6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation"

Transkript

1 6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab ApS

2 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: reflektere over dine egne paradigmer for selvledelse videreudvikle dine ledelseskompetencer udvikle din mentale parathed til at kunne bringe dig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand blive din egen gode coach (coping), sådan at din dialog - både den indre dialog og den eksterne - arbejder FOR og ikke imod dig øge din forandringsparathed og din evne til at håndtere udfordringer med styrket performance og større tilfredshed lære at coache andre til succesfuldt at tænke, føle og agere hensigtsmæssigt i forhold til både de personlige og de organisatoriske mål arbejde med måden at gøre praksis mest optimalt på, som kilden til fællesskabets sammenhængskraft og succes få viden om udviklings-, forandrings- og performancepotentiale gennem indsigt i nyere forskning i menneskets egenart reflektere hvad nyere organisationsteori og psykologi, har af betydning for optimal identitetsskabelse og udvikling i organisationer realisere dit udviklingspotentiale og bruge dine styrker endnu mere værdiskabende skabe bedre vilkår for læring og udvikling og få værktøjer til at facilitere strategisk commitment i organisationer være og kommunikere mere bevidst, tydelig og målrettet ved jobsamtaler og PU-samtaler få redskaber og færdighedstræning i både den motiverende samtale og den svære samtale på arbejdspladsen styrke dine kommunikative færdigheder i informationsformidling og i beslutningsstrukturer få færdigheder og erfaringer med dialogisk kommunikation og kognitiv coaching i samarbejdet om at håndtere konflikter og interventioner udnytte dine faglige og sociale kompetencer optimalt og forstå mangfoldighed som en ressource i den organisatoriske hverdag være nærværende i nuet og medansvarlig for kvaliteten og tilliden i det relationelle rum imødekomme og inspirere dine tilhørere/gruppemedlemmer til at føle sig motiverede og til at opleve sig positivt forpligtet indgå og tage (med)ansvar for at udnytte gruppens individuelle styrker og kompetencer mest meningsfuldt og værdiskabende (synergi) Uddannelsen er værdifuld for dig, der har tid og mulighed for at styrke såvel din psykologfaglige som din organisationsteoretiske forståelse for, hvordan menneskets tanker og følelser er afgørende for vores mentale parathed og måde at indgå i samspil med andre på, samt afgørende for dig, når du således med viden om mental optimal præstationstilstand og organisationspsykologi ønsker at træne dine kommunikative og sociale færdigheder. Uddannelsen er desuden relevant for dig, der ønsker at styrke dit lederskab og engagement på en måde, hvor du med mental parathed (positiv indre dialog) og effektfuld dialogisk kommunikationskompetence formidler og kommunikerer tydeligt, fængende og imødekommende med størst mulig gennemslagskraft. 2

3 Indhold Uddannelsens indhold og vægtning er udviklet rundt om læringsmålene defineret i modulet Gruppe- og organisationspsykologi fra diplomuddannelsen i Psykologi. Undervisningen og opgaverne tilrettelægges så den systematisk inddrager fagets betydning og relevans i det professionelle organisatoriske virke. Perspektiv Forsknings- og teorifundament til viden om og forståelse af at intervenere mest udviklende og værdiskabende, i organisationer og gruppernes funktionsmåder. Ud af konteksten for generel viden om udvikling og personlighedsdannelse i det professionelle virke, tages der udgangspunkt i specifik gruppe- og organisationspsykologi hentet fra nyere subjektvidenskabelige paradigmer og organisationsteorier. Empirisk dokumentation viser, hvordan det primært er menneskelige kompetencer, der er kilde til motivation, kreativitet og problemløsning som afgørende faktor for værdiskabelse i den moderne økonomi i succesfulde virksomheder. Da ny forskning tillige dokumenterer, at når strategier giver mening, skaber virksomheder bedre resultater, er fokus på: Hvordan din mentale tilstand (tanker og følelser) er bestemmende for, hvor godt du udnytter dine personlige styrker og potentialer (talent, viden og færdigheder) samt indgår mest hensigtsmæssigt og værdiskabende i gruppen. Hvordan du meningsfuldt optimerer din lærings- og forandringsparathed, samt indgår bæredygtigt i daglige relationer såvel faglige, sociale som organisatoriske. Hvordan du - med indsigt i organisationspsykologi, menneskets kognitive særegne behov og potentialer, samt vores evne til at organiserer os i fælles virksomhed og sammen at skabe synergi og fortsat fremdrift vil kunne tage styrket ansvar for såvel egen som andres udvikling og performance i den organisatoriske hverdag. Hvordan du gennem god selvledelse og ledelse af andre sætter scenen både fagligt som mentalt. Hvordan du med styrket personlig gennemslagskraft brænder igennem med din faglighed og dit budskab. Psykologisk vidensgrundlag og organisatorisk videnskabsteoretiske orientering Du introduceres bredt til almene organisationsteoretiske afsæt, tilgange og tilhørende grundantagelser så som; Socialkonstruktionisme/Systemisk, Neuropsykologisk funktionalisme og Positiv psykologisk kapital. Gennem uddannelsen opnår du forskningsbaseret viden om udvikling og personlighedsdannelse samt indsigt i den nyeste kognitive og neuropsykologisk baserede viden og dens anvendelse i dit professionelle virke. Kognitiv psykologi har fokus på det særegent menneskelige, vores evner til at handle begrundet og udvikle os til stadig større grad af kompleksitet gennem netop vores tanke- og læringsprocesser samt evne til og behov for, at organisere os i fælles virksomhed, og ved synergi skabe innovation og fremdrift. 3

4 Obligatoriske læringsmål Den studerende har kendskab til de almindeligste teorier og modeller vedrørende gruppe- og organisationspsykologi o Forstår og kan anvende sammenhængen mellem psykologiske filtre, mentale mønstre, mental parathed og motivation o Har psykologfaglig forståelse for, hvordan psykologiske filtre, tankemønstre og mentalitet styrer og påvirker trivsel, samspil og resultater o Har viden om og metoder til optimal udnyttelse af gruppens psykologi som synergi o Kan formidle startegier og teknikker til relevante aktører og samarbejdspartere har kendskab til de mest almindelige former for organisationsudvikling og deres teoretiske baggrund o Opnår kritisk og konstruktiv organisationsforståelse i forhold til muligheder og begrænsninger i det relationelle som dialogiske rum o Kan forholde sig psykologfagligt og metodekritisk til relevante organisationsudviklingstiltag har viden om og forståelse for relationer mellem individ, gruppe og organisation o Har viden om og metoder til at skabe relationer og facilitere gensidigt engagement gennem gruppens diversitet og mangfoldighed (synergi) o Kan ved kritisk forholden analysere behovet og metodisk tage ansvar for det psykiske arbejdsmiljø og relationelle rum har viden om og forståelse for udviklingsprocesser i grupper og organisationer o Forstår sammenhængen mellem bevæggrunde, motivation og handlekompetence og kan metodisk facilitere dette organisatorisk o Har viden og metoder til forhandling af fælles virksomhed, der skaber relationer af gensidig ansvarlighed blandt gruppens medlemmer o Kan vurdere og anvende metoder til optimal udnyttelse af individuelle styrker og potentialer til gruppens bedste o Kan udvikle og vedligeholde gruppens interne dynamik og bæredygtige fremdrift o Kan analysere behovet for samt stille krav til forhandling af mening og strategi som afgørende for effektiv målopfyldelse o Forstår relevansen af kognitiv kommunikation med bevidsthed om og sikring af, at man kommunikerer både til tanker og følelser har forståelse for egen funktion i grupper og organisationer o Kan reflektere over sine egne paradigmer for selvledelse og videreudvikle sine ledelseskompetencer til gruppens bedste o Kan cope sig selv på egen indre dialog og selvledelse og metodisk være sin egen gode coach som afgørende for sit samspil med andre o Kan anvende kommunikative virkemidler både kontekst og relationsbestemt o Kan coache andre til tanker, følelser og adfærd, der arbejder succesfuldt for personen, i forhold til målene, de fagpersonlige som organisatoriske o Kan bringe sig selv og andre i en optimal mental præstationstilstand til styrkelse og gavn for gruppen o Har viden og værktøjer til deltager- og dialogbaseret kommunikation og formidling, og kan anvende coaching som ledelsesredskab kan karakterisere de almindeligste kommunikationsformer, informationsformidlingsprocesser, beslutningsstrukturer og konflikter i grupper og organisationer o Kan forholde sig kritisk analyserende til behovet og tage ansvar for at give og modtage struktureret feedback 4

5 o Kan opstille udviklingsbetingelser for og formidle den mentaltoverbevisende strategi, som giver mening, retning og handleanvisninger o Kan præsentere og formidle strategier og nye tiltag, anerkendende, positivt forpligtende og med gennemslagskraft o Kan anvende kommunikative virkemidler og være attraktiv dialogpartner med sociale og kommunikative færdigheder o Kan anvende coaching som samtalekunst kan beskrive de mest almindelige former for konflikter i grupper og organisationer og vurdere interventionsmuligheder o Kan gøre brug af dialogiske konsulentmetoder, der mobiliserer personens og gruppens ressourcer og handlekompetence o Kan sundhedskommunikere til ejerskab og positiv forpligtelse o Kan analysere årsagerne til sårbarhed, modstand, forbehold og konflikter samt metodisk hensigtsmæssigt handle konflikthåndterende Overordnede Indhold Indføring i almindelige teorier om gruppedannelser og gruppers funktionsbetingelser. Roller i grupper og rollefordelingen i grupper som betingelse for funktion. Indføring i almindelige teorier vedrørende ledelse og ledelsesfunktioner. Almindelige fremgangsmåder, der benyttes ved teamudvikling. Typiske problemer/konflikter i grupper og interventionsmuligheder i forhold hertil. Organisationsteorier set i et tidsmæssigt perspektiv og analyse af grundantagelser, der ligger bag organisationers opbygning. Metoder til analyse af institutioner. Almindelige interventionsmuligheder i forhold til organisationer. Udviklingsbetingelser i organisationer. Strategier til udvikling af organisationer. Udbytte En statsgodkendt pædagogisk diplomuddannelse (PD) i Gruppe- og organisationspsykologi med fokus på samtalen som redskab 10 ECTS point (diplomuddannelsesniveau) ved bestået eksamen og således internationalt godkendt meritgivende eksamensbevis Eksamineret ved statsgodkendt intern censur, Professionshøjskolen UCC. En såvel praktisk organisationspsykologisk som pædagogisk psykologisk uddannelse suppleret med kognitiv coachings virkningsfulde og veldokumenterede værktøjskasse 5

6 Datoer for næste ledige hold i 2012: Mandag d. 20. august Mandag d. 27. august Mandag d. 3. september Mandag d. 10. september Mandag d. 17. september Mandag d. 24. september Alle dage foregår undervisningen: kl , i Post & Tele Museum, Købmagergade 37, København K. Her ud over vil der gennem hele uddannelsesforløbet blive aftalt, koordineret og gennemført træning, sparring og erfaringsudveksling i studiegrupper (med og uden underviser). Pensum Hansen, H.S., Nielsen, J.O. & Voxsted, S. (2011). Organisationsteori i praksis. Hans Reitzels Forlag (240). Holst-Mikkelsen, M. & Poulfelt, F. (2008). Strategi med mening Hvordan sikrer virksomheder strategisk effektivitet. Børsens Forlag (Sider 186). Wenger, E. (2004). Praksisfællesskaber. Indledningen samt Kp Hans Reitzels Forlag (Sider 249). Seligmann, M. Building resilience. Harvard Business Review, April 2011, ReprintR1104H (Sider 8). Kegan, R. and Lahey, L.L. The real reason people won t change. Harvard Business Review, OnPoint, 2001 (Sider 13). Oestrich, I.H. (2010). Kognitiv coaching forøg din ydeevne med kognitive principper. Dansk Psykologisk Forlag (sider 222). Uddannelsesdias Coaching perspektivering og dokumentation (18 sider) samt øvrige undervisningsdias (ca. 50 sider med modeller og tekstdias). Du er som studerende ansvarlig for at indhente og rekvirere pensum-litteraturen (undtaget arbejdsbogen Kognitiv coaching Forøg din ydeevne med kognitive principper, som du får udleveret på første undervisningsdag, og de to artikler fra Harvard Business Review, som du modtager som pdf.fil). Eksamen Eksamen består i, 1) at udarbejde et skriftligt oplæg (seks sider), der skal være en sammenhængende tekst, der uddyber en problemstilling. Problemformuleringen er selvvalgt, men skal godkendes af underviseren. 2) Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i det skriftlige oplæg, hvor det skriftlige oplæg og den mundtlig fremstilling vægter ligeligt i én samlet karakter. Ved bestået eksamen opnås 10 ECTS point, PD niveau. 6

7 Adgangsforudsætninger Adgangen til uddannelsen er betinget af en gennemført uddannelse på niveau med en mellemlang videregående uddannelse som fx lærer, pædagog, tilsvarende (professions)bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb. Desuden skal den studerende have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemførelsen af én af ovennævnte uddannelser. Her ud over har den studerende brug for adgang til en printer. Frameldingsfrist Framelder en kursist sig senest fire uger før kursusets start, kan kursisten få refunderet sin deltagerbetaling. Såfremt kursisten framelder sig mindre end fire uger før kursets start, hæftes for deltagerbetaling jf. Professionshøjskolen UCC s forretningsorden. Undervisningsform Uddannelsen gennemføres ud fra den læringsforståelse, at du bedst tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer ved at reflektere over teori i forhold til din praksis. Undervisningsformen er designet med hovedvægten lagt på praksisnær udvikling, med fokus på interaktiv undervisning, hvor formålet er at udvikle din måde at tænke, være og lære på. Læringen bygger på dine erfaringer og oplevelser fra din(e) (tidligere) organisation(er). Viden omdannes til færdigheder med direkte kobling til din og de andre studerendes hverdag. Udviklingsforløbet gennem hele uddannelsen er et miks af live undervisning, studiegruppe træning, workshops, træning/evaluering/feedback, hjemmeopgaver, udvalgt fagrelevant materiale samt tidligere beskrevne pensum-litteratur, undervisningsmateriale, øvelser og opgaver. Heltidsuddannelse Uddannelsesforløbet strækker sig, med henvisning til lov om videregående uddannelse som heltidsuddannelse samt lov om åben uddannelse, tidsmæssigt over 6 uger. Arbejdsindsats pr. uge er 37 timer, i hvilke den studerende (ledige) forpligter sig til at være studieaktiv. Uddannelsen betales af A- kassen/jobcenteret (til forsikrede ledige i deres første ledighedsperiode). Der kan være tale om uddannelsesydelse godkendt af A-kassen, eller om en Jobplan godkendt af et kommunalt Jobcenter (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 2 nr. 1). 7

8 Målgruppe Uddannelsesforløbet er med sin psykologfaglige tilgang til den organisatoriske hverdag relevant for dig, der er (med)ansvarlig for trivsel og bæredygtigt praksisfællesskab. Det er relevant for dig, der skal skabe udvikling og resultater sammen med og gennem andre, og hermed relevant for dig, der er leder, HRchef, personaleansvarlig eller HR-medarbejder, og som ønsker at agere og være en virkningsfuld formidler i det organisatoriske dialogiske rum. Det kan også være du er privat konsulent, fysioterapeut, socialpædagog, sygeplejer eller at du arbejder med aktivering, udøver anden form for bistand, rådgivning og/eller coachende funktion. Herudover er udviklingsforløbet udbytterigt for alle, der i deres daglige arbejde har kontakt til, samspil og relationer med andre mennesker, hvor vigtige redskaber er psykologisk forståelse for menneskets egenart, for gruppe- og organisationspsykologi samt deltager- som dialogbaseret kommunikation. Underviser Tine Nyholm - Cand.pæd. i pædagogisk psykologi og stifter af og direktør i den erhvervspsykologiske konsulentvirksomhed Commitment Lab ApS. Til daglig er Tine proceskonsulent og kognitiv coach, såvel i det private som offentlige danske erhvervsliv. Tine er kognitivt oplært og trænet coach af Cultivators grundlægger, som er grundlægger af kognitiv coaching i Norden. Tine har gennem praksisforskning i selvværd, mestringsevne og pædagogisk videnledelse i praksisfællesskaber, skabt nye indsigter og begreber. Med passion for mennesker og udvikling skaber Tine naturligt både overblik, fælles engagement og resultater som proceskonsulent, underviser og mentalcoach. Uddannelsens udbydere Under lov om åben uddannelse tilbyder Commitment Lab ApS uddannelsen i samarbejde med Professionshøjskolen UCC, der er statsgodkendt udbyder af modulet. Tilmelding Tilmelding sker til Commitment Lab ApS, Tine Nyholm mail: ved brug af tilmeldingsblanket: eller på telefon

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere