FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner"

Transkript

1 FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen, januar 2014

2 Indhold 1. Indledning Ledelsesværktøjet Mening Styrker ved meningsværktøjet Udfordringer ved meningsværktøjet Meningsværktøjets håndterbarhed Hvordan bidrager projektet med noget nyt? Et strategisk ledelsesværktøj Faglig kvalitet i praksis Bilag

3 1. Indledning Københavns Kommune indførte pr. 1/ klyngeledelse i de kommunale daginstitutioner og fritidstilbud (0-13 år). I forbindelse hermed igangsatte Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Roskilde Kommune, Videncenter for Velfærdsledelse og Mondays ApS projektet Klyngeledelse med øre til fremtiden med det formål at udnytte potentialer indenfor ledelses- og pædagogisk udvikling. Projektet munder ud i initiativet FIRE velfærdsledelsesværktøjer, som er konkrete værktøjer og processer, der støtter ledere og klyngeledere i at høste de faglige og ledelsesmæssige gevinster i den nye organisationsstruktur. I denne rapport opsamles der på de erfaringer, der er gjort i forbindelse med FIRE velfærdsledelsesværktøjers første tema; Mening 1. Meningsværktøjet er det værktøj størstedelen af undersøgelsens respondenter har gennemgået, og det mest komplekse af de fire værktøjer. Formålet er at belyse, hvordan ledelsesværktøjet beskæftiger sig med de særlige udfordringer og muligheder, der eksisterer ved klynge/områdeledelse og om FIRE velfærdsledelsesværktøjer kan benyttes både specifikt og mere generelt som en håndgribelig værktøjskasse til ledelse af høj faglig kvalitet for klyngeledelsesteam. I rapporten er der fokus på værktøjets styrker og udfordringer samt hvilke forudsætninger der skal være til stede, for at værktøjet i særlig grad kan styrke sammenhængskraften mellem klyngeledelsesteam og/eller leder og den enkelte medarbejder og medarbejdergruppen. Og hvordan procesarbejdet med meningsværktøjet helt konkret bidrager til at øge den faglige kvalitet i kerneydelsen. Rapporten bygger på en interviewundersøgelse gennemført blandt henholdsvis ti pædagogiske medarbejdere, syv pædagogiske ledere, to klyngeledere og fem pædagogiske konsulenter i Københavns Kommune. Heraf udgør en klyngeleder og to pædagogiske ledere et samlet klyngeledelsesteam. Det er vigtigt at pointere, at denne rapport er udviklet på baggrund af følgende forhold: Idéen om ensidigt at teste FIRE velfærdsledelsesværktøjer i hele klyngeledelsesteams forlades i november 2012 på baggrund af den endnu meget nye organisationsstruktur Der fokuseres på de institutioner, som antages, er lykkes i at gennemføre og anvende resultaterne af meningsprocesserne. Rapporten er dermed bygget op omkring bestemte eksemplariske cases, som vinkles på det, der fungerer i arbejdet med projektet. 1.1 De vigtigste erfaringer En succes Helt overordnet tegner der sig et billede af, at projektet FIRE velfærdsledelsesværktøjer har gjort en forskel indenfor ledelsesudvikling og pædagogisk udvikling i Københavns Kommune. Generelt er 1 Mening er det første af de fire temaer og værktøjer, som projektet FIRE velfærdsledelsesværktøjer er struktureret omkring: Mening, Bæredygtig Struktur, Udviklende relationer samt Refleksion og evaluering. 2

4 klyngeledernes og ledernes formål om at kompetenceudvikle deres medarbejdere og skabe et fælles udgangspunkt for pædagogisk faglig kvalitet, opfyldt. Meningsværktøjet opleves af klyngelederne, lederne og medarbejderne som et konkret redskab, der tydeligt og struktureret kan implementeres i praksis. Projektet adskiller sig generelt fra andre initiativer ved at inkludere hele personalegruppen. Dette bevirker, at medarbejderne oplever sig som en del af en helhed. Den enkelte medarbejders vision for daglig pædagogisk faglig kvalitet, som italesættes og tydeliggøres for den samlede personalegruppe og lederen/ledelsesteamet, er et vigtigt led i medarbejdernes ejerskab over institutionens profil. Meningsværktøjet forudsætter, at medarbejderne arbejder reflekteret og detaljeret med enkelte ord, sætninger, begreber og visioner indenfor pædagogisk faglighed. Herigennem styrkes motivationen for og retningen i det daglige arbejde med kerneydelsen. Desuden giver meningsprocesserne lederen og medarbejderne et bedre overblik over de kompetencer og ressourcer, der er i institutionen. For alle adspurgte klyngeledere, ledere og medarbejdere gælder det, at meningsværktøjet i en eller anden grad øger den kollektive forståelse af og det konkrete arbejde med institutionens mål for høj pædagogisk, faglig kvalitet. Klyngelederne benytter meningsværktøjet til at skabe et overblik over, hvad klyngen er gearet til, og sikrer herigennem, at institutionerne lever op til forvaltningens og forældrenes krav og forventninger. Lederne er klyngeledernes konkrete indgang til faglig, pædagogisk udvikling i de enkelte institutioner. Ved at få anskueliggjort institutionernes faglige profil og medarbejdergruppens kompetencer og ressourcer, styrkes sammenhængskraften mellem klyngeleder og medarbejder og derved brugerne. Klyngeledere, ledere og medarbejderne er overordnet enige om, at meningsværktøjet udvikler beslutningsdygtige og selvstændige personalegrupper, der i endnu højere grad planlægger konkrete aktiviteter af høj faglig pædagogisk kvalitet. Meningsværktøjets styrker Generelt handler styrkerne om: At meningsværktøjet er med til at tydeliggøre og pleje den enkelte medarbejders ressourcer og kompetencer, hvilket kompetenceudvikler personalegruppen og er med til at målrette ledelsesindsatsen At meningsprocesserne er med til at give klyngeledere og ledere et bedre overblik over, hvad institutionerne og klyngen er gearet til og forstærker sammenhængskraften mellem ledelse og den enkelte medarbejder At medarbejderne opnår en kollektiv forståelse af det daglige arbejde med faglig kvalitet i den enkelte institution At medarbejdernes bevidsthed om pædagogisk Prime Time øges, og at strukturerede aktiviteter af faglig kvalitet i hverdagen opleves styrket 3

5 Særligt for klyngeledelsesteamet handler styrkerne ved meningsværktøjet om: At sammenhængskraften mellem teamet og den enkelte medarbejder og medarbejdergruppen opleves styrket At klyngens medarbejdere inspirerer hinanden, vidensdeler og i højere grad oplever institutionerne i klyngen som mangfoldige enheder, der kan arbejde med faglig kvalitet på forskellige måder At der opstår en energi og mod i klyngeledelsesteamet, når teamet vidensdeler og inspirerer hinanden. Og står sammen om at lede projektet til fordel for klyngens institutioner. Meningsværktøjets udfordringer Der er mange krav og forventninger i en politisk styret organisation. Meningsværktøjets overordnede udfordring er, at det kræver tid og ressourcer at arbejde med og implementere i en travl institutionshverdag. Opsamlende er de mest relevante erfaringer: Det kan være en udfordring for klyngeledere, ledere og medarbejdere at finde tid til at implementere resultaterne fra meningsprocesserne. Implementeringen af meningsværktøjet fungerer bedst, når lederen eller klyngeledelsesteamet har planlagt og afsat tid til implementeringen Arbejdet med FIRE velfærdsledelsesværktøjet forudsætter en synlig leder eller tovholder gennem hele processen, så medarbejderne oplever et kontinuerligt forløb. Enkelte ledere og flere medarbejdere efterspørger en struktureret opfølgningsstrategi som en del af FIRE velfærdsledelsesværktøjer. Herigennem tydeliggøres lederens rolle yderligere, og det bliver mere gennemskueligt for både leder og medarbejder, hvem der skal holde overblikket over og facilitere implementeringen af meningsprocesserne. Lederen spiller en central rolle Der tegner sig på tværs af interviewene et klart billede af, at lederen/klyngeledelsesteamet spiller en central rolle i implementeringen af FIRE velfærdsledelsesværktøjer. I meningsværktøjet skal lederen lede sin samlede personalegruppe i at kortlægge institutionens DNA og styrke medarbejdernes kollektive faglighed. Dette kræver forberedelse. Både i forhold til at facilitere meningsprocesserne og planlægge den tid, der tager at afslutte dem. Ledelsen er en afgørende faktor for, at meningsværktøjet og processerne i forbindelse hermed fremstår tydelige for medarbejderne under hele forløbet, og at de konkrete aktiviteter af pædagogisk faglig kvalitet opnås og institutionens fælles fodslag styrker og motiverer. 4

6 2. Ledelsesværktøjet Mening Projektet FIRE velfærdsledelsesværktøjer er struktureret omkring fire temaer og værktøjer, som er defineret til at være udslagsgivende for høj faglig kvalitet - med udgangspunkt i ledelse: Mening Bæredygtig struktur Udviklende relationer Refleksion Værktøjerne er primært tænkt håndteret af den pædagogiske leder, ud fra præmissen om det er den nærmeste leder, der først og fremmest kan skabe betingelserne for kvalitet i kerneydelsen. Indgangen i FIRE ledelsesværktøjer er mening. Lederen skal facilitere meningsværktøjet, som skal lede til mening og skabe en højere kollektiv meningsramme for medarbejderne. Meningen skal afspejle sig i en bæredygtig struktur for hverdagen, og være omdrejningspunktet for de udviklende relationer mellem lederen/klyngeledelsen og den enkelte medarbejder. Fjerde og sidste værktøj giver en ramme for, hvordan medarbejderne kan reflektere over praksis, og finde nye svar på, hvilke justeringer den allerede definerede mening kalder på. 2.1 Meningsværktøjet og lederens rolle Meningsværktøjet er en proces bestående af syv faser, og har det overordnede formål, at lederen skal lede den samlede personalegruppe i kortlæggelsen af institutionens faglige DNA og styrke medarbejdernes kollektive faglighed. Institutionen kan med fordel inddrage forældrene i deres indkredsning af, hvad institutionen er særligt gode til, ligesom børnene også kan være med til perspektiveringen. Meningsprocessen kan også igangsættes i en forkortet version på tværs af medarbejdergrupperne i klyngen/netværket for at få identificeret klyngens/netværkets særlige fortælling. FASE 1: Den pædagogiske leder introducerer evt. i samarbejde med den pædagogiske konsulent eller innovationskonsulenten personalet til meningsarbejdet og processen. Denne del kan foregå på et personalemøde eller en pædagogisk dag, og varer ca. halvanden time. Lederens rolle er at sætte sig grundigt ind i den samlede proces og intentionerne bagved samt at forberede et oplæg om mening. FASE 2 kaldes meningsgivende situationer (mening for mig - mening for os), og kræver, at den enkelte medarbejder forbereder sine mest meningsgivende situationer (1-3 stk), som i form af fotos/illustrationer skal fremlægges for resten af personalegruppen. Sammen sorteres materialet og personalet udvælger i fællesskab seks situationer, som lægger grunden for det videre arbejde med at identificere institutionens DNA. Processen tager omkring tre timer, ekskl. forberedelsestiden, og forudsætter deltagelsen af hele personalegruppen og den pædagogiske leder på fx et personalemøde. 5

7 FASE 3 er analysen af de meningsgivende situationer. De seks kollektivt meningsgivende situationer analyseres med henblik på, at personalet kan identificere de enkelte ingredienser i institutionens DNA. Medarbejderne fordeles omkring de seks udvalgte situationer fra Fase 2. Hver gruppe laver en analyse af situationen, som bl.a. skal forholde sig til parametrene kerneaktivitet og personalekompetence, og fremlægger dem for resten af personalet. Hele personalegruppen inkl. den pædagogiske leder deltager. Først i udvalg, senere i plenum ved en pædagogisk dag eller et udvidet personalemøde. Den kollektive del af arbejdet kan afvikles på to timer afhængig af de lokale forhold. Gruppernes forberedelse varer ca. 1 time. FASE 4 kaldes tværgående analyse af de meningsgivende situationer og de kendetegnende ingredienser. Fase 4 køres umiddelbar i forlængelse af fase 3. Hele personalegruppen inkl. den pædagogiske leder deltager på en pædagogisk dag eller et udvidet personalemøde af 2-3 timer, og lederen forbereder sig på at skulle facilitere processen. Herunder at medbringe en oversigt over de kommunale politiske pejlemærker og/eller centrale fællesværdier fra klyngen/netværket, som sammen med de lokale situationer skal udgøre grundpillerne i institutionens DNA. Analyserne af de centrale meningsgivende situationer skal samkøres på tværs - med henblik på at identificere tværgående, udslagsgivende faktorer i de meningsgivende situationer, så institutionen står tilbage med en samling helt konkrete ingredienser som repræsenterer de udvalgte, meningsgivende lokale situationer som tilsammen udgør grundpillerne i institutionens DNA. FASE 5 handler om at skabe en profilerende fortælling for institutionen. Processen foregår således, at en arbejdsgruppe bestående af lederen og et par frivillige medarbejdere skriver et udkast til en profilerende fortælling på 1-2 timers møde, evt. med genbrug af udvalgte fotos fra processen, som fremlægges for kollegerne på et personalemøde. Her diskuteres udkastet og rettes til i fællesskab. FASE 6 omhandler introduktionen til at eksperimentere med mere mening. Den pædagogiske leder og samtlige medarbejdere (der nedsættes parvise hold) skal på et to timers personalemøde introduceres til at lave eksperimenter med at udsætte timerne udenfor den Pædagogiske Prime Time 2 for "mere mening". Lederen har en central rolle i at sætte sig ind i og forberede sig på at facilitere processen og holde overblik over henholdsvis tidsintervaller, kerneaktiviteter og stedsangivelser fra institutionen. Pointen er at personalet skal vælge udfordrende eller usynlige tidspunkter på dagen. Lederen beslutter om eksperimentkombinationerne skal bero på et tilfældighedsprincip - eller om parrene selv skal bestemme, hvad de vil eksperimentere med. Udvalget som har lavet et udkast til institutionens profilerende historie, fremlægger den til kommentarer. Lederen gennemgår sigtet med de forestående eksperimenter og processen. Parrene dannes. Eksperimenternes tre givne parametre udstikkes til parrene. Hvert par sætter sig sammen for at lave en indledende drøftelse af, hvad de kunne tænke sig at arbejde med indenfor de udstukne rammer. Hvert 2 Pædagogisk Prime Time: Den periode i åbningstiden, hvor størstedelen af de pædagogiske aktiviteter placeret, for 0-6 års området typisk mellem kl og Begrebet er opfundet af projektet. 6

8 par udfylder de første felter på deres eksperiment ark, og fremlægger kort for hele gruppen hvilket projekt, de planlægger. FASE 7 kaldes eksperimenter med mere mening, og har det formål, at medarbejderne eksperimenterer med, og får en række kollektive erfaringer med, hvad der kan lade sig gøre udenfor den traditionelle pædagogiske Prime Time. Der eksperimenteres med aktiviteter parvist i løbet af dagligdagen og samles op i plenum ved et 2-3 timers personalemøde med den pædagogiske leder og hele personalegruppen. Lederen sætter sig ind i processen og forbereder sig på at facilitere processen. Meningsværktøjets processer afsluttes med, at institutionen hænger deres profilerende fortælling op på et centralt sted i institutionen for at huske sig selv, hinanden og forældrene på, hvad institutionen gerne vil kendes for og måles på Motivation for deltagelse Deltagelsen i projektet FIRE velfærdsledelsesværktøjer har været frivilligt. Og størstedelen af undersøgelsens klyngeledere, ledere, medarbejdere og pædagogiske konsulenter mener da også, at det har været med til at øge motivationen. Generelt oplever klyngelederne, lederne og medarbejderne, at projektet er noget de gerne vil, og har lyst til, og ikke noget de skal. Ledernes og klyngeledernes overordnede motivation for at deltage i projektet har været at kompetenceudvikle deres personalegruppe. Det gælder både i forhold til nye, sammensatte og allerede etablerede og rutinerede team. Ledere som oplevede at stå med helt nye personalegrupper grundet fusionering, lederskift, personaleudskiftning el. a., fortæller, at de så det som en nødvendighed at arbejde fagligt kompetenceudviklende for at få styrket medarbejdernes fællesskabsfølelse og ejerskab over institutionens profil og arbejdet med faglig kvalitet. Her var projektets konkrete arbejde med faglig kvalitet en motivationsfaktor. I forhold til kompetenceudvikling af allerede veletablerede teams, søgte lederne et redskab til at få tydeliggjort medarbejdernes tavse viden og indforståede rutiner gennem faglig refleksion og kollektiv fordybelse. Endvidere ønskede lederne og klyngelederne at alle både uddannede og uudannede medarbejdere fik en større forståelse for deres egen og teamets faglighed samt øget deres motivation for at arbejde faglige kvalitativt. Undersøgelsens eneste hele klyngeledelsesteam valgte at deltage i projektet, fordi en større omstrukturering i klyngen medførte nye personalegrupper på tværs af enheder. FIRE værktøjerne fungerede her som et konkret redskab og fælles metodetilgang i alle klyngens enheder for at understøtte arbejdet med det fælles fodslag. Herudover havde klyngelederen den intention, at efter at have arbejdet med klyngestrukturen i tre år med et overordnet fokus på, at klyngens institutioner skulle beholde så meget af deres særkende/særegne pædagogik, at det var tid til at tale om et fælles udgangspunkt på tværs af klyngen. 7

9 2.3 Opsamling Opsamlende er de væsentligste erfaringer: I meningsværktøjet skal lederen lede sin samlede personalegruppe i at kortlægge institutionens DNA og styrke medarbejdernes kollektive faglighed Lederen spiller en central rolle gennem hele meningsprocessen. Dels i forhold til at sætte sig ind i den samlede meningsproces og intentionerne bagved. Dels i forhold til at forberede sig på at facilitere processen og holde overblik over henholdsvis tidsintervaller, aktiviteter og stedsangivelser fra institutionen Størstedelen af de interviewede klyngeledere, ledere, medarbejdere og pædagogiske konsulenter mener, at motivationen for at deltage i projektet øges ved, at FIRE velfærdsledelsesværktøjer har været et frivilligt tilbud for institutionerne Den overordnede motivation for institutionslederne og klyngelederne har været at kompetenceudvikle deres personalegruppe og at udvikle et fælles udgangspunkt for pædagogisk faglig kvalitet. 8

10 3. Styrker ved meningsværktøjet Helt overordnet mener klyngelederne, lederne, medarbejderne og de pædagogiske konsulenter, at meningsværktøjet er et konkret værktøj, der understøtter: Sammenhængskraften mellem klyngeleder/ledelsesteam og den enkelte medarbejder og medarbejdergruppen som helhed Institutionens faglige profil og mål for pædagogisk faglig kvalitet Implementering af strukturerede faglige aktiviteter samt øget bevidsthed om Pædagogisk Prime Time Et styrket samarbejde og vidensdeling på tværs af stuer Især for klyngeledere og klyngeledelsesteam understøtter projektet: Overblikket over klyngens ressourcer og mål for pædagogisk faglig kvalitet Udvikling af visionære klynger der vidensdeler og inspirerer hinanden 3.1 Styrket sammenhængskraft og vision for faglig kvalitet Den generelle oplevelse blandt klyngelederne, lederne, medarbejderne og de pædagogiske konsulenter er, at meningsværktøjet styrker sammenhængskraften mellem ledelsesteam og den enkelte medarbejder og medarbejdergruppen som helhed. Medarbejderne vil gerne snakke sammen, og ønsker et redskab til at tale sammen ud fra. Den pædagogiske leder er essentiel i samarbejdet mellem klyngelederen og den enkelte medarbejder/medarbejdergruppen. Den pædagogiske leder er klyngeledernes indgang til den konkrete udvikling på de enkelte stuer. Arbejdet med FIRE meningsværktøjet giver klyngelederne et indblik i det konkrete arbejde både ledelsesmæssigt og pædagogisk. Meningsværktøjet giver personalegruppen og lederen en unik viden om den enkelte medarbejder. Værktøjets indledende faser kræver, at samtlige medarbejdere forbereder sig og præsenterer et eller flere meningsgivende praksiseksempler (stjernestunder) for resten af personalet og lederen/klyngelederen. Klyngeledere, ledere, medarbejdere og pædagogiske konsulenter oplever det generelt som en stor fordel, at også de medarbejdere der til dagligt ikke kommer på banen, fx medhjælperne, støttepædagogen eller den studerende, deltager på lige fod med hinanden. Medarbejderens konkretisering af en stjernestund tydeliggør over for vedkommende selv, for resten af personalegruppen og lederen/ledelsesteamet hvordan vedkommende anskuer pædagogisk faglig kvalitet. Samtidig trænes medarbejderen i at sætte ord på sin faglighed og fremhæve sine kvalifikationer, ressourcer og behov. Den enkelte medarbejder oplever at blive hørt af sine kolleger og lederen/ledelsesteamet og omvendt, hvilket motiverer og styrker medarbejdergruppens tilknytning til og respekt for hinanden. Både for de personalegrupper der har arbejdet sammen over længere tid og for de medarbejdere, der først lige har mødt hinanden. Ligeledes øges medarbejderne ejerskab over processen. En pædagogisk konsulent forklarer: Det kan være en stor udfordring for 9

11 lederen, at få medarbejderne til at tage ejerskab over deres ord. Og det er det, FIRE kan at få de pædagogiske medarbejdere til at tage ejerskab over deres ord. Medarbejdernes præsentation af stjernestunden, gør det tydeligt for lederen, hvilke kompetencer og ressourcer den enkelte besidder. Lederen får et mere indgående kendskab til medarbejderen, hvilket gør det lettere at pleje hver enkelt relation. For klyngeledelsesteamet giver meningsværktøjet et overblik over, hvad klyngen er gearet til, og gør det muligt, at danne sig et overblik over hvilke medarbejdere, der har hvilke kompetencer og ressourcer. Dette er med til at målrette ledelsesarbejdet i endnu højere grad. En pædagogisk leder fortæller, at hun fik øjnene op for en medarbejder, der gik meget op i at inddrage børnenes meninger i sit arbejde: Jeg vidste ikke, det var så vigtigt for ham, men jeg kendte ham heller ikke så godt, jeg er en ny leder, der kommer med en forforståelse. Så på den måde fik jeg da en indgangsvinkel på at skubbe ham i den retning og støtte ham i det. Det var faktisk hans stjernestund, der startede debatten omkring børnedemokrati og børneinddragelse i resten af personalegruppen. Meningsværktøjets indledende faser forudsætter flere sammenhængende timer for samtlige medarbejdere. Det giver de pædagogiske medarbejdere som personalegruppe mulighed for at fordybe sig i pædagogiske refleksioner - noget de rigtig gerne vil, og har lyst til. Den pædagogiske leder/ledelsesteamet deltager som facilitator i processerne, hvilket er med til at øge personaletsejerskab over procesarbejdet. Medarbejdernes mulighed for at reflektere og evaluere giver både medarbejderne og lederne et indblik i eventuelle forforståelser om hinanden, og tydeliggør, hvordan sætninger og begreber opleves og tolkes og dermed praktiseres forskelligt. Dette opfattes overordnet som et vigtigt led i udviklingen af institutionens profilerende fortælling og retning for lederen og det pædagogiske personale i det daglige arbejde med pædagogisk faglig kvalitet. En pædagogisk leder siger: FIRE har styrket medarbejderne, og det er en fordel for os som ledelse. I meningsprocesserne sætter vi dybest set vores autoritet på stand-by ved at forholde os tavse. Det er medarbejderne i felten, der italesætter meget i forløbene, hvilket giver en ejerskabsfølelse og en faglig stolthed: Gud ja, vi er jo faktisk fantastisk gode pædagoger. Og det bliver skabt af dem selv, og det tror jeg, er meget væsentligt. Meningsprocesserne gør, at drøftelsen i gruppen af mennesker har været meget, meget givtigt i det her flow det er med to afdelinger på kryds og tværs (bhv og vuggestue på hver sin side af gaden). Flere ledere og medarbejdere oplever, at fordi meningsprocesserne er med til at skabe klarhed over de enkelte medarbejders ressourcer og kompetencer, bevirker det, at medarbejderne har en større sikkerhed at arbejde og handle ud fra. Italesættelsen af medarbejdernes syn på og forventninger til faglig kvalitet gør, at medarbejderne tør handle og tage beslutninger uden lederens opfordring. Det kan både være i forhold til planlægningen af møder, gennemførelse af aktiviteter på trods af sygdom el. a. Meningsværktøjet hjælper institutionen til i højere grad at tænke konkret ift. planlæggelsen af aktiviteter samt hvordan institutionerne kan skabe rammerne og mulighederne for, at der skabes faglig kvalitet i praksis både for den enkelte bruger og brugerne som helhed. Noget, som både ledere og medarbejdere ser som en stor fordel. 10

12 3.2 Struktureret faglig kvalitet og Pædagogisk Prime Time For de pædagogiske ledere og medarbejdere har meningsprocesserne understøttet institutionens daglige strukturerede arbejde med faglig kvalitet i hverdagen. Meningsværktøjets fase fire understøtter sammenkoblingen mellem lokale og kommunale pejlemærker for pædagogisk kvalitet og fase syv lægger op til, at medarbejderne skal eksperimentere med mere mening for at få flere erfaringer med, hvad der kan lade sig gøre udenfor den traditionelle Prime Time. Institutionens medarbejdere skal hver for sig og i fællesskab eksemplificere og blive enige om daglige aktiviteter, der skaber faglig kvalitet for børnene. Gennem meningsprocesserne bliver sætninger; at tænke ud af boksen og vi gennemfører aktiviteterne uanset hvad konkretiseret, og foregriber ikke blot den eventuelle tavse viden, men understøtter også ledernes og medarbejdernes fælles forståelse af og tilgang til faglig kvalitet: At vi ikke sad og talte om, hvor anerkendende vi er, men at vi konkret fortalte om en stjernestund, hvor det anerkendende udfoldede sig helt praktisk. Derfor blev det også konkret for personalet at finde ud af at lave nogle eksperimenter. Vi blev som personalegruppe meget bekræftede i, at vi er enige i, hvad der giver mening for os. (Citat en pædagogiske leder). Flere ledere og klyngeledere mener, at meningsprocessernes faser har understøttet udviklingen af en mere struktureret faglig kvalitet i hverdagen. Mening gør det muligt at se på pædagogikken i dybden, og skabe mere af det gode. Dvs. at flere institutioner nu i højere grad bruger hele dagen på pædagogiske aktiviteter, fx i overgange fra legeplads til garderobe og i bussen til og fra udflytterbørnehaven. Hovedparten af klyngelederne, ledere og medarbejderne oplever, at bevidstheden om den Pædagogiske Prime Time efter arbejdet med meningsværktøjet er øget, og at resultaterne fra procesarbejdet er implementeret i praksis. De pædagogiske medarbejder tænker i højere grad den helt konkrete planlægning ind i dagligdagen, noget der ikke er ukendt, men som nu er mere på eget initiativ. Medarbejderne oplever et ejerskab over meningsprocessen og institutionens profil, og har gennem italesættelse tydeliggjort deres forventninger til hinanden og arbejdet med faglig kvalitet, hvilket leder til handling. Medarbejderne er blevet øvede i at udvikle en fælles refleksion i personalegruppen, og har en fælles ramme for det pædagogiske arbejde. Dette medfører, at medarbejderne vidensdeler og inspirerer hinanden på tværs af stuer, som også øger implementering af resultaterne fra meningsprocesserne i praksis. Det ejerskab medarbejderne får over institutionens profilerende fortælling gør, at de tør gå i gang med fx planlægningsmøder uden lederen. Flere ledere og klyngeledere oplever, at projektet styrker medarbejdernes tro på, at det her godt kan lade sig gøre uden lederen. Meningsværktøjet understøtter medarbejderne i et fælles håndslag på, at det er sådan her, vi skal være sammen det har vi sammen defineret alle har givet deres besyv med, er blevet hørt og har hørt deres kolleger. Når konteksten er tydelig og afklaret, giver det en sikkerhed at handle ud fra, hvilket leder til kreativitet og handlekraft. Både ledere og medarbejdere oplever, at pædagogiske aktiviteter er mindre påvirket af sygdom, kursus m.m. Medarbejderne der skal udføre den faglige kvalitet i praksis, opleves af lederne som mere motiverede for, at arbejdet kan lade sig gøre, og at de har mandat til at handle på deres kollegers vegne. Ligeledes med en større sikkerhed omkring, at deres handlinger overordnet er i overensstemmelse med deres kolleger og leder. 11

13 3.3 Udvikling af visionære klyngeledelsesteams Ifølge rapportens interviewede klyngeledelsesteam, er en af meningsværktøjets store gevinster, at medarbejderne ikke har skullet tillære sig et nyt fjernt teoretisk sprog. I stedet har de fået en ny fælles, ligefrem og hverdagsinspireret terminologi, som de kan genkende sig i, arbejde ud fra og finde inspiration i. Klyngelederne har derfor en fælles begrebsramme at lede ud fra. Begreber som stjernestund og kerneingredienser bliver ifølge lederne stadig anvendt af deres medarbejdere på fx personale- og stuemøder. Der er i klyngeledelsesteam ingen tvivl om, at FIRE meningsværktøjet har understøttet klyngeledernes opgave med til at styrke sammenhængskraften mellem teamet og den enkelte medarbejder og medarbejdergruppen. Ledelsesteamet fortæller, at de efter arbejdet med meningsværktøjet i større grad kan sænke skuldrene i forhold til deres medarbejdere: Medarbejderne er godt klædt på, og jeg kan mærke, at nogle af vores medarbejdere har bredt klyngetanken længere ud. De er nået dertil, hvor det er naturligt for dem at tænke kolleger om klyngens andre institutioner og deres ansatte, som har stået overfor de samme udfordringer, og det gør, at de har nogle af de samme erfaringer. Jeg kan se, vi er foran ift. andre klynger. Klyngeledelsesteamet og deres medarbejdere oplever, at meningsværktøjet understøtter en gennemsigtighed i klyngen i forhold til faglig kvalitet. Klyngens medarbejdere opleves ikke på samme måde i konkurrence med hinanden. Der er en højere overensstemmelse mellem enhederne i klyngen om, at institutionerne er mangfoldige, og kan gøre arbejde fagligt kvalitativt på rigtig mange måder. Der er plads til inspiration og vidensdeling, fordi institutionerne har lige stor aktie i klyngen. FIRE meningsværktøjet har været med til at få synliggjort medarbejdernes forskellige kompetencer i enhederne i klyngen, og at det er forskellige ting, der giver mening i enhederne. For klyngens medarbejdere gør det en forskel, at samtlige medarbejdere i klyngen har indgået i projektet: Det gør altså en forskel, at snakken kan falde på det samme, fordi vi har været det samme igennem. Når hele klyngen er samlet, er vi 70 ansatte. Og på et fælles klyngemøde(2-3 gange årligt) er der ikke altid tid til at diskutere det, vi har diskuteret i FIRE. Men så er det rart, at vi har endnu en ting til fælles. Teamets medarbejder fortæller, at fordi hele klyngen har arbejdet med meningsværktøjet, er det ikke ensbetydende med, at personalegrupperne bruger lang tid på at tale om projektet. Men at det er spændende, at alle kender arbejdsmetoden. Der udvikles en fælles bevidsthed og et fælles udgangspunkt at tale ud fra, når samtlige institutioner i klyngen arbejder ud fra den samme metode. Selvom medarbejderne arbejder i hver sin institution til daglig: Og selvom vi er to forskellige institutioner, og vi har arbejdet med de samme processer, har de ikke nødvendigvis mundet ud i de samme temaer og sætninger, har vi altså haft nogle af de samme oplevelser og været igennem de samme processer. Klyngens medarbejdere oplever desuden, at lederne har den samme tilgang til arbejdet med meningsprocesserne. Klyngens ledelsesteam har inden arbejdet med meningsprocesserne i institutionerne, i samarbejde med de pædagogiske konsulenter og projektets innovationskonsulent 12

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD GOD PRAKSIS I DAGTILBUD - Et udforskende pilotprojekt om god praksis i dagtilbud i Slagelse Kommune CUPP Praktik og Professioner Randi Andersen, Jimmy Krab, Lars Christian Aagerup Forord Rapporten er bestilt

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere