Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte"

Transkript

1 Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

2 Evaluering af Diplommodul i Bostøtte Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Udsatte Voksne, Region Midtjylland, 2013 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Udsatte Voksne Olof Palmes Allé Aarhus N Tlf Hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ 1 2 INDLEDNING Beskrivelse af projekt Metode Datakilder Evalueringen og udvikling i projektperioden Metodiske overvejelser 6 3 ANALYSE Evaluering af Diplommodul Opkvalificering af bostøtten Viden om metoder og redskaber Implementering af den ny viden CSUs Implementeringsplan Ændring hos borgeren Opsamling på analysen Anbefalinger Anbefalinger til modulforløbet Anbefalinger til implementeringsprocessen 16 4 LITTERATURLISTE 17 5 BILAG 17

4

5 1 Resumé Formålet med diplomuddannelsen i Diplommodulet: Pilotprojekt Bostøtte, Diplom i Pædagogisk Miljøarbejde er at højne kvaliteten i bostøttearbejdet, hvorfor der er udviklet et uddannelsesforløb for bostøttemedarbejdere bestående af et diplommodul med tilhørende implementeringsaktiviteter for de implicerede ledere. Uddannelsesforløbet har i høj grad kvalificeret bostøtteområdet, da deltagerne gennem uddannelsesforløbet i højere grad er blevet bevidste om deres fagområde og deres ydelse i forhold til borgeren. Desuden har uddannelsesforløbet bidraget til, at der er skabt en fælles forståelsesramme på tværs af bostøttemedarbejdere med forskellig faglig baggrund og på tværs af bostøttemedarbejdere, som til dagligt arbejder med forskellige målgrupper. Denne viden om en fælles forståelsesramme kan være et vigtigt element i skabelsen af et ensartet kvalificeret serviceniveau på bostøtteområdet i kommunen. Bostøttemedarbejderne oplever selv, at der er sket en kompetenceudvikling og særligt i forhold til at indtænke strategier for inklusion af borgeren samt tænke mere nuanceret end tidligere i forhold til borgerens netværk. I forhold til implementeringen af den nyerhvervede viden, er der ingen af de involverede tilbud, som har gennemført særlige implementeringsaktiviteter for at formidle viden fra uddannelsesforløbet. Enkelte bostøttemedarbejdere har holdt oplæg om deres eksamensopgave til gruppemøder. Selve formidlings- og implementeringsdelen er blevet nedprioriteret ude på de enkelte tilbud, da lederne beskriver, at de har haft for travlt. I forlængelse af dette har nogle af tilbuddene været igennem en større omstrukturering/omorganisering. Bostøttemedarbejderne mærker ligeledes omstruktureringerne og erfarer, at det er svært at tænke og afprøve nye metoder i en travl og turbulent hverdag. 2 Indledning I denne rapport evalueres Diplommodulet: Pilotprojekt Bostøtte, Diplom i Pædagogisk Miljøarbejde (fremover Diplommodul Bostøtte), som er et kompetenceudviklingsforløb for bostøtttemedarbejdere i Aarhus Kommune. Det samlede pilotprojekt består af både et uddannelses- og et implementeringsforløb og er forløbet over perioden fra oktober 2012 til august Efterfølgende er det samlede forløb blevet vurderet af lederne i workshops afholdt af CSU. Denne vurdering har bevirket, at Diplommodulet og implementeringsplanen er justeret. Et nyt hold er således startet op på et justeret forløb i oktober Denne evaluerings omdrejningspunkt er udelukkende pilotprojektet og har fokus på den viden bostøttemedarbejderne har tilegnet sig via uddannelsesforløbet i pilotprojektet, og hvordan den tilegnede viden er blevet omsat til praksis, og endelig om den nyerfarede viden har resulteret i positive ændringer for borgerne. Bostøtte er en kommunal ydelse, som har til hensigt at understøtte borgerens mulighed for at leve i eget hjem. I henhold til Servicelovens 85 lyder indsatsen omkring Bostøtte således: 1

6 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med bostøtte er, at indsatsen skal være helhedsorienteret, hvor bostøttemedarbejderen bl.a. skal forsøge at understøtte borgeren i at udvikle egne brugbare løsninger og strategier i forhold til de problematikker, der præger dennes liv. Således skal borgeren støttes i egen udvikling via den indsats, som bostøtten yder. Desuden er det centralt at støtte borgeren i at få hverdagen til at fungere, fastholde et liv i egen bolig, skaffe og fastholde job eller uddannelse samt bevare eller genopbygge kontakten til sine pårørende (Bengtson og Røgeskov, 2012). 2.1 Beskrivelse af projekt Baggrund for uddannelse Baggrunden for at igangsætte et kompetenceudviklingsprogram var, at bostøttearbejdet i Danmark i høj grad synes at være præget af stor lokal variation - både i forhold til faglige tilgange og til udvikling. Selve indsatsen er beskrevet ved ofte at være lokalt funderet fx med fokus på en bestemt borgergruppe (eksempelvis borgere med ADHD, udviklingshæmning eller lign.). Endelig er kommunernes bostøtteindsats, som mange andre kommunale områder, præget af økonomiske udfordringer (som budgetnedskæringer, øget efterspørgsel og ingen ventelister). Udfordringerne stiller krav om bedre ressourceudnyttelse, hvor det på bostøtteområdet særligt handler om effektivisering og mere professionel opgaveløsning (Jf. Business Case for indsats om faglig opkvalificering, Bilag 1). I Aarhus Kommune er der allerede sket forandringer og øget krav til bostøtten, således er antallet af borgere, som den enkelte bostøttemedarbejder yder bostøtte til, blevet fordoblet gennem de senere år. Gennemstrømningen af borgere er øget, og tiden med den enkelte borger er mindsket. Hensigten med faglig opkvalificering af bostøtten er dermed også at forebygge eventuelle. negative konsekvenser og sikre, at formålet med bostøtten fortsat opfyldes, og at medarbejdertrivslen bevares. Bl.a. på baggrund af de opridsede problemstillinger har Aarhus Kommunes Socialforvaltning og Center for Socialfaglig Udvikling (CSU) i samarbejde med VIA University College (samt Randers, Favrskov og Herning Kommuner) udviklet et kompetenceudviklingsprogram for bostøttemedarbejdere, som i hovedtræk består af et diplommodul med tilhørende implementeringsaktiviteter for ledere og medarbejdere. Metodecentret 1 har bevilliget midler til finansiering af implementeringsaktiviteterne og til udvikling af diplommodulet, som er blevet gennemført af CSU samt til evaluering af indsatsen, som gennemføres af Metodecentret i samarbejde med CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. 1 Metodecenterets fulde navn er Center for innovation og metodeudvikling for den specialiserede indsats i Danmark. Hensigten med centeret er at bidrage til at udvikle kvaliteten på det sociale område, se mere på: 2

7 Diplommodul Bostøtte Diplommodul Bostøtte er en uddannelse, som er målrettet pædagoger og andre medarbejdere, der kan deltage på diplomniveau inden for området, hvor man arbejder med Servicelovens 85. Hovedformålet med Diplommodul Bostøtte er at skabe bedre ressourceudnyttelse på bostøtteområdet. Hensigten er, at uddannelsesforløbet vil komme til syne ved, at borgere der modtager bostøtte får mere kvalificeret hjælp inden for de givne rammer. Samtidig forventes kompetenceudviklingsprogrammet at give en positiv virkning på ressourceforbruget i form af fald i indgribende indsatser i forhold til borgerne (Jf. Business Case for indsats om faglig opkvalificering, Bilag 1). Selve uddannelsen er forløbet over seks uger med fuldtidsstudier for uddannelsesdeltagerne og en afsluttende eksamen. Indholdet på uddannelsesforløbet har været centreret omkring teorier, begreber og viden om: pædagogisk miljøarbejde på bosteder, i lokalmiljø og i eget hjem målgruppers livsvilkår, marginalisering, behov og ønsker strategier for inklusion, sundhedsfremme og øget social deltagelse miljøarbejdets aktiviteter, samværsformer, samtaleformer og øvrige metoder og indhold professionelle og frivillige i socialt og pædagogisk arbejde tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Desuden har det været muligt at tilrettelægge modulet således, at deltagerne kunne tilpasse fokus i forhold til bestemte former for miljøarbejde, fx arbejde på et bosted, arbejde med bostøtte eller opsøgende arbejde i forhold til en nærmere afgrænset målgruppe, fx unge, udviklingshæmmede, sindslidende, misbrugere (Jf. bilag 2 vedr. VIAs undervisningsmateriale). På modulet Bostøtte, som blev gennemført i perioden november og december 2012, var der tilmeldt medarbejdere fra fire faglige enheder fra Aarhus Kommune: 1. Bostøtten for borgere med udviklingshæmning 2. Bostøtten for borgere med ADHD og øvrige udviklingsforstyrrelser 3. SORAS (Bostøtte for borgere med Aspergers Syndrom og Autisme) Endelig var der to faglige enheder fra Favrskov: 1. Bostøttten for borgere med neurofysisk handicap samt en faglig enhed fra Favrskov Kommune 2. Carma, bostøtte til borgere med sindslidelse I alt deltog 21 bostøttemedarbejdere i pilotprojekt Diplommodul Bostøtte. Heraf er 12 personer blevet interviewet i forbindelse med evalueringen. Implementeringsplan CSU har udarbejdet en plan vedrørende implementeringen af pilotprojektet, hvor både ledere og medarbejdere er blevet inddraget undervejs. I forlængelse heraf er der blevet 3

8 afholdt et opstartsmøde for både ledere og medarbejdere inden uddannelsesopstart, hvor der blev sat fokus på implementering af uddannelsens indhold. Ligeledes er der inden uddannelsesopstart blevet delt bogpakker med litteratur fra diplommodulet ud til hver enhed, således at lederne på de enkelte enheder fik mulighed for at se noget af det litteratur, som deres medarbejdere ville blive undervist i. Endelig har lederne deltaget i to halvdags workshops med fokus på forandringsledelse. Desuden indeholder planen tre samtaler mellem leder og medarbejder, som afholdes før, under og efter uddannelsesforløbet. Hver samtale har et særskilt fokus: 1. Samtale sætter fokus på forventninger til udbyttet for medarbejderen og arbejdspladsen samt overvejelser i forhold til strategiske og organisatoriske udviklingstemaer, som deltagelse i uddannelsen kan understøtte 2 2. Samtale er rettet mod gensidig orientering, valg af tema for den kommende opgave samt planlægning af tilbagevenden til arbejdspladsen 3. Samtale centreres omkring læringsmålene for den enkelte og med forhåbningerne til, hvordan deltagelsen vil kunne gavne arbejdspladsen. Endelig kan leder og medarbejder overveje om, der skal laves en særlig indsats for at give rum og mulighed for at træne de nyerhvervede færdigheder Efterfølgende har en konsulent fra CSU fortalt, at aktiviteten omkring de tre samtaler ikke var tydeligt fremlagt i pilotprojektet, men at dette efterfølgende er justeret. Således har CSU nu udarbejdet forskelligt materiale, som lederne og medarbejderne kan anvende til samtalerne og dermed holde begge parter oppe på, hvad formålet er med hver enkelt samtale. Endelig var det i pilotprojektet forsøgt fra CSUs side at lave formidlingsaktiviteter, hvor deltagerne skulle videreformidle deres nyerfarede viden til deres kollegaer. Den oprindelige plan var at afholde en fælles seance, hvor deltagerne skulle holde oplæg for deres kollegaer. Dette blev på ledernes opfordring ændret til, at hver enhed lokalt skulle være ansvarlig for egne formidlingsaktiviteter. 2.2 Metode Datakilder Data til besvarelse af evalueringens spørgsmål er indhentet gennem både spørgeskema og interviews både fokusgruppeinterviews og semistrukturerede telefoninterviews med enkeltpersoner, dog anvendes de besvarede spørgeskemaer ikke, hvilket vil blive beskrevet yderligere nedenfor i afsnit Fokusgruppeinterview og semistrukturerede telefoninterviews Der er gennemført to fokusgruppeinterview et med fem medarbejdere og et med to medarbejdere. Deltagerne til fokusgrupperne er bostøttemedarbejdere, som har deltaget i pilotprojektet i Diplommoddul Bostøtte og er fra enhederne: Bostøtten for borgere med ADHD og øvrige udviklingsforstyrrelser (Aarhus), Neurofysisk handicapcenter (Favrskov), SORAS (Aarhus). Deltagerne har meldt sig til forskellige datoer for afholdelse af fokusgruppeinterviewene. Yderligere er der udført telefoninterviews af ca. et kvarters varighed 2 Redskaber til 1. samtale er: Støtteark til brug ifm. samtaler om forhåbninger/forventninger samt papir med den opstillede Swot model, Jf. bilag 4. 4

9 med fire ledere samt telefoninterviews med fem bostøttemedarbejdere. Lederne er udvalgt på baggrund af at have haft medarbejdere af sted på diplommodul Bostøtte. Der var i alt udpeget syv ledere, men kun fire havde tid til at deltage. Dermed er i alt 12 medarbejdere interviewet; fire fra Favrskov Kommune og otte fra Aarhus Kommune. Formålet med fokusgruppeinterviewene og telefoninterviewene at få viden om bostøttemedarbejdernes udbytte af uddannelsen, herunder skaffes der erfaring om, hvilke værktøjer, metoder og dokumentation deltagerne har erhvervet sig igennem uddannelsesforløbet. Desuden er det hensigten i interviewene at få viden om, hvorvidt CSUs plan om implementering af uddannelsens indhold er lykkes og herunder om der evt. er elementer af uddannelsesforløbets pensum, som er lykkes bedre at implementere end andre. Og endeligt vil der være fokus på, om den nyerfarede viden er kommet borgerne til gode Evalueringen og udvikling i projektperioden Formålet med evalueringen af Pilotprojektet er at undersøge følgende tre spørgsmål: 1) Hvilken viden får bostøttemedarbejderne fra uddannelsesforløbet? 2) Hvordan omsættes denne viden i praksis? 3) Hvilke resultater skaber det for borgerne? Første spørgsmål vedrører uddannelsens indhold, hvilket ifølge projektdesignet skal besvares via et spørgeskema bestående af uddannelsesspecifikke spørgsmål, som deltagerne på uddannelsen skulle besvare i forbindelse med afslutningen af uddannelsen og igen ca. seks måneder efter endt uddannelsesforløb (jf. spørgeskema i bilag 3). I første måling er fokus på deltagernes forventninger til anvendeligheden af uddannelsens indhold i deres konkrete daglige praksis. I anden måling er fokus på den faktiske anvendelighed i praksis i perioden efter uddannelsens afslutning. Desværre har det ikke været muligt at få adgang til de besvarede spørgeskemaer, som deltagerne besvarede umiddelbart efter endt uddannelsesforløb. Vi er derfor kun i besiddelse af spørgeskemaer fra ca. seks måneder efter endt uddannelsesforløb, hvorfor vi vurderer, at datagrundlaget er utilstrækkeligt i forhold til at kunne foretage en kvalificeret analyse af spørgsmål to; Hvordan omsættes denne viden i praksis? - på baggrund af spørgeskemaerne. Vi besvarer derfor spørgsmål to på baggrund af fokusgruppeinterview og semistrukturerede telefoninterviews med medarbejdere og ledere. Andet spørgsmål har fokus på implementeringen af uddannelsens indhold i daglig praksis. Dette skulle ifølge projektbeskrivelsen besvares til dels via spørgeskema dels via fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere. Spørgsmålet vil, som spørgsmål et, blive besvaret på baggrund af fokusgruppeinterview samt semistrukturerede telefoninterviews med både ledere og medarbejdere. Evalueringens tredje spørgsmål har fokus på, om kvalificeringen af bostøttemedarbejdere resulterer i forandringer hos borgerne. Borgerne er ikke blevet inddraget direkte i evalueringen pga. den økonomiske ramme for projektet. I stedet baseres besvarelsen udelukkende på medarbejdernes erfaringer med arbejdet med borgerne i de fem måneder efter uddannelsens afslutning. Det er CFKs erfaring fra tidligere projekter, at kommunale medarbejdere gerne taler om både positive og negative resultater for borgerne. 5

10 I forhold til det oprindelige evalueringsdesign var det planen at lave fokusgruppeinterview med medarbejdere fra hver af de repræsenterede arbejdspladser samt en fokusgruppe for de tilknyttede ledere begge dele ca. fem måneder efter uddannelsens afslutning for at give både ledere og medarbejdere tid til at afprøve og opnå erfaring med at implementere den nyerfarede viden. Imidlertid har der undervejs i projektet været vanskeligheder forbundet med at koordinere fokusgruppeinterview. I forhold til deltagerne på uddannelsen har der været enkelte tilfælde, hvor det ikke har været muligt at træffe aftale med deltagerne på de foreslående datoer for fokusgrupper. I andre tilfælde var der nogen, som var sygemeldte eller var gået på barsel. Ydermere er datasamlingen blevet forsinket, da der desværre var flere af de tilmeldte deltagere til fokusgrupperne, som udeblev fra de aftalte tidspunkter for fokusgruppeinterviewets afholdelse. Dette har hovedsageligt været gældende for lederne, hvor der var planlagt et fokusgruppeinterview med syv ledere, men kun én dukkede op. På grund af vanskelighederne forbundet med afholdelse af fokusgruppeinterview har vi interviewet de udeblevne ledere og deltagere per telefon i stedet Metodiske overvejelser Desværre er der kun blevet gennemført to fokusgruppeinterviews (jf. afsnit 2.1.1). Formålene med fokusgruppeinterviewene var, at henholdsvis ledere og medarbejdere i grupper skulle drøfte implementeringen i forhold til forskellige indholdsmæssige spørgsmål. At vi kun har to fokusgruppeinterview har betydning for vores viden omkring implementeringen af uddannelsens indhold i den daglige praksis. Via enkeltmandstelefoninterview, som vi var nødsaget til at afholde i stedet for fokusgruppeinterview, er det ikke muligt at opnå den samme synergieffekt omkring et givent emne. Det er tydeligt i vores datamateriale, at der i de to fokusgruppeinterview er kommet flere perspektiver og erfaringer i spil. Her havde fokusgruppeinterviewene givet et bredere indblik i de forskellige aktørers meninger, holdninger, praksisser og erfaringer i forhold til implementeringen af uddannelsens indhold og i forhold til det samlede pilotforløb med uddannelse og implementering. Fordelen ved fokusgruppeinterviews er netop den dynamik, som opstår imellem deltagerne, som hver især bidrager med deres erfaringer, denne dynamik er unik for fokusgruppeinterview (Morgan, 1996). I forhold til besvarelse af evalueringens tredje spørgsmål: Hvilke resultater skaber det [kvalificeringen af bostøttemedarbejderne] for borgerne? oplever størstedelen af interviewpersonerne, at det er svært at svare på. Dette er bl.a. grundet i, at der på de fleste tilbud på nærmest samme tid som de afsluttede diplomforløbet er sket omstruktureringer/omorganiseringer og/eller nye tiltag, som også har indvirkning på den indsats de kan give borgerne. I forlængelse af dette finder mange af interviewpersonerne det ligeledes svært at udtale sig om, hvorvidt kvalificeringen af bostøtteindsatsen har skabt forandringer i organisationen og dens måde at agere på (fx i forhold til højere grad af inddragelse af borgerne, større grad af dokumentation og mindre ressourcespild). Dette grundet i at mange af uddannelsens temaer indgår i strategierne for fx Aarhus Kommune, eksempelvis har et tema som medborgerskab været indtænkt i kommunens strategier igennem længere tid, hvorfor det er svært at pege på den reelle effekt af uddannelsesforløbet. 6

11 3 Analyse Nærværende analyse har som nævnt til formål at besvare følgende tre spørgsmål: 1) Hvilken viden får bostøttemedarbejderne fra uddannelsesforløbet? 2) Hvordan omsættes denne viden i praksis? 3) Hvilke resultater skaber det for borgerne? Analysen er opdelt i to: Indledningsvist præsenteres i afsnit 3.1. analysen af spørgsmål et, som besvares ud fra fokusgruppeinterview samt telefoninterview med både ledere og medarbejdere. Analysens del to præsenteres i afsnit 3.2. og besvarer evalueringens spørgsmål to og tre på baggrund af data fra fokusgruppeinterviews og telefoninterviews. 3.1 Evaluering af Diplommodul Nærværende afsnit vil for det første have fokus på, hvad uddannelsesforløbet har betydet i forhold til den konkrete opkvalificering af de deltagende bostøttemedarbejdere, og herunder hvilken viden de har fået fra Diplommodul Bostøtte Opkvalificering af bostøtten I det følgende præsenteres analysetemaer, som tilsammen danner et billede af, hvordan bostøttens faglighed er blevet styrket på baggrund af uddannelsesforløbet. Analysen peger i retning af, at både fagområdet og den enkelte bostøttemedarbejder bliver fagligt opkvalificeret på baggrund af uddannelsesforløbet. Faglig selvtillid Samtlige af de interviewede personer udtrykker, at deltagelse i diplommodulet har resulteret i højere grad af faglig selvtillid i forhold til, at de har færdiggjort diplommodulet, hvor de efter egen oplevelse har været igennem et forløb med meget læsestof og en afsluttende udfordrende opgave. Enkelte af interviewpersonerne fortæller, at de blev færdiguddannet for flere år tilbage (fx 30 år tilbage), hvorfor de til tider har været usikre på, om de var ajourført i forhold til nye teorier og metoder inden for det socialpædagogiske område. Yderligere bliver der givet udtryk for, at de måske ikke lærte så meget nyt på uddannelsesforløbet, men at de fik begreber på deres praksis, og herved bliver mere bevidste om, hvad det er de egentlig gør i deres daglige praksis med borgerne. For disse interviewpersoner har deltagelsen i diplommodulet betydet, at de har fået større indsigt i nye teorier og metoder. I nogle tilfælde er deltagerne blevet bekræftet i, at de teorier og metoder, som de altid har anvendt, stadig bliver anvendt og er aktuelle. Denne bekræftelse betyder for enkelte deltagere, at de i højere grad end tidligere deltager i drøftelser omkring teori og metode på deres arbejdspladser. Derudover gives der udtryk for at på trods af, at den faglige socialpædagogiske baggrund er til stede, så har det været frugtbart at få genfrisket opmærksomhedspunkter i forhold til 7

12 relationen og arbejdet med den enkelte borger bl.a. i forhold til at praktisere en anerkendende tilgang 3. Således fortæller en: Jeg tænker virkelig over, hvordan jeg får sagt tingene og får dem præsenteret for borgerne Endelig er der flere af de interviewede, der fortæller, at de er blevet mere opmærksomme og bevidste omkring deres arbejde som bostøttemedarbejder, og at de oplever, at de i højere grad er i stand til at begrebsliggøre/sætte ord på deres praksis. Fælles forståelsesramme Flere af interviewpersonerne har forskellig faglig baggrund og hermed forskellige forudsætninger for at varetage rollen som bostøttemedarbejder. I forlængelse af dette kommer det til udtryk i interviewene, at undervisningsforløbet har givet grundlag for en fælles forståelsesramme for arbejdet med borgerne. Således fremhæver flere af interviewpersonerne den anerkendende tilgang samt strategier for inklusion, som elementer fra uddannelsen som de anvender i tilgangen til borgerne i deres daglige praksis. Disse fælles tilgange kan være vigtige elementer i forhold til, at bostøttemedarbejderne med forskellige faglige baggrunde på sigt vil kunne møde forskellige typer af borgere med et ensartet kvalificeret serviceniveau i den enkelte kommune. Fx har enkelte af interviewpersonerne ikke en pædagogfaglig uddannelse men i stedet en sundhedsfaglig, som fx SOSUassistenter eller ergoterapeuter, hvilket gør, at de ikke har samme socialpædagogiske tilgang til borgerne. Deltagelsen i diplommodulet har gjort, at de i højere grad end tidligere føler sig klædt på til at varetage opgaver indenfor den socialpædagogiske ramme. Denne gruppe af interviewpersoner oplever, at indholdet i diplommodulet har hjulpet dem i deres hverdag i forhold til mødet med borgeren. SOSUassistenter har et fagligt fokus på omsorg og sygepleje i forhold til den enkelte borger men på baggrund af uddannelsen beskrives en opmærksomhed på at inkludere borgeren i forskellige gøremål. En fortæller således: det har hjulpet mig rigtig meget i hverdagen, fordi jeg har en anden tilgang til mine borgere Når man er sygeplejefaglig, så er der en opgave der skal udføres Nogle af mine borgere er kommet til at lave meget mere selv. Flere betoner desuden vigtigheden i, at de under uddannelsesforløbet mødte bostøttemedarbejdere både fra andre tilbud i kommunen og fra anden kommune samt bostøttemedarbejdere med en anden faglig baggrund. At de mødte bostøttemedarbejdere fra andre tilbud betød, at de fik indblik i bostøttearbejdet i forhold til andre målgrupper end den/dem, de arbejder med til daglig, hvilket gav forståelse for udførelsen af bostøttearbejdet. Derudover giver de forskellige faglige baggrunde forskellige tilgange til, hvordan bostøttearbejdet kan udføres i forhold til borgeren. Fx er SOSU-assistentens fokus på omsorg og sygepleje, hvor ergoterapeutens fokus er på at gøre borgeren selvhjulpen. Disse forskelle i forhold til målgrupper og tilgange giver grundlag for faglige drøftelser, om tilgange og metoder i forhold til de forskellige målgrupper, hvilket fremmer forståelsen for hinandens 3 Denne tilgang har fokus på det, der fungerer godt og på de ressourcer mennesker har frem for begrænsningerne. 8

13 forskelligheder i opgaveløsningen men samtidig også fremmer en fælles forståelse af, at det er muligt på tværs af faggrænser at arbejde med forskellige målgrupper ud fra fælles strategier til inklusion af borgeren samt have en anerkendende tilgang i forhold til den enkelte borger. Et pusterum fra hverdagens travlhed Flere af interviewpersonerne fortæller, at de oplever, at de er presset i deres hverdag bl.a. fordi deres område er blevet økonomisk beskåret gennem de senere år (jf. tidligere afsnit om Baggrund for projektet). Samtlige interviewpersoner omtaler det positivt at have været væk fra arbejdspladsen en periode for at deltage i uddannelsesforløbet, hvor de har fået lov til at fordybe sig i fagligt relevant pensum, og derved få et pusterum fra den tidspressede hverdag. Ligeledes omtales det af flere, at de har fået et personligt udbytte af at deltage. De synes det har været spændende at få nye vinkler på deres arbejde, hvilket også har en afsmittende effekt på indstillingen til arbejdet med borgerne og arbejdspladsen. En fortæller: det er som at få en gave, og få det pusterum, den lille orlov For det giver arbejdsglæde eller en fornemmelse af, at jeg også får lidt og så kan jeg lidt igen Overordnet oplever både medarbejdere og ledere, at deltagelse i diplommodulet har været relevant, fordi de bl.a. har fået teori på deres praksis. Desuden har den givet dem et tiltrængt pusterum fra deres ellers travle hverdag, som har resulteret i en fornyet arbejdsglæde, som gør, at de imødegår deres arbejdsopgaver med en anden motivation end tidligere Viden om metoder og redskaber Overordnet udtaler interviewpersonerne, at de har fået meget ud af at deltage i uddannelsesforløbet. Da det på interviewtidspunktet er nogen tid siden, at de har afsluttet forløbet, er det for flere lidt svært at finde det frem i hukommelsen. Imidlertid er der nogle bestemte metoder, redskaber og perspektiver, som synes at gå igen hos interviewpersonerne (uafhængigt af hinanden). Metoderne præsenteres i dette afsnit. Strategier for inklusion af borgeren Det fremgår tydeligt af interviewmaterialet, at deltagerne har fået viden om strategier i forhold til inklusion af borgeren. For nogen var det genkendeligt, og noget som de i forvejen indtænker i praksis, og andre oplevede det i højere grad som et opmærksomhedspunkt, som de egentlig var bekendte med, men som de måske for en tid havde glemt at reflektere over og herunder også inddrage det i deres arbejde med den enkelte borger En fortæller: jeg kom til at tænke over forskellige menneskesyn og inddragelse af borgeren I dag, der er det sådan; at det kan du faktisk godt selv, hvor jeg måske har gjort det før Flere fortæller, at inklusionstanken bidrager til et nyt syn på borgeren, og læring omkring begrebet har givet indspark og nye perspektiver til faglige drøftelser på arbejdspladsen/teamet. At medarbejderne særligt har taget inklusionstanken til sig er også blevet bemærket af tre af de interviewede ledere, som har oplevet, at emnet i højere grad end tidligere spiller ind i de faglige diskussioner på arbejdspladsen fx på fagmøder. 9

14 Netværkskort Et andet element fra uddannelsesforløbet, som synes at være blevet taget særligt godt ind i hukommelsen, omhandler bostøttens arbejde i forhold til skabelse og opretholdelse af borgerens netværk både styrkelse af de nære relationer men også de mere perifere. I forhold til skabelse og bevarelse af netværk er metoden omkring netværkskort relevant, hvilket størstedelen af interviewpersonerne nævner. Flere af dem giver udtryk for, at de kendte metoden i forvejen, men at de på grund af undervisningsforløbet nu er i stand til at anvende den mere nuanceret. Dermed har uddannelsesforløbet åbnet for at tænke og anvende borgerens netværk mere nuanceret. Undersøgelser viser, at netop arbejdet med borgerens netværk er centralt i bostøttefunktionen, da mange af de borgergrupper, som bostøtten arbejder med ofte er karakteriseret ved at leve i ensomhed og social isolation (Bengtson & Røgeskov, 2012; Jensen, 2010; Stigaard, 2011). Ideen om netværkskortet er et forsøg på at inddrage borgerens nære netværk i forhold til de daglige gøremål, men også at forsøge at tænke netværket bredere fx i forhold til det boligområde, som borgeren bor i; er der fx særlige arrangementer eller lignende, som borgeren kunne have gavn af at deltage i. Ved i højere grad at inddrage netværket vil borgeren på sigt kunne blive mere selvhjulpen og mindre afhængig af bostøtten. Fokus på muligheder og begrænsninger Et tredje fokuspunkt som synes at være dominerende i interviewpersonernes hukommelse er SWOT-analysen, som enkelte fortæller, at de har brugt delelementer af efterfølgende i deres arbejde med borgerne. Dette redskab kan de anvende i forhold til at give overblik over borgerens situation, og herunder hvor der evt. kan være forhindringer og dermed forsøge at planlægge at takle forhindringerne, inden de bliver for store. Og i forlængelse af dette forsøge at hjælpe borgeren med at se muligheder frem for begrænsninger. Fokus på kommunikation Et fjerde element som bliver fremhævet er læring omkring borgerens psykosociale sårbarhed, hvor deltagerne er blevet styrket i konflikthåndtering. Dette kommer til udtryk ved, at deltagerne er blevet bedre til at takle konflikter både i forhold til borgerne men også i forhold til kollegaerne. I forlængelse af dette har deltagerne fået viden omkring kommunikationsredskaber, hvor de bl.a. er blevet styrket i, at kunne sætte sig ind i borgerens situation og tage dennes udgangspunkt for samtalen. 3.2 Implementering af den ny viden Hovedfokus i nærværende afsnit er på evalueringens spørgsmål to nemlig: Hvordan omsættes denne viden i praksis? Det vil derfor være centralt at undersøge, hvordan CSUs implementeringsplan er modtaget og afprøvet i praksis ude på de enkelte tilbud CSUs Implementeringsplan Samtlige interviewede ledere fortæller, at de har deltaget i opstartsmødet, og at både ledere og de medarbejdere, som skulle deltage i modulet, deltog. Derudover har alle fire interviewede ledere deltaget i CSUs to workshops for lederne, hvor de bl.a. drøftede, hvordan de kunne implementere den nye viden. En leder fortæller, at det 10

15 var gavnligt at mødes med ledere fra andre steder og få viden om, hvordan andre arbejder, og hvilke erfaringer der er med at implementere elementer fra diplommodulet. Dette stemmer godt overens med medarbejdernes positive erfaringer med at drøfte målgrupper, teorier, værktøjer og metoder med medarbejdere fra forskellige tilbud. En leder fortæller, at de, som det eneste tilbud, havde valgt at indkalde deres undervisningsdeltagende medarbejdere til to samtaler undervejs i uddannelsesforløbet. Lederen fortæller, at hensigten var, at det skulle fungere understøttende, både i forhold til at høre om uddannelsen, og om der var noget, som lederen kunne være behjælpelig med fx i forhold til opgavevalg til den afsluttende eksamen. Men også i forhold til at lederen kunne holde medarbejderen opdateret omkring arbejdspladsen. Den interviewede leder fortalte, at deres arbejdsplads havde virkelig gode erfaringer med denne ordning, da den samtidig også gav god kontakt mellem de deltagende medarbejdere og lederne undervejs. Efter diplommodulets afslutning fik alle tilbuddene tilbud om at få støtte til planlægning af den lokale indsats i forbindelse med formidling af viden fra uddannelsesforløbet og dialog om eventuelt anvendelse i bostøtten. Kun to af tilbuddene tog imod dette tilbud. Således besøgte en konsulent fra CSU de to tilbud for at tale om, hvad der konkret kunne gøres for at få formidlet viden fra uddannelsesforløbet. Konsulenten fortæller, at der begge steder var spændende drøftelser med meget engagerede ledere og medarbejdere. Et af stederne var det fx planen at skabe forandringsagenter, hvor de medarbejdere, der havde været af sted på uddannelsesforløbet skulle dele deres viden med 20 andre kollegaer, og disse 20 skulle hjælpe med at videreformidle den nye viden. Imidlertid er det kommet frem i interviewene med ledere og medarbejdere, at denne strategi desværre ikke blev gennemført ude på tilbuddet, da det blev for svært at gennemføre pga. tidsmæssigt pres. Enkelte medarbejdere fortæller at de holdt oplæg for resten af deres enhed fx til et fællesmøde, her har de typisk fortalt om deres eksamensopgave. Flere fortæller - både medarbejdere og ledere at formidling af den nye viden løbende sker bl.a. igennem faglige drøftelse og diskussioner fx i forhold til håndteringen af en konkret borger. En medarbejder fortæller således: Vi implementerer lidt hist og pist, får nogle ideer og laver små ændringer Den ny viden drukner i hverdagens travlhed Tre ud af de fire interviewede ledere fortæller, at de ikke har haft tid til at udføre formidlingsaktiviteter efter medarbejderne er vendt tilbage fra diplomuddannelsesforløbet; nogle pga. omstruktureringer, og en anden leder beretter, at denne kun havde én medarbejder ud af fire tilbage 4. Medarbejderne fortæller ligeledes, at de oplever et tidspres i hverdagen, hvor de oplever, at det er svært at tage sig tid til at tage redskaberne i brug og afprøve dem. En medarbejder giver et eksempel på et særligt arbejdspres, som modvirker implementeringen: Bostøttemedarbejderen fortæller, at han/hun besøger en borger 25 min. én gang hver 14. dag, og i disse 25 min. skal der også udarbejdes handleplan. At bostøttemedarbejderen har så kort tid hos hver borger, gør det svært at prioritere at afprøve den nyerhvervede viden og metoder. I forlængelse af dette kræver nogle af de nye metoder og værktøjer fra undervisnin- 4 Pga. jobskifte, sygdom og barsel. 11

16 gen færdigheder, som skal trænes for at blive til kompetencer hos den enkelte bostøttemedarbejder. Strukturelt pres Det er tydeligt i samtlige interviews, at både ledere og medarbejdere oplever, at det er svært at få tid til at overføre den nye viden til arbejdspladsen både i forhold til borgere og i forhold til de andre kollegaer, fordi den ny viden drukner i hverdagen. Mange fortæller, at de har travlt; travlt i forhold til den enkelte borger, men også travlt fordi der konstant sker nye tiltag på arbejdspladsen, som de skal forholde sig til. Således fortæller flere ledere og medarbejdere om et generelt arbejdsvilkår for dem med omstrukturering/omorganisering og nedskæringer. Flere af de interviewede påpeger, at det er svært at tænke nye metoder ind i en turbulent hverdag, hvor der både sker organisatoriske forandringer, og hvor der også ofte er nedskæringer. En medarbejder fortæller: det der med at gøre nogle ting og bruge det, det kan jeg bare ikke. Jeg har ikke tid til det. Enkelte af de interviewede medarbejdere giver udtryk for, at det er utilfredsstillende, at de ikke i højere grad har fået videreformidlet og omsat deres erfaringer fra uddannelsesforløbet til deres kollegaer på arbejdspladsen. En anden udfordring, som to af de interviewede ledere fortæller om, i forhold til implementering af ny viden, er personaleflow. Således har disse to ledere oplevet at flere af de medarbejdere, som har taget uddannelsen er stoppet pga. nyt arbejde, sygemelding eller barsel. At der fx kun er en medarbejder, som har deltaget i uddannelsen, tilbage på arbejdspladsen er ikke et tilstrækkeligt fundament for at sprede ny viden. En tredje leder fortæller, at det ikke har været muligt at sende medarbejdere fra samme team af sted, hvorfor de enkelte medarbejdere har været alene med deres viden. Lederen er fuldt ud opmærksom på, at det ville styrke omsætningen af den viden, som de har tilegnet sig, hvis de havde været flere af sted på samme tid, men det vil ikke kunne lade sig gøre i praksis, da det vil skabe kaos på arbejdspladsen at få for mange vikarer ind Ændring hos borgeren I dette afsnit retter vi blikket mod borgerne og vil dermed besvare evalueringens tredje spørgsmål: Hvilke resultater skaber det (opkvalificeringen af bostøttemedarbejderne) for borgeren? Som tidligere skrevet vil dette spørgsmål udelukkende blive besvaret på basis af ledernes og bostøttemedarbejdernes erfaringer og vurderinger. Samtlige interviewede ledere oplever, at medarbejderne efter deltagelsen i diplommodulet deltager mere aktivt i drøftelser om deres borgere på fagmøder, hvilket to ledere kæder sammen med, at denne ny viden formodentlig også kommer borgerne til gode. Ingen af de interviewede ledere peger på nye metoder eller redskaber, som de ved medarbejderne anvender, som følge af deres deltagelse i diplommodulet, hvorfor de har svært ved at svare på, om deltagelsen har resulteret i en højere grad af effektivitet eller ændring i forhold til dokumentation. 12

17 En leder fortæller, at han/hun har oplevet et anderledes sprogbrug hos en af sine medarbejdere i forhold til borgerne. Lederen beskriver dette sprogbrug, som mere inkluderende. Desuden har lederen erfaret, at denne medarbejder har udviklet kompetence i forhold til konflikthåndtering, hvor han har oplevet denne medarbejder løse en konflikt med en borger på en meget kompetent måde set i forhold til, hvordan medarbejderen tidligere har ageret i en sådan situation. Som tidligere omtalt oplever næsten alle medarbejdere, at uddannelsesforløbet har givet dem en tiltrængt pause, hvor de har haft mulighed for at få ny energi. Denne fornyede energi mener to medarbejdere også kommer borgerne til gode. Endelig er flere både ledere og medarbejdere overbeviste om, at fokus på strategier for inklusion af borgeren har betydning for borgerne. Som eksempel blev det tidligere beskrevet, hvordan en bostøttemedarbejder efter uddannelsesforløbet var blevet mere opmærksom på at inddrage borgeren i hverdagsopgaver, og hvor bostøttemedarbejderen nu gjorde færre praktiske gøremål end tidligere, fordi borgeren nu selv udførte dem. Ligeledes er det i analysen kommet frem, at bostøttemedarbejderne i højere grad end tidligere og måske mere nuanceret anvender metoden omkring netværkskort, hvilket flere af de interviewede bostøttemedarbejdere vurderer, må komme borgerne til gavn, således siger en bostøtte: den vil måske kunne mærkes af nogen Jeg er opmærksom på en anden måde nu på at tænke og arbejde netværksorienteret og prøve at bruge det samfund som mange af dem gerne vil være en del af. Der synes jeg faktisk, at jeg kan mærke en forskel i mit arbejde 3.3 Opsamling på analysen Opsamlingen på analysen vil tage udgangspunkt i evalueringens tre spørgsmål. Evalueringens 1. spørgsmål: Hvilken viden får bostøttemedarbejderne fra uddannelsesforløbet? I forhold til evalueringens første spørgsmål om, hvilken viden bostøttemedarbejderne får fra uddannelsesforløbet, giver analysen overordnet et billede af, at denne viden består af kvalificering af bostøtten en kvalificering som er skabt under uddannelsesforløbet, samt at bostøttemedarbejderne har fået viden om metoder og redskaber, som de kan anvende i deres hverdag. For det første viser analysen, at bostøttemedarbejderne gennem uddannelsesforløbet har kvalificeret bostøttefunktionen, hvorved bostøttemedarbejderne i højere grad er blevet bevidste om deres fagområde og deres ydelse i forhold til borgeren. Kvalificeringen af bostøtten kommer til udtryk ved, at bostøttemedarbejderne har fået styrket deres faglige selvtillid ved at gennemføre uddannelsesforløbet. De kommer herved til at besidde en faglig robusthed, som kan anvendes i praksis både i forhold til borgeren men også på arbejdspladsen. Derudover er Bostøtten kvalificeret ved, at der er skabt en fælles forståelsesramme på tværs af bostøttemedarbejdere med forskellig faglig baggrund og på tværs af bostøttemedarbejdere, som til dagligt arbejder medforskellige målgrupper. Denne viden 13

18 om en fælles forståelsesramme kan være et vigtigt element i skabelsen af et ensartet kvalificeret serviceniveau på bostøtteområdet i kommunen. Et andet forhold som bidrager til kvalificering af bostøtten er, at disse medarbejdere via uddannelsesforløbet oplever, at de får et tiltrængt pusterum, hvor de får tid til at fordybe sig i fagligt relevant pensum. Dette giver fornyet energi og overskud til at kunne håndtere bostøttemedarbejderens travle hverdag. For det andet har bostøttemedarbejderne fået ny viden om metoder og redskaber, som de kan anvende i praksis. For nogen af deltagerne er de metoder og redskaber, som de præsenteres for på uddannelsen kendte, men for andre er de nye. De metoder og redskaber, som de har fået viden om er bl.a.; Strategier for inklusion af borgeren samt netværkskort. Bostøttemedarbejderne anvender disse to metoder med det formål, at gøre borgerne mere selvhjulpne og støtte dem i at tage ansvar for eget liv. Endelig har de fået større grad af viden om kommunikation, hvilket klæder bostøttemedarbejderen på i forhold til at takle konflikter både i forhold til borgeren men også i forhold til andre kollegaer. Alle tre metoder fungerer, som opmærksomhedspunkter, som bostøttemedarbejderne fremover vil bruge i tilgangen til borgerne. Evalueringens 2. spørgsmål: Hvordan omsættes denne viden i praksis? I forhold til evalueringens andet spørgsmål omhandlende, hvordan denne viden omsættes i praksis er analysens fokus på CSUs implementeringsplan. Analysen viser, at ingen at tilbuddene har gennemført særlige implementeringsaktiviteter i forhold til at formidle viden fra uddannelsesforløbet, udover at enkelte medarbejdere har holdt oplæg om deres eksamensopgave til gruppemøder og/eller fagmøder. Det er både lederes og bostøttemedarbejderes oplevelse at formidling og implementering af viden fra uddannelsesforløbet sker løbende. I forlængelse af dette fremgår det tydeligt i analysen, at det ikke er pga. modvilje, at lederne ikke har prioriteret formidling og implementering af viden. Lederne fortæller, at de ikke har haft tid til at udføre aktiviteterne, da der har været omstruktureringer og omorganiseringer. Bostøttemedarbejderne supplerer dette udsagn med, at det er svært at tænke og afprøve nye metoder i en travl og turbulent hverdag. Imidlertid er det for flere bostøttemedarbejdere utilfredsstillende, at der på deres arbejdsplads ikke er blevet prioriteret, at de har fået mulighed for at formidle deres nye viden til kollegaerne. En anden vigtig faktor i forhold til at omsætningen af viden skal lykkes er, at de er flere bostøttemedarbejdere (to eller tre) af sted på uddannelsesforløbet, således at de også er flere til at formidle den ny viden, når de kommer tilbage på arbejdspladsen. Imidlertid viser analysen, at det ikke var muligt for lederne at sende flere medarbejdere af sted fra samme team/enhed, da det ville være vanskeligt at organisere, hvis de skulle have flere vikarer ind for en længere periode. Derudover viser analysen også, at enkelte af lederne oplever, at der er flere af deres medarbejdere, som ikke vender tilbage til arbejdspladsen enten pga. sygdom, andet job eller pga. barsel (jf. personaleflow). Evalueringens 3. spørgsmål: Hvilke resultater skaber det for borgeren? Det fremgår af analysen, at ingen af lederne oplever, at bostøttemedarbejderne anvender nye metoder eller værktøjer, imidlertid oplever de, at medarbejderne efter deltagelsen i 14

19 uddannelsesforløbet oftere deltagere aktivt i faglige drøftelser på arbejdspladsen. I tråd med dette oplever lederne, at nogle bostøttemedarbejdere i højere grad end tidligere har tilegnet sig en inkluderende sprogbrug, som bl.a. kan anvendes i situationer med konflikter med borgerne. Denne nye viden hos bostøttemedarbejderne vurderer lederne må komme borgerne til gode. Endelig viser analysen, at bostøttemedarbejderne selv oplever at der er sket en kompetenceudvikling og særligt i forhold til at indtænke strategier for inklusion af borgeren samt tænke mere nuanceret end tidligere i forhold til borgerens netværk. 3.4 Anbefalinger I det følgende vil der først blive præsenteret anbefalinger i forhold til modulforløbet og efterfølgende anbefalinger til implementeringen af diplommodulets indhold. Anbefalinger er tænkt i to dele, men er flere steder overlappende og skal på trods af den delte opstilling tænkes samlet Anbefalinger til modulforløbet Svært at stå på sidelinjen To af de interviewede ledere fortæller, at de oplevede det svært at følge deres medarbejdere tæt under uddannelsesforløbet, og de synes at det var svært at stå på sidelinjen, bl.a. fordi de ikke havde uddannelsens litteratur tilgængelig. At de ikke havde litteraturen til rådighed, gjorde det vanskeligt at gennemskue hvilken teori, værktøjer og metoder, der med fordel ville kunne implementeres i deres organisation for fx at gøre organisationen mere effektiv. I forlængelse af dette giver både ledere og medarbejdere udtryk for, at det er svært at finde tid i den travle hverdag til implementering af den nyerhvervede viden. En leder foreslår som løsning på dette problem, at der med fordel kunne være mere vekselvirkning mellem uddannelsesforløb og arbejde undervejs i forløbet, således at deltagerne evt. er af sted på uddannelsesforløb en til to dage om ugen og resten af ugen på arbejdspladsen. På denne måde vil der være større grad af sammenhæng mellem uddannelsesforløb og arbejdsplads, og herunder større mulighed for at inddrage og dele viden med de øvrige kollegaer undervejs i forløbet. Opmærksomhed på bostøttens forskellige baggrund Flere af de interviewede bostøttemedarbejdere påpeger, at en stor del af pensum var rettet mod en bestemt borgergruppe, og at dette med fordel ville kunne have været tilrettelagt anderledes. Undervisningen kunne med fordel have haft et bredere fokus på flere typer af borgergrupper. Således ville flere af deltagerne kunne genkende den borgertype, som de arbejder med til daglig og herved ville de også i højere grad kunne forholde sig til det faglige indhold i undervisningen. Desuden er det vigtigt, at underviserne på modulet er opmærksomme på, at deltagerne kommer med forskellige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsesforløbet, således er nogle fx uddannet socialpædagoger, nogle ergoterapeuter, andre SOSUassistenter osv., hvilket har betydning for, hvor meget af pensum, de kender i forvejen, men også betydning for hvordan de håndterer mængden af læsestof i pensum, samt de konkrete opgaver, som deltagerne bliver stillet undervejs i forløbet. 15

20 3.4.2 Anbefalinger til implementeringsprocessen Hvem skal af sted? En leder fortæller, om forskellige bevæggrunde for at have valgt at sende bestemte medarbejdere af sted. Således kan lederne have bestemte motiver for at sende udvalgte medarbejdere af sted. I nærværende undersøgelse har det været forskelligt, om de interviewede ledere har udvalgt medarbejdere, eller om medarbejderne har taget initiativet til at deltage i forløbet. Imidlertid kan der være gode grunde til, at lederen gør sig overvejelser om, hvad formålet er med at sende den enkelte medarbejder af sted. Der kan være forskellige mål for den enkelte medarbejder fx i forhold til faglig baggrund. Hvis en medarbejder er uddannet SO- SU-assistent kan et mål være at blive fagligt rustet inden for det socialpædagogiske felt. Et andet eksempel kunne være i forhold til en medarbejder med en socialpædagogisk baggrund, her kunne et mål være, at medarbejderen fremover skulle have et særligt fokus på dokumentation fx hvis lederen har et mål om at indføre ICF-modellen. Udpegning af opmærksomhedspunkter Flere af bostøttemedarbejderne udtrykker frustration over ikke i særlig høj grad at have formidlet viden fra uddannelsesforløbet. Her kunne det, i forlængelse af ovenstående, være hensigtsmæssigt at leder og medarbejder inden diplommodulets opstart drøfter, om der er teorier, metoder eller værktøjer, som medarbejderen skal rette fokus særligt imod. Dette kræver, at leder og medarbejder kigger pensum grundigt igennem inden opstart af uddannelsesforløb og overvejer, om der er elementer i pensum, som med fordel vil kunne implementeres i deres organisation. Dette ville hjælpe medarbejderen med at give retning i forhold til pensum, og herunder hvad det er i pensum, som lederen forventer, at medarbejderen ved noget særligt om, når han/hun kommer tilbage til arbejdspladsen. Tid til metodeafprøvning Samtlige interviewede medarbejdere beretter, at de oplever høj grad af tidspres i deres arbejde med borgerne, og de har svært ved at finde tid og overskud til at afprøve de metoder, som de har lært under forløbet. Derfor er det vigtigt, at lederne er opmærksomme på, at medarbejderne har behov for ekstra tid, hvis de skal afprøve og trænes op i de nye redskaber ude ved borgerne. En bostøttemedarbejder fortæller: vigtigheden i at anvende metoden omkring netværkskort og herunder netværksdannelse det er jo netop dem man kun ser hver fjortende dag ganske kort, hvor det netop handler om at aktivere de der bånd (via netværkskort) der er og gøre dem endnu stærkere. 16

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Diplom i pædagogisk miljøarbejde. Kompetenceudvikling for medarbejdere i Bostøtten Program

Diplom i pædagogisk miljøarbejde. Kompetenceudvikling for medarbejdere i Bostøtten Program Diplom i pædagogisk miljøarbejde Kompetenceudvikling for medarbejdere i Bostøtten Program Om kurset Kompetenceudviklingsforløbet henvender sig til pædagoger og andre medarbejdere, der kan deltage på diplomniveau

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Styrkelse af selvstændigt boende voksne handicappedes mulighed for kommunikation med de kommunale opgaveløsere i bostøtteteamet.

Styrkelse af selvstændigt boende voksne handicappedes mulighed for kommunikation med de kommunale opgaveløsere i bostøtteteamet. Styrkelse af selvstændigt boende voksne handicappedes mulighed for kommunikation med de kommunale opgaveløsere i bostøtteteamet. I januar 2011 ansøgte og fik Søjlen for Voksenhandicap projektmidler fra

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet

Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet DRAGØR KOMMUNE Baseline lærere og pædagoger på mellemtrinnet Skoleåret 2016-2017 Skole- og kulturafdelingen 01-09-2016 Indhold INDHOLD 2 INDLEDNING OG GENSTANDSFELT 3 METODE 3 AFGRÆNSNING 4 HELHEDSVURDERING

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet

Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Uddannelsesperiode 2 Diplomuddannelse Uddannelsesforløb på hjerneskadeområdet Information om tilmeldingsprocedure mv. Denne pjece indeholder vigtig information om

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

AUTISMEPILOT. - en uddannelse om autisme til folke- og specialskoler

AUTISMEPILOT. - en uddannelse om autisme til folke- og specialskoler AUTISMEPILOT - en uddannelse om autisme til folke- og specialskoler Autismepiloten er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autisme skræddersyet forskellige faggrupper. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Bilag 2 Accept af kravspecifikation

Bilag 2 Accept af kravspecifikation Bilag 2 Accept af kravspecifikation De i kravspecifikationen beskrevne krav er mindstekrav, der alle skal accepteres. Hvis et krav ikke accepteres, anses tilbuddet for at være ukonditionsmæssigt og vil

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Videndelingsmodellen Sundhed & Omsorg marts 2012 Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Det er afgørende for en dynamisk organisation som Sundhed & Omsorg hele tiden at være i stand til at opsamle og dele viden.

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark. Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015

Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark. Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015 Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015 Hvad siger rapporten? Udvalgte problemstillinger fra rapporten: 1. Der er behov for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning Punkt 9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning 2016-069918 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den gennemførte evaluering af understøttende undervisning samt

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg

Vidensdelingsmodellen for. Sundhed & Omsorg Vidensdelingsmodellen for Sundhed & Omsorg 2011 1 Indhold Forord... 3 Teoretisk udgangspunkt... 4 Kvalitetscirklen... 4 Formål... 5 Organisering af vidensdelingen i Sundhed & Omsorg... 6 Kvalitetssikring

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Byrådsindstilling. Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. juni Sociale Forhold og Beskæftigelse

Byrådsindstilling. Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. juni Sociale Forhold og Beskæftigelse Byrådsindstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Sammenhæng mellem bostøtte og beskæftigelsesindsats Forslag om at udvide budgettet til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere