Færre ledere til flere medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færre ledere til flere medarbejdere"

Transkript

1 Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29, Postboks København Ø Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Olof Palmes Allé 36, 8200 Aarhus N.

2 Forord Dette bilagsmateriale knytter sig til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Om ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Rapport og bilagsmateriale er resultatet af et projekt Region Midtjylland har gennemført i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut i perioden Rapporten er forfattet af projektgruppen Christina Holm-Petersen, senior projektleder, Ph.D. Dansk Sundhedsinstitut. Annette Tolsgaard, organisationskonsulent Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering Mette Bødiker Vestergaard, organisationskonsulent, Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering Susanne Østergaard, projektleder, organisationskonsulent, Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering Rettigheder Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt: Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej Postboks København Ø. Tlf Fax Region Midtjylland, Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Aarhus N. Postadresse: Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N. Tryk ISBN (trykt version) ISBN (elektronisk version) Region Midtjylland, Grafisk Service November, 2011 Side 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indholdsfortegnelse... 3 Bilag A Analysedesign og anvendte metoder... 4 Definition af størrelse... 4 Kvantitative analyser på tværs af sengeafsnit på syv hospitaler... 4 Kvalitative analyser på tre udvalgte afsnit... 5 Litteraturstudie... 8 Arbejdet med interventioner... 9 Bilag A1 Et eksempel på interviewguide...12 Bilag B Beskrivelse af de tre cases...16 Børneafdelingen, afsnit A4, Aarhus Universitetshospital...16 Neurokirurgisk sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital...17 Organkirurgisk sengeafsnit, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg...18 Bilag C Funktionsbeskrivelse for afdelingssygeplejerske...20 Bilag D Hvad kan vi sige på baggrund af tal fra Region Midtjylland?...23 Identificering af sengeafsnit og span of control...23 Størrelser på sengeafsnittene i Region Midtjylland...24 Antal afdelingssygeplejersker...27 Hvad betyder størrelse for sygefraværet...28 Hvad betyder størrelse for personaleomsætning?...30 Hvad betyder størrelse for arbejdsklimaet?...31 Hvad betyder størrelse for patienttilfredshed?...33 Overvejelser om produktivitet...36 Bilag E Sygefravær på de 3 afsnit...37 Bilag F Eksempel på opgaveplan i interventionsfasen...39 Bilag G Afbrydelser i dagligdagen...47 Bilag H Metode/ydelse om forstyrrelser...55

4 Bilag A Analysedesign og anvendte metoder Analyserne af, hvad afsnitsstørrelsen betyder for vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø, består dels af en række kvantitative analyser, som inkluderer alle sengeafsnit i Region Midtjylland, dels af casebaserede kvalitative undersøgelser på tre store hospitalsafsnit. Der er endvidere gennemført en række interventioner med henblik på at arbejde med nogle af de udfordringer, der kan opstå i store afsnit. Endelig er der gennemført et litteraturstudie med henblik på at undersøge, hvilke resultater andre er kommet frem til ved analyser af størrelsers betydning. Definition af størrelse Størrelsen, ledelsesspændet på afsnittene, er i dette projekt fastsat efter det antal medarbejdere, der refererer til afdelingssygeplejersken i afsnittet. Store afsnit defineres som afsnit på mindst 35 medarbejdere. I opgørelserne over størrelser er der ikke som udgangspunkt taget hensyn til antallet af afdelingssygeplejersker eller antallet af koordinatorer og eventuelle souschefer, men det kan imidlertid ikke udelukkes, at dette kan have indflydelse på, hvad størrelse betyder. Det kan heller ikke udelukkes, at det har betydning, om der er en afsnitsoverlæge-konstruktion og hvor tæt det tværfaglige ledelsessamarbejde er. Der er heller ikke taget hensyn til, hvor mange medarbejdere der derudover måtte være på barselsorlov eller andre former for orlov. Endeligt er der ikke taget hensyn til, om nogle afsnit eventuelt ledes af en afdelingssygeplejerske, som samtidig er leder for et andet afsnit - ligesom det er tilfældet på et af de afsnit, der deltager i projektet. Kvantitative analyser på tværs af sengeafsnit på syv hospitaler For at undersøge, hvad afsnitsstørrelsen generelt betyder for vilkår for ledelse og det psykiske arbejdsmiljø, er der gennemført kvantitative analyser på en række data på tværs af sengeafsnittene på de syv hospitaler i Region Midtjylland. Størrelsen er undersøgt i forhold til - Sygefraværet (2008, 2009 og 2010) - Personaleomsætning (2008, 2009 og 2010) - Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) de seneste målinger fra perioden Patienttilfredshed (2009, 2010) Det har ligeledes været undersøgt, om der kunne siges noget meningsfuldt om produktivitet og antallet af rapporterede utilsigtede hændelser (UTH). Det viste sig imidlertid ikke at være tilfældet. De nærmere overvejelser herom fremgår af kapital 2 og bilag C. Sammenhængene mellem størrelse og data er undersøgt ved hjælp af regressionsanalyser. Analyserne er gennemført som univariate analyser. Der er således ikke i dette projekt undersøgt, hvilke andre faktorer der har betydning for henholdsvis sygefravær, arbejdsklima, personaleomsætning mv., og hvor stor forklaringskraft disse måtte have sammenlignet med størrelse. Hensigten har først og fremmest været at undersøge Side 4 Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport 2011

5 størrelsens selvstændige forklaringskraft - velvidende, at der er mange andre faktorer (fx alder, køn og faggruppe), der har betydning. Kvalitative analyser på tre udvalgte afsnit Case studie design Det overordnede metodiske design er et multipelt case studie design (Yin 1989). Som led i case studierne er der gennemført interviews, genereret kontekstbeskrivelser af afsnittene og foretaget litteraturgennemgang. Der vil i det kommende år blive gennemført interventioner på afsnittene. Case studierne har et eksplorativt sigte i og med, at tilgængelig viden om ledelsesspænd i dansk hospitalskontekst er begrænset. Udvælgelse af afsnit Udvælgelsen af cases har fulgt en repliceringslogik (Yin 1989). Det vil sige, at der er indbygget en forventning om, at de udvalgte tre cases har lignende problemstillinger. Det, der undersøges, er hvilke problemstillinger, der er i store afsnit. Første trin i udvælgelsen af afsnit var, at definere store afsnit som værende afsnit med mindst 35 medarbejdere, der refererede til en afdelingssygeplejerske. I tråd med repliceringslogikken har vi dernæst søgt at finde tre store sengeafsnit, der mindede om hinanden for hvad angik produktionsvilkår: 1. Hospitalstype - Der er udvalgt afsnit på et stort og to mellemstore hospitaler. 2. Størrelse - Der er udvalgt tre store afsnit. Det vil i denne undersøgelse sige afsnit over 35 medarbejdere (hoveder), der refererer til afdelingssygeplejersken i afsnittet. 3. Funktion - Som værende blandt de mest udbredte, er der udvalgt sengeafsnit med døgnbemanding og med blanding af akutte og planlagte patienter. 4. Sammensætning af personale - Der er udvalgt afsnit, der ligner hinanden på sammensætningen af plejepersonale for henholdsvis sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere. Alle tre afsnit har en blanding af erfarne og nyuddannede sygeplejersker. 5. Uddannelsesforpligtigelse - Der er udvalgt afsnit, der alle deltager i uddannelsen af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere. 6. Geografi - Derudover har der været udvælgelseskriterier relateret til geografi ved, at der kun er udvalgt afsnit i Region Midtjylland, og at der er udvalgt afsnit, der geografisk ligger på forskellige hospitaler i Region Midtjylland. I løbet af projektperioden er to af disse hospitaler formelt fusioneret til ét. Kontekstbeskrivelser Som en væsentlig del af casestudierne er der skrevet, og skrives løbende, kontekstbeskrivelser for de tre afsnit med henblik på at kvalificere viden om, hvad der er kendetegnende for disse tre store afsnit, herunder hvilken historik de har, og i hvilke retninger de bevæger sig. Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport Bilag Side 5

6 Interviews Interviewundersøgelsen består af tre former for dybdegående interviews: 1) faggruppeopdelte fokusgruppeinterviews med sygeplejersker, nøglepersoner blandt sygeplejersker social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere samt pædagoger 1 og overlæger. På det afsnit, hvor afdelingssygeplejersken også er afdelingssygeplejerske for sygeplejerskerne i ambulatoriet, er der også gennemført interview med ambulatoriesygeplejerskerne. 2) individuelle interviews med afdelingssygeplejerskerne for de tre afsnit samt på et afsnit med den overlæge, der er funktionsleder for afsnittet og 3) gruppeinterviews med afdelingsledelserne for de tre afdelinger, som afsnittene er en del af. Der er samlet gennemført 21 interviews i fase 1 af projektet og lige så mange i fase 3. Interview med Antal interviews (fase 1) Antal interviews (fase 2) Afdelingsledelser 3 3 Afdelingssygeplejersker 4 4 Afsnitsoverlæger (gruppeinterview) 1 1 Funktionsoverlæge 1 1 Gruppe af overlæger 2 2 Gruppe af nøglepersoner 3 3 Gruppe af sygeplejersker 4 4 Gruppe af social- og sundhedsassistenter/pædagoger 3 3 I alt I alt fase 1 og 2 42 Alle interviews blev optaget på voicerecorder og blev derefter transskriberet i deres fulde længde 2. Samlet ligger der ca siders interviewtransskriptioner. Deltagerne blev indledningsvis kort informeret om undersøgelsen og dens formål. Deltagerne blev derudover lovet, at anonymitet i videst muligt omfang ville blive tilstræbt, og de blev, i forbindelse med fokusgrupperne, bedt om ikke at referere hinandens synspunkter uden for interviewsituationen. Alle interviewede har fået tilbud om at kunne læse transskriptionen for deres interview. Interviewene blev gennemført på baggrund af semistrukturerede interviewguides. 1 Det var kun på børneafsnittet, at der også var pædagoger, der refererede til afdelingssygeplejersken. 2 Et interview blev ikke transskriberet, fordi kvaliteten af lydoptagelsen var for dårlig. Der er her i stedet skrevet referat af intervieweren. Side 6 Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport 2011

7 Interviewguiden var ens på tværs af de tre afsnit men varierede i forhold til interviewgrupper. Der var i de indledende interviews således syv forskellige interviewguides, hvori en række spørgsmål og temaer dog gik igen. Spørgsmål og temaer blev udvalgt med udgangspunkt i såvel span of control litteratur som NFAs COPSOC samt i indsigt fra observationsstudierne 3 i forbindelse med forskningsoverbygningen 4. Der er i udformningen af spørgsmål og i gennemførelsen af interviewene fundet inspiration i den anerkendende tilgang (Gergen 1997), og der er blevet lagt vægt på at være åbne over for, at følge de interviewedes antagelser og fortolkninger. I den opfølgende fase blev der udarbejdet syv nye interviewguides, hvoraf nogle af spørgsmålene var gengangere fra den første interviewguide, mens andre spørgsmål var designet til at opfange den mellemliggende proces. Der var således samlet set 14 interviewguides, der har været anvendt i projektet. Under interviewene var der en interviewer, som guidede deltagerne igennem interviewet ved at stille spørgsmål, samle op og sørge for at alle deltagere så vidt muligt kom til orde. Alle fire projektgruppemedlemmer har haft rollen som interviewer. Ved den første del af interviewene var der to af projektgruppens deltagere til stede, hvor arbejdsdelingen var, at den ene var primær interviewer og den anden primært var observatør. Dette for at sikre sammenhæng og ensartethed i måden at interviewe på. Interviewprincippet var derudover, at projektgruppemedlemmet ikke var interviewer på det afsnit, som vedkommende er primær koordinator for 5. I interviewene blev der også givet konkrete eksempler, som vi havde oplevet som særligt relevante under observationsstudierne, der som led i forskningsoverbygningen var blevet gennemført forud for interviewguidenes tilblivelse. Disse eksempler betød, at interviewene blev mere funderet i den praktiske virkelighed. Forskningsoverbygningens observationsstudier var således med til at gøre indholdet i interviewene mere konkret og vedkommende. To af interviewerne havde været observatører på alle tre afsnit. Fokusgruppeinterview Da vi ønskede at belyse medarbejdernes kollektive forståelser og deres fælles konstruerede meninger, valgte vi fokusgruppeinterviewet som interviewform i relation til sygeplejerskerne, nøglepersonerne, social- og sundhedsassistenterne/sygehjælperne og overlægerne. I alt blev der gennemført 13 fokusgruppeinterviews. Formålet med interviewene var at undersøge, hvad store afsnit betyder for medarbejdernes arbejdsvilkår i forhold til opgaveløsningen, relationer til ledelse og hinanden samt hvad de mener, de og deres ledere skal bidrage med for at skabe optimale vilkår i store afsnit. 3 Observationsstudierne bestod af observationer af afdelingssygeplejerskernes og tre nøglepersoners (koordinatorer og souschef) arbejde en dag på hvert afsnit. I alt seks personers arbejdsdage. 4 Region Midtjylland og Dansk Sundhedsinstitut samfinancierer en forskningsoverbygning på projekt Store Hospitalsafdelinger. 5 Dette blev ikke fulgt 100 % på et af de tre afsnit, hvor koordinatoren skiftede undervejs i forløbet. Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport Bilag Side 7

8 Interviewene varede mellem 1,5 og 2 timer. Det blev tilstræbt at sammensætte deltagerne i gruppen således, at der var deltagere med forskellig grad af anciennitet. Dette lykkedes dog ikke i alle tilfælde. Det var afdelingssygeplejerskerne, der udvalgte deltagerne i fokusgruppeinterviewet på baggrund af ovenstående kriterier om antal deltagere og forskellig grad af anciennitet. Generelt var alle deltagerne i fokusgrupperne meget engagerede i interviewene og gode til at udtrykke sig verbalt. Der var også en god stemning under interviewene. Individuelle interviews Vi valgte individuelle interviews i relation til afdelingssygeplejersker og funktionsleder (afsnitsoverlæge). Der blev således gennemført fem individuelle interviews (fire afdelingssygeplejersker og en funktionsleder). På det organkirurgiske afsnit har de indført en model med to afdelingssygeplejersker. Interviewene varede to timer. Når der blev valgt individuelle interviews med disse ledere, var det for at skabe et så fortroligt rum som muligt og i erkendelse af, at disse ledere potentielt er mere sårbare i projektet, da projektet handler om ledelse. Formålet med de individuelle interviews var at få disse lederes forståelse og refleksioner over, hvilke problemstillinger og udfordringer de ser samt hvilke tiltag, de mener, der kan bidrage til at skabe optimale vilkår for store afsnit. Gruppeinterviews Vi valgte gruppeinterviews i relation til afdelingsledelserne samt i relation til gruppen af afsnitsoverlæger på børneafsnittet. Interviewene varede 1 2 timer. Formålet var at få disses kollektive forståelse og refleksioner af, hvilke udfordringer der er centrale i ledelse af store afsnit samt hvilke forestillinger de gjorde sig om optimale størrelser. For afsnitsoverlægernes vedkommende var formålet også at undersøge, hvordan de oplevede at bidrage til ledelse på afsnittet. Litteraturstudie For at kvalificere projektet gennemføres løbende litteraturresearch på span of control samt lignende studier og forsøg i store afsnit og hospitalsdelinger. Disse indgå i udviklingen af interviewguides, i oplæg på den første workshop og løbende som en del af projektets dokumentationsopgave. Der har i litteratursøgningen været søgt på følgende søgeord: Span of control Span of control and hospital Span of control and nurs* Span of management and hospital Span of management and nurs* Delegation and nurs* Side 8 Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport 2011

9 Delegation and hospital Delegation of authority and nurs* Leader and nurs* Organizational structure and nurs* Organizational structure and hospital Size and nurs* Size and ward Ward size and nurs* Size and hospital unit Der er søgt i følgende databaser: Business Source Complete, Cinahl, Psycinfo, Pubmed, Cochrane, litteraturdatabasen CBS Library og litteraturdatabasen DSI-bib. Der er derudover søgt i følgende tidsskrifter: Organization Studies, Administrative Science Quaterly og Nordiske organisajonsstudier. Litteratursøgningen er foretaget i samarbejde med DSI s bibliotek. Som supplement hertil er der anvendt citationsanalyse. Arbejdet med interventioner I processen fra dataindsamling til afklaring af, hvilke interventioner der skulle iværksættes, har der været to møder med styregrupperne i henholdsvis begyndelsen og slutningen af januar Der har i løbet af interventionsperioden endvidere været afholdt møder undervejs, mhp koordinering og opfølgning på aktiviteterne Fremlæggelse af resultater fra dataindsamling for den enkelte styregruppe I januar 2010 blev resultaterne fra dataindsamlingen fremlagt for de respektive styregrupper. Der blev på alle tre styregruppemøder givet udtryk for, at det var genkendelige data. Endvidere var det for de fleste særligt interessant, at det var genkendelige problemstillinger, som man ikke var alene om. På baggrund af de fremlagte data pegede de respektive styregrupper umiddelbart på forskellige temaer, som værende udfordrende og relevante at arbejde med i Strategisk ledelse (masterplan, strategihandleplan) Kultur herom i en dagligdag hvor der er fokus på det akutte Proces monofagligt og tværfagligt? Tydelige roller/funktioner Anerkendelse udfoldelse af begrebet Forstyrrelser Stuegang forventningsafstemning m.m. Mødefora Ledelseskommunikation de nye generationer Implementering metode til effektiv implementering på store afsnit Afsnitslægekonstruktion Struktur med to afdelingssygeplejersker - fordele og ulemper med at have to. (Organisering.) Hænger det rigtigt sammen? Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport Bilag Side 9

10 Trivsel og det korte sygefravær. Patientflow og fokus herpå Fælles for alle interventionerne var at afprøve strategier og metoder til organisering og håndtering af ledelse på store afsnit. Metoderne varierede alt afhængig af målgruppe og emne, og blev løbende tilpasset behovene. Rammen omkring indsatserne var f. eks temamøde for hele personalegrupper, temamøde for overlæger og afdelingssygeplejersker, ledersparringsforløb med afsnitsledelsen samt individuelle ledersparringsforløb. Endvidere var der i forbindelse med fokus på forstyrrelser en før- og eftermåling af afbrydelser i et af afsnittene. En enkelt gang i interventionsfasen har de tre afdelingssygeplejersker mødtes for i fællesskab at drøfte lederens arbejdsopgaver, roller og ansvar i store afsnit. Workshop på tværs af styregrupperne En af milepælene i fase et har været en fælles workshop for de tre styregrupper. Workshoppen blev afholdt som heldagsmøde 28. januar Udover at formidle relevant litteratur på området havde workshoppen desuden til formål at kvalificere og inspirere styregrupperne til videreudvikling af temaerne. Styregrupperne har indkredset følgende temaer, som de ønskede udforsket og afprøvet i 2010 med henblik på at skabe erfaring og viden om håndtering af ledelse i store afsnit: Strategisk Ledelse Herunder hvad forstår vi ved det strategiske rum? Hvad er det? Hvordan arbejder man med det i dagligdagen? Hvordan implementeres strategierne? Forstyrrelser Herunder blandt andet en nysgerrighed på at udforske hvilken kultur man har i forhold til forstyrrelser? Hvem forstyrrer hvem om hvad og hvornår? Der er på afsnittet i Viborg gennemført en før- og eftermåling på afbrydelser. Til dette formål blev der udarbejdet et observationsskema over afbrydelser. Skemaerne er udfyldt af organisationskonsulenter og studerende fra Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Der er i alt observeret afbrydelser i 8 dagvagter i førmålingen og 7 dagvagter i eftermålingen. Klarhed og afklaring af roller Herunder blandt andet en afklaring af hvem der tager sig af hvad, og hvilke forventninger man har til ledelse og til de mange forskellige funktioner og roller? Anerkendelse Herunder en undersøgelse af begrebet og de forventninger vi har til hinanden i dagligdagen om anerkendelse fx fokus på, hvilken anerkendelse der kræves for, at vi møder Side 10 Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport 2011

11 på arbejde alle dage, og hvorvidt lederens anerkendelse er vigtig, eller om gruppen eller udefrakommende kan give denne anerkendelse? Stillingtagen til metode og strategi i den enkelte styregruppe i marts 2010 I løbet af marts 2010 blev de endelige temaer udvalgt i de respektive styregrupper, og der blev taget stilling til, hvilke metoder og strategier, der var ønsker om at udvikle og afprøve med henblik på udvikling af håndtering af ledelse i store afsnit. Til dette udviklingsarbejde blev der stillet ca. 150 timers konsulentstøtte til rådighed pr. afsnit, ligesom der løbende har været udveksling af erfaring og litteratur de tre afsnit imellem. Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport Bilag Side 11

12 Bilag A1 Et eksempel på interviewguide Interviewguide - afdelingssygeplejerske Introduktion til interviewform (Vi tilstræber anonymitet ved at referere gruppers/funktioners synspunkter og i det omfang det giver mening, vil det ske på tværs af de 3 afsnit). Interviewet optages på optager. (De, der bliver interviewet, må gerne læse udskrift af eget interview på OPA, men vi sender det ikke til dem af hensyn til fortroligheden). Præsentation af interviewer og referent, samt kort præsentation af projektet. Vi er nu nået til evalueringen af projektet og dette interview er en del af denne evaluering. Interviewet vil således indgå i at skabe viden og læring om store hospitalsafsnit (nationalt og internationalt). Projektet og afsnittets udvikling Er der i din oplevelse væsentlige ting, der har ændret sig i det seneste års tid i afsnittet? Hvad har det betydet for dig at være en del af dette projekt om store hospitalsafsnit? Oplever du, at der er ting, der har ændret sig som led i projektet? Ledelse og delegering (nedad i afsnittet) Hvad bruger du som afdelingssygeplejerske i dag hovedsagelig din tid på? Beskriv din typiske dag hvordan bruger du din tid? Hvis du skulle dele din tid op i en lagkage, hvordan ville den så se ud? Har det ændret sig i det seneste års tid? Hvordan ville du optimalt set gerne bruge din tid? Og hvad oplever du mest, der forhindrer dig i det? Oplever du, at der er blevet mere tid til det strategiske udviklingsarbejde? Hvordan? / Hvorfor ikke? Hvad vil du pege på, er de vigtigste ledelsesopgaver i et stort afsnit? Oplever du, at dine medarbejderes afstand til dig er tilpas? Hvilken betydning har det, at I er delt op på to etager/er to afsnit med samme leder? Viborg: I er to afdelingssygeplejersker. Er det tydeligt, hvem man går til, hvornår? Har det ændret sig i det seneste års tid? Hvordan foregår din delegering af ledelsesopgaver til andre personer, fx nøglepersoner, koordinator, klinisk vejleder mm i dag? Har det ændret sig i det seneste års tid? Hvis ja: Hvordan har det ændret sig? Hvordan koordinerer og følger du op på de opgaver, der er delegeret? Side 12 Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport 2011

13 Nævn fordele og ulemper ved Jeres daglige delegering ifølge din oplevelse? Er der nogle delegerede opgaver, der kommer tilbage til dig? Ved dine medarbejdere altid, hvem de skal gå til? Hvem er stedfortræder for dig som afdelingssygeplejerske? Hvem går medarbejderne til, hvis de har et problem, der skal løses? Kan du uddybe hvilke problemer til hvem? Går de ifølge din oplevelse til de rigtige? Hvordan oplever du, at arbejdsdelingen mellem dig og dine souschef/koordinatorer og nøglepersoner fungerer? Har det ændret sig i det seneste års tid? Er der sammenhæng mellem funktionsbeskrivelser (og formelle kompetencer) og de faktiske opgaver for koordinatorerne og andre nøglepersoner? Oplever du, at det giver særlige udfordringer for delegering, at I er et stort afsnit? Kan du uddybe det? Er der ledelsesopgaver, der i Jeres store afsnit risikerer at ryge mellem to stole? Hvis du skulle svare på, hvem der bedriver ledelse i det hele taget her på afsnittet, hvem ville du så pege på? Er der uformelle ledere? Er der nogen af nøglepersonerne/koordinatorerne hvis arbejde du ser som ledelse? Hvordan kommer det til udtryk? Hvor formelt/officielt er det På hvilken måde oplever I at afsnitsoverlægen(erne)(overlægerne i Viborg) bedriver ledelse i forhold til afsnittet? Har det ændret sig i det seneste års tid? Har samarbejdet med (afsnits)overlægen/erne ændret sig det seneste års tid? Har arbejdsdelingen med afsnitsoverlæge(n/erne/overlægerne i Viborg) ændret sig igennem det seneste års tid? Hvis ja: Hvordan? Ledelsesbehov Hvad har du ledelsesmæssigt særlig fokus på for tiden? Har det ændret sig i det seneste års tid? Giver det nogle særlige ledelsesmæssige behov eller udfordringer, at I er et stort afsnit? Kan du uddybe dit svar? Giver det nogle særlige af muligheder, at I er et stort afsnit? Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport Bilag Side 13

14 Kan du uddybe dit svar? Oplever du, at der er klare mål for arbejdet på afsnittet? Kan du uddybe dit svar? Er afdelingssygeplejerskens rolle en anden på et stort afsnit som jeres? Har den ledersparring, du er blevet tilbudt som led i dette projekt, haft en betydning for din ledelsespraksis? Hvordan kommer det til udtryk? Andre elementer i det psykiske arbejdsmiljø Oplever du, at mængden af krav og forventninger, der stilles til dig som leder af et stort afsnit er tilpas? Føler du dig somme tider isoleret i din rolle som leder? Viborg og Aarhus: Føler I Jer som én afdeling? (på trods af størrelse og geografisk opsplitning på to etager) Oplever du, at mængden af henholdsvis bøvl, brok og begejstring her på afsnittet har ændret sig det seneste års tid? Hvis ja, hvordan? Mødestruktur og kommunikation Den måde I bruger personalemøderne på, har den ændret sig i det seneste års tid? Er der andre møder, der har ændret sig? (f.eks. morgenmøder) Oplever du, at Jeres mødestruktur fremmer kommunikation og information i Jeres store afsnit? Har det ændret sig i det seneste års tid? Ledelsesbehov/ledelse opad Oplever du, at afstanden til din nærmeste leder er tilpas? Oplever du, at samarbejdet med din leder er ændret i løbet af det seneste års tid? Er der i løbet af det seneste års tid sket ændringer i, hvorvidt du oplever at få opfyldt dine behov for ledelse fra din leder? Hvad med ledelsesmæssig sparring? Hvad med løbende støtte til dit arbejde? Har din måde at efterspørge støtte/sparring ændret sig gennem det seneste års tid? Ledelse udad/på tværs Hvor meget fylder møder og koordination i din hverdag med andre uden for afsnittet fx andre afdelinger, operationsafdelingen, det kommunale system? Er der en relation mellem et afsnits størrelse og hvor meget koordination udadtil, der er? Side 14 Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport 2011

15 Denne model over for andre Hvis du kunne bestemme, hvor stort skulle dit afsnit så være? Har dit syn på afsnitsstørrelse ændret sig i løbet af det seneste år? Hvad er set fra dit perspektiv særlig vigtigt at tage højde for i store afsnit? Har størrelsen betydning for sygefravær og trivsel? Hvis du skulle give 3 gode råd omkring store sengeafsnit, hvad ville det så være? (herunder anbefalinger til ledelsesstruktur, støttesystemer mv.) Afsluttende spørgsmål Synes du, der er noget jeg/vi mangler at spørge om? Har du nogle spørgsmål til os? Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport Bilag Side 15

16 Bilag B Beskrivelse af de tre cases I bilag B beskrives de tre cases, projektet har taget udgangspunkt i kort. Der er tale om to kirurgiske afdelinger og en onkologisk børneafdeling. Børneafdelingen, afsnit A4, Aarhus Universitetshospital Speciale Afsnit A4 er en del af børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Børneafsnittet optager primært børn fra Region Midtjylland og for visse sygdomme landsdel Jylland og Fyn. Desuden er der enkelte sygdomme, hvor optageområdet er hele landet. Afsnittet har et tæt samarbejde med Ålborg og Odense. Afsnittet er et specialeafsnit for børn og unge i alderen 0-15 år med kræftsygdomme. Afsnittet varetager den medicinske behandling og pleje af børn med kræftsygdomme men råder også over en operationsstue, hvor der foretages mindre indgreb som fx knoglemarvsundersøgelser og lumbalpunktur. Desuden er der tilknyttet et dagsafsnit for de isolerede børn og kombineret ambulatorium og dagsengeafsnit, som primært varetager kontrol med ikke-isolerede børn, der er i behandling for kræft. Derudover et afsnit A3 der er et dagsafsnit / ambulatorium for reumatologiske og benign hæmatologiske børn. I forbindelse med projektet er afsnittet blevet diagnoseopdelt, således at man nu er organiseret i subspecialer, hvortil medarbejderne er fordelt og fast tilknyttet. Antal senge Afsnit A4 er opdelt i en sengeafdeling med plads til 16 børn og et dagafsnit med plads til seks-otte ambulante børn. Ledelsesspænd Afdelingssygeplejersken er leder for 50 medarbejdere hvoraf de syv er placeret i ambulatoriet/dagafsnittet, som fysisk ligger 5 min. gang fra moderafsnittet. Af de 50 medarbejdere er der to social- og sundhedsassistenter, en sygehjælper samt 1 pædagoger. Resten er sygeplejersker. Afdelingssygeplejersken har været leder af afsnittet i tre år. Delegering Afdelingssygeplejersken har uddelegeret opgaver til 4 koordinatorer, hvor de 3 på skift varetager rollen som den der uddelegerer og koordinerer dagens opgaver i forhold til patienter og personale. Samt en der varetager funktionen i det ene dagsafsnit / ambulatoriet og en der tager funktion på A3. Desuden er der uddelegeret en funktion som arbejdstidsplanlægger, som introduktions- og oplæringsansvarlig, som specialeansvarlig og som klinisk vejleder med fokus på de studerende. I dagligdagen er plejepersonalet inddelt i teams, som er organiseret i subspecialer svarende til børnenes diagnoser. Børn/familier bliver tilknyttet et af disse teams, når de Side 16 Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport 2011

17 kommer i afsnittet første gang. Teamet følger dem gennem hele forløbet. Der er som udgangspunkt ingen rotation blandt personalet i de tre teams. Afdelingsledelsen Den overordnede ledelse består af en ledende oversygeplejerske og en ledende overlæge. Afsnitsledelsen Afsnitsledelsen udgøres af afdelingssygeplejersken og fire overlæger. Afsnitsoverlægerne har organiseret sig med en flad struktur, hvor de alle fire deltager med forskellige funktioner i forhold til afsnitsledelsen. De varetager på skift og i et år af gangen funktionen at være postmester (den der modtager centrale informationer fra sygehusledelsen). De fire afsnitsoverlæger er to og to tilknyttet de forskellige diagnoser. Neurokirurgisk sengeafsnit, Aarhus Universitetshospital Speciale Neurokirurgisk sengeafsnit er en del af Neurokirurgisk Afdeling, der har lands- og landsdelsfunktion indenfor det neurokirurgiske speciale. På afdelingen varetager de pleje og behandling af patienter med traumer, hjerne- og rygmarvstumorer, intrakranielle blødninger, akutte og elektive patienter til rygkirurgi og kæbekirurgi. De arbejder tæt sammen med Neurointensivt afsnit, NIA, Hammel Neurocenter og med Paraplegifunktionen i Viborg. Antal senge Neurokirurgisk sengeafsnit er opdelt i et sengeafsnit med plads til 25 neurokirurgiske patienter og 6 kæbekirurgiske patienter. Desuden er der et neurokirurgisk ambulatorium. Ledelsesspænd Afdelingssygeplejersken er leder for ca. 60 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er fordelt på de to etager for neurokirurgiske og kæbekirurgiske patienter. Af de 60 medarbejdere er henholdsvis 40 sygeplejersker og 20 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere. Afdelingssygeplejersken har varetaget lederopgaven i 7 år. Fra 2004 og til 2008 i samarbejde med anden afdelingssygeplejerske og herefter som eneste afdelingssygeplejerske. I forbindelse med en forestående udvidelse af afsnittet til ca. 80 antal ansatte er det besluttet at ansætte endnu en afdelingssygeplejerske. De 2 afdelingssygeplejersker i afsnittet vil blive sideordnede med ansvar for hver sin personalegruppe. Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport Bilag Side 17

18 Delegering Afdelingssygeplejersken har uddelegeret opgaver til blandt andet to kliniske koordinatorer, som har som fast opgave at delegere og koordinere dagens opgaver i forhold til patienter og personale. Den ene har i forbindelse med projektet overtaget arbejdet med vagtplanlægningen, som før blev varetaget af afdelingssygeplejersken. Desuden er der uddelegeret funktioner til henholdsvis to specialeansvarlige sygeplejersker, to kliniske vejledere (fokus på studerende) to forløbsansvarlige sygeplejersker (fokus på kræftpatienter og kæbekirurgi) samt en række mindre faglige nøglefunktioner. Afdelingsledelse Neurokirurgisk Afdeling er ledet af en afdelingsledelse med sideordnet oversygeplejerske og ledende overlæge. Afdelingsledelsen varetager det overordnede arbejde med strategier og ledelse, herunder personaleledelse for funktionsledelser, drift, økonomi, forskning, uddannelse og udvikling. Afdelingsledelsen har den overordnede beslutningskompetence samt kompetence til at ansætte og afskedige personale. Afsnitsledelse Sengeafsnittet ledes af en afdelingssygeplejerske og en funktionsleder (overlæge). Funktionsoverlægekonstruktionen er etableret i Organkirurgisk sengeafsnit, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg Speciale Organkirurgisk sengeafsnit er en del af kirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, som er et af fire hospitaler i Hospitalsenheden Midt. Organkirurgisk afdeling optager primært patienter fra Region Midtjylland, specielt Skive, Viborg og Silkeborg Kommune, og for enkelte sygdomme kan der være patienter optaget fra Region Nordjylland. Sengeafsnittet varetager pleje og behandling af patienter i forbindelse med operationer i mave- og tarmregionen samt fedmekirurgien. Antal senge Organkirurgisk sengeafsnit har i alt 37 senge samt to ambulatorier, henholdsvis stomiambulatorium og kirurgisk ambulatorium. 3 sygeplejersker arbejder på skift i stomiambulatoriet og 11 sygeplejersker arbejder på skift på kirurgisk ambulatorium. I løbet af projektperioden er sengeafsnit og ambulatorier blevet samlet på samme etage. Ledelsesspænd Der er ca. 70 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere samt 1 diætist ansat i organkirurgisk afsnit. Der har de seneste par år, på grund af nyt optag fra Silkeborg, været en del nyansatte. Side 18 Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport 2011

19 Delegering Afdelingssygeplejerskerne har uddelegeret en række funktioner. Det drejer sig blandt andet om funktionen som souschef, som varetager ledelsen i afdelingssygeplejerskernes fravær og er specialeansvarlig. Desuden er der endnu en specialeansvarlig, fire kliniske vejledere(fokus på studerende), en kvalitetsansvarlig (DDKM), en projektsygeplejerske, en forløbskoordinator (kræftpatienter), en ansvarlig for henholdsvis stomi-ambulatoriet og det kirurgiske ambulatorium, samt en række øvrige mindre faglige nøglefunktioner. Afdelingsledelse Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og ledende oversygeplejerske. Afdelingsledelsen har i fællesskab ansvaret for den overordnede ledelse af afdelingens patientbehandling, patientpleje og drift indenfor de rammer, der er fastlagt af hospitalsledelsen. Afsnitsledelse Organkirurgisk sengeafsnit har fra april 2009 været ledet af to sideordnede afdelingssygeplejersker. De har organiseret sig med et ligeligt antal personaler under sig og fordelt forskellige ansvarsopgaver mellem sig. Konstruktionen er etableret i forbindelse med at der i efteråret 2008 blev overført akutpatienter fra Regionshospitalet i Silkeborg. Der er ingen afsnitslægekonstruktion. Den ene af afdelingssygeplejerskerne har været leder af sengeafsnittet i 7 år. Den anden er ansat i forbindelse med udvidelsen. Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport Bilag Side 19

20 Bilag C Funktionsbeskrivelse for afdelingssygeplejerske Stillings-/funktionsbeskrivelse for stillingen som afdelingssygeplejerske i Neurokirurgisk sengeafsnit og ambulatorium NSA Stillingsbetegnelse Afdelingssygeplejerske Organisatorisk placering I linjefunktion til afdelingsledelsen Faglig reference til oversygeplejersken Indgå i den funktionsledelse i NSA med tilknyttet overlæge Ansvars- og kompetenceområder Tilrettelæggelse, koordinering, gennemførelse og evaluering af hensigtsmæssige patientforløb Kvalitetsudvikling og dokumentation af behandling, sygepleje og rehabilitering Sikre at patientsikkerhed holdes i fokus Personaleledelse med ansvar for personalets kontinuerlige kompetenceudvikling i forhold til opgaveløsning Indstiller til ansættelse af plejepersonale i NSA Bidrage til bedst mulig anvendelse af den enkelte medarbejders kvalifikationer og kompetencer, samt motivere til udvikling af disse Sikre optimal sundhed og trivsel for personalet Sikre der anvendes optimale forflytninger og at sikkerhed generelt overholdes Sikre hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer i den daglige drift i afdelingen Monitorering af den sundhedsfaglige kvalitet Implementering af ny viden og forskning i praksis Vidensformidling internt og på tværs af afsnit Sikring af kontinuerlig tværfaglig indsats med udgangspunkt i den enkelte patient Skabe rammer for gode uddannelses- og studiemiljøer i afsnittet Sammen med medarbejderne skabe et udviklende og inspirerende fagligt miljø Sikre, udvikle og implementere specialets vidensgrundlag i praksis Samarbejde mono- og tværfagligt, samt tværsektorielt Medvirke til at fremme et godt arbejdsmiljø Støtte forskning- og kvalitetsudviklingsinitiativer samt være medvirkende til at implementere forskningsresultater i sygeplejen Sikre beredskabsplaner og brandinstruks foreligger i afdelingen Projekt Store Hospitalsafdelinger, Rapport 2011 Side 20

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Sammenfatning af sampublikation fra Region Midtjylland og Dansk Sundhedsinstitut: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard

Læs mere

Projektansøgning: Store hospitalsafdelinger - vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø

Projektansøgning: Store hospitalsafdelinger - vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø Projektansøgning: Store hospitalsafdelinger - vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø Målgruppe for projektet er alle ansatte indenfor den offentlige hospitalssektor, som naturligt arbejder sammen indenfor

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Sammenfatning af ny rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Udarbejdet på baggrund af faglig audit i konkret sag i Socialforvaltningen i Århus Kommune Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen

Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Aftale om evaluering af Praksiskonsulentordningen Nærværende aftale er en revideret udgave af den indgåede aftale af 24.10.2012. Ændringer i aftalen vedrører de respondenter, der indgår i undersøgelsen,

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Velkommen. - som medarbejder, studerende eller elev på Urinvejskirurgisk Afdeling U

Velkommen. - som medarbejder, studerende eller elev på Urinvejskirurgisk Afdeling U Regionshospitalet Holstebro Lægårdvej 12 7500 Holstebro Telefon 7843 0000 Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning Telefon 7843 0000 Velkommen - som medarbejder, studerende eller elev på

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Onkologisk afdeling palliativt team.

Region Midtjylland. Hospitalsenheden Vest. Hovedtjenestested er Regionshospitalet Herning, Onkologisk afdeling palliativt team. Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med specialfunktion i Palliativt Team, Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest Speciallæge: Palliativ medicin Stillingsbetegnelse

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Virksomhedsgrundlag. Region Midtjylland. Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Virksomhedsgrundlag Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering er

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Odense Universitetshospital Rengøring & Patientservice. Job- og kvalifikationsprofil

Odense Universitetshospital Rengøring & Patientservice. Job- og kvalifikationsprofil Odense Universitetshospital Rengøring & Patientservice Job- og kvalifikationsprofil for Serviceleder i Rengøring & Patientservice Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Organisationen... 3 1.1 Nuværende organisering

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Kerneopgave Kvalitet Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk Vi kommer omkring... Hvorfor og hvordan Trivsel via forstærket fokus på, hvordan vi løser kerneopgaven Hvad har vi gjort?

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Ledelse af store enheder

Ledelse af store enheder Ledelse af store enheder Konference om ledelsesspænd i fremtidens hospitaler d. 23.11.2011. Workshop 2: Relationel ledelse i afsnit med ca. 90 ansatte, Hjertemedicinsk afsnit, Hospitalsenheden Vest. 1

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus December 2015 INDHOLD 1 Dimittendundersøgelse 2015 3 1.1 Metode 3 2 Dimittendernes vurdering af deres uddannelse 3 2.1 Overordnet vurdering

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Fokus på faglighed i sygeplejen

Fokus på faglighed i sygeplejen anæstesi Dokumentation. Ved audit har vi på nogle parametre fine resultater, men der er stadig plads til forbedringer. At sygeplejen dokumenteres. Inden udgangen af 20 Vi dokumenterer i EPJ via cheklister,

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere