Plejecenter Skovvangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejecenter Skovvangen"

Transkript

1 Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse

2 Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse... 4 Målgruppe, jf. Slagelse Kommunes Serviceinformation til borgere på plejecentre Dato for tilsynet... 4 Anvendte tilsynsmetoder... 4 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 4 Kvalitetsmål/Servicemål for Udviklingsaftale for Center for Ældre Sundheds og Omsorgsudvalget... 5 Opfølgning på sidste kommunale tilsyn Samlet vurdering... 7 Fysiske rammer... 7 Embedslægens anbefalinger... 7 Levering af ydelser... 7 Nødkald/servicekald... 9 Instrukser og vejledninger... 9 Beboer økonomi... 9 Tilfredshed med ydelser... 9 Hverdagsrehabiliterende... 9 Aktiviteter/ frivillige

3 Dialog og medinddragelse Medarbejdere og medarbejderudvikling Retssikkerhed, inddragelse og dialog Magtanvendelse UTH Tilbudsportalen Påbud og anbefalinger

4 BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Plejecenteret Skovvang, Grønningen1, 4200 Slagelse Ledelse Daglig leder Ruth Klein Målgruppe, jf. Slagelse Kommunes Serviceinformation til borgere på plejecentre. Ældre og handicappede, hvor der kan tilbydes pleje og tilsyn hele døgnet og hvor personalet er tæt på. Dato for tilsynet Uanmeldt d. 1.oktober 2013 Anvendte tilsynsmetoder Der er gennemført særskilte interviews med hhv. daglig leder, 5 medarbejdere 2 social og sundhedsassistent, hvoraf den ene var aktivitetsmedarbejder og 2 social og sundhedshjælper, 1 ergoterapeut samt 2 centersygeplejerske. Det har af forskellige grunde ikke været muligt at få kontakt til pårørende. Tilsynet er lavet ud på det foreliggende grundlag. Derudover er der foretaget observationer i forhold til trivsel og levering af ydelser inden for pleje, omsorg, aktivitet og forplejning. Der er observeret i forhold til sociale aktiviteter, kommunikation og fysiske rammer. Formålet var at konstatere en overensstemmelse mellem de aftalte ydelser, indberetningen til Tilbudsportalen, de offentlige tilgængelige informationer på Slagelse Kommunes hjemmeside og de faktiske observerede forhold. Ligeledes er det observeret, om trivsel og aktivitet er i fokus hos beboerne I forhold til 6 beboere er dokumentation gennemgået med fokus på krav fra love og rammer.. Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter LBK 810 af 2012 Serviceloven 83, Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Magtanvendelse Voksne Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for 4

5 at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 5. Indgreb efter 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af 126, herunder om kravet om indberetning, jf I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK 930 af Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene, og den måde opgaverne udføres på. Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Kvalitetsmål/Servicemål for 2013 Sikre, at der er overensstemmelse mellem den visiterede hjælp og den, der faktisk udføres At borgeren oplever, at den visterede indsats leveres indenfor den aftalte tid. At borgeren oplever nærvær og kvalitet i mødet med den kommunale og/eller private leverandør. At borgeren oplever tilfredshed med omfanget af indsatsen. At borgeren oplever, at der arbejdes hverdagsrehabiliterende og ud fra handleplanen indeholdende borgerens egne mål. At borgeren oplever samarbejde om en helhedsorienteret indsats i forhold til at leve et aktivt liv. Udviklingsaftale for Center for Ældre Sundheds og Omsorgsudvalget Forebyggelse og aktiv omsorg I højere grad tilskynde borgeren til selv at blive en del af løsningen efter filosofien du kan mere end vi tror. Nye organisations og samarbejdsformer Helhedsorienterede løsninger og øget kvalitet, hvor borgernes behov og ressourcer er i centrum. Den øgede kvalitet skal bl.a. opnås ved at have mere fokus på effekten af det, vi gør for borgeren. 5

6 Ny teknologi Anvende ny teknologi mere målrettet i måden arbejdspladsen og serviceringen af borgeren indrettes på. Opfølgning på sidste kommunale tilsyn 2011 At alle borgermapperne gennemgås med henblik på at sikre at bøgerne lever på til ældreområdets standard. Dette har med al tydelighed haft stedets opmærksomhed. De borgermapper som Tilsynet fik fremvist var med overskueligt - og relevant indhold. At der tages kontakt til køkkenet, således at de kan blive præsenteret for beboernes klager. Maden er for mange af beboerne det eneste de kan se frem til i løbet af dagen. Der var ved Tilsynsbesøget ingen beboere, der klagede over maden. At rehabilitering sættes på dagsordenen til afdelingsledermøderne, så opmærksomheden på området skærpes. Målet må være at drøfte den enkelte beboers status og udarbejde mål for den daglige ADL træning. Det er Tilsynets opfattelse, tydeligt at dette er en integreret del af hverdagen på Plejecenteret. At den sundhedsfaglige dokumentation følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende sygeplejefaglig dokumentation. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger ved gennemgang af journalen. Større fokus på at udarbejde pædagogiske handleplaner på de beboere, hvor forskellige pædagogiske tiltag vil have en gavnlig effekt. Der er med al tydelighed sket opstramning på dette område. At det personale som udarbejder medicinskemaerne, gennemgår Sundhedsstyrelsens Vejledning i medicinhåndtering. Dette er efterlevet ved kontrol. Når et præparat ændrer indhold, skal der udarbejdes et nyt medicinskema. Dette tilkendegives at blive efterlevet. At aktivitetsmedarbejderen, i samarbejde med beboerne og personalet, får afdækket hvilke ønsker beboerne har til aktivitetstilbuddene og om det er et ønske fra beboerne, at flere af aktiviteterne foregår i de enkelte boenheder. Herudover bør personalet drøfte, hvordan de kan medvirke til at bringe aktiviteter ind i beboernes hverdag. Plejecenteret har forsøgt at flytte nogle aktiviteter til boenhederne, men det viste sig ikke at have en positiv effekt på hverken beboerens lyst til aktivitet eller deltagelse fra flere beboere. Se yderligere under aktivitet nedenfor. Det psykiske arbejdsmiljø er et fokusområde, som både leder og medarbejdere bør inddrage i dagligdagen. Det er vigtigt at holde fokus på beboernes trivsel, og dette kan kun gøres, hvis alle føler de er glade for deres arbejde og gerne vil yde en ekstra indsats til gavn for beboerne. Der har igennem de sidste år været meget fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Der har været kursusforløb i 2013 på konflikthåndtering og dette følges op at temadage. 6

7 Samlet vurdering Fysiske rammer Plejecenter Skovvang består af 52 boliger, fordelt på 32 somatiske døgnpladser og 16 skærmede døgnpladser samt 4 aflastningsstuer. De 32 somatiske døgnpladser er fordelt i 3 boenheder med leve bomiljø, og de 16 skærmede pladser er fordelt i to huse også med leve bo miljø. Boligen i den skærmede enhed er en et-rumsbolig med eget bad. Boligen i den somatiske del er rummelige to-rums boliger med eget bad. Alle boliger har loftlifte. Alle boliger støder op til fælles køkken/alrum, hvor man spiser alle måltider, ser TV og ellers er en del af fællesskabet. Køkkenerne er forholdsvis nye og her laves mad til morgen og frokost. I de skærmede enheder er der adgang til en lukket have, som fremstår med opfyldelse af diverse sanse indtryk. Haven bruges flittigt, og de beboere der ønsker det, kan være aktive i vedligeholdelsen af blomsterbede. Fra de somatiske enheder er der adgang til en lukket gårdhave, med blomster og til foråret etableres der orangeri. Indenfor ved hovedindgangen findes et stort areal som stedet har formået at etablere som indbydende til socialt samvær. Dørforholdene er gennemgået. Og det tilkendegives, at hoveddøren låses aften og nat, men at det er muligt at komme ud af sidedørene, hvorpå der findes en almindelig vrider. Embedslægens anbefalinger Embedslægen har haft til syn på Plejecenter Skovvang i april måned Embedslægen fandt forholdene så gode, at Plejecenteret skal have tilsyn igen i Levering af ydelser Daglig leder er sygeplejerske af grunduddannelse og har en diplomuddannelse i ledelse. Og det er Tilsynets opfattelse, at der her er tale om en faglig kompetent leder, som fagligt udfordrer sine medarbejdere og som fagligt står på mål for de ydelser der leveres. Lederen bakker op om faglig udvikling, for at kunne give medarbejdere og dermed beboere en optimal hverdag. Dette bekræftes af de medarbejdere Tilsynet talte med. Tilsynet har kontrolleret, at borgermappen fremtræder overskuelig og relevant med et indhold, der svarer til Embedslægens anbefalinger. Det tilkendegives at borgermappen opbevares utilgængelig for uvedkommende og dette finder Tilsynet godt. Der er 2 centersygeplejersker, som har det sygeplejefaglige ansvar for hhv. den skærmede enhed og den somatiske enhed. Centersygeplejerskerne arbejder på forbilledlig vis med at få struktur på handleplaner og evaluering af disse. Der er dog stadig visse tekniske udfordringer med evalueringen på handleplanerne, hvilket gør det praktiske arbejde uoverskueligt. Centersygeplejerskerne har ansvaret for at opkvalificere social og sundhedsassistenterne og dette gøres via sidemandsoplæring og faglige temamøder, som afholdes struktureret. Social og sundhedsassistenterne oplever de uddelegerede opgaver som relevante og spændende, og de tilkendegiver stor arbejdslyst og engagement. Der afholdes så vidt muligt hjemmebesøg inden indflytning. Denne samtale har centersygeplejersken ansvaret for. Dette finder plejecenteret 7

8 som en stor værdi, da det betyder meget at have oplevet beboeren i eget hjem under vante rammer. Efter indflytningen er der en samtale med beboer og dennes pårørende. Denne samtale varetages af centersygeplejersken og den udpegede kontaktperson. På baggrund af dette møde udfærdiges den endelige helhedsbeskrivelse og døgnrytmeplan, og beboeren får en afgørelse på den visiterede ydelse med klagevejledning. Helhedsbeskrivelsen udarbejdes af centersygeplejersken efter indflytningen og beskrivelsen er fint dækkende og beskrevet med de sygeplejefaglige optegnelser som Embedslægens anfører. Det fremgår fint af handleplanerne for de kroniske sygdomme, hvilke aftaler der er lavet med behandlende læge. Centersygeplejersken er med i plejen hos beboere, hvor der skal ydes en særlig indsats. Den ene sygeplejerske er ved at afslutte diplomuddannelse i Demens og den anden har psykiatrisk erfaring. Det er Tilsynets oplevelse, at denne faglighed er til stor gavn for beboere og medarbejdere. Det er tydeligt, at stedet fortsat har stor opmærksomhed på genoptræning eller den vedligeholdende træning, hvor beboeren bevarer sine dagligdags funktioner. Område Nord i Slagelse har ansat en ergoterapeut, som indtil det nye plejecenter åbner, har faste dage på Plejecenteret Skovvang. Og det fremgår tydeligt i interview med medarbejdere og leder, at denne kapacitet gør en positiv forskel for beboeren og de frontmedarbejdere, som hver dag skal bistå beboeren. Det lever fint op til Udviklingsaftalen om forebyggelse og aktiv omsorg. Og dette arbejde glæder Tilsynet sig til at se i handleplanerne. Stedet har valgt at have husassistenter til den praktiske hjælp hos beboerne. Dette afspejler en tydelig øget opmærksomhed på beboernes behov for samvær, gåture og andre aktiviteter som kræver medarbejderens opmærksomhed. Og i interview med medarbejderne fremkommer det klart, at det gør en stor forskel. Samtidig tilkendegives det, at husassistenterne er meget opmærksomme på, om den enkelte beboer har ressourcer til at evt. at tørre støv af. Dette finder Tilsynet rigtig godt. Ledelsen tilkendegiver sin klare forventning til måltidernes afvikling. Den varme mad produceres i et produktionskøkken med tilknytning til Skovvang. Der serveres smørrebrød til frokost, som smøres med det pålæg som beboeren ønsker. Og de beboere som kan smøre selv, får angiveligt mulighed for dette. Den varme mad serveres om aftenen. Det tilkendegives, at maden serveres i fade, så beboeren på den måde har mulighed for frit at vælge. Denne valgfrihed foregår angiveligt også omkring morgenmaden. Det er tydeligt i interview med medarbejderne, at de er bekendte med ledelsens forventning, og Tilsynet er meget tilfreds med denne tydelighed, som beboeren profiterer af. Tilsynet vil anbefale, at denne gode indsats beskrives på hjemmeside og Tilbudsportal. Det oplyses til Tilsynet, at traditioner håndhæves og fejres. Pårørende inviteres til mad til højtiderne, og ungdomsklubben kommer hvert år til Lucia optog. Der forefindes flere relevante og brugbare handleplaner, som har en fin sammenhæng med døgnrytmeplanen. Tilsynet vil dog anbefale, at evalueringen af handleplanerne struktureres, så uaktuelle handleplaner afsluttes. Det tilkendegives fra leder og medarbejdere, at der er et fint samarbejde med demenskonsulenterne, som bidrager med deres specialviden ved behov, herunder udarbejdelse af socialpædagogiske handleplaner. Løbende dokumentation af det informerede samtykke eller videregivelse 8

9 af personfølsomme oplysninger foreligger i tilstrækkelig grad, så det lever op til lovens forventninger. Tilsynet anbefaler dog, at stedet fortsat har opmærksomhed, at det dokumenteres fra situation til situation. Det er Tilsynets vurdering, at der i Plejecentret er bevidsthed om kravet om en enstrenget dokumentation. Det tilkendegives, at der er klare og definerede mål og formål med den centrale visitering til aflastningsboliger. Der er sygefravær på 5,2%, hvilket Tilsynet finder flot. Der er procedure for indkaldelse til fraværssamtale i forbindelse med sygefravær, og denne procedure er kendt for de medarbejdere Tilsynet talte med. Det er tydeligt for Tilsynet i interviewene med medarbejderne, at stedet er et godt sted at være. At der tages hånd om alle medarbejdere og at ledelsen er god til at inddrage og informere om det der er relevant at vide. I svære situationer er der mulighed for supervision af ekstern psykolog, som også bruges i forbindelse med svære samtaler, hvis medarbejderne ønsker dette. Nødkald/servicekald Beboerne visiteres til nødkald. Det tilkendegives, at systemet er et gammelt system. Det betyder, at hvis flere beboere kalder på samme tid, står de kø uden at vide det. Medarbejderne ved ligeledes ikke hvor mange der kalder. Der er ikke en nedskrevet forventning til responstiden på kald, men de medarbejdere Tilsynet talte med tilkendegav, at nødkaldene besvares så hurtigt som det er muligt. Instrukser og vejledninger Der forefindes gode lokale faglige instrukser og vejledninger som er dækkende for stedet. Det er centersygeplejerskerne, der har ansvaret for disse instrukser og vejledninger, og det er Tilsynets opfattelse, at disse bliver brugt. Der forefindes få fælles faglige instrukser for plejecentrene i Slagelse, hvilket betyder, at hvert enkelt plejecenter laver egne instrukser. Det er Tilsynets erfaring, at fælles faglige instrukser kan sikre fælles retning og dermed ensrette kvaliteten i den leverede ydelse. Der forefindes et introduktionsprogram for nyansatte og vikarer, hvilket Tilsynet vurderer godt! Beboer økonomi Det er helt tydeligt for Tilsynet, at Plejecenteret arbejder efter den af Slagelse Kommunes centrale udarbejdede administrationsaftale. Der laves aftaler med beboer eller værge om disponering af beboernes lommepenge. Tilfredshed med ydelser Det tilkendegives fra ledelsen, at pårørende og beboere til enhver tid kan bede om samtale med ledelsen. Det er gennem observation og samtaler med beboerne tilsynets vurdering, at der er generel tilfredshed med de ydelser (pleje, omsorg, praktisk hjælp og forplejning), der leveres. Tilsynet oplever rengøringsstandarden ved besøget som værende tilfredsstillende. Hverdagsrehabiliterende 9

10 I de 5 kontrollerede journaler, er der ikke konsekvent beskrevet overvejelser eller stillingtagen til de funktioner og vaner som beboerne havde inden indflytning på plejecenteret. Tilsynet mangler en dokumenteret faglig vurdering af muligheden for rehabilitering hos den enkelte borger. Aktiviteter/ frivillige Plejecenteret Skovvang har ikke mange frivillige. Det har dog ledelsens bevågenhed, og det tilkendegives fra ledelsen, at der skal gøres en ihærdig indsats på dette område. Der er et bruger/pårørenderåd med repræsentanter fra beboere, pårørende og ældreråd. Lederen tilkendegiver, at det er svært at få rekrutteret medlemmer til bruger/pårørenderådet. Der er forsøgt flere tiltag for at rekruttere, dog uden det store held. Det oplyses fra ledelsen, at pårørende meget gerne vil hjælpe i forbindelse med arrangementer i huset. Udover ovenstående beskriver lederen et rigtig godt samarbejde med Røde Kors, hvor stedet profiterer af besøgsvenner og vågekoner. Plejecenter Skovvang har en Aktivitetsmedarbejder 3 dage om ugen samt nogle medarbejdere i flexjob. Det er tydeligt for Tilsynet, at stedets beboere profiterer meget af denne opmærksomhed. Aktiviteterne er forskellige og bredt repræsenteret med bl.a. gudstjeneste, bankospil, sjov motion, herreklub, kaffeklubber for damer. En af aktiviteterne har fået tilskud fra Trygfonden. Aktivitetsmedarbejderen skal på inspirationstur til et plejehjem i København med henblik på evt. at etablere Wellness som en del af aktivitetsudbuddet på plejecenteret. Plejecenteret har en bus, som bruges aktivt til alle formål hvor beboerne kan synes at profitere af en tur. Der køres bl.a. til genbrugspladsen, en tur med pårørende med kaffekurv, og aftenture med beboere der har brug for adspredelse. Denne tilgang til aktiviteter og pædagogiske tiltag bifalder Tilsynet. Der er etableret en obligatorisk aktivitetspakker som beboerne bidrager til med et symbolsk beløb for hvilket der bidrages til musik og underholdning hen over året. Det er ikke tydeligt for Tilsynet, hvor der i dokumentationen beskrives dialogen med borgeren og evt. pårørende om aktiviteter inden indflytningen og dermed hvilke aktiviteter der kunne være meningsskabende for den enkelte efter indflytningen. Tilsynet efterlyser, at der i den skriftlige journal er en udveksling af observationer og dialog omkring udviklingen hos den enkelte beboer. Dialog og medinddragelse Tilsynet oplever en god tone under besøget, hvilket beboere også tilkendegiver. Referatet fra bruger/pårørenderådsmøder udleveres til hver enkelt beboer. Ligeledes offentliggøres referatet i det udmærkede beboerblad Skovvangs Tidende, som udkommer 1 gang i kvartalet samt på plejecenterets hjemmeside. Det tilkendegives at, beboerne har medbestemmelse på tøjvalg, mad og madplaner for både den kolde og varme mad. Medarbejdere og medarbejderudvikling Tilsynet har interviewet 7 medarbejdere i forbindelse med besøget. 10

11 Interviewet var mærkbart præget af en åbenhed og engagement til arbejdet og arbejdspladsen. Det tilkendegives, at der er ganske lidt udskiftning af personalet og sygefraværet er lavt. Ledelse og medarbejdere tilkendegiver, at der er de kompetencer til stede som kan løfte den plejemæssige opgave til denne gruppe beboere. Der afvikles medarbejderudviklingssamtaler i indeværende år hvor ledelsen vil danne sig et billede af behovet for kompetenceudvikling. Det fremgår tydeligt af interviewet med medarbejderne, at de føler, at ledelsen kender deres kompetencer og hvis de har særlige kompetencer, bliver disse brugt. Af særlige kompetencer kan nævnes; forflytningsvejledere, ble-ansvarlig og praktikvejledere for social og sundhedsassistent-elever, Social og Sundhedsassistenterne afholder møde med Centersygeplejerskerne hver anden måned, og hver uge afholdes teammøde i den enkelte afdeling hvor centersygeplejersken også deltager. Her drøftes faglige udfordringer og temaer. De medarbejdere som Tilsynet talte med, tilkendegav stor tilfredshed med samarbejdet med centersygeplejersken, som også underviser resten af medarbejdergruppen i forhold til særlige problemstillinger. Centersygeplejersker og leder holder møder hver 14.dag, hvor der udveksles informationer og drøftes problemstillinger. Dette fungerer godt efter centersygeplejerskernes udsagn. Centersygeplejerskerne har møder med øvrige centersygeplejersker i Område Nord hvert kvartal. Her drøftes faglige problemstillinger og med deltagelse af ledelse til at træffe eventuelle ledelsesbeslutninger. Det oplyses, at det er Social og Sundhedsassistenter som har ansvaret for at opkvalificere Social og sundhedshjælperne. Der afholdes supervision efter behov. Og her benyttes ekstern supervision. Der holdes fælles personalemøder 1 gang om måneden. Ellers er der morgenmøde hver morgen i de to enheder. Og det fremkommer i interview med medarbejderne, at de savner følelsen af at være 1 medarbejdergruppe, men mere på det personlige plan. Rent fagligt er medarbejderne tilfredse med organiseringen af huset. Det tilkendegives at alle medarbejdere dokumenterer i den elektroniske journal. Der er overlap fra dagvagt til aftenvagt i form af forskudte arbejdstider. Dette tiltag lever fint op Udviklingsaftalen om nye organisations og samarbejdsformer, hvor beboernes behov og ressourcer tilgodeses. Retssikkerhed, inddragelse og dialog Det er tilsynsenhedens opfattelse / indtryk, at der generelt i dagligdagen sker en tilfredsstillende og god inddragelse af beboere og pårørende, og at dette sker i en respektfuld tone. Der har ikke været behov for besøgsrestriktioner siden sidste kommunale tilsyn. Magtanvendelse Området er klart i samtalen med leder. Medarbejdernes udsagn viser også vished om området. Der er ingen der har alarm eller pejlesystemer, og der er ganske få beboere hvor det er nødvendigt med magtanvendelse i forbindelse med hygiejne situationer. 11

12 Det fremgår i samtalerne med leder, sygeplejersker og medarbejdere, at der er et fint samarbejde med demenskonsulenten omkring de faglige udfordringer der er i plejen til borgere med brug for særlig indsats. Dette har og vil fortsat øge bevidstheden om administrative forpligtelser ved forebyggelse af magtanvendelse og dokumentation af den samlede indsats. UTH Leder og medarbejdere tilkendegiver, at der indberettes utilsigtede hændelser, og at området og indberetningerne har en vis bevågenhed på personalemøder. Det er centersygeplejerskerne der indberetter fra hele huset, og det giver dem et godt overblik over, hvor det er der er behov for opmærksomhed. Det er Tilsynets oplevelse efter interview med medarbejderne, at der indberettes på andre områder end medicin, og Tilsynet håber at denne udvikling fortsætter. Det tilkendegives, at der er en central sagsbehandler i Slagelse Kommune. Man kunne overveje, at sagsbehandlingen sker så decentralt som muligt, da erfaringen viser, at læringsprocessen er større jo tættere sagsbehandler er på dagligdagen. Tilbudsportalen Tilsynsenheden kan konstatere, at Plejecenteret er registreret på Tilbudsportalen. Der er opdatering med Embedslægerapport, hvilket Tilsynet finder godt og relevant. Følgende forhold anbefales opdateret: Opdatering af de forskellige ydelser. Der mangler beskrivelse af ydelserne aktivitet og mad. Der mangler optegnelse af hvilke kompetencer ledelsen har. Påbud og anbefalinger Anbefalinger: Tilsynet vil anbefale, at den gode indsats omkring måltidet beskrives på hjemmeside og Tilbudsportal. Evalueringen af handleplaner struktureres, så uaktuelle handleplaner afsluttes. Fortsat opmærksomhed på den løbende dokumentation af det informerede samtykke eller videregivelse af personfølsomme oplysninger. En øget dokumenteret faglig vurdering af muligheden for rehabilitering hos den enkelte beboer. At der i den elektroniske journal sker en udveksling af observationer og dialog omkring udviklingen hos den enkelte beboer. Sagsbehandlingen i UTH systemet sker så decentralt som muligt, da erfaringer viser, at læringsprocessen er større jo tættere sagsbehandler er på dagligdagen. At opdatere tilbudsportalen med de ovenfor beskrevne forhold. 12

Plejecenter Lützensvej

Plejecenter Lützensvej Plejecenter Lützensvej Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret Bostedet På Sporet Tilsynsrapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Bostedet Hybenvang. Tilsynsrapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Bostedet Hybenvang. Tilsynsrapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Bostedet Hybenvang Tilsynsrapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014 2014 Omsorg Sjælland Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-06-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Ungekollegiet. Tilsynsrapport over uanmeldt tilsyn Tilsynsenheden

Ungekollegiet. Tilsynsrapport over uanmeldt tilsyn Tilsynsenheden Ungekollegiet Tilsynsrapport over uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl. 15.30 og dialogmøde tirsdag den 21. oktober 2014 13.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter.

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 30. oktober 2014 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 30. oktober 2014 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 30. oktober 2014 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00

Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Funder Plejecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 11. marts 2013 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Funder Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Grønningen Opsummering Plejehjemmet Grønningen Vurdering: Godkendt Sted: Grønnevej 42, 6360 Tinglev Dato for tilsyn: 07.11.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn Page

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Kirke Stillinge Plejecenter Stillingevej 48 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Teamleder har været ansat siden 01. oktober 2014.

Teamleder har været ansat siden 01. oktober 2014. Tilsyn: Snorrebakken afdeling C + D - 17. august 2015 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Teamleder har været ansat siden 01. oktober

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn 2009 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter. Attendo Vonsildhave Kvarteret - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

DSI Hørhaven. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

DSI Hørhaven. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret DSI Hørhaven Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn.

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Leder oplyste at der siden sidste års tilsyn er sket ændringer i personalesammensætningen. Med 7

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Orientering om Årsrapport tilsyn på plejehjem ( REVAS)

Orientering om Årsrapport tilsyn på plejehjem ( REVAS) Punkt 8. Orientering om Årsrapport 2016 - tilsyn på plejehjem ( REVAS) 2016-031358 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At afrapporteringen for 2016 fra REVAS Aps,

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 22. og 23. september 2015,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1 Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Rønheden I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 20. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning 3 1.1 formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 fremgangsmåde 3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere 4 3.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Gladsaxe kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Den 10. september Indhold

Gladsaxe kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Den 10. september Indhold Gladsaxe kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Den 10. september 2015 Tilsynspolitik 2016 Personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kragelund Plejecenter.

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 19

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst Side 1 af 19 2017 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2017 Side 1 af 19 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Engparken, Rebild Kommune. Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 08.30 og Dialogmøde mandag den 16. juni kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Engparken, Rebild Kommune. Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 08.30 og Dialogmøde mandag den 16. juni kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Engparken, Rebild Kommune Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 08.30 og Dialogmøde mandag den 16. juni kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere