Faglige kvalitetsoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kvalitetsoplysninger"

Transkript

1 Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE SEKS OMRÅDER... 5 OPSAMLING PÅ DE PÆDAGOGISKE TILSYN... 8 LEGEPLADSTILSYN... 8 PÆDAGOGIK OG FAGLIGHED... 9 PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER... 9 LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LP SPROGINDSATS OG SPROGVURDERINGER BØRNEMILJØVURDERING PÆDAGOGISKE UDVIKLINGSLABORATORIER LÆRING I DAGTILBUD UNDERSTØTTET AF IT DE UTROLIGE ÅR UDVIKLINGSPROJEKT LYKKEHJULET TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE OVERGANG TIL SKOLE OG SFO STØTTEPÆDAGOGKORPSET BTI DAGPLEJEN UDDANNELSESAKTIVITETER FØRSTEHJÆLPSKURSUS DIPLOMUDDANNELSE FOR LEDELSEN RAMMERNE FOR DAGTILBUDSOMRÅDET BØRNETAL DAGTILBUDSTYPE PERSONALERESSOURSER ÅBNINGSTID ANTAL BØRN SYGEFRAVÆR MAD I DAGTILBUD SPECIALTILBUD /26

3 Indledning I følge økonomiaftalen 2010 mellem Regeringen og KL skal kommunerne senest ved udgangen af 2012 have offentliggjort faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet, og aftalen indebærer at kommunerne hvert andet år skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Kvalitetsoplysninger kan udformes på mange måder, og det er op til kommunerne selv at bestemme hvilke redskaber, som de vil anvende til at opnå viden om den faglige kvalitet. Den ramme der er sat for faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbud i Frederikssund Kommune er inspireret af et af KL s værktøjer, men tilpasset så den giver mening lokalt. Tilpasningen er foretaget dels i forhold til at give et overblik over hvilke indsatser, der er i fokus på området i øjeblikket og dels et indblik i de områder, der er udspecificeret i Dagtilbudsloven. Et stærkt fokus for arbejdet i dagtilbud i Frederikssund Kommune er den tillidsbaseret tilgang. Der er i forbindelse med tilbagemeldinger fra hele dagtilbudsområdet blevet et større fokus på at skabe dialog mellem institutionernes personale og det politiske niveau. Det er via historierne fra den pædagogiske hverdag at beslutningstagere får et indblik i børnenes liv i dagtilbud. Et andet eksempel på fokus på dialog er arbejdet med udformning af en ny Børne- og Ungepolitik, hvor politikere undervejs har været i dialog med både børn og unge. Dagtilbud til børn i Frederikssund Kommune skal tilrettelægges ud fra viden om, hvilke indsatser der skaber det bedste grundlag for børns læring, udvikling og trivsel. Tanken med de faglige kvalitetsoplysninger har været at skabe meningsfuld dokumentation. Dvs. en dokumentation, hvor personale, administration og politikere kan opleve at få indblik i den faglige kvalitet. Oplysningerne om den faglige kvalitet kan fx anvendes i forbindelse med kommunalbestyrelsens prioritering og opfølgning på kvaliteten. Hvis en kommune ønsker det, så giver redskaberne mulighed for at foretage sammenligninger på flere niveauer. Man kan sammenligne sin egen kommune med andre kommuner, der anvender redskabet. Kommunen kan ligeledes sammenligne resultaterne mellem dagtilbud inden for egen kommune. Endelig kan kommunen sammenligne resultaterne med tidligere målinger. Den samme type sammenligninger kan foretages for det enkelte dagtilbud. Det er værd at huske på, at redskabet giver en indikation af den faglige kvalitet, men aldrig vil kunne gengive det fulde billede af resultaterne af et dagtilbuds pædagogiske praksis. Det at dokumentere viser kun dele af den praksis, der udspiller sig i dagtilbud og det påvirker de aktiviteter der foregår i øvrigt. Resultaterne der er opsamlet i denne rapport skal ses i sammenhæng med dels organisatoriske forhold og dels med den omverden som dagtilbuddet er en del af. Resultaterne bør således altid fortolkes med blik for konteksten og med passende omtanke og varsomhed, når der foretages sammenligninger på tværs af både dagtilbud og af kommuner. Rapporten skal også ses som en status på hele området og en måde at skabe sig et overblik over hvilke tiltag der er fælles. På denne vis kan der skabes et reelt overblik over hvilke aktiviteter der er foregået og synliggøre, at der er tale om et dagtilbudsområde der løbende er i gang med at udvikle og forbedre forholdene for børn og deres forældre i Frederikssund Kommune. 3/26

4 Sammenfattende vurdering af dagtilbudsområdet I 2012 har der været en oplevelse af meget implementering. Ført og fremmest har den nye områdestruktur været en ændring der særligt på ledelsesplan, men også i børnehusene, har medført en del usikkerhed om, hvordan omorganiseringen kunne blive til gavn for de enkelte børnehuse. Det betyder, at det har været en tilpasningsperiode hvor rammer og indhold er blevet afprøvet, udviklet og under tiden forkastet. Områdeledelse er fortsat i en implementeringsperiode. Arbejdsgangene omkring Bedre Tværfaglig Indsats (BTI) og Læringsmiljø og Pædagogisk analyse (LP) er stadig værktøjer personalet skal gøre brug af, men det tager tid at få disse til at blive rutiner, så der prioriteres stadig opfølgning til ledere og personale. Der har været meget aktivitet i husene og ud af husene i 2012, der har været afholdt en række kurser, fx om børns sprog og førstehjælp. Legepladser er et andet område der har haft massivt fokus, og der følges løbende op på sikkerheden i alle børnehuse og særligt faldunderlag har været prioriteret i år. Udover områdeledelse i de seks områder har der også været ændringer i støttepædagogkorpset; visitationsreglerne er ændret og der arbejdes fortsat på, hvordan støttepædagogen som ressource bedst muligt kan komme børnehuset til gode - både i den periode hvor støttepædagogen er i huset og i perioden efterfølgende. Dagplejen og de selvejende/pulje institutioner indgår ikke som del af områdeledelsen, hvilket betyder, at der skal være særligt fokus på, hvordan personalet der arbejder de pågældende steder fortsat følger med den faglige udvikling, som foregår på hele 0-6 årsområdet. Status på ny områdestruktur Den nye områdeledelsesstruktur trådte i kraft d. 1. januar Daginstitutionsområdet overgik fra at være 38 selvstændige kommunale daginstitutioner til at være 6 områdeinstitutioner med 5-8 børnehuse i hvert geografisk område. Der har været tale om en forandring, der har haft betydning særligt på ledelsesplan. Hensigten har været at etablere 6 områdelederteams med en områdeleder i hver. Processen er fortsat i gang og der sker løbende udvikling i alle områderne. I løbet af 2012 har der været afholdt et uddannelsesforløb, der skulle medvirke til dels at understøtte de nye lederteams og dels understøtte MED-strukturen. Herudover har det været vigtigt at skabe en øget forståelse for områdeledelse og medvirke til et fagligt løft at hele daginstitutionsområdet i Frederikssund Kommune. Omstruktureringen er en proces, hvor ikke alene de 6 områder men også områdelederteamet har skullet finde sine egne ben at stå på. Der arbejdes ihærdigt på at finde konstruktive løsninger og tænke nye tanker, samtidig med at forandringer også betyder, at der skal siges farvel til noget kendt. Forandringsprocessen kræver fortsat tid, nysgerrighed og tillid til hinanden. 4/26

5 Opdeling af de seks områder Hornsherred Syd Hornsherred Nord 5/26

6 Frederikssund Nord Frederikssund Centrum 6/26

7 Frederikssund Syd Slangerup 7/26

8 Opsamling på de pædagogiske tilsyn Det pædagogiske tilsyn skal se til, at forældre og børn i Frederikssund Kommune får den service, som de har krav på. Det betyder, at tilsynet skal vurdere og undersøge, om dagtilbuddet i sin udformning og i det daglige pædagogiske arbejde lever op til de lovmæssige og kommunale krav. De oplysninger, der er knyttet til fakta om institutionerne findes i et skema med basisoplysninger. Tilsynet med dagtilbud handler ikke blot om kontrol i snæver forstand. Tilsynet skal også ses i et udviklingsperspektiv således at der er fokus på den pædagogiske praksis og kvaliteten heraf. Via tilsynet i de enkelte dagtilbud får ledelsen og personalet grundlag for øget refleksion over det pædagogiske arbejde og mulige lokale udviklingsmuligheder. For at skabe et indblik i dagtilbudsydelsen i Frederikssund Kommune er denne opsamling baseret på udvalgte temaer, der trådte frem ved en gennemgang af de førte tilsyn. Der er spurgt ind til temaerne ud fra det skema der blev benyttet sidste år (med små justeringer) hvor aftalt kvalitet og kvalitetsudvikling er overskrifter. Indenfor disse overskrifter redegøres der dels for generel status og dels for prioriteringer og udviklingsønsker. I institutionerne har de formelle tilsyn været dominerende, mens tilsynet i dagplejen har bestået af dialog og observationer. Fremadrettet vil både formelle tilsyn og den mere dialogbaseret tilgang findes i begge de to typer dagtilbud. Der vil være tale om en tilpasning af de to dagtilbuds tilsyn, som kan øge kvaliteten af tilsynene og medvirke til at højne fagligheden i børnehusene og i dagplejen generelt. Tilsynet med dagtilbud vil fremadrettet have fokus på at øge refleksionen i dagtilbuddene samt at give administrationen og det politiske udvalg indsigt i, hvad der sker i børnehuse og dagpleje. Det betyder, at tilsyn i børnehusene fremadrettet vil indbefatte mere deltagelse i praksis. I dagplejen vil der være øget fokus på dokumentation og systematik i form af en dagsorden, temaer og referater i større omfang. Tilsynene foretages løbende over året hvorfor der ikke udarbejdes én samlet årlig sagsfremstilling på baggrund af alle tilsyn. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet tilsyn for et helt område. Tilsynene foreligges på to udvalgsmøder, hvor daglige leder/dagplejepædagog fremlægger eksempler på praksis for enkelte børnehuse/dagplejehjem fx fra læreplansarbejdet eller andre indsatsområder. Tilsynene vil i mindre grad være en sammenskrivning og i højere grad være billeder på, hvad der sker i udvalgte institutioner med fokus på forhold der anses som repræsentative. På udvalgsmøderne vil der en gang årligt være en opsummering på generelle og specifikke målsætninger, tendenser og udfordringer for området foretaget af en pædagogisk konsulent. Legepladstilsyn I de enkelte dagtilbud er der blevet foretaget inspektion af legeredskaber af en autoriseret legepladsinspektør, og der er udarbejdet en rapport for det enkelte dagtilbud. Rapporten danner grundlag, for de nødvendige og anbefalede tiltag på legeredskaberne. Arbejderne udføres i samarbejde med servicekorpset. Byrådet har i budget 2012 afsat 1.8 mill. kr. til udskiftning af faldunderlag ved legeredskaberne. Faldunderlaget er den vigtigste faktor ved forebyggelse af faldulykker. Arbejdet bliver udført i samarbejde med HedeDanmark. Det forventes, at samtlige dagtilbud ved årsskiftet har et faldunderlag, der er i overensstemmelse med de anbefalede normer og standarder der er udarbejdet af Dansk Standard. Faldunderlag har en generel gennemsnitlig levetid på 5 år. Byrådet har afsat 1 mill. kr. i de følgende år og fokus vil være på renovering og udskiftning af legeredskaber. 8/26

9 Pædagogik og faglighed Som følge at et generelt øget fokus på dagtilbud og vigtigheden af dagtilbud af høj kvalitet nedsatte den tidligere regering en Task Force for Fremtidens dagtilbud. Arbejdet i denne Task Force blev afsluttet med en række anbefalinger i form af pejlemærker i maj På baggrund af de anbefalinger, der kom fra Task Force for Fremtidens dagtilbud er der truffet beslutning om, at der på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune i 2013 skal arbejdes med følgende pejlemærkerne: God pædagogisk praksis tydelig pædagogik, evaluering, meningsfuld og målrettet dokumentation Forældreinddragelse forældresamarbejde Inklusion Læring og læringsmiljøer de fysiske rum God ledelse arbejdsfordeling Pejlemærkerne skal være den del der supplerer den samlede Børne- og Ungepolitik i forhold til hele 0-6 års området. Pejlemærkerne skal kunne anvendes som et samlet ståsted for de børn der er i Frederikssund Kommunes dagtilbud og for det arbejdet, der konkret udspiller sig i børnehuse og dagpleje. Ud fra de nævnte pejlemærker skal der udarbejdes visioner og mål for områderne. Dette formuleres i de udviklingsplaner som lederne for områderne, for støttepædagogkorpset og dagplejen skal udarbejde. Udviklingsplanerne skal medvirke til at sætte et strategisk fokus. Hensigten er, at de skal bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for dagtilbud og for kommunen som helhed. Direktionens udviklingsplan har fire temaer: Ledelse Kommunikation Økonomistyring Digitalisering Som et særligt opmærksomhedspunkt sættes fokus på helhedsorientering og tværgående samarbejder i opgaveløsningen i denne udgave af udviklingsplanen. Der udarbejdes en udviklingsplan for direktionen og en for dagtilbudsområdet som helhed og det er hensigten at hvert område skal formulere deres egen udviklingsplan med udgangspunkt i de nævnte pejlemærker for 0-6 års området samt de fire temaer som direktionen har vedtaget. Det væsentlige er, at det en dynamisk plan, der løbende skal justeres i forhold til udviklingen. Derudover foretages en årlig status på udviklingen og justeringer til den oprindelige plan foretages. Udviklingsplanerne udarbejdes for en 4-årig periode. Pædagogiske lærerplaner Alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som er et værktøj til at fremme børns trivsel, udvikling og læring. Læreplanerne er et praktisk redskab til at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde. De seks læreplanstemaer er: - Alsidig personlig udvikling - Sociale kompetencer - Sproglig udvikling - Krop og bevægelse - Naturen og naturfænomener - Kulturelle udtryksformer og værdier Der er store variationer i de pædagogiske læreplaner for dagtilbuddene men helt overordnet kan det siges, at der er rigtig mange forskellige ideer til aktiviteter. Der ses meget på børnene har de lært det, der er sigtet fx trøste andre, lyne lynlåse m.m. Nogle af institutionerne har lavet opdeling mellem en generel og en specifik læreplan - det vil sige både en målsætning for institutionen og beskrivelse af de konkrete aktiviteter. Derudover ses der eksempler på, at børnenes stemme bliver medinddraget på anden vis end tidligere. 9/26

10 Dokumentationen sker ofte ved hjælp af billeder, hvor der ikke er tale om en egentlig evaluering. Det har vist sig generelt at være et område, som mange dagtilbud har udfordringer i forhold til. Nogle af de variationer der fremstår, er blandt andet store forskelle på detaljeringsniveauet i hvilken grad læreplanen bruges som rettesnor for pædagogik. Nogle institutioner har valgt et årstema som del af læreplanen fx legeplads eller bondegårdsdyr. Nogle læreplaner er udarbejdet så overordnet, at de kan gentages år efter år mens andre er præciseret med navne på ansvarlige for aktiviteter, samt hvor og hvordan. Det er fra 2011 blevet muligt at arbejde med læreplaner på forskellige måder. Formålet har været at læreplanen skulle ses som et redskab for alle til at arbejde kvalificeret og ikke alene som et skema der skulle bruges administrativt og politisk. De mulige måder der blev lagt op til var kort fortalt: 1. Anvendelse af den traditionelle skabelon: et skema alle kender og har tilpasset sig. 2. En laboratorieform: hvor børnenes stemme inddrages så planlægning sker løbende. 3. At tænke grundlæggende temaer og aktiviteter: at de første tre temaer er grundlæggende pædagogisk arbejde der arbejdes med over hele året og at de øvrige tre er dem der vælges mellem og arrangeres aktiviteter ud fra. Nogle af de eksempler på læring, der ses hos personalet er, at forberedelse til og konkretisering af aktiviteter er afgørende, og at der i høj grad viser sig glæde og engagementet ved de fælles aktiviteter. Fremover vil læreplanerne være værktøjer der bruges i børnehusene og de drøftes på ledermøder i områderne. De pædagogiske læreplaner kan indgå når udvalgte pædagogiske ledere deltager i et udvalgsmøde i forbindelse med drøftelser omkring tilsynene. Dette giver et direkte indblik i det pædagogiske refleksionsrum og i processerne omkring arbejdet med planerne. Herunder også overvejelser omkring til- og fravalg i det pædagogiske arbejde i kommunes daginstitutioner. Læreplansarbejdet vil blive fremvist ved en pædagogisk markedsplads, hvor institutioner kan vise hinanden og politikere hvordan de har arbejdet med læreplaner og hvilke refleksionsprocesser institutionerne har været igennem. Det vil blive muligt for forældre at få indblik i eget barns institution samt få at vide hvordan børneliv også kan se ud i andre institutioner i kommunen. Personalet kan komme i dialog på tværs og samtidig få vist det betydningsfulde faglige arbejde frem. Tanken er både at fremvise selve arbejdet med læreplaner og fortælle om hvad personalet har lært og fået af indsigter. Læringsmiljø og Pædagogisk analyse LP LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse. Børns læring og udvikling foregår i daginstitutionen og alle institutioner har deres eget miljø. Et sådan miljø kan betegnes som et lærings- og udviklingsmiljø for børn. De forhold der findes i institutionens miljø har meget stor betydning for børns udvikling. Indholdet i LPmodellen er et grundlag for hvordan menneskeligt samspil anskues. Det er en arbejdsmetode, der har været anvendt en del år på folkeskoleområdet. Målsætningen med indførelsen af LP-modellen i Frederikssund Kommunes dagtilbud er at fremme gode betingelser for udvikling, læring og aktivitet i dagtilbuddene. Det er de ansatte i dagtilbuddene, der er ansvarlige for relationer og normer i den pædagogiske hverdag - dermed er sigtet, at personalet viser børnene rammer indenfor hvilke de kan agere. Baggrund Pilotprojektet i 14 kommuners dagtilbud begyndte i foråret Første del af projektet var en uddannelsespakke til alt pædagogisk personale. Den bestod af 3 uddannelsesaftener samt E- læringsmoduler, hvor personalet besvarede opgaver som psykologer hos PPR reflekterede på. Efterfølgende blev der fra University College Nordjyllands side lavet en kortlægning i institutionerne med elektroniske spørgeskemaer samt en evaluering af pilotforløbet. I løbet af 2011 har personalet arbejdet med LP-modellen i grupper på LP-møder i institutionerne, der har været afholdt en tovholderdag og grupperne har haft vejledning af PPR på 1-3 møder. I 2012 kan arbejdet med LP-modellen overordnet ses som medvirkende til at øge det faglige fokus på arbejdet i dagtilbuddene. Når der arbejdes med modellen giver det et redskab til at holde fast i en 10/26

11 problemstilling, undersøge den og sætte ind med tiltag der hjælper det enkelte barn og børnegruppen. Det er en metode, hvor der stilles krav om at bruge den pædagogiske viden der findes hos personalet i højere grad end anvendelse af forestillinger og hverdagsviden. Det handler om hvad man som personale ved og ikke om hvad man tror man ved. Fagligheden øges fordi det pædagogiske personale selv udarbejder handleplanen og tilrettelægger pædagogikken på baggrund af indsamlet viden i egen praksis. Man udvikler pædagogikken ved hjælp af refleksion og nytænkning og det er lokalt forankret. Det er for personalet både praksisnært og relevant. LP-modellen kan også være et værktøj til at få forældre i tale, og der bliver et øget fokus på behovet for forældrenes synsvinkel. Den synsvinkel indgår som en vigtig del af arbejdet med børnene og af personalets overvejelser. Også forældrene bliver deltagere eller informanter når der skal findes veje til, at et barn får det bedre og inkluderes i børnegruppen. Der findes i vores institutioner eksempler på, at personalet går andre veje med et barn de ellers havde tænkt skulle have støtte efter at have anvendt LP-modellen. LP-modellen ligger godt i forlængelse af beslutningen om udvalgte pejlemærker på dagtilbudsområdet. LPmodellen kan med tiden blive en måde at tænke pædagogik på; det kan blive en form for briller som børn og institutioner ser igennem og dermed en tilgang der medvirker til at håndtere de ofte komplekse problemstillinger, der forekommer hver dag i børnehusene. Der er vi ikke endnu og det er forventningen, at det godt kan tage et par år mere at opnå den fulde effekt. Sprogindsats og sprogvurderinger I løbet af 2012 har der været en stor efteruddannelsessatsning på børns sprog. Der har været afholdt lokale kurser med Sprogpakken, som er et nationalt tilbud til kommunerne der følger med kravet om at pædagogisk personale skal være kvalificeret til at understøtte og arbejde med børns sproglige udvikling i dagtilbud. Der er taget et nyt sprogvurderingsmateriale i brug som er meget grundigt, og som kræver en del forberedelse, men som vurderes som værende bedre end det tidligere. Områdelederne har besluttet også at tilbyde at sprogvurdere de 5-årige, hvilket sprogvurderingsmaterialet også ligger op til. Hornsherred Syd Alle børnehuse i området har sprogansvarlige i såvel børnehave- som vuggestueafdelinger, som varetager sprogvurderinger og er tovholdere på sprogindsatser i hverdagen, herunder aktiviteter og vejledning af kolleger. Alle huse samarbejder med områdets tale-hørerpædagog. Alle 3-årige børn er blevet tilbudt sprogvurdering, og alle 65 har taget imod tilbuddet. Hornsherred Nord Der arbejdes struktureret med en sproglig indsats i dagligdagen og det er højt prioriteret i læreplanerne. Det samlede antal børn som er sprogvurderet er 61 børn. Alle har taget imod tilbuddet om at få foretaget en sprogvurdering. Frederikssund Nord I alle børnehuse er der uddannede sprogpædagoger, der står for sprogscreeningen samt tilrettelæggelse heraf. I et af børnehusene er der ansat yderligere en sprogpædagog til varetagelsen af arbejdet med særligt de tosprogede børn. Der er dagligt fokus på stimulering af sproget gennem samvær, leg og relationer. Alle 3-årige børn i Frederikssund Nord har fået tilbudt sprogvurdering, i alt 54 børn. 2 børn i området er ikke blevet sprogvurderet. Frederikssund Centrum Alle børnehuse har en sprogpædagog, som løbende har sproggrupper med forskellige børn med forskelligt fokus. Det aftales blandt personalet hvem der har behov og hvordan det skal organiseres. I området har vi et velfungerende sprognetværk, hvor der ca. 4 gange årligt er møde med fokus på gensidig inspiration og input fra talepædagog. 11/26

12 78 børn som er blevet sprogvurderet. Der er et barn, hvor forældrene ikke har taget imod sprogvurderingen. Frederikssund Syd Alle huse har 1 til 2 sprogpædagoger, der deltager i sprogmøder på tværs af husene for at inspirere hinanden. Alle huse arbejder målrettet med en sprogindsats i forhold til børn der har brug for en ekstra opmærksomhed. Der er fokus på sproget i hverdagen og ved særlige forløb. 88 børn i området er blevet sprogvurderet. 3 børn i hele området ikke har taget imod tilbuddet. Slangerup Nogle børnehuse er i gang med at sprogvurderer de 5-årige inden de skal begynde i skolen. Det er de sprogansvarlige i børnehusene der koordinerer og udføre sprogvurderingerne og der er indrettet sprogstimulerende miljøer. I nogle børnehuse udføres der yderligere TRAS (en alternativ sprogvurderingsmodel) som indgår i det koordinerede sprogarbejde. Der etableres særlige sprogforløb, dialogisk oplæsning, sang, rim, remser og teater for børn med sproglige udfordringer. Sprogindsatsen er i tæt samarbejde med talepædagog. Alle 3-årige har fået tilbuddet om at blive sprogvurderet. Der er 6 børn hvor forældrene ikke ønskede en sprogvurdering. Specialafdeling Stjernen Langt de fleste børn, som er i Stjernen, er sprogvurderet af en talepædagog inden de starter. Talepædagogen, som er tilknyttet Stjernen, foretager løbende sprogvurderinger af børnene. Ingen forældre har sagt nej til en sprogvurdering. Sprogindsatsen ligger dels hos talepædagogen dels indgår sprogstimulering, som en fast del af de fastlagte samlinger, som hverdagen i Stjernen rummer. Vi læser og synger i fastlagte forløb med børnene, har højtlæsning og rytmik. Slangerup Børnehave Alle de 3-årige er sprogvurderet, 15 børn. I hverdagen er der fokus på sproget/dialog, de voksne skal være gode rollemodeller. Svanholm Børnehus Ingen børn er blevet sprogvurderet i Sprogpædagogen er ved at uddanne sig og aftalen er at der sprogvurderes i januar/februar, forældrene er informeret. Møllevang 5 børn er blevet sprogvurderet Helt generelt lever børnene op til de forventninger som pædagogerne havde på forhånd omkring det enkelte barns sprog. Det viser sig dog også at der både er børn der overrasker ved at have fx bedre sprogforståelse end ventet og børn der overrasker ved at have et stort ordforråd men en ringere sprogforståelse. Den sidste gruppe er der opmærksomhed på bl.a. i forhold til samarbejdet med forældre og dialog med barnet. Børnemiljøvurdering Hornsherred Syd Børnemiljøet vurderes løbende i områdets huse i forbindelse med læreplansarbejdet, hvor der lægges vægt på at miljøet fysisk, psykisk og æstetisk understøtter aktiviteterne og bidrager til trivsel og læring. Der arbejdes alle steder jævnligt med børneaktiviteter, som bidrager til børnenes trivsel og sociale udvikling. To huse i området deltager i år i Dino-projektet. Flere huse har udfordringer i de fysiske rammer med bygninger, som oprindeligt er opført til andet formål. Det kan være bygninger i flere etager, bygninger med lange gangarealer eller skolebygninger. Dette stille særlige krav til opmærksomhed på bla. støjdæmpning, lysforhold, opsyn og fordeling af børn i rummene. Der lægges i alle huse vægt på at de fysiske rammer giver mulighed for at børnene kan lege ugenert i mindre grupper og at indretningen lægger op til leg og aktivitet, herunder adgang til alderssvarende 12/26

13 læringsmaterialer og legetøj. Alle huse har store velholdte legepladser med forskellige aktivitetsmuligheder, fx udekøkken, bålplads og træværksted. Hornsherred Nord Der afholdes samlinger, derudover er der dialog og inddragelse af børnene omkring kommende aktiviteter. Der arbejdes med Fri for Mobberi og der lyttes til børnenes ønsker og problemer i dagligdagen. De fysiske rum indrettes efter de pædagogiske aktiviteter og ændres når der opstår behov herfor. Der etableres desuden børne-samtalegrupper for eksempel omkring sorg og skilsmisse, hvor børnene får mulighed for at dele deres oplevelser og høre andre børn kan have det svært på lignende eller på andre måder. Frederikssund Nord Indsatsen og tanker omkring børnemiljø er forskellig fra hus til hus. Nogle er meget opmærksomme på medarbejderes tilstedeværelse ved lavt sygefravær som omdrejning for godt børnemiljø, andre har fokus på støjniveau og indretning af rum, hygiejne, samt at sikkerhedsforhold og at udearealer er i orden. Et af børnehusene har fået værktøjer til børnemiljø igennem Dino projektet og et andet børnehus arbejder med børneledermøder samt anderledes læringsrum med fokus på samspillet mellem børn og voksne samt legelaboratorier. Frederikssund Centrum Der har i alle børnehuse være fokus på børnemiljøet på forskellig vis. Der har bl.a. været arbejdet en del med den demokratiske proces med børnene, hvor børnene har haft indflydelse ved selv at deltage i planlægning og i løsning af opgaver. Derudover bliver der også lyttet til børnenes generelle ønsker til hverdagen, såsom ved indretning og arrangementer. Frederikssund Syd De enkelte børnehuse har arbejdet med børnemiljø og trivsel som del af læreplanstemaerne. Der er forskel på hvor meget der har været arbejdet med det i de forskellige børnehuse. I to børnehuse har de søgt og fået Dino-forløb for at tilgodese og arbejde med at forbedre børnenes trivsel. Ligeledes bliver der holdt børnemøder, hvor der er mulighed for dialog med børnene. Slangerup Børnemiljøet er i fokus og implementeret i arbejdet med læreplaner. Flere børnehuse har projekter der understøtter børnemiljøet, så som Dino-projekt og Fri for Mobberi. Disse metoder skærper børnenes og pædagogernes fokus på børnemiljøet og børnenes generelle trivsel. Der er fokus på sproget og de sociale kompetencer. Den fysiske indretning er vigtig at medtænke i udviklingen af et godt børnemiljø. Forældrene betragtes som en vigtig informationskilde i forhold til det enkelte barns trivsel. Specialafdeling Stjernen I Specialafdelingen Stjernen udarbejdes der handleplaner og aktivitetsplaner for hvert enkelt barn. Disse to planer tager deres udgangspunkt i hvert enkelt barns statusrapport, som omhandler bl.a. sprog og kommunikation. Vi arbejder på at skabe et rummeligt miljø, som dels rummer de særlige behov det enkelte barn har, samtidig med at vi er opmærksomme på at skabe et miljø, som ligner en almindelig børnehave så meget som muligt. Slangerup Børnehave Fokus på børnemiljøet, som er tænkt ind i læreplaner og den i den eksisterende børnegruppe. Der reflekteres meget over hvordan børnegruppen er lige her og nu. Det giver bevægelse i indretning både ude som inde. Svanholm Børnehus Læringsmiljøer skabes sådan så børnene kan være aktive i udviklingen af børnemiljøet i huset. Børnene vælger og kommer med forslag i det omfang det giver mening for dem. Dagplejen Drøftelser omkring børnemiljøet i dagplejen sker på de løbende tilsyn som dagplejepædagogerne har både i dagplejernes hjem og i legestuen. Desuden er der en tæt dialog med forældre omkring hvordan forældre oplever deres barn har det og hvad der er vigtigt for barnet i øjeblikket. 13/26

14 Pædagogiske Udviklingslaboratorier I 2010 indgik Frederikssund Kommunes dagtilbudsområde et partnerskab med BUPL og Ballerup Kommune om forskningsprojektet Pædagogiske udviklingslaboratorier der undersøger andre ledelses- og styringsformer. Laboratorierne har handlet om, at deltagerne og forskerne sammen har søgt efter forbindelser mellem børneliv, pædagogisk professionalisme og offentlig ledelse. Projektet skal ses som et forsøg på at skabe en mere nuanceret, meningsfuld og fagligt relevant dialog om kvalitetsudvikling og kvalitetsdokumentation. De kommunale organiseringer af fx dagtilbudsområde fungerer på baggrund af komplekse vilkår, der er mange faktorer der har indflydelse på det tilbud forældre og børn får. Når der tales om den offentlige styring er den ikke alene placeret et sted, men foregår på tværs af institutionelle rammer med forskellige aktører og i forhold til foranderlige problemer. Projektet er afsluttet i efteråret 2012 og Frederikssund Kommune har taget erfaringer med fra projektet og har afholdt en stand på KL s Børnetopmøde i februar Projektet er blevet afsluttet med en forskningsrapport og der afholdes en egentligt formidlingskonference for hele projektet d. 18. februar 2013 i København. Den 18. september blev der afholdt en lokal formidlingskonference hvor størstedelen af det pædagogiske personale i de kommunale dagtilbud var inviteret. På konferencen var der eksempler på hvordan de forskellige laboratorieaktiviteter har været afholdt og der var drøftelser om hvordan disse aktiviteter har givet nye indsigter og erfaringer, der kan drages nytte af fremadrettet - både i forhold til personalets faglighed, børnenes stemmer og tværgående dialoger der indbefatter repræsentanter på tværs af området fra pædagog til politiker. Læring i dagtilbud understøttet af IT Frederikssund Kommune har deltaget i et KL-netværk, der omhandler Læring og It i dagtilbud. Netværket består af 14 kommuner, der alle forpligter sig til at deltage i de 5 netværksdage. De deltagende kommuner skal hver især arbejde med at udvikle former for brug af IT i dagtilbud, der indtænker børns læring. Netværksdeltagere fra Frederikssund Kommune har været to områdeledere, to pædagogiske ledere, to pædagogiske konsulenter, en dagplejepædagog samt fællestillidsrepræsentanter fra BUPL og FOA. Netværket bliver præsenteret for og reflekterer over de nyeste viden om læring i dagtilbud, herunder itunderstøttet læring. Der har været en række oplæg fra forskere og andre eksperter samt oplæg fra kommuner der har igangsat projekter med digitale medier. Desuden har netværket givet mulighed for drøftelser mellem de deltagende kommuner. I forbindelse med deltagelse i netværket har gruppen fra Frederikssund Kommune planlagt at i gang sætte et pilotprojekt, der skal resulterer i at der hentes erfaringer med elektroniske medier i børnehøjde i dagtilbuddene. Projektet forløber fra januar 2013 til juli Tanken med projektet er at undersøge forskellige veje i forbindelse med elektroniske medier i dagtilbud, primært med udgangspunkt i, at de valgte elektroniske værktøjer skal understøtte det pædagogiske arbejde, der allerede foregår i dagtilbuddene. Der vil blive afholdt et kick-off først i forløbet hvorefter grupperne skal formulerer egne mål for projektet. Alle de deltagende grupper får en IT kuffert tildelt. Den form, der forventes at arbejde med, er i en form for laboratorium, så der bliver undersøgt, hvad kan børn og personale få ud af at bruge forskellige former for elektroniske værktøjer i hverdagen. Tanken er, at elektroniske medier skal være med til at gøre pædagogers værktøjskasse/handlemuligheder større og mere forskelligartet. 14/26

15 De Utrolige År De Utrolige År (DUÅ) er en amerikansk evidensbaseret programserie, der kan forebygge eller behandle adfærdsvanskeligheder hos børn i alderen 0-12 år. Frederikssund er koblet på DUÅ gennem Socialstyrelsen som et projektforløb til og med udgangen af Programserien er en manual-baseret pakke af forskellige programmer. I Frederikssund Kommune arbejdes der med to programmer: Dino Klasse, et børneprogram som arbejder med en børnegruppe, eksempelvis en stue i en børnehave eller en skoleklasse. Programmet henvender sig derved til alle børn med eller uden vanskeligheder. Forældreprogrammet Basic, hvor der arbejdes med en gruppe af forældre som har et barn i vanskeligheder. Hvert program ledes af en eller to gruppeledere. De medarbejdere, der skal varetage arbejdet som gruppeledere, deltager i en tre dages workshop. Herefter modtager gruppelederne løbende vejledning af mentorer og struktureret erfaringsudveksling. Om arbejdet med programmerne De Utrolige År giver forældre, børn, lærere og pædagoger grundlæggende kompetencer i nye måder at være sammen på. De Utrolige År er gruppebaseret. Det vil sige, at programmet gennemføres med en gruppe børn eller en gruppe forældre. I grupperne anvendes rollespil, praktiske aktiviteter, samtaler omkring videoklip og direkte feedback fra gruppelederen eller andre gruppemedlemmer. Hvert program består af et forud fastlagt antal sessioner, der videooptages med henblik på gruppeledernes selvevaluering og til løbende vejledninger af medarbejderne i institutioner som deltager i et dinoforløb. Dino Klasse Indenfor denne programserie, er Frederikssund Kommune en af de kommuner i landet, der har arbejdet mest målrettet. Til arbejdet med Dino Klasse i børnehaverne har Frederikssund Kommune gennem Socialstyrelsen tilknyttet fem støttepædagoger, herunder to som er under uddannelse med henblik på certificering til arbejde med Dino Klasse og tre som er certificeret. To af gruppelederne er endvidere delvist frikøb af Socialstyrelsen til videreuddannelse (Peer Coach), så de kan medvirke til at uddanne medarbejdere i andre af landes kommuner. Forældreevalueringerne fra de sidste forløb ( ) viste, at forældrene oplevede at langt de fleste børn havde fået et betydeligt udbytte af arbejdet og at de vil anbefale et Dino Klasse forløb til andre. Deltagere : 3 institutioner omfattende i alt 75 børn : 6 forskellige institutioner omfattende i alt 139 børn Om forældreprogrammet Basic I 2010 åbnede Servicestyrelsen mulighed for, at kommunerne kunne byde ind i forhold til uddannelsen af gruppeledere og afholdelse af forældreprogrammet. Frederikssund Kommune valgte at byde ind med 2 familiekonsulenter og 2 støttepædagoger. Arbejdet med forældreprogrammet er således et fællesprojekt mellem Familieafdelingen og Dagtilbudsafdelingen. Forældreprogrammet Basic er målrettet forældre med børn i alderen 3-8 år, der udviser begyndende eller alvorlige adfærdsproblemer. Forældreprogrammet skal fremme forældrenes kompetencer, så de f.eks. fokuserer mere på ros, opmuntring og positiv problemløsning i samspillet med deres børn. Programmet gennemføres med en gruppe forældre, hvor ca. 12 forældre mødes 2½ time en gang om ugen sammen med 2 gruppeledere. Hver session består af oplæg fra gruppelederen og filmklip og rollespil danner basis for gruppediskussioner omkring principper for børneopdragelse med henblik på at nå frem til forskellige mulige problemløsninger. Evalueringen blandt de deltagende forældre er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet. Men de erfaringer og tilbagemeldinger vi har, er i høj grad positive. Deltagerfremmødet har været tæt på 100 %, frafald af forældre stort set ikke eksisterede, og der har været mange løbende positive tilbagemeldinger fra forældrene. 15/26

16 Deltagere : to forældregrupper med deltagelse af forældre der tilsammen repræsenterer i alt 14 fokusbørn : to forældregrupper med deltagelse af forældre der tilsammen repræsenterer i alt 15 fokusbørn. Udviklingsprojekt Lykkehjulet BUPLs Udviklingsfond har givet penge til et projekt om udvikling af de kreative ressourcer i dagtilbud. Ideen er at ledere og medarbejdere sammen finder kreative løsninger som går andre veje end de vante. Børnehuset Kragebakken har i samarbejde med konsulentfirmaet Better Ideas fået midler fra BUPLs Udviklingspulje til at styrke de kreative ressourcer i pædagogernes praksis. Kragebakken arbejder med projektet Lykkehjulet, som handler om at tilrettelægge det pædagogiske arbejde ud fra en værkstedsidé frem for at dublere aktiviteterne på hver stue. Målet er at styrke den pædagogiske indsats, forbedre arbejdsmiljøet og give børnene mere kvalitet i dagtilbuddene. Det drejer sig om at bryde med konventioner og stimulerer faglighed, energi og kreativitet. Projektet faciliteres ved metodeworkshop hvor Better Ideas konsulenter gennemfører observationer af pædagogernes praksis på personalemøder og varetager også coaching af tovholdere og ledere i institutionerne. Projektet afrundes med et Åbent Forum den 17. januar 2013 hvor ledere og medarbejdere fra andre institutioner i de to kommuner kan komme og lade sig inspirere. Tværfagligt samarbejde Overgang til skole og SFO Der er udarbejdet et fælles grundlag for den indsats, der ydes i forbindelse med børns overgang fra børnehave til SFO og skole. Dette fælles grundlag er rammen for de konkrete aftaler, der i hvert skoledistrikt indgås mellem skolen og de dagtilbud, der har adresse i distriktet. I overensstemmelse med en anerkendende tilgang til arbejdet med børn og unge, som den bl.a. kommer til udtryk gennem arbejdet efter LP-modellen, er målet med indsatsen, at børn og forældre i overgangen fra et tilbud til det næste oplever, at barnets erfaringer og historie kommer i spil i relationerne mellem barnet og den modtagende institutions medarbejdere. Skoleudsættelser I skoleåret var der 51 børn, som fik udsat deres skolestart. Det potentielle antal børn som kunne begynde i skole var på 587. Det procentvise antal børn, som fik skoleudsættelse var på 8,7 %. Hornsherred Syd I forbindelse med børnenes skolestart følger alle huse procedure vedtaget i Frederikssund Kommune herunder dialogmøder mellem skole, institution og fagfolk omkring børn med særlige behov samt brobygningsark for alle børn med oplysninger til skolen om børnenes udvikling, trivsel og læring. Der er i alle huse faste aftaler med børnehaveklasseleder og SFO om gensidige besøg i tiden umiddelbart inden børnenes start i SFO 1. maj. Der er ingen skoleudsatte børn i år og der forventes ingen til næste år. Alle huse har særlige skolerettede aktiviteter for de ældste børn i børnehaven. Der arbejdes med selvhjulpenhed, sociale kompetencer og med forskellige læringsmaterialer, hvor tal og bogstaver indgår. 16/26

17 I vinteren 2013 er planlagt et 10-ugers projekt i området for alle de kommende skolebørn, dvs. 70 børn, hvor alle huse besøger og modtager besøg af de kommende skolebørn fra de andre huse. Ved besøgene indgår børnene sammen i forskellige former for planlagte lege og aktiviteter. Et af målene med projektet er at give mulighed for relationsdannelse børnene indbyrdes samt at øge børnenes kendskab til lokalområdet og til de børnehuse, som deres kommende skolekammerater kommer fra. Hornsherred Nord Der arbejdes med brobygningsarket, så børnenes historier følger dem. Distriktsrådsmøderne var en del af samarbejdet omkring børns overgange til skole, dette samarbejde har ikke været rigtig velfungerende og derfor har kravet om 4 årlige møder ikke været gennemført. I området er der 5 børn der skoleudsættes. Børnehusene i området har besøgt skolen og SFO og omvendt. Frederikssund Nord Alle børnehuse arbejder målrettet med skolegrupper for kommende skolebørn. Alle børn får kendskab til skolelivet gennem særligt tilrettelagte aktiviteter og rammer. Særligt i Græse Bakkeby er der samarbejde mellem børnehusene omkring skolebørn for blandt andet at styrke børnenes kendskab til hinanden forud for skolestart. Der arbejdes generelt ud fra det kommunale brobygningskoncept i henhold til at beskrive børnene, samt afholde de obligatoriske samtaler med forældrene, afholde overleveringsmøder med skoler og have fokus på skolebesøg med børnene. Frederikssund Centrum Alle børnehuse laver brobygningsark på alle kommende skolebørn med efterfølgende samtale med alle forældre til kommende skolebørn. Vi oplever det som en god måde at overlevere børnene på. Kun i særlige tilfælde er det nødvendigt at supplere med mundtlig overlevering til skolerne. Hvis der er forældre der har brug for en samtale i forbindelse med skoleindskrivning, er det selvfølgelig en mulighed for dette. Ved skoleudsættelse er der dialogmøde med forældre og pædagog og der samarbejdes desuden med PPR hvis der er bekymring om skolestart. I området har det enkelte børnehus arbejdet med overgange, ved at man i år har kørt et forløb på tværs af de 6 huse, for den samlede gruppe af kommende skolebørn på hhv. Stenhøjgård og Falkenborgskolen. Formålet har været at børnene kunne danne relationer til de andre børn på samme årgang, som de muligvis skal gå i klasse/skole med til foråret. Pædagogerne har mødtes og har tilrettelagt arbejdet i samarbejde med Falkenborgskolen. Børnene har oplevet at være sammen med mange børn og skulle agere i denne sammenhæng. Frederikssund Syd De enkelte børnehuse arbejder med distriktsskolen omkring overgang fra børnehave til skole. Der udfyldes et brobygningsark, hvor forældre og pædagog udfylde hver sin del af skemaet. Det bliver taget med til samtalen med forældrene til foråret og overleveres til skolen. Skoleudsættelser sker i samarbejde med forældre og PPR. Der bliver lavet skolegrupper i alle huse, hvor der er fokus skolestart og hvad der er vigtig at lære inden de starter i skolen. Der er desuden besøg på skolerne og i SFO. Der arbejdes på tværs af området med de ældste børn, og til næste år bliver det til et skoleprojekt, hvor børnene mødes på tværs af området for at udvikle deres sociale kompetencer og forhåbentlig indgå i nye fællesskaber. Slangerup Der arbejdes ud fra proceduren som er beskrevet i Brobygningsarket. I børnehusene arbejdes der med særlige pædagogiske forløb, der er målrettet de kommende skolebørn. Der er fokus på samarbejde og temaer som børnene kan engagere sig i, og indgå i kollektive processer. Der er igangsat forskellige besøgsordninger og fælles arrangementer for børnene, så de lære skole, SFO samt de lærer og pædagoger der arbejder i indskolingen at kende. Skoleudsættelser ske i dialog med forældre og PPR. 17/26

18 Specialafdelingen Stjernen De fleste af Stjernens børn er gået videre i specialskole. Dette er en proces imellem forældre, Stjernen og PPR. Når vi kender skolen kontakter vi den og holder overleveringsmøde. Børnene besøger skolen med forældrene. De fleste af vores børn skoleudsættes og det sørger forældrene i samarbejde med PPR for. Slangerup Børnehave Har haft 1 skoleudsættelse. Støttepædagogkorpset Støttepædagogernes arbejdsområde er i de kommunale daginstitutioner. Timerne fordeles på baggrund af faglig visitation i forbindelse med enkelte børn med særlige behov og grupper af børn med særlige behov. Visitationen sker i et visitationsudvalg på baggrund af en psykologs pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). Tildelingsmodellen for støttepædagogtimer er ændret i 2012 således at der tildeles støttepædagog for et halvt år ad gangen. I arbejdet er der fokus på at sikre, at de enkelte dagtilbud i videst mulig udstrækning selv kvalificeres til at arbejde med de behov, som der måtte være i institutionen. Der er pr. 1. december 2012 i Frederikssund Kommune ansat 24 støttepædagoger der tilsammen har 791 timer, derudover er der en fuldtidsleder. De løser tilsammen 28 individuelle støtteopgaver, det vil sige støtte til et enkelt barn. Derudover dækker støttepædagogerne også to gruppeopgaver i SFO, taleklassen og specialklassen i Jægerspris samt arbejdet med De Utrolige År. To børn i daginstitution har desuden fået støttetimer som varetages af institutionens eget personale. Klubberne har en fast tildeling af en pulje på 60 timer. I løbet af 2012 har støttepædagogkorpset været inde i yderligere nu afsluttet 13 støttesager samt et afsluttet gruppeforløb i børnehuset Skuldshøj. Fagligt uddannelsesniveau Per 1. december 2012 har støttepædagogkorpset følgende uddannelsesniveau: Diplomuddannelse 3 støttepædagoger har en fuld diplomuddannelse. 13 støttepædagoger har et eller flere moduler i diplom. Certificering De Utrolige År (DUÅ) Seks støttepædagoger er certificeret som gruppeleder i Dino-gruppe/ Dino-klasse seks støttepædagoger er under uddannelse til certificering i Dino klasse/ Basic forældreprogram eller til certificering som peer coach i Dino-klasse. 18/26

19 BTI Byrådet besluttede i januar 2011 at implementere BTI-modellen på 0-6 års området. BTI (Bedre Tværfaglig Indsats) er en model, der har til formål at styrke den tidlige og forebyggende indsats, når der er bekymring for et barn i en daginstitution eller i dagplejen. Modellen understøtter samtidig forældresamarbejdet og det tværfaglige samarbejde mellem fagpersoner i kommunen. Modellen består af en række metoderedskaber: observationsskema, stafetskema 1, 2 og 3, dagsordenskabelon og samtykkeerklæring. Redskaberne skal give medarbejderne et systematisk og fælles grundlag for at arbejde med styrkelse af børnenes trivsel og udvikling, og stafettankegangen sikrer, at der altid er én ansvarlig, som ikke slipper stafetten før en anden er klar til at tage over. I foråret 2011 blev lederrepræsentanter og medarbejdere på 0-6 års området første gang introduceret til BTI-modellen. Siden er flere og flere daginstitutioner begyndt at bruge BTI-redskaberne og har rigtig gode erfaringer med det. I de få sager, hvor stafetten er givet videre til Familieafdelingen, har skemaerne haft en vigtig betydning for sagsbehandlerens videre arbejde. Der har også vist sig at være mange forskellige udfordringer i arbejdet med at få udbredt BTI-redskaberne, så de bliver en naturlig del af arbejdet for alle fagpersoner på 0-6 års området. For at imødekomme og få konkretiseret nogle af udfordringerne, har der i efteråret 2012 været afholdt 7 BTI brush-up møder et i hvert af de seks daginstitutionsområder og et for selvejende og puljeinstitutioner. På mødet har der udover områdelederen og den pædagogiske leder i daginstitutionerne i området deltaget en PPR-psykolog, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver. Formålet med møderne har været at genopfriske redskaberne i BTI-modellen og samtidig få en dialog om det tværfaglige samarbejde med fokus på forventninger og erfaringer. Det har været nogle rigtig frugtbare møder, og det viste sig at have stor værdi, at alle faggrupper var repræsenteret. Det gav mulighed for at få kendskab til hinandens forskellige opgaver, faglighed og lovgivning, og på den baggrund drøfte, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for at skabe bedre trivsel og udvikling for børnene og deres familier. Som en del af BTI-modellen afholdes der en årlig temadag for ledere og medarbejdere på 0-6 års området om emner, der relaterer sig til BTI. Den 26. november 2012 blev der afholdt en temaformiddag om tidlig opsporing - særligt i forbindelse med vold og seksuelt misbrug. Der var ud fra forskellige cases fokus på, hvilke bekymringer man gør sig, og hvilke handlemuligheder man har som fagperson. 19/26

20 Dagplejen Dagplejen i Frederikssund Kommune fungerer som et selvstændigt område og er dermed ikke del af områdeledelsen. I forbindelse med omlægningen af ledelsen på dagtilbudsområdet, blev stillingen som leder af dagplejen nedlagt. I foråret 2012 blev der indsat en daglig leder til ledelse af dagplejepædagoggruppen. I de senere år har der været foretaget en reduktion af dagplejen. Det hænger sammen med det faldende børnetal og det har medført afskedigelser af dagplejere og dagplejepædagoger særligt i Slangerup og Jægerspris. I 2012 er der i Frederikssund Kommune 78 dagplejere fordelt på fire områder, og der er ikke længere dagplejere i Frederikssund Centrum. Særligt i Skibby-området er der stadig forholdsvis mange dagplejere, hvilket også hænger sammen med at der er få vuggestuepladser. Der har i 2012 været arbejdet hen imod en stabilitet i personalegruppen og en større sikkerhed i arbejdet som dagplejer. Der har været fokus på tydeligere todeling af tilsynene, og en opdeling mellem vejledning og kontrol. Desuden har der været et fokus på at højne fagligheden, således at dagplejen kan stå mål med dele af den udvikling der sker på det faglige niveau i daginstitutionerne. Der er i november afholdt en kursusdag for alle dagplejere om Pædagogik i dagligdagen. To dagplejere har gennemført uddannelsen til pædagogisk assistent og to nye dagplejere påbegynder uddannelse til marts Der har været fokus på at skabe en bæredygtig dagpleje, hvor der er økonomisk balance, således at alle pladser udnyttes og at tilbuddet om dagpleje til forældre fortsat er attraktivt. Dette sættes der fokus på ved at forbedre dagplejens hjemmeside samt ved at øge opmærksomheden på at få tydeliggjort hvad dagplejen er for et tilbud. Ved årets begyndelse disponeres med 10 % tomme pladser (dispositionspladser) i dagplejen svarende til 31 pladser fordelt mellem distrikterne. De 10 % tomme pladser fungerer som gæstepladser (dispositionspladser) for børn i forbindelse med egen dagplejers sygdom, kursus eller ferie. Den reelle anvisningskapacitet i dagplejen er således 280 pladser. 20/26

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Dagsorden. til formelt tilsyn i områderne

Dagsorden. til formelt tilsyn i områderne Dagsorden til formelt tilsyn i områderne Dato: 12.11.2014 Område: Hornsherred Nord Deltagere: Bestyrelsesformand: Laura Fava, TR BUPL: Åse Hansen, TR FOA/AMR: Kirsten Petersen, pædagogisk leder: Camilla

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011

0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011 0Opsamling på evaluering af de pædagogiske læreplaner 2011 Daginstitutioner og dagplejen i Frederikssund Kommune har de seneste år arbejdet med evalueringer af pædagogiske læreplaner med udgangspunkt i

Læs mere

Basisskema til formelt tilsyn

Basisskema til formelt tilsyn Basisskema til formelt tilsyn i områdeinstitutioner og i dagplejen Områdets navn: Frederikssund Syd Dato for tilsyn: 14 april 2015 Deltagere ved tilsynet: Lene Helth Larsen områdeleder, Mette Vestergaard

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 årsområdet: 1. Institutionerne 2. Dagplejen

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Sprogindsats 4 3 TOPI 5 2 1 Barnet i centrum

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave Dato for tilsyn: Onsdag, den 12. oktober 2011 Deltagere ved tilsynet: Forældrebestyrelsesmedlem:

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Vandkunsten & Regnbuen Dato for tilsyn: 26-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla Kjær, Kim Kristoffersen, Pernille

Læs mere

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene Bilag 8.7.2010 Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene 1. Indledning Dagtilbuddene på 0 til 5 års området har gennem de senere år oplevet et

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Børnehuset Bakkegården Dato for tilsyn: 20-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Nana Kjølby (bestyrelsesformand), Elin

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Børnehuset Krabbedam Dato for tilsyn: D.31.1.2012 Deltagere ved tilsynet: Pæd. Konsulent Ulrik Moll, Bestyrelsesrepr.

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen 2016 Leder: Lars Friis 2015 2016 Antal børn total 91 93 Antal børn i børnehave 91 93 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

Formål og fremgangsmåde I dette afsnit beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet.

Formål og fremgangsmåde I dette afsnit beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet. Indledning Der er gennemført tilsyn i Børnehaven i Skolen.Com d.3. februar 2014 kl. 09-12 og efterfølgende dialog med personalet og lederen. Tilsynet er foretaget af Jette Maksten. Ved første del af tilsynet

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere