Serviceoverenskomsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceoverenskomsten"

Transkript

1 Serviceoverensksten Nedcnnaovnte parter har indgaet aftale fornyelse af Serviceoverensksten for en 3~arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglingsforslag, safremt et sadant fremseettes af forligsmanden. Fremssettes et samlet maeglingsforslag ildce, traeder overenskstparterne sammen for at dr0fte situationen med henblik pa eventuel beslutning at sende overenskstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskstparters vedtaegter eller love. Trseffes en sadan beslutning ildce, bortfalder naervasrende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennaevnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedenneevnte opstilling: 1. Protokollat skolehjem 2. Protokollat st0tte til screening eller kpetencevurdering 3. Protokollat forseldreorlov til foraeldre af samme k0n 4. Protokollat foraeldreorlov 5. Protokollat Servicebranchens Samarbejdsfond 6. Protokollat lettere adgang til st0ttet kpetenceudvikling 7. Protokollat supplerende st0tte til kpetenceudvikling for forskudttidsmedarbejdere 8. Protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 9. Protokollat eendringer af l0n og satser 10. Protokollat forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov 11. Protokollat skadeservice 12. Protokollat levnedsmiddelindustrien 13. Protokollat togservice Herefter udestar ingen krav parterne imellem. K0benhavn, den 28. februar 2014 For DI Overenskst I v / DI For 3F Privat Service, Hotel og

2 SERVICEOVERENSKOMST Nr. 1 skolehjem Parterne er enige at indsaette et nyt stykke i 38b, stk. 4, i Serviceoverensksten, sa virl<sheden forpligtes til at betale den udgift til skolehjem, s f0lger af, at eleven er optaget pa skolehjem, nar dette er n0dvendigt for elevens gennemfarelse af uddannelsen. Skolehjemmet ses s n0dvendigt, nar det f0lger af, at virksheden benytter mulighederne for frit skolevalg, eller uddannelsen alene kan gennemf0res pa en skole, hvor eleven er berettiget til optagelse pa skolehjem efter 3, stk. 1, i Bekendtg0relse 290/2009 (mere end fem kvarters transporttid). Elevens egen flytning udteser saledes ikke adgang til betaling for sko lehjem fra virksheden. Betalingen fastlaagges i de arlige finanslove, jf. Bekendtg0relse nr. 290 af 1. april F0lgende indsfettes s et nyt 38b, stk. 4 i med overskriften "Skoleophold": Virksheden skal betale udgiften til opholdpa skolehjem, sfastleegges i de arlige fi nanslove: a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til geeldende regler frit skole valg. b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kanfinde stedpa en skole, s berettiger til optagelse pa skolehjem med betaling efter den takst (2014-niveau: 490 kr./uge), s erfastsat i de arlige finanslove. N0dvendigtforskud til afholdelse afdisse udgifter udbetales til elevenforudfor skoleopholdets pabegyndelse, og eleven foretager afregning umiddelbart efter hjemksten til virk sheden." Den nuvserende 38b, stk. 4, bliver herefter stk. 5 og sa fremdeles. Bestemmelsen trader i kraft 15. maj 2014.

3 Kobenhavn, den 28. februar 2014 For DI Overenskst II v / DI r ^SF Privat Service, Hotel og For ServKerorBundet 2

4 SERVICEOVERENSKOMST Nr. 2 st0tte til screening eller kpetencevurdering Parterne er enige, at Serviceoverenskstens 38, stlc. 1, 2. afsnit aendres til: "Efter 6 maneders anseettelse har medarbejderen ret til en uddannelsesplan medfuld ten, evt. ved hjaslp qfindividuel kpetenceudvikling, IKV, og fri op til fire timer medfuld ten for at deltage i vejledning og screening eller individuel kpetencevurdering i forhold til FVUog serviceassistentuddannelsen." Virksheden lean betinge sig, at udgifterne hertil daekkes gennem st0tte fra SBUF og eventuel l0ntabsgodtg0relse (f.eks. SVU). Bestemmelsen trader i Icraft den 15. maj Kjzfbenhavn, den 28. februar 2014

5 SERVICEOVERENSKOMST Nr. 3 forseldreorlov til foraeldre af samme k0n Parterne er enige, at f0lgende tekst i det nuvasrende 16, stk. 7a udgar: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til fader en og/eller moderen" Og erstattes med f0lgende tefest: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene og/eller den andenforselder." Kjabenhavn, den 28. februar 2014 For DI Overenskst II v / DI For'sF Privat Service, Hotel og ' t] u ' For Servicrforaundet

6 SERVICEOVERENSKOMST Nr. 4 foraeldreorlov Parterne er enige, at Serviceoverenskstens 16, stk. 7a, far f0lgende ordlyd: "FBlgende gselderfor medarbejdere, der pabegynder forseldreorlov l.juli 2014 eller senere: Arbejdsgiveren yder betaling under foraeldreorlov i indtil 13 uger. Afdisse 13 uger heir hver afforseldrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforselder ikke, bortfedder betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene og/eller andenforxlder. Betalingen i disse 13 uger svarer til den kin, den pag&ldende har opijent indenfor de sidste 3 hnperioder inden barselsorlovens start, dog max. 145,- kr. pr. time. De 13 uger skal of holdes indenfor 52 uger efter fodslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver afforseldrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Virksheden betaler alenefor egne ansattes fravser. Virksheden kan krseve dokumentationf.eks. iform aftro- og loveerklasring. Det er en forudssetning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Safremt refusionen matte vsere mindre, nedssettes betaling til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebsere refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen."

7 Den nuvserende stk. 7 udgar og stk. 7a bliver stk. 7. Rzibenhavn, den 28. februar 2014 For DI Orerenskst II v / DI Fop-^F Pfivat'Service, Hotel og Restaur ation For Servicfeforbundet 2

8 SERVICEOVERENSKOMST Nr. 5 Servicebranchens Samarbejdsfond Parterne er enige, at Serviceoverensksten far f0lgende nye bestemmelse: Parterne opretter Servicebranchens Samarbejdsfond. Formal: Fondens formal er at st0tte aktiviteter, der udvikler og styrker servicebranchen i det danske samfund - herunder ved at styrke og udvide det organiserede arbejdsmarked. Det sker bl.a. gennem overenskstprocessen, der ssetter standarderne for l0n og arbejdsvilkar pa det danske arbejdsmarked. Begge parter bar et faelles ansvar for at st0tte dette arbejde. Det kan eksempelvis ske ved at: Styrke det lokale samarbejde mellem ledelsen, medarbejderne og disses reprassentanter. St0tte uddannelsesaktiviteter pa DI's medlemsvirksheder, eksempelvis lo kale aktiviteter praktikpladser, efter- og videreuddannelse af ufaglasrte medarbejdere og en 0get indsats for, at medarbejdere kan opna fagtert status og for vedligeholdelse af kpetencer og kvalifikationer. Bidrage til aktiviteter, s afbjselper problemstillinger i forbindelse med gennemf0- relse af udlicitering/udbud. Etablering: Fonden ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat og s bestar af indtil 4 medlemmer. DI og forbundene udpeger formanden og naestformanden. Posterne gar pa skift imellem organisationerne med 2 ars interval. Beslutninger trseffes i enigbed. Parterne vil snarest efter overenskstfornyelsen aftale de nsermere retningslinjer for fon dens virke, herunder administrationen af fonden og anvendelse af fondens midler. Bidrag til fonden: Til Servicebranchens Samarbejdsfond indbetaler arbejdsgiveren pr. 15. marts re pr. time.

9 Pr. 15. marts 2015 indbetaler arbejdsgiver 10 0re pr. time. Pr. 15. marts 2016 indbetaler arbejdsgiver 15 0re pr time. Ved regnslcabsarets afslutning tilbagefares de uforbrugte bidrag i benhold til dette protokollat til overenskstparterne, med mindre disse trasffer aftale en anden anvendelse af midlerne. Kobenhavn, den 28. februar

10 SERVICEOVERENSKOMST Nr. 6 lettere adgangtil st0ttet kpetenceudvilding I Serviceoverenskstens 38, stk. 1, 3. afsnit sendres "9 maneder" til "6 maneder" med virkning fra 15. maj Bestemmelsen far herefter f0lgende ordlyd: "Efter 6 maneders anssettelse har medarbejderen endvidere ret til 2 ugers uddannelse aret med fold ten. Dette forudssetter, at der vselges fra de uddannelser, s er fattet afpositivlistenfor Servicebranchens Udviklingsfond." Kjabenhavn, den 28. februar 2014

11 SERVICEOVEREN SKOMST Nr. 7 supplerende stotte til kpetenceudvilding for forskudttidsmedarbejdere Der er enighed, at Servicebranchens Udvildingsfond (SBUF-fonden) i sin tildeling af st0t~ te til forskudttidsmedarbejderes og sldfteholdsmedarbejderes deltagelse i aldiviteter, s i 0vrigt st0ttes fra fonden, i beregningsgmndlaget for tenkpensationen medtager forskudttidstillasgget og sldfteboldstilleegget. Dette vedrarer alene begrebet "fuld kin" i situationer, hvor SBUF-fonden yder st0tte, og ikke i andre bestemmelser i overensksten. I Serviceoverenskstens 38, stk. 1, tilfajes: For medarbejdere paforskudt 7, stk. 2, (often- og nattillsig)og pa skiftehold efter "Fsellesordning for arbejde i holddrift" medregnes tillsegget efter Serviceoverens kstens 7, stk. 2 (13,62 kr./i7,72 kr. pr ) og Fsellesordningens 3, stk. 1 (36,73 kr. pr ) pr.fraveerstime rnedforskudttidstillaeg og skifteholdstilleeg efter neermere retningslinjer, sfastlsegges affondens bestyrelse. For at opna tiltegget skal der fremsendes dokumentation i form af en blanket, s attesteres af savel virksheden s medarbejderen. Pa blanketten angives, hvor mange timer med henholdsvis forskudttidstillaag og med skifteholdstillaeg medarbejderens arbejdstid er reduceret med pa grund af kursusdeltagelse. Ovenstaende traeder i kraft med virkning fra den 15. januar Rabenhavn, den 28. februar 2014

12 SERVICEOVERENSKOMST Nr. 8 frihed til vejledning ved afskedigelse Serviceoverenskstens 15, stk. 7 gives f0lgende overskrift: "Frihed iforbindelse med af skedigelse"-. S 15, stk. 7 tilf0jes: "Medarbejdere, der afskediges pa grund afstruktureringer, nedskminger, virkshedslukning eller andre pa virksheden beroende forhold, har ret til frihed med ten i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen og under formdent hensyn til virkshedens produktionsforhold - til at s0ge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Bestemmelsen trasder i krofti. maj 2014." Keibenhavn, den 28. februar 2014

13 SERVICEOVERENSKOMST Nr. 9 sendringer af l0n og satser Serviceoverensksten 7, stk. 2. Aften- og nattillaeg Aftentillasg M forhojes med 1,5 pet. til kr. 13,82 pr. 15. marts 2014, med 1,6 pet. til kr. 14,04 pr. 15. marts 2015 og med 1,7 pet. til kr. 14,28 pr. 15. marts Nattillaeg Id forh0jes med 1,5 pet. til kr. 17,99 pr. 15. marts 2014, med 1,6 pet. til kr. 18,28 pr. 15. marts 2015 og med 1,7 pet. til kr. 18,59 pr. 15. marts Serviceoverensksten 4. Grundtimeten "Stk. 1 Grundtimebnnen udg0r pr. 15. marts 2014 kr. 101,09 pr. 15. marts 2015 kr. 102,81 pr. 15. marts 2016 kr. 104,66" Serviceoverensksten 5. Normaltimel0n "Stk. 1 Den normale timelrm udgbr pr. 15. marts 2014 kr. 117,83 pr. 15. marts 2015 kr. 120,08 pr. 15. marts 2016 kr. 122,48" Serviceoverensksten 6. Praestationsleoi "Stk. 2 Prdzstationstennen udg0r pr. 15. marts 2014 kr. 131,41 pr. 15. marts 2015 kr. 133,66 pr. 15. marts 2016 kr. 136,06"

14 Serviceoverensksten 21. Fritvalgsordning Pr. 15. marts 2014 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende ten med 0,3 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 1,3 pet. af den ferieberettigende l0n til medarbejderens konto for sserlig opsparing. Pr. 15. marts 2015 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende ten med 0,4 pet. point, saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 1,7 pet. af den ferieberettigende kfn til medarbejderens konto for sasrlig opsparing. Pr. 15. marts 2016 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende ten med 0,3 pet. point, sa~ ledes at der pr. denne dato indbetales i alt 2,0 pet. af den ferieberettigende ten til medarbejderens konto for saerlig opsparing. Serviceoverensksten 38b. Serviceassistentuddannelsen Stk. 4 Elevsatsen udg0r: F0rste ar, pr. 15. marts 2014 kr. 68,03 F0rste ar, pr. 15. marts 2015 kr. 69,32 F0rste ar, pr. 15. marts 2016 kr. 70,64 Andet ar, pr. 15. marts 2014 kr. 75,85 Andet ar, pr. 15. marts 2015 kr. 77,30 Andet ar, pr. 15. marts 2016 kr. 78,76 K0benhavn, den 28. februar 2014 For DI Oiejenskst II v ForgF Privat Service, Hotel og /'' For Servicefofbundet 2

15 SERVTCEOVERENSKOMST Nr. 10 forhojet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at det ekstra pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers barselsor lov pr. 15. juli 2014 udg0r f0lgende: Serviceoverenskstens 16, stk. 9: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 4,25/680,00 Samlet bidrag kr. pr. time/la1, pr. maned: 12,75/2.040,00 Kobenhavn, den 28. februar 2014

16 SERVICEOVERENSKOMST Nr. 11 skadeservice Der foretages f0lgende reguleringer i sasrbestemmelserne skadeservice mv. Skadeservicetillgeg: Pr. 15. marts 2014: 21,82 kr. Pr. 15. marts 2015: 22,17 kr- Pr. 15. marts 2016: 22,55 kr. Ren earing i seerligt forurenede lokaler, hvor desinfektion er pakreevet: Pr. 15. marts 2014: 90,72 kr. Pr. 15. marts 2015: 92,17 kr. Pr. 15. marts 2016: 93,74 kr. Transport Cbegge satser): Pr. 15. marts 2014:195,96 kr. Pr. 15. marts 2015:199,10 kr. Pr. 15. marts 2016: 202,48 kr. Vagtd0gn: Pr. 15. marts 2014:140,72 kr. Pr. 15. marts 2015:142,9710:. Pr. 15. marts 2016:145,40 kr. Udkaldstime: Pr. 15. marts 2014:118,58 kr. Pr. 15. marts 2015:120,48 kr. Pr. 15. marts 2016:122,53 kr og helligdage: Pr. 15. marts 2014:131,76 kr. Pr. 15. marts 2015:133,87 kr.

17 Pr. 15. marts 2016:136,15 kr. Afvarsling overarbeide: Pr. 15. marts 2014:137,09 kr. Pr. 15. marts 2015:139,28 kr. Pr. 15. marts 2016:141,65 kr. Svgeferiegodtg0relse: Pr. 15. marts 2014: 27,20 kr. Pr. 15. marts 2015: 27,66 kr. Pr. 15. marts 2016: 28,15 kr. Kesbenhavn, den 28. februar 2014 For DI Overenskst II v / DI For sfprivat Service, Hotel og 2

18 SERVICEOVERENSKOMST Nr. 12 levnedsmiddelindustrien Saerbestemmelser Levnedsmiddelindustrien "b. L0ntillseg Levnedsmiddelinclustritilleeggetpr. prsesteret arbejdstime udg0r: pr. 15. marts 2014 kr. 22,26 pr. 15. marts 2015 kr. 22,62 pr. 15. marts 2016 kr. 23,00 e. Sygeferiegodtg0relse beregnes pr. time inklusive segnehelligdags- og feriefridagstillseg og udgbr: pr. 15. marts 2014 pr. 15. marts 2015 pr. 15. marts 2016 kr. 27,28 kr. 27,74 kr. 28,23" Kobenhavn, den 28. februar 2014 For DI Overenskst II v / DI i For 3F Privat Service, Hotel og For Serviceforbundet

19 SERVICEOVERENSKOMST Nr. 13 togservice Der foretages f0lgende aendringer i saerbestemmelser togservice: Kapitel I. Ud- og indvendig togrenearing: Grundl0ii: Enhedsbetalingen udg0r: pr. 15. marts ,44 kr. pr. 15. marts , pr. 15. marts ,23 kr- Betaling for reng0ring af saerlig ubehagelig karakter: pr 15. marts ,25 kr. pr. 15. marts ,28 kr. pr. 15. marts ,39 kr- Kapitel II. Reng0ring af IC-3: Kapitel II. Reng0rmg af IC-3 tog udgar af overensksten. Kjzfbenhavn, den. 28. februar 2014 For Serviceforbundet

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgaet aftale fyelse af Vaskerioverensksten for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet mseglingsforslag, safremt

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Emballageoverensksten for en 3- arig periode. Aftalen indgar i et samlet nueglingsforslag, safremt

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Vaskerioverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2

DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 DVERENSKDMSTF0RHANDL1NGERNE 2DI2 Handicaphjeelperoverensksten Med henvisning til protokollat af den 9. marts 2012 har nedennasvnte parter indgsiet aftale fyelse af handicaphjaelperoverensksten for en 2-Srig

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Overenskst mellem HK/Privat og Dl Overenskst ll/mejeribrugets v/di Overenskstforhandling 2014 Forhandlingsprotokollat Nedennaevnte parter har i forligsinstitutionens regi indgaet aftale fornyelse af ovennasvnte

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for Responce A/ S for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014 Cirkulære: Cirkulære nr. 028 Udgivet første gang 01-04-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-04-2017 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 6.1. Indhold... 1 1.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Turistbuschauffører m.v. for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar:

Protokollat. Parterne er emge om, at der sker en fornyelse af overenskomsten pa f0lgende vilkar: Protokollat Pa et m0de i Hornstrup den 12-13. September 2013 mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionaerer blev forhandlet en fornyelse af overenskomsten med

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017

Overenskomstforhandlingerne 2017 Vinduespolereroverensksten Ved en afsluttende forhandling mellem nedenstående organisationer er der opnået enighed en fornyelse afvinduespoleroverensksten mellem og 3F 2014-2017 med efterfølgende rettelser

Læs mere

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTION^IROVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funktionaeroverenskst

Læs mere

VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT Nedenævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vinduespolereroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 AKT/3F LANDS- OG TILL^GSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har indgaet aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillaegsoverenskst for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Lageroverensksten Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Lageroverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 OK 2014 Fødevareindustrielle overenskomst Periode 2014-2017 Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 Løn og satser Normallønnen: kr. 2,10 pr. 1. marts 2014 kr. 2,25 pr. 1. marts 2015 kr.

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS FUNKTIONiERO VEREN SKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennsevnte parter har indgaet aftale fornyelse af Industriens Overenskst og Industriens Funlctionseroverenskst

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende:

Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014. For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: Forligsmandens mæglingsskitse af 17. marts 2014 C For overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed, bliver følgende gældende: C.1. Fællesbestemmelser De under C.1.1.a, C.1.2.a, C.1.2.d, C.2 og C.3 nævnte

Læs mere

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: i~åçëçîéêéåëâçãëíñçêâçåíçêçöä~öéê lsbobkphljpqcloe^kaifkdbokbomnq Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst for kontor og lager for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

ARKITEKTOVERENSKOMSTEN, KONSTRUKT0ROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen og TEKNIKEROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen

ARKITEKTOVERENSKOMSTEN, KONSTRUKT0ROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen og TEKNIKEROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen ARKITEKTOVERENSKOMSTEN, KONSTRUKT0ROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen og TEKNIKEROVERENSKOMSTEN for Arkitektbranchen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2015 Nedennaivnte parter har indgaet aftale om fornyelse

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr. 110,55 Ungarbejdere, stiger til kr. 66,67 Biscuit- og Kagefabrikker

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Orientering nr. 8/2017 Løn- og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Protokollat OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Overensksten mellem FTZ autodele og Værktøj a/s og 3F Transport

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 Lønstigninger pr. 25. februar 2013, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 Lønstigninger pr. 24. februar 2014, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Læs mere

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Information om Program Økonomisk bagtæppe rammen for forhandlingerne Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Pause Serviceoverenskomsten og

Læs mere

Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster:

Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster: Overenskomstændringer 1. marts og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer, der sker i 2009 i følgende overenskomster: Alle de anførte ændringer refererer til de trykte overenskomster 2007-2010.

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Indholdsfortegnelse.. 1 Overenskomstens område.... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Løn- og arbejdsforhold

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING 3. januar 2019 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

TEKNISKE FUNKTIONÆRER

TEKNISKE FUNKTIONÆRER VERENSKOMST TEKNISKE FUNKTIONÆRER OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Teknisk Landsforbund DI nr. 794533 2014 2017 Overenskomst for Tekniske Funktionærer 2014-2017 Overenskomst

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere