Faglige kvalitetsoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kvalitetsoplysninger"

Transkript

1 Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE SEKS OMRÅDER... 5 OPSAMLING PÅ DE PÆDAGOGISKE TILSYN... 8 LEGEPLADSTILSYN... 8 PÆDAGOGIK OG FAGLIGHED... 9 PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER... 9 LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LP SPROGINDSATS OG SPROGVURDERINGER BØRNEMILJØVURDERING PÆDAGOGISKE UDVIKLINGSLABORATORIER LÆRING I DAGTILBUD UNDERSTØTTET AF IT DE UTROLIGE ÅR UDVIKLINGSPROJEKT LYKKEHJULET TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE OVERGANG TIL SKOLE OG SFO STØTTEPÆDAGOGKORPSET BTI DAGPLEJEN UDDANNELSESAKTIVITETER FØRSTEHJÆLPSKURSUS DIPLOMUDDANNELSE FOR LEDELSEN RAMMERNE FOR DAGTILBUDSOMRÅDET BØRNETAL DAGTILBUDSTYPE PERSONALERESSOURSER ÅBNINGSTID ANTAL BØRN SYGEFRAVÆR MAD I DAGTILBUD SPECIALTILBUD /26

3 Indledning I følge økonomiaftalen 2010 mellem Regeringen og KL skal kommunerne senest ved udgangen af 2012 have offentliggjort faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet, og aftalen indebærer at kommunerne hvert andet år skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Kvalitetsoplysninger kan udformes på mange måder, og det er op til kommunerne selv at bestemme hvilke redskaber, som de vil anvende til at opnå viden om den faglige kvalitet. Den ramme der er sat for faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbud i Frederikssund Kommune er inspireret af et af KL s værktøjer, men tilpasset så den giver mening lokalt. Tilpasningen er foretaget dels i forhold til at give et overblik over hvilke indsatser, der er i fokus på området i øjeblikket og dels et indblik i de områder, der er udspecificeret i Dagtilbudsloven. Et stærkt fokus for arbejdet i dagtilbud i Frederikssund Kommune er den tillidsbaseret tilgang. Der er i forbindelse med tilbagemeldinger fra hele dagtilbudsområdet blevet et større fokus på at skabe dialog mellem institutionernes personale og det politiske niveau. Det er via historierne fra den pædagogiske hverdag at beslutningstagere får et indblik i børnenes liv i dagtilbud. Et andet eksempel på fokus på dialog er arbejdet med udformning af en ny Børne- og Ungepolitik, hvor politikere undervejs har været i dialog med både børn og unge. Dagtilbud til børn i Frederikssund Kommune skal tilrettelægges ud fra viden om, hvilke indsatser der skaber det bedste grundlag for børns læring, udvikling og trivsel. Tanken med de faglige kvalitetsoplysninger har været at skabe meningsfuld dokumentation. Dvs. en dokumentation, hvor personale, administration og politikere kan opleve at få indblik i den faglige kvalitet. Oplysningerne om den faglige kvalitet kan fx anvendes i forbindelse med kommunalbestyrelsens prioritering og opfølgning på kvaliteten. Hvis en kommune ønsker det, så giver redskaberne mulighed for at foretage sammenligninger på flere niveauer. Man kan sammenligne sin egen kommune med andre kommuner, der anvender redskabet. Kommunen kan ligeledes sammenligne resultaterne mellem dagtilbud inden for egen kommune. Endelig kan kommunen sammenligne resultaterne med tidligere målinger. Den samme type sammenligninger kan foretages for det enkelte dagtilbud. Det er værd at huske på, at redskabet giver en indikation af den faglige kvalitet, men aldrig vil kunne gengive det fulde billede af resultaterne af et dagtilbuds pædagogiske praksis. Det at dokumentere viser kun dele af den praksis, der udspiller sig i dagtilbud og det påvirker de aktiviteter der foregår i øvrigt. Resultaterne der er opsamlet i denne rapport skal ses i sammenhæng med dels organisatoriske forhold og dels med den omverden som dagtilbuddet er en del af. Resultaterne bør således altid fortolkes med blik for konteksten og med passende omtanke og varsomhed, når der foretages sammenligninger på tværs af både dagtilbud og af kommuner. Rapporten skal også ses som en status på hele området og en måde at skabe sig et overblik over hvilke tiltag der er fælles. På denne vis kan der skabes et reelt overblik over hvilke aktiviteter der er foregået og synliggøre, at der er tale om et dagtilbudsområde der løbende er i gang med at udvikle og forbedre forholdene for børn og deres forældre i Frederikssund Kommune. 3/26

4 Sammenfattende vurdering af dagtilbudsområdet I 2012 har der været en oplevelse af meget implementering. Ført og fremmest har den nye områdestruktur været en ændring der særligt på ledelsesplan, men også i børnehusene, har medført en del usikkerhed om, hvordan omorganiseringen kunne blive til gavn for de enkelte børnehuse. Det betyder, at det har været en tilpasningsperiode hvor rammer og indhold er blevet afprøvet, udviklet og under tiden forkastet. Områdeledelse er fortsat i en implementeringsperiode. Arbejdsgangene omkring Bedre Tværfaglig Indsats (BTI) og Læringsmiljø og Pædagogisk analyse (LP) er stadig værktøjer personalet skal gøre brug af, men det tager tid at få disse til at blive rutiner, så der prioriteres stadig opfølgning til ledere og personale. Der har været meget aktivitet i husene og ud af husene i 2012, der har været afholdt en række kurser, fx om børns sprog og førstehjælp. Legepladser er et andet område der har haft massivt fokus, og der følges løbende op på sikkerheden i alle børnehuse og særligt faldunderlag har været prioriteret i år. Udover områdeledelse i de seks områder har der også været ændringer i støttepædagogkorpset; visitationsreglerne er ændret og der arbejdes fortsat på, hvordan støttepædagogen som ressource bedst muligt kan komme børnehuset til gode - både i den periode hvor støttepædagogen er i huset og i perioden efterfølgende. Dagplejen og de selvejende/pulje institutioner indgår ikke som del af områdeledelsen, hvilket betyder, at der skal være særligt fokus på, hvordan personalet der arbejder de pågældende steder fortsat følger med den faglige udvikling, som foregår på hele 0-6 årsområdet. Status på ny områdestruktur Den nye områdeledelsesstruktur trådte i kraft d. 1. januar Daginstitutionsområdet overgik fra at være 38 selvstændige kommunale daginstitutioner til at være 6 områdeinstitutioner med 5-8 børnehuse i hvert geografisk område. Der har været tale om en forandring, der har haft betydning særligt på ledelsesplan. Hensigten har været at etablere 6 områdelederteams med en områdeleder i hver. Processen er fortsat i gang og der sker løbende udvikling i alle områderne. I løbet af 2012 har der været afholdt et uddannelsesforløb, der skulle medvirke til dels at understøtte de nye lederteams og dels understøtte MED-strukturen. Herudover har det været vigtigt at skabe en øget forståelse for områdeledelse og medvirke til et fagligt løft at hele daginstitutionsområdet i Frederikssund Kommune. Omstruktureringen er en proces, hvor ikke alene de 6 områder men også områdelederteamet har skullet finde sine egne ben at stå på. Der arbejdes ihærdigt på at finde konstruktive løsninger og tænke nye tanker, samtidig med at forandringer også betyder, at der skal siges farvel til noget kendt. Forandringsprocessen kræver fortsat tid, nysgerrighed og tillid til hinanden. 4/26

5 Opdeling af de seks områder Hornsherred Syd Hornsherred Nord 5/26

6 Frederikssund Nord Frederikssund Centrum 6/26

7 Frederikssund Syd Slangerup 7/26

8 Opsamling på de pædagogiske tilsyn Det pædagogiske tilsyn skal se til, at forældre og børn i Frederikssund Kommune får den service, som de har krav på. Det betyder, at tilsynet skal vurdere og undersøge, om dagtilbuddet i sin udformning og i det daglige pædagogiske arbejde lever op til de lovmæssige og kommunale krav. De oplysninger, der er knyttet til fakta om institutionerne findes i et skema med basisoplysninger. Tilsynet med dagtilbud handler ikke blot om kontrol i snæver forstand. Tilsynet skal også ses i et udviklingsperspektiv således at der er fokus på den pædagogiske praksis og kvaliteten heraf. Via tilsynet i de enkelte dagtilbud får ledelsen og personalet grundlag for øget refleksion over det pædagogiske arbejde og mulige lokale udviklingsmuligheder. For at skabe et indblik i dagtilbudsydelsen i Frederikssund Kommune er denne opsamling baseret på udvalgte temaer, der trådte frem ved en gennemgang af de førte tilsyn. Der er spurgt ind til temaerne ud fra det skema der blev benyttet sidste år (med små justeringer) hvor aftalt kvalitet og kvalitetsudvikling er overskrifter. Indenfor disse overskrifter redegøres der dels for generel status og dels for prioriteringer og udviklingsønsker. I institutionerne har de formelle tilsyn været dominerende, mens tilsynet i dagplejen har bestået af dialog og observationer. Fremadrettet vil både formelle tilsyn og den mere dialogbaseret tilgang findes i begge de to typer dagtilbud. Der vil være tale om en tilpasning af de to dagtilbuds tilsyn, som kan øge kvaliteten af tilsynene og medvirke til at højne fagligheden i børnehusene og i dagplejen generelt. Tilsynet med dagtilbud vil fremadrettet have fokus på at øge refleksionen i dagtilbuddene samt at give administrationen og det politiske udvalg indsigt i, hvad der sker i børnehuse og dagpleje. Det betyder, at tilsyn i børnehusene fremadrettet vil indbefatte mere deltagelse i praksis. I dagplejen vil der være øget fokus på dokumentation og systematik i form af en dagsorden, temaer og referater i større omfang. Tilsynene foretages løbende over året hvorfor der ikke udarbejdes én samlet årlig sagsfremstilling på baggrund af alle tilsyn. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet tilsyn for et helt område. Tilsynene foreligges på to udvalgsmøder, hvor daglige leder/dagplejepædagog fremlægger eksempler på praksis for enkelte børnehuse/dagplejehjem fx fra læreplansarbejdet eller andre indsatsområder. Tilsynene vil i mindre grad være en sammenskrivning og i højere grad være billeder på, hvad der sker i udvalgte institutioner med fokus på forhold der anses som repræsentative. På udvalgsmøderne vil der en gang årligt være en opsummering på generelle og specifikke målsætninger, tendenser og udfordringer for området foretaget af en pædagogisk konsulent. Legepladstilsyn I de enkelte dagtilbud er der blevet foretaget inspektion af legeredskaber af en autoriseret legepladsinspektør, og der er udarbejdet en rapport for det enkelte dagtilbud. Rapporten danner grundlag, for de nødvendige og anbefalede tiltag på legeredskaberne. Arbejderne udføres i samarbejde med servicekorpset. Byrådet har i budget 2012 afsat 1.8 mill. kr. til udskiftning af faldunderlag ved legeredskaberne. Faldunderlaget er den vigtigste faktor ved forebyggelse af faldulykker. Arbejdet bliver udført i samarbejde med HedeDanmark. Det forventes, at samtlige dagtilbud ved årsskiftet har et faldunderlag, der er i overensstemmelse med de anbefalede normer og standarder der er udarbejdet af Dansk Standard. Faldunderlag har en generel gennemsnitlig levetid på 5 år. Byrådet har afsat 1 mill. kr. i de følgende år og fokus vil være på renovering og udskiftning af legeredskaber. 8/26

9 Pædagogik og faglighed Som følge at et generelt øget fokus på dagtilbud og vigtigheden af dagtilbud af høj kvalitet nedsatte den tidligere regering en Task Force for Fremtidens dagtilbud. Arbejdet i denne Task Force blev afsluttet med en række anbefalinger i form af pejlemærker i maj På baggrund af de anbefalinger, der kom fra Task Force for Fremtidens dagtilbud er der truffet beslutning om, at der på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune i 2013 skal arbejdes med følgende pejlemærkerne: God pædagogisk praksis tydelig pædagogik, evaluering, meningsfuld og målrettet dokumentation Forældreinddragelse forældresamarbejde Inklusion Læring og læringsmiljøer de fysiske rum God ledelse arbejdsfordeling Pejlemærkerne skal være den del der supplerer den samlede Børne- og Ungepolitik i forhold til hele 0-6 års området. Pejlemærkerne skal kunne anvendes som et samlet ståsted for de børn der er i Frederikssund Kommunes dagtilbud og for det arbejdet, der konkret udspiller sig i børnehuse og dagpleje. Ud fra de nævnte pejlemærker skal der udarbejdes visioner og mål for områderne. Dette formuleres i de udviklingsplaner som lederne for områderne, for støttepædagogkorpset og dagplejen skal udarbejde. Udviklingsplanerne skal medvirke til at sætte et strategisk fokus. Hensigten er, at de skal bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for dagtilbud og for kommunen som helhed. Direktionens udviklingsplan har fire temaer: Ledelse Kommunikation Økonomistyring Digitalisering Som et særligt opmærksomhedspunkt sættes fokus på helhedsorientering og tværgående samarbejder i opgaveløsningen i denne udgave af udviklingsplanen. Der udarbejdes en udviklingsplan for direktionen og en for dagtilbudsområdet som helhed og det er hensigten at hvert område skal formulere deres egen udviklingsplan med udgangspunkt i de nævnte pejlemærker for 0-6 års området samt de fire temaer som direktionen har vedtaget. Det væsentlige er, at det en dynamisk plan, der løbende skal justeres i forhold til udviklingen. Derudover foretages en årlig status på udviklingen og justeringer til den oprindelige plan foretages. Udviklingsplanerne udarbejdes for en 4-årig periode. Pædagogiske lærerplaner Alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som er et værktøj til at fremme børns trivsel, udvikling og læring. Læreplanerne er et praktisk redskab til at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde. De seks læreplanstemaer er: - Alsidig personlig udvikling - Sociale kompetencer - Sproglig udvikling - Krop og bevægelse - Naturen og naturfænomener - Kulturelle udtryksformer og værdier Der er store variationer i de pædagogiske læreplaner for dagtilbuddene men helt overordnet kan det siges, at der er rigtig mange forskellige ideer til aktiviteter. Der ses meget på børnene har de lært det, der er sigtet fx trøste andre, lyne lynlåse m.m. Nogle af institutionerne har lavet opdeling mellem en generel og en specifik læreplan - det vil sige både en målsætning for institutionen og beskrivelse af de konkrete aktiviteter. Derudover ses der eksempler på, at børnenes stemme bliver medinddraget på anden vis end tidligere. 9/26

10 Dokumentationen sker ofte ved hjælp af billeder, hvor der ikke er tale om en egentlig evaluering. Det har vist sig generelt at være et område, som mange dagtilbud har udfordringer i forhold til. Nogle af de variationer der fremstår, er blandt andet store forskelle på detaljeringsniveauet i hvilken grad læreplanen bruges som rettesnor for pædagogik. Nogle institutioner har valgt et årstema som del af læreplanen fx legeplads eller bondegårdsdyr. Nogle læreplaner er udarbejdet så overordnet, at de kan gentages år efter år mens andre er præciseret med navne på ansvarlige for aktiviteter, samt hvor og hvordan. Det er fra 2011 blevet muligt at arbejde med læreplaner på forskellige måder. Formålet har været at læreplanen skulle ses som et redskab for alle til at arbejde kvalificeret og ikke alene som et skema der skulle bruges administrativt og politisk. De mulige måder der blev lagt op til var kort fortalt: 1. Anvendelse af den traditionelle skabelon: et skema alle kender og har tilpasset sig. 2. En laboratorieform: hvor børnenes stemme inddrages så planlægning sker løbende. 3. At tænke grundlæggende temaer og aktiviteter: at de første tre temaer er grundlæggende pædagogisk arbejde der arbejdes med over hele året og at de øvrige tre er dem der vælges mellem og arrangeres aktiviteter ud fra. Nogle af de eksempler på læring, der ses hos personalet er, at forberedelse til og konkretisering af aktiviteter er afgørende, og at der i høj grad viser sig glæde og engagementet ved de fælles aktiviteter. Fremover vil læreplanerne være værktøjer der bruges i børnehusene og de drøftes på ledermøder i områderne. De pædagogiske læreplaner kan indgå når udvalgte pædagogiske ledere deltager i et udvalgsmøde i forbindelse med drøftelser omkring tilsynene. Dette giver et direkte indblik i det pædagogiske refleksionsrum og i processerne omkring arbejdet med planerne. Herunder også overvejelser omkring til- og fravalg i det pædagogiske arbejde i kommunes daginstitutioner. Læreplansarbejdet vil blive fremvist ved en pædagogisk markedsplads, hvor institutioner kan vise hinanden og politikere hvordan de har arbejdet med læreplaner og hvilke refleksionsprocesser institutionerne har været igennem. Det vil blive muligt for forældre at få indblik i eget barns institution samt få at vide hvordan børneliv også kan se ud i andre institutioner i kommunen. Personalet kan komme i dialog på tværs og samtidig få vist det betydningsfulde faglige arbejde frem. Tanken er både at fremvise selve arbejdet med læreplaner og fortælle om hvad personalet har lært og fået af indsigter. Læringsmiljø og Pædagogisk analyse LP LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse. Børns læring og udvikling foregår i daginstitutionen og alle institutioner har deres eget miljø. Et sådan miljø kan betegnes som et lærings- og udviklingsmiljø for børn. De forhold der findes i institutionens miljø har meget stor betydning for børns udvikling. Indholdet i LPmodellen er et grundlag for hvordan menneskeligt samspil anskues. Det er en arbejdsmetode, der har været anvendt en del år på folkeskoleområdet. Målsætningen med indførelsen af LP-modellen i Frederikssund Kommunes dagtilbud er at fremme gode betingelser for udvikling, læring og aktivitet i dagtilbuddene. Det er de ansatte i dagtilbuddene, der er ansvarlige for relationer og normer i den pædagogiske hverdag - dermed er sigtet, at personalet viser børnene rammer indenfor hvilke de kan agere. Baggrund Pilotprojektet i 14 kommuners dagtilbud begyndte i foråret Første del af projektet var en uddannelsespakke til alt pædagogisk personale. Den bestod af 3 uddannelsesaftener samt E- læringsmoduler, hvor personalet besvarede opgaver som psykologer hos PPR reflekterede på. Efterfølgende blev der fra University College Nordjyllands side lavet en kortlægning i institutionerne med elektroniske spørgeskemaer samt en evaluering af pilotforløbet. I løbet af 2011 har personalet arbejdet med LP-modellen i grupper på LP-møder i institutionerne, der har været afholdt en tovholderdag og grupperne har haft vejledning af PPR på 1-3 møder. I 2012 kan arbejdet med LP-modellen overordnet ses som medvirkende til at øge det faglige fokus på arbejdet i dagtilbuddene. Når der arbejdes med modellen giver det et redskab til at holde fast i en 10/26

11 problemstilling, undersøge den og sætte ind med tiltag der hjælper det enkelte barn og børnegruppen. Det er en metode, hvor der stilles krav om at bruge den pædagogiske viden der findes hos personalet i højere grad end anvendelse af forestillinger og hverdagsviden. Det handler om hvad man som personale ved og ikke om hvad man tror man ved. Fagligheden øges fordi det pædagogiske personale selv udarbejder handleplanen og tilrettelægger pædagogikken på baggrund af indsamlet viden i egen praksis. Man udvikler pædagogikken ved hjælp af refleksion og nytænkning og det er lokalt forankret. Det er for personalet både praksisnært og relevant. LP-modellen kan også være et værktøj til at få forældre i tale, og der bliver et øget fokus på behovet for forældrenes synsvinkel. Den synsvinkel indgår som en vigtig del af arbejdet med børnene og af personalets overvejelser. Også forældrene bliver deltagere eller informanter når der skal findes veje til, at et barn får det bedre og inkluderes i børnegruppen. Der findes i vores institutioner eksempler på, at personalet går andre veje med et barn de ellers havde tænkt skulle have støtte efter at have anvendt LP-modellen. LP-modellen ligger godt i forlængelse af beslutningen om udvalgte pejlemærker på dagtilbudsområdet. LPmodellen kan med tiden blive en måde at tænke pædagogik på; det kan blive en form for briller som børn og institutioner ser igennem og dermed en tilgang der medvirker til at håndtere de ofte komplekse problemstillinger, der forekommer hver dag i børnehusene. Der er vi ikke endnu og det er forventningen, at det godt kan tage et par år mere at opnå den fulde effekt. Sprogindsats og sprogvurderinger I løbet af 2012 har der været en stor efteruddannelsessatsning på børns sprog. Der har været afholdt lokale kurser med Sprogpakken, som er et nationalt tilbud til kommunerne der følger med kravet om at pædagogisk personale skal være kvalificeret til at understøtte og arbejde med børns sproglige udvikling i dagtilbud. Der er taget et nyt sprogvurderingsmateriale i brug som er meget grundigt, og som kræver en del forberedelse, men som vurderes som værende bedre end det tidligere. Områdelederne har besluttet også at tilbyde at sprogvurdere de 5-årige, hvilket sprogvurderingsmaterialet også ligger op til. Hornsherred Syd Alle børnehuse i området har sprogansvarlige i såvel børnehave- som vuggestueafdelinger, som varetager sprogvurderinger og er tovholdere på sprogindsatser i hverdagen, herunder aktiviteter og vejledning af kolleger. Alle huse samarbejder med områdets tale-hørerpædagog. Alle 3-årige børn er blevet tilbudt sprogvurdering, og alle 65 har taget imod tilbuddet. Hornsherred Nord Der arbejdes struktureret med en sproglig indsats i dagligdagen og det er højt prioriteret i læreplanerne. Det samlede antal børn som er sprogvurderet er 61 børn. Alle har taget imod tilbuddet om at få foretaget en sprogvurdering. Frederikssund Nord I alle børnehuse er der uddannede sprogpædagoger, der står for sprogscreeningen samt tilrettelæggelse heraf. I et af børnehusene er der ansat yderligere en sprogpædagog til varetagelsen af arbejdet med særligt de tosprogede børn. Der er dagligt fokus på stimulering af sproget gennem samvær, leg og relationer. Alle 3-årige børn i Frederikssund Nord har fået tilbudt sprogvurdering, i alt 54 børn. 2 børn i området er ikke blevet sprogvurderet. Frederikssund Centrum Alle børnehuse har en sprogpædagog, som løbende har sproggrupper med forskellige børn med forskelligt fokus. Det aftales blandt personalet hvem der har behov og hvordan det skal organiseres. I området har vi et velfungerende sprognetværk, hvor der ca. 4 gange årligt er møde med fokus på gensidig inspiration og input fra talepædagog. 11/26

12 78 børn som er blevet sprogvurderet. Der er et barn, hvor forældrene ikke har taget imod sprogvurderingen. Frederikssund Syd Alle huse har 1 til 2 sprogpædagoger, der deltager i sprogmøder på tværs af husene for at inspirere hinanden. Alle huse arbejder målrettet med en sprogindsats i forhold til børn der har brug for en ekstra opmærksomhed. Der er fokus på sproget i hverdagen og ved særlige forløb. 88 børn i området er blevet sprogvurderet. 3 børn i hele området ikke har taget imod tilbuddet. Slangerup Nogle børnehuse er i gang med at sprogvurderer de 5-årige inden de skal begynde i skolen. Det er de sprogansvarlige i børnehusene der koordinerer og udføre sprogvurderingerne og der er indrettet sprogstimulerende miljøer. I nogle børnehuse udføres der yderligere TRAS (en alternativ sprogvurderingsmodel) som indgår i det koordinerede sprogarbejde. Der etableres særlige sprogforløb, dialogisk oplæsning, sang, rim, remser og teater for børn med sproglige udfordringer. Sprogindsatsen er i tæt samarbejde med talepædagog. Alle 3-årige har fået tilbuddet om at blive sprogvurderet. Der er 6 børn hvor forældrene ikke ønskede en sprogvurdering. Specialafdeling Stjernen Langt de fleste børn, som er i Stjernen, er sprogvurderet af en talepædagog inden de starter. Talepædagogen, som er tilknyttet Stjernen, foretager løbende sprogvurderinger af børnene. Ingen forældre har sagt nej til en sprogvurdering. Sprogindsatsen ligger dels hos talepædagogen dels indgår sprogstimulering, som en fast del af de fastlagte samlinger, som hverdagen i Stjernen rummer. Vi læser og synger i fastlagte forløb med børnene, har højtlæsning og rytmik. Slangerup Børnehave Alle de 3-årige er sprogvurderet, 15 børn. I hverdagen er der fokus på sproget/dialog, de voksne skal være gode rollemodeller. Svanholm Børnehus Ingen børn er blevet sprogvurderet i Sprogpædagogen er ved at uddanne sig og aftalen er at der sprogvurderes i januar/februar, forældrene er informeret. Møllevang 5 børn er blevet sprogvurderet Helt generelt lever børnene op til de forventninger som pædagogerne havde på forhånd omkring det enkelte barns sprog. Det viser sig dog også at der både er børn der overrasker ved at have fx bedre sprogforståelse end ventet og børn der overrasker ved at have et stort ordforråd men en ringere sprogforståelse. Den sidste gruppe er der opmærksomhed på bl.a. i forhold til samarbejdet med forældre og dialog med barnet. Børnemiljøvurdering Hornsherred Syd Børnemiljøet vurderes løbende i områdets huse i forbindelse med læreplansarbejdet, hvor der lægges vægt på at miljøet fysisk, psykisk og æstetisk understøtter aktiviteterne og bidrager til trivsel og læring. Der arbejdes alle steder jævnligt med børneaktiviteter, som bidrager til børnenes trivsel og sociale udvikling. To huse i området deltager i år i Dino-projektet. Flere huse har udfordringer i de fysiske rammer med bygninger, som oprindeligt er opført til andet formål. Det kan være bygninger i flere etager, bygninger med lange gangarealer eller skolebygninger. Dette stille særlige krav til opmærksomhed på bla. støjdæmpning, lysforhold, opsyn og fordeling af børn i rummene. Der lægges i alle huse vægt på at de fysiske rammer giver mulighed for at børnene kan lege ugenert i mindre grupper og at indretningen lægger op til leg og aktivitet, herunder adgang til alderssvarende 12/26

13 læringsmaterialer og legetøj. Alle huse har store velholdte legepladser med forskellige aktivitetsmuligheder, fx udekøkken, bålplads og træværksted. Hornsherred Nord Der afholdes samlinger, derudover er der dialog og inddragelse af børnene omkring kommende aktiviteter. Der arbejdes med Fri for Mobberi og der lyttes til børnenes ønsker og problemer i dagligdagen. De fysiske rum indrettes efter de pædagogiske aktiviteter og ændres når der opstår behov herfor. Der etableres desuden børne-samtalegrupper for eksempel omkring sorg og skilsmisse, hvor børnene får mulighed for at dele deres oplevelser og høre andre børn kan have det svært på lignende eller på andre måder. Frederikssund Nord Indsatsen og tanker omkring børnemiljø er forskellig fra hus til hus. Nogle er meget opmærksomme på medarbejderes tilstedeværelse ved lavt sygefravær som omdrejning for godt børnemiljø, andre har fokus på støjniveau og indretning af rum, hygiejne, samt at sikkerhedsforhold og at udearealer er i orden. Et af børnehusene har fået værktøjer til børnemiljø igennem Dino projektet og et andet børnehus arbejder med børneledermøder samt anderledes læringsrum med fokus på samspillet mellem børn og voksne samt legelaboratorier. Frederikssund Centrum Der har i alle børnehuse være fokus på børnemiljøet på forskellig vis. Der har bl.a. været arbejdet en del med den demokratiske proces med børnene, hvor børnene har haft indflydelse ved selv at deltage i planlægning og i løsning af opgaver. Derudover bliver der også lyttet til børnenes generelle ønsker til hverdagen, såsom ved indretning og arrangementer. Frederikssund Syd De enkelte børnehuse har arbejdet med børnemiljø og trivsel som del af læreplanstemaerne. Der er forskel på hvor meget der har været arbejdet med det i de forskellige børnehuse. I to børnehuse har de søgt og fået Dino-forløb for at tilgodese og arbejde med at forbedre børnenes trivsel. Ligeledes bliver der holdt børnemøder, hvor der er mulighed for dialog med børnene. Slangerup Børnemiljøet er i fokus og implementeret i arbejdet med læreplaner. Flere børnehuse har projekter der understøtter børnemiljøet, så som Dino-projekt og Fri for Mobberi. Disse metoder skærper børnenes og pædagogernes fokus på børnemiljøet og børnenes generelle trivsel. Der er fokus på sproget og de sociale kompetencer. Den fysiske indretning er vigtig at medtænke i udviklingen af et godt børnemiljø. Forældrene betragtes som en vigtig informationskilde i forhold til det enkelte barns trivsel. Specialafdeling Stjernen I Specialafdelingen Stjernen udarbejdes der handleplaner og aktivitetsplaner for hvert enkelt barn. Disse to planer tager deres udgangspunkt i hvert enkelt barns statusrapport, som omhandler bl.a. sprog og kommunikation. Vi arbejder på at skabe et rummeligt miljø, som dels rummer de særlige behov det enkelte barn har, samtidig med at vi er opmærksomme på at skabe et miljø, som ligner en almindelig børnehave så meget som muligt. Slangerup Børnehave Fokus på børnemiljøet, som er tænkt ind i læreplaner og den i den eksisterende børnegruppe. Der reflekteres meget over hvordan børnegruppen er lige her og nu. Det giver bevægelse i indretning både ude som inde. Svanholm Børnehus Læringsmiljøer skabes sådan så børnene kan være aktive i udviklingen af børnemiljøet i huset. Børnene vælger og kommer med forslag i det omfang det giver mening for dem. Dagplejen Drøftelser omkring børnemiljøet i dagplejen sker på de løbende tilsyn som dagplejepædagogerne har både i dagplejernes hjem og i legestuen. Desuden er der en tæt dialog med forældre omkring hvordan forældre oplever deres barn har det og hvad der er vigtigt for barnet i øjeblikket. 13/26

14 Pædagogiske Udviklingslaboratorier I 2010 indgik Frederikssund Kommunes dagtilbudsområde et partnerskab med BUPL og Ballerup Kommune om forskningsprojektet Pædagogiske udviklingslaboratorier der undersøger andre ledelses- og styringsformer. Laboratorierne har handlet om, at deltagerne og forskerne sammen har søgt efter forbindelser mellem børneliv, pædagogisk professionalisme og offentlig ledelse. Projektet skal ses som et forsøg på at skabe en mere nuanceret, meningsfuld og fagligt relevant dialog om kvalitetsudvikling og kvalitetsdokumentation. De kommunale organiseringer af fx dagtilbudsområde fungerer på baggrund af komplekse vilkår, der er mange faktorer der har indflydelse på det tilbud forældre og børn får. Når der tales om den offentlige styring er den ikke alene placeret et sted, men foregår på tværs af institutionelle rammer med forskellige aktører og i forhold til foranderlige problemer. Projektet er afsluttet i efteråret 2012 og Frederikssund Kommune har taget erfaringer med fra projektet og har afholdt en stand på KL s Børnetopmøde i februar Projektet er blevet afsluttet med en forskningsrapport og der afholdes en egentligt formidlingskonference for hele projektet d. 18. februar 2013 i København. Den 18. september blev der afholdt en lokal formidlingskonference hvor størstedelen af det pædagogiske personale i de kommunale dagtilbud var inviteret. På konferencen var der eksempler på hvordan de forskellige laboratorieaktiviteter har været afholdt og der var drøftelser om hvordan disse aktiviteter har givet nye indsigter og erfaringer, der kan drages nytte af fremadrettet - både i forhold til personalets faglighed, børnenes stemmer og tværgående dialoger der indbefatter repræsentanter på tværs af området fra pædagog til politiker. Læring i dagtilbud understøttet af IT Frederikssund Kommune har deltaget i et KL-netværk, der omhandler Læring og It i dagtilbud. Netværket består af 14 kommuner, der alle forpligter sig til at deltage i de 5 netværksdage. De deltagende kommuner skal hver især arbejde med at udvikle former for brug af IT i dagtilbud, der indtænker børns læring. Netværksdeltagere fra Frederikssund Kommune har været to områdeledere, to pædagogiske ledere, to pædagogiske konsulenter, en dagplejepædagog samt fællestillidsrepræsentanter fra BUPL og FOA. Netværket bliver præsenteret for og reflekterer over de nyeste viden om læring i dagtilbud, herunder itunderstøttet læring. Der har været en række oplæg fra forskere og andre eksperter samt oplæg fra kommuner der har igangsat projekter med digitale medier. Desuden har netværket givet mulighed for drøftelser mellem de deltagende kommuner. I forbindelse med deltagelse i netværket har gruppen fra Frederikssund Kommune planlagt at i gang sætte et pilotprojekt, der skal resulterer i at der hentes erfaringer med elektroniske medier i børnehøjde i dagtilbuddene. Projektet forløber fra januar 2013 til juli Tanken med projektet er at undersøge forskellige veje i forbindelse med elektroniske medier i dagtilbud, primært med udgangspunkt i, at de valgte elektroniske værktøjer skal understøtte det pædagogiske arbejde, der allerede foregår i dagtilbuddene. Der vil blive afholdt et kick-off først i forløbet hvorefter grupperne skal formulerer egne mål for projektet. Alle de deltagende grupper får en IT kuffert tildelt. Den form, der forventes at arbejde med, er i en form for laboratorium, så der bliver undersøgt, hvad kan børn og personale få ud af at bruge forskellige former for elektroniske værktøjer i hverdagen. Tanken er, at elektroniske medier skal være med til at gøre pædagogers værktøjskasse/handlemuligheder større og mere forskelligartet. 14/26

15 De Utrolige År De Utrolige År (DUÅ) er en amerikansk evidensbaseret programserie, der kan forebygge eller behandle adfærdsvanskeligheder hos børn i alderen 0-12 år. Frederikssund er koblet på DUÅ gennem Socialstyrelsen som et projektforløb til og med udgangen af Programserien er en manual-baseret pakke af forskellige programmer. I Frederikssund Kommune arbejdes der med to programmer: Dino Klasse, et børneprogram som arbejder med en børnegruppe, eksempelvis en stue i en børnehave eller en skoleklasse. Programmet henvender sig derved til alle børn med eller uden vanskeligheder. Forældreprogrammet Basic, hvor der arbejdes med en gruppe af forældre som har et barn i vanskeligheder. Hvert program ledes af en eller to gruppeledere. De medarbejdere, der skal varetage arbejdet som gruppeledere, deltager i en tre dages workshop. Herefter modtager gruppelederne løbende vejledning af mentorer og struktureret erfaringsudveksling. Om arbejdet med programmerne De Utrolige År giver forældre, børn, lærere og pædagoger grundlæggende kompetencer i nye måder at være sammen på. De Utrolige År er gruppebaseret. Det vil sige, at programmet gennemføres med en gruppe børn eller en gruppe forældre. I grupperne anvendes rollespil, praktiske aktiviteter, samtaler omkring videoklip og direkte feedback fra gruppelederen eller andre gruppemedlemmer. Hvert program består af et forud fastlagt antal sessioner, der videooptages med henblik på gruppeledernes selvevaluering og til løbende vejledninger af medarbejderne i institutioner som deltager i et dinoforløb. Dino Klasse Indenfor denne programserie, er Frederikssund Kommune en af de kommuner i landet, der har arbejdet mest målrettet. Til arbejdet med Dino Klasse i børnehaverne har Frederikssund Kommune gennem Socialstyrelsen tilknyttet fem støttepædagoger, herunder to som er under uddannelse med henblik på certificering til arbejde med Dino Klasse og tre som er certificeret. To af gruppelederne er endvidere delvist frikøb af Socialstyrelsen til videreuddannelse (Peer Coach), så de kan medvirke til at uddanne medarbejdere i andre af landes kommuner. Forældreevalueringerne fra de sidste forløb ( ) viste, at forældrene oplevede at langt de fleste børn havde fået et betydeligt udbytte af arbejdet og at de vil anbefale et Dino Klasse forløb til andre. Deltagere : 3 institutioner omfattende i alt 75 børn : 6 forskellige institutioner omfattende i alt 139 børn Om forældreprogrammet Basic I 2010 åbnede Servicestyrelsen mulighed for, at kommunerne kunne byde ind i forhold til uddannelsen af gruppeledere og afholdelse af forældreprogrammet. Frederikssund Kommune valgte at byde ind med 2 familiekonsulenter og 2 støttepædagoger. Arbejdet med forældreprogrammet er således et fællesprojekt mellem Familieafdelingen og Dagtilbudsafdelingen. Forældreprogrammet Basic er målrettet forældre med børn i alderen 3-8 år, der udviser begyndende eller alvorlige adfærdsproblemer. Forældreprogrammet skal fremme forældrenes kompetencer, så de f.eks. fokuserer mere på ros, opmuntring og positiv problemløsning i samspillet med deres børn. Programmet gennemføres med en gruppe forældre, hvor ca. 12 forældre mødes 2½ time en gang om ugen sammen med 2 gruppeledere. Hver session består af oplæg fra gruppelederen og filmklip og rollespil danner basis for gruppediskussioner omkring principper for børneopdragelse med henblik på at nå frem til forskellige mulige problemløsninger. Evalueringen blandt de deltagende forældre er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet. Men de erfaringer og tilbagemeldinger vi har, er i høj grad positive. Deltagerfremmødet har været tæt på 100 %, frafald af forældre stort set ikke eksisterede, og der har været mange løbende positive tilbagemeldinger fra forældrene. 15/26

16 Deltagere : to forældregrupper med deltagelse af forældre der tilsammen repræsenterer i alt 14 fokusbørn : to forældregrupper med deltagelse af forældre der tilsammen repræsenterer i alt 15 fokusbørn. Udviklingsprojekt Lykkehjulet BUPLs Udviklingsfond har givet penge til et projekt om udvikling af de kreative ressourcer i dagtilbud. Ideen er at ledere og medarbejdere sammen finder kreative løsninger som går andre veje end de vante. Børnehuset Kragebakken har i samarbejde med konsulentfirmaet Better Ideas fået midler fra BUPLs Udviklingspulje til at styrke de kreative ressourcer i pædagogernes praksis. Kragebakken arbejder med projektet Lykkehjulet, som handler om at tilrettelægge det pædagogiske arbejde ud fra en værkstedsidé frem for at dublere aktiviteterne på hver stue. Målet er at styrke den pædagogiske indsats, forbedre arbejdsmiljøet og give børnene mere kvalitet i dagtilbuddene. Det drejer sig om at bryde med konventioner og stimulerer faglighed, energi og kreativitet. Projektet faciliteres ved metodeworkshop hvor Better Ideas konsulenter gennemfører observationer af pædagogernes praksis på personalemøder og varetager også coaching af tovholdere og ledere i institutionerne. Projektet afrundes med et Åbent Forum den 17. januar 2013 hvor ledere og medarbejdere fra andre institutioner i de to kommuner kan komme og lade sig inspirere. Tværfagligt samarbejde Overgang til skole og SFO Der er udarbejdet et fælles grundlag for den indsats, der ydes i forbindelse med børns overgang fra børnehave til SFO og skole. Dette fælles grundlag er rammen for de konkrete aftaler, der i hvert skoledistrikt indgås mellem skolen og de dagtilbud, der har adresse i distriktet. I overensstemmelse med en anerkendende tilgang til arbejdet med børn og unge, som den bl.a. kommer til udtryk gennem arbejdet efter LP-modellen, er målet med indsatsen, at børn og forældre i overgangen fra et tilbud til det næste oplever, at barnets erfaringer og historie kommer i spil i relationerne mellem barnet og den modtagende institutions medarbejdere. Skoleudsættelser I skoleåret var der 51 børn, som fik udsat deres skolestart. Det potentielle antal børn som kunne begynde i skole var på 587. Det procentvise antal børn, som fik skoleudsættelse var på 8,7 %. Hornsherred Syd I forbindelse med børnenes skolestart følger alle huse procedure vedtaget i Frederikssund Kommune herunder dialogmøder mellem skole, institution og fagfolk omkring børn med særlige behov samt brobygningsark for alle børn med oplysninger til skolen om børnenes udvikling, trivsel og læring. Der er i alle huse faste aftaler med børnehaveklasseleder og SFO om gensidige besøg i tiden umiddelbart inden børnenes start i SFO 1. maj. Der er ingen skoleudsatte børn i år og der forventes ingen til næste år. Alle huse har særlige skolerettede aktiviteter for de ældste børn i børnehaven. Der arbejdes med selvhjulpenhed, sociale kompetencer og med forskellige læringsmaterialer, hvor tal og bogstaver indgår. 16/26

17 I vinteren 2013 er planlagt et 10-ugers projekt i området for alle de kommende skolebørn, dvs. 70 børn, hvor alle huse besøger og modtager besøg af de kommende skolebørn fra de andre huse. Ved besøgene indgår børnene sammen i forskellige former for planlagte lege og aktiviteter. Et af målene med projektet er at give mulighed for relationsdannelse børnene indbyrdes samt at øge børnenes kendskab til lokalområdet og til de børnehuse, som deres kommende skolekammerater kommer fra. Hornsherred Nord Der arbejdes med brobygningsarket, så børnenes historier følger dem. Distriktsrådsmøderne var en del af samarbejdet omkring børns overgange til skole, dette samarbejde har ikke været rigtig velfungerende og derfor har kravet om 4 årlige møder ikke været gennemført. I området er der 5 børn der skoleudsættes. Børnehusene i området har besøgt skolen og SFO og omvendt. Frederikssund Nord Alle børnehuse arbejder målrettet med skolegrupper for kommende skolebørn. Alle børn får kendskab til skolelivet gennem særligt tilrettelagte aktiviteter og rammer. Særligt i Græse Bakkeby er der samarbejde mellem børnehusene omkring skolebørn for blandt andet at styrke børnenes kendskab til hinanden forud for skolestart. Der arbejdes generelt ud fra det kommunale brobygningskoncept i henhold til at beskrive børnene, samt afholde de obligatoriske samtaler med forældrene, afholde overleveringsmøder med skoler og have fokus på skolebesøg med børnene. Frederikssund Centrum Alle børnehuse laver brobygningsark på alle kommende skolebørn med efterfølgende samtale med alle forældre til kommende skolebørn. Vi oplever det som en god måde at overlevere børnene på. Kun i særlige tilfælde er det nødvendigt at supplere med mundtlig overlevering til skolerne. Hvis der er forældre der har brug for en samtale i forbindelse med skoleindskrivning, er det selvfølgelig en mulighed for dette. Ved skoleudsættelse er der dialogmøde med forældre og pædagog og der samarbejdes desuden med PPR hvis der er bekymring om skolestart. I området har det enkelte børnehus arbejdet med overgange, ved at man i år har kørt et forløb på tværs af de 6 huse, for den samlede gruppe af kommende skolebørn på hhv. Stenhøjgård og Falkenborgskolen. Formålet har været at børnene kunne danne relationer til de andre børn på samme årgang, som de muligvis skal gå i klasse/skole med til foråret. Pædagogerne har mødtes og har tilrettelagt arbejdet i samarbejde med Falkenborgskolen. Børnene har oplevet at være sammen med mange børn og skulle agere i denne sammenhæng. Frederikssund Syd De enkelte børnehuse arbejder med distriktsskolen omkring overgang fra børnehave til skole. Der udfyldes et brobygningsark, hvor forældre og pædagog udfylde hver sin del af skemaet. Det bliver taget med til samtalen med forældrene til foråret og overleveres til skolen. Skoleudsættelser sker i samarbejde med forældre og PPR. Der bliver lavet skolegrupper i alle huse, hvor der er fokus skolestart og hvad der er vigtig at lære inden de starter i skolen. Der er desuden besøg på skolerne og i SFO. Der arbejdes på tværs af området med de ældste børn, og til næste år bliver det til et skoleprojekt, hvor børnene mødes på tværs af området for at udvikle deres sociale kompetencer og forhåbentlig indgå i nye fællesskaber. Slangerup Der arbejdes ud fra proceduren som er beskrevet i Brobygningsarket. I børnehusene arbejdes der med særlige pædagogiske forløb, der er målrettet de kommende skolebørn. Der er fokus på samarbejde og temaer som børnene kan engagere sig i, og indgå i kollektive processer. Der er igangsat forskellige besøgsordninger og fælles arrangementer for børnene, så de lære skole, SFO samt de lærer og pædagoger der arbejder i indskolingen at kende. Skoleudsættelser ske i dialog med forældre og PPR. 17/26

18 Specialafdelingen Stjernen De fleste af Stjernens børn er gået videre i specialskole. Dette er en proces imellem forældre, Stjernen og PPR. Når vi kender skolen kontakter vi den og holder overleveringsmøde. Børnene besøger skolen med forældrene. De fleste af vores børn skoleudsættes og det sørger forældrene i samarbejde med PPR for. Slangerup Børnehave Har haft 1 skoleudsættelse. Støttepædagogkorpset Støttepædagogernes arbejdsområde er i de kommunale daginstitutioner. Timerne fordeles på baggrund af faglig visitation i forbindelse med enkelte børn med særlige behov og grupper af børn med særlige behov. Visitationen sker i et visitationsudvalg på baggrund af en psykologs pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). Tildelingsmodellen for støttepædagogtimer er ændret i 2012 således at der tildeles støttepædagog for et halvt år ad gangen. I arbejdet er der fokus på at sikre, at de enkelte dagtilbud i videst mulig udstrækning selv kvalificeres til at arbejde med de behov, som der måtte være i institutionen. Der er pr. 1. december 2012 i Frederikssund Kommune ansat 24 støttepædagoger der tilsammen har 791 timer, derudover er der en fuldtidsleder. De løser tilsammen 28 individuelle støtteopgaver, det vil sige støtte til et enkelt barn. Derudover dækker støttepædagogerne også to gruppeopgaver i SFO, taleklassen og specialklassen i Jægerspris samt arbejdet med De Utrolige År. To børn i daginstitution har desuden fået støttetimer som varetages af institutionens eget personale. Klubberne har en fast tildeling af en pulje på 60 timer. I løbet af 2012 har støttepædagogkorpset været inde i yderligere nu afsluttet 13 støttesager samt et afsluttet gruppeforløb i børnehuset Skuldshøj. Fagligt uddannelsesniveau Per 1. december 2012 har støttepædagogkorpset følgende uddannelsesniveau: Diplomuddannelse 3 støttepædagoger har en fuld diplomuddannelse. 13 støttepædagoger har et eller flere moduler i diplom. Certificering De Utrolige År (DUÅ) Seks støttepædagoger er certificeret som gruppeleder i Dino-gruppe/ Dino-klasse seks støttepædagoger er under uddannelse til certificering i Dino klasse/ Basic forældreprogram eller til certificering som peer coach i Dino-klasse. 18/26

19 BTI Byrådet besluttede i januar 2011 at implementere BTI-modellen på 0-6 års området. BTI (Bedre Tværfaglig Indsats) er en model, der har til formål at styrke den tidlige og forebyggende indsats, når der er bekymring for et barn i en daginstitution eller i dagplejen. Modellen understøtter samtidig forældresamarbejdet og det tværfaglige samarbejde mellem fagpersoner i kommunen. Modellen består af en række metoderedskaber: observationsskema, stafetskema 1, 2 og 3, dagsordenskabelon og samtykkeerklæring. Redskaberne skal give medarbejderne et systematisk og fælles grundlag for at arbejde med styrkelse af børnenes trivsel og udvikling, og stafettankegangen sikrer, at der altid er én ansvarlig, som ikke slipper stafetten før en anden er klar til at tage over. I foråret 2011 blev lederrepræsentanter og medarbejdere på 0-6 års området første gang introduceret til BTI-modellen. Siden er flere og flere daginstitutioner begyndt at bruge BTI-redskaberne og har rigtig gode erfaringer med det. I de få sager, hvor stafetten er givet videre til Familieafdelingen, har skemaerne haft en vigtig betydning for sagsbehandlerens videre arbejde. Der har også vist sig at være mange forskellige udfordringer i arbejdet med at få udbredt BTI-redskaberne, så de bliver en naturlig del af arbejdet for alle fagpersoner på 0-6 års området. For at imødekomme og få konkretiseret nogle af udfordringerne, har der i efteråret 2012 været afholdt 7 BTI brush-up møder et i hvert af de seks daginstitutionsområder og et for selvejende og puljeinstitutioner. På mødet har der udover områdelederen og den pædagogiske leder i daginstitutionerne i området deltaget en PPR-psykolog, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver. Formålet med møderne har været at genopfriske redskaberne i BTI-modellen og samtidig få en dialog om det tværfaglige samarbejde med fokus på forventninger og erfaringer. Det har været nogle rigtig frugtbare møder, og det viste sig at have stor værdi, at alle faggrupper var repræsenteret. Det gav mulighed for at få kendskab til hinandens forskellige opgaver, faglighed og lovgivning, og på den baggrund drøfte, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for at skabe bedre trivsel og udvikling for børnene og deres familier. Som en del af BTI-modellen afholdes der en årlig temadag for ledere og medarbejdere på 0-6 års området om emner, der relaterer sig til BTI. Den 26. november 2012 blev der afholdt en temaformiddag om tidlig opsporing - særligt i forbindelse med vold og seksuelt misbrug. Der var ud fra forskellige cases fokus på, hvilke bekymringer man gør sig, og hvilke handlemuligheder man har som fagperson. 19/26

20 Dagplejen Dagplejen i Frederikssund Kommune fungerer som et selvstændigt område og er dermed ikke del af områdeledelsen. I forbindelse med omlægningen af ledelsen på dagtilbudsområdet, blev stillingen som leder af dagplejen nedlagt. I foråret 2012 blev der indsat en daglig leder til ledelse af dagplejepædagoggruppen. I de senere år har der været foretaget en reduktion af dagplejen. Det hænger sammen med det faldende børnetal og det har medført afskedigelser af dagplejere og dagplejepædagoger særligt i Slangerup og Jægerspris. I 2012 er der i Frederikssund Kommune 78 dagplejere fordelt på fire områder, og der er ikke længere dagplejere i Frederikssund Centrum. Særligt i Skibby-området er der stadig forholdsvis mange dagplejere, hvilket også hænger sammen med at der er få vuggestuepladser. Der har i 2012 været arbejdet hen imod en stabilitet i personalegruppen og en større sikkerhed i arbejdet som dagplejer. Der har været fokus på tydeligere todeling af tilsynene, og en opdeling mellem vejledning og kontrol. Desuden har der været et fokus på at højne fagligheden, således at dagplejen kan stå mål med dele af den udvikling der sker på det faglige niveau i daginstitutionerne. Der er i november afholdt en kursusdag for alle dagplejere om Pædagogik i dagligdagen. To dagplejere har gennemført uddannelsen til pædagogisk assistent og to nye dagplejere påbegynder uddannelse til marts Der har været fokus på at skabe en bæredygtig dagpleje, hvor der er økonomisk balance, således at alle pladser udnyttes og at tilbuddet om dagpleje til forældre fortsat er attraktivt. Dette sættes der fokus på ved at forbedre dagplejens hjemmeside samt ved at øge opmærksomheden på at få tydeliggjort hvad dagplejen er for et tilbud. Ved årets begyndelse disponeres med 10 % tomme pladser (dispositionspladser) i dagplejen svarende til 31 pladser fordelt mellem distrikterne. De 10 % tomme pladser fungerer som gæstepladser (dispositionspladser) for børn i forbindelse med egen dagplejers sygdom, kursus eller ferie. Den reelle anvisningskapacitet i dagplejen er således 280 pladser. 20/26

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Statusnotat juli 2012. De Utrolige År

Statusnotat juli 2012. De Utrolige År Statusnotat juli 2012 De Utrolige År De Utrolige År Notat om arbejdet i Frederikssund kommune Generelt om DUÅ De Utrolige År (DUÅ) er en amerikansk evidensbaseret programserie, der kan forebygge eller

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Udarbejdelse af fælles generel læreplan med afsæt i hverdagens pædagogik. Medarbejdere inddrages via fælles temadag 5.juni.

Udarbejdelse af fælles generel læreplan med afsæt i hverdagens pædagogik. Medarbejdere inddrages via fælles temadag 5.juni. Ledelse Udviklingsmål Hornsherred Syd 2012-2015, opdateret 181214 Udvikling af lærings- og børnemiljø herunder de fysiske, psykiske og æstetiske rammer, aktiviteter og forhold, vi tilbyder børnene. God

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

D a g tilbud 2 0 1 2

D a g tilbud 2 0 1 2 K v a litetsrapport D a g tilbud 2 0 1 2 Dagtilbuddets navn E v e n t y r s k o v e n F r e d e r i k s d a l Adresse F r e d e r i k s d a l s v e j 2 2 Telefonnummer 2 2 7 4 1 8 2 5 Mailadresse Leder

Læs mere

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole

Pædagogisk kontinuitet. Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Pædagogisk kontinuitet Helhed og sammenhæng i børns liv Samarbejde mellem dagtilbud til skole Introduktion til Pædagogisk Kontinuitet Baggrund for opstart af projektet Pædagogisk kontinuitet siden 2006

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Feldballe Børnehave.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Feldballe Børnehave. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. INDHOLD: Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Feldballe Børnehave. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

RAPPORT. Rapport Bondegården

RAPPORT. Rapport Bondegården Rapport Bondegården DATO Juni 2013 DOKNR: 326-2013-175355 Kalundborg Kommunes tilsynsmodel for daginstitutionerne indebærer et årligt uanmeldt besøg samt et dialogmøde. Formålet er at skabe en gensidig

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere