oprettelse af database til jobbrug (2 dage) Databasevedligeholdelse til jobbrug (1,5 dag) Desk Top Publishing i virksomheden (3 dage) Anvendelse af præsentationsprogrammer (2 dage) Grafiske virkemidler til layout i tekst (2 dage) Fletning af dokumenter til masseproduktion (1 dag) Design og automatisering af regneark (2 dage) Oprette brugerflader og ud skrifter i databaser (2 dage) Pc-bruger, opbygning og funk tionsmåde (1 dag) Pc-bruger, hardware opgradering og tilslutning (2 dage) Sikring af IKT-systemer i de administrative funktioner (2 dage)

20 Fremmedsprog og interkulturel kompetence Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5 dage Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5 dage Interkulturel kompetence i jobfunktionen 3 dage Kursusnummer Kursusnummer Kursusnummer Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. Der er udviklet materiale i engelsk, der retter sig mod politi, kriminalforsorg, skat, kirke m.fl. Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. Der er udviklet materiale i engelsk, der retter sig mod politi, kriminalforsorg, skat, kirke m.fl. Uddannelsen kan gennemføres i fremmedsprogene engelsk og tysk. Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse. Deltageren er herunder opmærksom på kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov og kan på baggrund heraf differentiere sin myndigheds- og serviceudøvelse.

21 Økonomi og budgetforståelse Økonomistyring i offentlige organisationer 2 dage Kursusnummer Budget i offentlige organisationer 2 dage Kursusnummer Øvrige relevante kurser Planlægning og udarbejdelse af projektregnskab (2 dage) Deltageren kan i praksis arbejde med økonomistyringsmetoder, så som udgiftsstyring, omkostningsstyring, værdi- og målstyring, mål/ramme, kontraktstyring og aktivitetsomkostninger og lignende. Deltageren kan arbejde med den praktiske styring af ressourcer og med rapportering og interne nøgletal, indekstal. Deltageren kan grundlæggende præsentere økonomiske problemstillinger. Deltageren kan deltage i budgetlægning og opfølgning i en afdeling, team eller institutionens budgetarbejde og har en grundlæggende forståelse for budgetarbejdet i offentlige institutioner. Deltageren kan forholde sig til og anvende rapporter og analyser til budgetlægning og foretage en kritisk vurdering af budget- og budgetopfølgningsrapporter. Deltageren har indblik i bevillingssystemet, budgettets indhold og opbygning, forskellige budgetmetoder og budgetprocedurer samt revisionens rolle i offentlige organisationer. 21

22 Forvaltning og lovgivning Vilkår og principper for myndighedsudøvelse 3 dage Kursusnummer Håndtering af person oplysninger 3 dage Kursusnummer Øvrige relevante kurser Forvaltning i sagsbehandlingen (2 dage) Deltageren kan udøve myndighed i henhold til gældende love og regler og samtidig tilgodese borgernes krav og forventninger. Deltageren kan analysere og agere i forhold til en given situation og agere i forhold til udviklingstendenser i samfundet. Deltageren kan i den forbindelse løbende evaluere, justere og udvikle egen myndighedsrolle ud fra erfaringer fra praksis samt ændringer i regler, retspraksis og normer. Deltageren kan behandle personoplysninger i overensstemmelse med Persondataloven og selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger. Deltageren kan identificere de behandlinger af oplysninger, der skal anmeldes, og foretage denne anmeldelse, samt ekspedere indsigtsbegæringer ud fra viden om borgernes rettigheder. Deltageren har viden om sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med brug af internettet og hjemmearbejdspladser og kan anvende vejledninger og andet hjælpemateriale fra Datatilsynet.

23 Observation og dokumentation Dokumentation og overvågning v.hj.a. video 5 dage Kriminalteknisk registrering m.v. v.hj.a. video 7 dage Kursusnummer Kursusnummer Deltageren kan gennemføre enkle videooptagelser med semiprofessionelt videoudstyr til brug for dokumentation og overvågning under anvendelse af hensigtsmæssige arbejdsprocedurer. Deltageren kan registrere det optagne materiale samt foretage simpel pc-baseret søgning efter afgørende sekvenser. Deltageren kan foretage elementær fejlsøgning og fejlidentifikation. Deltageren kan anvende semiprofessionelt video-, lyd- og lysudstyr i forbindelse med kriminalteknisk registrering, rekonstruktion af forbrydelser, særlige dokumentationsopgaver m.v. Deltagen kan i den forbindelse optage og redigere en videoproduktion, herunder bearbejde billed- og lydside efter gældende retningslinier. Deltageren kan betjene optageudstyret under vanskelige optagelsesforhold og anvende forholdsregler til imødegåelse af typisk forekommende problemer og fejl. Deltageren kan desuden udforme en drejebog på baggrund af formåls- og målgruppeanalyse samt planlægning af indstillinger, beskæringer, kameravinkler, fortælletempo og kontinuitet. 23

24 24 Observation og dokumentation til myndighedsbrug 3 dage Kursusnummer Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af myndighedsudøvelse anvende forskellige teknikker til observation og beskrivelse af en given hændelse, herunder individuel adfærd i grupper. Deltageren kan selvstændigt indsamle oplysninger til yderligere dokumentation og udarbejde en uvildig skriftlig afrapportering i overensstemmelse med Lov om offentlig forvaltning og i forhold til gældende regler og praksis. Herunder regelsæt om samtykkeerklæring i forbindelse med videregivelse af persondata og behandling af klassificerede oplysninger. Øvrige relevante kurser Videoredigering i medarbejderens jobfunktion (2 dage) Billedredigering i medarbejderens jobfunktion (2 dage) Videooptagelse i medarbejderens jobfunktion (2 dage) Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion (2 dage) 45910

25 Ledelse Rekruttering af personale 2 dage Kursusnummer Deltageren kan varetage det administrative arbejde med de enkelte faser i rekrutterings- og udvælgelsesprocessen med henblik på besættelse af stillinger. Deltageren kan desuden arbejde med de hertil knyttede personaleadministrative værktøjer i forbindelse med udarbejdelse af job- og personprofiler, udformning af annoncer, udvælgelsesmetoder og -kriterier samt ansættelsesinterviews. Gennemførelse af personalesamtaler 3 dage Kursusnummer Deltageren kan gennemføre relevante personalesamtaler, herunder medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og ansættelses- og afskedigelsessamtaler med medarbejdere. Deltageren kan fastlægge samtalens formål og indhold, anvende relevant interview- og spørgeteknik og sikre samtalens værdi for begge parter. Kommunikation som ledelsesværktøj 3 dage Kursusnummer Deltageren kan anvende og udvikle forskellige kommunikationsformer i gennemførelsen af konstruktive dialoger i mødet med medarbejdere, kollegaer og chefer i hverdagen, samt med øvrige interessenter, som har relationer til lederens arbejdsområde. 25

26 Projektarbejde og projektledelse 26 Øvrige relevante kurser Coaching som ledelsesværktøj (3 dage) Lederens ressourceoptimering (3 dage) Arbejdsmiljøledelse (3 dage) Anvendelse af situationsbestemt ledelse (3 dage) Lederens forhandlingsteknik (3 dage) Ledelse af teams (3 dage) Medarbejderinvolvering i ledelse (3 dage) Mødeledelse (2 dage) Konflikthåndtering som ledelsesværktøj (2 dage) Distanceledelse (3 dage) Ledelse og samarbejde (3 dage) Arbejdsplanlægning 3,2 dage Kursusnummer Deltageren kan beskrive egne og andres administrative op gaver for at kunne udføre en planlægningsopgave. Deltageren kan anvende relevante planlægningsværktøjer, manuelle såvel som it-baserede, samt analysere og beskrive dele af administrative arbejdsopgaver. Deltageren kan vurdere, hvordan de beskrevne arbejdsopgaver ud føres på arbejdspladsen eller som distancearbejde. Deltageren kan informere kolleger om de planlagte arbejdsopgaver og kan træffe aftale med kollegerne om udførelsen. Derefter kan deltageren justere i planlægning, tildeling og prioritering af op gaver, hvor det er relevant. Grundlæggende projektdeltagelse 3,2 dage Kursusnummer Deltageren kan omsætte ideer til praktisk gennemførlige projekter. Deltageren kan definere og vælge, hvilke projekttyper der egner sig bedst til løsningen af konkrete opgaver, herunder formulere mål og formål med et projekt, indplacere projektgruppen i forhold til den øvrige organisation samt tilrettelægge et handlingsberedskab over for de forskellige interessenter i projektet. Deltageren kan drage fordel af de forskellige faglige og personlige resurser i projektgruppen og bidrage konstruktivt til, hvordan man som gruppe når sine mål, og udarbejde aktivitets- og resurseoversigt samt tidsplaner.

27 Projektrapporten 3,2 dage Kursusnummer Øvrige relevante kurser Lederens projektplanlægning (3 dage) Deltageren kan udarbejde en problemformulering, så den er styrende for projektarbejde og rapportskrivning. Deltageren kan afgrænse et problemområde og foretage bevidste til- og fravalg af emneområder til projektopgaven. Deltageren kan indsamle og analysere relevant data, samt konkludere på en analyse og opbygge en rapport, så der er sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion. Deltageren kan præsentere resultatet af projektet i rapportform og/eller mundtligt, samt evaluere eget og andres projekter med henblik på fortsat videndeling og læring. 27

28 Rengøringsservice 28 Service og synlig rengøring 2 dage Kursusnummer Deltageren kan udføre synligt rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden. Der lægges især vægt på, at deltageren kan forstå værdien af en god kommunikation over for kunder, brugere, kolleger og andre personalegrupper på arbejdspladsen. Deltageren kan skelne mellem god og dårlig service og er bevidst om den indflydelse, man selv har på opfattelsen af serviceydelsen i en konkret situation. Daglig erhvervsrengøring 10 dage Kursusnummer Deltageren kan under vejledning og efter en arbejdsplan udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring af forskellige lokale- og materialetyper med egnede midler, redskaber og maskiner. Der lægges vægt på, at deltageren kan udføre arbejdet rationelt med egnede metoder og hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, samt kan renholde anvendt udstyr herunder rengøringsvogn. Deltageren kan udføre arbejdet på en miljø- og hygiejnemæssig forsvarlig måde og med servicehensyn overfor kunden og brugeren. Måling og vurdering af rengøringskvalitet 3 dage Kursusnummer Deltageren kan anvende et målesystem på rengøringsområder i forbindelse med vurdering af eget arbejde, således at deltageren kan definere objektgrupper og urenheder, kende forskel på tilgængelige og svært tilgængelige steder samt kan vurdere kvalitetsniveau ud fra en bestemt kvalitetsprofil. Der lægges vægt på, at deltageren kan vurdere det aktuelle rengøringsbehov og kan anvende vurderingsskema til bestemmelse af kvalitetsmålingen.

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken

Idékatalog om. kompetenceudvikling. AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken Idékatalog om kompetenceudvikling AMU-uddannelser for medarbejdere i folkekirken 3 Fokus på kompetenceudvikling 4 Om uddannelseskataloget 5 Hvem kan deltage? 6 Skematisk oversigt over kirkefunktionærers

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER 2014 2014 AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) FOR ALLE KOM FORAN I DIT FAG RING TIL OS PÅ TLF. 7010 9900 SE ALLE VORES KURSER

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112

AMU VASK. Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F JULI 2006 VARENR. 6112 AMU VASK JULI 2006 Uddannelsestilbud til ansatte på vaskerier AMU NORDJYLLAND SUS ADV 3F VARENR. 6112 AMU-VASK AMU- arbejdsmarkedsuddannelserne - tilbyder en række faglige kurser til de ansatte i vaskeribranchen.

Læs mere