Sundheds- og Ældreministeriet Att. Sundhedsministeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Ældreministeriet Att. Sundhedsministeren"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg Viborg Sundheds- og Ældreministeriet Att. Sundhedsministeren Regionsrådets udtalelse om Statsrevisorernes beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Dato j. nr Side 1 Statsrevisorerne offentliggjorde den 22. februar 2017 beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier. Sundhedsministeren har anmodet regionsrådet om en udtalelse til brug for ministerredegørelsen til Statsrevisorerne. Regionsrådets udtalelse består af nedenstående bemærkninger suppleret med kommentarerne i det vedlagte bilag. Overordnet set finder Region Midtjylland, at Rigsrevisionens konklusioner er for markante i forhold til fakta. Samtidig anerkender vi, at når man bevæger sig ned i nogle enkelte detaljer, er der forhold, som kan forbedres. Disse forhold har vi taget hånd om. Vi finder det uhensigtsmæssigt, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne giver en samlet vurdering af risiko- og reservestyring i DNU og DNV- Gødstrup på trods af, at Rigsrevisionens undersøgelse af de to projekter viser forskellige resultater. Herved bliver konklusionen vedrørende DNV-Gødstrup uforholdsmæssigt negativ. Statsrevisorerne kalder regionens styring af risici og reserver i de to projekter for utilfredsstillende. Rigsrevisionen har ret i, at der primært i DNU-projektet er nogle detaljer i styringen, som ikke er foregået helt som fastlagt. Dette er der taget hånd om. Eksempelvis er kvaliteten af risikoregistrene på DNU højnet. Og regionsrådet godkendte i henholdsvis oktober 2016 (DNU) og marts 2017 (DNV- Gødstrup) efter Rigsrevisionens undersøgelse reviderede styringsmanualer, som imødekommer Rigsrevisionens kritik. Det hører også med til historien, at DNU-projektet er danmarkshistoriens største hospitalsbyggeri, og det første af de store

2 kvalitetsfondsprojekter. Vi har derfor i samarbejde med mange forskellige interessenter skullet finde praktisk anvendelige måder at styre byggeriet på. Vi har haft en tæt og konstruktiv dialog med samtlige parter hen over årene og tilrettet styringen på den baggrund undervejs. Eksempelvis hvad angår kapitalisering og prognosticering af reserveforbrug. Og den vigtige læring herfra kommer de øvrige kvalitetsfondsprojekter til gode. Vi er imidlertid ikke enige med Statsrevisorerne i, at styringen i de to projekter samlet set har været utilfredsstillende. Det er vores klare opfattelse, at både byggeledelser og region har holdt nøje øje med de udfordringer og risici, der altid opstår i byggeprojekter. Og vi har håndteret udfordringerne inden, de nåede at udvikle sig. Statsrevisorerne peger på risikoen for, at yderligere besparelser og ændringer i byggerierne kan forringe byggeriernes kvalitet og funktionalitet. Dette er naturligvis korrekt sådan vil det altid være i et byggeprojekt. Men ud fra projekternes aktuelle risikobillede er det vores vurdering, at projekterne har et passende reserveniveau til at kunne overholde projekternes tilsagnsbetingelser. En af tilsagnsbetingelserne er, at projekterne er underlagt en fast anlægsramme fastsat af staten. Og netop den faste anlægsramme betyder noget for styringen af projekterne. Det er regionernes opgave at få maksimalt ud af denne ramme til gavn for patienter, pårørende og personale. Derfor skal rammen være stram og især da projekterne er så langt fremme, som de er. Side 2 I både Aarhus og Gødstrup er vi godt på vej til at opfylde de oprindelige målsætninger om moderne, fleksible, effektive og fuldt funktionsdygtige hospitaler med rette kapacitet. Og vi glæder os over, at personale og patienter er begyndt at flytte ind i de nye rammer i Aarhus. For øvrige bemærkninger til beretningen henvises til det vedlagte bilag. Venlig hilsen Bent Hansen Regionsrådsformand Bilag: Region Midtjyllands supplerende bemærkninger til beretningen om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

3 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg Viborg Bilag: Region Midtjyllands supplerende bemærkninger til beretningen om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier I det følgende kommenteres delkonklusionerne fra Rigsrevisionens beretning om risiko- og reservestyring i DNV og DNU. Uddrag fra Rigsrevisionens delkonklusioner fremgår med kursiv skrift. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU): 1. Rigsrevisionen vurderer, at regionens retningslinjer på DNU ikke har understøttet en systematisk risikostyring, at retningslinjerne er forældede og ikke beskriver opgaverne i risikostyringen tilstrækkeligt tydeligt. Dato j. nr Side 1 Som det fremgår af beretningens punkt 40 har regionen efter Rigsrevisionens undersøgelsesperiode - opdateret styringsmanualen og de underliggende dokumenter i oktober Regionen er således enig i, at der på enkelte punkter har været behov for en opdatering. Den manglende opdatering har dog ikke skabt uklarhed i den daglige styring af projektet. Regionen er uenig i, at retningslinjerne generelt er forældede og ikke beskriver opgaverne i risikostyringen tilstrækkeligt tydeligt, og mener ikke, at Rigsrevisionen har påvist dette i beretningen. 2. Rigsrevisionen vurderer, at risikostyringen ikke foregår systematisk. Risici i DNU-projektet er måned for måned blevet vurderet, og der er handlet på disse. Regionen er uenig i Rigsrevisionens konklusion og mener, at vurderingen bygger på et snævert grundlag. Rigsrevisionen har valgt kun at se på tre delprojekter i udførelsesfasen, og har ikke analyseret risikoskemaer fra projekteringsfasen. Det er regionens holdning, at Rigsrevisionen burde have indhentet materiale og forklaringer hos totalrådgiver, da denne varetager en stor del af risikostyringen. Dette vil give et mere nuanceret billede af projektets risikostyring samt en helhedsbetragtning af risikostyringen som en del af den samlede ledelse af projektet. Rigsrevisionen har ret i, at risikoregistrene for nogle delprojekter har

4 været mangelfulde. Regionen har derfor iværksat et ekstra kvalitetstjek af Rådgivergruppens risikoregistre siden sommeren 2016, hvor regionen har ansat en konsulent til at gennemgå de enkelte registre på hvert del- og underprojekt med byggelederen og projektlederen. Registrene giver overblik over aktuelle risici og tiltag. Det skal dog understreges, at registrene er stilet til projektet. Derfor kan rapporterne være meget byggetekniske og derfor umiddelbart svære at læse for udeforstående. For et overordnet billede af risici i projektet, der er mindre teknisk, henvises der til den kvartalsvise risikorapport, som tilgår regionsrådet og Sundhedsog Ældreministeriet. Det er også vigtigt at notere sig, at opfølgning på risici ikke udelukkende baserer sig på risikoregistrene. Foruden risikoregistrene følges der hver måned op på risici herunder økonomi, tid og kvalitet i hvert delprojekt på projektledelsesmøder og bygherremøder. Der er en høj grad af skriftlighed om risikohåndteringen i projektet. Udover risikoregistrene og månedsrapporter i delprojekterne udarbejder Rådgivergruppen en samlet månedsrapport for projektet. Regionen udarbejder selv kvartalsrapport til regionsrådet. Hertil kommer referater fra projektledelsesmøder og bygherremøder mv. 3. Rigsrevisionen vurderer, at regionen har fokus på at håndtere allerede indtrufne hændelser og i mindre grad fokus på at forhindre, at risici indtræffer Regionen mener, at projektet har haft fokus på både at forhindre, at risici indtræffer og at håndtere indtrufne hændelser. I fastlæggelsen af organiseringen af DNU har regionen haft stort fokus på forebyggelse af de almindeligt forekommende risici i byggerier. Forebyggelse af risici har også været fokus i projektering af byggeriet. Som eksempel på dette kan nævnes koordinering af sikkerhed på byggepladsen, hvor organiseringen af sikkerhedsarbejdet, arbejdsmiljørigtig projektering og regler på byggepladsen har bidraget til, at omfanget af arbejdsulykker ligger på ca. halvdelen af landsgennemsnittet. Organiseringen af byggeriet med en totalrådgiver og byggeri i delprojekter med en række storog fagentrepriser medfører dog også, at en række risici indtræffer, som skal håndteres af bygherren. Det er også tilfældet i alle andre byggerier med tilsvarende omfang og organisering. Det er relevant at inddrage hændelser i risikostyringen i DNU, dels for at minimere konsekvenserne af en indtruffet hændelse og dels for at forebygge, at en hændelse i ét delprojekt indtræffer i de øvrige delprojekter, der projekteres og udføres ud fra samme skabelon. Rigsrevisionens vurdering viser dog, at det er relevant, at projektet er mere tydelig udadtil om hvad, der er hændelser og hvad, der er risici. Regionen har fokus på at forbedre dette i den kvartalsvise risikorapportering. 4. Rigsrevisionen vurderer, at byggeriets "tredje øje" og Sundheds- og Ældreministeriet har påpeget behovet for at forbedre risikostyringen, uden at regionen har ændret risikostyringen i betydeligt omfang. Regionen er ikke enig i, at regionen ikke har ændret risikostyringen i betydeligt omfang på baggrund af anbefalinger fra det tredje øje og ministeriet. Der har gennem årene været en tæt dialog med ministeriet og det tredje øje omkring risiko- og reservestyring. Regionen har i Side 2

5 forlængelse heraf f.eks. fulgt tredje øjes anbefaling om at hjemtage kvartalsrapporteringen til regionsrådet. Og regionen har f.eks. forbedret kapitaliseringen af risici. Der er gennemført en række handlingsplaner med ministeriet og det tredje øje. Handlingsplanerne har bl.a. omfattet elementer i risikostyringen. Regionen har efterlevet de ting, som det tredje øje har peget på i handlingsplanerne, og som er aftalt med ministeriet. Dette fremgår eksempelvis af Opfølgning 2Q 2016 DTØ notat vedr. ny handlingsplan for DNU 2016 udarbejdet af det tredje øje. Dokumentet har været tilgængeligt for Rigsrevisionen. Eksempler herfra: "PA har tilkendegivet, at de vil sikre uddybning af risikoreducerende tiltag og hvor relevant argumentere for valgte løsningsmodeller. Af kvartalsrapporten for 1Q 2016 fremgår det, at der er foretaget en uddybning af de risikoreducerende tiltag." "Det sikres, at projektet indgår aktivt i en proces med SUM med fokus på at fastlægge en central og afstemt løsningsmodel i forhold til håndtering af reserver og finansiering heraf i forbindelse med afslutningen på KF-projektet. Jf. PA er forholdet adresseret i en opdatering af regnskabsinstruksen." Det er ikke regionens opfattelse, at der er inden for feltet omkring risikostyring er entydige anbefalinger af, hvorvidt risikostyring bør forankres hos bygherren eller ej. Regionen er dog enig med Rigsrevisionen i, at det er regionen, der i sidste ende har ansvaret for en god risikostyring. Der er fordele og ulemper ved de forskellige muligheder at forankre risikostyringen på. Det virker imidlertid til, at Rigsrevisionen på forhånd har konkluderet, at den bedste organisering af risikoarbejdet er en organisering hos bygherre. Regionen har ikke modtaget en rådgivning fra ministeriet og det tredje øje, som entydigt peger på, at en anden organisering ville forbedre risikostyringen markant. En hjemtagning af risikoregistreringen fra totalrådgiver kunne f.eks. gøre det sværere at få totalrådgiver til at tage risikostyringen alvorligt og gøre ansvarsfordelingen mellem bygherre og totalrådgiver mindre entydig. Andre rådgivere har tidligere anbefalet, at risikostyringen bedst ligger ved totalrådgiver, og det er derfor blevet en del af totalrådgivers kontrakt i DNU-projektet. Rigsrevisionen har ikke vurderet, om det vil være hensigtsmæssigt at foretage en så væsentlig ændring af kontrakten. 5. Rigsrevisionen vurderer, at det er utilfredsstillende, at regionen ikke etablerede en systematisk risikostyring, efter regionen overtog styringen af Nord1. Regionens hjemtagelse af byggeledelsen på Nord 1 er et godt eksempel på et risikoreducerende tiltag. Det blev vurderet, at totalrådgiver ikke kunne håndtere problemerne i Nord1, og dermed var det ikke forsvarligt at fortsætte som hidtil. Byggeledelsen blev derfor hjemtaget, og regionen satte et betydeligt fokus på færdiggørelsen af projektet. Rigsrevisionen har ret i, at der i den forbindelse ikke har været udarbejdet et risikoregister og en månedsrapport for projektet. Men der har pågået betydelige risikoreducerende tiltag. Dette fremgår af månedsrapporter og risikoskemaer for det samlede projekt, kvartalsrapporter og projektledelses-referater. Rigsrevisionen har valgt at fokusere på, om bestemte dokumenter og procedurer har været opdateret i forbindelse med hjemtagning af byggeledelsen, men ikke om hjemtagningen har været et relevant risikoreducerende tiltag. Regionen er enig med Rigsrevisionen i, at der kunne Side 3

6 have været mere fokus på at sikre, at formelle krav blev overholdt. Men i en periode overskyggede dette omfattende risikoreducerende tiltag, at nogle formelle krav ikke var overholdt. Det er dog langt fra det samme som at sige, at der ikke blev risikostyret i Nord 1, for det blev der i høj grad. Projektet har i øvrigt siden efteråret 2016 udarbejdet et risikoregister for Nord1. De første patienter er nu flyttet ind i Nord1. 6. Rigsrevisionen vurderer, at regionen tidligere end det er tilfældet burde have fokuseret på at inddrage kendskabet til det hidtidige reservetræk og byggeriets risici. Reserveniveauet i projektet er minimum kvartalsvist blevet afstemt med projektets risici. Siden 2011 er "COWI-modellen" blevet anvendt til at vurdere reservernes størrelse ud fra generelle erfaringer i byggebranchen. COWI-modellen fremgår af notat udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma COWI på vegne af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ud over de reserver, som COWI-modellen tilsiger, at projektet skal have, har DNU-projektet gennem hele forløbet haft en betydelig reservebuffer centralt placeret i projektet. Regionen erkender, at der frem til starten af udførelsesfasen har været for stor tiltro til totalrådgivers evne til at projektere uden væsentlige fejl og deres evne til at gennemføre en effektiv byggeledelse. Dette på trods af, at totalrådgiver er sammensat af nogle af de største og mest erfarne rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. De første delprojekter har været præget af mangelfuld projektering og utilstrækkelig byggeledelse. Som konsekvens af dette hævede regionen derfor kravet til centrale reserver i projektet i starten af Historikken i projektet afspejles også i den seneste version af reservestrategien, som fremgår af den opdaterede styringsmanual fra oktober Historikken for reserveforbruget blev således inddraget i vurderingen af reserverne i løbet af projektet, da der var opnået et vist erfaringsniveau med det konkrete reserveforbrug. Der henvises endvidere til besvarelse af punkt Rigsrevisionen vurderer at projektets reservestrategi har udgjort et svagt grundlag for at styre reserverne, fordi den ikke angiver, hvilket niveau reserverne samlet skal have i byggeriet. Regionen er uenig i denne vurdering. Rigsrevisionen oplyser selv, at COWI-modellen har været brugt som reservemodel i projektet. COWI-modellen fra 2011 har løbende været anvendt til at vurdere minimumsniveauet for de centrale reserver. Dette har indgået i regionsrådets beslutningsgrundlag, når der er truffet beslutninger om projektets omfang. COWI-modellen har dog ikke været direkte omtalt i styringsmanualen i forhold til fastlæggelse af krav til reserveniveau, men har gennem hele forløbet været anvendt i samarbejde med ministeriet. At det konkrete reserveniveau skal fremgå af styringsmanualen er et kriterium, som er opstillet af Rigsrevisionen og ikke en del af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne, som DNU-projektet skal følge. Regionen har dog løbende forholdt sig til reserveniveauet, bl.a. ved at anvende COWI-modellen Side 4

7 Reserverne i projektet er styret i henhold til reservestrategien i styringsmanualen med risikopulje, justeringsreserve mv. Regionens fremtidige krav til reserveniveauet fremgår af den opdaterede styringsmanual fra oktober 2016, som Rigsrevisionen har modtaget. 8. Rigsrevisionen vurderer at projektets reservemodel fra 2011 har udgjort et utilstrækkeligt grundlag for at sikre, at byggeriets reserver kan dække uforudsete udgifter. Indledningsvis skal det siges, at reserveniveauet i projektet i hele projektets forløb har været højere end hvad, COWI-modellen tilsiger. Som det fremgår af besvarelsen af punkt 6 viser erfaringen i DNU projektet, at COWImodellen, som er baseret på generelle erfaringer fra byggebranchen, ikke har været et tilstrækkeligt grundlag i forhold til de ydelser, der konkret har været leveret af totalrådgiver og entreprenører på de første delprojekter i DNU. Projektet har derfor i marts 2014 tilrettet reservestrategien og modellen for beregning af krav til reserver med udgangspunkt i projektets erfaringer. Historikken viser, at regionen gennem hele projektet har haft eller skaffet de nødvendige reserver til at dække uforudsete udgifter. Regionen har handlet på de udfordringer, som har været i projektet, hvilket i nogle tilfælde har medført omprioriteringer eller besparelser. Ændringerne har været vurderet af Det Tredje Øje og ministeriet. Det har været muligt at udvide, reducere og prioritere i projektet løbende, uden det har ændret de grundlæggende forudsætninger for at etablere et moderne, fleksibelt effektivt og fuldt funktionsdygtigt hospital. Dette viser, at der har været skabt grundlag for en effektiv reservestyring. Regionen er derfor uenig i Rigsrevisionens vurdering. 9. Rigsrevisionen finder, at regionen fortsat bør styrke reserveprognoserne og sikre en systematisk inddragelse af kapitalisering af byggeriets risici i prognoserne. Regionen finder, at de nuværende prognoser giver et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, hvorvidt der er de nødvendige reserver til at gennemføre projektet indenfor totalrammen, selvom der altid vil være en grad af usikkerhed knyttet til et så omfattende og kompliceret projekt som DNU. I projektet er der etableret procedurer, der sikrer, at alle kendte risici (økonomiske, tidsmæssige og kvalitative) bliver kvantificeret og kapitaliseret. I tilfælde, hvor en given risiko ikke kapitaliseres, er der angivet begrundelse og årsag herfor. Fra og med kvartalsrapporten for 1. kvartal 2016 er risikoemnerne kapitaliseret ud fra en most-likely vurdering, som baserer sig på betragtninger af sandsynlighed og konsekvens, herunder inddragelse af erfaringer fra andre delprojekter. Der arbejdes endvidere løbende på at kvalificere vurderingen af voldgiftssager og øvrige tvister med henblik på at sikre en realistisk vurdering af det forventede reservetræk. Kapitaliseringerne inddrages i prognoserne for reserveforbruget, hvilket også fremgår af kvartalsrapporterne til regionsrådet og Sundheds- og Ældreministeriet. Side 5

8 DNV-Gødstrup: 1. Rigsrevisionen vurderer, at Region Midtjylland har gennemført en ikke helt tilfredsstillende risikostyring i byggeriet af DNV-Gødstrup. Region Midtjylland er ikke enig i vurderingen fra Rigsrevisionen. Som Rigsrevisionen selv skriver, understøtter regionens retningslinjer i vidt omfang en systematisk risikostyring, som fastlægger ansvar og fordeler opgaver. Rigsrevisionen skriver også, at risikostyringen udgør et godt grundlag for at arbejde forebyggende med risici, idet risikostyringen er systematisk, og idet regionen vurderer og registrerer byggeriets risici på en overskuelig måde. Regionen har samme opfattelse. Og regionen finder, at der har været fokus på de væsentligste risici i projektet, og at disse er håndteret, inden de nåede at udvikle sig. På baggrund af Rigsrevisionens vurdering af kapitaliseringen af risici har regionen i efteråret 2016 udført et arbejde med henblik på at sikre, at alle risici er kapitaliserede og på at vurdere opgørelsesmetoden. Se nærmere under punkt Rigsrevisionen vurderer, at regionens retningslinjer i vidt omfang understøtter en systematisk risikostyring, som fastlægger aktørernes fordeling af ansvar og definerer opgaverne i risikostyringen. Risikostyringen udgør et godt grundlag for at arbejde forebyggende med risici. Region Midtjylland noterer sig med tilfredshed Rigsrevisionens vurdering. 3. Rigsrevisionen vurderer, at regionen kapitaliserer en væsentlig del af byggeriets risici, men opgørelsesmetoden er ikke ensartet. Projektet har i efteråret 2016 gennemgået projektets risikoregister med henblik på at sikre, at alle risici er kapitaliserede og at vurdere opgørelsesmetoden. I kvalitetssikringen er det tilstræbt, at kapitaliseringen er et eksakt beløb, dog er der mulighed for, at kapitaliseringen i undtagelsestilfælde vil kunne munde ud i et interval, såfremt usikkerheden er for stor i forhold til at angive ét konkret tal. Intervallet accepteres dog kun, hvis det er i en begrænset størrelse. Kvalitetssikringen af den foretagne kapitalisering af risici sker ved, at den udpegede risikoejer foretager et skøn herover. Dette skøn drøftes i risikogruppen, der er sammensat af ledende medarbejdere fra betydende parter i projektet. På denne måde kvalitetssikres skønnet, og forudsætningerne for kapitaliseringen drøftes, hvis der viser sig at være behov herfor. Regionen er enig med Rigsrevisionen i, at der skal foreligge en dokumentation for kapitaliseringerne. Dette indarbejdes i processen juni 2017 og vil herefter ske på månedsbasis. Blandt andet på baggrund af Rigsrevisionens bemærkninger udarbejdes der en opdateret risikovejledning, der forventes godkendt på projektets styregruppemøde i juni Side 6

9 4. Rigsrevisionen vurderer, at Region Midtjylland ikke har styret reserverne i DNV-Gødstrup tilfredsstillende. Regionen har endnu ikke udarbejdet dækkende reserveprognoser for byggeriet og inddrager kun sparsomt kendskabet til de mulige økonomiske konsekvenser af byggeriets risici i prognosearbejdet. Regionen er ikke enig med Rigsrevisionen i, at reserverne i DNV-Gødstrup ikke har været styret tilfredsstillende. Regionen har minimum hvert kvartal vurderet projektets samlede risikobillede og holdt det op mod projektets reserver. Herunder har regionen som Rigsrevisionen også anfører trukket på erfaringer vedrørende reserveforbruget i tilsvarende sygehusbyggerier. Regionen er enig med Rigsrevisionen i, at projektet skal udarbejde en egentlig reserveprognose og i denne henseende inddrage projektets risikobillede. Dette arbejde er sat i gang, og der indhentes i den forbindelse inspiration fra den tilsvarende prognosemodel på DNU, ligesom der har været afholdt et møde med regionens revisor. Det er forventningen, at prognosemodellen kan indarbejdes i projektets kvartalsrapport for 2. kvartal Regionen har trukket på erfaringer fra tilsvarende sygehusbyggerier både i og uden for regionen og har på den baggrund valgt at øge byggeriets reserveniveau. Svar: Rigsrevisionen har ret i, at projektet trækker på erfaringer fra tilsvarende sygehusbyggerier ved vurdering af det passende reserveniveau. Regionen valgte på den baggrund at hæve projektets reserveniveau i henholdsvis marts 2016 og december Det er regionens opfattelse, at reserveniveauet for DNV-Gødstrup projektet er på et passende niveau. 6. Rigsrevisionens vurderer, at regionens reservestrategi for DNV-Gødstrup efterlever regnskabsinstruksens krav. Strategien angiver samtidig, hvilket samlet niveau reserverne skal have. Dog har regionen ikke løbende opdateret strategien, så den svarer til regionens praksis. Projektets styringsmanual er pr. marts 2017 opdateret, så den afspejler gældende praksis og derved imødekommer Rigsrevisionens kritik. Side 7

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

/2016. Februar Rigsrevisionens beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

/2016. Februar Rigsrevisionens beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier 11/2016 Rigsrevisionens beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Februar 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital i Aarhus 2. kvartal 2017

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje på Det Nye Universitetshospital i Aarhus 2. kvartal 2017 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital i Aarhus 2. kvartal 2017 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem DNU og "Det tredje øje" 2 1.2 DTØ s arbejdsform 2 2 Sammenfatning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 8800 Vibrog Tel. +45 87285000 koncernoekonomi@stab.rm.dk

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 4. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 4. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1609035 Dok. nr.: 203015 Dato: 18. oktober 2016 Status

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Koordineret med: - Sagsnr.: 1607873 Dok. nr.: 158359 Dato:

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje på Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital i Aarhus Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem DNU og "Det tredje øje" 2 1.2 DTØ s arbejdsform 2 2 Sammenfatning 3 2.1 Anbefalinger

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter August 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 2. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 2. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1 Kvartalsrapporteringens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt:

Bilag til dagsordenspunkt: Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag til dagsordenspunkt: Aktivitets- og investeringsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk DNU: Godkendelse af opdaterede tidsplaner,

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

Region Midtjylland. Rapportering fra "Det tredje øje"

Region Midtjylland. Rapportering fra Det tredje øje Dansk Center for Partikelterapi Efterår 2016 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1 Rapporteringens anvendelighed 3 3 Granskning

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2016

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2016 Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 2016 Det Nye Universitetshospital i Aarhus Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2015

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2015 Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2015 Det Nye Universitetshospital i Aarhus Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 25. november 2015 2015-257 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Chefkonsulent Gregers Dröge Bruun Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Rsikostyring - Vejledning til risikolog

Rsikostyring - Vejledning til risikolog Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Transport- og Bygningsministeriet. Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé

Transport- og Bygningsministeriet. Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé Transport- og Bygningsministeriet Granskning af letbanen på Ring 3 Ledelsesresumé Ledelsesresumé Transport- og Bygningsministeriet har igangsat en granskning af anlægsbudget og udbudsmateriale for letbanen

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog Oktober 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2016

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2016 Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2016 Det Nye Universitetshospital i Aarhus Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise 1. Baggrund I kontrakten med Rådgiverkonsortiet Medic OUH er angivet, at Nyt OUH projektet skal udbydes i stor- og fagentrepriser.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04

RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 RIGSREVISIONEN København, den 7. oktober 2004 RN B202/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/03 om Justitsministeriets økonomistyring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2014

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest DNV Gødstrup

Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest DNV Gødstrup Risikorapportering for Det Nye hospital i Vest DNV Gødstrup 3. kvartal 2012 Skrevet af Kontrolleret af Godkendt af Mikael Hygum Thyssen (Bygherrerådgiver) Martin Guldborg (Bygherrerådgiver) Randi Nedergaard-Hansen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Region Midtjylland "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital i Aarhus - 3. kvartal 2015

Region Midtjylland Det tredje øje på Det Nye Universitetshospital i Aarhus - 3. kvartal 2015 "Det tredje øje" på Det Nye Universitetshospital i Aarhus - Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem DNU og "Det tredje øje" 2 1.2 DTØ s arbejdsform 2 2 Sammenfatning 3 2.1 Anbefalinger 3 2.2 Kvartalsrapporteringens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

UNIVERSITETSHOSPITAL KØGE. Referat af følgegruppemøde. 11. april Tid: 16: Mødested: Lykkebækvej 2, 4600 Køge

UNIVERSITETSHOSPITAL KØGE. Referat af følgegruppemøde. 11. april Tid: 16: Mødested: Lykkebækvej 2, 4600 Køge Dato: 14. april 2017 Projektkontor Lykkebækvej 2 4600 Køge E-mail: trwc@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk UNIVERSITETSHOSPITAL KØGE Referat af følgegruppemøde 11. april 2017 Tid: 16:30-18.00 Mødested:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere