Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. februar 2015, kl. 09.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. februar 2015, kl. 09."

Transkript

1 24. februar DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. februar 2015, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet afsluttet: Kl DAGSORDEN 1. Udviklingsprojekter Økonomirapporter, foreløbig resultat Budget Reducerede åbningstider på udvalgte genbrugspladser 5. Formanden orienterer 6. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 7. Administrationen orienterer 8. Eventuelt

2 24. februar Udviklingsprojekter 2015 J.nr.: P Resumé Som opfølgning på Nulskrald fase 2 i Tversted iværksættes en række nye innovationsprojekter i Sagsfremstilling For at sikre den forsatte udvikling af AVV med fokus på affaldsminimering og øget ressourceudnyttelse iværksættes en række nye innovationsprojekter i Projekterne fremgår af vedlagte notat. Lovgrundlag Miljøloven og Affaldsbekendtgørelsen. Danmark uden affald I, Ressourceplan for affaldshåndtering. Danmark uden affald II, Udkast til Strategi for affaldsforebyggelse. Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er afsat i alt kr til innovation og projektudvikling. Heraf anvendes kr (nettoløn) til aflønning af 2 PhD-studerende og en forretningsudvikler for Nulskrald. De resterende kr anvendes til diverse innovationsprojekter. Personalemæssige konsekvenser Det forventes, at flere af de skitserede projekter på sigt vil give flere lokale arbejdspladser, hvor en del vil være socialøkonomiske arbejdspladser. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser De miljømæssige fordele vil være større ved at have fokus og iværksætte initiativer, der vægter de to øverste niveauer i affaldshierarkiet: affaldsminimering og direkte genbrug af materialerne ( affaldet ). Bilag Bilag 1 - Notat vedrørende innovationsprojekter Indstilling Til efterretning. Beslutning Taget til efterretning.

3 24. februar Økonomirapporter, foreløbig resultat 2014 J.nr.: P Resumé Der arbejdes p.t. på færdiggørelsen af årsrapporten for Periodeafgrænsninger, blandt andet forsikringsopgørelser, afgørelse fra skat vedrørende afgifter og endelige fordelinger af interne omkostninger. Sagsfremstilling Regnskabet skal aflægges efter reglerne i årsregnskabsloven og den kommunale lovgivning. Lovgrundlag Regnskabslovgivning. Bilag Bilag 2 - Økonomiudskrifter for afdelinger i AVV. Indstilling Til efterretning og orientering. Beslutning Taget til efterretning. 3. Budget 2016 J.nr.: P Resumé Udarbejdelse af det årlige driftsbudget i overensstemmelse med den kommunale lovgivning og vores vedtægter. Forslag til budgettet skal fremsendes til interessentkommunerne senest i juni måned Beskrivelse af omfanget af budgettet opdelt i kommunale ordninger og behandlingsanlæg.

4 24. februar Budgetprocedure: For at få et driftsbudget der er mere relevant som styringsredskab for AVV, udarbejdes der i lighed med budget for 2015, til godkendelse i interessentkommunerne et overordnet budget og fastsættelse af takster for serviceydelser og behandling. Der vil så i regi af AVV blive udarbejdet et detaljeret driftsbudget ultimo året, som det økonomiske styringsinstrument for driften. Takster: Der fremsendes til kommunernes godkendelse forslag til takster inden den 1. juli for det efterfølgende regnskabsår, 2015, således at taksterne kan indarbejdes i kommunernes budget. Anlægsbudget: Der fremsendes til kommunernes godkendelse forslag til anlægsprojekter inden den 1. juli for det efterfølgende regnskabsår og overslag for de næste 5 års anlægsprojekter: Takster/budget i hovedtal: Forslag til takster udarbejdes og behandles i AVV-bestyrelsen i maj måned 2015, som forlægges de to ejerkommuners Teknik- og Miljøudvalg og fremsendes herefter til kommunernes godkendelse senest i juni måned Forslag til takster vil indeholde nødvendige baggrundsdata for fastsættelse af disse i relation til foregående årsresultat og indeværende års budgets forudsætninger om mængder og økonomi. Der vil ligeledes som forklaring blive beskrevet forventet udvikling af betaling for kommunale serviceopgaver inklusiv eventuel kendt udvikling i afgifter. Der vil også blive vist eventuelle effektiviseringer og besparelser på driftsomkostninger. Underdækning eller overdækning, vil i første omgang ske som en regulering af egenkapitalen i AVV, og vil senere blive indregnet i de fremtidige takster. Anlæg: Forslag til anlægsplanen med beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter i 2016 inklusiv budgetteret pris. Forslag til overslag over forventede anlægs projekter for de næste 5 år. Budgettets opdeling Kommunale ordninger: Kommunale ordninger er services kommunerne via AVV tilbyder borgerne i de to interessentkommuner. Kommunale ordninger omfatter drift af 18 genbrugspladser, bobleordning for indsamling af papir glas og flasker, storskraldsindsamling og AVVmiljøservice (batterier, malingsrester, medicinrester).

5 24. februar Finansieringen af de kommunale ordninger sker via opkrævning fra AVV til interessentkommunerne. Betalingen opkræves i forhold til antallet af indbyggere og antallet af sommerhuse, hvor et sommerhus tæller som en gennemsnitlig husstand. Kommunerne opkræver denne betaling hos husstandene som genbrugs- og storaffaldsgebyr. Behandlingsanlæg: Affaldsbehandlingen foregår på AVVs behandlingsanlæg, der omfatter AVVenergiudnyttelsesanlæg, AVV-genbrugscenter, AVV-miljøanlæg og AVVdeponeringsanlæg. Driften af behandlingsanlæggene finansieres af betaling for behandling af affaldet samt indtægter for salg af energi og ressourcer. Administration, innovation og kommunikation: Administration og rådgivning finansieres efter en fordelingsnøgle mellem de kommunale ordninger og behandlingsanlæggene, således at der betales et forholdsmæssigt bidrag i forhold til de respektive ordninger og behandlingsanlægs omkostninger eksklusiv statslige afgifter, renter og afskrivninger. Sagsfremstilling Forslag til budget 2016 udarbejdes med udgangspunkt i de nuværende aktiviteter med fortsat drift af de kommunale ordninger og behandlingsanlæg, med følgende udgangspunkt. Affaldsbranchen er under forandringen, regeringen har præcenteret 2 nye rammer for branchen: en ressourceplan og en forebyggelsesplan. I maj 2014 udsendte Regeringen Ressourceplanen for affaldshåndtering : Danmark uden affald. Ressourceplanen udgør Folketingets udmelding af den nationale affaldspolitik, som skal danne rammen for de kommunale affaldsplaner. I februar 2015 blev den nye forebyggelsesplan langeret af vores Miljøminister. Målsætning er en meget større genanvendelse, kravet er at minimum 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes, hvilket kræver en forøget indsats, samtidigt ønsker Folketinget at affaldet skal håndteres som ressourcer og større fokus på genanvendelse og affaldsminimering. Liberalisering af affaldssektoren har været drøftet i mange år og afventer stadig endelige planer og beslutninger fra Folketinget. Men det er vedtaget, at erhvervsaffaldet skal liberaliseres, hvilke kan give store udfordringer og ekstra administration hvis alt erhvervsaffald skal handles på en fælles børs, som pt. er intentionen (forhandler med Staten foregår pt.).

6 24. februar EU s Affaldsrammedirektiv sætter de overordnede rammer for forebyggelse og behandling af affald i EU. Også her er fokus på affaldsforebyggelse og genanvendelse, ligesom der arbejdes på implementering af den cirkulære økonomi i EU. film om The Circular Economy kan ses her: De mange forandringer for affaldsbranchen giver et kæmpe pres på omkostningerne til håndtering af affaldet, og det må forventes, at taksterne vi stige i de kommende år, især krav om øget kildesortering i hjemmene vil belaste økonomien. AVVs ambition er at være på forkant og deltage aktivt i de store forandringer, der er i bevægelse, vores strategi er at øge fokus på affaldshierarkiets 2 øverste niveauer og effektivt drive og optimere de 3 nederste, og gerne i samarbejde med andre, hvis der er økonomiske fordele herved. Figur 1: Affaldshierarkiet; Forebyggelse, forberedelse til genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og deponi. Konkrete strategiske fokusområder: For økonomisk effektiv drift skal alt med affald samles i én organisation, hvilket også er et EU-krav hvis udbud skal undgås Samarbejdsmuligheder med andre affaldsselskaber skal forfølges Initiativer der forbygger affald skal implementeres i ejer kommunerne, f.eks.: o Nej tak til reklamer o Minimering af madspil

7 24. februar AVVs butikskoncept skal udvikles og udvides med reparationsværksteder, så EU s og Regeringens ambitioner om forberedelse til genbrug kan imødekommes. Initiativet har flere fordele: mindre afflad, konkurrencedygtige produkter til de mindre bemidlede og lokal beskæftigelse, som evt. kunne fungerer som jobtræning, hvor vi kunne hjælpe både flygtninge og andre i gang på arbejdsmarkedet evt. i samarbejde med lokale virksomheder. I Belgien genanvendes optil 25 % af hårde hvidevarer og elektronik. Kommunale ordninger Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljø- og storskrald, miljøservice og bobleordning. Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Borgernes benyttelse af pladserne. Betalingen fra kommunerne er opdelt i en fast og en variabel betaling. Virksomheders benyttelse af pladserne. Betalingen fra virksomheder er efter forbrug med en andel til drift og administration til AVV og en andel til kommunernes administration af ordningen. De øvrige kommunale ordninger finansieres ved betaling fra kommunerne i et fast bidrag. Betalingen fra kommunerne (både det faste og det variable bidrag) fordeles efter antallet af indbyggere/sommerhuse. Genbrugspladser Den samlede affaldsmængde, der blev afleveret på genbrugspladserne, steg med 3,4 % til i alt tons fra 2013 til Det vurderes, at stigningen skyldes en stigning i affaldstilførslen fra borgere. I budget 2016 forventes affaldsmængden at være på samme niveau som mængden i Tiltag der indarbejdes i budget 2016 og fremtidige budgetter: - Fortsat fokus på rationalisering af pladsernes drift, med selvbetjenings løsninger, reducerede åbningstider, komprimatorcontainere osv. - Boost af de store pladser f. eks med velkomst og vejledningssluse for bedre udsortering af materialer med henblik på en forøgelse af den direkte genanvendelse/ressourceudnyttelse - Stadig fokus på pladsmandens opgave i forhold til service og ressourceudnyttelse.

8 24. februar Teknologi til optimering af kommunikation og logistik. Bobler og storskrald, miljøservice Ordningen henvender sig primært til husstande uden bil og trailer. Der har i 2014 været 1750 afhentninger og der budgetteres med samme niveau i Yderlig beskæftiger ordningen AVV-Miljøservice med indsamling af farligt affald fra farvehandlere, apoteker og batteribeholdere. Bobleordning Potentialet af papir fra husholdninger er faldende de seneste år, som følge af færre reklameblade, mindre aviser og elektronisk nyhedsformidling. Ved en øget indsats (information, flere molokker og bobler) forventes den indsamlede mængde at falder med 200 tons i forhold til 1600 tons i Der er i 2014 indsamlet 1550 tons flasker og der forventes samme niveau i Der arbejdes med samme serviceniveau som for nuværende Behandlingsanlæg Genbrugscenter/genbrugsbutik Der budgetteres med behandling af papir, pap og plast, om emballering og behandling af elektronikaffald og genbrugsbutikken i Hjørring. Tiltag der indarbejdes i budget 2016 og fremtidige budgetter: - Der påbegyndes arbejde omkring etablering af reparation af genanvendelige varer f. eks elektronik, møbler og andre effekter. Aktiviteten forventes etableret som et CSR-projekt i samarbejde med eksempelvis jobcentrene i interessentkommunerne for udnyttelse af ledig arbejdskraft og beskæftigelse af mennesker med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet - Der arbejdes med udvikling af konceptet med drift af butik med yderligere tiltag for at fange tidens trend med genbrug ved salg via sociale medier og i et yderligere omfang på nettet - Der arbejdes på, at etablere butik for salg af byggematerialer - Der arbejdes på at få etableret samarbejde om sortering af emballageaffald fra husholdninger med andre aktører på affaldsmarkedet. Energianlæg Der budgetteres med en videreførelse af nuværende aktiviteter, med forbrænding af dagrenovation, erhvervsaffald, storaffald, klinisk risikoaffald, slam, bioaffald og farligt affald. Varme afsættes til Hjørring Varmeforsyning, Hirtshals Varmeforsyning og Lørslev Varmeforsyning. El afsættes til el-nettet på markedsvilkår. Den samlede kapacitet på forbrændingsanlægget er tons affald og det forventes, at kapaciteten udnyttes fuldt ud i 2016.

9 24. februar Der forventes leveret tons fra interessentkommunerne og der forventes tons fra Randers Kommune. De tons forventes tilvejebragt ved import fra eksempelvis Storbritannien og Norge. Der er indregnet en udvidelse af kvoten for behandling af farligt affald, således den behandlede mængde forventeligt øges fra ton/år til ton/år. Der forventes en yderligere prisdifferentiering af priserne på forbrænding i forhold til blandt andet brændbart. Tiltag der indarbejdes i budget 2016 og fremtidige budgetter: - Ændring af indfødningssystem, således anlægget bliver mere fleksibelt i forhold til de forskellige affaldstyper/brændsler. Skærpede krav i forhold til dokumentation af affaldet gør, at der skal forberedes en egentlig modtagekontrol i forbindelse med indfødningen af affaldet - Eventuel udvidelse af kapaciteten i slamanlægget - Udskiftning af overheder 3 på ovnlinje 3 - Der skal planlægges hovedrenovering af ovnlinje 3 - Hal til modtagekontrol og opbevaring/sortering af affald Renoveringer på anlægget finansieres som driftsvedligeholdelse og i den udstrækning, der er tale om levetidsforlængende renoveringer, optages disse som et aktiv og afskrives over den forventede levetid. Miljøanlæg og deponering Der budgetteres med drift af miljøanlæggene Rønnovsdal i Harken, Trynbakke i Bindslev, Stadevej i Brønderslev og aktiviteter på Affaldscenter Dronninglund. Miljøanlæggenes aktiviteter er deponering af affald, kompostering, affaldssortering, slaggesortering, knusning af brokker, mellemlager af brændbart affald, mellemlager for glas, mellemlager for PVC. Den samlede mængde affald til genanvendelse og mellemlagring forventes stort set uændret fra 2013 til 2015 på knap tons. Der forventes små forskydninger mellem de forskellige affaldstyper. Den samlede mængde affald til deponering forventes stort set uændret fra 2013 til 2015 på knap tons.

10 24. februar Tiltag der indarbejdes i budget 2016 og fremtidige budgetter: - Der arbejdes med modtagesluse for mere effektiv sortering i eksisterende og nye affaldsfraktioner, f. eks haveaffald til biofraktioner - Etablering af arealer til modtagelse og forædling af biomaterialer - Miljøforbedringer (afslutning af etaper, mellemlagring af brændbart affald) - Etablering af hal til opbevaring af eksempelvis brændbart affald Kørselsafdeling: Der budgetteres med kørselsopgaver for de kommunale ordninger, storskraldsindsamling, bobleordningen, AVV-Miljøservice, genbrugspladser og afhentning/transport fra offentlige virksomheder og private kunder. Tiltag der indarbejdes i budget 2016 og fremtidige budgetter: - Bibeholde opdeling i egen kørsel og kørsel med vognmænd - Udskiftning af driftsmateriel, lastbiler og containere anskaffes efter behov og optages som aktiv, der afskrives over forventet levetid - Arbejde med muligheden for indsamling af dagrenovation. - Overvejelser i forhold til grønt brændstof. Administration, innovation og kommunikation: Der budgetteres med fællesudgifter for administration, innovation, kommunikation og teknisk bistand til de kommunale ordninger og AVVs behandlingsanlæg. Omkostninger finansieres ved intern fordeling i forhold til ordningernes og behandlingsanlæggenes omkostninger eksklusiv statsafgifter og administration. Tiltag i 2016: - Forsat midler til forskning og udvikling - Nye projekter i forlængelse af Nulskrald (sammen med bl.a. erhvervslivet, grønne bevægelser mfl.) - Udvikling af Nulskrald-konceptet til at være salgsbar ved oprettelse af Nulskraldsekretariat - Udvikling af sociale medier, film om nulskrald, affald og miljø (udstyr, drift mm.) - Forskning i alternativ affaldsindsamling, sortering og behandling (sammen med virksomheder og AAU) - Undersøgelse af organisk affald til biogasproduktion og sorteringsanlæg for emballageaffald - Udvikling af 100 % grøn profil hos AVV og MV

11 24. februar Arbejde med idéudvikling af nulskrald, affaldskemi, fremtidig håndtering af våde fraktion fra dagrenovation, madspild, affaldslejrskole, evt. i samarbejde Slettingenvej Naturskole - Regionalt center for organisk affald. - Større regionalt samarbejde. - Samle affalds knowhow og affaldsadministration hos AVV Tidsramme Budget forslaget for 2016 behandles i bestyrelsen på følgende møder i foråret 2015 Budget forudsætninger og fokuspunkter aftales, februar 2015 Den økonomiske ramme og takster for budget 2016, april 2015 Fælles møde med de to Teknik- og Miljøudvalg om budget og takster, maj 2015 Endelig behandling af budget 2016, juni 2015 Lovgrundlag Vedtægten for, love for affaldsbehandling, afgiftslovgivning og varmeforsyningsloven. Økonomiske konsekvenser Fastlæggelse af drifts- og anlægsbevilling for Personalemæssige konsekvenser Afhængig af det endelige budget. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der arbejdes med fortsat fokus på relationer mellem affald og ressourcer, miljø og energi. Der arbejdes løbende med vurderinger af miljøeffekter ved nye tiltag og daglige driftssituationer. Bilag Ingen. Indstilling At forudsætningerne for budget 2016 godkendes som grundlag for den videre behandling. Beslutning Godkendt som indstillet, med særligt fokus på rationalisering og sammenlægning af affaldsopgaver samt administration.

12 24. februar Reducerede åbningstider på udvalgte genbrugspladser J.nr.: P Resumé En intern arbejdsgruppe nedsat af AVV har udarbejdet forslag til hvorledes der kunne ske effektiviseringer og besparelser for AVVs afdeling for genbrugspladser. På bestyrelsesmødet d. 7. oktober 2014 blev arbejdsgruppens arbejde fremlagt og resultatet blev at der kunne arbejdes videre med forskellige tiltag til besparelser. Det blev ligeledes på mødet d. 7. oktober besluttet, at forslaget om at nedlægge pladser ikke var en mulighed. I stedet skulle der arbejdes videre med de andre tiltag bl.a. reducerede åbningstider og ubemandede pladser. Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende forslag med hensyn til reducerede åbningstider og ubemandede pladser: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Børglum* Kl Lukket Kl Lukket Lukket Kl Jerslev* Lukket Kl Lukket Kl Lukket Kl Lendum* Kl Lukket Lukket Lukket Kl Lukket - Bjergby* Lukket Kl Lukket Kl Lukket Kl Asaa** Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl * Reduceret åbningstider ** Ubemandet genbrugsplads Andre tiltag til effektiviseringer, der ikke berører åbningstider og serviceniveau, er allerede ved at blive implementeret, heriblandt optimering af affaldstransporter med komprimatorer på udvalgte pladser samt øget brug af maskiner til at komprimere og pakke affaldet i containerne. Sagsfremstilling Sagen er den at AVVs afdeling for genbrugspladser oplever et stigende pres på økonomien. Dette pres skyldes primært vigende indtægter fra salg af genanvendelige materialer samt stigende udgifter til behandling af affaldet. Af den årsag blev der nedsat en intern arbejdsgruppe der skulle analysere problemområderne og komme med forslag til at effektiviseringer og besparelser.

13 24. februar Resultatet blev behandlet på AVVs bestyrelsesmøde 7. oktober 2014 og der blev givet grønt lys til, at arbejdsgruppen kunne fremkomme med mere konkrete tiltag til, hvor besparelsestiltagene kunne implementeres. Reducerede åbningstider: Arbejdsgruppen er kommet frem med et forslag til en plan for hvorledes en implementering af reducerede åbningstider kunne se ud. Der er til udvælgelsen af pladserne blevet set på følgende kriterier: Besøgstal på pladsen og tendenserne for besøgstallet de sidste par år Beliggenhed af pladsen i forhold til andre af AVVs genbrugspladser Kommunegrænser Ud fra disse kriterier er følgende pladser udpeget til at skulle have reducerede åbningstider: Bjergby Børglum Jerslev Lendum De reducerede åbningsdage resulterer i at vi kan reducere antallet af medarbejdere med to mand. Derforuden giver det anledning til at vi kan allokere mandskabstimer hen på større pladser, hvor de ekstra hænder vil give en bedre service for borgerne, give bedre sorteringer samt optimere transporten af affaldet til vores behandlingsanlæg. Ubemandet genbrugsplads: Der er ligeledes et besparelsespotentiale i at gøre udvalgte genbrugspladser ubemandede. Flere kommuner/affaldsselskaber i Danmark har allerede indført ubemandede genbrugspladser med succes. Valget hos AVV er faldet på genbrugsplads Asaa. Grunden hertil er at pladsen allerede i dag er udstyret med en intelligent port. En port med intelligent adgangskontrol er en forudsætning for at pladsen kan være ubemandet, da det ikke ses som en mulighed at lade pladsen være uaflåst. En anden årsag til at Asaa er valgt er, at pladsen har et beskedent besøgstal. Ved at starte på en lille plads kan AVV erhverve sig en masse god viden en viden som kan bruges og justeres hvis andre større pladser på sigt også skal have lignende åbningsmulighed. Meningen er, at borgere der ønsker at benytte genbrugspladsen i Asaa tilmelder sig med mobilnummer eller selvvalgt pinkode. Når borgeren vil ind på pladsen ringer borgeren til

14 24. februar porten eller indtaster pinkoden. Borgeren får adgang til pladsen og vi kan registrere hvem der er på pladsen hvornår. Pladsen vil desuden blive videoovervåget og vil blive besigtiget med jævnligt mellemrum af en AVV medarbejder fra en nærliggende plads. Det er tiltænkt at pladsen skal have åbent alle dage fra kl Der gives således en væsentligt udvidet åbningstid (normalt hverdage samt lørdag 10-17), herunder også åbent søn- og helligdage. Der er vurderet at døgnåbent ikke bør være en mulighed, da det vil kunne generere støjgener i forbindelse med aflæsning af fx murbrokker og jern. Lovgrundlag Miljøgodkendelsen på genbrugspladsen. Økonomiske konsekvenser Samlet set vil de reducerede åbningstider samt den ubemandede plads give en årlig besparelse på ca. kr Set i relation til udviklingen af behandlingsudgifterne for genbrugspladserne, så vil disse tiltag være en medvirkende årsag til at gebyrerne ikke stiger for meget. De øvrige tiltag med ændrede betingelser for containertransporterne, implementering af komprimatorer er således alle med til at minimere den merudgift som kommunerne pt. oplever pga. øgede behandlingsudgifter. Personalemæssige konsekvenser Der vil kunne spares to medarbejdere ved at indføre reducerede åbningstider på fire pladser samt én ubemandet genbrugsplads. Grundet naturlig afgang af tre medarbejdere ultimo 2014, vil det ikke være nødvendigt, at afskedige medarbejdere. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen. Bilag Bilag 3 Oversigtskort over udvalgte genbrugspladser Indstilling At de reducerede åbningstider implementeres på de fire udvalgte pladser samt den ubemandede genbrugsplads i Asaa implementeres. Alle ændringerne implementeres pr. 1. april Beslutning Godkendt som indstillet.

15 24. februar Formanden orienterer Tårs Tvist med Hirtshals Fælles affaldsplan Indstilling Til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 6. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Indstilling Til efterretning. Beslutning Hildo Rasmussen udtrykker utilfredshed med processen omkring lukning af butikken i Dronninglund og ønsker at få et punkt på dagsordenen herom. Punktet laves som et tillægsdagsorden til den eksisterende dagsorden. 7. Administrationen orienterer, herunder Kommende & igangværende projekter, herunder røggaskondensering Symbiose projekt Organisering i affaldsbranchen, herunder forebyggelsesstrategi Brev fra DI (vedlagt som bilag 4) Butikken i Dronninglund

16 24. februar Indstilling Til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 8. Eventuelt

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 12. maj 2015, kl. 13.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 12. maj 2015, kl. 13. 12. maj 2015 1912 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 12. maj 2015, kl. 13.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

FO R S L A G TIL BUDGET

FO R S L A G TIL BUDGET FO R S L A G TIL BUDGET 2016 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 2016... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 4 Klinisk risikoaffald... 4 Olie- og benzinudskillere... 4 Mængdeforudsætninger

Læs mere

F O R S L A G TIL BUDGET 2018 for AVV I/S

F O R S L A G TIL BUDGET 2018 for AVV I/S F O R S L A G TIL BUDGET 2018 for AVV I/S Indholdsfortegnelse AVV forslag til takster for budgetåret 2018... 2 Indledning... 2 Generelt... 2 Kommunale ordninger... 2 Behandlingsanlæg... 3 Administration,

Læs mere

F O R S L A G TIL BUDGET 2017 for AVV I/S

F O R S L A G TIL BUDGET 2017 for AVV I/S F O R S L A G TIL BUDGET 2017 for AVV I/S Indholdsfortegnelse AVV forslag til takster for budgetåret 2017... 2 Indledning... 2 Generelt... 2 Kommunale ordninger... 2 Behandlingsanlæg... 3 Administration,

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09. 26. august 2014 1846 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: -

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13. 24. juni 2014 1833 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09. 25. februar 2014 1786 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring DAGSORDEN

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring DAGSORDEN y^ Bestyrelsen for 2113 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Onsdag den kl. 9. 00-12. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Bestyrelsen for Dag og år

Bestyrelsen for Dag og år 6. april 2017 JK 880 DAGSORDEN møde i bestyrelsen Modtagestation Vendsyssel I/S torsdag den 6. april 2017 kl. 08.30 Mødested: Administrationen Mandøvej 4 9800 Hjørring Afbud fra: Ingen Mødet sluttede:

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09. 7. oktober 2014 1853 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: -

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09. 22. april 2015 1889 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09. 25. september 2012 1655 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

1. Ressourcehal - udarbejdelse af skitseprojekt 2. Ændringer i AVV-vedtægter godkendt af Statsforvaltningen (1 bilag)

1. Ressourcehal - udarbejdelse af skitseprojekt 2. Ændringer i AVV-vedtægter godkendt af Statsforvaltningen (1 bilag) 2052 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Torsdag den kl. 09. 00-12. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud fra: Ingen Mødet

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00 16:15 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A)

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S. Referat. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 15. april 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S. Referat. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 15. april 2014, kl. 09. 15. april 2014 1807 Referat for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 15. april 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Torben

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09. 16. juni 2015 1927 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. juni 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9. 17. januar 2012 1600 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 17. januar 2012, kl. 9.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

F O R S L A G TIL BUDGET 2015 for AVV I/S

F O R S L A G TIL BUDGET 2015 for AVV I/S F O R S L A G TIL BUDGET 2015 for AVV I/S Indholdsfortegnelse AVV-forslag til budget for 2015... 3 Generelt... 3 Tendenser i forbindelse med budgetlægningen... 3 Kommunale ordninger... 3 Behandlingsanlæg...

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. oktober 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. oktober 2011, kl. 09. 25. oktober 2011 1561 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. oktober 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10. 16. december 2014 1859 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: 13.00 16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/57 Indledende drøftelser vedrørende

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 19 12. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 21 13. -

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. december 2009 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 13:00-14:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN

y^ Bestyrelsen for AWI/S DAGSORDEN y^ Bestyrelsen for 2038 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Tirsdag den kl. 09. 00-13. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

AWI/S DAGSORDEN. Bestyrelsen for. for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Tirsdag den 21. juni 2016 kl

AWI/S DAGSORDEN. Bestyrelsen for. for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Tirsdag den 21. juni 2016 kl 2023 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AW - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 1/S Tirsdag den kl. 09. 00-12. 00 Mødested: AWs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4 Hjørring Afbud fra: Jens Andersen

Læs mere

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015 Miljøstyrelsens sagsbehandling af kommunale behandlingsanlægs anmeldelse om fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Forslag til Affaldsplan 2009 2012

Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Materiale til Teknik og miljøudvalget Januar 2010 Affaldsplan 2009 2012 er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommuner. Affaldsplanen er opdelt i to dele:

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

?genbrugsstationer. Fremtidens affaldssektor. Idéoplæg om. retssikkerhed og opgavefordeling. farligt affald. regelforenkling

?genbrugsstationer. Fremtidens affaldssektor. Idéoplæg om. retssikkerhed og opgavefordeling. farligt affald. regelforenkling retssikkerhed og opgavefordeling?genbrugsstationer farligt affald regelforenkling genanvendeligt erhvervsaffald Idéoplæg om Fremtidens affaldssektor I N D H O Forord 3 Indledning 4 L D?Genbrugsstationer

Læs mere