Resumé: Millennium Development Goalsrapporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé: Millennium Development Goalsrapporten"

Transkript

1 UnitedNationsDevelopmentProgramme 17. august 2010 Resumé: Millennium Development Goalsrapporten 2010 i punktform Mål 1 - Halvere ekstrem fattigdom og sult Delmål: Halvere andelen af verdens befolkning, som lever for under syv kroner om dagen inden Fra 1990 til 2005 har den økonomiske vækst været stabil, og det har reduceret antallet af mennesker, der lever for under 1,25 dollar om dagen fra 1.8 milliarder i 1990 til 1.4 milliarder i På trods af finanskrisen vurderes den økonomiske vækst i udviklingslandene at have været tilstrækkelig stabil til at nå 2015 Målet for fattigdomsreduktion: i 2015 vil verdens overordnede fattigdomsrate være nedbragt med 15 procent. Det svarer til at 920 millioner mennesker vil leve under den internationale fattigdomsgrænse, hvilket er halvdelen af i Finanskrisen har dog sat sine tydelige spor på udviklingen. I forhold til tidligere forventes det, at der i 2009, grundet den økonomiske krise, vil være 50 millioner flere mennesker der lever i ekstrem fattigdom, og Verdensbanken vurderer at tallet kan nå op på 64 millioner ved udgangen af Fattigdomsraterne i 2015 og 2020 forventes at blive højere, end de ville have været uden finanskrisen. - Fremskridt mellem 1990 og 2005 har været ujævnt fordelt på tværs af regionerne. Antallet af fattige i Østasien er faldet fra 60 % til 16 % i løbet af denne 15-årige periode, men til gengæld blev det ved med at ligge over 50 % i Afrika syd for Sahara, hvor der dog har været visse fremskridt siden Monitoreringen af 2015 Målene udfordres af utilstrækkelig undersøgelse og afrapportering. Problemet gælder særligt for Afrika syd for Sahara og små ø-stater i Stillehavet og Caribien. - Fattigdommen (poverty gap) er siden 1990 blevet mindre dyb alle steder i verden, undtagen i Vestasien. Delmål: Opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle, inklusiv kvinder og unge mennesker - Finanskrisen har tvunget millioner af mennesker væk fra arbejdsmarkedet, medført et fald i den samlede beskæftigelse og tvunget flere familier ud i ekstrem fattigdom. - Krisens skader på arbejdsmarkederne vurderes at være så omfattende at de sandsynligvis vil udgøre en trussel mod det fremskridt, som det seneste årtis arbejde ellers har skabt. - I de fleste regioner har finanskrisen medført et fald i BNP, som har været større end faldet i beskæftigelsen. Det har betydet et fald i det samlede output per arbejder. UNDP Nordic Office - Midtermolen Copenhagen Ø Denmark Tel:

2 - Denne udvikling medfører dårligere arbejdsforhold i de områder, hvor produktiviteten i forvejen var lav. - Såkaldte sårbare jobs er karakteriseres af manglen på formaliserede arbejdsforhold og dækker over ulønnet arbejde i familieforetagender eller egen forretning. Mange af de mennesker, som har mistet deres job under finanskrisen er endt i denne type arbejdssituationer, og opnår dermed ikke væsentlige fordele såsom social sikkerhed. - Før finanskrisen gjorde de skrøbelige arbejdsforhold sig gældende for over tre fjerdedele af de ansatte i Oceanien, det sydlige Asien og Afrika syd for Sahara. - International Labour Organization (ILO) vurderer den globare rate for sårbar beskæftigelse til at være mellem 49 og 53 procent af verdens befolkning i Det svarer til mellem 1.5 og 1.6 milliarder mennesker. Delmål: Halvere andelen af verdens befolkning som lever i hungersnød inden Siden 1990 er der sket fremskridt i forhold til at reducere andelen af underernærede i udviklingsregionerne, men de senest tilgængelige tal viser at udviklingen igen er gået tilbage: Opgørelser fra perioden viser at 830 millioner mennesker er underernærede imod 817 millioner i perioden Den samlede fødevaretilgængelighed blev forbedret i løbet af 2008 og 2009, men et fald i beskæftigelse og indkomster, kombineret med stigende fødevarepriser i samme periode, har givet de fattigste ringere adgang til fødevarer. - Der er opnået positive resultater i forbindelse med at reducere andelen af undervægtige børn under fem år i alle udviklingsregioner med undtagelse af det vestlige Asien, men udviklingen er stadig langt fra 2015 Målet om en halvering. Der mangler fortsat information om, hvor meget fødevarekrisen og den økonomiske krise har påvirket forekomsten af undervægt. - Problemet er størst i det sydlige Asien, hvor 46 procent af børn under fem år er undervægtige. Det skyldes bl.a. manglen på fødevarer og ernæringsrigtige fødevarer, utilstrækkelige sanitære forhold og et dårligt sundhedssystem. I alle udviklingsregioner er børn på landet mere underernærede end børn, som lever i byerne. I dele af Asien, Latin Amerika og Caribien er forskellen mellem de to grupper vokset fra 1990 til I Sydøstasien, Afrika syd for Sahara og Nordafrika er det dog lykkedes af nedbringe fejlernæringen i landområderne og dermed reducere den store forskel der var på underernærede børn mellem land- og byområderne. - Fattigdom og underernæring hænger tæt sammen. Overalt i udviklingslandene er der dobbelt så stor sandsynlighed for at børn fra de fattige husstande bliver underernærede end børn fra de rigeste husstande - Sikkerheden i verden trues af konflikter. Selv flere år efter endte konflikter, forbliver flygtninge i lejre med begrænset beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, og et utilstrækkeligt sundhedssystem. Over 42 millioner mennesker er fordrevet på grund af konflikter eller forfølgelse, hvoraf 15,2 millioner er flygtninge som bor udenfor deres lands grænser og 27,1 millioner har måttet slå sig ned i nye områder indenfor deres lands grænser 2

3 MÅL 2: Opnå grundskoleuddannelse til alle Delmål: Inden 2015 skal alle børn, drenge som piger, have mulighed for at genneføre en grundskoleuddannelse - Andelen af børn i udviklingslande som er indskrevet i grundskolen er steget til 89 procent over de sidste ti år. Selvom at der flere steder er gjort markante fremskridt, sker udviklingen stadig ikke hurtigt nok til at målet om at have alle børn i skole i 2015 med sikkerhed kan nås. - Det totale antal af børn, som ikke går i skole bliver ved med at falde, og det er på trods af at der bliver flere og flere børn i skolealderen. Halvdelen af de børn i verden, som står uden for skolesystemet bor i Afrika syd for Sahara og mere end en fjerdel i det sydlige Asien. - For at nå dette 2015 Mål er der behov for flere lærere og klasselokaler. Alene i Afrika syd for Sahara skal det nuværende antal af undervisere fordobles. - Den mest afgørende årsag til manglende skolegang er fattigdom. Herudover kommer forhold som køn, handicap og om man bor i land- eller byområder. MÅL 3: Øge ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder Delmål: Opnå fuldkommen ligestilling på grundskoleuddannelsen inden 2005 og på alle uddannelsesniveauer inden I mange udviklingsregioner bliver det vanskeligt at opnå målet om ligestilling mellem kønnene på uddannelsesområdet inden I løbet af de seneste ti år er der dog sket væsentlige forbedringer netop med hensyn til skolegang: I 1999 var der 91 kvinder pr. 100 mænd i grundskolen og 88 på ungdomsuddannelserne. Det havde i 2008 udviklet sig henholdsvis til forholdet 96:100 i grundskolen og 95:100 på ungdomsuddannelserne. - Kvinder vælger i højere grad end mænd humanistiske og socialvidenskabelige fag, og er betydeligt underrepræsenterede inden for naturvidenskab og ingeniørfagene. - Fattigdom udgør i høj grad en barriere for kvinders mulighed for at få en uddannelse. For piger i skolealderen, fra de fattigste 60 procent af befolkningen, er risikoen for ikke at få en uddannelse tre gange større end for deres jævnaldrene med velstående baggrund. - På globalt plan var andelen af kvinder med lønnet arbejde uden for landbrugssektoren nået op på 41 procent i Flere udviklingsregioner som Nordafrika og den sydlige og vestlige del af Asien halter stadig meget bagefter. Her er kun 20 procent af den lønnede arbejdsstyrke uden for landbrugssektoren kvinder. - Kvinder i udviklingslande har typisk en lavere løn og dårligere arbejdsvilkår end mænd. - Den økonomiske krise har ikke blot skabt mere arbejdsløshed over hele verden, den har også forringet kvaliteten af de tilgængelige jobs. Kvinder er i højere grad end mænd i risiko for at ende i sårbare og usikre jobs med dårlige arbejdsforhold og meget lav indkomst. - Kvinder er fortsat stærkt underrepræsenterede på arbejdsmarkedets topposter. Globalt er kun hver fjerde leder kvinde. - Andelen af kvindelige parlamentsmedlemmer nåede op på 19 procent verden over i Det er en stigning siden 1995, hvor det kun var 11 procent, men det er langt fra 2015 målet om ligestilling. - I 58 lande besidder kvinder under 10 procent af pladserne i parlamentet - Blot ni ud af 151 af verdens valgte statsoverhoveder er kvinder. 3

4 Mål 4: Mindske børnedødeligheden med to tredjedele Delmål: Mindske dødeligheden blandt børn under fem år med to tredjedele inden Børnedødeligheden i udviklingslandene er faldet betydeligt: i 1990 var der 100 dødsfald pr børn under fem år, i 2008 var antallet bragt ned til Lungebetændelse, diarre, malaria og AIDS var årsag til 43 procent af al børnedødelighed i Disse sygdomme kan forebygges og behandles med meget lave omkostninger. - På trods af at mange af årsagerne til børnedødelighed let kan nedbringes, har der i mange lande været minimale eller ingen fremskridt på området. Ud af de 67 lande i verden med høj børnedødelighed er kun 10 på rette vej mod at nå 2015 målet. - Problemet er allerstørst i Afrika syd for Sahara, hvor hvert syvende barn dør inden det bliver fem år. - Globalt set dækkede rutinemæssig vaccination mod mæslinger af børn i udviklingsregionerne 81 procent - i Det er en stigning siden 2000 på 11 procentpoint. Dog er der stadig ulighed i adgangen til vaccinationerne mellem sociale og økonomiske grupper samt børn i by- og landområder. - For at opretholde den positive udvikling i børnedødeligheden, som er båret af udbredelsen af vaccination for mæslinger er det nødvendigt med en vedvarende indsats. Mål 5: Mindske mødredødeligheden med tre fjerdedele Delmål: Mindske dødeligheden blandt mødre med tre fjerdedele inden Dødelighed blandt piger og kvinder på grund af komplikationer under graviditet og fødsel er vanskeligt at måle på grund af systematisk under- og fejlrapportering. En styrket sundhedsindsats rettet mod netop dette område, samt en positiv tendens i de tilgængelige data indikerer dog, at der sker fremskridt på området. - Foreløbige data fra WHO, UNICEF og Verdensbanken vidner om betydelige fald i mødredødeligheden. Udviklingen er dog stadig langt fra det fald på 5,5 procent årligt, som er nødvendigt for at nå 2015 Målet. - Forblødning og forhøjet blodtryk er skyld i over halvdelen af alle dødsfald hos gravide eller fødende kvinder. Begge dele ville kunne forebygges eller behandles ved tilstedeværelsen af kompetent sundhedspersonale, med tilstrækkeligt udstyr til rådighed. - Andelen af kvinder i udviklingslande, som får fødselshjælp fra uddannet sundhedspersonale er steget fra 53 procent i 1990 til 63 procent i I det sydlige Asien og Afrika syd for Sahara sker de fleste fødsler dog stadig uden uddannet assistance. Delmål: Opnå universel adgang til reproduktiv sundhed inden På trods af fremskridt er adgangen til lægehjælp under graviditet stadig ét af de områder, hvor der er størst ulighed mellem rig og fattig. - I sydøst Asien, hvor forskellen er størst, er det næsten alle blandt de rigeste 20 procent af befolkningen, der tilses af en læge mindst én gang i løbet af deres graviditet mod 77 procent blandt de fattigste. - Antallet af fødsler blandt årige kvinder i udviklingsregionerne var faldet mellem 1990 og 2000, men siden da er den positive udvikling stagneret, og i enkelte områder er tallet igen begyndt at stige. Fattigdom, manglende uddannelse og om man bor på landet i stedet for i byen er de væsentligste indikatorer for sandsynligheden for at blive gravid i teenageårene. 4

5 - Siden 1990 er udbredelsen af prævention blandt kvinder mellem 15 og 49 år i udviklingsregionerne steget til 60 procent i Fra år 2000 til 2007 er udbredelsen dog sket markant langsommere, og der er stadig stor forskel i adgangen til prævention mellem regionerne: I Afrika syd for Sahara og Oceanien gælder det kun for henholdsvist 22 og 28 procent af kvinderne. - Udbredelsen af svangeskabsforbyggelse er lavest blandt de kvinder som er fattigst, bor på landet og har ingen eller kun lidt uddannelse. - Finansiel støtte rettet mod familieplanlægning er faldet fra 8,2 til 3,2 procent af de samlede udviklingsmidler mellem 2000 og MÅL 6: Bekæmp HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme Delmål: Bremse og reducere udbredelsen af HIV/AIDS inden Delmålet lyder: "Bremse og reducere udbredelsen af HIV/AIDS inden 2015". Derfor er det ikke globalt muligt at måle, hvor tæt vi er på målet, men antallet af nye HIV tilfælde er dog på vej ned i mange lande. - HIV er stadig den smitsomme sygdom, som tager flest menneskeliv. I 1996 toppede udbredelsen, da 3,5 millioner mennesker blev smittet det år. I 2008 var antallet af nyligt smittede reduceret til 2,7 millioner. - På verdensplan lever 33,4 millioner med HIV. 22,4 af dem bor i Afrika syd for Sahara. - Selvom det er lykkedes at nedbringe antallet af nyligt smittede, er antallet af mennesker der lever med HIV det højeste nogensinde. Stigningen i antallet af HIV-smittede skyldes at udbredelsen af antiretroviral medicin er forbedret. - Særligt blandt unge mellem 15 og 24 år er der behov for at udbrede viden om hvordan HIV overføres. I udviklingsregioner har under hver tredje af mændene og under hver femte af kvinderne i denne aldersgruppe klar og tilstrækkelig viden om HIV. - Det vurderes at 17,5 millioner børn og unge mistede én eller begge forældre som følge af AIDS i ,1 million af dem lever i Afrika syd for Sahara. Børn som er blevet forældreløse på grund af AIDS har højere risiko for at blive udstødte, underernærede, syge, udnyttede eller ende i børnearbejde end børn, der bliver forældreløse af andre årsager, p.g.a. stigmatisering. Delmål: Opnå universel adgang til behandling af HIV/AIDS til alle, der har brug for det - Fra 2005 til 2008 er andelen af HIV-smittede i udviklingsregioner med adgang til den livsforlængende antiretrovirale medicin steget fra 16 til 42 procent. - Adgangen til den nødvendige medicin kan ikke følge med udbredelsen af sygdommen: For hver to, der starter i behandling bliver fem nye smittet med HIV. - 5,5 millioner mennesker lever med behov for behandling, som ikke imødekommes. Delmål: Bremse og reducere tilfælde af malaria og andre sygdomme inden Halvdelen af verdens befolkning er i risiko for at få malaria. Det vurderes at ud af 243 millioner smittede mistede livet på grund af malaria i procent af disse tilfælde er i Afrika. - Som følge af bedre finansiering og mere opmærksomhed på malaria er der gjort store fremskridt indenfor både forebyggelse og behandling af malaria. 5

6 - Den globale produktion af myggenet er firedoblet siden 2004 og var i 2009 oppe på 150 millioner net. Data fra 26 afrikanske lande viser at i 2008 sov 22 procent af børn under fem år under myggenet mod kun to procent i I Afrika, hvor 90 procent af alle tilfælde af malaria er, antages det at der skal 350 millioner myggenet til, før der kan opnås fuld dækning. - Mange afrikanske lande har forbedret deres behandlingsprogrammer ved at anvende mere effektiv, men også mere omkostningstunge former for behandling. - Indsatsen varierer dog stadig meget mellem landene: Op til 67 og helt ned til én procent af børn med symptomer på malaria modtager behandling. Fra 2005 til 2009 var der kun otte, ud af de 37 lande med tilgængelig data, hvor mere end 50 procent af de malariaramte børn modtog behandling. - Den eksterne finansiering til kontrol af udbredelsen af malaria er steget markant over de seneste år. Men omfanget er stadig langt fra de 6 milliarder dollar, som en tilstrækkelig indsats vurderes at koste. - En intensiv indsats for at kontrollere malaria kunne nedbringe børnedødeligheden i mange afrikanske lande med to tredjedele så man dermed nåede det fjerde 2015 Mål. - Tuberkuloses er næstefter HIV den sygdom, der er skyld i flest dødsfald på verdensplan. I 2008 døde 1,8 millioner mennesker på grund af tuberkuloses. Halvdelen af disse var HIV-smittede, som kunne være undgået, hvis der havde været adgang til antiretroviral terapi. - Tilfælde af tuberkulose nåede sit højeste i 2004 med 143 tilfælde pr mennesker. Antallet er nu faldet til 139 i Dog vokser det samlede antal af nye tilfælde fortsat på grund af en generel stigning i befolkningstilvæksten. - Hvis den nuværende tendens fortsætter, og antallet af tilfælde af tuberkuloses pr mennesker bliver ved med at falde, så vil det lykkes at nå 2015 målet på dette område. MÅL 7: Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø Delmål: Integrere princippet om bæredygtig udvikling i landepolitikker og programmer inden 2015 og vende tabet af naturressourcer Note: Dette mål dækker over en lang række indsatsområder som biodiversitet, afskovning, slum og udledning af CO2. - Den globale udledning af CO2 går stadig i den forkerte retning og det forventes, at vi i 2020 vil udlede 65 % mere CO2 i forhold til 1990-niveau. - Rydningen af skovområder sker i dag langsommere end tidligere, men problemets omfang er dog stadig alarmerende højt. Over det seneste årti har netto-tabet af skovområder fra 2000 til 2010 været 5,2 millioner hektar om året. I 1990 erne var tallet helt oppe på 8,3 millioner. - Skovrydningen skyldes primært omlægning til landbrugsjord, men også naturkatastrofer og andre årsager spiller ind. - Sydamerika og Afrika har de seneste ti år haft de største tab af skovområder med henholdsvis 4 og 3,4 millioner hektar årligt. - Finanskrisen har medført et mindre fald i CO2-udledning, men tendensen forventes at være kortvarig. Ifølge det Internationale Energiagenturs vurderinger vil niveauet af CO2-udledning stige igen når den økonomiske krise er overstået og vil i 2020 være 65 procent højere end det var i september 2009 havde 196 lande underskrevet Montreal Protokollen og reduceret forbruget af stoffer, der udtynder jordens ozonlag, med 98 procent. Dette bemærkelsesværdige fremskridt er et godt eksempel på Mål nr. 7 - at integrere princippet om bæredygtig udvikling i landepolitikker - og Mål nr. 8 - at opnå globalt partnerskab for udvikling. 6

7 Delmål: Bremse tab af biodiversitet og opnå, inden 2010, en markant reduktion - Målet om at reducere tabet af biodiversitet inden 2010 er ikke nået. Selvom der har været nogen fremgang i bevarelsen af biodiversiteten er den stadig for nedadgående og tabene er uoprettelige. - Op mod af verdens dyre- og plantearter er truet af udryddelse. Arter i udviklingsregioner har særlig risiko for udryddelse og deres vilkår forringes hurtigere end truede arter i udviklede lande procent af jorden og 1 procent af havet rangerer som særligt beskyttede områder, men der tages stadig ikke tilstrækkeligt hensyn til en række områder af central betydning for klodens biodiversitet. Delmål: Halvere inden 2015 andelen af mennesker, som ikke har adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold - Verden er på rette vej til at indfri målet om at halvere antallet af mennesker, som ikke har adgang til rent drikkevand. Det skyldes især, at de enkelte lande har investeret heftigt i forbedret vand og sanitet. - De største fremskridt på drikkevandsområdet er opnået i Østasien, hvor adgang til rent drikkevand blev forbedret med næsten 30 % i perioden 1990 til Der er en betydelig forskel i adgangen til rent drikkevand mellem by- og landområder: Blandt mennesker, der mangler adgang til rent drikkevand på verdensplan bor otte ud af ti på landet. Selv i egne med relativt gode vandforhold er forskellen stadig markant. - Manglen på rent drikkevand er størst i Afrika syd for Sahara og Oceanien. - I 2008 havde 48 procent af befolkningen i udviklingsregioner ikke adgang til basale sanitære forhold. I Afrika syd for Sahara og det sydlige Asien, hvor udfordringen er størst, gælder det for henholdsvis 69 og 64 procent. Delmål: Opnå markant fremgang i levevilkårene for mindst 100 millioner mennesker, der lever i slumområder inden Den samlede andel af mennesker, der lever i slumkvarterer er faldet siden 2000 fra 39 til 33 procent frem til idag. Dog er der stadig sket en vækst i de absolutte tal, som estimeres til at være på 828 millioner mennesker mod 767 i Folk der lever i slumkvarterer er i højere grad end andre fattige, syge og analfabeter. - I Afrika syd for Sahara lever 62 procent af by-befolkningen i slumkvarterer i I områder med væbnet konflikt er andelen af mennesker, der bor i slum steget fra 64 til 77 procent fra 1990 til Denne tendens gælder ikke blot for Afrika, men forekommer også i det vestlige Asien i høj grad på grund af forringelsen af levestandarden i Irak. Mål 8: Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse Note: Mål 8 har ikke 2015 som deadline. Derfor kan man ikke sige, hvor langt vi er fra målet, men man kan se, at det går i den rigtige retning. - Udviklingsbistanden er stigende på trods af finanskrisen, men Afrika har ikke modtaget det beløb, som de var stillet i udsigt. - På G-8 topmødet i 2005 forpligtede donorerne sig til at hæve udviklingsbistanden. På baggrund af de daværende forventninger til den økonomiske vækst i perioden frem til 2010, blev den samlede 7

8 bistand vurderet til at nå op på 130 milliarder dollars. På grund af finanskrisen er det reelle tal blevet 108 milliarder (2004-priser). - Den totale bistandshjælp ligger stadigvæk et godt stykke under FN s målsætning på 0.7 procent af de udviklede landes Bruttonationalprodukt (BNP). Med ca. 0,8 procent af BNP er Danmark ét af de lande, der levede op til målsætningen i 2009 sammen med Sverige, Norge, Holland og Luxembourg. - USA var det land, der ydede mest bistandshjælp i absolutte tal i 2009 efterfulgt af Frankrig, Tyskland, England og Japan. Delmål: Imødekomme særlige behov i udviklingslande, lukkede lande samt småstatsøer under udvikling - Henover de sidste ti år har udviklingslande og verdens fattigste lande opnået større adgang til de udviklede landes markeder. - Det er de rigeste udviklingslande, der har oplevet den største stigning i adgangen til de udviklede landes markeder. Verdens mest fattige lande har kun oplevet en marginal stigning når det gælder adgang til de rige landes markeder. - I 2008 og 2009 har finanskrisen medført et fald i både værdi og omfang af handelen i udviklingslandene. Særligt priserne på olie og mineraler har påvirket verdens mindst udviklede lande negativt. Delmål: Yde gældslettelse til udviklingslandene én gang for alle - I 2010 har 40 berettigede lande kvalificeret sig til gældslettelse (HIPC initiativet). Ud af de 40 lande, er 35 lande nået til beslutningsfasen i processen ( decision point ), og har fået fremtidig gældslettelse på 57 milliarder dollars lande er nået til gennemførelsesfasen ( completion point ) af gældslettelsesprocessen, og har modtaget yderligere gældslettelse på 25 millarder dollars under initiativet: multilateral gældslettelse. Delmål: Øge adgangen til de fordele som nye teknologier, især information og kommunikation, tilvejebringer i samarbejde med den private sektor - Brugen af informations- og kommunikationsteknologi er stadig stigende. Særligt mobiltelefoni udbredes hastigt i udviklingslande, hvor over 50 procent af befolkningen ved slutningen af 2009 havde en mobiltelefon. - Adgang til internettet på verdensplan er fortsat meget begrænset. I alt har 23 procent af verdens befolkning adgang til internettet. I udviklingsregionerne er kun hver sjette online. - Én af de store udfordringer forbundet med udbredelsen af internetforbindelser er tilgængeligheden af bredbånds netværk. En langsom internetforbindelse kan ofte forhindre brugen af en række væsentlige fordele som f.eks. brugen af netbank og internethandel. 8

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed INDSIGT Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang FN s mål for bæredygtighed. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Nanna Bøgesvang Olesen, nabo@di.dk Konsulent

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 17.9.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om opnåelse af millenniumudviklingsmålene: innovative løsninger på de sociale og

Læs mere

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG fsa Eksempel på prøveopgaver SAMFUNDSFAG januar 2007 Du skal vælge et af de tre prøveoplæg: 1 Fedme og overvægt et politisk problem? 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde 1 Fedme

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 17.12.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Kultur og samfund. Befolkning. TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration

Kultur og samfund. Befolkning. TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration Befolkning TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration Opgave 1: Befolkningspyramider En befolkningspyramide viser aldersfordelingen på befolkningen i et givet land. Nedenfor kan I se to befolkningspyramider

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Genvej til udvikling. Uden adgang for alle til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder kan FN s 2015 mål for en bedre verden ikke opfyldes

Genvej til udvikling. Uden adgang for alle til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder kan FN s 2015 mål for en bedre verden ikke opfyldes Udgivet af 2015 MÅL Genvej til udvikling Uden adgang for alle til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder kan FN s 2015 mål for en bedre verden ikke opfyldes 2007 markerer en vigtig milepæl på vejen

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS

grin? indsats mod aids Er Danmarks i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS Er Danmarks indsats mod aids grin? i verden helt til En statusrapport over Danmarks aids-indsats 2006 TEGNING I ROALD ALS A I D S - F O N D E T ı I B I S ı F O L K E K I R K E N S N Ø D H J Æ L P H u m

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008

92-gruppen. Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs. Den 16. juni 2008 Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen og Udviklingsminister Ulla Tørnæs 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 OVERBLIK OG GENNEMGANG KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side INKLUSIONSBAROMETRET - JANUAR 2013 - OVERBLIK For hvert mål vises,

Læs mere

Kritisk vurdering af verdenssamfundets bestræbelser på at nå 2015-målene

Kritisk vurdering af verdenssamfundets bestræbelser på at nå 2015-målene Positionspapir København 17. september 2008 Kritisk vurdering af verdenssamfundets bestræbelser på at nå 2015-målene Vejledning til læseren: Dette papir er en kritisk vurdering af verdenssamfundets bestræbelser

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Rapport udarbejdet af Wilke for Danida 2015 2015 Side 1 Indhold - Overblik Indledning Om undersøgelsen Sammendrag

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 OECD HEALTH DATA 2006 (DANSK OVERSÆTTELSE AF OECD S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE)

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 OECD HEALTH DATA 2006 (DANSK OVERSÆTTELSE AF OECD S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE) (DANSK OVERSÆTTELSE AF S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE) : Stigende sundhedsudgifter lægger pres på de offentlige budgetter Sundhedsudgifterne fortsætter med at stige i -landene, og nye -tal indikerer, at landene

Læs mere

Overordnede konklusioner

Overordnede konklusioner Hvad er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder? Reproduktiv sundhed dækker i bred forstand over mental og social velfærd igennem hele livet relateret til reproduktion- Reproduktive rettigheder er

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Rapport fra Kommissionen. Årsrapport ( )

Rapport fra Kommissionen. Årsrapport ( ) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 737 final Rapport fra Kommissionen Årsrapport (2012-2013) om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 953/2003 af 26. maj 2003 om hindring af omlægning

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Vejledning til EarthClimatePerformance Indhold

Vejledning til EarthClimatePerformance Indhold Vejledning til EarthClimatePerformance Indhold s. 2 s. 11 s. 16 s. 49 s. 59 s. 65 s. 70 s. 73 s. 85 Første ark viser landenes klodeklimagæld i 2009 (for perioden 2000-2009) Andet ark viser udviklingen

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

"Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark"

Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark "Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark" Jens Seeberg Antropolog Institut for Kultur og Samfund Aarhus Universitet Min baggrund

Læs mere

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Danish DAC Journalen: Udviklingssamarbejde

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed

Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed Inge Henningsen og Dorte Marie Søndergaard Rødding Højskole. 8. marts 2017 Verdensmål 5 Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere