Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer"

Transkript

1 Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget Oversigt over støttemuligheder Hovedområde 1 Hovedområde 2 Direkte støttemuligheder til egen forening (hovedområde 2) Krav til foreningens opbygning og virke Aktivitetstilskud Anvisning af offentlige lokaler og udendørs anlæg Tilskud til private lokaler Børn og unge under 25 år Særlige tilskud Ansøgning og ansøgningsfrister Regnskab, revision og tilbagebetaling Samarbejdsmuligheder med eksisterende oplysningsforbund (hovedområde 1) Almindelig aftenskolevirksomhed Debatskabende arrangementer (10%-puljen) Her kan du læse mere Vil du vide mere Indledning Formålet med denne pjece er at informere om støttemulighederne i forhold til den nye folkeoplysningslov, som trådte i kraft den 1. januar 2001, samt de ændringer, der blev vedtaget i marts 2002 og juni I pjecen gøres der opmærksom på de krav, der stilles til en forening, der vil søge støtte, hvilke aktiviteter der skal eller kan ydes støtte til, hvem der behandler ansøgninger m.v. Folkeoplysningsloven er en rammelov, og det er forskelligt, hvordan loven administreres i de enkelte kommuner. Denne pjece beskriver lovens overordnede rammer og giver eksempler på folkeoplysende aktiviteter, som nogle kommuner har ydet støtte til. For at få oplyst, hvordan de nærmere regler og støttemuligheder er i den kommune, hvor din forening er hjemmehørende, skal du henvende dig til den kommunale forvaltning, der administrerer folkeoplysningsområdet. Redaktionen af pjecen er afsluttet i maj Baggrunden for den nye lov Formålet med revisionen af folkeoplysningsloven har været at styrke folkeoplysningen i forpligtende fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. For at fremme værdierne og det idébetonede i folkeoplysningen, er det tidligere benyttede "kredsbegreb" skiftet ud med et "foreningsbegreb". Det betyder, at der nu som hovedregel kun kan ydes støtte til folkeoplysende virksomhed, når der står en forening bag. Formålet med denne ændring har blandt andet været at sikre, at der ikke ydes tilskud til kommerciel virksomhed, at styrke folkeoplysningen i fællesskaber, og at forenkle tilskudsreglerne. Foreningen skal have et formål og et værdigrundlag, som med udgangspunkt i folkeoplysningsaktiviteten styrker medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt at sætte aktiviteter i gang for at opnå tilskud efter loven. Initiativtagerne skal ville noget med aktiviteterne. Derfor må det understreges, at ikke al mellem-menneskelig aktivitet er tilskudsberettiget som 1 / 7

2 folkeoplysning efter folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget afgør, om en forening kan betragtes som en folkeoplysende forening. Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Folkeoplysningsloven er en rammelov. Mange beslutninger er lagt ud i den enkelte kommune, hvor de er delt mellem kommunalbestyrelsen og folkeoplysningsudvalget. Afhængig af de enkelte kommuners kultur- og fritidspolitik er det forskelligt, hvordan loven opfyldes lokalt. Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at kommunen lever op til lovens intentioner. Samtidig er det også kommunalbestyrelsen, der fastsætter og fordeler beløbsrammerne til det samlede område. Det sker i forbindelse med den årlige budgetbehandling. I forhold til folkeoplysningsloven har kommunalbestyrelsen følgende opgaver: At yde tilskud til aktiviteter for børn og unge At fastsætte en tilskudsmodel, dvs. om tilskud skal bygge på f.eks. regnskabstal, medlemstal eller andre nøgletal At fastsætte tilskudsregler for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde At stille offentlige lokaler til rådighed At yde tilskud til foreningers private lokaler At fastsætte retningslinier for anvendelsen af aftenskolernes 10%-pulje At nedsætte et folkeoplysningsudvalg (frivilligt) At være ankeinstans for folkeoplysningsudvalgets afgørelser Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at den i særlige tilfælde vil yde tilskud til folkeoplysende foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen. Folkeoplysningsudvalget I forbindelse med den seneste revision af Folkeoplysningsloven blev det gjort frivilligt for kommunerne at nedsætte folkeoplysningsudvalg. Langt de fleste kommuner har dog valgt at fortsætte udvalgene. Hvis man vælger at nedsætte et udvalg, skal det sammensættes i månederne efter kommunalvalget, dog senest 1. april det efterfølgende år. Det skal have mindst syv medlemmer. Deraf skal et mindretal være kommunalbestyrelsesmedlemmer, og et flertal skal repræsentere lokale foreninger og aftenskoler, der modtager tilskud eller får anvist lokaler efter folkeoplysningsloven. Lokale foreninger kan opstille kandidater til udvalget. Man kan få flere oplysninger om, hvordan valgproceduren er fastlagt lokalt f.eks. i folkeoplysningsudvalgets vedtægter, som kommunen skal udlevere. Folkeoplysningsudvalget har følgende opgaver: At stille forslag til kommunalbestyrelsen om beløbsrammen til folkeoplysende virksomhed, og om fordelingen til områder og formål At offentliggøre regler for at opnå tilskud til folkeoplysende virksomhed At offentliggøre oversigter over offentlige lokaler At afgøre, om en forening efter loven skal betragtes som en folkeoplysende virksomhed At behandle ansøgninger om tilskud og lokaleanvisning At informere, rådgive og bistå med administrativ hjælp til mindre og nyere initiativtagere Oversigt over støttemuligheder De støttemuligheder, der er med Folkeoplysningsloven, falder ind under to hovedområder. 2 / 7

3 Hovedområde 1 Hovedområde 1 henvender sig til aftenskolerne, der kan opnå: Tilskud til foredrag, voksenundervisning, kurser og studiekredse Særlige tilskud Anvisning af lokaler Tilskud til lokaler 10% puljen til debatskabende arrangementer Hovedområde 2 Hovedområde 2 henvender sig til folkeoplysende foreninger, der kan opnå: Aktivitetstilskud Aktivitetstilskud til børn og unge Særlige tilskud Anvisning af lokaler Tilskud til lokaler Via et samarbejde med aftenskolerne kan foreninger også opnå: Delvis finansiering af kurser og foredrag Finansiering af debatskabende arrangementer Direkte støttemuligheder til egen forening (hovedområde 2) Frivillige sociale foreninger, der vil godkendes som folkeoplysende foreninger og dermed blive berettiget til støtte ifølge folkeoplysningsloven, skal opfylde nedenstående betingelser: Krav til foreningens opbygning og virke For at opnå tilskud efter loven skal foreningen: Have vedtægter, som opfylder kravene i loven (se vedtægtskravene på næste side) Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven Have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer Være demokratisk opbygget, typisk ved afholdelse af en årlig generalforsamling Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål Være hjemmehørende i tilskudskommunen Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig (almennyttig betyder, at foreningen ikke må have til formål at tjene penge til berigelse af enkeltpersoner, og der skal ydes en indsats der rækker ud over foreningens medlemmer. Kontinuerlig betyder, at der skal være regelmæssige aktiviteter. Ét årligt arrangement er ikke tilstrækkeligt grundlag for en godkendelse som folkeoplysende forening.) Den nye folkeoplysningslov stiller også krav til vedtægterne i de folkeoplysende foreninger. En folkeoplysende forenings vedtægter skal indeholde følgende elementer: Foreningens formål, dvs. beskrivelse af idégrundlaget Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor Foreningens hjemsted Betingelse for medlemskab Tegningsret for foreningen (dvs. hvem der kan skrive under på vegne af foreningen f.eks. ved oprettelse af girokonto, indgåelse af købsaftaler, mv.) Procedure ved vedtægtsændringer Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør 3 / 7

4 Det er vigtigt, at det af vedtægten fremgår, hvad der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør. Ved vurderingen af om en forening er tilskudsberettiget, skal Folkeoplysningsudvalget nemlig sikre, at foreningens eventuelle formue ved ophør tilfalder almennyttige formål. Med andre ord må en folkeoplysende forening ikke oprettes eller nedlægges i kommercielt øjemed. Disse otte punkter skal være indeholdt i vedtægterne. Derudover kan kommunalbestyrelsen eller folkeoplysningsudvalget ikke stille yderligere formelle krav til vedtægterne. Det er på baggrund af foreningens formålsparagraf, at Folkeoplysningsudvalget afgør, om foreningen kan betragtes som en folkeoplysende forening, der kan opnå tilskud efter loven. Det er derfor vigtigt at sikre, at formålsparagraffen ligger inden for rammerne af de formål, som er beskrevet i den nye lov og at den lever op til disse formål. Foreningen skal også være opmærksom på, at nogle personer ikke må være medlem af bestyrelsen. Dette er en ny bestemmelse, der gælder for f.eks. advokater, statsautoriserede revisorer og ejere af lokaler, der udlejes til foreningen. Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune kan afsætte puljer til lokalt forsøgsarbejde, udviklingsarbejde, projekter, aktiviteter, enkeltarrangementer mv., der ikke har en forening bag sig, men kommunerne har ikke pligt til at støtte disse. Om der kan opnås tilskud til aktiviteter mv., der ikke har en forening bag sig, vil således afhænge af den enkelte kommunes tilskudsmodel. Aktivitetstilskud Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til aktiviteter, hvortil der er knyttet brugerbetaling. Der er i loven ikke nogen definition af "aktivitet", men aktiviteten skal ligge inden for lovens formål for at være tilskudsberettiget. Hvor meget støtte der kan gives til aktiviteten, vil afhænge af den enkelte kommunes tilskudsmodel. Kommunen kan f.eks. beslutte at beregne støtten ud fra det antal medlemmer, foreningen har, eller give et grundtilskud til alle foreninger, et administrationstilskud, tilskud til uddannelse, tilskud til materiel, tilskud til lejrophold, eller kombinationer heraf. Kommunalbestyrelsen har altså meget frie hænder til at fastsætte tilskudsstørrelser og bestemme, hvilke aktiviteter de finder støtteværdige. Der skal dog være lige tilskudsvilkår for aktiviteter med samme formål og indhold. Kommunalbestyrelsen fastsætter i tilskudsmodellen, om tilskud udbetales forud eller bagud. Anvisning af offentlige lokaler og udendørs anlæg Kommunen anviser ledige offentlige lokaler, som tilhører enten kommunen, amtet eller staten. Lokaler anvises, så de passer til den aktivitet, som foreningen ønsker. Det er en betingelse for anvisning af lokaler, at foreningen opfylder lovens tilskudsbetingelser, men det er ikke et krav, at foreningen modtager tilskud. Lokaler og anlæg anvises som udgangspunkt vederlagsfrit, når de anvendes til det formål, de er indrettet til. Udgifter til el, varme og rengøring afholdes af kommunalbestyrelsen. Ved anvisning af lokaler og udendørs anlæg skal folkeoplysningsudvalget normalt prioritere aktiviteter for børn og unge og aftenskolerne forud for aktiviteter for voksne. Lokaler, som er særligt egnede til handicappede, stilles normalt til rådighed for handicappede uanset ovenstående prioritering. Tilskud til private lokaler Kommunalbestyrelsen skal som hovedregel yde tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger, og som anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år. I nogle kommuner har kommunalbestyrelsen valgt at dække driftsudgifterne med 100%. Tilskuddet kan f.eks. være til renter af prioritetsgæld, skatter og 4 / 7

5 afgifter, udgifter til vedligeholdelse m.m. Det vil fremgå af den enkelte kommunes regler på området. Kommunen kan afvise nye ansøgninger om tilskud til private lokaler, hvis den i stedet kan stille et egnet kommunalt lokale til rådighed for ansøgeren. For at et lokale kan regnes som egnet, skal det blandt andet rumme mulighed for et socialt liv ud over aktiviteten, og lokalets størrelse og standart skal svare til aktivitetens indhold. Tilskud forudsætter også, at foreningen kan dokumentere aktivitetstimetallet i lokalet, da tilskud kun ydes for hvert lokale for de timer, hvor der er aktivitet. Det påhviler foreningen at dokumentere udgifterne ved henholdsvis at eje eller leje lokaler m.v. Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud til f.eks. udgifter i forbindelse med entrégivende arrangementer, bingo og lignende, der har en økonomisk gevinst for foreningen, eller udgifter til lokaler til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet i følgende tilfælde: Hvis aktiviteterne omfatter deltagere over 25 år. Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år Hvis driftsudgifterne til et lokale ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, hal eller lejrplads på egnen Hvis der i beløbet til lejede lokaler er udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud. F.eks. udgifter til rekvisitter og udstyr Kommunalbestyrelsen kan beslutte ikke at yde tilskud til: Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget tilskud til Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen Nye lokaler og lejrpladser eller nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, der medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen Nye ansøgninger om tilskud til private lokaler, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale Ved "nye ansøgninger" forstås ansøgninger fra nye foreninger, ansøgninger om brug af nye lokaler, udvidelse af eksisterende timetal, ombygning og udvidelser m.v. fra et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav. Børn og unge under 25 år Kommunalbestyrelsen har pligt til at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det er imidlertid en betingelse, at der til aktiviteten er knyttet deltagerbetaling. Der er i loven ikke nogen definition af aktivitet, men aktiviteten skal ligge inden for lovens formål for at være tilskudsberettiget. Hvor meget støtte, der kan gives til aktiviteten, vil afhænge af den enkelte kommunes tilskudsform. Særlige tilskud Foruden det almindelige aktivitetstilskud yder nogle kommuner nogle "særlige tilskud". Det er forskelligt fra kommune til kommune, om der ydes særlige tilskud, og hvad der ydes særlige tilskud til. Det kunne f.eks. være til ferieaktiviteter for børn og unge, udveksling i nordiske og europæiske lande, indretning af foreningslokaler, indkøb af særligt dyrt materiel, udstyr og inventar, højere lokaletilskud end 65%, modernisering og vedligeholdelse af lokaler og faciliteter, faciliteter til aktiviteter for handicappede, aktivitets- og klubhuse, m.m. 5 / 7

6 Ansøgning og ansøgningsfrister Foreningen skal sende vedtægterne til gennemsyn i kommunens folkeoplysningsudvalg, der afgør, om foreningen kan betragtes som en folkeoplysende forening. Ansøgninger om tilskud skal afleveres til folkeoplysningsudvalget inden de frister, som det har fastsat. Den enkelte kommune fastsætter, om der er en eller flere årlige frister. Reglerne for hvordan ansøgningen skal udformes, kan indhentes hos udvalget. Mange kommuner har ansøgningsskemaer og brugervejledninger for at sikre, at folkeoplysningsudvalget får de nødvendige oplysninger. I forbindelse med en ansøgning har kommunalbestyrelsen ret til at indhente alle nødvendige oplysninger hos foreningen. For sent indkomne ansøgninger kan afvises. Regnskab, revision og tilbagebetaling For alle tilskudsmodtagere gælder, at de årligt skal udarbejde en beretning og aflægge regnskab for tilskuddet. Beretningen til folkeoplysningsudvalget kan f.eks. være 1-2 sider med hovedpunkterne fra bestyrelsens beretning på generalforsamlingen, årsmødet eller repræsentantskabet. Reglerne for udformning af beretning og for regnskab er fastsat af kommunalbestyrelsen. Nogle kommuner har et regnskabs- og revisionsskema, som man skal udfylde. Den enkelte kommunalbestyrelse kan beslutte at frafalde kravet om en beretning. I forbindelse med revisionen af folkeoplysningsmidler, som den enkelte forening har modtaget, vil der være forskellige revisionskrav alt efter beløbets størrelse. Større tilskud, typisk over , skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Mindre tilskud kan revideres af en af foreningen valgt revisor. For mindre tilskud gælder det overordnet, at revisoren skal efterprøve, om regnskabet er rigtigt, om foreningen har overholdt loven, bekendtgørelsen og kommunens tilskudsregler. Revisorens pligter er beskrevet i folkeoplysningsbekendtgørelsen. Tilskudsmodtagere står til ansvar for kommunalbestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at foreningen lever op til det formål, der var grundlag for tilskuddet. I modsat fald kan kommunen kræve, at tilskuddet skal betales tilbage. Samarbejdsmuligheder med eksisterende oplysningsforbund (hovedområde 1) Ifølge folkeoplysningsloven har foreningerne flere muligheder for at indgå et samarbejde med aftenskolerne eller oplysningsforbundene og derigennem få del i de tilskud, der bevilges til folkeoplysende voksenundervisning under hovedområde 1. Det kan ske dels via et samarbejde om almindelig aftenskolevirksomhed, dels via et samarbejde om debatskabende arrangementer, der kan finansieres med den nye 10%-pulje. Almindelig aftenskolevirksomhed Foreninger kan henvende sig til aftenskolerne med ønsker om f.eks. endags- og weekendkurser, foredrag/foredragsrække eller undervisning/ kreativt arbejde, som foreningen ønsker at gennemføre. Hvis den pågældende aftenskole opretter kurset, foredraget m.v., afholder aftenskolen en del af udgifterne (f.eks. lærerløn eller honorar), og foreningen finansierer den resterende del. Det anbefales at kontakte de enkelte aftenskoler for nærmere oplysninger om de eksakte regler og muligheder. Det er aftenskolen, der stiller lokaler til rådighed, men derudover skal foreningen beregne de sædvanlige udgifter til forplejning, kursusmaterialer mv. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, herunder afgrænsning af emner og aktiviteter, hvortil der kan ydes tilskud. 6 / 7

7 Debatskabende arrangementer (10%-puljen) Folkeoplysningslovens nye 10%-pulje indebærer, at aftenskolerne er forpligtet til at bruge 10% af de tilskud, de modtager fra kommunerne, til debatskabende aktiviteter. Debatpuljen er interessant for alle foreninger, fordi aftenskolerne tilskyndes til at indgå i et samarbejde med dem om de debatskabende aktiviteter. Puljen giver med andre ord foreninger m.v. en oplagt mulighed for, via et samarbejde med aftenskolerne, at få finansieret udgifterne til debatskabende aktiviteter. Langt de fleste aftenskoler vil formentlig være interesserede i henvendelser fra mulige samarbejdspartnere, for hvis de ikke bruger midlerne til debatskabende aktiviteter, skal de betales tilbage. Det skal bemærkes, at foreningerne ikke behøver at opfylde kravene til foreningsopbygning og virke, som beskrevet i hovedområde 2., for at få finansieret debatskabende arrangementer via et samarbejde med aftenskolerne. Du kan læse mere om debatpuljen, se eksempler på debatskabende aktiviteter, udgiftstyper som puljen dækker osv. i pjecen Nye muligheder med folkeoplysningsloven 10%-puljen til debatskabende aktiviteter som også er udgivet af Center for frivilligt socialt arbejde. Her kan du læse mere Du kan læse mere om mulighederne for støtte i henhold til folkeoplysningsloven i: 1. Bekendtgørelse af lov nr. 535 af om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) 2. Bekendtgørelse nr af om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) 3. Nyheder fra folkeoplysningen på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside: Vil du vide mere Har du spørgsmål til denne pjece, eller ønsker du råd og vejledning om pjecens emne, er du velkommen til at ringe til Center for frivilligt socialt arbejde og tale med en af vores rådgivere på telefon: , du kan også sende os en med dit spørgsmål: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. Pjecen er udgivet af Center for frivilligt socialt arbejde. 7 / 7

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Dato 04.08.2017 Sagsidentifikation - 38833359 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Godkendelse af en folkeoplysende forening be660055-70f6-4e38-aa9a-5caa0eb63744 Dato 29-01-2015 11:49:29 Blanket ID FO001 KLE 18.15.00 G01 Side 1 af 6 Foreningen Godkendelse af en folkeoplysende forening

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Dato 14.03.2016 Sagsidentifikation - 37491489 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer

Læs mere

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27.

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. Side: 1.0 Dato: 1.3.2010 Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. december 2009 Teknisk sammenskrivning af lov

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Godkendelse af en folkeoplysende forening 8013ae9-6857-498d-bd43-aebc1c9cd1ce Dato 30-04-015 00:43:47 Blanket ID FO001 KLE 18.15.00 G01 Side 1 af 7 Foreningen Godkendelse af en folkeoplysende forening

Læs mere

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011 Folkeoplysningsloven Lov nr. 574 af 7. juni 2011 Tekst markeret med blåt er ny tekst Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning,

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening kommune Springvandspladsen 5 9800 Dato 28.08.2016 Sagsidentifikation - 37935735 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Lederhåndbog side 2.1.1 Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Afsnit I. Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed

Afsnit I. Den frie folkeoplysende virksomhed. Kapitel 1 Formål og rammer for den frie folkeoplysende virksomhed Teknisk sammenskrivning af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) Hermed sammenskrives

Læs mere

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Godkendelse sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. I folkeoplysningslovens 4, stk. 3

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav.

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Folkeoplysningsloven (LBKG ) Ikraft:

Folkeoplysningsloven (LBKG ) Ikraft: Lovbekendtgørelse 2011-07-11 nr. 854 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) som ændret

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Side 1 af 12 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 444 af 23/05/2012 2 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Fortolkninger til folkeoplysningsloven

Fortolkninger til folkeoplysningsloven Lederhåndbog side 2.3.1 Fortolkninger til folkeoplysningsloven Følgeskrivelse til folkeoplysningsbekendtgørelsen Uddrag af Undervisningsministeriets følgeskrivelse til BEK nr. 990 af 03/11/2000 Generelt

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Godkendelse af en folkeoplysende forening 6fcf-9130-b-93b-9d36d9a6 Dato -06-01 1:3:11 Blanket ID FO001 KLE 1.1.00 G01 Side 1 af 7 Foreningen Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven

Læs mere