Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for sygeplejen. Forord og indledning"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5 Oprettelse af sygeplejebemandet anoreksiambulatorium...5 Præliminære data fra Osteoporosteskoleprojektet...7 We got eyes for you...10 Diabetes livsstilsskole...11 Undervisnings DVD Med patientens øjne...11 Undervisende opgaver...12 Publikationer...13 Lærebøger...13 Artikler...14 Foredrag og posters...14 Øvrige abstracts...15 Invited paper presentation...18 Rapporter...18 Bedømmelsesarbejde...19 Uddannelsesaktivitet...19 Prægraduat uddannelsesaktivitet...19 Postgraduat uddannelsesaktivitet...19 Deltagelse i konferencer, kurser, temadage...20 Tillidserhverv...23 Modtagne fondsmidler...24 Bilag

2 2 Vision for sygeplejen Den udførte sygepleje skal være af høj kvalitet og imødekomme brugernes, samfundets og de sygeplejefaglige krav og behov. Sygeplejen skal baseres på såvel forskningsbaseret viden som erfaringsbaseret viden Forord og indledning År 2005 har inden for sygeplejen i afdeling M været præget af stor aktivitet og mange udviklingstiltag, og der er et stort engagement i sygeplejegruppen. Der spores en stigende interesse blandt sygeplejerskerne i afdelingen til at videreuddanne sig inden for sygeplejen. Der er søgning til såvel diplom-, master- og kandidatstudier. Og det er rigtig glædeligt, da vi har brug for disse kompetencer til at løfte den fortsatte udvikling af sygeplejefaget i afdelingen. I 2005 har vi på udviklingsområdet inden for klinisk sygepleje haft fokus på evidensbaseret praksis (EBP), og i det hele taget det, at arbejde evidensbaseret. For at kvalificere sygeplejerskerne til dette arbejde, er næsten alle undervist i litteratursøgning og kritisk læsning. På sygeplejekonferencerne har der efterfølgende været gennemgang af artikler for at træne færdigheder i kritisk læsning. EBP-tanken er ved at blive den måde, vi tænker patientpleje/-behandling på, og derfor har vi arbejdet med at få EBP-tankegangen ind i vores værdier og mål for sygeplejen. Desuden har vi påbegyndt udarbejdelse af kliniske vejledninger for udvalgte områder inden for sygeplejen, der ligeledes, hvor det er relevant henviser til evidensbaserede standarder. Dette vil blive en af de opgaver, der skal arbejdes videre med i Vi har i afdeling M ændret strukturen af det kliniske arbejde ved at lave polyklinikker inden for de endokrinologiske subspecialer: diabetes, thyreoidea, hypofyse, osteoporose og ernæring. 2

3 3 Dette har for sygeplejen betydet, at sygeplejerskerne skulle kvalificere sig til nye opgaver, der overvejende er information og pædagogik i relation til undersøgelser, pleje og behandling. Helle Vagner Konstitueret oversygeplejerske Sygeplejeledelsen Grete Kirketerp, oversygeplejerske, MPM, SD, stud. Cur. studieorlov Helle Vagner, konstitueret oversygeplejerske, diplom i ledelse Jytte Højgaard, konstitueret afdelingssygeplejerske Charlotte Mose Hansen, afdelingssygeplejerske, stud. diplom i ledelse Kirsten Hansen, stedfortræder for afdelingssygeplejerske Anette Guldborg, konstitueret stedfortræder for afdelingssygeplejerske Anne Holm Nyland, udviklingssygeplejerske, Cand. Cur., SD Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje I den kliniske praksis er der formaliserede samarbejdsrelationer med Universitetscenter for sårheling, pædiatrisk afdeling, obstetrisk afdeling, patienthotellet, amtsdiabetessygeplejerske og primærsektor. I uddannelsesmæssige sammenhænge samarbejder plejepersonalet med klinisk sygeplejelærer Anne Grete Schreiner, CVSU-Fyn samt Social- og Sundhedsassistentskolen, Odense. I udviklingsmæssige sammenhænge samarbejder afdelingen med kolleger i oversygeplejerskerådet samt i de af rådet nedsatte arbejdsgrupper. Der er ligeledes samarbejdsflader med de øvrige udviklingssygeplejersker på OUH og Enheden for Sygeplejeforskning. Øvrige samarbejdspartnere er afdelingens læger, sekretærer, diætister, bioanalytikere, fodterapeut, ergo - og fysioterapeuter. 3

4 4 Evidensbaseret praksis i praksis Implementering af evidensbaseret praksis (EBP) er forsat et fokusområde i afdeling M. Monofagligt har indsatsen i 2005 været koncentreret omkring sygeplejefaglige konferencer, hvor vi anvender tænkning og metode bag EBP. Der er således afholdt sygeplejekonferencer 2-3 gange ugentlig i M1 og 1 gang månedligt i ambulatoriet. Måden der arbejdes på er forskellig, idet vi i M1 tager udgangspunkt i en aktuel sammedags situation, medens fremgangsmåden i ambulatoriet er mere case orienteret. Her læses artikler mhp. forberedelse til dagens case/tema. Der er udpeget nøglepersoner i respektive afsnit mhp. at fastholde og guide konferencerne. Herudover deltager udviklingssygeplejersken. En anden måde hvor vi metodisk anvender tænkningen i EBP er i forbindelse med udarbejdelse af kliniske vejledninger. I 2005 er der påbegyndt udarbejdelse af otte evidensbaserede, kliniske vejledninger relateret til specifikke sygeplejeopgaver til afdelingens patienter. Ligeledes er mål og værdier for sygeplejen i afdeling M revideret og tager nu afsæt i tænkningen bag EBP. 4

5 5 Billedet illustrerer en EBP sygepleje konference i afsnit M1, april 2005 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser Oprettelse af sygeplejebemandet anoreksiambulatorium V/ Charlotte Mose Hansen, afdelingssygeplejerske M1 Antallet af anorexipatienter på afdelingen har været stærkt stigende de sidste år. Anorexipatienterne ses hovedsagelig i ambulant regi af læge og diætist. Gennem de senere år har man i det tværfaglige udvalg for anorexi drøftet muligheden for at oprette et sygeplejeambulatorium. Dels for at konverterer lægetimer til sygeplejetimer og dels for at udnytte ressourcer og kvalifikationer bedre. Samtidig kunne man formode, at det nye tiltag ville rette sig mere mod patientperspektivet og således gøre tilbudet til patienterne mere fokuseret ved at tilbyde samtaler og undervisning med et sygeplejefagligt afsæt. Vi forventede ligeledes, at sygeplejebemandet anoreksiambulatorium kunne nedsætte antallet af indlæggelser og derved give en besparelse. 5

6 6 I Maj 2005 blev det besluttet, at oprette et sygeplejeambulatorium for anorexipatienter i Endokrinologisk afdeling M, med opstart den 1. september Denne nyetablering fik indflydelse på det samlede tværfaglige anorexiambulatorium, arbejdsdelingen, kompetenceforholdene og arbejdsplanlægningen. Der blev valgt tre sygeplejersker med specifik kompetence indenfor sygepleje til patienter med anorexi. Alle sygeplejersker var på det kompetente niveau 1. Sygeplejerskerne havde dog brug for ny viden og nye "redskaber" for at kunne udføre de nye sygeplejeopgaver. De deltog alle i uddannelsen "kognitiv terapi", hvilket gav dem nogle redskaber, de straks kunne bruge i deres arbejde med patienterne. Ligeledes har de tre sygeplejersker haft stor gavn af den supervision, de har fået undervejs og stadig får. Det er nu seks måneder siden sygeplejeambulatoriet åbnede. Patienterne giver, ved forespørgsel, udtryk for, at være meget tilfredse med tilbuddet. Sygeplejerskerne planlægger konsultationerne, så disse bliver målrettede med patienternes problemstillinger i fokus. Der er dog stadig brug for vejledning og supervision. Lægerne oplever, at deres tid bliver brugt hos de patienter, der har særligt behov for behandling. Det ser ud til at afdelingens forventning om omlægning af ressourcer holder stik. Vi mangler stadig at få færdiggjort funktionsbeskrivelser og konsultationsvejledninger, som er en opgave for de tre sygeplejersker. Det er interessant at se, hvordan de tre sygeplejersker har udviklet sig fagligt i takt med opgavens karakter. De har i den grad taget ejerskab af "projektet" og er nu meget opmærksomme på, at det skriftlige materiale skal færdiggøres. Desuden har arbejdet i det tværfaglige udvalg bevirket, at der er en øget forståelse for de enkelte faggruppes funktion i ambulatoriet og samarbejdet er styrket. Antallet af indlagte anorexipatienter er faldende den sidste halvdel af året 2005, hvilket kan begrundes med det mere kontinuerlige forløb i ambulatioriet, men da antallet normalt er svingende i perioder, er det endnu for tidligt at konkludere, om det skyldes oprettelse af et sygeplejerskebemandet anorexiambulatorium. 1 Funktionsbeskrivelser for sygeplejersker ansat i endokrinologisk afdeling M, OUH relateret til kompetencesammensætning og kompetenceudvikling. Kan rekvireres hos udviklingssygeplejersken. 6

7 7 Præliminære data fra Osteoporosteskoleprojektet V/ Dorthe Nielsen, sygeplejerske, cand. scient san. September 2000 afviklede vi på afdeling M, et kvalitativt fokus-gruppe-interview med 10 tilfældigt udvalgte patienter med osteoporose samt repræsentanter fra osteoporoseforeningen for at få en fornemmelse af, hvordan patienterne oplevede det daværende behandlingstilbud, og hvad de havde fået ud af dette tilbud. Dette interview viste patienternes subjektive oplevelser, og patienterne beskrev bl.a., at de generelt ikke følte sig klædt på til at tackle sygdommen, der manglede instruktion i fysiske øvelser, og der var ikke tid nok til spørgsmål i ambulatoriet. Derudover gav flere udtryk for, at de følte, at de ikke blev taget alvorligt af egen praktiserende læge. Vi fandt, at flere af disse problemer måske kunne løses ved at etablere en osteoporoseskole. Undervisningen på osteoporoseskole blev varetaget at et tværfagligt team bestående af læger, fysioterapeuter, diætister og sygeplejersker. Der blev undervist i emnerne Hvad sker der i kroppen når man for osteoporose, Undersøgelser, Kost, Faldforebyggelse, Brud og smerter og Medicinsk behandling. Desuden blev deltagerne instrueret i forskellige relevante øvelser som balance og muskelstyrke. Deltagerne lærte at anvende aktiv lændestabilisering for at undgå smerter og belastning ved bevægelse. På hvert hold blev afsat en time til at drøfte, hvordan det er at leve med osteoporose, samt de vilkår, forhold og holdninger til livet, deltagerne besidder og som har betydning for hvordan osteoporose håndteres i det daglige liv. I undervisningen blev det tilstræbt at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære blandt undervisere og deltagere. Der blev benyttet empati, humor, åbenhed og varme. Pædagogisk byggede undervisningen på teorier omkring empowerment, som er den proces, der styrker og støtter patienten til at mestre egen situation. Den enkelte patient får herved øget kompetence til at medvirke aktivt ved beslutninger og målsætninger omkring egen behandling i forbindelse med osteoporose. Undervisningen tog i videst mulige omfang, udgangspunkt i deltagernes daglige liv, ressourcer og erfaringer. Fokus blev holdt på deltagernes handlemuligheder frem for begrænsninger. For at undersøge om Osteoporoseskole generelt var et bedre behandlingstilbud til patienter med osteoporose, besluttede vi med tilladelse fra Etisk Komité september 2000 at vurdere 7

8 8 og evaluere ideen i en prospektiv randomiseret kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. April 2005 var de planlagte 300 patienter inkluderet i projektet (150 patienter fulgte standartforløb og 150 patienter fulgte osteoporoseskoleforløb). Ved inklusion og efter 3, 12 og 24 måneder udleveres der spørgeskemaer omhandlende livskvalitet, medicinsk compliance, fysisk aktivitet, calcium indtag i kosten, viden om osteoporose og fald-hyppighed. Ligeledes fik patienterne foretaget DEXA-scanning ved inklusion, samt efter 1 og 2 års deltagelse. De præliminære resultater ses i tabel 1. Den sidste deltager afslutter den toårige opfølgningsperiode d Tabel 1. Samlet oversigt over præliminære resultater Spørgeskema Antal deltagere Alder Metode Resultat PAVIOS patienters viden om osteoporose Før og efter 3 måneder Calcium-indtag i kosten. Før og efter 3 måneder Medicinsk compliance Efter 3,12,24 måneder 300 personer år Mann Whitney Skolegruppen har signifikant mere viden (P<0.001) end kontrolgruppen 168 personer år T-test Skolegruppen øger signifikant mere deres calciumindtag i kosten med 50 mg/dag. i gennemsnit. (P<0.01) 280 personer år Kapland- Meiers overlevelses analyse. Medicinsk compliance i skolegruppen er signifikant højere end i kontrolgruppen. Livskvalitet Før og efter 3 måneder 168 personer år Mann Whitney Ingen signifikant forskel på de to grupper. Tabel 1 viser opgørelserne af de enkelte delresultater er foretaget på forskellige tidspunkter, hvilket forklarer, at der er et forskelligt antal deltagere i de enkelte opgørelser. De præliminære resultater består af opgørelse af spørgeskemaerne omkring viden om osteoporose, calcium-indtaget i kosten, medicinsk compliance og livskvalitet. De kvantitative data, blev desuden suppleret med kvalitative interviews med seks kvindelige patienter der havde deltaget på osteoporoseskole. 8

9 9 Interviewene gav følgende indsigter i hvad deltagelse på et osteoporoseskolehold, kan få af betydning for den enkeltes daglige livsførelse og håndtering af osteoporose. Opfattelsen af sygdom har betydning for, hvordan viden om osteoporose optages, men også betydning i forhold til overskud og motivation til ændringer i den daglige livsførelse. Osteoporose har betydning for det enkelte menneskes selvværd og selvopfattelse med påvirkning af de nære omgivelser, men også på, hvordan viden optages og osteoporose håndteres. Det er betydningsfuldt at inddrage de pårørende i samarbejdet. De pårørende kan være vigtige ressourcepersoner. Eventuelle begrænsninger hos de pårørende kan være vigtige at få afdækket, da dette kan have betydning for den enkelte patients handleevne. Undervisningen på osteoporoseskolen er med til at øge tryghed og gøre usikkerhed håndterbar i forhold til osteoporose. Flere beskriver øget motivation og øget handlekompetence i forhold til at håndtere osteoporose, men også andre problemstillinger i den daglige livsførelse. Deltagernes parathed og muligheder for at ændre livsførelse afhænger af mange faktorer, habitus, vaner og motivation er vigtige faktorer. Deltagerne viser interesse i at anvende empowerment-tankegangen i forhold til at være medbestemmende over eget liv og helbred. Det har central betydning at mødes med medpatienter og kunne dele oplevelser og erfaringer med hinanden. Dette samvær er med til at øge motivation og overskud hos den enkelte. De endelige resultater af osteoporoseskole-projektet vil foreligge medio

10 10 We got eyes for you V/ Mette Juul Rothmann (projektleder), Lone Hammelsvang, Lillian Petersen, Anne Holm Nyland, Grete Kirketerp, Jan Erik Henriksen We got eyes for you 2 er udviklingsprojekt med fokus på sygeplejeintervention i relation til forebyggelse af nethindeforandringer hos mennesker med diabetes. Formålet med projektet er at afprøve om deltagelse i en øjenskole kan forebygge nethindeforandringer hos mennesker med type 1 og 2 diabetes. I undersøgelsesdesignet indgår randomisering til kontrolgruppe samt til undersøgelsesgruppe er blandt andet gået med at få endelige godkendelse fra Den Videnskabsetiske Komité. Der skulle flere smårettelser til. Den endelig godkendelse kom den 13. april, men inden vi kunne gå i gang med inklusionen, skulle undervisningsmaterialet udarbejdes. Første halvår blev således brugt på at få beskrevet formål og mål for hvert enkelt emne/ lektion. Derefter blev baggrundslitteraturen for hvert emne beskrevet og gennemarbejdet, med henblik på at sikre baggrundsviden for undervisningen. Baggrundslitteraturen blev gennemgået og godkendt af projektgruppen. Ud fra litteraturen blev undervisningsmaterialet udarbejdet i form af powerpoint/overheads til hvert enkelt emne. 1. september blev fastsat til inklusionsstart. Patienterne findes efter øjenlægernes/afdeling E s vurdering af retinopatigrad, samt opfyldelse af øvrige inklusionskriterier. Ved første efterfølgende lægebesøg, informerer lægen om øjenlægens vurdering og retinopatigrad, samt kort om projektet. Patienten tilbydes mundtlig og skriftlig information om projektet af projektsygeplejerskerne. 17 patienter har i 2005 sagt ja til deltagelse i projektet, fordelt på 7 i kontrolgruppen og 10 i interventionsgruppen. I slutningen af november havde vi patienter nok til det første skolehold. For at undgå afbud og uhensigtsmæssige afbrydelser af undervisningen i forbindelse med jul og nytår, blev afvikling af den første øjenskole fastsat til d. 6. januar Projektet har været præsenteret på Sygeplejefagdagen OUH og som poster på DSR Fagdag. 2 Projektbeskrivelse kan rekvireres hos udviklingssygeplejersken 10

11 11 Diabetes livsstilsskole V/ Helle Vagner, konstitueret oversygeplejerske Som et led i OUH s forebyggelsesstrategi er man i Diabetesklinikken sammen med Forsknings- og MTV-afdelingen ved at udføre et MTV-projekt om efterskoleforløb for patienter med type 2 diabetes. Formålet med projektet er i et randomiseret studie, at undersøge effekten af et efterskoleforløb, som sigter på at minimere risikofaktorerne tobak og alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, efter et grundskoleforløb i en allerede etableret Diabetesskole med henblik på afdækning af de kliniske, patientmæssige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. I evalueringen vil forskelle i patienttilfredshed og helbredseffekter i interventions- og kontrolgruppen således blive sammenholdt. Interventionen tager udgangspunkt i den motiverende samtale, og i den forbindelse er tre sygeplejersker fra M1 oplært i denne metode og er ansat som projektmedarbejdere. Projektet forventes at løbe over 4½ år. Inklusion af de første patienter påbegyndtes i december Undervisnings DVD Med patientens øjne V/ Anne Holm Nyland, udviklingssygeplejerske Afdeling M har i samarbejde med Patienthotellet udarbejdet undervisnings DVD en Med patientens øjne om patientservice. Manuskript er skrevet af sygeplejersker i endokrinologisk afdeling M samt personale fra Patienthotellet. Diverse roller spilles af personale fra afdeling M og Patienthotellet samt skuespillerelever fra Odense Teaterskole. Instruktør er Kitter Kejser-Nielsen fra Odense Teaterskole. DVD en er blevet til i et samarbejde med Grafik og Klinisk Foto ved Odense Universitetshospital. DVD en anvendes i undervisning på kurser i patientservice Med patientens øjne. Et koncept der gennem tre år er udviklet i et samarbejde mellem Patienthotellet og afdeling M. DVD kan købes ved henvendelse til Katja Holm Hansen, Patienthotellet, OUH. Undervisningsmanual er under udarbejdelse. 11

12 12 Undervisende opgaver Helle Vagner Indlægsholder og leder af workshop på osteoporose temadag arrangeret af Eli Lilly, hvor temaet var undervisning og vejledning til patienter, der skal opstarte PTH-behandling. Indlægsholder og leder af workshop om PTH-behandling på Landskursus for diabetessygeplejersker, hvor fokus var erfaringsudveksling. Dorthe Nielsen Dansk knoglemedicinsk selskab. Deltagelse i foredragskonkurrence. Deltagelse på osteoporoseskole øger compliance overfor medicinsk behandling Præliminære resultater fra en randomiseret undersøgelse. National temadag for Nøglepersoner i primærsektoren, Patienten med osteoporose i centrum. Odense. Alice Jørgensen Kursusleder og underviser længerevarende efteruddannelse for diabetessygeplejersker Har deltaget i planlægning og afvikling af det første tværfaglige pumpekursus for diabetesteams Hanne Thygesen Diabetes brush-up kursus for sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter kardiologisk afdeling B, OUH - i alt 7 timer DSR- Fyns Amtskreds Det gode patientforløb. Sygeplejersker fra primær- og sekundær sundhedstjeneste; 2½ time Diabetesforeningen diabetes og alkohol; 1 time Afdeling O, OUH diabetes generelt og under faste og operation; 3 timer Afdeling A, OUH diabetes generelt og under faste og operation; 1 time Anette Guldborg Diabetiske fødder og fodsår. Primær sektoren i Hårby Diabetiske fødder og fodsår. DSR Fyns Amtskreds Diabetiske fødder og fodsår. Primær sektor, distrikt syd, Odense 12

13 13 Heidi Nissen Diabetiske senkomplikationer- diabetes, pleje og behandling. DSR - Fyns Amtskreds Diabetes, pleje og behandling. Undervisning af farmakonomer og farmaceuter for Sandoz a/s Charlotte Mose Hansen Underviser og kursusleder på Diabetesforeningens kursus for unge årige med diabetes type 1. Kurset varer en uge og ligger i sommerferieperioden. Der gives flere gange dagligt individuel vejledning i håndtering af den unges sygdom - ofte ud fra erfaringer med udsving i blodsukkerniveau efter dagens aktiviteter (erfaringspædagogik). Denne unikke mulighed for afprøvning og dialog med en behandler i flere dage kan give den unge en god ballast i livet med kronisk sygdom. Ewa Rumanzuk Underviser på Diabetesforeningens kursus for unge årige med type 1 diabetes. Grete Kirketerp & Anne Holm Nyland Implementering af evidensbaseret praksis, Organisering og handleplan. Bispebjerg Hospital, januar 05 Anne Holm Nyland Undervisning på kursus Patientservice i fokus, Patienthotellet og afdeling M, OUH Implementering af evidensbaseret praksis, Organisering og handleplan. Afdeling C, OUH Publikationer Lærebøger Hansen CM. Sygepleje til patienter med spiseforstyrrelser I: Thomsen TB, Hertz J, Scharff-Smith B, Bydam J (red.) Medicinske Sygdomme sygdomslære og sygepleje: Nyt Nordisk Forlag; København 2005 s.: Nyland AH. Sygepleje til patienter med osteoporose I: Thomsen TB, Hertz J, Scharff- Smith B, Bydam J (red.) Medicinske Sygdomme sygdomslære og sygepleje: Nyt Nordisk Forlag; København 2005 s.:

14 14 Årslew-Jensen B, Nyland AH. Aktivitet og mobilisering I: Suhr L, Winther B (red.) Basisbog i sygepleje- krop og velvære. København; Munksgaard Danmark 2006 (in press) Artikler Nyland AH, Kirketerp G. Evidensbaseret praksis i praksis I: Diabetes & Sygepleje (in press) Ryg J, Nissen N, Nielsen D, Brixen K. Patienters og befolkningens viden om osteoporose vurderet ved hjælp af et selvadministreret spørgeskema og via Internettet. Ugeskrift for læger; 2005;167: Bassett B, Hangaard J, Hansen C, Henriksen JE, Vagner H. Diabetesbehandling den fynske model. Månedsskrift for praktisk lægegerning (in press) Foredrag og posters Dorthe Nielsen Multidisciplinary patient education increases compliance to pharmacological treatment of osteoporosis - Preliminary results from a randomised study. Workshop om Compliance. Mundtligt foredrag, Berlin; Ældretemadag, Education for Patients in Groups Increases Empowerment and Knowledge on Osteoporosis. Poster presentation, Svendborg, September 2005 ECTS. European Calcified Tissue Society: A Multi-disciplinary Patient Education programme increases patients dietary intake of calcium. Interim Analysis from a Randomized Prospective Trial : Poster presentation Geneve, Schweiz. Juni 2005 Nyland AH, Kirketerp G, Vagner H, Kragh-Sørensen A, et al. Patietnservice i Fokus. Poster presentation, DSR Fagdag, November 2005 Lone Hammelsvang, Mette J. Rothmann, Lilian Pedersen, Anne Holm Nyland, Grete Kirketerp. We got eyes for you. Poster presentation, DSR fagdag, November 2005 Mette J. Rothmann, Lone Hammelsvang, Lilian Pedersen, Anne Holm Nyland, Grete Kirketerp. We got eyes for you. Præsention af projektet på Sygeplejefagdagen OUH, August. Mundtlig præsentation Kirketerp G, Nyland AH. Impelementing evidence-based nursing in clinical practice. Poster presentation , ICN/Taipei - Taiwan 14

15 15 Dorthe Nielsen 1, Jesper Ryg 1, Nis Nissen 1, Berit Knold 1, Winnie Nielsen 2, Anette R Madsen 1, Lis Stilgren 1, Kim Brixen 1. A Multi-disciplinary Group Education Increases Persistence with Pharmacologica Treatment in Osteoporosis -Interim Analysis from a Randomized Prospective Trial 1 Dept. of Endocrinology, 2 Dept. of Physiotherapy, Odense University Hospital, Odense C, Denmark, Poster presentation Øvrige abstracts MULTI-DISCIPLINARY GROUP EDUCATION INCREASES PERSISTENCE WITH PHARMACOLOGICAL TREATMENT IN OSTEOPOROSIS - INTERIM ANALYSIS FROM A RANDOMISED TRIAL ASBMR 27 th Annual Meeting. Nashville, Tennessee USA. September Dorthe Nielsen, Winnie Nielsen, Berit Knold, Jesper Ryg, Nis Nissen, Lis Stilgren, Anette Riis-Madsen, Kim Brixen Department of Endocrinology and Physiotherapy, Odense University Hospital, DK-5000 Odense C, Denmark Background: Persistence with pharmacological therapy in osteoporosis is often low in clinical settings. Group education increases patients knowledge, however, the effect of such programs on adherence with therapy remains to be demonstrated. Aim: We hypothesized that persistence with pharmacological treatment may be increased by a multi-disciplinary systematic group education program in patients with osteoporosis. Participants and design: This preliminary analysis comprised 280 patients (250 women and 30 men) aged 64 [47 to 81] years, recently diagnosed with osteoporosis. Participants were randomized to either the school (n=146) or control group (n=134). In the school group, patients attended classes for four days during 4 weeks. Each class had 8-12 participants. Teaching performed by nurses, physiotherapists, dieticians, and doctors covered facts on osteoporosis, fractures and pain, diet, preventive measures, balance and exercise, and medical treatment. Participants in the school group also received programmed telephone calls four times during 4 months and an invitation for a follow-up meeting after 12 months. The control group received standard care. DEXA was performed in all participants after 12 and 24 months. Persistence with pharmacological treatment was assessed using a self administered questionnaire at study entry and after 3, 12, and 24 months. 15

16 16 Results: Eighty-eight percent of the patients had started bisphosphonates, 10% raloxifen, and 1% teriparatide. Five and 7 patients were excluded from the control and school groups, respectively, since no specific pharmacological therapy was initiated. At the time of the interim analysis 229, 166, and 61 patients had completed at least 3, 12, or 24- months of follow-up, respectively. During the study, 8 patients (7%) in the control group and 1 patient (1%) in the school group stopped treatment prematurely and persistence with therapy was significantly higher (p<0.02) in the school group compared with controls (Kaplan-Meier). The persistence in both groups, however, was much higher (93-99 % at 24 months) compared with previous studies in clinical cohorts. This suggests that the participants in our study were more motivated than patients in an ordinary clinical setting. This, however, only underscores the significance of our finding in the intervention group. Conclusion: A multi-disciplinary group education program increases the persistence with pharmacological therapy significantly in patients with osteoporosis. Acknowledgements: Kvalitetssikringspuljen at Odense University Hospital, Danish Osteoporosis Society, Augustinus Foundation, Frimondt-Heineke Foundation, Sygekassernes Helse Foundation, Medical Industries: Novo Nordisk, Aventis, Eli Lilly, MSD og Pharma Vinci. A MULTI-DICIPLINARY PATIENT EDUCATION PROGRAM INCREASES PATIENTS DIETARY INTAKE OF CALCIUM INTERIM ANALYSIS FROM A RANDOMIZED PROSPECTIVE TRIAL 2 nd Joint Meeting of the ECTS & IBMS. Geneva, Switzerland, June 2005 Dorthe Nielsen 1, Berit Knold 1, Winnie Nielsen 2, Nis Nissen 1, Jesper Ryg 1, Kim Brixen 1 1 Endocrinology and 2 Physiotherapy Odense University Hospital, Odense C, Denmark Lifestyle factors such as exercise, use of tobacco and alcohol, and dietary habits are independent risk factors for osteoporosis. Programs aiming at individual life style factors and fall prevention programs have significant positive effects, however, only few randomized studies have been performed. Aim: We hypothesised that dietary intake of calcium may be increased by a multidisciplinary systematic education programme in patients with osteoporosis. Participants and design: One-hundred-and-sixty-eight patients aged 48 to 81 years (one- 16

17 17 hundred-and-fifty-six females and twelve males), who were recently diagnosed with osteoporosis and started on specific treatment, were randomised to either the school or control group. In the school-group, patients attended four classes with 8-12 participants during four weeks. Teaching was performed by nurses, physiotherapists, dieticians, and doctors. The classes covered facts on osteoporosis, fractures and pain, diet, preventive measures, balance and exercise, and medical treatment. Teaching was designed to increase empowerment. In this interim analysis, we assessed the dietary calcium intake using a validated questionnaire at study entry and at 3 months. Intake of supplementation with calcium and vitamin-d was not included in the analysis. Results: At study entry, no differences in age (64.6 ± 7.6 years in the control group and 64.4 ± 9.8 years in the school group) or dietary calcium intake (943 ± 332 mg/day vs. 967 ± 375 mg/day) was seen. In the school group (n=90), the patients increased their calcium intake with 50 (-150 to 250) mg/day, (median (interquartil range)), while no change (-325 to 325) in dietary calcium intake were seen in the control group (n=78). This difference was highly significant (p<0.01 between groups). Conclusion: Systematic education of patients with osteoporosis leads to a slightly, however significantly, increased dietary calcium intake. It remains to be demonstrated whether the systematic education program also increases compliance with pharmacological treatment and modifies other life style factors. Acknowledgements: Kvalitetssikringspuljen at Odense University Hospital, Danish Osteoporosis Society, Augustinus Foundation, Frimondt-Heineke Foundation, Sygekassernes Helse Foundation, Medical Industries: Novo Nordisk, Aventis, Eli Lilly, MSD og Pharma Vinci. IMPLEMENTING EVIDENCEBASED NURSING IN CLINICAL PRACTICE ICN 23nd Quadrennial Congress, Taipei/Taiwan may 2005 Kirketerp G, Nyland AH, Dept. of Endocrinology, Odense University Hospital, DK Odense C, Denmark Implementing EBP/EBN in clinical practice means leading nurses to use the method in clinical decision making by use of the elements in Best Clinical Practice, Patients Perspective, Circumstances and Clinical Judgement. 17

18 18 Aim: To focus on evidence-based practice, to communicate knowledge about the underlying philosophy and method as well as implement evidence-based practice into our own department. Method: The underlying philosophy of evidence-based practice is considered exemplary as it includes the patient s values as well as the clinical expertise and the knowledge obtained by research. The method involves problem-based learning and action reflection. Plan for implementation: Lectures in philosophy and method access to the EBP/EBN concept, lectures in literature search, lectures I critical reading of research articles. Anticipated results and conclucion: EBP/EBN becomes a method and a tool for clinical decision making, to discuss patients using the EBP/EBN concept, to query and to differentiate clinical decisions, optimal professional discussion, increased focus on the professional evaluation within nursing, professional decision in nursing will become stronger in an interdisciplinary collaboration, raises new research questions. Invited paper presentation Kirketerp G. Implementering af evidensbaseret praksis i endokrinologisk afdeling M, OUH. MTV og EBP konference, Hindsgavl Slot Implementering af evidensbaseret praksis ved Odense Universitetshospital Uddannelse til evidensbaseret praksis. Forum for professionsbachelorernes Forskningstilknytning, SDU november 2005 Rapporter Delrapport 1 implementering af EBP i endokrinologisk afdeling M Årsrapport klinisk sygepleje 2004, endokrinologisk afdeling M Patientservice i fokus med patientens øjne. Evalueringsrapport udarbejdet af patienthotellet og endokrinologisk afdeling M 18

19 19 Bedømmelsesarbejde Mette Olsen, sygeplejerske, klinisk vejleder Censor på social- og sundhedsassistentskolen, Fyn Grete Kirketerp, oversygeplejerske Beskikket som censor ved Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Institut for Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Anne Holm Nyland, udviklingssygeplejerske Beskikket som censor ved Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Institut for Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Har bedømt 3 opgaver på 2. modul Uddannelsesaktivitet Prægraduat uddannelsesaktivitet Den prægraduate uddannelsesaktivitet ses i tabel 1 Semester Sygeplejestuderende Tabel 1: Oversigt over den prægraduate uddannelsesaktivitet i afdeling M 2005 Afdeling M har i 2005 desuden været uddannelsessted for 10 social- og sundhedsassistentelever Postgraduat uddannelsesaktivitet Den postgraduate uddannelsesaktivitet ses i tabel 2 Uddannelse Deltagere Diplomuddannelse CVSU 3 Tværvidenskabeligt kandidatstudie 1 Sygeplejevidenskabeligt kandidatstudie 1 Diplomlederuddannelse 1 Tabel 2: Oversigt over postgraduat uddannelsesaktivitet i afdeling M

20 20 Postgraduat uddannelse i endokrinologisk sygepleje og behandling Den interne postgraduate uddannelse i medicinsk/endokrinologisk sygepleje og behandling består af i alt 5 moduler. Modul 1 omfatter studiebesøg i respektive afsnit og polyklinikker i afdeling M; i alt 4 dage. På modul 2 undervises der i værdier og mål for OUH, På Sund Kurs, Organisationens opbygning, Afdeling M organisation og samarbejdspartnere, Kvalitets teori, Den Danske Kvalitetsmodel, Medicinsk Teknologi Vurdering, Evidensbaseret Praksis, medicindispensering og administration samt medicinregning; i alt 2 dage. På modul 3 undervises der i diabetes bl.a. fysiologi og patofysiologi samt det at leve med en kronisk sygdom i hverdagen; i alt 3 dage. Modul 4 omfatter undervisning i de øvrige endokrinologiske lidelser fx thyreoidasygdomme, hypofysesygdomme, osteoporose og anoreksi. Modul 5 er et vejlederkursus for sygeplejersker, der er ad hoc vejledere; i alt 1 dag. Al undervisning varetages af afdelingens eget personale både sygeplejersker, læger og diætister, der har særlige kompetencer og kvalifikationer indenfor de nævnte områder. Den samlede postgraduate uddannelse varer ca. 1½ år og er obligatorisk for alle nyansatte sygeplejersker i afdeling M. I 2005 blev modul 3, 4 og 5 afviklet. Modul 3 og 4 blev udbudt til vores samarbejdspartnere samt til andre interesserede sygeplejersker på OUH Sygeplejefortællinger I 2005 er der afviklet et forløb med "Sygeplejefortællinger" i perioden gange á 2 timer med 6 sygeplejersker og 1 sygehjælper. Deltagelse i konferencer, kurser, temadage ICN Taiwan, poster presentation 2 nd Joint Meeting of the ECTS & IBMS. Geneva, Switzerland, June 2005, poster presentation ECTS. European Calcified Tissue Society: Geneve, Schweiz. Juni 2005, poster presentation FEND Athen, September 2005 EASD Athen, September 2005 ASBMR 27 th Annual Meeting. Nashville, Tennessee USA. September , poster presentation 20

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse)

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Addiktiv Sygepleje 11. Nov. 08 Klinisk Sygeplejespecialist Palle Bager Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus Agenda Problem, planlægning, valg Selve undersøgelsen

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING

Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING Neonatalafdelingen i Kolding Bred neonatologi fra GA 28+0 Regionsfunktion Tæt samarbejde med OUH og Skejby 43 plejepersonale Plads

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Referat fra møde d. 23. januar 2014

Referat fra møde d. 23. januar 2014 Helle Brinch, Seniordriftschef, Seniorforvaltning, Kolding kommune Jette Mark Sørensen, Odense Kommune Judith Mølgaard, Direktør, OUH Heidi Have, Afdelingschef, uddannelsesafdelingen, OUH Angelika Kargo,

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere