Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle."

Transkript

1 Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 2012 på Hotel Munkebjerg, Vejle. Indledning. Det er nu 5. gang, at der skal aflægges beretning i Landsforeningen af Produktionsskoleledere. Det har været 5 spændende år, med mange udfordringer. Men også med mange glæder og specielt en positiv udvikling for foreningen. Medlemstallet er støt stigende, og foreningen har fundet sin plads i samarbejdet med de andre aktører i vores verden. Vi holder for første gang årsmøde sammen med LiFS og FLD, efter at vi de tidligere år har prøvet forskellige modeller. Forløbet her vil vise, om det er starten på en tradition. Aftale- og forhandlingsretten Landsforeningen af Produktionsskoleledere har stadig som mål at opnå aftale- og forhandlingsretten! Vi har en tredelt strategi for at nå dette mål. LP skal fremstå som en troværdig og anerkendt samarbejdspartner. I foreningsåret er det gode samarbejde med PSF og FK fortsat. Desuden samarbejder vi med Ministeriet for Børn og Undervisning, specielt omkring AL-kurserne. Samarbejdet med Koncernjuridisk kontor omkring forskellige arbejdsgiverforhold og overenskomstspørgsmål er selvsagt kernen i foreningens aktiviteter. LP som en del af et større organisatorisk fællesskab. LP skal indgå i et større fællesskab, så forhandlingsmodparten ikke skal forhandle med en række små foreninger. Mere herom senere. LP som organisation for et stort flertal af produktionsskolelederne. Der er ca. 140 produktionsskoleledere på de danske produktionsskoler. Det kan være lidt vanskeligt at afgøre helt nøjagtigt, hvor mange der er, da der sker en relativ stor udvikling på området; med flere skoler, skoler der bliver lagt sammen eller skoler der får flere afdelinger. Det vil sige at antallet af viceforstandere og afdelingsledere stiger i takt hermed. LP har pt. 80 medlemmer, hvilket svarer til ca. 57% af de mulige medlemmer. Vores øjeblikkelige målsætning er 100 medlemmer. Ændringer i samarbejdsmønstret i UH og SaU. Undervisningsledernes Hus (UH). Følgende foreninger har haft et løst samarbejdet omkring sekretariatsfunktioner, hvor LU og EiD har haft ansat personale, og de andre foreninger har købt ydelser efter behov: Erhvervsskolelederne i Danmark(EiD) 1

2 Landsforeningen af Ungdomsskoleledere(LU) Ledere i Frie Skoler(LiFS) Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser(FLD) Landsforeningen af Produktionsskoleledere(LP) Sammenslutningen af Undervisningsledere (SaU). SaU er et forhandlingsfællesskab for selvstændige undervisningsledere, med følgende foreninger som medlemmer: Landsforeningen af Ungdomsskoleledere(LU) Ledere i Frie Skoler(LiFS) Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser(FLD) Landsforeningen af Produktionsskoleledere(LP) EiD har fundet en anden sekretariatsløsning og dermed udmeldt sig af UH. Derefter er der sammenfald af medlemsforeninger i både UH og SaU. Efterfølgende er det blevet besluttet at nedlægge UH. Samt at ændre vedtægter i SaU, således at SaU ændrer navn til Undervisningslederne og vil også tilbyder sekretariatsydelser. I LP`s bestyrelse har vi drøftet og diskuteret situationen meget nøje. Drøftelserne er gået på i hvilken udstrækning vi skulle indgå i sekretariatssamarbejdet. Et fuldt sekretariatssamarbejde vil koste kr/medlem i Bestyrelsen har besluttet indtil videre ikke at indgå i sekretariatssamarbejdet, hvilket dog medfører at vores tilhørsforhold til Undervisningslederne er usikker. Økonomi Vi har et overskud på kr i 2011, med en egenkapital på kr. Med den nuværende situation er der særlig to forhold, der kræver en stor egenkapital, nemlig et beredskab til imødegåelse af fagretlige sager, samt på længere sigt omkostninger i forbindelse med bestræbelserne på at opnå aftale- og forhandlingsretten. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Rets - og tjenstlige sager Vi har i øjeblikket en sag ang. en forstanderafskedigelse. Sagen er blevet meget kompliceret på grund af en meget træg bestyrelse og Uddannelsesforbundets indblanding. Sagen er kort, at forstanderens position undergraves af nogle medarbejdere. Bestyrelsen ryster på hånden, og afskediger forstanderen. Efterfølgende indgår bestyrelsen en fratrædelsesaftale med Uddannelsesforbundet, uden at UDF på noget tidspunkt har været i kontakt med forstanderen!!! Forstanderen kæmper nu, støttet af LP, for at få en godtgørelse for en usaglig afskedigelse. 2

3 OK-11 Som resultat af OK11, er reguleringsprocenten blevet 0-stillet pr. 1. april Samtidig er der sket en mindre lønregulering på 1,3 %. Her er det værd at bemærke, at produktionsskolelederne er på ny løn, i modsætning til produktionsskolelærerne der er på gammel løn. Fordelen ved ny løn er, at der kan forhandles lokalt til enhver tid, i modsætning til gammel løn hvor der kun forhandles centralt hver andet eller hvert tredje år. Det er specielt en fordel med ny løn i krisetider som i øjeblikket, hvor de centrale forhandlinger kun giver minimale lønstigninger. OK-13 Da OK11 blev indgået for to år, skal der ske en fornyelse i LP vil som sædvanlig fremsende ønsker og krav omkring løn- og ansættelsesforhold for produktionsskoleledere til MBU`s koncernkontor, samt arbejde for et opfølgende møde. Vi håber at få mange gode ideer ind fra medlemmer omkring løn- og ansættelsesforhold. Vi har foreløbig opstillet følgende krav: a. Elever i EGU, STU og lærlinge tæller med i årselevberegningen i forhold til intervalfastsættelsen for ledere (over eller under 100 elever). b. Resultatlønsloftet hæves til kr/år, jf. bekendtgørelsen c. Fast ledertillæg ved skoler der tilbyder EGU, STU og/eller lærlingeuddannelse. d. Generel højere intervallønramme for forstanderne pga. manglende løntabsdækning i Lønmodtagernes Garantifond ved skolekonkurs. e. Frit valg af pensionskasse. MBU inviterer også LP til et møde omkring OK for hele produktionsskoleområdet. Vi må huske, at MBU er arbejdsgiversiden i OK forhandlingerne, derfor vil de gerne høre vores synspunkter set som arbejdsgiver. På medlemsmøderne blev følgende problemstillinger fremhævet: a. Ansættelsesform for fleksjobbere b. Lærernes forberedelsestid c. Fleksible ordninger for ældre medarbejdere 3

4 Lønstatistik LP arbejder i øjeblikket på, at udarbejde en lønstatistik for produktionsskolelederne. Der er for nyligt udsendt et oplysningsskema til alle medlemmer. Resultaterne vil blive opstillet i forskellige diagrammer, og vil blive stillet til rådighed for medlemmerne i en given lønforhandlingssituation. Det enkelte medlems oplysninger er anonyme i diagrammerne, men man vil kunne få oplyst sit eget nr. i systemet. De foreløbige resultater vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Mentorordning Landsforeningen af Produktionsskoleledere arbejder på at tilbyder følgende i forbindelse med en mentorordning på produktionsskoleområdet: ü Informerer om ordningen, så ledere får kendskab til muligheder og forudsætninger. ü Være behjælpelig med at opstille spilleregler, der kan være med til, at mentor og mentee udnytter de teknikker, der med fordel kan tages i anvendelse i kommunikationen. ü På lokalt plan etablere kontakt mellem to ledere, hvis kemi og skoleprofiler passer sammen, og som har lyst til at indgå i et systematisk samarbejde. ü Tilbyde løbende supervision. ü Tilbyder kurser, der systematisk opbygger de færdigheder, der gør en leder til en god mentor. ü Der arbejdes med følgende temaer: ü Forudsætninger for et godt mentorforløb ü Rollen som mentor og mentee ü Etableringsfasen - læringsfasen afslutningsfasen ü De etiske hensyn og den praktiske gennemførelse af et forløb Vi forventer at mentorerne bliver inviteret på kursus den 5/ Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. I LP har vi gennem et stykke tid arbejdet med at udarbejde en beskrivelse af ovennævnte. Baggrunden er, at vi har erfaring for, at bestyrelsesarbejdet og samarbejdet mellem ledere og bestyrelser på produktionsskolerne kan forbedres væsentligt. Til gavn for hele produktionsskolesektoren. Vores plan er følgende: Udarbejdelse af et arbejdspapir, der skal danne grundlag for det videre arbejde. Arbejdspapiret er opdelt i 2 afsnit. Et afsnit med en beskrivende del og et afsnit der lægger op til diskussion og drøftelser. Afholdelse af en konference for produktionsskoleforstandere. Afholdelse af en konference for bestyrelsesmedlemmer og forstandere. 4

5 Efterfølgende færdigbearbejdes arbejdspapiret Papiret lægges på diverse hjemmesider og udsendes til alle produktionsskoler i DK. Kontorcheferne for Kontoret for erhvervsfaglige Uddannelser, EGU og Produktionsskoler og Kontoret for Koncernjura har givet tilsagn om deltagelse i konferencerne. LP`s bestyrelse har besluttet at opfordre Skoleforeningen og Forstanderkredsen til at deltage i projektet, så det bliver et fællesprojekt mellem de tre foreninger. Løntabsforsikring ej i kraft LP formidlede i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Villys en løntabsforsikring til forstandere ved produktionsskolerne for et par år siden. En af forudsætningerne var, at der skulle tilmeldes mindst 20 skoler. Da der kun blev tilmeldt 10 skoler, betyder det at forsikringstilbuddet bortfalder. Selskabet har desuden meddelt, at det ikke vil tegne tilsvarende forsikringer igen, da der har været tab på ordningen inden for andre skoleformer. LP`s bestyrelse har besluttet at arbejde med sagen ad politisk vej, ved henvendelse til Erhvervsministeren og Folketingets Erhvervsudvalg. Faglig hjælp og vejledning Medlemmernes arbejde i det daglige som arbejdsgiver fylder stadig meget i henvendelser til foreningen. Her arbejder vi stadig efter devisen: Rettidig korrekthed. Det vil sige, at vi vejleder medlemmerne på forskellig vis, så de ikke kommer til at begå fejl. Fejl der måske i den sidste ende kan bringe lederens egen ansættelse i fare. Samtidig er det også en tryghed for ansatte, at tingene bliver gjort på den rigtige måde. Men husk det er bedre at forebygge end at helbrede. Så tænk rettidig korrekthed i dit arbejde som arbejdsgiver! Medlemskontakt Medlemsinfo, der i 2011 blev udsendt 9 gange med oplysninger om mange forskellige ting af interesse for produktionsskoleledere, er vores vigtigste kontakt til medlemmerne. Vi får til stadighed mange positive tilkendegivelser omkring medlemsinfo, hvorfor vi fortsat vil prioritere disse udsendelser højt. Vi forsøger ligeledes at gennemføre medlemsmøder en til to gange om året, fordelt geografisk i landet så afstanden bliver minimeret. 5

6 Kurser Administrativt Lederkursus består af 6 moduler: Modul I Produktionsskolernes lovgrundlag Modul II Produktionsskolernes styring og ansvar Modul III Produktionsskolernes personaleforhold Modul IV Produktionsskolernes økonomi Modul V Produktionsskolernes arbejdsmiljø, sikkerhed og samarbejde Modul VI Produktionsskolernes elever Modul VII Produktionsskolernes pædagogiske ledelse Alle moduler er todages, og afvikles på Hotel Munkebjerg i Vejle. I maj 2012 er hold I og hold II færdige med alle moduler. Hold III starter i august Her er der mulighed for at tilmelde sig alle moduler, eller enkelte moduler efter behov og ønsker. Kurserne vil desuden være åbne for administrativt personale på skolerne. Diplom i ledelse LP arbejder også med at udbyde Diplom i ledelse tilrettelagt for produktionsskoleledere. Produktionsskoleledere har som alle andre ledere et stigende behov for at dygtiggøre sig. Da det Administrative Lederkursus selvsagt handler om administration, lovgivning, regler, bestemmelser mv., får lederne ikke via kurset den ledelsesmæssige teoretiske baggrund, der er nødvendig for at fungere som leder. Vi forhandler med forskellige udbydere, og forventer at have et tilbud klar straks efter sommerferien April 2012 Pbv. Aage Langeland formand 6

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr. 7. 2013. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Bondo kan sende skolelederne i strejke Over 4.000 skoleledere er medlem af Danmarks Lærerforening og skoleledernes formand sidder i hovedbestyrelsen.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Fagligt pædagogisk tilsyn 2011 med Kofoeds Skole Fra: Socialstyrelsen Til: Social- og Integrationsministeriet Indhold: Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Dato: 6. juli 2012 Voksen Sagsnr: 08/010384

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere