Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer"

Transkript

1 Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Efter 10. klassetrin kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdags følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale deltage i kommunikation i komplekse formelle og sociale deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale læse sikkert med forståelse og bruge dem i hverdags læse multimodale med henblik på oplevelse og faglig viden læse og forholde sig til i faglige og offentlige styre og regulere sin læseproces og diskutere s styre og regulere sin læseproces og diskutere s udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske Opmærksomhedspunkter Kompetenceområde/ Færdigheds- og vidensområde Klassetrin Opmærksomhedspunkter /Det talte sprog /Afkodning / /Korrektur klassetrin klassetrin klassetrin klassetrin udtrykke sig forståeligt i et enkelt talesprog afpasset efter situation og samtalepartner og med brug af læse lydrette ord (fx to, bus, sofa), almindelige ikke lydrette ord på to stavelser (fx pige, komme) samt de 120 hyppigste ord formulere nde på mindst 3 linjer i en kendt teksttype stave til lydrette ord (fx ti, bil og kano) og almindelige ikke-lydrette ord (fx siger, døren) herunder en del af de 120 hyppigste ord. /Det talte sprog 4. klassetrin /Afkodning 4. klassetrin / 4. klassetrin /Korrektur 4. klassetrin /Det talte sprog 6. klassetrin /Afkodning 6. klassetrin /Sprogforståelse 6. klassetrin /Korrektur 6. klassetrin udtrykke sig i et nde talesprog afpasset efter situation og samtalepartner og med brug af læse i en passende hastighed med god forståelse samt en del af de 500 ord sikkert formulere en nde tekst med en tydelig tekst, fx en beretning eller beskrivelse af et velkendt fænomen, fx ting, person eller begivenhed sætte punktum, stave med udgangspunkt i ordenes betydningsdele samt stave en del af de 500 hyppigste ord sikkert udtrykke sig i et tydeligt talesprog afpasset efter situation og samtalepartner og med brug af læse i en passende hastighed med god forståelse samt de 500 hyppigste ord sikkert aktivt anvende ordforståelsesstrategier anvende afsnit, sætte komma og stave de 500 hyppigste ord sikkert /Det talte sprog /Afkodning /Korrektur /Det talte sprog 9. klassetrin 9. klassetrin 9. klassetrin 10. klassetrin udtrykke sig i et klart og varieret talesprog afpasset efter situation og samtalepartner og med brug af læse i en passende hastighed med god forståelse foretage basal korrektur på sprog, stavning og tegnsætning udtrykke sig i et klart og varieret talesprog med grammatisk bevidsthed, evne til at rette sig selv og med brug af

2 Efter klassetrin Kompetenceområde Kompetencemål Faser kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdags udtrykke sig forståeligt og nde med et elementært Det talte sprog! talesprogets funktion, artikulation og veksle mellem at lytte og ytre sig Dialog turtagning bruge talesprog i samtale og samtaleformer samarbejde improvisere med stemme deltage i rollelege og rollespil Krop og drama enkelt kropssprog dramatiske roller It og kommunikation Sprog og kultur Sproglig bevidsthed anvende it til hverdagskommuni-kation sætte sig ind i afsenderens eller modtagernes oplevelse af kommunikationen digital kommunikation i skrift, billede og lyd modtager- og afsenderforhold i digital kommunikation deltage i typisk danske børnelege og -sange samtale om variationer af dansk sprog danske børnetraditioner forskellige måder at tale dansk på samtale om, hvad vi bruger sproget til iagttage, at sprog bruges forskelligt afhængigt af situationen måder, vi handler på gennem sprog træk ved sprog i forskellige læse sikkert med forståelse og bruge dem i hverdags vælge en tekst ud fra et mindre udvalg finde ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider Finde tekst s sværhedgrad sideopbygning på hjemmesider forberede læsning gennem samtale i klassen anvende Forberedelse Afkodning! Sprogforståelse måder at skabe forforståelse læse ord i til bogstavernes kontekstbetingede udtaler betydning af ord i til identificere ukendte ord i tekst og tale ord og udtryk i instruktioner og opgaver forstå betydningen af indholdsord i konteksten forskelle og ligheder i ords betydning gengive hovedindholdet af til kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe nde forståelse forbinde fortællende og tekstens emne med informerende s egen viden, erfaring og ideer samspillet mellem tekstens informationer og læserens viden forholde sig til tekstens emne samspil mellem tekst og læser reflektionsspørgsmål udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte skrive små og store bogstaver i håndskrift og på tastatur bruge funktioner i tekstbehandling Håndskrift og Forberedelse! Respons Korrektur! Præsentation og evaluering bogstavers skriveveje og tastaturets opbygning formulere undrespørgsmål ideudviklingsmetoder bruge formateringsfunktioner skabeloner til at enkel disposition ere sit stof udarbejde med billeder og skrift udarbejde med titel, start, midte og slutning sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede genretræk ved fortællende og informerende samtale om budskabet i en produktion produkters budskab bruge skabeloner i respons tekst stave lette ord stave til almindelige ord bogstavlydforbindelser lydrette og ikkelydrette ords stavemåder præsentere sit produkt i nære præsentationsformer evaluere vurderingskriterier forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske Oplevelse og indlevelse lege med sprog, billeder og fortælling enkel poetisk sprogbrug og billeder følge forløbet i en fortælling begyndelse, midte og slutning få øje på sproglige træk udpege centrale elementer Undersøgelse Vurdering Perspektivering sproglige, lydlige og billedlige finde hovedindhold deltage i tema, genre, forløb og enkel personskildring hovedindhold enkel tale om s temaer udtrykke egen opfattelse af teksten s typiske temaer måder at begrunde sin opfattelse på sætte tekstens tema i relation til eget liv sætte tekstens tema i relation til andres liv måder at sammenligne med egne oplevelser måder at sammenligne med andres liv

3 Efter 4. klassetrin Kompetenceområde Kompetencemål Faser følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale udtrykke sig nde, klart og tydeligt med et elementært førfagligt og fagligt indgå i forstå eget begå sig i undersøge trække talesprogets funktion i dialog i mindre samtaleregler og andres kropssprog stemmens og et virtuelt univers digitale profiler og eget og andres sprog ligheder og forskelle i tråde fra et sprog til et en faglig sammenhæng samt præcis artikulation og grupper kroppens og kropssprog digital kommunikation og sproglige baggrund sprog på tværs af sociale, geografiske og kulturelle skel andet lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons lytteformål og undersøgende spørgsmål dramatisere og rum, figur og forløb temaer sammen med andre forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på digitale fodspor undersøge dansk børnekultur og danske traditioner og sammenligne med sin egen hverdag kulturs betydning for forståelse af sig selv og andre iagttage en kommunikationssituation sprogets historie og sprogfamilier kommunikationsmodeller læse multimodale med henblik på oplevelse og faglig viden navigere ud fra søgespørgsmål på alderssvarende hjemmesider og biblioteket vurdere hjemmesiders relevans i forhold til søgespørgsmål Finde tekst Forberedelse Afkodning! Sprogforståelse hjemmesiders kildekritiske metoder på nettet ere sin baggrundsviden formulere læseformål ering af viden oplevelseslæsning og faglig læsning læse ord i til hurtigt og sikkert regler for sammensætning af ord ordklasser og regler for bøjning af ord anvende ordbøger og opslagsværker til afklaring af ords betydning anvende over- og underbegreber til at skabe nde forståelse af teksten funktion og opbygning af opslagsværker og ordbøger over- og underbegreber identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng håndtere problemer med at forstå teksten tekstbånd læseforståelsesstrategier samtale om s budskaber s påvirkende funktion gengive sin forestilling om visualiseringsformer s og udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige Håndskrift og Forberedelse! Respons Korrektur! Præsentation og evaluering skrive med en læselig og sammenbundet håndskrift og på tastatur anvende enkelt, genretilpasset effektive skriveteknikker opsætning af tekst i håndskrift og tekstbehandling udarbejde ideer på baggrund af andre at undersøge sprog og i opdele fremstillingsprocessen i mindre dele udtrykke sig kreativt og eksperimenterende udarbejde multimodale og sproglige valgmuligheder beskrivende og berettende give respons på s genre og give respons på s genre og formål s genre og s æstetiske og faglige formål sætte tegn punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn stave med udgangspunkt i ordenes betydningsdele morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslagsteknologier udføre en mundtlig fremlæggelse vurdere produktets kvalitet, formål, og mundtlig formidling evalueringsmetoder forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske Oplevelse og indlevelse Undersøgelse udtrykke sig om tekstens univers dramatisere litteratur og andre æstetiske gennem oplæsning og tegning tomme pladser og s tid og rum mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer undersøge undersøge personers motiver, konflikter og handlinger at afdække i en tekst personkarakteristik forklare sin tekstforståelse og budskab i udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en omskabende arbejde udtryksform til en anden sammenholde egen tolkning med andres tolkning deltage i samtale om s kvalitet Vurdering smuligheder kvalitetskriterier sætte s tema ind i et tidsperspektiv sætte i forhold til forfatterskabers særpræg Perspektivering måder til at sætte i et tidsperspektiv på enkelte forfatterskaber

4 Efter 6. klassetrin Kompetenceområde Kompetencemål Faser kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale læse og forholde sig til i faglige og offentlige udtrykke sig klart, tydeligt og varieret med et passende inden for både almene og faglige områder vurdere relevans af søgeresultater på søgeresultatsider gennemføre en billedog fuldtekstsøgning påtage sig bruge vurdere indgå i talesprogets roller i frie og formaliserede stemme talerens konsekvensen af muligheder og sprogligt mangfoldige samspillet mellem variationer samt samtale samtaleformer i oplæsning og mundtlig fremlæggelse ytringer på faldgruber for kommunikation på sprog, kultur og sproglig mangfoldighed søgerelaterede læsestrategier teknikker til billed- og fuldtekstsøgning tage forskellige roller i en styret debat orientere sig i tekstens dele sammenholde s formål og indhold med læseformål debatroller rubrikker, billeder, diagrammer og grafik s formål og om læseformål skabe fælles fortællinger sammen med andre læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele læse ukendte ord i fagets videndele improvisation, og samarbejde via manuskript, koreografi og scenografi morfemer i danske ord Elevens har viden om betydning af ord i fagets anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af teksten udlede dele af ords betydning fra konteksten samarbejdsmuligheder på Finde tekst Forberedelse Afkodning! Sprogforståelse! ord og udtryk, der forklarer nyt stof ordforståelsesstrategier give eksempler på forskelle kultur- og og ligheder mellem samfundsforhold i kultur- og Danmark samfundsforhold i Sydslesvig og Danmark gengive hovedindholdet af fagets Eleven har viden om s anvende grafiske modeller til at grafiske modeller få overblik over s og indhold iagttage forskelle på talt sprog, kendetegn ved tale, skrevet sprog og andre skrift samt ved visuelle modaliteter og auditive modaliteter iagttage ord, begreber og sætninger i fagsprog vurdere s perspektiv på et emne vurdere s ord, begreber og sætningsgrammatik i fagsprog sammenligning af s perspektiver kriterier for s bruge it- og tænkeredskaber til at få ideer Planlægning Forberedelse Respons Korrektur! Præsentation og evaluering itog tænkeredskaber til ideudvikling konkretisere ideer gennem tænkeskrivning tænkeskrivning, brainstorm og mindmap Eleverne kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fag kommenterende og forklarende give og modtage respons responsmetoder anvende afsnit og sætte komma sætnings- og tekst fremlægge sit produkt for andre modtagerforhold udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner skabeloner til udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter i drama og dokumentar på film, i tv og på nettet respondere kriteriebaseret på respons ud fra fastlagte kriterier stave alle almindelige ord sikkert bøjningssystemer og ords oprindelse revidere sin arbejdsproces frem revision af mod næste arbejdsproces og produktionsforløb målsætning forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske Oplevelse og indlevelse Undersøgelse læse med fordobling udtrykke en æstetisk teksts stemning at læse på, mellem og bag linjerne måder at udtrykke s stemning på undersøge fortællerpositioner undersøge s rum og tid fortællertyper scenarier og tidsforståelser udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten sammenfatte sin medskabende arbejde motiv og tema anmelde litteratur og andre æstetiske Vurdering anmeldelsesgenrer vurdere en tekst i lyset af tekstens måder at vurdere samtid på i forhold til deres samtid sætte teksten i forhold til andre værker sætte det læste i forhold til tekstens samtid Perspektivering intertekstualitet udvalgte historiske og kulturelle litterære perioder

5 Efter 9. klassetrin Kompetenceområde Kompetencemål Faser udtrykke sig klart og nuanceret med grammatisk bevidsthed og et sikkert argumentere og bruge kroppen krop diskutere etiske begå sig bevidst iagttage udtryk talesprogets nuancer samt informere syntaks, ordklasser og deres bøjning argumentations- og informationsformer som udtryk og identitet spørgsmål vedrørende kommunikation på kommunikationsetik i sprogligt komplekse sproglige normer og omgangsformer i forskellige for holdninger i sprog sproglig modalitet deltage i kommunikation i komplekse formelle og sociale analysere samtaler retoriske, talehandlinger og positionering bruge stemme tilpasset kommunikationssituationen kropslige og retoriske vælge digitale teknologier i forhold til situationen digitale teknologiers kommunikationsmuligheder indgå i forberedte kulturmøder iagttage, sproglige regler, normer og hvordan vi danner værdier i forskellige forestillinger om verden grupper med ord og sprog nuancer i sproget og sprogets virkning deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog demokratisk dialog analysere eget og andres kropssprog situation, kultur og kropssprog diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab n mellem digitale teknologier og kommunikation kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle i situation, kultur og sprog en dansk sammenhæng karakterisere og sprog diskutere sprog i forskellige og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktion kildekritisk vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold Finde tekst Forberedelse Afkodning! Sprogforståelse afsenderforhold og genrer på vurdere tekstens afsender og målgruppe afsenderforhold og målgruppe variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab ordgenkendelse og i teksten læsehastighed vurdere tekstens sproglige sproglige sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten sætte tekstelementers opbygning ind i sammenhæng og funktion tekst og kontekst styre og regulere sin læseproces og diskutere s planlægge og gennemføre faser i faser i skaffe sig overblik over multimodale s opbygning genretræk og multimodalitet læse komplekse danske og lånte ord hurtigt morfemer i låneord og sikkert vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse sociolekter og formelt sprog sammenfatte informationer fra flere sammenstilling af informationer fra flere diskutere mulige udfald af opstilling af beskrevet i scenarier gennemføre kritisk kildekritisk søgning afgøre, hvordan en tekst skal læses læse forskelligartede hurtigt og sikkert anvende ord og betydning af udtryks betydning til at ord i alle forstå forskelligartede ordvalgets betydning for budskabet forstå forskelligartede og uddrage det væsentligste vurdering af s formål og perspektiv kritisk vurdere s udsagn på baggrund af kontekst systematisk undersøgelse af selvstændigt formulere en afgrænset opgave Planlægning Forberedelse Respons Korrektur! Præsentation og evaluering opgave- og problemformulering indsamle oplysninger og disponere indholdet spørgeteknikker og observationsmetoder udarbejde opinions- og ekspressive samt modtagerrettede hverdags argumenterende og reflekterende respondere på forskellige registrere og korrigere egne og andres fejl sproglig korrekthed e, så det fremmer kommunikationen formidlingsformer udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation organisere forberede større samarbejde om fremstilling produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines multimodale produktioner research, optagelse og skitser fremstille større multimodale produktioner, grafisk design og efterproduktion respondere på sproglig stil sproglig stil korrigere s af forskellige genrer lancere større multimodale produktioner PR og lancering tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt forskellige disponere og e stof, så det fremmer hensigten med produktet dispositions- og formidlingsmetoder fremstille nde i varierede udtryksformer forskellige genrer og målrettet forskellige stilarter målgrupper respondere på forholdet mellem produktion og genre genretræk fremstille med overvejende korrekt grammatik og korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og opstille mål for nye evalueringsmetoder Oplevelse og indlevelse Undersøgelse Vurdering Perspektivering formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog æstetisk sprogbrug undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i identitets-fremstillinger vurdere s form vurderingskriterier vedrørende form sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger at sætte i relation til aktuelle problemstillinger forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske følge forløb og komposition i komplekse reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for komplekse fortælleer og kompositioner sorienterede læsestrategier undersøge s flertydighed gennemføre en analyse af en tekst fortællerpålidelighed og betydningslag i teksten analysemetoder og forståelsesstrategier foretage flertydige er diskutere bud på et eller flere samlede udsagn på baggrund af undersøgelsen sammenstilling af undersøgelsens elementer diskutere forskellige er af en tekst velbegrundet vurdere s udsagn og kvalitet forskellige læserpositioner vurderingstilgange vedrørende s kvalitet sætte i relation til mulige fremtidsperspektiver selvstændigt og reflekteret sætte i relation til eget ungdomsog samfundsliv og se handlemuligheder at sætte i relation til mulige fremtidsperspektiver samspillet mellem en tids litteratur og samfundets Mål for alle er trykt i almindelig skrift (ESA). Mål for højere niveauer er markeret med fed (MSA) samt fed og understreget (gymnasie).

6 Efter 10. klassetrin Kompetenceområde Kompetencemål Faser deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale udtrykke sig klart, nuanceret og overvejende grammatisk korrekt med et sikkert talesprogets nuancer samt syntaks, ordklasser og deres bøjning anvende dialog som redskab til personlig præsentation og dybere indsigt brug af dialog som redskab i forskellige bruge eget og andres kropssprog bevidst til løbende at justere kommunikationen signalværdien i tilpasningsstrategier vurdere og vælge digitale kommunikationsteknologier digitale kommunikationsteknologiers betydning og i samfundet kommunikere som borger i et dansk samfund at afpasse sin sprog- og kulturforståelse til samfundskon anvende sprogets variation og dynamik i forskellige sprogets forskellige funktioner i personlige og samfundsmæssige styre og regulere sin læseproces og diskutere s Finde tekst Forberedelse Afkodning Sprogforståelse gennemføre målrettet kildekritisk søgning og kritisk afgøre, hvordan en tekst skal læses læse komplekse hurtigt og sikkert betydning af ord i alle anvende ord og udtryks betydning til at forståu ordvalgets betydning for budskabet forstå komplekse og uddrage det væsentligste vurdering af s formål, og perspektiv kritisk vurdere s udsagn på baggrund af systematisk kontekst og eget undersøgelse og læseformål vurdering af udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation selvstændigt tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt Planlægning Forberedelse Respons Korrektur Præsentation og evaluering komplekse indsamle information, disponere og e stoffet, så det fremmer hensigten med produktet dispositions- og formidlingsmetoder fremstille nde i forskellige genrer og stiilarter sikkert varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper give og modtage skriver- og læserorienteret respons skriver- og læserorienteret respons fremstille med korrekt grammatik og korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og præsentere og vurdere større multimodale produktioner præsentations- og evalueringsformer forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske Oplevelse og indlevelse Undersøgelse opleve som meningsfulde for eget liv og en øget omverdensforståelse temaers universelle gyldighed gennemføre en målrettet analyse af en tekst analysemetoder og forståelsesstrategier på baggrund af litterær indsigt og omverdensforståelse konkludere sig frem til en teksts mulige er at opstille belæg for sin selvstændigt og reflekteret vurdere en tekst ud fra egne og andres er og blive bevidst om handlemuligheder Vurdering vurderingstilgange vedrørende s sætte i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og dele af dansk litteraturs kanon Perspektivering kulturelle og litterære perioder og dele af litteraturs kanon Mål for alle er trykt i almindelig skrift (MSA). Mål for højere niveauer er markeret med fed og understreget (gymnasie).

7 Klassetrin Kompetencemål Faser Efter klassetrin kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdags udtrykke sig forståeligt og nde med et elementært veksle talesprogets funktion, mellem at lytte og artikulation og ytre sig turtagning bruge talesprog i samtale og samtaleformer samarbejde improvisere med stemme deltage i rollelege og rollespil enkelt kropssprog dramatiske roller anvende it til hverdagskommunikation digital kommunikation i skrift, billede og lyd sætte sig ind i afsenderens eller modtager- og modtagernes afsenderforhold i oplevelse af digital kommunikationen kommunikation deltage i typisk danske børnelege og -sange samtale om variationer af dansk sprog danske børnetraditioner forskellige måder at tale dansk på samtale om, hvad vi bruger sproget til iagttage, at sprog bruges forskelligt afhængigt af situationen måder, vi handler på gennem sprog træk ved sprog i forskellige Efter 4. klassetrin følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale udtrykke sig nde, klart og tydeligt med et elementært førfagligt og fagligt Det talte sprog! Dialog Krop og drama It og kommunikation talesprogets funktion i en faglig sammenhæng samt præcis artikulation og indgå i dialog i mindre grupper lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons samtaleregler lytteformål og undersøgende spørgsmål forstå eget og andres kropssprog dramatisere og temaer sammen med andre stemmens og kroppens og kropssprog rum, figur og forløb begå sig i et virtuelt univers digitale profiler og digital kommunikation forholde sig bevidst til digitale fodspor konsekvenserne af sin færden på undersøge eget og andres sprog og sproglige baggrund undersøge dansk børnekultur og danske traditioner og sammenligne med sin egen hverdag Sprog og kultur ligheder og forskelle i sprog på tværs af sociale, geografiske og kulturelle skel kulturs betydning for forståelse af sig selv og andre Sproglig bevidsthed trække tråde fra et sprog til et andet iagttage en kommunikationssituation sprogets historie og sprogfamilier kommunikationsmodeller Efter 6. klassetrin kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale udtrykke sig klart, tydeligt og varieret med et passende inden for både almene og faglige områder udtrykke sig klart og nuanceret med grammatisk bevidsthed og et sikkert talesprogets variationer samt påtage sig roller i samtale tage forskellige roller i en styret debat argumentere og informere frie og formaliserede samtaleformer debatroller argumentations- og informationsformer bruge stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse skabe fælles fortællinger sammen med andre bruge kroppen som udtryk talerens improvisation, manuskript, koreografi og scenografi krop og identitet vurdere konsekvensen af muligheder og ytringer på faldgruber for kommunikation på videndele og samarbejde via diskutere etiske spørgsmål vedrørende kommunikation på samarbejdsmuligheder på Det talte sprog! Dialog Krop og drama It og kommunikation talesprogets nuancer samt syntaks, ordklasser og deres bøjning kommunikationsetik indgå i sprogligt mangfoldige give eksempler på forskelle og ligheder mellem kultur- og samfundsforhold i Sydslesvig og Danmark begå sig bevidst i sprogligt komplekse samspillet mellem sprog, kultur og sproglig mangfoldighed kultur- og samfundsforhold i Danmark Sprog og kultur sproglige normer og omgangsformer i forskellige iagttage forskelle på talt sprog, kendetegn ved tale, skrevet sprog og skrift samt ved andre modaliteter visuelle og auditive modaliteter iagttage ord, begreber og sætninger i fagsprog iagttage udtryk for holdninger i sprog ord, begreber og sætningsgrammatik i fagsprog Sproglig bevidsthed sproglig modalitet Efter 9. klassetrin deltage i kommunikation i komplekse formelle og sociale analysere samtaler retoriske, talehandlinger og positionering bruge stemme tilpasset kommunikationssituationen kropslige og retoriske vælge digitale teknologier i forhold til situationen digitale teknologiers kommunikationsmuligheder indgå i forberedte kulturmøder sproglige regler, normer og værdier i forskellige grupper iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog nuancer i sproget og sprogets virkning deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog demokratisk dialog analysere eget og andres kropssprog diskutere betydningen af situation, kultur og digitale kropssprog kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab n mellem digitale teknologier og kommunikation kommunikere aktivt i forskellige sproglige og kulturelle i en dansk sammenhæng karakterisere og situation, kultur og diskutere sprog i sprog forskellige sprog og sprogbrug, sprogets variation og forskellige funktion Efter 10. klassetrin deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale udtrykke sig klart, nuanceret og overvejende grammatisk korrekt med et sikkert Det talte sprog! Dialog Krop og drama talesprogets nuancer samt syntaks, ordklasser og deres bøjning anvende dialog som redskab til personlig præsentation og dybere indsigt brug af dialog som redskab i forskellige bruge eget og andres kropssprog bevidst til løbende at justere kommunikationen signalværdien i tilpasningsstrategier It og kommunikation Sprog og kultur Sproglig bevidsthed vurdere og vælge digitale kommunikationsteknologier digitale kommunikationsteknologiers betydning og i samfundet kommunikere som borger i et dansk samfund at afpasse sin sprogog kulturforståelse til samfundskon anvende sprogets variation og dynamik i forskellige sprogets forskellige funktioner i personlige og samfundsmæssige Mål for alle er trykt i almindelig skrift (ESA). Mål for højere niveauer er markeret med fed (MSA) samt fed og understreget (gymnasie).

8 Klassetrin Kompetencemål Faser vælge en tekst ud fra et mindre udvalg Finde tekst Forberedelse Afkodning! Sprogforståelse forberede læse ord i identificere s sværhedgrad læsning gennem samtale i klassen måder at skabe forforståelse til ukendte ord i tekst og tale bogstavernes kontekstbetingede udtaler ord og udtryk i instruktioner og opgaver gengive hovedindholdet af til forbinde fortællende og tekstens emne med informerende s egen viden, erfaring og ideer samspil mellem tekst og læser Efter klassetrin læse sikkert med forståelse og bruge dem i hverdags finde ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider sideopbygning på hjemmesider anvende betydning af ord i til forstå betydningen af indholdsord i konteksten forskelle og ligheder i ords betydning kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe nde forståelse samspillet mellem tekstens informationer og læserens viden forholde sig til tekstens emne reflektionsspørgsmål Efter 4. klassetrin læse multimodale med henblik på oplevelse og faglig viden navigere ud fra søgespørgsmål på alderssvarende hjemmesider og biblioteket vurdere hjemmesiders relevans i forhold til søgespørgsmål Finde tekst Forberedelse Afkodning! Sprogforståelse hjemmesiders kildekritiske metoder på nettet ere sin baggrundsviden formulere læseformål ering af viden oplevelseslæsning og faglig læsning læse ord i til hurtigt og sikkert regler for sammensætning af ord ordklasser og regler for bøjning af ord anvende ordbøger og opslagsværker til afklaring af ords betydning anvende over- og underbegreber til at skabe nde forståelse af teksten funktion og opbygning af opslagsværker og ordbøger over- og underbegreber identificere elementer i teksten, som skaber sammenhæng håndtere problemer med at forstå teksten tekstbånd læseforståelsesstrategier samtale om s budskaber s påvirkende funktion gengive sin forestilling om visualiseringsformer s og Efter 6. klassetrin læse og forholde sig til i faglige og offentlige vurdere relevans af søgeresultater på søgeresultatsider gennemføre en billedog fuldtekstsøgning Finde tekst Forberedelse Afkodning! Sprogforståelse! søgerelaterede læsestrategier teknikker til billed- og fuldtekstsøgning orientere sig i tekstens dele rubrikker, billeder, diagrammer og grafik sammenholde s s formål og om formål og indhold med læseformål læseformål læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele læse ukendte ord i fagets morfemer i danske ord Elevens har viden om betydning af ord i fagets anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af teksten ord og udtryk, der forklarer nyt stof udlede dele af ords betydning ordforståelsesstrategier fra konteksten gengive hovedindholdet af fagets Eleven har viden om s anvende grafiske modeller til at grafiske modeller få overblik over s og indhold vurdere s perspektiv på et emne vurdere s sammenligning af s perspektiver kriterier for s kildekritisk vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold Finde tekst Forberedelse Afkodning! Sprogforståelse afsenderforhold og genrer på vurdere tekstens afsender og målgruppe afsenderforhold og målgruppe variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten ordgenkendelse og læsehastighed vurdere tekstens sproglige sproglige sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten tekstelementers opbygning og funktion sætte ind i sammenhæng tekst og kontekst Efter 9. klassetrin styre og regulere sin læseproces og diskutere s planlægge og gennemføre faser i faser i skaffe sig overblik over multimodale s opbygning genretræk og multimodalitet læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert morfemer i låneord vurdere betydningen af ord og begreber i relation til tekstens oprindelse sociolekter og formelt sprog sammenfatte informationer fra flere sammenstilling af informationer fra flere diskutere mulige udfald af beskrevet i opstilling af scenarier gennemføre kritisk kildekritisk søgning afgøre, hvordan en tekst skal læses læse forskelligartede hurtigt og sikkert betydning af ord i alle anvende ord og ordvalgets betydning udtryks betydning til for budskabet at forstå forskelligartede forstå forskelligartede og uddrage det væsentligste vurdering af s formål og perspektiv kritisk vurdere s udsagn på baggrund af kontekst systematisk undersøgelse af Efter 10. klassetrin styre og regulere sin læseproces og diskutere s Finde tekst Forberedelse Afkodning Sprogforståelse gennemføre målrettet kildekritisk søgning og kritisk afgøre, hvordan en tekst skal læses læse komplekse hurtigt og sikkert betydning af ord i alle anvende ord og udtryks betydning til at forståu ordvalgets betydning for budskabet forstå komplekse og uddrage det væsentligste vurdering af s formål, og perspektiv kritisk vurdere s udsagn på baggrund af kontekst systematisk undersøgelse og vurdering af Mål for alle er trykt i almindelig skrift (ESA). Mål for højere niveauer er markeret med fed (MSA) samt fed og understreget (gymnasie).

9 Klassetrin Kompetencemål Faser Efter klassetrin udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte Håndskrift og Forberedelse! Respons Korrektur! Præsentation og evaluering skrive små og store bogstaver i håndskrift og på tastatur bruge funktioner i tekstbehandling bogstavers skriveveje og tastaturets opbygning formateringsfunktioner formulere undrespørgsmål bruge skabeloner til at ere sit stof ideudviklingsmetoder enkel disposition udarbejde med billeder og skrift udarbejde med titel, start, midte og slutning sprogets opbygning i ord og sætninger og om skrift og billede genretræk ved fortællende og informerende samtale om budskabet i en produktion bruge skabeloner i respons produkters budskab tekst stave lette ord stave til almindelige ord bogstav-lydforbindelser lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder præsentere sit produkt i nære evaluere præsentationsformer vurderingskriterier Efter 4. klassetrin udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige skrive med en læselig og sammenbundet håndskrift og på tastatur anvende enkelt, genretilpasset Håndskrift og Forberedelse! Respons effektive skriveteknikker opsætning af tekst i håndskrift og tekstbehandling udarbejde ideer på baggrund af andre opdele fremstillingsprocessen i mindre dele udtrykke sig at undersøge kreativt og sprog og i eksperimenterende udarbejde multimodale og sproglige valgmuligheder beskrivende og berettende give respons på s genre og give respons på s genre og formål s genre og s æstetiske og faglige formål sætte tegn stave med udgangspunkt i ordenes betydningsdele Korrektur! punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslagsteknologier Præsentation og evaluering udføre en mundtlig fremlæggelse mundtlig formidling vurdere produktets kvalitet, formål, og evalueringsmetoder bruge it- og tænkeredskaber til at få ideer Planlægning Forberedelse Respons Korrektur! Præsentation og evaluering itog tænkeredskaber til ideudvikling konkretisere ideer gennem tænkeskrivning tænkeskrivning, brainstorm og mindmap Eleverne kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fag kommenterende og forklarende give og modtage respons responsmetoder anvende afsnit og sætte komma sætnings- og tekst fremlægge sit produkt for andre modtagerforhold Efter 6. klassetrin udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre udarbejde forprodukter til dramatiske, dokumentariske og interaktive produktioner skabeloner til udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter i drama og dokumentar på film, i tv og på nettet respondere kriteriebaseret på respons ud fra fastlagte kriterier stave alle almindelige ord sikkert revidere sin bøjningssystemer og ords arbejdsproces frem mod revision af arbejdsproces oprindelse næste produktionsforløb og målsætning selvstændigt formulere en afgrænset opgave Planlægning Forberedelse Respons opgave- og problemformulering indsamle oplysninger og disponere spørgeteknikker og indholdet observationsmetoder udarbejde opinions- og ekspressive samt modtagerrettede hverdags argumenterende og reflekterende respondere på forskellige Korrektur! registrere og korrigere egne og andres sproglig korrekthed fejl Præsentation og evaluering e, så det fremmer kommunikationen formidlingsformer Efter 9. klassetrin udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation organisere samarbejde om fremstilling produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines forberede større multimodale produktioner research, optagelse og skitser fremstille større multimodale produktioner, grafisk design og efterproduktion respondere på sproglig stil sproglig stil korrigere s af forskellige genrer lancere større multimodale produktioner PR og lancering tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt forskellige disponere og e stof, så det fremmer hensigten med produktet dispositions- og formidlingsmetoder fremstille nde i forskellige genrer og stilarter varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper respondere på forholdet mellem produktion og genre genretræk fremstille med overvejende korrekt grammatik og korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og opstille mål for nye evalueringsmetoder Efter 10. klassetrin udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation selvstændigt tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt Planlægning Forberedelse Respons Korrektur Præsentation og evaluering komplekse indsamle information, disponere dispositions- og og e stoffet, så det formidlingsmetoder fremmer hensigten med produktet fremstille nde i forskellige genrer og stiilarter sikkert varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper give og modtage skriver- og læserorienteret respons skriver- og læserorienteret respons fremstille med korrekt grammatik og præsentere korrekt grammatik, og vurdere større stavning, tegnsætning og multimodale produktioner præsentations- og evalueringsformer Mål for alle er trykt i almindelig skrift (ESA). Mål for højere niveauer er markeret med fed (MSA) samt fed og understreget (gymnasie).

10 Klassetrin Kompetencemål Faser Oplevelse og indlevelse Undersøgelse Vurdering Perspektivering lege med sprog, billeder og fortælling enkel poetisk sprogbrug og billeder få øje på sproglige træk sproglige, lydlige og billedlige finde hovedindhold hovedindhold tale om s temaer s typiske temaer sætte tekstens tema i relation til eget liv måder at sammenligne med egne oplevelser Efter klassetrin forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske følge forløbet i en fortælling begyndelse, midte og slutning udpege centrale elementer tema, genre, forløb og personskildring deltage i enkel enkel udtrykke egen opfattelse af teksten måder at begrunde sin opfattelse på sætte tekstens tema i relation til andres liv måder at sammenligne med andres liv Efter 4. klassetrin forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske Oplevelse og indlevelse Undersøgelse Vurdering udtrykke sig om tekstens univers dramatisere litteratur og andre æstetiske gennem oplæsning og tegning tomme pladser og s tid og rum mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer undersøge undersøge personers motiver, konflikter og handlinger at afdække i en tekst personkarakteristik forklare sin tekstforståelse udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden og budskab i omskabende arbejde sammenholde egen tolkning med andres tolkning smulighe-der deltage i samtale om s kvalitet kvalitetskriterier sætte s tema ind i et tidsperspektiv sætte i forhold til forfatterskabers særpræg Perspektivering måder til at sætte i et tidsperspektiv på enkelte forfatterskaber læse med fordobling Oplevelse og indlevelse Undersøgelse Vurdering Perspektivering at læse på, mellem og bag linjerne undersøge fortællerpositioner fortællertyper udtrykke sin tekstforståelse gennem medskabelse af teksten medskabende arbejde anmelde litteratur og andre æstetiske anmeldelsesgenrer sætte teksten i forhold til andre værker intertekstualitet Efter 6. klassetrin forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske udtrykke en æstetisk teksts stemning måder at udtrykke s stemning på undersøge s rum og tid scenarier og tidsforståelser sammenfatte sin motiv og tema vurdere en tekst i lyset af tekstens samtid måder at vurdere på i forhold til deres samtid sætte det læste i forhold til tekstens samtid udvalgte historiske og kulturelle litterære perioder Oplevelse og indlevelse Undersøgelse Vurdering formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog æstetisk sprogbrug undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i identitets-fremstillinger vurdere s form vurderingskriterier vedrørende form sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger Perspektivering at sætte i relation til aktuelle problemstillinger Efter 9. klassetrin forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske følge forløb og komposition i komplekse komplekse fortælleer og kompositioner undersøge s flertydighed fortællerpålidelighed og betydningslag i teksten foretage flertydige er diskutere forskellige er af en tekst forskellige læserpositioner sætte i relation til mulige fremtidsperspektiver at sætte i relation til mulige fremtidsperspektiver reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for sorienterede læsestrategier gennemføre en analyse af en tekst analysemetoder og forståelsesstrategier diskutere bud på et eller flere samlede udsagn på baggrund af undersøgelsen sammenstilling af undersøgelsens elementer velbegrundet vurdere s udsagn og kvalitet vurderingstilgange vedrørende s kvalitet selvstændigt og reflekteret sætte i relation til eget ungdomsog samfundsliv og se handlemuligheder samspillet mellem en tids litteratur og samfundets Efter 10. klassetrin forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske Oplevelse og indlevelse Undersøgelse Vurdering Perspektivering opleve som meningsfulde for eget liv og en øget omverdensforståelse temaers universelle gyldighed gennemføre en målrettet analyse af en tekst analysemetoder og forståelsesstrategier på baggrund af litterær indsigt og omverdensforståelse konkludere sig frem til en teksts mulige er at opstille belæg for sin selvstændigt og reflekteret vurdere en tekst ud fra egne og andres er og blive bevidst om handlemuligheder vurderingstilgange vedrørende s sætte i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og dele af dansk litteraturs kanon kulturelle og litterære perioder og dele af litteraturs kanon Mål for alle er trykt i almindelig skrift (ESA). Mål for højere niveauer er markeret med fed (MSA) samt fed og understreget (gymnasie).

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning læse enkle sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge læse multimodale med henblik oplevelse og faglig

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Mål for dansk på Prins Henriks Skole

Mål for dansk på Prins Henriks Skole Mål for dansk på Prins Henriks Skole Dette er en beskrivelse af de mål, vi arbejder med i dansk på Prins Henriks Skole. Målene er fra Folkeskolens Forenklede Fællesmål. En fuld beskrivelse af Forenklede

Læs mere

Bilag 1 - Dansk Kompetencemål (1. - 9. klasse)

Bilag 1 - Dansk Kompetencemål (1. - 9. klasse) Bilag 1 - Dansk Kompetencemål ( - 9. klasse) Kompetenceområde klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse sikkt læse og bruge dem i hvdags læse multimodale med henblik på oplevelse og faglig viden læse og forholde

Læs mere

d dansk 6. klasse, kapitel 2: Læs en roman Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

d dansk 6. klasse, kapitel 2: Læs en roman Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Afkodning (Fase 1) Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele / Eleven har viden om morfemer i danske

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Tom Kristensen

Forløbsvejledning, forfatterskab: Tom Kristensen Forløbsvejledning, forfatterskab: T Kristensen Forløbsvejledning, forfatterskab: T Kristensen Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 15-18 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne arbejde

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/6 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Dansk 2017/ kl.

Dansk 2017/ kl. Dansk 2017/2018 7.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge 32-33 Præsentation af dig (Udsmykning i klassen) Stilen om dig 33-36 Soldater græder ikke Arbejde med opgaver på Uge 37-41 Uge 39: Emneuge Uge

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Radiomontage

Forløbsvejledning, genre: Radiomontage Forløbsvejledning, genre: Radiontage Forløbsvejledning, genre: Radiontage Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 7.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne arbejde med

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/5 Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål Målet med forløbet er at øge elevernes kritiske læsekompetencer omkring fiktive tekster, her i form af

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner I dette forløb skal eleverne lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal kendt som Per Vers at kende. Dermed bliver

Læs mere

Årsplan for 6. klasse i dansk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 6. klasse i dansk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 6. klasse i dansk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede Fællesmål 2014 for faget dansk. Arbejdsformer: Mundtligt: Der arbejdes både selvstændigt og i grupper.

Læs mere

1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik

1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik 1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik s. 11-40 og s. 4-22 Anslået tidsforbrug: 4-5 uger Eleven kan læse med fordobling Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv

Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet som litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Forløbsvejledning, tema: Syndefaldet s litterært motiv Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb

Læs mere

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik 1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik s. 18-39 og s. 4-20 Anslået tidsforbrug: 4-5 uger Eleven kan læse med fordobling Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne s. 4-6, 7, 9-10,

Læs mere

Årsplan med Fandango 5

Årsplan med Fandango 5 Årsplan med Fandango 5 På side 47-56 er der en oversigt for hvert kapitel i Fandango 5. Oversigterne viser, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål der kan tilgodeses gennem t med Fandango

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski

Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski Turbo Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski Godt at vide, før du går i gang Dette forløb er et Turbo-forløb. Det betyder, at det er et kortere forløb end forløbet Læserbrev, som

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

Novellen Af Louise Molbæk

Novellen Af Louise Molbæk 1/6 Novellen Af Louise Molbæk Niveau 5-6.klasse Varighed Ca. 15 lektioner Faglige mål At eleverne får en forståelse af, hvad der er karakteristisk for noveller med særligt fokus på fremstillingen af novellernes

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Jesper Wung-Sung

Forløbsvejledning, forfatterskab: Jesper Wung-Sung Af Sten Østengaard Niveau 7.-10. klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål Formålet med dette forløb er at give eleverne et indblik i Jesper Wung-Sungs forfatterskab, herunder især hans sprlige eksperimenteren

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Turbo Fantasy forløbsvejledning

Turbo Fantasy forløbsvejledning Turbo Fantasy forløbsvejledning Af Anja Qvist og Maria Lukowski Godt at vide, før du går i gang Dette forløb er et Turbo-forløb. Det betyder, at det er et kortere forløb end forløbet Fantasy, som også

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen 1/6 HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne beskæftige sig med fænomenet helte. Der er mere til begrebet end

Læs mere

Ole Lund Kirkegaard Af Anders Korsgaard Pedersen

Ole Lund Kirkegaard Af Anders Korsgaard Pedersen 1/6 Ole Lund Kirkegaard Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 3. - 4. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Ole Lund Kirkegaard, en af Danmarks største børnebogsforfattere,

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 8.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Læringsmål I dette forløb skal I arbejde med rapgruppen Malk De Koijns forfatterskab.

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Forløbsvejledning: Animationsfilm Af Nana Torp

Forløbsvejledning: Animationsfilm Af Nana Torp Forløbsvejledning: Animationsfilm Af Nana Torp Niveau 7. - 9. klasse Varighed 18-20 lektioner Læringsmål I dette forløb skal eleverne se, analysere og producere en animationsfilm. Forløbet fokuserer primært

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Årsplan med Fandango 3. klasse (fokus markeret med rød)

Årsplan med Fandango 3. klasse (fokus markeret med rød) Årsplan med Fandango 3. klasse (fokus markeret med rød) Kapitel og fokus Antal uger Kompetenceområder Færdigheds-/vidensmål Fandango 3 - Grundbog og arbejdsbog A + B Kapitel 1: Om personkarakteristik 4-5

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Eventyr

Forløbsvejledning, genre: Eventyr Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-9.klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål Det primære mål i dette forløb er at udvikle solidt genrekendskab hos eleverne eventyret, herunder forskellen på folkeeventyr

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Benny Andersen

Forløbsvejledning, forfatterskab: Benny Andersen Af Gitte Moltzen Birgitte Sørensen, bearbejdet af Simon Skov Fougt til ilitt.dk Niveau 7.-10. klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål Det primære mål i dette forløb er at give eleverne en klar forståelse

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 5, kapitel 1 Det gyser Side 10-73 Tegn på læring til de 4 læringsmål Undersøgelse Eleven kan undersøge teksters rum og tid scenarier og tidsforståelser fortælle om kendetegn ved gysergenren forklare

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan Dansk 4. klasse 2015/2016

Årsplan Dansk 4. klasse 2015/2016 Årsplan Dansk 4. klasse 2015/2016 1. 2. Kommunikation. Krop og drama Eleven kan dramatisere og temaer sammen med andre. rum, figur og forløb Afkodning ord i til klassetrinnet hurtigt og sikkert. ordklasser

Læs mere

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen

HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen 1/6 HELTE OG ANTIHELTE Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne beskæftige sig med fænomenet helte. Der er mere til begrebet end

Læs mere

Årsplan med Fandango 4

Årsplan med Fandango 4 Årsplan med Fandango 4 På side 44-53 er der en oversigt for hvert kapitel i Fandango 4. Oversigten viser, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål der kan tilgodeses gennem arbejdet med Fandango

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: Oplysningstiden

Forløbsvejledning, periode: Oplysningstiden Forløbsvejledning: Oplysningstiden Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 7.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Læringsmål Dette forløb fokuserer på perioden Oplysningstiden (ca. 1720-1800), som er kendetegnet

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2015/2016

Årsplan Dansk 3. klasse 2015/2016 Årsplan Dansk 3. klasse 2015/2016 1. læse faglig viden Afkodning læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert og hurtigt. sammensætning af ord. Forberedelse strukturere sin baggrundsviden. metoder til

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Læringsmål I dette forløb er fokus på det fandenivoldske i litteraturen det vil sige en række tekster

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn

Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Forløbsvejledning, forfatterskab: Malk de Koijn Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 8.-10.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal I arbejde med rapgruppen Malk De Koijns forfatterskab.

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Novellen

Forløbsvejledning, genre: Novellen Af Sten Østengaard Niveau 8.-10.kl Varighed 12-14 lektioner Faglige mål Formålet med dette undervisningsforløb er at give eleverne forståelse af genren novelle sætte fokus på centrale indfaldsvinkler til

Læs mere

Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist

Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist Læserbrev - forløbsvejledning Af Anja Qvist Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5. 6. klasse Tidsforbrug

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Jeg kan finde informationer om et emne på en hjemmeside. Jeg kan udnytte menuen på hjemmesider til at navigere målrettet.

Jeg kan finde informationer om et emne på en hjemmeside. Jeg kan udnytte menuen på hjemmesider til at navigere målrettet. Årsplan Dansk 2. klasse 2015/2016 1. Læsning læse enkle sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge Finde tekst finde ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider Jeg kan finde informationer om et emne

Læs mere

Forløbsvejledning, faglig vinkel: Intertekstualitet

Forløbsvejledning, faglig vinkel: Intertekstualitet Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10. klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål Det primære mål i dette undervisningsforløb er at give eleverne klar faglig forståelse af intertekstualitet dets uklare grænser,

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) BEK nr 856 af 01/07/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: 00 erne

Forløbsvejledning, periode: 00 erne Af Sten Østengaard Niveau 8.-10. klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål Det primære formål med dette forløb er, gennem arbejde med andre medieudtryk, at give eleverne en forståelse af perioden 00

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Madopskrift forløbsvejledning

Madopskrift forløbsvejledning Madopskrift forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4. klasse

Læs mere

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik Årsplan Dansk 5. klasse 2015/2016 1. Læsning læse til i. Forberedelse orientere sig i tekstens dele rubrikker, billeder, diagrammer og grafik Jeg kan tale om tekstens indhold Jeg kan give en personkarakteristik

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Årsplan for dansk 2. årgang

Årsplan for dansk 2. årgang Årsplan for dansk 2. årgang 2015 2016 Uge 33-34: 2.A Tværfagligt forløb i dansk med udgangspunkt i Cyklistforbundets skolekampagne Alle børn cykler Materialer: Undervisningsmateriale fra ABC hverdagssituationer.

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb er fokus på det fandenivoldske i litteraturen det vil sige en række fra perioder, s er kendetegnet ved at være

Læs mere

Læsning Undervisningen giver eleven mulighed for at - eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.

Læsning Undervisningen giver eleven mulighed for at - eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Dansk Kompetencemål efter 9. klasse Læsning Undervisningen giver eleven mulighed for at - eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Undervisningen giver

Læs mere

færdigheds- og vidensområde

færdigheds- og vidensområde Fælles mål Forløbet om ensomhed tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Dansk (efter 2. klasse) Eleven kan forberede læsning

Læs mere

Boganmeldelse forløbsvejledning

Boganmeldelse forløbsvejledning Boganmeldelse forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet, eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau Undervisningsforløbet

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Årsplan 7/8. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 7/8. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Læsetræning og forberedelse til Lejrskole på Bornholm Uge 32-37 Lektioner 1.forløb Uge 32-37 26 lektioner Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Eleven

Læs mere

Årsplan med Fandango 3

Årsplan med Fandango 3 Årsplan med Fandango 3 På side 55-64 er der en oversigt for hvert kapitel i Fandango 3. Oversigten viser, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål der kan tilgodeses gennem arbejdet med Fandango

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse Intro Finde tekst Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg Tekstforståelse Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur Eleven kan få øje på sproglige træk sproglige, lydlige

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes? Årsplan Klasse: 10.a og 10.b Fag: Dansk År: 2016-2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og faglige områder sigtes der mod? (www.emu.dk) Læringsmål Hvad er de overordnede

Læs mere

Dansklærerens dag. Professionshøjskolen Absalon Pernille Hargbøl Madsen

Dansklærerens dag. Professionshøjskolen Absalon Pernille Hargbøl Madsen Dansklærerens dag Professionshøjskolen Absalon 2017 Pernille Hargbøl Madsen Mundtlighed i danskfaget Hvordan kan vi undervise i talesprog? Hvilke genrer, tekster og metoder skal vi undervise i? Hvordan

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2015-16 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

Forløbsvejledning, genre: Dansk rap

Forløbsvejledning, genre: Dansk rap Forløbsvejledning, genre: Dansk rap Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 8.-10.kl. Varighed 12-14 lektioner Læringsmål I dette forløb skal eleverne arbejde med dansk rap som lyrisk genre. De vil stifte

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Danmarksbilleder

Forløbsvejledning, tema: Danmarksbilleder Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10.klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål I dette forløb er fokus på Danmarksbilleder i litteraturen i lyrik, rap, billeder, malerier, dokumentarfilm, reklamefilm kortfilm,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: Romantikken

Forløbsvejledning, periode: Romantikken Forløbsvejledning, periode: Rantikken Forløbsvejledning, periode: Rantikken Af Simon Skov Fougt Niveau 7.-10. klasse Varighed 12-18 lektioner Faglige mål Det primære mål i dette forløb er at give eleverne

Læs mere

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler Klasse: Mars (6.-7. klasse) Skoleår: 2016/2017 Fag: Dansk Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) August Poetry Slam Hvad underviser skal lære eleven Læsning:. Fremstilling: Fortolkning: Hvordan lærer

Læs mere

Årsplan for dansk i 5. P 2016/17

Årsplan for dansk i 5. P 2016/17 Årsplan for dansk i 5. P 2016/17 Ret til ændringer forbeholdes (Tallene under mål refererer til målene i Undervisningsminiseriets forenklede fælles mål) periode forløb 1 Faglitteratur Personkarakteristik

Læs mere

Resumé af fagtekst forløbsvejledning

Resumé af fagtekst forløbsvejledning Resumé af fagtekst forløbsvejledning Af Anja Qvist Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau Undervisningsforløbet

Læs mere

Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud gennembrud Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud

Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud gennembrud Forløbsvejledning, periode: Det moderne gennembrud Af Sten Østengaard Niveau 8.-10. klasse Varighed 16-18 lektioner Faglige mål Perioden Det moderne (1870-ca.1890) er en af de vigtigste perioder i kunst litteratur, fordi der her defineres et modernitetsbegreb,

Læs mere

Forløbsvejledning, forfatterskab: Herman Bang

Forløbsvejledning, forfatterskab: Herman Bang Forløbsvejledning, forfatterskab: Herman Bang Af Sten Østengaard Niveau 8.-10.klasse Varighed 20-24 lektioner Læringsmål Det primære mål for dette forløb er at eleverne skal lære Herman Bangs forfatterskab

Læs mere

Handlingsreferat forløbsvejledning

Handlingsreferat forløbsvejledning Handlingsreferat forløbsvejledning Af Anja Qvist Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau Undervisningsforløbet

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. A 2016/17

Årsplan for dansk i 3. A 2016/17 Årsplan for dansk i 3. A 2016/17 Ret til ændringer forbeholdes (Tallene under mål refererer til målene i Undervisningsminiseriets forenklede fælles mål) periode forløb færdigheds- og vidensområde 1 Personkarakteristik

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes? Læsehastighedstest: Undervis.

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes? Læsehastighedstest: Undervis. Årsplan Klasse: 10.a og 10.b Fag: Dansk År: 2017-2018 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og faglige områder sigtes der mod? (www.emu.dk) Læringsmål Hvad er de overordnede

Læs mere

Astrid Lindgren Janus Neumann

Astrid Lindgren Janus Neumann 1/5 Astrid Lindgren Janus Neumann Niveau 5-6. klasse Varighed 13-15 lektioner Faglige mål I forløbet skal eleverne læse både kendte og mere ukendte tekster af Astrid Lindgren. Formålet er at eleverne gennem

Læs mere

Fantasyfortælling forløbsvejledning

Fantasyfortælling forløbsvejledning Fantasyfortælling forløbsvejledning Af Anja Qvist Videns- og færdighedsmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af vejledningen for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau Undervisningsforløbet

Læs mere