Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for sygeplejen. Forord og indledning"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5 Oprettelse af sygeplejebemandet anoreksiambulatorium...5 Præliminære data fra Osteoporosteskoleprojektet...7 We got eyes for you...10 Diabetes livsstilsskole...11 Undervisnings DVD Med patientens øjne...11 Undervisende opgaver...12 Publikationer...13 Lærebøger...13 Artikler...14 Foredrag og posters...14 Øvrige abstracts...15 Invited paper presentation...18 Rapporter...18 Bedømmelsesarbejde...19 Uddannelsesaktivitet...19 Prægraduat uddannelsesaktivitet...19 Postgraduat uddannelsesaktivitet...19 Deltagelse i konferencer, kurser, temadage...20 Tillidserhverv...23 Modtagne fondsmidler...24 Bilag

2 2 Vision for sygeplejen Den udførte sygepleje skal være af høj kvalitet og imødekomme brugernes, samfundets og de sygeplejefaglige krav og behov. Sygeplejen skal baseres på såvel forskningsbaseret viden som erfaringsbaseret viden Forord og indledning År 2005 har inden for sygeplejen i afdeling M været præget af stor aktivitet og mange udviklingstiltag, og der er et stort engagement i sygeplejegruppen. Der spores en stigende interesse blandt sygeplejerskerne i afdelingen til at videreuddanne sig inden for sygeplejen. Der er søgning til såvel diplom-, master- og kandidatstudier. Og det er rigtig glædeligt, da vi har brug for disse kompetencer til at løfte den fortsatte udvikling af sygeplejefaget i afdelingen. I 2005 har vi på udviklingsområdet inden for klinisk sygepleje haft fokus på evidensbaseret praksis (EBP), og i det hele taget det, at arbejde evidensbaseret. For at kvalificere sygeplejerskerne til dette arbejde, er næsten alle undervist i litteratursøgning og kritisk læsning. På sygeplejekonferencerne har der efterfølgende været gennemgang af artikler for at træne færdigheder i kritisk læsning. EBP-tanken er ved at blive den måde, vi tænker patientpleje/-behandling på, og derfor har vi arbejdet med at få EBP-tankegangen ind i vores værdier og mål for sygeplejen. Desuden har vi påbegyndt udarbejdelse af kliniske vejledninger for udvalgte områder inden for sygeplejen, der ligeledes, hvor det er relevant henviser til evidensbaserede standarder. Dette vil blive en af de opgaver, der skal arbejdes videre med i Vi har i afdeling M ændret strukturen af det kliniske arbejde ved at lave polyklinikker inden for de endokrinologiske subspecialer: diabetes, thyreoidea, hypofyse, osteoporose og ernæring. 2

3 3 Dette har for sygeplejen betydet, at sygeplejerskerne skulle kvalificere sig til nye opgaver, der overvejende er information og pædagogik i relation til undersøgelser, pleje og behandling. Helle Vagner Konstitueret oversygeplejerske Sygeplejeledelsen Grete Kirketerp, oversygeplejerske, MPM, SD, stud. Cur. studieorlov Helle Vagner, konstitueret oversygeplejerske, diplom i ledelse Jytte Højgaard, konstitueret afdelingssygeplejerske Charlotte Mose Hansen, afdelingssygeplejerske, stud. diplom i ledelse Kirsten Hansen, stedfortræder for afdelingssygeplejerske Anette Guldborg, konstitueret stedfortræder for afdelingssygeplejerske Anne Holm Nyland, udviklingssygeplejerske, Cand. Cur., SD Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje I den kliniske praksis er der formaliserede samarbejdsrelationer med Universitetscenter for sårheling, pædiatrisk afdeling, obstetrisk afdeling, patienthotellet, amtsdiabetessygeplejerske og primærsektor. I uddannelsesmæssige sammenhænge samarbejder plejepersonalet med klinisk sygeplejelærer Anne Grete Schreiner, CVSU-Fyn samt Social- og Sundhedsassistentskolen, Odense. I udviklingsmæssige sammenhænge samarbejder afdelingen med kolleger i oversygeplejerskerådet samt i de af rådet nedsatte arbejdsgrupper. Der er ligeledes samarbejdsflader med de øvrige udviklingssygeplejersker på OUH og Enheden for Sygeplejeforskning. Øvrige samarbejdspartnere er afdelingens læger, sekretærer, diætister, bioanalytikere, fodterapeut, ergo - og fysioterapeuter. 3

4 4 Evidensbaseret praksis i praksis Implementering af evidensbaseret praksis (EBP) er forsat et fokusområde i afdeling M. Monofagligt har indsatsen i 2005 været koncentreret omkring sygeplejefaglige konferencer, hvor vi anvender tænkning og metode bag EBP. Der er således afholdt sygeplejekonferencer 2-3 gange ugentlig i M1 og 1 gang månedligt i ambulatoriet. Måden der arbejdes på er forskellig, idet vi i M1 tager udgangspunkt i en aktuel sammedags situation, medens fremgangsmåden i ambulatoriet er mere case orienteret. Her læses artikler mhp. forberedelse til dagens case/tema. Der er udpeget nøglepersoner i respektive afsnit mhp. at fastholde og guide konferencerne. Herudover deltager udviklingssygeplejersken. En anden måde hvor vi metodisk anvender tænkningen i EBP er i forbindelse med udarbejdelse af kliniske vejledninger. I 2005 er der påbegyndt udarbejdelse af otte evidensbaserede, kliniske vejledninger relateret til specifikke sygeplejeopgaver til afdelingens patienter. Ligeledes er mål og værdier for sygeplejen i afdeling M revideret og tager nu afsæt i tænkningen bag EBP. 4

5 5 Billedet illustrerer en EBP sygepleje konference i afsnit M1, april 2005 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser Oprettelse af sygeplejebemandet anoreksiambulatorium V/ Charlotte Mose Hansen, afdelingssygeplejerske M1 Antallet af anorexipatienter på afdelingen har været stærkt stigende de sidste år. Anorexipatienterne ses hovedsagelig i ambulant regi af læge og diætist. Gennem de senere år har man i det tværfaglige udvalg for anorexi drøftet muligheden for at oprette et sygeplejeambulatorium. Dels for at konverterer lægetimer til sygeplejetimer og dels for at udnytte ressourcer og kvalifikationer bedre. Samtidig kunne man formode, at det nye tiltag ville rette sig mere mod patientperspektivet og således gøre tilbudet til patienterne mere fokuseret ved at tilbyde samtaler og undervisning med et sygeplejefagligt afsæt. Vi forventede ligeledes, at sygeplejebemandet anoreksiambulatorium kunne nedsætte antallet af indlæggelser og derved give en besparelse. 5

6 6 I Maj 2005 blev det besluttet, at oprette et sygeplejeambulatorium for anorexipatienter i Endokrinologisk afdeling M, med opstart den 1. september Denne nyetablering fik indflydelse på det samlede tværfaglige anorexiambulatorium, arbejdsdelingen, kompetenceforholdene og arbejdsplanlægningen. Der blev valgt tre sygeplejersker med specifik kompetence indenfor sygepleje til patienter med anorexi. Alle sygeplejersker var på det kompetente niveau 1. Sygeplejerskerne havde dog brug for ny viden og nye "redskaber" for at kunne udføre de nye sygeplejeopgaver. De deltog alle i uddannelsen "kognitiv terapi", hvilket gav dem nogle redskaber, de straks kunne bruge i deres arbejde med patienterne. Ligeledes har de tre sygeplejersker haft stor gavn af den supervision, de har fået undervejs og stadig får. Det er nu seks måneder siden sygeplejeambulatoriet åbnede. Patienterne giver, ved forespørgsel, udtryk for, at være meget tilfredse med tilbuddet. Sygeplejerskerne planlægger konsultationerne, så disse bliver målrettede med patienternes problemstillinger i fokus. Der er dog stadig brug for vejledning og supervision. Lægerne oplever, at deres tid bliver brugt hos de patienter, der har særligt behov for behandling. Det ser ud til at afdelingens forventning om omlægning af ressourcer holder stik. Vi mangler stadig at få færdiggjort funktionsbeskrivelser og konsultationsvejledninger, som er en opgave for de tre sygeplejersker. Det er interessant at se, hvordan de tre sygeplejersker har udviklet sig fagligt i takt med opgavens karakter. De har i den grad taget ejerskab af "projektet" og er nu meget opmærksomme på, at det skriftlige materiale skal færdiggøres. Desuden har arbejdet i det tværfaglige udvalg bevirket, at der er en øget forståelse for de enkelte faggruppes funktion i ambulatoriet og samarbejdet er styrket. Antallet af indlagte anorexipatienter er faldende den sidste halvdel af året 2005, hvilket kan begrundes med det mere kontinuerlige forløb i ambulatioriet, men da antallet normalt er svingende i perioder, er det endnu for tidligt at konkludere, om det skyldes oprettelse af et sygeplejerskebemandet anorexiambulatorium. 1 Funktionsbeskrivelser for sygeplejersker ansat i endokrinologisk afdeling M, OUH relateret til kompetencesammensætning og kompetenceudvikling. Kan rekvireres hos udviklingssygeplejersken. 6

7 7 Præliminære data fra Osteoporosteskoleprojektet V/ Dorthe Nielsen, sygeplejerske, cand. scient san. September 2000 afviklede vi på afdeling M, et kvalitativt fokus-gruppe-interview med 10 tilfældigt udvalgte patienter med osteoporose samt repræsentanter fra osteoporoseforeningen for at få en fornemmelse af, hvordan patienterne oplevede det daværende behandlingstilbud, og hvad de havde fået ud af dette tilbud. Dette interview viste patienternes subjektive oplevelser, og patienterne beskrev bl.a., at de generelt ikke følte sig klædt på til at tackle sygdommen, der manglede instruktion i fysiske øvelser, og der var ikke tid nok til spørgsmål i ambulatoriet. Derudover gav flere udtryk for, at de følte, at de ikke blev taget alvorligt af egen praktiserende læge. Vi fandt, at flere af disse problemer måske kunne løses ved at etablere en osteoporoseskole. Undervisningen på osteoporoseskole blev varetaget at et tværfagligt team bestående af læger, fysioterapeuter, diætister og sygeplejersker. Der blev undervist i emnerne Hvad sker der i kroppen når man for osteoporose, Undersøgelser, Kost, Faldforebyggelse, Brud og smerter og Medicinsk behandling. Desuden blev deltagerne instrueret i forskellige relevante øvelser som balance og muskelstyrke. Deltagerne lærte at anvende aktiv lændestabilisering for at undgå smerter og belastning ved bevægelse. På hvert hold blev afsat en time til at drøfte, hvordan det er at leve med osteoporose, samt de vilkår, forhold og holdninger til livet, deltagerne besidder og som har betydning for hvordan osteoporose håndteres i det daglige liv. I undervisningen blev det tilstræbt at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære blandt undervisere og deltagere. Der blev benyttet empati, humor, åbenhed og varme. Pædagogisk byggede undervisningen på teorier omkring empowerment, som er den proces, der styrker og støtter patienten til at mestre egen situation. Den enkelte patient får herved øget kompetence til at medvirke aktivt ved beslutninger og målsætninger omkring egen behandling i forbindelse med osteoporose. Undervisningen tog i videst mulige omfang, udgangspunkt i deltagernes daglige liv, ressourcer og erfaringer. Fokus blev holdt på deltagernes handlemuligheder frem for begrænsninger. For at undersøge om Osteoporoseskole generelt var et bedre behandlingstilbud til patienter med osteoporose, besluttede vi med tilladelse fra Etisk Komité september 2000 at vurdere 7

8 8 og evaluere ideen i en prospektiv randomiseret kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. April 2005 var de planlagte 300 patienter inkluderet i projektet (150 patienter fulgte standartforløb og 150 patienter fulgte osteoporoseskoleforløb). Ved inklusion og efter 3, 12 og 24 måneder udleveres der spørgeskemaer omhandlende livskvalitet, medicinsk compliance, fysisk aktivitet, calcium indtag i kosten, viden om osteoporose og fald-hyppighed. Ligeledes fik patienterne foretaget DEXA-scanning ved inklusion, samt efter 1 og 2 års deltagelse. De præliminære resultater ses i tabel 1. Den sidste deltager afslutter den toårige opfølgningsperiode d Tabel 1. Samlet oversigt over præliminære resultater Spørgeskema Antal deltagere Alder Metode Resultat PAVIOS patienters viden om osteoporose Før og efter 3 måneder Calcium-indtag i kosten. Før og efter 3 måneder Medicinsk compliance Efter 3,12,24 måneder 300 personer år Mann Whitney Skolegruppen har signifikant mere viden (P<0.001) end kontrolgruppen 168 personer år T-test Skolegruppen øger signifikant mere deres calciumindtag i kosten med 50 mg/dag. i gennemsnit. (P<0.01) 280 personer år Kapland- Meiers overlevelses analyse. Medicinsk compliance i skolegruppen er signifikant højere end i kontrolgruppen. Livskvalitet Før og efter 3 måneder 168 personer år Mann Whitney Ingen signifikant forskel på de to grupper. Tabel 1 viser opgørelserne af de enkelte delresultater er foretaget på forskellige tidspunkter, hvilket forklarer, at der er et forskelligt antal deltagere i de enkelte opgørelser. De præliminære resultater består af opgørelse af spørgeskemaerne omkring viden om osteoporose, calcium-indtaget i kosten, medicinsk compliance og livskvalitet. De kvantitative data, blev desuden suppleret med kvalitative interviews med seks kvindelige patienter der havde deltaget på osteoporoseskole. 8

9 9 Interviewene gav følgende indsigter i hvad deltagelse på et osteoporoseskolehold, kan få af betydning for den enkeltes daglige livsførelse og håndtering af osteoporose. Opfattelsen af sygdom har betydning for, hvordan viden om osteoporose optages, men også betydning i forhold til overskud og motivation til ændringer i den daglige livsførelse. Osteoporose har betydning for det enkelte menneskes selvværd og selvopfattelse med påvirkning af de nære omgivelser, men også på, hvordan viden optages og osteoporose håndteres. Det er betydningsfuldt at inddrage de pårørende i samarbejdet. De pårørende kan være vigtige ressourcepersoner. Eventuelle begrænsninger hos de pårørende kan være vigtige at få afdækket, da dette kan have betydning for den enkelte patients handleevne. Undervisningen på osteoporoseskolen er med til at øge tryghed og gøre usikkerhed håndterbar i forhold til osteoporose. Flere beskriver øget motivation og øget handlekompetence i forhold til at håndtere osteoporose, men også andre problemstillinger i den daglige livsførelse. Deltagernes parathed og muligheder for at ændre livsførelse afhænger af mange faktorer, habitus, vaner og motivation er vigtige faktorer. Deltagerne viser interesse i at anvende empowerment-tankegangen i forhold til at være medbestemmende over eget liv og helbred. Det har central betydning at mødes med medpatienter og kunne dele oplevelser og erfaringer med hinanden. Dette samvær er med til at øge motivation og overskud hos den enkelte. De endelige resultater af osteoporoseskole-projektet vil foreligge medio

10 10 We got eyes for you V/ Mette Juul Rothmann (projektleder), Lone Hammelsvang, Lillian Petersen, Anne Holm Nyland, Grete Kirketerp, Jan Erik Henriksen We got eyes for you 2 er udviklingsprojekt med fokus på sygeplejeintervention i relation til forebyggelse af nethindeforandringer hos mennesker med diabetes. Formålet med projektet er at afprøve om deltagelse i en øjenskole kan forebygge nethindeforandringer hos mennesker med type 1 og 2 diabetes. I undersøgelsesdesignet indgår randomisering til kontrolgruppe samt til undersøgelsesgruppe er blandt andet gået med at få endelige godkendelse fra Den Videnskabsetiske Komité. Der skulle flere smårettelser til. Den endelig godkendelse kom den 13. april, men inden vi kunne gå i gang med inklusionen, skulle undervisningsmaterialet udarbejdes. Første halvår blev således brugt på at få beskrevet formål og mål for hvert enkelt emne/ lektion. Derefter blev baggrundslitteraturen for hvert emne beskrevet og gennemarbejdet, med henblik på at sikre baggrundsviden for undervisningen. Baggrundslitteraturen blev gennemgået og godkendt af projektgruppen. Ud fra litteraturen blev undervisningsmaterialet udarbejdet i form af powerpoint/overheads til hvert enkelt emne. 1. september blev fastsat til inklusionsstart. Patienterne findes efter øjenlægernes/afdeling E s vurdering af retinopatigrad, samt opfyldelse af øvrige inklusionskriterier. Ved første efterfølgende lægebesøg, informerer lægen om øjenlægens vurdering og retinopatigrad, samt kort om projektet. Patienten tilbydes mundtlig og skriftlig information om projektet af projektsygeplejerskerne. 17 patienter har i 2005 sagt ja til deltagelse i projektet, fordelt på 7 i kontrolgruppen og 10 i interventionsgruppen. I slutningen af november havde vi patienter nok til det første skolehold. For at undgå afbud og uhensigtsmæssige afbrydelser af undervisningen i forbindelse med jul og nytår, blev afvikling af den første øjenskole fastsat til d. 6. januar Projektet har været præsenteret på Sygeplejefagdagen OUH og som poster på DSR Fagdag. 2 Projektbeskrivelse kan rekvireres hos udviklingssygeplejersken 10

11 11 Diabetes livsstilsskole V/ Helle Vagner, konstitueret oversygeplejerske Som et led i OUH s forebyggelsesstrategi er man i Diabetesklinikken sammen med Forsknings- og MTV-afdelingen ved at udføre et MTV-projekt om efterskoleforløb for patienter med type 2 diabetes. Formålet med projektet er i et randomiseret studie, at undersøge effekten af et efterskoleforløb, som sigter på at minimere risikofaktorerne tobak og alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, efter et grundskoleforløb i en allerede etableret Diabetesskole med henblik på afdækning af de kliniske, patientmæssige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. I evalueringen vil forskelle i patienttilfredshed og helbredseffekter i interventions- og kontrolgruppen således blive sammenholdt. Interventionen tager udgangspunkt i den motiverende samtale, og i den forbindelse er tre sygeplejersker fra M1 oplært i denne metode og er ansat som projektmedarbejdere. Projektet forventes at løbe over 4½ år. Inklusion af de første patienter påbegyndtes i december Undervisnings DVD Med patientens øjne V/ Anne Holm Nyland, udviklingssygeplejerske Afdeling M har i samarbejde med Patienthotellet udarbejdet undervisnings DVD en Med patientens øjne om patientservice. Manuskript er skrevet af sygeplejersker i endokrinologisk afdeling M samt personale fra Patienthotellet. Diverse roller spilles af personale fra afdeling M og Patienthotellet samt skuespillerelever fra Odense Teaterskole. Instruktør er Kitter Kejser-Nielsen fra Odense Teaterskole. DVD en er blevet til i et samarbejde med Grafik og Klinisk Foto ved Odense Universitetshospital. DVD en anvendes i undervisning på kurser i patientservice Med patientens øjne. Et koncept der gennem tre år er udviklet i et samarbejde mellem Patienthotellet og afdeling M. DVD kan købes ved henvendelse til Katja Holm Hansen, Patienthotellet, OUH. Undervisningsmanual er under udarbejdelse. 11

12 12 Undervisende opgaver Helle Vagner Indlægsholder og leder af workshop på osteoporose temadag arrangeret af Eli Lilly, hvor temaet var undervisning og vejledning til patienter, der skal opstarte PTH-behandling. Indlægsholder og leder af workshop om PTH-behandling på Landskursus for diabetessygeplejersker, hvor fokus var erfaringsudveksling. Dorthe Nielsen Dansk knoglemedicinsk selskab. Deltagelse i foredragskonkurrence. Deltagelse på osteoporoseskole øger compliance overfor medicinsk behandling Præliminære resultater fra en randomiseret undersøgelse. National temadag for Nøglepersoner i primærsektoren, Patienten med osteoporose i centrum. Odense. Alice Jørgensen Kursusleder og underviser længerevarende efteruddannelse for diabetessygeplejersker Har deltaget i planlægning og afvikling af det første tværfaglige pumpekursus for diabetesteams Hanne Thygesen Diabetes brush-up kursus for sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter kardiologisk afdeling B, OUH - i alt 7 timer DSR- Fyns Amtskreds Det gode patientforløb. Sygeplejersker fra primær- og sekundær sundhedstjeneste; 2½ time Diabetesforeningen diabetes og alkohol; 1 time Afdeling O, OUH diabetes generelt og under faste og operation; 3 timer Afdeling A, OUH diabetes generelt og under faste og operation; 1 time Anette Guldborg Diabetiske fødder og fodsår. Primær sektoren i Hårby Diabetiske fødder og fodsår. DSR Fyns Amtskreds Diabetiske fødder og fodsår. Primær sektor, distrikt syd, Odense 12

13 13 Heidi Nissen Diabetiske senkomplikationer- diabetes, pleje og behandling. DSR - Fyns Amtskreds Diabetes, pleje og behandling. Undervisning af farmakonomer og farmaceuter for Sandoz a/s Charlotte Mose Hansen Underviser og kursusleder på Diabetesforeningens kursus for unge årige med diabetes type 1. Kurset varer en uge og ligger i sommerferieperioden. Der gives flere gange dagligt individuel vejledning i håndtering af den unges sygdom - ofte ud fra erfaringer med udsving i blodsukkerniveau efter dagens aktiviteter (erfaringspædagogik). Denne unikke mulighed for afprøvning og dialog med en behandler i flere dage kan give den unge en god ballast i livet med kronisk sygdom. Ewa Rumanzuk Underviser på Diabetesforeningens kursus for unge årige med type 1 diabetes. Grete Kirketerp & Anne Holm Nyland Implementering af evidensbaseret praksis, Organisering og handleplan. Bispebjerg Hospital, januar 05 Anne Holm Nyland Undervisning på kursus Patientservice i fokus, Patienthotellet og afdeling M, OUH Implementering af evidensbaseret praksis, Organisering og handleplan. Afdeling C, OUH Publikationer Lærebøger Hansen CM. Sygepleje til patienter med spiseforstyrrelser I: Thomsen TB, Hertz J, Scharff-Smith B, Bydam J (red.) Medicinske Sygdomme sygdomslære og sygepleje: Nyt Nordisk Forlag; København 2005 s.: Nyland AH. Sygepleje til patienter med osteoporose I: Thomsen TB, Hertz J, Scharff- Smith B, Bydam J (red.) Medicinske Sygdomme sygdomslære og sygepleje: Nyt Nordisk Forlag; København 2005 s.:

14 14 Årslew-Jensen B, Nyland AH. Aktivitet og mobilisering I: Suhr L, Winther B (red.) Basisbog i sygepleje- krop og velvære. København; Munksgaard Danmark 2006 (in press) Artikler Nyland AH, Kirketerp G. Evidensbaseret praksis i praksis I: Diabetes & Sygepleje (in press) Ryg J, Nissen N, Nielsen D, Brixen K. Patienters og befolkningens viden om osteoporose vurderet ved hjælp af et selvadministreret spørgeskema og via Internettet. Ugeskrift for læger; 2005;167: Bassett B, Hangaard J, Hansen C, Henriksen JE, Vagner H. Diabetesbehandling den fynske model. Månedsskrift for praktisk lægegerning (in press) Foredrag og posters Dorthe Nielsen Multidisciplinary patient education increases compliance to pharmacological treatment of osteoporosis - Preliminary results from a randomised study. Workshop om Compliance. Mundtligt foredrag, Berlin; Ældretemadag, Education for Patients in Groups Increases Empowerment and Knowledge on Osteoporosis. Poster presentation, Svendborg, September 2005 ECTS. European Calcified Tissue Society: A Multi-disciplinary Patient Education programme increases patients dietary intake of calcium. Interim Analysis from a Randomized Prospective Trial : Poster presentation Geneve, Schweiz. Juni 2005 Nyland AH, Kirketerp G, Vagner H, Kragh-Sørensen A, et al. Patietnservice i Fokus. Poster presentation, DSR Fagdag, November 2005 Lone Hammelsvang, Mette J. Rothmann, Lilian Pedersen, Anne Holm Nyland, Grete Kirketerp. We got eyes for you. Poster presentation, DSR fagdag, November 2005 Mette J. Rothmann, Lone Hammelsvang, Lilian Pedersen, Anne Holm Nyland, Grete Kirketerp. We got eyes for you. Præsention af projektet på Sygeplejefagdagen OUH, August. Mundtlig præsentation Kirketerp G, Nyland AH. Impelementing evidence-based nursing in clinical practice. Poster presentation , ICN/Taipei - Taiwan 14

15 15 Dorthe Nielsen 1, Jesper Ryg 1, Nis Nissen 1, Berit Knold 1, Winnie Nielsen 2, Anette R Madsen 1, Lis Stilgren 1, Kim Brixen 1. A Multi-disciplinary Group Education Increases Persistence with Pharmacologica Treatment in Osteoporosis -Interim Analysis from a Randomized Prospective Trial 1 Dept. of Endocrinology, 2 Dept. of Physiotherapy, Odense University Hospital, Odense C, Denmark, Poster presentation Øvrige abstracts MULTI-DISCIPLINARY GROUP EDUCATION INCREASES PERSISTENCE WITH PHARMACOLOGICAL TREATMENT IN OSTEOPOROSIS - INTERIM ANALYSIS FROM A RANDOMISED TRIAL ASBMR 27 th Annual Meeting. Nashville, Tennessee USA. September Dorthe Nielsen, Winnie Nielsen, Berit Knold, Jesper Ryg, Nis Nissen, Lis Stilgren, Anette Riis-Madsen, Kim Brixen Department of Endocrinology and Physiotherapy, Odense University Hospital, DK-5000 Odense C, Denmark Background: Persistence with pharmacological therapy in osteoporosis is often low in clinical settings. Group education increases patients knowledge, however, the effect of such programs on adherence with therapy remains to be demonstrated. Aim: We hypothesized that persistence with pharmacological treatment may be increased by a multi-disciplinary systematic group education program in patients with osteoporosis. Participants and design: This preliminary analysis comprised 280 patients (250 women and 30 men) aged 64 [47 to 81] years, recently diagnosed with osteoporosis. Participants were randomized to either the school (n=146) or control group (n=134). In the school group, patients attended classes for four days during 4 weeks. Each class had 8-12 participants. Teaching performed by nurses, physiotherapists, dieticians, and doctors covered facts on osteoporosis, fractures and pain, diet, preventive measures, balance and exercise, and medical treatment. Participants in the school group also received programmed telephone calls four times during 4 months and an invitation for a follow-up meeting after 12 months. The control group received standard care. DEXA was performed in all participants after 12 and 24 months. Persistence with pharmacological treatment was assessed using a self administered questionnaire at study entry and after 3, 12, and 24 months. 15

16 16 Results: Eighty-eight percent of the patients had started bisphosphonates, 10% raloxifen, and 1% teriparatide. Five and 7 patients were excluded from the control and school groups, respectively, since no specific pharmacological therapy was initiated. At the time of the interim analysis 229, 166, and 61 patients had completed at least 3, 12, or 24- months of follow-up, respectively. During the study, 8 patients (7%) in the control group and 1 patient (1%) in the school group stopped treatment prematurely and persistence with therapy was significantly higher (p<0.02) in the school group compared with controls (Kaplan-Meier). The persistence in both groups, however, was much higher (93-99 % at 24 months) compared with previous studies in clinical cohorts. This suggests that the participants in our study were more motivated than patients in an ordinary clinical setting. This, however, only underscores the significance of our finding in the intervention group. Conclusion: A multi-disciplinary group education program increases the persistence with pharmacological therapy significantly in patients with osteoporosis. Acknowledgements: Kvalitetssikringspuljen at Odense University Hospital, Danish Osteoporosis Society, Augustinus Foundation, Frimondt-Heineke Foundation, Sygekassernes Helse Foundation, Medical Industries: Novo Nordisk, Aventis, Eli Lilly, MSD og Pharma Vinci. A MULTI-DICIPLINARY PATIENT EDUCATION PROGRAM INCREASES PATIENTS DIETARY INTAKE OF CALCIUM INTERIM ANALYSIS FROM A RANDOMIZED PROSPECTIVE TRIAL 2 nd Joint Meeting of the ECTS & IBMS. Geneva, Switzerland, June 2005 Dorthe Nielsen 1, Berit Knold 1, Winnie Nielsen 2, Nis Nissen 1, Jesper Ryg 1, Kim Brixen 1 1 Endocrinology and 2 Physiotherapy Odense University Hospital, Odense C, Denmark Lifestyle factors such as exercise, use of tobacco and alcohol, and dietary habits are independent risk factors for osteoporosis. Programs aiming at individual life style factors and fall prevention programs have significant positive effects, however, only few randomized studies have been performed. Aim: We hypothesised that dietary intake of calcium may be increased by a multidisciplinary systematic education programme in patients with osteoporosis. Participants and design: One-hundred-and-sixty-eight patients aged 48 to 81 years (one- 16

17 17 hundred-and-fifty-six females and twelve males), who were recently diagnosed with osteoporosis and started on specific treatment, were randomised to either the school or control group. In the school-group, patients attended four classes with 8-12 participants during four weeks. Teaching was performed by nurses, physiotherapists, dieticians, and doctors. The classes covered facts on osteoporosis, fractures and pain, diet, preventive measures, balance and exercise, and medical treatment. Teaching was designed to increase empowerment. In this interim analysis, we assessed the dietary calcium intake using a validated questionnaire at study entry and at 3 months. Intake of supplementation with calcium and vitamin-d was not included in the analysis. Results: At study entry, no differences in age (64.6 ± 7.6 years in the control group and 64.4 ± 9.8 years in the school group) or dietary calcium intake (943 ± 332 mg/day vs. 967 ± 375 mg/day) was seen. In the school group (n=90), the patients increased their calcium intake with 50 (-150 to 250) mg/day, (median (interquartil range)), while no change (-325 to 325) in dietary calcium intake were seen in the control group (n=78). This difference was highly significant (p<0.01 between groups). Conclusion: Systematic education of patients with osteoporosis leads to a slightly, however significantly, increased dietary calcium intake. It remains to be demonstrated whether the systematic education program also increases compliance with pharmacological treatment and modifies other life style factors. Acknowledgements: Kvalitetssikringspuljen at Odense University Hospital, Danish Osteoporosis Society, Augustinus Foundation, Frimondt-Heineke Foundation, Sygekassernes Helse Foundation, Medical Industries: Novo Nordisk, Aventis, Eli Lilly, MSD og Pharma Vinci. IMPLEMENTING EVIDENCEBASED NURSING IN CLINICAL PRACTICE ICN 23nd Quadrennial Congress, Taipei/Taiwan may 2005 Kirketerp G, Nyland AH, Dept. of Endocrinology, Odense University Hospital, DK Odense C, Denmark Implementing EBP/EBN in clinical practice means leading nurses to use the method in clinical decision making by use of the elements in Best Clinical Practice, Patients Perspective, Circumstances and Clinical Judgement. 17

18 18 Aim: To focus on evidence-based practice, to communicate knowledge about the underlying philosophy and method as well as implement evidence-based practice into our own department. Method: The underlying philosophy of evidence-based practice is considered exemplary as it includes the patient s values as well as the clinical expertise and the knowledge obtained by research. The method involves problem-based learning and action reflection. Plan for implementation: Lectures in philosophy and method access to the EBP/EBN concept, lectures in literature search, lectures I critical reading of research articles. Anticipated results and conclucion: EBP/EBN becomes a method and a tool for clinical decision making, to discuss patients using the EBP/EBN concept, to query and to differentiate clinical decisions, optimal professional discussion, increased focus on the professional evaluation within nursing, professional decision in nursing will become stronger in an interdisciplinary collaboration, raises new research questions. Invited paper presentation Kirketerp G. Implementering af evidensbaseret praksis i endokrinologisk afdeling M, OUH. MTV og EBP konference, Hindsgavl Slot Implementering af evidensbaseret praksis ved Odense Universitetshospital Uddannelse til evidensbaseret praksis. Forum for professionsbachelorernes Forskningstilknytning, SDU november 2005 Rapporter Delrapport 1 implementering af EBP i endokrinologisk afdeling M Årsrapport klinisk sygepleje 2004, endokrinologisk afdeling M Patientservice i fokus med patientens øjne. Evalueringsrapport udarbejdet af patienthotellet og endokrinologisk afdeling M 18

19 19 Bedømmelsesarbejde Mette Olsen, sygeplejerske, klinisk vejleder Censor på social- og sundhedsassistentskolen, Fyn Grete Kirketerp, oversygeplejerske Beskikket som censor ved Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Institut for Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Anne Holm Nyland, udviklingssygeplejerske Beskikket som censor ved Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Institut for Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Har bedømt 3 opgaver på 2. modul Uddannelsesaktivitet Prægraduat uddannelsesaktivitet Den prægraduate uddannelsesaktivitet ses i tabel 1 Semester Sygeplejestuderende Tabel 1: Oversigt over den prægraduate uddannelsesaktivitet i afdeling M 2005 Afdeling M har i 2005 desuden været uddannelsessted for 10 social- og sundhedsassistentelever Postgraduat uddannelsesaktivitet Den postgraduate uddannelsesaktivitet ses i tabel 2 Uddannelse Deltagere Diplomuddannelse CVSU 3 Tværvidenskabeligt kandidatstudie 1 Sygeplejevidenskabeligt kandidatstudie 1 Diplomlederuddannelse 1 Tabel 2: Oversigt over postgraduat uddannelsesaktivitet i afdeling M

20 20 Postgraduat uddannelse i endokrinologisk sygepleje og behandling Den interne postgraduate uddannelse i medicinsk/endokrinologisk sygepleje og behandling består af i alt 5 moduler. Modul 1 omfatter studiebesøg i respektive afsnit og polyklinikker i afdeling M; i alt 4 dage. På modul 2 undervises der i værdier og mål for OUH, På Sund Kurs, Organisationens opbygning, Afdeling M organisation og samarbejdspartnere, Kvalitets teori, Den Danske Kvalitetsmodel, Medicinsk Teknologi Vurdering, Evidensbaseret Praksis, medicindispensering og administration samt medicinregning; i alt 2 dage. På modul 3 undervises der i diabetes bl.a. fysiologi og patofysiologi samt det at leve med en kronisk sygdom i hverdagen; i alt 3 dage. Modul 4 omfatter undervisning i de øvrige endokrinologiske lidelser fx thyreoidasygdomme, hypofysesygdomme, osteoporose og anoreksi. Modul 5 er et vejlederkursus for sygeplejersker, der er ad hoc vejledere; i alt 1 dag. Al undervisning varetages af afdelingens eget personale både sygeplejersker, læger og diætister, der har særlige kompetencer og kvalifikationer indenfor de nævnte områder. Den samlede postgraduate uddannelse varer ca. 1½ år og er obligatorisk for alle nyansatte sygeplejersker i afdeling M. I 2005 blev modul 3, 4 og 5 afviklet. Modul 3 og 4 blev udbudt til vores samarbejdspartnere samt til andre interesserede sygeplejersker på OUH Sygeplejefortællinger I 2005 er der afviklet et forløb med "Sygeplejefortællinger" i perioden gange á 2 timer med 6 sygeplejersker og 1 sygehjælper. Deltagelse i konferencer, kurser, temadage ICN Taiwan, poster presentation 2 nd Joint Meeting of the ECTS & IBMS. Geneva, Switzerland, June 2005, poster presentation ECTS. European Calcified Tissue Society: Geneve, Schweiz. Juni 2005, poster presentation FEND Athen, September 2005 EASD Athen, September 2005 ASBMR 27 th Annual Meeting. Nashville, Tennessee USA. September , poster presentation 20

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Mellem idealer og realiteter

Mellem idealer og realiteter Mellem idealer og realiteter En virkningsevaluering af Diabetesskolen på Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital Nete Schwennesen Anna Paldam Folker Vibeke Stenov Rie Duun Ingrid Willaing

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Bente Borg Christensen

Bente Borg Christensen Masterprojekt Guidet Egen-Beslutning i psykiatrisk sygepleje Et kvalitetsudviklingsprojekt af Bente Borg Christensen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 7/2006

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb

KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb REMOTE REHABILITATION AND SUPPORT Caretech Innovation & Regionshospitalet Silkeborg Remote Rehabilitation and Support Projektet

Læs mere

EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet

EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet 2005 Egenomsorg en litteraturbaseret udredning af begrebet Lene Dørfler og Helle Ploug Hansen Egenomsorg en litteraturbaseret udredning af begrebet

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN

NYE TIDER I ÆLDREPLEJEN Nyet i deriæl dr epl ej en bet y dni ngenafi ndf l y del s epåegnear bej ds t i der Bes k r i v el s eafi nt er v ent i onerogk ons ek v ens erf orar bej ds t i ds pl anl ægni ngen Ki r st ennabeni el

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital April 2002 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud

Læs mere

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN - udvikling af en fælles begrebsramme 2009 udvikling af en fælles begrebsramme Uddannelse & Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION 1 BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION REDAKTION: Morten Kromann Nielsen,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis?

Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis? 0 Projektrapport Simulation, læring og praksis Hvordan styrker vi båndet mellem simulation og praksis? afviklet på Glostrup Hospital i perioden 01.08.2008-31.12.2009 Udarbejdet december 2009 af Hanne Selberg

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

rev. 06.12.13 - Marie Møldrup, Rikke Møller Jensen og Stine langballe

rev. 06.12.13 - Marie Møldrup, Rikke Møller Jensen og Stine langballe PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelsen er udarbejdet ud fra bogen: Projektledelse i sundhedsvæsenet fra idé til resultat af Hanne Dahlerup og Thomas Hanberg Sørensen (2010). Projektnavn - Aktivitetsbaseret

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Udarbejdet af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere