Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)"

Transkript

1 Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned Der er 1362, der har besvaret hele eller dele af spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 23 procent. Undersøgelsen giver indsigt i medlemmernes bevæggrunde for valg- og fravalg af lederposter, herunder de væsentligste udfordringer, der forbinder sig med den type stillinger. Ref. B/ Undersøgelsen viser blandt andet, at en større andel af mænd besidder lederstillinger end kvinder (7 procentpoint forskel), samt at andelen af de mandlige ledere, som besidder lederposter i på direktionsniveau er større end blandt kvinder (10 procentpoint større) den yngste aldersgruppe har relativt færre lederstillinger end de ældre aldersgrupper. Omvendt har de yngre aldersgrupper et større ønske om at få en lederstilling end de ældre (dog ikke i nærmeste fremtid) hensynet til balancen mellem arbejdsliv og privatliv er den næst vigtigste årsag til, at ønsket om lederstillingen sættes i bero (45 procent), og de adspurgte forventer, at det bliver den største udfordring, hvis de får en lederstilling (57 procent). Begge har fået større betydning siden 2014 (stigning på hhv. 10 procentpoint og 7 procentpoint). hensynet til balancen mellem arbejdsliv og privatliv som årsag til ikke at søge et lederjob, spiller til gengæld en væsentligt mindre rolle blandt dem, som pure afviser idéen om at blive leder både nu og fremover (22 procent). de privatansatte i højere grad end de offentligt ansatte lægger vægt på personlig udvikling som vigtig årsag til at tage en lederstilling (forskel på 23 procentpoint) Indhold 1. Hvem er-, og hvem vil gerne være leder? Grunde til valget af en lederstilling Grunde til ikke at ønske en lederstilling De (forventet) væsentligste udfordringer ved en lederstilling Grunde til ønsket om at blive leder Definition: Vi definerer i det følgende en leder, som en medarbejder med mindst én underordnet (en enkelt fast tilknyttet student eller tilsvarende tæller i denne sammenhæng ikke som en underordnet)

2 1. Hvem er-, og hvem vil gerne være leder? Figur 1-2 og tabel 1-2 viser andelen af de adspurgte, der er ledere og blandt de der ikke er, hvorvidt de har et ønske om at blive ledere eller ej. Det er delt op på hhv. kvindelige og mandlige respondenter og på aldersgrupper. Ud fra dette kan man se, at lidt over en fjerdedel af respondenterne er ledere, og blandt de, der ikke er ledere, har 61 procent et ønske om enten i nærmeste fremtid eller senere at blive ledere. Figur 1: Er du i forhold til definitionen ovenfor... Note: Signifikant større end kvinder (*), signifikant større end mænd (') Fra figur 1 ses det, at der er en større andel af mændene end kvinderne, der er ledere, og det er således syv procentpoint flere af mændene end af kvinderne, der er ledere. Figur 2: Er du i forhold til definitionen ovenfor... (II) Note: Signifikant større end 35 år eller derunder (*), signifikant større end 36 til 45 år ('), signifikant større end 46 til 55 år (^), signifikant større end 56 år eller derover (~) 2

3 Foruden forskellen mellem mænd og kvinder, er der, måske ikke overraskende, forskelle mellem aldersgrupper på andelen, der besidder lederposter, og markante forskelle på ønsket om at blive leder. Gruppen under 36 besidder således relativt færre lederposter end de andre aldersgrupper (figur 2), og gruppen mellem 46 og 55 år har relativt flere lederposter end gruppen af 36 til 45 år. Tabel 1: Har du et ønske om at blive leder? Kvinder Mænd Total Ja, gerne i den nærmeste fremtid 16% 19% 17% Ja, men ikke lige nu 42% 48% 44% Nej 42% 33% ^ 38% Signifikant forskel (^) N: 511 N: 320 N: 831 Når figur 1 viser, at der signifikant flere mænd, der er ledere end kvinder, er det imidlertid også relevant at kigge på resultaterne fra tabel 1: Det ses her, at en signifikant større andel af kvinderne ikke ønsker at være ledere end tilfældet er for mændene. Resultatet fra figur 1 skal derfor også ses i lyset af, at der er forskelle mellem grupperne på, om man ønsker en lederstilling. Tabel 2: Har du et ønske om at blive leder? Ja, gerne i den nærmeste fremtid Ja, men ikke lige nu 35 år eller 56 år eller derunder 36 til 45 år 46 til 55 år derover Total 16% 21%~ 20% 7% 17% 64%'^~ 45%^~ 23%~ 5% 44% Nej 20% 34%* 58%*' 88%*'^ 38% Note: Signifikant større end 35 år eller derunder (*), signifikant større end 36 til 45 år ('), signifikant større end 46 til 55 år (^), signifikant større end 56 år eller derover (~) Tabel 2 viser forskelle på tværs af aldersgrupper i ønsket om at blive leder. Gruppen over 56 år er den gruppe, som i størst grad afviser at have et ønske om en lederstilling, og sammenhængen ser ud til at være konsistent på tværs af alle aldersgrupper jo yngre, jo færre afviser ønsket om et lederjob. Til fortællingen hører det med, at de yngre i højere grad end de ældre ønsker sig et lederjob, bare ikke lige nu. Men den samme sammenhæng er ikke til stede, når man spørger til, om man ønsker en lederstilling i nærmeste fremtid. 3

4 Tabel 3: På hvilket ledelsesniveau er din stilling? Kvinder Mænd Total Direktion (direktør, departementschef, kommunaldirektør mv.) 10% 20% ^ 15% Øverste mellemleder (leder som har medarbejdere, der også selv er personaleledere) 34% 25% 30% Linjechef (leder som kun har medarbejdere uden personaleledelsesansvar) 50% 51% 50% Andet, angiv gerne hvilket: 6% 4% 5% Signifikant forskel (^) N: 172 N: 164 N: 336 Tabel 3 viser hvilket niveau lederne befinder sig på, opdelt på køn. Mændene sidder i højere grad på toplederposterne end kvinderne: 20 procent af de adspurgte mandlige ledere besidder en direktionspost, mens dette er tilfældet for 10 procent af de kvindelige ledere. 2. Grunde til valget af en lederstilling I tabel 4-6 og figur 3 præsenteres årsagerne til, at dem, som er ledere, valgte at blive det, og dette er opdelt efter køn, hvorvidt man er ansat i offentlige eller private virksomheder, samt udviklingen fra 2014 til Den vigtigste årsag er lysten til mere indflydelse og ansvar: næsten tre fjerdedele angiver dette som blandt de tre vigtigste årsager (tabel 4). Tabel 4: Hvad var de vigtigste årsager til, at du valgte at blive leder? Faglige udfordringer 43% 40% Lyst til personaleledelse 41% 40% Lyst til større ansvar/indflydelse 73% 74% Højere status 5% 9% ^ Personlig udvikling 48% 39% ^ Højere løn 15% 20% ^ Lysten til at skabe resultater gennem andre 37% 38% Kunne ikke sige nej (fx afgørende for virksomheden/organisationen) 9% 11% Andet, angiv gerne hvilke 2% 1% Signifikant forskel (^) n: 260 n: 340 4

5 Det ses af tabel 4, at der er sket en udvikling mod, at muligheden for personlig udvikling er blevet mindre en betydningsfuld årsag siden 2014, mens udsigten til højere status og højere løn er blevet en anelse vigtigere. Tabel 5: Hvad var de vigtigste årsager til, at du valgte at blive leder? (II) Kvinder Mænd Total Lyst til større ansvar/indflydelse 76% 71% 74% Faglige udfordringer 40% 40% 40% Lyst til personaleledelse 43% 37% 40% Personlig udvikling 39% 39% 39% Lysten til at skabe resultater gennem andre 41% 35% 38% Højere løn 14% 25% ^ 20% Kunne ikke sige nej (fx afgørende for virksomheden/organisationen) 9% 13% 11% Højere status 8% 9% 9% Andet, angiv gerne hvilke 2% 1% 2% Signifikant forskel (^) n: 174 n: 166 n: 340 Dertil kan tilføjes, at højere løn som årsag er mere udbredt blandt de mandlige ledere end blandt de kvindelige ledere (tabel 5), men den samlede betydning af højere løn som årsag er trods alt rangeret relativt lavt (sjette vigtigst). Tabel 6: Hvad var de vigtigste årsager til, at du valgte at blive leder? (III) Offentlig/halvoffentlige virksomheder Privat Total Faglige udfordringer 40% 39% 40% Lyst til personaleledelse 44% 32% ^ 40% Lyst til større ansvar/indflydelse 77% 67% ^ 74% Højere status 8% 9% 9% Personlig udvikling 40% 35% 39% Højere løn 20% 19% 20% Lysten til at skabe resultater gennem andre 37% 41% 38% Kunne ikke sige nej (fx afgørende for virksomheden/organisationen) 8% 17% ^ 11% Andet, angiv gerne hvilke 1% 2% 1% Signifikant forskel (^) n: 222 n: 119 n: 341 Fra tabel 6 ses det, at lysten til personaleledelse samt lysten til større ansvar har været en mere betydningsfuld årsag til at blive leder blandt de offentligt ansatte end blandt de privatansatte. Til gengæld svarer en signifikant større andel af de privatansatte, at de blev ledere, fordi det var nødvendigt i den situation, de var i. 5

6 Figur 3: I hvor høj grad vil du... Note: Figuren angiver andele, der svarer i nogen eller høj grad til spørgsmålet. Note: Signifikant større end offentlig/halvoffentlige virksomheder (*), signifikant større end privat (') I figur 3 er det vist, hvorvidt lederne er interesserede i at få mere ledelsesansvar, samt om de kunne forestille sig at tage et ikke-lederjob i fremtiden, og dette er opdelt efter om det er offentligt- eller privatansatte ledere. Samlet set har en meget stor andel af lederne, 80 procent, i nogen eller høj grad lyst til mere ledelsesansvar i fremtiden. Næsten halvdelen kunne til gengæld godt se sig selv i job uden ledelsesansvar i fremtiden (44 procent). Der er ingen signifikant forskel mellem offentligt- og privatansatte ledere på, om man har lyst til mere ledelsesansvar i fremtiden, men de privatansatte ledere kan i højere grad se sig selv i et ikke-lederjob i fremtiden, end tilfældet er for de offentligt ansatte ledere. 3. Grunde til ikke at ønske en lederstilling I tabel 7 og 8 adspørges de som har svaret, at de ikke ønsker en lederstilling, hvad deres bevæggrunde for dette er, hvor udviklingen fra 2014 til 2016 samt opdeling på aldersgrupper vises. Samlet set er den vigtigste årsag til, at de ikke ønsker lederstillinger, at de satser på en karriere som specialist/generalist/ projektleder/ fagansvarlig (72 procent svarer sådan i 2016). 6

7 Tabel 7: Hvorfor forventer du ikke, at du vil søge en lederstilling? (ønsker ikke lederstilling) Jeg vil hellere satse på en karriere som specialist/generalist/projektleder/fagansvarlig 69% 72% Jeg tror, at der er for mange personlige omkostninger forbundet med en lederstilling 24% 31% ^ Jeg ønsker ikke at lægge den ekstra energi i jobbet, det kræver at være leder 17% 15% Hensynet til privatliv (herunder familie, venner mv.) 23% 22% Jeg ønsker ikke personaleansvar 38% 40% Jeg har ikke lyst til ledelsesopgaven 31% 29% Jeg ønsker at prioritere anderledes 21% 20% Anden begrundelse, angiv gerne hvilke: 9% 10% Signifikant forskel (^) n: 259 n: 313 Derudover kan det ses fra tabel 7, at forventningen om, at der vil være store personlige omkostninger forbundet med en lederstilling, er mere fremtrædende i 2016 end i Tabel 8: Hvorfor forventer du ikke, at du vil søge en lederstilling? (ønsker ikke lederstilling) (II) Jeg tror, at der er for mange personlige omkostninger forbundet med en lederstilling 35 år eller 56 år eller derunder 36 til 45 år 46 til 55 år derover Total 42%~ 33% 33% 16% 31% n: 313 Note: Signifikant forskellig fra 35 år eller derunder (*), signifikant forskellig fra 36 til 45 år ('), signifikant forskellig fra 46 til 55 år (^), signifikant forskellig fra 56 år eller derover (~) Tabel 8 viser, at der er en tendens til, at dette særligt er blandt den yngste gruppe, om end det kun er forskellen fra den yngste- til den ældste gruppe, der er statistisk signifikant. 7

8 Tabel 9: Hvorfor har du endnu ikke søgt en lederstilling? (ønsker lederstilling, men ikke lige nu) Lige nu vil jeg hellere satse på en karriere som specialist/generalist/projektleder/fagansvarlig % 63% ^ Jeg føler mig ikke klar til at have personaleansvar endnu 42% 38% Hensyn til privatlivet (herunder familie, venner mv.) 35% 45% ^ Jeg har andre prioriteter på nuværende tidspunkt 23% 29% ^ Jeg ønsker ikke at være leder i den organisation, jeg er ansat i nu 18% 20% Det rigtige job skal vise sig 29% 32% Anden begrundelse, angiv gerne hvilke: 10% 6% ^ Note: Signifikant forskel (^) n: 277 n: 368 Tabel 9 præsenterer årsagerne til, at de, som ikke ønsker en lederstilling lige nu, ikke ønsker et lederjob lige nu. Her er udviklingen fra 2014 til 2016 vist. Den vigtigste årsag er, at de ønsker at forfølge en karriere som specialist/generalist/ projektleder/fagansvarlig, hvilket ligeledes var tilfældet for gruppen, der ikke ønskede sig et lederjob (tabel 7). En interessant forskel er imidlertid, at hensynet til privatlivet er en betydelig vigtigere årsag til, at de ikke ønsker sig et lederjob lige nu (45 procent, næst vigtigst) (tabel 9), end til, at de slet ikke ønsker sig lederjob (22 procent, femte vigtigst) (tabel 7). Det tyder altså på, at hensynet til privatlivet er en meget betydningsfuld årsag til, at respondenterne udskyder deres planer om at blive ledere, mens det i mindre grad er årsag til, at de pure afviser idéen om at blive leder. Det fremgår desuden af tabel 9, at hensynet til privatlivet er blevet en vigtigere årsag til, at man ikke søger en lederstilling lige nu i 2016 sammenlignet med i 2014, og der kan herfor ses en stigning på 10 procentpoint. 4. De (forventet) væsentligste udfordringer ved en lederstilling Tabel viser, hvad de adspurgte forventer vil være deres største udfordring, hvis de får en lederstilling. Udviklingen fra 2014 til 2016 samt opdeling på mandlige og kvindelige respondenter er fremvist. 8

9 Tabel 10: Hvad tror du vil være dine største udfordringer, hvis du skulle varetage et lederjob? (dem der ikke er ledere) Motivation og ledelse af personale 34% 32% Opretholde balance mellem arbejdsliv og privatliv 50% 57% ^ Personlige udfordringer 20% 15% ^ Fastholdelse af medarbejdernes loyalitet 8% 12% ^ Vinde og fastholde ledelsens tillid 8% 10% At give "slip" på fagligheden 39% 35% ^ Manglen på "kolleger"/kollegialt fællesskab 33% 40% ^ At skulle være loyal over for de beslutninger der træffes i organisationen 26% 24% Ingen 3% 4% Andre, angiv hvilke: 4% 3% Note: Signifikant forskel (^) n: 748 n: 511 Den forventet mest vigtige udfordring for de adspurgte vil være at få arbejdslivet og privatliv til at passe sammen, hvilket angives af 57 procent, og denne udfordring har fået større betydning i 2016 end i 2014 (tabel 10). Dette resultat er altså konsistent med ovenfor viste resultater, som viser, at hensynet til balancen mellem arbejdsliv og privatliv har fået større betydning for respondenternes overvejelser om at tage et lederjob i 2016 sammenlignet med år Det ses desuden af tabel 10, at det at have et mere begrænset antal kolleger ses som en større udfordring ved et lederjob i 2016 end i Tabel 11: Hvad tror du vil være dine største udfordringer, hvis du skulle varetage et lederjob? (dem der ikke er ledere) (II) Kvinder Mænd Total Motivation og ledelse af personale 24% 41% ^ 32% Opretholde balance mellem arbejdsliv og privatliv 60% 52% 57% Personlige udfordringer 17% 13% 16% Fastholdelse af medarbejdernes loyalitet 10% 16% ^ 12% Vinde og fastholde ledelsens tillid 8% 12% 10% At give "slip" på fagligheden 33% 38% 35% Manglen på "kolleger"/kollegialt fællesskab 50% 26% ^ 40% At skulle være loyal over for de beslutninger der træffes i organisationen 26% 22% 24% Ingen 2% 6% 4% Andre, angiv hvilke: 3% 2% 3% Note: Signifikant forskel (^) n: 295 n: 216 n: 511 9

10 Derudover ses det af tabel 11, at der er forskelle mellem mænd og kvinder i vurderingen af udfordringer ved et lederjob. Mænd angiver i større grad end kvinder, at det at fastholde medarbejdernes loyalitet samt motivation og ledelse af deres medarbejdere forventes at være blandt de væsentligste udfordringer ved en lederstilling. Kvinder angiver til gengæld i langt højere grad end mænd, at de færre kolleger og manglen på kollegialt fællesskab forventes at være blandt de væsentligste udfordringer. Sidstnævnte forskel er på 24 procentpoint, og hvor udfordringen blandt kvinder er rangeret som den næst største, er den blandt mændene kun rangeret som den femte største udfordring ved at tage et lederjob. 5. Grunde til ønsket om at blive leder Tabel giver et billede af, hvorfor de respondenter, der ønsker at blive leder i nærmeste fremtid, har dette ønske, og der fremvises her både udviklingen fra 2014 til 2016 samt opdelingen mellem offentligt og privatansatte. Tabel 12: Hvad er de vigtigste årsager til, at du ønsker at blive leder? (Dem, der ønsker et lederjob i nærmeste fremtid) Faglige udfordringer/udvikling 57% 59% Lyst til personaleledelse 43% 52% ^ Lyst til større ansvar/indflydelse 65% 73% ^ Højere status 8% 10% Personlig udvikling 38% 34% Højere løn 24% 15% ^ Lysten til at skabe resultater gennem andre 49% 41% Andet, angiv hvilke 1% 1% Note: Signifikant forskel (^) n: 136 n: 143 Samlet set er den vigtigste årsag til ønsket om at blive leder lysten til større ansvar og indflydelse, hvilket angives af 73 procent, og det er konsistent med resultaterne præsenteret i tabel 4 omkring motivationen for at blive leder blandt nuværende ledere. Der viser sig i tabel 12 en tendens til, at lyst til personaleledelse og lyst til større ansvar og indflydelse er blevet en anelse vigtigere årsager, mens ønsket om højere løn har fået en anelse mindre betydning. 10

11 Tabel 13: Hvad er de vigtigste årsager til, at du ønsker at blive leder? (II) (Dem, der ønsker et lederjob i nærmeste fremtid) Offentlig/halvoffentlige virksomheder Privat Total Faglige udfordringer/udvikling 53% 69% 59% Lyst til personaleledelse 62% 37% ^ 52% Lyst til større ansvar/indflydelse 74% 70% 73% Højere status 9% 13% 10% Personlig udvikling 25% 48% ^ 34% Højere løn 18% 9% 15% Lysten til at skabe resultater gennem andre 40% 43% 41% Andet, angiv hvilke 0% 2% 1% Note: Signifikant forskel (^) Når man kigger på forskelle mellem offentligt- og privat ansatte (tabel 13), adskiller de sig tydeligst ved, at de offentligt ansatte lægger betydeligt mere vægt på lysten til personaleledelse som årsag, mens de privatansatte til gengæld tillægger muligheden for personlig udvikling i et lederjob stor betydning i langt højere grad end de offentligt ansatte (23 procentpoint til forskel). 11

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Kvinder, mænd og karriere

Kvinder, mænd og karriere Kvinder, mænd og karriere Lederne Oktober 17 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019 BALANCE OG LIGESTILLING RAPPORT Februar 2019 BAGGRUND OG FORMÅL FORMÅL Epinion har i samarbejde med FH foretaget en bred undersøgelse af familie-arbejdslivs balancen og ligestilling blandt lønmodtagere

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Lederudvikling 2018 Lederne Januar 2019

Lederudvikling 2018 Lederne Januar 2019 Lederudvikling 18 Lederne Januar 19 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Lederudvikling Lederne Marts 2017

Lederudvikling Lederne Marts 2017 Lederudvikling Lederne Marts 17 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse FOAs ledermedlemmer marts 2007 0 FOA-medlemsundersøgelse blandt samtlige medlemmer i Lederzonen Arbejdet som leder... 2 Kommunalreformen... 4 Ledernes baggrund... 7 Lederudvikling

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Unge og ældre medarbejdere har størst trivsel på arbejdet

Unge og ældre medarbejdere har størst trivsel på arbejdet Unge og ældre medarbejdere har størst trivsel på arbejdet Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Sig mig hvor gamle dine medarbejdere er og jeg skal fortælle dig, hvor

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Et balanceret arbejdsliv trumfer løn

Et balanceret arbejdsliv trumfer løn 20 Djøf Dokumentation // 1 20 Djøf Dokumentation Et balanceret arbejdsliv trumfer løn Tænk længere 2 // 20 Djøf Dokumentation Djøfs analysepublikation er opkaldt efter Folketingets 20-spørgsmål. Her stiller

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Studielivsundersøgelse 2018

Studielivsundersøgelse 2018 Ref. EMB/- 29.10.2018 Studielivsundersøgelse 2018 Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2018 og havde fokus på flere forhold blandt de studerende, bl.a. studiejob, økonomi og uddannelseskvalitet. 1 Hovedkonklusioner

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked Side 1 af 7 Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET FEBRUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Ikke alle akademikere kan arbejde på samme måde hele vejen til pensionen...

Læs mere

FN s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s verdensmål for bæredygtig udvikling Analyse fra LEDERNE FN s verdensmål for bæredygtig udvikling Muligheder, forventninger, fordele og barrierer ud fra et ledelsesperspektiv Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Virksomheders og

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Møder og mødekultur 2017

Møder og mødekultur 2017 Møder og mødekultur 217 Lederne Maj 217 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU STUDIELIVSUNDERSØGELSE 2016 - SU Ref. PIL/- Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler 25.05.2016 primært resultaterne vedrørende en mulig SU-reform, hvor

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2017

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2017 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2017 Lederne Maj 2017 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere