Plejecenter Skovvangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejecenter Skovvangen"

Transkript

1 Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse

2 Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse... 4 Målgruppe, jf. Slagelse Kommunes Serviceinformation til borgere på plejecentre Dato for tilsynet... 4 Anvendte tilsynsmetoder... 4 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 4 Kvalitetsmål/Servicemål for Udviklingsaftale for Center for Ældre Sundheds og Omsorgsudvalget... 5 Opfølgning på sidste kommunale tilsyn Samlet vurdering... 7 Fysiske rammer... 7 Embedslægens anbefalinger... 7 Levering af ydelser... 7 Nødkald/servicekald... 9 Instrukser og vejledninger... 9 Beboer økonomi... 9 Tilfredshed med ydelser... 9 Hverdagsrehabiliterende... 9 Aktiviteter/ frivillige

3 Dialog og medinddragelse Medarbejdere og medarbejderudvikling Retssikkerhed, inddragelse og dialog Magtanvendelse UTH Tilbudsportalen Påbud og anbefalinger

4 BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Plejecenteret Skovvang, Grønningen1, 4200 Slagelse Ledelse Daglig leder Ruth Klein Målgruppe, jf. Slagelse Kommunes Serviceinformation til borgere på plejecentre. Ældre og handicappede, hvor der kan tilbydes pleje og tilsyn hele døgnet og hvor personalet er tæt på. Dato for tilsynet Uanmeldt d. 1.oktober 2013 Anvendte tilsynsmetoder Der er gennemført særskilte interviews med hhv. daglig leder, 5 medarbejdere 2 social og sundhedsassistent, hvoraf den ene var aktivitetsmedarbejder og 2 social og sundhedshjælper, 1 ergoterapeut samt 2 centersygeplejerske. Det har af forskellige grunde ikke været muligt at få kontakt til pårørende. Tilsynet er lavet ud på det foreliggende grundlag. Derudover er der foretaget observationer i forhold til trivsel og levering af ydelser inden for pleje, omsorg, aktivitet og forplejning. Der er observeret i forhold til sociale aktiviteter, kommunikation og fysiske rammer. Formålet var at konstatere en overensstemmelse mellem de aftalte ydelser, indberetningen til Tilbudsportalen, de offentlige tilgængelige informationer på Slagelse Kommunes hjemmeside og de faktiske observerede forhold. Ligeledes er det observeret, om trivsel og aktivitet er i fokus hos beboerne I forhold til 6 beboere er dokumentation gennemgået med fokus på krav fra love og rammer.. Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter LBK 810 af 2012 Serviceloven 83, Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Magtanvendelse Voksne Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for 4

5 at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 5. Indgreb efter 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af 126, herunder om kravet om indberetning, jf I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK 930 af Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene, og den måde opgaverne udføres på. Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Kvalitetsmål/Servicemål for 2013 Sikre, at der er overensstemmelse mellem den visiterede hjælp og den, der faktisk udføres At borgeren oplever, at den visterede indsats leveres indenfor den aftalte tid. At borgeren oplever nærvær og kvalitet i mødet med den kommunale og/eller private leverandør. At borgeren oplever tilfredshed med omfanget af indsatsen. At borgeren oplever, at der arbejdes hverdagsrehabiliterende og ud fra handleplanen indeholdende borgerens egne mål. At borgeren oplever samarbejde om en helhedsorienteret indsats i forhold til at leve et aktivt liv. Udviklingsaftale for Center for Ældre Sundheds og Omsorgsudvalget Forebyggelse og aktiv omsorg I højere grad tilskynde borgeren til selv at blive en del af løsningen efter filosofien du kan mere end vi tror. Nye organisations og samarbejdsformer Helhedsorienterede løsninger og øget kvalitet, hvor borgernes behov og ressourcer er i centrum. Den øgede kvalitet skal bl.a. opnås ved at have mere fokus på effekten af det, vi gør for borgeren. 5

6 Ny teknologi Anvende ny teknologi mere målrettet i måden arbejdspladsen og serviceringen af borgeren indrettes på. Opfølgning på sidste kommunale tilsyn 2011 At alle borgermapperne gennemgås med henblik på at sikre at bøgerne lever på til ældreområdets standard. Dette har med al tydelighed haft stedets opmærksomhed. De borgermapper som Tilsynet fik fremvist var med overskueligt - og relevant indhold. At der tages kontakt til køkkenet, således at de kan blive præsenteret for beboernes klager. Maden er for mange af beboerne det eneste de kan se frem til i løbet af dagen. Der var ved Tilsynsbesøget ingen beboere, der klagede over maden. At rehabilitering sættes på dagsordenen til afdelingsledermøderne, så opmærksomheden på området skærpes. Målet må være at drøfte den enkelte beboers status og udarbejde mål for den daglige ADL træning. Det er Tilsynets opfattelse, tydeligt at dette er en integreret del af hverdagen på Plejecenteret. At den sundhedsfaglige dokumentation følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende sygeplejefaglig dokumentation. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger ved gennemgang af journalen. Større fokus på at udarbejde pædagogiske handleplaner på de beboere, hvor forskellige pædagogiske tiltag vil have en gavnlig effekt. Der er med al tydelighed sket opstramning på dette område. At det personale som udarbejder medicinskemaerne, gennemgår Sundhedsstyrelsens Vejledning i medicinhåndtering. Dette er efterlevet ved kontrol. Når et præparat ændrer indhold, skal der udarbejdes et nyt medicinskema. Dette tilkendegives at blive efterlevet. At aktivitetsmedarbejderen, i samarbejde med beboerne og personalet, får afdækket hvilke ønsker beboerne har til aktivitetstilbuddene og om det er et ønske fra beboerne, at flere af aktiviteterne foregår i de enkelte boenheder. Herudover bør personalet drøfte, hvordan de kan medvirke til at bringe aktiviteter ind i beboernes hverdag. Plejecenteret har forsøgt at flytte nogle aktiviteter til boenhederne, men det viste sig ikke at have en positiv effekt på hverken beboerens lyst til aktivitet eller deltagelse fra flere beboere. Se yderligere under aktivitet nedenfor. Det psykiske arbejdsmiljø er et fokusområde, som både leder og medarbejdere bør inddrage i dagligdagen. Det er vigtigt at holde fokus på beboernes trivsel, og dette kan kun gøres, hvis alle føler de er glade for deres arbejde og gerne vil yde en ekstra indsats til gavn for beboerne. Der har igennem de sidste år været meget fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Der har været kursusforløb i 2013 på konflikthåndtering og dette følges op at temadage. 6

7 Samlet vurdering Fysiske rammer Plejecenter Skovvang består af 52 boliger, fordelt på 32 somatiske døgnpladser og 16 skærmede døgnpladser samt 4 aflastningsstuer. De 32 somatiske døgnpladser er fordelt i 3 boenheder med leve bomiljø, og de 16 skærmede pladser er fordelt i to huse også med leve bo miljø. Boligen i den skærmede enhed er en et-rumsbolig med eget bad. Boligen i den somatiske del er rummelige to-rums boliger med eget bad. Alle boliger har loftlifte. Alle boliger støder op til fælles køkken/alrum, hvor man spiser alle måltider, ser TV og ellers er en del af fællesskabet. Køkkenerne er forholdsvis nye og her laves mad til morgen og frokost. I de skærmede enheder er der adgang til en lukket have, som fremstår med opfyldelse af diverse sanse indtryk. Haven bruges flittigt, og de beboere der ønsker det, kan være aktive i vedligeholdelsen af blomsterbede. Fra de somatiske enheder er der adgang til en lukket gårdhave, med blomster og til foråret etableres der orangeri. Indenfor ved hovedindgangen findes et stort areal som stedet har formået at etablere som indbydende til socialt samvær. Dørforholdene er gennemgået. Og det tilkendegives, at hoveddøren låses aften og nat, men at det er muligt at komme ud af sidedørene, hvorpå der findes en almindelig vrider. Embedslægens anbefalinger Embedslægen har haft til syn på Plejecenter Skovvang i april måned Embedslægen fandt forholdene så gode, at Plejecenteret skal have tilsyn igen i Levering af ydelser Daglig leder er sygeplejerske af grunduddannelse og har en diplomuddannelse i ledelse. Og det er Tilsynets opfattelse, at der her er tale om en faglig kompetent leder, som fagligt udfordrer sine medarbejdere og som fagligt står på mål for de ydelser der leveres. Lederen bakker op om faglig udvikling, for at kunne give medarbejdere og dermed beboere en optimal hverdag. Dette bekræftes af de medarbejdere Tilsynet talte med. Tilsynet har kontrolleret, at borgermappen fremtræder overskuelig og relevant med et indhold, der svarer til Embedslægens anbefalinger. Det tilkendegives at borgermappen opbevares utilgængelig for uvedkommende og dette finder Tilsynet godt. Der er 2 centersygeplejersker, som har det sygeplejefaglige ansvar for hhv. den skærmede enhed og den somatiske enhed. Centersygeplejerskerne arbejder på forbilledlig vis med at få struktur på handleplaner og evaluering af disse. Der er dog stadig visse tekniske udfordringer med evalueringen på handleplanerne, hvilket gør det praktiske arbejde uoverskueligt. Centersygeplejerskerne har ansvaret for at opkvalificere social og sundhedsassistenterne og dette gøres via sidemandsoplæring og faglige temamøder, som afholdes struktureret. Social og sundhedsassistenterne oplever de uddelegerede opgaver som relevante og spændende, og de tilkendegiver stor arbejdslyst og engagement. Der afholdes så vidt muligt hjemmebesøg inden indflytning. Denne samtale har centersygeplejersken ansvaret for. Dette finder plejecenteret 7

8 som en stor værdi, da det betyder meget at have oplevet beboeren i eget hjem under vante rammer. Efter indflytningen er der en samtale med beboer og dennes pårørende. Denne samtale varetages af centersygeplejersken og den udpegede kontaktperson. På baggrund af dette møde udfærdiges den endelige helhedsbeskrivelse og døgnrytmeplan, og beboeren får en afgørelse på den visiterede ydelse med klagevejledning. Helhedsbeskrivelsen udarbejdes af centersygeplejersken efter indflytningen og beskrivelsen er fint dækkende og beskrevet med de sygeplejefaglige optegnelser som Embedslægens anfører. Det fremgår fint af handleplanerne for de kroniske sygdomme, hvilke aftaler der er lavet med behandlende læge. Centersygeplejersken er med i plejen hos beboere, hvor der skal ydes en særlig indsats. Den ene sygeplejerske er ved at afslutte diplomuddannelse i Demens og den anden har psykiatrisk erfaring. Det er Tilsynets oplevelse, at denne faglighed er til stor gavn for beboere og medarbejdere. Det er tydeligt, at stedet fortsat har stor opmærksomhed på genoptræning eller den vedligeholdende træning, hvor beboeren bevarer sine dagligdags funktioner. Område Nord i Slagelse har ansat en ergoterapeut, som indtil det nye plejecenter åbner, har faste dage på Plejecenteret Skovvang. Og det fremgår tydeligt i interview med medarbejdere og leder, at denne kapacitet gør en positiv forskel for beboeren og de frontmedarbejdere, som hver dag skal bistå beboeren. Det lever fint op til Udviklingsaftalen om forebyggelse og aktiv omsorg. Og dette arbejde glæder Tilsynet sig til at se i handleplanerne. Stedet har valgt at have husassistenter til den praktiske hjælp hos beboerne. Dette afspejler en tydelig øget opmærksomhed på beboernes behov for samvær, gåture og andre aktiviteter som kræver medarbejderens opmærksomhed. Og i interview med medarbejderne fremkommer det klart, at det gør en stor forskel. Samtidig tilkendegives det, at husassistenterne er meget opmærksomme på, om den enkelte beboer har ressourcer til at evt. at tørre støv af. Dette finder Tilsynet rigtig godt. Ledelsen tilkendegiver sin klare forventning til måltidernes afvikling. Den varme mad produceres i et produktionskøkken med tilknytning til Skovvang. Der serveres smørrebrød til frokost, som smøres med det pålæg som beboeren ønsker. Og de beboere som kan smøre selv, får angiveligt mulighed for dette. Den varme mad serveres om aftenen. Det tilkendegives, at maden serveres i fade, så beboeren på den måde har mulighed for frit at vælge. Denne valgfrihed foregår angiveligt også omkring morgenmaden. Det er tydeligt i interview med medarbejderne, at de er bekendte med ledelsens forventning, og Tilsynet er meget tilfreds med denne tydelighed, som beboeren profiterer af. Tilsynet vil anbefale, at denne gode indsats beskrives på hjemmeside og Tilbudsportal. Det oplyses til Tilsynet, at traditioner håndhæves og fejres. Pårørende inviteres til mad til højtiderne, og ungdomsklubben kommer hvert år til Lucia optog. Der forefindes flere relevante og brugbare handleplaner, som har en fin sammenhæng med døgnrytmeplanen. Tilsynet vil dog anbefale, at evalueringen af handleplanerne struktureres, så uaktuelle handleplaner afsluttes. Det tilkendegives fra leder og medarbejdere, at der er et fint samarbejde med demenskonsulenterne, som bidrager med deres specialviden ved behov, herunder udarbejdelse af socialpædagogiske handleplaner. Løbende dokumentation af det informerede samtykke eller videregivelse 8

9 af personfølsomme oplysninger foreligger i tilstrækkelig grad, så det lever op til lovens forventninger. Tilsynet anbefaler dog, at stedet fortsat har opmærksomhed, at det dokumenteres fra situation til situation. Det er Tilsynets vurdering, at der i Plejecentret er bevidsthed om kravet om en enstrenget dokumentation. Det tilkendegives, at der er klare og definerede mål og formål med den centrale visitering til aflastningsboliger. Der er sygefravær på 5,2%, hvilket Tilsynet finder flot. Der er procedure for indkaldelse til fraværssamtale i forbindelse med sygefravær, og denne procedure er kendt for de medarbejdere Tilsynet talte med. Det er tydeligt for Tilsynet i interviewene med medarbejderne, at stedet er et godt sted at være. At der tages hånd om alle medarbejdere og at ledelsen er god til at inddrage og informere om det der er relevant at vide. I svære situationer er der mulighed for supervision af ekstern psykolog, som også bruges i forbindelse med svære samtaler, hvis medarbejderne ønsker dette. Nødkald/servicekald Beboerne visiteres til nødkald. Det tilkendegives, at systemet er et gammelt system. Det betyder, at hvis flere beboere kalder på samme tid, står de kø uden at vide det. Medarbejderne ved ligeledes ikke hvor mange der kalder. Der er ikke en nedskrevet forventning til responstiden på kald, men de medarbejdere Tilsynet talte med tilkendegav, at nødkaldene besvares så hurtigt som det er muligt. Instrukser og vejledninger Der forefindes gode lokale faglige instrukser og vejledninger som er dækkende for stedet. Det er centersygeplejerskerne, der har ansvaret for disse instrukser og vejledninger, og det er Tilsynets opfattelse, at disse bliver brugt. Der forefindes få fælles faglige instrukser for plejecentrene i Slagelse, hvilket betyder, at hvert enkelt plejecenter laver egne instrukser. Det er Tilsynets erfaring, at fælles faglige instrukser kan sikre fælles retning og dermed ensrette kvaliteten i den leverede ydelse. Der forefindes et introduktionsprogram for nyansatte og vikarer, hvilket Tilsynet vurderer godt! Beboer økonomi Det er helt tydeligt for Tilsynet, at Plejecenteret arbejder efter den af Slagelse Kommunes centrale udarbejdede administrationsaftale. Der laves aftaler med beboer eller værge om disponering af beboernes lommepenge. Tilfredshed med ydelser Det tilkendegives fra ledelsen, at pårørende og beboere til enhver tid kan bede om samtale med ledelsen. Det er gennem observation og samtaler med beboerne tilsynets vurdering, at der er generel tilfredshed med de ydelser (pleje, omsorg, praktisk hjælp og forplejning), der leveres. Tilsynet oplever rengøringsstandarden ved besøget som værende tilfredsstillende. Hverdagsrehabiliterende 9

10 I de 5 kontrollerede journaler, er der ikke konsekvent beskrevet overvejelser eller stillingtagen til de funktioner og vaner som beboerne havde inden indflytning på plejecenteret. Tilsynet mangler en dokumenteret faglig vurdering af muligheden for rehabilitering hos den enkelte borger. Aktiviteter/ frivillige Plejecenteret Skovvang har ikke mange frivillige. Det har dog ledelsens bevågenhed, og det tilkendegives fra ledelsen, at der skal gøres en ihærdig indsats på dette område. Der er et bruger/pårørenderåd med repræsentanter fra beboere, pårørende og ældreråd. Lederen tilkendegiver, at det er svært at få rekrutteret medlemmer til bruger/pårørenderådet. Der er forsøgt flere tiltag for at rekruttere, dog uden det store held. Det oplyses fra ledelsen, at pårørende meget gerne vil hjælpe i forbindelse med arrangementer i huset. Udover ovenstående beskriver lederen et rigtig godt samarbejde med Røde Kors, hvor stedet profiterer af besøgsvenner og vågekoner. Plejecenter Skovvang har en Aktivitetsmedarbejder 3 dage om ugen samt nogle medarbejdere i flexjob. Det er tydeligt for Tilsynet, at stedets beboere profiterer meget af denne opmærksomhed. Aktiviteterne er forskellige og bredt repræsenteret med bl.a. gudstjeneste, bankospil, sjov motion, herreklub, kaffeklubber for damer. En af aktiviteterne har fået tilskud fra Trygfonden. Aktivitetsmedarbejderen skal på inspirationstur til et plejehjem i København med henblik på evt. at etablere Wellness som en del af aktivitetsudbuddet på plejecenteret. Plejecenteret har en bus, som bruges aktivt til alle formål hvor beboerne kan synes at profitere af en tur. Der køres bl.a. til genbrugspladsen, en tur med pårørende med kaffekurv, og aftenture med beboere der har brug for adspredelse. Denne tilgang til aktiviteter og pædagogiske tiltag bifalder Tilsynet. Der er etableret en obligatorisk aktivitetspakker som beboerne bidrager til med et symbolsk beløb for hvilket der bidrages til musik og underholdning hen over året. Det er ikke tydeligt for Tilsynet, hvor der i dokumentationen beskrives dialogen med borgeren og evt. pårørende om aktiviteter inden indflytningen og dermed hvilke aktiviteter der kunne være meningsskabende for den enkelte efter indflytningen. Tilsynet efterlyser, at der i den skriftlige journal er en udveksling af observationer og dialog omkring udviklingen hos den enkelte beboer. Dialog og medinddragelse Tilsynet oplever en god tone under besøget, hvilket beboere også tilkendegiver. Referatet fra bruger/pårørenderådsmøder udleveres til hver enkelt beboer. Ligeledes offentliggøres referatet i det udmærkede beboerblad Skovvangs Tidende, som udkommer 1 gang i kvartalet samt på plejecenterets hjemmeside. Det tilkendegives at, beboerne har medbestemmelse på tøjvalg, mad og madplaner for både den kolde og varme mad. Medarbejdere og medarbejderudvikling Tilsynet har interviewet 7 medarbejdere i forbindelse med besøget. 10

11 Interviewet var mærkbart præget af en åbenhed og engagement til arbejdet og arbejdspladsen. Det tilkendegives, at der er ganske lidt udskiftning af personalet og sygefraværet er lavt. Ledelse og medarbejdere tilkendegiver, at der er de kompetencer til stede som kan løfte den plejemæssige opgave til denne gruppe beboere. Der afvikles medarbejderudviklingssamtaler i indeværende år hvor ledelsen vil danne sig et billede af behovet for kompetenceudvikling. Det fremgår tydeligt af interviewet med medarbejderne, at de føler, at ledelsen kender deres kompetencer og hvis de har særlige kompetencer, bliver disse brugt. Af særlige kompetencer kan nævnes; forflytningsvejledere, ble-ansvarlig og praktikvejledere for social og sundhedsassistent-elever, Social og Sundhedsassistenterne afholder møde med Centersygeplejerskerne hver anden måned, og hver uge afholdes teammøde i den enkelte afdeling hvor centersygeplejersken også deltager. Her drøftes faglige udfordringer og temaer. De medarbejdere som Tilsynet talte med, tilkendegav stor tilfredshed med samarbejdet med centersygeplejersken, som også underviser resten af medarbejdergruppen i forhold til særlige problemstillinger. Centersygeplejersker og leder holder møder hver 14.dag, hvor der udveksles informationer og drøftes problemstillinger. Dette fungerer godt efter centersygeplejerskernes udsagn. Centersygeplejerskerne har møder med øvrige centersygeplejersker i Område Nord hvert kvartal. Her drøftes faglige problemstillinger og med deltagelse af ledelse til at træffe eventuelle ledelsesbeslutninger. Det oplyses, at det er Social og Sundhedsassistenter som har ansvaret for at opkvalificere Social og sundhedshjælperne. Der afholdes supervision efter behov. Og her benyttes ekstern supervision. Der holdes fælles personalemøder 1 gang om måneden. Ellers er der morgenmøde hver morgen i de to enheder. Og det fremkommer i interview med medarbejderne, at de savner følelsen af at være 1 medarbejdergruppe, men mere på det personlige plan. Rent fagligt er medarbejderne tilfredse med organiseringen af huset. Det tilkendegives at alle medarbejdere dokumenterer i den elektroniske journal. Der er overlap fra dagvagt til aftenvagt i form af forskudte arbejdstider. Dette tiltag lever fint op Udviklingsaftalen om nye organisations og samarbejdsformer, hvor beboernes behov og ressourcer tilgodeses. Retssikkerhed, inddragelse og dialog Det er tilsynsenhedens opfattelse / indtryk, at der generelt i dagligdagen sker en tilfredsstillende og god inddragelse af beboere og pårørende, og at dette sker i en respektfuld tone. Der har ikke været behov for besøgsrestriktioner siden sidste kommunale tilsyn. Magtanvendelse Området er klart i samtalen med leder. Medarbejdernes udsagn viser også vished om området. Der er ingen der har alarm eller pejlesystemer, og der er ganske få beboere hvor det er nødvendigt med magtanvendelse i forbindelse med hygiejne situationer. 11

12 Det fremgår i samtalerne med leder, sygeplejersker og medarbejdere, at der er et fint samarbejde med demenskonsulenten omkring de faglige udfordringer der er i plejen til borgere med brug for særlig indsats. Dette har og vil fortsat øge bevidstheden om administrative forpligtelser ved forebyggelse af magtanvendelse og dokumentation af den samlede indsats. UTH Leder og medarbejdere tilkendegiver, at der indberettes utilsigtede hændelser, og at området og indberetningerne har en vis bevågenhed på personalemøder. Det er centersygeplejerskerne der indberetter fra hele huset, og det giver dem et godt overblik over, hvor det er der er behov for opmærksomhed. Det er Tilsynets oplevelse efter interview med medarbejderne, at der indberettes på andre områder end medicin, og Tilsynet håber at denne udvikling fortsætter. Det tilkendegives, at der er en central sagsbehandler i Slagelse Kommune. Man kunne overveje, at sagsbehandlingen sker så decentralt som muligt, da erfaringen viser, at læringsprocessen er større jo tættere sagsbehandler er på dagligdagen. Tilbudsportalen Tilsynsenheden kan konstatere, at Plejecenteret er registreret på Tilbudsportalen. Der er opdatering med Embedslægerapport, hvilket Tilsynet finder godt og relevant. Følgende forhold anbefales opdateret: Opdatering af de forskellige ydelser. Der mangler beskrivelse af ydelserne aktivitet og mad. Der mangler optegnelse af hvilke kompetencer ledelsen har. Påbud og anbefalinger Anbefalinger: Tilsynet vil anbefale, at den gode indsats omkring måltidet beskrives på hjemmeside og Tilbudsportal. Evalueringen af handleplaner struktureres, så uaktuelle handleplaner afsluttes. Fortsat opmærksomhed på den løbende dokumentation af det informerede samtykke eller videregivelse af personfølsomme oplysninger. En øget dokumenteret faglig vurdering af muligheden for rehabilitering hos den enkelte beboer. At der i den elektroniske journal sker en udveksling af observationer og dialog omkring udviklingen hos den enkelte beboer. Sagsbehandlingen i UTH systemet sker så decentralt som muligt, da erfaringer viser, at læringsprocessen er større jo tættere sagsbehandler er på dagligdagen. At opdatere tilbudsportalen med de ovenfor beskrevne forhold. 12

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Udarbejdet af Margrethe Kähler 2011 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere