Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for sygeplejen. Forord og indledning"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5 Oprettelse af sygeplejebemandet anoreksiambulatorium...5 Præliminære data fra Osteoporosteskoleprojektet...7 We got eyes for you...10 Diabetes livsstilsskole...11 Undervisnings DVD Med patientens øjne...11 Undervisende opgaver...12 Publikationer...13 Lærebøger...13 Artikler...14 Foredrag og posters...14 Øvrige abstracts...15 Invited paper presentation...18 Rapporter...18 Bedømmelsesarbejde...19 Uddannelsesaktivitet...19 Prægraduat uddannelsesaktivitet...19 Postgraduat uddannelsesaktivitet...19 Deltagelse i konferencer, kurser, temadage...20 Tillidserhverv...23 Modtagne fondsmidler...24 Bilag

2 2 Vision for sygeplejen Den udførte sygepleje skal være af høj kvalitet og imødekomme brugernes, samfundets og de sygeplejefaglige krav og behov. Sygeplejen skal baseres på såvel forskningsbaseret viden som erfaringsbaseret viden Forord og indledning År 2005 har inden for sygeplejen i afdeling M været præget af stor aktivitet og mange udviklingstiltag, og der er et stort engagement i sygeplejegruppen. Der spores en stigende interesse blandt sygeplejerskerne i afdelingen til at videreuddanne sig inden for sygeplejen. Der er søgning til såvel diplom-, master- og kandidatstudier. Og det er rigtig glædeligt, da vi har brug for disse kompetencer til at løfte den fortsatte udvikling af sygeplejefaget i afdelingen. I 2005 har vi på udviklingsområdet inden for klinisk sygepleje haft fokus på evidensbaseret praksis (EBP), og i det hele taget det, at arbejde evidensbaseret. For at kvalificere sygeplejerskerne til dette arbejde, er næsten alle undervist i litteratursøgning og kritisk læsning. På sygeplejekonferencerne har der efterfølgende været gennemgang af artikler for at træne færdigheder i kritisk læsning. EBP-tanken er ved at blive den måde, vi tænker patientpleje/-behandling på, og derfor har vi arbejdet med at få EBP-tankegangen ind i vores værdier og mål for sygeplejen. Desuden har vi påbegyndt udarbejdelse af kliniske vejledninger for udvalgte områder inden for sygeplejen, der ligeledes, hvor det er relevant henviser til evidensbaserede standarder. Dette vil blive en af de opgaver, der skal arbejdes videre med i Vi har i afdeling M ændret strukturen af det kliniske arbejde ved at lave polyklinikker inden for de endokrinologiske subspecialer: diabetes, thyreoidea, hypofyse, osteoporose og ernæring. 2

3 3 Dette har for sygeplejen betydet, at sygeplejerskerne skulle kvalificere sig til nye opgaver, der overvejende er information og pædagogik i relation til undersøgelser, pleje og behandling. Helle Vagner Konstitueret oversygeplejerske Sygeplejeledelsen Grete Kirketerp, oversygeplejerske, MPM, SD, stud. Cur. studieorlov Helle Vagner, konstitueret oversygeplejerske, diplom i ledelse Jytte Højgaard, konstitueret afdelingssygeplejerske Charlotte Mose Hansen, afdelingssygeplejerske, stud. diplom i ledelse Kirsten Hansen, stedfortræder for afdelingssygeplejerske Anette Guldborg, konstitueret stedfortræder for afdelingssygeplejerske Anne Holm Nyland, udviklingssygeplejerske, Cand. Cur., SD Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje I den kliniske praksis er der formaliserede samarbejdsrelationer med Universitetscenter for sårheling, pædiatrisk afdeling, obstetrisk afdeling, patienthotellet, amtsdiabetessygeplejerske og primærsektor. I uddannelsesmæssige sammenhænge samarbejder plejepersonalet med klinisk sygeplejelærer Anne Grete Schreiner, CVSU-Fyn samt Social- og Sundhedsassistentskolen, Odense. I udviklingsmæssige sammenhænge samarbejder afdelingen med kolleger i oversygeplejerskerådet samt i de af rådet nedsatte arbejdsgrupper. Der er ligeledes samarbejdsflader med de øvrige udviklingssygeplejersker på OUH og Enheden for Sygeplejeforskning. Øvrige samarbejdspartnere er afdelingens læger, sekretærer, diætister, bioanalytikere, fodterapeut, ergo - og fysioterapeuter. 3

4 4 Evidensbaseret praksis i praksis Implementering af evidensbaseret praksis (EBP) er forsat et fokusområde i afdeling M. Monofagligt har indsatsen i 2005 været koncentreret omkring sygeplejefaglige konferencer, hvor vi anvender tænkning og metode bag EBP. Der er således afholdt sygeplejekonferencer 2-3 gange ugentlig i M1 og 1 gang månedligt i ambulatoriet. Måden der arbejdes på er forskellig, idet vi i M1 tager udgangspunkt i en aktuel sammedags situation, medens fremgangsmåden i ambulatoriet er mere case orienteret. Her læses artikler mhp. forberedelse til dagens case/tema. Der er udpeget nøglepersoner i respektive afsnit mhp. at fastholde og guide konferencerne. Herudover deltager udviklingssygeplejersken. En anden måde hvor vi metodisk anvender tænkningen i EBP er i forbindelse med udarbejdelse af kliniske vejledninger. I 2005 er der påbegyndt udarbejdelse af otte evidensbaserede, kliniske vejledninger relateret til specifikke sygeplejeopgaver til afdelingens patienter. Ligeledes er mål og værdier for sygeplejen i afdeling M revideret og tager nu afsæt i tænkningen bag EBP. 4

5 5 Billedet illustrerer en EBP sygepleje konference i afsnit M1, april 2005 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser Oprettelse af sygeplejebemandet anoreksiambulatorium V/ Charlotte Mose Hansen, afdelingssygeplejerske M1 Antallet af anorexipatienter på afdelingen har været stærkt stigende de sidste år. Anorexipatienterne ses hovedsagelig i ambulant regi af læge og diætist. Gennem de senere år har man i det tværfaglige udvalg for anorexi drøftet muligheden for at oprette et sygeplejeambulatorium. Dels for at konverterer lægetimer til sygeplejetimer og dels for at udnytte ressourcer og kvalifikationer bedre. Samtidig kunne man formode, at det nye tiltag ville rette sig mere mod patientperspektivet og således gøre tilbudet til patienterne mere fokuseret ved at tilbyde samtaler og undervisning med et sygeplejefagligt afsæt. Vi forventede ligeledes, at sygeplejebemandet anoreksiambulatorium kunne nedsætte antallet af indlæggelser og derved give en besparelse. 5

6 6 I Maj 2005 blev det besluttet, at oprette et sygeplejeambulatorium for anorexipatienter i Endokrinologisk afdeling M, med opstart den 1. september Denne nyetablering fik indflydelse på det samlede tværfaglige anorexiambulatorium, arbejdsdelingen, kompetenceforholdene og arbejdsplanlægningen. Der blev valgt tre sygeplejersker med specifik kompetence indenfor sygepleje til patienter med anorexi. Alle sygeplejersker var på det kompetente niveau 1. Sygeplejerskerne havde dog brug for ny viden og nye "redskaber" for at kunne udføre de nye sygeplejeopgaver. De deltog alle i uddannelsen "kognitiv terapi", hvilket gav dem nogle redskaber, de straks kunne bruge i deres arbejde med patienterne. Ligeledes har de tre sygeplejersker haft stor gavn af den supervision, de har fået undervejs og stadig får. Det er nu seks måneder siden sygeplejeambulatoriet åbnede. Patienterne giver, ved forespørgsel, udtryk for, at være meget tilfredse med tilbuddet. Sygeplejerskerne planlægger konsultationerne, så disse bliver målrettede med patienternes problemstillinger i fokus. Der er dog stadig brug for vejledning og supervision. Lægerne oplever, at deres tid bliver brugt hos de patienter, der har særligt behov for behandling. Det ser ud til at afdelingens forventning om omlægning af ressourcer holder stik. Vi mangler stadig at få færdiggjort funktionsbeskrivelser og konsultationsvejledninger, som er en opgave for de tre sygeplejersker. Det er interessant at se, hvordan de tre sygeplejersker har udviklet sig fagligt i takt med opgavens karakter. De har i den grad taget ejerskab af "projektet" og er nu meget opmærksomme på, at det skriftlige materiale skal færdiggøres. Desuden har arbejdet i det tværfaglige udvalg bevirket, at der er en øget forståelse for de enkelte faggruppes funktion i ambulatoriet og samarbejdet er styrket. Antallet af indlagte anorexipatienter er faldende den sidste halvdel af året 2005, hvilket kan begrundes med det mere kontinuerlige forløb i ambulatioriet, men da antallet normalt er svingende i perioder, er det endnu for tidligt at konkludere, om det skyldes oprettelse af et sygeplejerskebemandet anorexiambulatorium. 1 Funktionsbeskrivelser for sygeplejersker ansat i endokrinologisk afdeling M, OUH relateret til kompetencesammensætning og kompetenceudvikling. Kan rekvireres hos udviklingssygeplejersken. 6

7 7 Præliminære data fra Osteoporosteskoleprojektet V/ Dorthe Nielsen, sygeplejerske, cand. scient san. September 2000 afviklede vi på afdeling M, et kvalitativt fokus-gruppe-interview med 10 tilfældigt udvalgte patienter med osteoporose samt repræsentanter fra osteoporoseforeningen for at få en fornemmelse af, hvordan patienterne oplevede det daværende behandlingstilbud, og hvad de havde fået ud af dette tilbud. Dette interview viste patienternes subjektive oplevelser, og patienterne beskrev bl.a., at de generelt ikke følte sig klædt på til at tackle sygdommen, der manglede instruktion i fysiske øvelser, og der var ikke tid nok til spørgsmål i ambulatoriet. Derudover gav flere udtryk for, at de følte, at de ikke blev taget alvorligt af egen praktiserende læge. Vi fandt, at flere af disse problemer måske kunne løses ved at etablere en osteoporoseskole. Undervisningen på osteoporoseskole blev varetaget at et tværfagligt team bestående af læger, fysioterapeuter, diætister og sygeplejersker. Der blev undervist i emnerne Hvad sker der i kroppen når man for osteoporose, Undersøgelser, Kost, Faldforebyggelse, Brud og smerter og Medicinsk behandling. Desuden blev deltagerne instrueret i forskellige relevante øvelser som balance og muskelstyrke. Deltagerne lærte at anvende aktiv lændestabilisering for at undgå smerter og belastning ved bevægelse. På hvert hold blev afsat en time til at drøfte, hvordan det er at leve med osteoporose, samt de vilkår, forhold og holdninger til livet, deltagerne besidder og som har betydning for hvordan osteoporose håndteres i det daglige liv. I undervisningen blev det tilstræbt at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære blandt undervisere og deltagere. Der blev benyttet empati, humor, åbenhed og varme. Pædagogisk byggede undervisningen på teorier omkring empowerment, som er den proces, der styrker og støtter patienten til at mestre egen situation. Den enkelte patient får herved øget kompetence til at medvirke aktivt ved beslutninger og målsætninger omkring egen behandling i forbindelse med osteoporose. Undervisningen tog i videst mulige omfang, udgangspunkt i deltagernes daglige liv, ressourcer og erfaringer. Fokus blev holdt på deltagernes handlemuligheder frem for begrænsninger. For at undersøge om Osteoporoseskole generelt var et bedre behandlingstilbud til patienter med osteoporose, besluttede vi med tilladelse fra Etisk Komité september 2000 at vurdere 7

8 8 og evaluere ideen i en prospektiv randomiseret kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. April 2005 var de planlagte 300 patienter inkluderet i projektet (150 patienter fulgte standartforløb og 150 patienter fulgte osteoporoseskoleforløb). Ved inklusion og efter 3, 12 og 24 måneder udleveres der spørgeskemaer omhandlende livskvalitet, medicinsk compliance, fysisk aktivitet, calcium indtag i kosten, viden om osteoporose og fald-hyppighed. Ligeledes fik patienterne foretaget DEXA-scanning ved inklusion, samt efter 1 og 2 års deltagelse. De præliminære resultater ses i tabel 1. Den sidste deltager afslutter den toårige opfølgningsperiode d Tabel 1. Samlet oversigt over præliminære resultater Spørgeskema Antal deltagere Alder Metode Resultat PAVIOS patienters viden om osteoporose Før og efter 3 måneder Calcium-indtag i kosten. Før og efter 3 måneder Medicinsk compliance Efter 3,12,24 måneder 300 personer år Mann Whitney Skolegruppen har signifikant mere viden (P<0.001) end kontrolgruppen 168 personer år T-test Skolegruppen øger signifikant mere deres calciumindtag i kosten med 50 mg/dag. i gennemsnit. (P<0.01) 280 personer år Kapland- Meiers overlevelses analyse. Medicinsk compliance i skolegruppen er signifikant højere end i kontrolgruppen. Livskvalitet Før og efter 3 måneder 168 personer år Mann Whitney Ingen signifikant forskel på de to grupper. Tabel 1 viser opgørelserne af de enkelte delresultater er foretaget på forskellige tidspunkter, hvilket forklarer, at der er et forskelligt antal deltagere i de enkelte opgørelser. De præliminære resultater består af opgørelse af spørgeskemaerne omkring viden om osteoporose, calcium-indtaget i kosten, medicinsk compliance og livskvalitet. De kvantitative data, blev desuden suppleret med kvalitative interviews med seks kvindelige patienter der havde deltaget på osteoporoseskole. 8

9 9 Interviewene gav følgende indsigter i hvad deltagelse på et osteoporoseskolehold, kan få af betydning for den enkeltes daglige livsførelse og håndtering af osteoporose. Opfattelsen af sygdom har betydning for, hvordan viden om osteoporose optages, men også betydning i forhold til overskud og motivation til ændringer i den daglige livsførelse. Osteoporose har betydning for det enkelte menneskes selvværd og selvopfattelse med påvirkning af de nære omgivelser, men også på, hvordan viden optages og osteoporose håndteres. Det er betydningsfuldt at inddrage de pårørende i samarbejdet. De pårørende kan være vigtige ressourcepersoner. Eventuelle begrænsninger hos de pårørende kan være vigtige at få afdækket, da dette kan have betydning for den enkelte patients handleevne. Undervisningen på osteoporoseskolen er med til at øge tryghed og gøre usikkerhed håndterbar i forhold til osteoporose. Flere beskriver øget motivation og øget handlekompetence i forhold til at håndtere osteoporose, men også andre problemstillinger i den daglige livsførelse. Deltagernes parathed og muligheder for at ændre livsførelse afhænger af mange faktorer, habitus, vaner og motivation er vigtige faktorer. Deltagerne viser interesse i at anvende empowerment-tankegangen i forhold til at være medbestemmende over eget liv og helbred. Det har central betydning at mødes med medpatienter og kunne dele oplevelser og erfaringer med hinanden. Dette samvær er med til at øge motivation og overskud hos den enkelte. De endelige resultater af osteoporoseskole-projektet vil foreligge medio

10 10 We got eyes for you V/ Mette Juul Rothmann (projektleder), Lone Hammelsvang, Lillian Petersen, Anne Holm Nyland, Grete Kirketerp, Jan Erik Henriksen We got eyes for you 2 er udviklingsprojekt med fokus på sygeplejeintervention i relation til forebyggelse af nethindeforandringer hos mennesker med diabetes. Formålet med projektet er at afprøve om deltagelse i en øjenskole kan forebygge nethindeforandringer hos mennesker med type 1 og 2 diabetes. I undersøgelsesdesignet indgår randomisering til kontrolgruppe samt til undersøgelsesgruppe er blandt andet gået med at få endelige godkendelse fra Den Videnskabsetiske Komité. Der skulle flere smårettelser til. Den endelig godkendelse kom den 13. april, men inden vi kunne gå i gang med inklusionen, skulle undervisningsmaterialet udarbejdes. Første halvår blev således brugt på at få beskrevet formål og mål for hvert enkelt emne/ lektion. Derefter blev baggrundslitteraturen for hvert emne beskrevet og gennemarbejdet, med henblik på at sikre baggrundsviden for undervisningen. Baggrundslitteraturen blev gennemgået og godkendt af projektgruppen. Ud fra litteraturen blev undervisningsmaterialet udarbejdet i form af powerpoint/overheads til hvert enkelt emne. 1. september blev fastsat til inklusionsstart. Patienterne findes efter øjenlægernes/afdeling E s vurdering af retinopatigrad, samt opfyldelse af øvrige inklusionskriterier. Ved første efterfølgende lægebesøg, informerer lægen om øjenlægens vurdering og retinopatigrad, samt kort om projektet. Patienten tilbydes mundtlig og skriftlig information om projektet af projektsygeplejerskerne. 17 patienter har i 2005 sagt ja til deltagelse i projektet, fordelt på 7 i kontrolgruppen og 10 i interventionsgruppen. I slutningen af november havde vi patienter nok til det første skolehold. For at undgå afbud og uhensigtsmæssige afbrydelser af undervisningen i forbindelse med jul og nytår, blev afvikling af den første øjenskole fastsat til d. 6. januar Projektet har været præsenteret på Sygeplejefagdagen OUH og som poster på DSR Fagdag. 2 Projektbeskrivelse kan rekvireres hos udviklingssygeplejersken 10

11 11 Diabetes livsstilsskole V/ Helle Vagner, konstitueret oversygeplejerske Som et led i OUH s forebyggelsesstrategi er man i Diabetesklinikken sammen med Forsknings- og MTV-afdelingen ved at udføre et MTV-projekt om efterskoleforløb for patienter med type 2 diabetes. Formålet med projektet er i et randomiseret studie, at undersøge effekten af et efterskoleforløb, som sigter på at minimere risikofaktorerne tobak og alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet, efter et grundskoleforløb i en allerede etableret Diabetesskole med henblik på afdækning af de kliniske, patientmæssige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. I evalueringen vil forskelle i patienttilfredshed og helbredseffekter i interventions- og kontrolgruppen således blive sammenholdt. Interventionen tager udgangspunkt i den motiverende samtale, og i den forbindelse er tre sygeplejersker fra M1 oplært i denne metode og er ansat som projektmedarbejdere. Projektet forventes at løbe over 4½ år. Inklusion af de første patienter påbegyndtes i december Undervisnings DVD Med patientens øjne V/ Anne Holm Nyland, udviklingssygeplejerske Afdeling M har i samarbejde med Patienthotellet udarbejdet undervisnings DVD en Med patientens øjne om patientservice. Manuskript er skrevet af sygeplejersker i endokrinologisk afdeling M samt personale fra Patienthotellet. Diverse roller spilles af personale fra afdeling M og Patienthotellet samt skuespillerelever fra Odense Teaterskole. Instruktør er Kitter Kejser-Nielsen fra Odense Teaterskole. DVD en er blevet til i et samarbejde med Grafik og Klinisk Foto ved Odense Universitetshospital. DVD en anvendes i undervisning på kurser i patientservice Med patientens øjne. Et koncept der gennem tre år er udviklet i et samarbejde mellem Patienthotellet og afdeling M. DVD kan købes ved henvendelse til Katja Holm Hansen, Patienthotellet, OUH. Undervisningsmanual er under udarbejdelse. 11

12 12 Undervisende opgaver Helle Vagner Indlægsholder og leder af workshop på osteoporose temadag arrangeret af Eli Lilly, hvor temaet var undervisning og vejledning til patienter, der skal opstarte PTH-behandling. Indlægsholder og leder af workshop om PTH-behandling på Landskursus for diabetessygeplejersker, hvor fokus var erfaringsudveksling. Dorthe Nielsen Dansk knoglemedicinsk selskab. Deltagelse i foredragskonkurrence. Deltagelse på osteoporoseskole øger compliance overfor medicinsk behandling Præliminære resultater fra en randomiseret undersøgelse. National temadag for Nøglepersoner i primærsektoren, Patienten med osteoporose i centrum. Odense. Alice Jørgensen Kursusleder og underviser længerevarende efteruddannelse for diabetessygeplejersker Har deltaget i planlægning og afvikling af det første tværfaglige pumpekursus for diabetesteams Hanne Thygesen Diabetes brush-up kursus for sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter kardiologisk afdeling B, OUH - i alt 7 timer DSR- Fyns Amtskreds Det gode patientforløb. Sygeplejersker fra primær- og sekundær sundhedstjeneste; 2½ time Diabetesforeningen diabetes og alkohol; 1 time Afdeling O, OUH diabetes generelt og under faste og operation; 3 timer Afdeling A, OUH diabetes generelt og under faste og operation; 1 time Anette Guldborg Diabetiske fødder og fodsår. Primær sektoren i Hårby Diabetiske fødder og fodsår. DSR Fyns Amtskreds Diabetiske fødder og fodsår. Primær sektor, distrikt syd, Odense 12

13 13 Heidi Nissen Diabetiske senkomplikationer- diabetes, pleje og behandling. DSR - Fyns Amtskreds Diabetes, pleje og behandling. Undervisning af farmakonomer og farmaceuter for Sandoz a/s Charlotte Mose Hansen Underviser og kursusleder på Diabetesforeningens kursus for unge årige med diabetes type 1. Kurset varer en uge og ligger i sommerferieperioden. Der gives flere gange dagligt individuel vejledning i håndtering af den unges sygdom - ofte ud fra erfaringer med udsving i blodsukkerniveau efter dagens aktiviteter (erfaringspædagogik). Denne unikke mulighed for afprøvning og dialog med en behandler i flere dage kan give den unge en god ballast i livet med kronisk sygdom. Ewa Rumanzuk Underviser på Diabetesforeningens kursus for unge årige med type 1 diabetes. Grete Kirketerp & Anne Holm Nyland Implementering af evidensbaseret praksis, Organisering og handleplan. Bispebjerg Hospital, januar 05 Anne Holm Nyland Undervisning på kursus Patientservice i fokus, Patienthotellet og afdeling M, OUH Implementering af evidensbaseret praksis, Organisering og handleplan. Afdeling C, OUH Publikationer Lærebøger Hansen CM. Sygepleje til patienter med spiseforstyrrelser I: Thomsen TB, Hertz J, Scharff-Smith B, Bydam J (red.) Medicinske Sygdomme sygdomslære og sygepleje: Nyt Nordisk Forlag; København 2005 s.: Nyland AH. Sygepleje til patienter med osteoporose I: Thomsen TB, Hertz J, Scharff- Smith B, Bydam J (red.) Medicinske Sygdomme sygdomslære og sygepleje: Nyt Nordisk Forlag; København 2005 s.:

14 14 Årslew-Jensen B, Nyland AH. Aktivitet og mobilisering I: Suhr L, Winther B (red.) Basisbog i sygepleje- krop og velvære. København; Munksgaard Danmark 2006 (in press) Artikler Nyland AH, Kirketerp G. Evidensbaseret praksis i praksis I: Diabetes & Sygepleje (in press) Ryg J, Nissen N, Nielsen D, Brixen K. Patienters og befolkningens viden om osteoporose vurderet ved hjælp af et selvadministreret spørgeskema og via Internettet. Ugeskrift for læger; 2005;167: Bassett B, Hangaard J, Hansen C, Henriksen JE, Vagner H. Diabetesbehandling den fynske model. Månedsskrift for praktisk lægegerning (in press) Foredrag og posters Dorthe Nielsen Multidisciplinary patient education increases compliance to pharmacological treatment of osteoporosis - Preliminary results from a randomised study. Workshop om Compliance. Mundtligt foredrag, Berlin; Ældretemadag, Education for Patients in Groups Increases Empowerment and Knowledge on Osteoporosis. Poster presentation, Svendborg, September 2005 ECTS. European Calcified Tissue Society: A Multi-disciplinary Patient Education programme increases patients dietary intake of calcium. Interim Analysis from a Randomized Prospective Trial : Poster presentation Geneve, Schweiz. Juni 2005 Nyland AH, Kirketerp G, Vagner H, Kragh-Sørensen A, et al. Patietnservice i Fokus. Poster presentation, DSR Fagdag, November 2005 Lone Hammelsvang, Mette J. Rothmann, Lilian Pedersen, Anne Holm Nyland, Grete Kirketerp. We got eyes for you. Poster presentation, DSR fagdag, November 2005 Mette J. Rothmann, Lone Hammelsvang, Lilian Pedersen, Anne Holm Nyland, Grete Kirketerp. We got eyes for you. Præsention af projektet på Sygeplejefagdagen OUH, August. Mundtlig præsentation Kirketerp G, Nyland AH. Impelementing evidence-based nursing in clinical practice. Poster presentation , ICN/Taipei - Taiwan 14

15 15 Dorthe Nielsen 1, Jesper Ryg 1, Nis Nissen 1, Berit Knold 1, Winnie Nielsen 2, Anette R Madsen 1, Lis Stilgren 1, Kim Brixen 1. A Multi-disciplinary Group Education Increases Persistence with Pharmacologica Treatment in Osteoporosis -Interim Analysis from a Randomized Prospective Trial 1 Dept. of Endocrinology, 2 Dept. of Physiotherapy, Odense University Hospital, Odense C, Denmark, Poster presentation Øvrige abstracts MULTI-DISCIPLINARY GROUP EDUCATION INCREASES PERSISTENCE WITH PHARMACOLOGICAL TREATMENT IN OSTEOPOROSIS - INTERIM ANALYSIS FROM A RANDOMISED TRIAL ASBMR 27 th Annual Meeting. Nashville, Tennessee USA. September Dorthe Nielsen, Winnie Nielsen, Berit Knold, Jesper Ryg, Nis Nissen, Lis Stilgren, Anette Riis-Madsen, Kim Brixen Department of Endocrinology and Physiotherapy, Odense University Hospital, DK-5000 Odense C, Denmark Background: Persistence with pharmacological therapy in osteoporosis is often low in clinical settings. Group education increases patients knowledge, however, the effect of such programs on adherence with therapy remains to be demonstrated. Aim: We hypothesized that persistence with pharmacological treatment may be increased by a multi-disciplinary systematic group education program in patients with osteoporosis. Participants and design: This preliminary analysis comprised 280 patients (250 women and 30 men) aged 64 [47 to 81] years, recently diagnosed with osteoporosis. Participants were randomized to either the school (n=146) or control group (n=134). In the school group, patients attended classes for four days during 4 weeks. Each class had 8-12 participants. Teaching performed by nurses, physiotherapists, dieticians, and doctors covered facts on osteoporosis, fractures and pain, diet, preventive measures, balance and exercise, and medical treatment. Participants in the school group also received programmed telephone calls four times during 4 months and an invitation for a follow-up meeting after 12 months. The control group received standard care. DEXA was performed in all participants after 12 and 24 months. Persistence with pharmacological treatment was assessed using a self administered questionnaire at study entry and after 3, 12, and 24 months. 15

16 16 Results: Eighty-eight percent of the patients had started bisphosphonates, 10% raloxifen, and 1% teriparatide. Five and 7 patients were excluded from the control and school groups, respectively, since no specific pharmacological therapy was initiated. At the time of the interim analysis 229, 166, and 61 patients had completed at least 3, 12, or 24- months of follow-up, respectively. During the study, 8 patients (7%) in the control group and 1 patient (1%) in the school group stopped treatment prematurely and persistence with therapy was significantly higher (p<0.02) in the school group compared with controls (Kaplan-Meier). The persistence in both groups, however, was much higher (93-99 % at 24 months) compared with previous studies in clinical cohorts. This suggests that the participants in our study were more motivated than patients in an ordinary clinical setting. This, however, only underscores the significance of our finding in the intervention group. Conclusion: A multi-disciplinary group education program increases the persistence with pharmacological therapy significantly in patients with osteoporosis. Acknowledgements: Kvalitetssikringspuljen at Odense University Hospital, Danish Osteoporosis Society, Augustinus Foundation, Frimondt-Heineke Foundation, Sygekassernes Helse Foundation, Medical Industries: Novo Nordisk, Aventis, Eli Lilly, MSD og Pharma Vinci. A MULTI-DICIPLINARY PATIENT EDUCATION PROGRAM INCREASES PATIENTS DIETARY INTAKE OF CALCIUM INTERIM ANALYSIS FROM A RANDOMIZED PROSPECTIVE TRIAL 2 nd Joint Meeting of the ECTS & IBMS. Geneva, Switzerland, June 2005 Dorthe Nielsen 1, Berit Knold 1, Winnie Nielsen 2, Nis Nissen 1, Jesper Ryg 1, Kim Brixen 1 1 Endocrinology and 2 Physiotherapy Odense University Hospital, Odense C, Denmark Lifestyle factors such as exercise, use of tobacco and alcohol, and dietary habits are independent risk factors for osteoporosis. Programs aiming at individual life style factors and fall prevention programs have significant positive effects, however, only few randomized studies have been performed. Aim: We hypothesised that dietary intake of calcium may be increased by a multidisciplinary systematic education programme in patients with osteoporosis. Participants and design: One-hundred-and-sixty-eight patients aged 48 to 81 years (one- 16

17 17 hundred-and-fifty-six females and twelve males), who were recently diagnosed with osteoporosis and started on specific treatment, were randomised to either the school or control group. In the school-group, patients attended four classes with 8-12 participants during four weeks. Teaching was performed by nurses, physiotherapists, dieticians, and doctors. The classes covered facts on osteoporosis, fractures and pain, diet, preventive measures, balance and exercise, and medical treatment. Teaching was designed to increase empowerment. In this interim analysis, we assessed the dietary calcium intake using a validated questionnaire at study entry and at 3 months. Intake of supplementation with calcium and vitamin-d was not included in the analysis. Results: At study entry, no differences in age (64.6 ± 7.6 years in the control group and 64.4 ± 9.8 years in the school group) or dietary calcium intake (943 ± 332 mg/day vs. 967 ± 375 mg/day) was seen. In the school group (n=90), the patients increased their calcium intake with 50 (-150 to 250) mg/day, (median (interquartil range)), while no change (-325 to 325) in dietary calcium intake were seen in the control group (n=78). This difference was highly significant (p<0.01 between groups). Conclusion: Systematic education of patients with osteoporosis leads to a slightly, however significantly, increased dietary calcium intake. It remains to be demonstrated whether the systematic education program also increases compliance with pharmacological treatment and modifies other life style factors. Acknowledgements: Kvalitetssikringspuljen at Odense University Hospital, Danish Osteoporosis Society, Augustinus Foundation, Frimondt-Heineke Foundation, Sygekassernes Helse Foundation, Medical Industries: Novo Nordisk, Aventis, Eli Lilly, MSD og Pharma Vinci. IMPLEMENTING EVIDENCEBASED NURSING IN CLINICAL PRACTICE ICN 23nd Quadrennial Congress, Taipei/Taiwan may 2005 Kirketerp G, Nyland AH, Dept. of Endocrinology, Odense University Hospital, DK Odense C, Denmark Implementing EBP/EBN in clinical practice means leading nurses to use the method in clinical decision making by use of the elements in Best Clinical Practice, Patients Perspective, Circumstances and Clinical Judgement. 17

18 18 Aim: To focus on evidence-based practice, to communicate knowledge about the underlying philosophy and method as well as implement evidence-based practice into our own department. Method: The underlying philosophy of evidence-based practice is considered exemplary as it includes the patient s values as well as the clinical expertise and the knowledge obtained by research. The method involves problem-based learning and action reflection. Plan for implementation: Lectures in philosophy and method access to the EBP/EBN concept, lectures in literature search, lectures I critical reading of research articles. Anticipated results and conclucion: EBP/EBN becomes a method and a tool for clinical decision making, to discuss patients using the EBP/EBN concept, to query and to differentiate clinical decisions, optimal professional discussion, increased focus on the professional evaluation within nursing, professional decision in nursing will become stronger in an interdisciplinary collaboration, raises new research questions. Invited paper presentation Kirketerp G. Implementering af evidensbaseret praksis i endokrinologisk afdeling M, OUH. MTV og EBP konference, Hindsgavl Slot Implementering af evidensbaseret praksis ved Odense Universitetshospital Uddannelse til evidensbaseret praksis. Forum for professionsbachelorernes Forskningstilknytning, SDU november 2005 Rapporter Delrapport 1 implementering af EBP i endokrinologisk afdeling M Årsrapport klinisk sygepleje 2004, endokrinologisk afdeling M Patientservice i fokus med patientens øjne. Evalueringsrapport udarbejdet af patienthotellet og endokrinologisk afdeling M 18

19 19 Bedømmelsesarbejde Mette Olsen, sygeplejerske, klinisk vejleder Censor på social- og sundhedsassistentskolen, Fyn Grete Kirketerp, oversygeplejerske Beskikket som censor ved Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Institut for Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Anne Holm Nyland, udviklingssygeplejerske Beskikket som censor ved Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje, Institut for Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Har bedømt 3 opgaver på 2. modul Uddannelsesaktivitet Prægraduat uddannelsesaktivitet Den prægraduate uddannelsesaktivitet ses i tabel 1 Semester Sygeplejestuderende Tabel 1: Oversigt over den prægraduate uddannelsesaktivitet i afdeling M 2005 Afdeling M har i 2005 desuden været uddannelsessted for 10 social- og sundhedsassistentelever Postgraduat uddannelsesaktivitet Den postgraduate uddannelsesaktivitet ses i tabel 2 Uddannelse Deltagere Diplomuddannelse CVSU 3 Tværvidenskabeligt kandidatstudie 1 Sygeplejevidenskabeligt kandidatstudie 1 Diplomlederuddannelse 1 Tabel 2: Oversigt over postgraduat uddannelsesaktivitet i afdeling M

20 20 Postgraduat uddannelse i endokrinologisk sygepleje og behandling Den interne postgraduate uddannelse i medicinsk/endokrinologisk sygepleje og behandling består af i alt 5 moduler. Modul 1 omfatter studiebesøg i respektive afsnit og polyklinikker i afdeling M; i alt 4 dage. På modul 2 undervises der i værdier og mål for OUH, På Sund Kurs, Organisationens opbygning, Afdeling M organisation og samarbejdspartnere, Kvalitets teori, Den Danske Kvalitetsmodel, Medicinsk Teknologi Vurdering, Evidensbaseret Praksis, medicindispensering og administration samt medicinregning; i alt 2 dage. På modul 3 undervises der i diabetes bl.a. fysiologi og patofysiologi samt det at leve med en kronisk sygdom i hverdagen; i alt 3 dage. Modul 4 omfatter undervisning i de øvrige endokrinologiske lidelser fx thyreoidasygdomme, hypofysesygdomme, osteoporose og anoreksi. Modul 5 er et vejlederkursus for sygeplejersker, der er ad hoc vejledere; i alt 1 dag. Al undervisning varetages af afdelingens eget personale både sygeplejersker, læger og diætister, der har særlige kompetencer og kvalifikationer indenfor de nævnte områder. Den samlede postgraduate uddannelse varer ca. 1½ år og er obligatorisk for alle nyansatte sygeplejersker i afdeling M. I 2005 blev modul 3, 4 og 5 afviklet. Modul 3 og 4 blev udbudt til vores samarbejdspartnere samt til andre interesserede sygeplejersker på OUH Sygeplejefortællinger I 2005 er der afviklet et forløb med "Sygeplejefortællinger" i perioden gange á 2 timer med 6 sygeplejersker og 1 sygehjælper. Deltagelse i konferencer, kurser, temadage ICN Taiwan, poster presentation 2 nd Joint Meeting of the ECTS & IBMS. Geneva, Switzerland, June 2005, poster presentation ECTS. European Calcified Tissue Society: Geneve, Schweiz. Juni 2005, poster presentation FEND Athen, September 2005 EASD Athen, September 2005 ASBMR 27 th Annual Meeting. Nashville, Tennessee USA. September , poster presentation 20

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Odense Universitets Hospital Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Gruppe baserede programmer Meget få studier (kvalitative såvel som kvantitative)

Læs mere

Klinisk Sygepleje. Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital. Sygeplejerske Jytte Højgaard i samtale med en patient, M ambulatoriet

Klinisk Sygepleje. Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital. Sygeplejerske Jytte Højgaard i samtale med en patient, M ambulatoriet Klinisk Sygepleje Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Sygeplejerske Jytte Højgaard i samtale med en patient, M ambulatoriet Årsrapport 2007 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering 1 Indledning Baggrunden for iværksættelse af dette udviklingsprojekt er dels et ønske om at videreudvikle de sygeplejetiltag, der aktuelt tilbydes mennesker med diabetes (fremover kaldet diabetikere),

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Kompetence- og kvalifikationsmodel - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modellens opbygning 4

Læs mere

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Endokrinologisk afdeling M, OUH vil være blandt de fremmeste afdelinger inden for klinisk udvikling og forskning i sygepleje.

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research

Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research Systematisk sundhedspædagogik i patientuddannelse hvorfor og hvordan? Ingrid Willaing Forskningsleder, Patient Education Research Oplæg 1 Hvorfor en sundhedspædagogisk tilgang? Hvordan arbejder man sundhedspædagogisk?

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction)

ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) ReBUS (Rehabilitation, Bath, User Satisfaction) Styregruppen Chef for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp i Frederiksberg kommune, diplom i ledelse (SD) og master i sundhedsantropologi (MSA), Heidi

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde

Patienten i eget hjem. Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Patienten i eget hjem Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling Roskilde Program for workshoppen 1. Hanna Vestenaa og Sara Fokdal, FUI projektet i Region Sjælland 2. Else Marie Damsgaard,

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH 2017 Anette Pedersen Oversygeplejerske Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Adjunkt og sygeplejeforsker Hjertemedicinsk

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Vibeke Høgh Sygeplejerske, master i klinisk sygepleje, ph.d studerende, post doc Klinik Hjerte-Lunge,

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d studie - MAST domæner Baggrund Formål effektmål Metode Resultater Kvalitativt studie

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.

Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense. Aktivitetshuset i Odense Kochsgade 29 5000 Odense C Tlf. 63 754 854 Mail: aktivitetshuset@odense.dk Web: www.odense.dk/aktivitetshuset Arbejdspladsen Organisation: Aktivitetshuset er et aktivitets- og

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Fra overlevelse til overskud. Sygeplejefagligt fællesskab og læringskultur et projekt med høj grad af medarbejderinvolvering gennem aktionsforskning

Fra overlevelse til overskud. Sygeplejefagligt fællesskab og læringskultur et projekt med høj grad af medarbejderinvolvering gennem aktionsforskning Fra overlevelse til overskud Sygeplejefagligt fællesskab og læringskultur et projekt med høj grad af medarbejderinvolvering gennem aktionsforskning Titel på projektet Kontaktperson Fra overlevelse til

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes

Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes Delstudie III Et randomiseret kontrolleret forsøg Ph.d. afhandling Lisbeth Kirstine Rosenbek Minet, fysioterapeut, cand.

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR)

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT CRAFT har 3 formål med rådgivningen: 1) At få den drikkende i behandling 2)

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok?

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? DMCG-PAL Årsmøde 11. marts, 2015, Vejle Helle Timm, centerleder, professor Temaer i oplægget Refleksion over emne

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Kommunikationi sundhedsvæsenet

Kommunikationi sundhedsvæsenet Kommunikationi sundhedsvæsenet - vejen til empowerment Tiltrædelsesseminar Sygehus Lillebælt Den 20. august 2014 Jette Ammentorp Professor, forskningsleder 1 2 3 Juni 2009 Vejen til empowerment Disposition

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere