Plejecenter Skovvangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejecenter Skovvangen"

Transkript

1 Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse

2 Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse... 4 Målgruppe, jf. Slagelse Kommunes Serviceinformation til borgere på plejecentre Dato for tilsynet... 4 Anvendte tilsynsmetoder... 4 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 4 Kvalitetsmål/Servicemål for Udviklingsaftale for Center for Ældre Sundheds og Omsorgsudvalget... 5 Opfølgning på sidste kommunale tilsyn Samlet vurdering... 7 Fysiske rammer... 7 Embedslægens anbefalinger... 7 Levering af ydelser... 7 Nødkald/servicekald... 9 Instrukser og vejledninger... 9 Beboer økonomi... 9 Tilfredshed med ydelser... 9 Hverdagsrehabiliterende... 9 Aktiviteter/ frivillige

3 Dialog og medinddragelse Medarbejdere og medarbejderudvikling Retssikkerhed, inddragelse og dialog Magtanvendelse UTH Tilbudsportalen Påbud og anbefalinger

4 BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Plejecenteret Skovvang, Grønningen1, 4200 Slagelse Ledelse Daglig leder Ruth Klein Målgruppe, jf. Slagelse Kommunes Serviceinformation til borgere på plejecentre. Ældre og handicappede, hvor der kan tilbydes pleje og tilsyn hele døgnet og hvor personalet er tæt på. Dato for tilsynet Uanmeldt d. 1.oktober 2013 Anvendte tilsynsmetoder Der er gennemført særskilte interviews med hhv. daglig leder, 5 medarbejdere 2 social og sundhedsassistent, hvoraf den ene var aktivitetsmedarbejder og 2 social og sundhedshjælper, 1 ergoterapeut samt 2 centersygeplejerske. Det har af forskellige grunde ikke været muligt at få kontakt til pårørende. Tilsynet er lavet ud på det foreliggende grundlag. Derudover er der foretaget observationer i forhold til trivsel og levering af ydelser inden for pleje, omsorg, aktivitet og forplejning. Der er observeret i forhold til sociale aktiviteter, kommunikation og fysiske rammer. Formålet var at konstatere en overensstemmelse mellem de aftalte ydelser, indberetningen til Tilbudsportalen, de offentlige tilgængelige informationer på Slagelse Kommunes hjemmeside og de faktiske observerede forhold. Ligeledes er det observeret, om trivsel og aktivitet er i fokus hos beboerne I forhold til 6 beboere er dokumentation gennemgået med fokus på krav fra love og rammer.. Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter LBK 810 af 2012 Serviceloven 83, Den stedlige kommune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Magtanvendelse Voksne Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kommunen foretage, hvad der er muligt for 4

5 at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 5. Indgreb efter 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af 126, herunder om kravet om indberetning, jf I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område BEK 930 af Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene, og den måde opgaverne udføres på. Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Kvalitetsmål/Servicemål for 2013 Sikre, at der er overensstemmelse mellem den visiterede hjælp og den, der faktisk udføres At borgeren oplever, at den visterede indsats leveres indenfor den aftalte tid. At borgeren oplever nærvær og kvalitet i mødet med den kommunale og/eller private leverandør. At borgeren oplever tilfredshed med omfanget af indsatsen. At borgeren oplever, at der arbejdes hverdagsrehabiliterende og ud fra handleplanen indeholdende borgerens egne mål. At borgeren oplever samarbejde om en helhedsorienteret indsats i forhold til at leve et aktivt liv. Udviklingsaftale for Center for Ældre Sundheds og Omsorgsudvalget Forebyggelse og aktiv omsorg I højere grad tilskynde borgeren til selv at blive en del af løsningen efter filosofien du kan mere end vi tror. Nye organisations og samarbejdsformer Helhedsorienterede løsninger og øget kvalitet, hvor borgernes behov og ressourcer er i centrum. Den øgede kvalitet skal bl.a. opnås ved at have mere fokus på effekten af det, vi gør for borgeren. 5

6 Ny teknologi Anvende ny teknologi mere målrettet i måden arbejdspladsen og serviceringen af borgeren indrettes på. Opfølgning på sidste kommunale tilsyn 2011 At alle borgermapperne gennemgås med henblik på at sikre at bøgerne lever på til ældreområdets standard. Dette har med al tydelighed haft stedets opmærksomhed. De borgermapper som Tilsynet fik fremvist var med overskueligt - og relevant indhold. At der tages kontakt til køkkenet, således at de kan blive præsenteret for beboernes klager. Maden er for mange af beboerne det eneste de kan se frem til i løbet af dagen. Der var ved Tilsynsbesøget ingen beboere, der klagede over maden. At rehabilitering sættes på dagsordenen til afdelingsledermøderne, så opmærksomheden på området skærpes. Målet må være at drøfte den enkelte beboers status og udarbejde mål for den daglige ADL træning. Det er Tilsynets opfattelse, tydeligt at dette er en integreret del af hverdagen på Plejecenteret. At den sundhedsfaglige dokumentation følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende sygeplejefaglig dokumentation. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger ved gennemgang af journalen. Større fokus på at udarbejde pædagogiske handleplaner på de beboere, hvor forskellige pædagogiske tiltag vil have en gavnlig effekt. Der er med al tydelighed sket opstramning på dette område. At det personale som udarbejder medicinskemaerne, gennemgår Sundhedsstyrelsens Vejledning i medicinhåndtering. Dette er efterlevet ved kontrol. Når et præparat ændrer indhold, skal der udarbejdes et nyt medicinskema. Dette tilkendegives at blive efterlevet. At aktivitetsmedarbejderen, i samarbejde med beboerne og personalet, får afdækket hvilke ønsker beboerne har til aktivitetstilbuddene og om det er et ønske fra beboerne, at flere af aktiviteterne foregår i de enkelte boenheder. Herudover bør personalet drøfte, hvordan de kan medvirke til at bringe aktiviteter ind i beboernes hverdag. Plejecenteret har forsøgt at flytte nogle aktiviteter til boenhederne, men det viste sig ikke at have en positiv effekt på hverken beboerens lyst til aktivitet eller deltagelse fra flere beboere. Se yderligere under aktivitet nedenfor. Det psykiske arbejdsmiljø er et fokusområde, som både leder og medarbejdere bør inddrage i dagligdagen. Det er vigtigt at holde fokus på beboernes trivsel, og dette kan kun gøres, hvis alle føler de er glade for deres arbejde og gerne vil yde en ekstra indsats til gavn for beboerne. Der har igennem de sidste år været meget fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Der har været kursusforløb i 2013 på konflikthåndtering og dette følges op at temadage. 6

7 Samlet vurdering Fysiske rammer Plejecenter Skovvang består af 52 boliger, fordelt på 32 somatiske døgnpladser og 16 skærmede døgnpladser samt 4 aflastningsstuer. De 32 somatiske døgnpladser er fordelt i 3 boenheder med leve bomiljø, og de 16 skærmede pladser er fordelt i to huse også med leve bo miljø. Boligen i den skærmede enhed er en et-rumsbolig med eget bad. Boligen i den somatiske del er rummelige to-rums boliger med eget bad. Alle boliger har loftlifte. Alle boliger støder op til fælles køkken/alrum, hvor man spiser alle måltider, ser TV og ellers er en del af fællesskabet. Køkkenerne er forholdsvis nye og her laves mad til morgen og frokost. I de skærmede enheder er der adgang til en lukket have, som fremstår med opfyldelse af diverse sanse indtryk. Haven bruges flittigt, og de beboere der ønsker det, kan være aktive i vedligeholdelsen af blomsterbede. Fra de somatiske enheder er der adgang til en lukket gårdhave, med blomster og til foråret etableres der orangeri. Indenfor ved hovedindgangen findes et stort areal som stedet har formået at etablere som indbydende til socialt samvær. Dørforholdene er gennemgået. Og det tilkendegives, at hoveddøren låses aften og nat, men at det er muligt at komme ud af sidedørene, hvorpå der findes en almindelig vrider. Embedslægens anbefalinger Embedslægen har haft til syn på Plejecenter Skovvang i april måned Embedslægen fandt forholdene så gode, at Plejecenteret skal have tilsyn igen i Levering af ydelser Daglig leder er sygeplejerske af grunduddannelse og har en diplomuddannelse i ledelse. Og det er Tilsynets opfattelse, at der her er tale om en faglig kompetent leder, som fagligt udfordrer sine medarbejdere og som fagligt står på mål for de ydelser der leveres. Lederen bakker op om faglig udvikling, for at kunne give medarbejdere og dermed beboere en optimal hverdag. Dette bekræftes af de medarbejdere Tilsynet talte med. Tilsynet har kontrolleret, at borgermappen fremtræder overskuelig og relevant med et indhold, der svarer til Embedslægens anbefalinger. Det tilkendegives at borgermappen opbevares utilgængelig for uvedkommende og dette finder Tilsynet godt. Der er 2 centersygeplejersker, som har det sygeplejefaglige ansvar for hhv. den skærmede enhed og den somatiske enhed. Centersygeplejerskerne arbejder på forbilledlig vis med at få struktur på handleplaner og evaluering af disse. Der er dog stadig visse tekniske udfordringer med evalueringen på handleplanerne, hvilket gør det praktiske arbejde uoverskueligt. Centersygeplejerskerne har ansvaret for at opkvalificere social og sundhedsassistenterne og dette gøres via sidemandsoplæring og faglige temamøder, som afholdes struktureret. Social og sundhedsassistenterne oplever de uddelegerede opgaver som relevante og spændende, og de tilkendegiver stor arbejdslyst og engagement. Der afholdes så vidt muligt hjemmebesøg inden indflytning. Denne samtale har centersygeplejersken ansvaret for. Dette finder plejecenteret 7

8 som en stor værdi, da det betyder meget at have oplevet beboeren i eget hjem under vante rammer. Efter indflytningen er der en samtale med beboer og dennes pårørende. Denne samtale varetages af centersygeplejersken og den udpegede kontaktperson. På baggrund af dette møde udfærdiges den endelige helhedsbeskrivelse og døgnrytmeplan, og beboeren får en afgørelse på den visiterede ydelse med klagevejledning. Helhedsbeskrivelsen udarbejdes af centersygeplejersken efter indflytningen og beskrivelsen er fint dækkende og beskrevet med de sygeplejefaglige optegnelser som Embedslægens anfører. Det fremgår fint af handleplanerne for de kroniske sygdomme, hvilke aftaler der er lavet med behandlende læge. Centersygeplejersken er med i plejen hos beboere, hvor der skal ydes en særlig indsats. Den ene sygeplejerske er ved at afslutte diplomuddannelse i Demens og den anden har psykiatrisk erfaring. Det er Tilsynets oplevelse, at denne faglighed er til stor gavn for beboere og medarbejdere. Det er tydeligt, at stedet fortsat har stor opmærksomhed på genoptræning eller den vedligeholdende træning, hvor beboeren bevarer sine dagligdags funktioner. Område Nord i Slagelse har ansat en ergoterapeut, som indtil det nye plejecenter åbner, har faste dage på Plejecenteret Skovvang. Og det fremgår tydeligt i interview med medarbejdere og leder, at denne kapacitet gør en positiv forskel for beboeren og de frontmedarbejdere, som hver dag skal bistå beboeren. Det lever fint op til Udviklingsaftalen om forebyggelse og aktiv omsorg. Og dette arbejde glæder Tilsynet sig til at se i handleplanerne. Stedet har valgt at have husassistenter til den praktiske hjælp hos beboerne. Dette afspejler en tydelig øget opmærksomhed på beboernes behov for samvær, gåture og andre aktiviteter som kræver medarbejderens opmærksomhed. Og i interview med medarbejderne fremkommer det klart, at det gør en stor forskel. Samtidig tilkendegives det, at husassistenterne er meget opmærksomme på, om den enkelte beboer har ressourcer til at evt. at tørre støv af. Dette finder Tilsynet rigtig godt. Ledelsen tilkendegiver sin klare forventning til måltidernes afvikling. Den varme mad produceres i et produktionskøkken med tilknytning til Skovvang. Der serveres smørrebrød til frokost, som smøres med det pålæg som beboeren ønsker. Og de beboere som kan smøre selv, får angiveligt mulighed for dette. Den varme mad serveres om aftenen. Det tilkendegives, at maden serveres i fade, så beboeren på den måde har mulighed for frit at vælge. Denne valgfrihed foregår angiveligt også omkring morgenmaden. Det er tydeligt i interview med medarbejderne, at de er bekendte med ledelsens forventning, og Tilsynet er meget tilfreds med denne tydelighed, som beboeren profiterer af. Tilsynet vil anbefale, at denne gode indsats beskrives på hjemmeside og Tilbudsportal. Det oplyses til Tilsynet, at traditioner håndhæves og fejres. Pårørende inviteres til mad til højtiderne, og ungdomsklubben kommer hvert år til Lucia optog. Der forefindes flere relevante og brugbare handleplaner, som har en fin sammenhæng med døgnrytmeplanen. Tilsynet vil dog anbefale, at evalueringen af handleplanerne struktureres, så uaktuelle handleplaner afsluttes. Det tilkendegives fra leder og medarbejdere, at der er et fint samarbejde med demenskonsulenterne, som bidrager med deres specialviden ved behov, herunder udarbejdelse af socialpædagogiske handleplaner. Løbende dokumentation af det informerede samtykke eller videregivelse 8

9 af personfølsomme oplysninger foreligger i tilstrækkelig grad, så det lever op til lovens forventninger. Tilsynet anbefaler dog, at stedet fortsat har opmærksomhed, at det dokumenteres fra situation til situation. Det er Tilsynets vurdering, at der i Plejecentret er bevidsthed om kravet om en enstrenget dokumentation. Det tilkendegives, at der er klare og definerede mål og formål med den centrale visitering til aflastningsboliger. Der er sygefravær på 5,2%, hvilket Tilsynet finder flot. Der er procedure for indkaldelse til fraværssamtale i forbindelse med sygefravær, og denne procedure er kendt for de medarbejdere Tilsynet talte med. Det er tydeligt for Tilsynet i interviewene med medarbejderne, at stedet er et godt sted at være. At der tages hånd om alle medarbejdere og at ledelsen er god til at inddrage og informere om det der er relevant at vide. I svære situationer er der mulighed for supervision af ekstern psykolog, som også bruges i forbindelse med svære samtaler, hvis medarbejderne ønsker dette. Nødkald/servicekald Beboerne visiteres til nødkald. Det tilkendegives, at systemet er et gammelt system. Det betyder, at hvis flere beboere kalder på samme tid, står de kø uden at vide det. Medarbejderne ved ligeledes ikke hvor mange der kalder. Der er ikke en nedskrevet forventning til responstiden på kald, men de medarbejdere Tilsynet talte med tilkendegav, at nødkaldene besvares så hurtigt som det er muligt. Instrukser og vejledninger Der forefindes gode lokale faglige instrukser og vejledninger som er dækkende for stedet. Det er centersygeplejerskerne, der har ansvaret for disse instrukser og vejledninger, og det er Tilsynets opfattelse, at disse bliver brugt. Der forefindes få fælles faglige instrukser for plejecentrene i Slagelse, hvilket betyder, at hvert enkelt plejecenter laver egne instrukser. Det er Tilsynets erfaring, at fælles faglige instrukser kan sikre fælles retning og dermed ensrette kvaliteten i den leverede ydelse. Der forefindes et introduktionsprogram for nyansatte og vikarer, hvilket Tilsynet vurderer godt! Beboer økonomi Det er helt tydeligt for Tilsynet, at Plejecenteret arbejder efter den af Slagelse Kommunes centrale udarbejdede administrationsaftale. Der laves aftaler med beboer eller værge om disponering af beboernes lommepenge. Tilfredshed med ydelser Det tilkendegives fra ledelsen, at pårørende og beboere til enhver tid kan bede om samtale med ledelsen. Det er gennem observation og samtaler med beboerne tilsynets vurdering, at der er generel tilfredshed med de ydelser (pleje, omsorg, praktisk hjælp og forplejning), der leveres. Tilsynet oplever rengøringsstandarden ved besøget som værende tilfredsstillende. Hverdagsrehabiliterende 9

10 I de 5 kontrollerede journaler, er der ikke konsekvent beskrevet overvejelser eller stillingtagen til de funktioner og vaner som beboerne havde inden indflytning på plejecenteret. Tilsynet mangler en dokumenteret faglig vurdering af muligheden for rehabilitering hos den enkelte borger. Aktiviteter/ frivillige Plejecenteret Skovvang har ikke mange frivillige. Det har dog ledelsens bevågenhed, og det tilkendegives fra ledelsen, at der skal gøres en ihærdig indsats på dette område. Der er et bruger/pårørenderåd med repræsentanter fra beboere, pårørende og ældreråd. Lederen tilkendegiver, at det er svært at få rekrutteret medlemmer til bruger/pårørenderådet. Der er forsøgt flere tiltag for at rekruttere, dog uden det store held. Det oplyses fra ledelsen, at pårørende meget gerne vil hjælpe i forbindelse med arrangementer i huset. Udover ovenstående beskriver lederen et rigtig godt samarbejde med Røde Kors, hvor stedet profiterer af besøgsvenner og vågekoner. Plejecenter Skovvang har en Aktivitetsmedarbejder 3 dage om ugen samt nogle medarbejdere i flexjob. Det er tydeligt for Tilsynet, at stedets beboere profiterer meget af denne opmærksomhed. Aktiviteterne er forskellige og bredt repræsenteret med bl.a. gudstjeneste, bankospil, sjov motion, herreklub, kaffeklubber for damer. En af aktiviteterne har fået tilskud fra Trygfonden. Aktivitetsmedarbejderen skal på inspirationstur til et plejehjem i København med henblik på evt. at etablere Wellness som en del af aktivitetsudbuddet på plejecenteret. Plejecenteret har en bus, som bruges aktivt til alle formål hvor beboerne kan synes at profitere af en tur. Der køres bl.a. til genbrugspladsen, en tur med pårørende med kaffekurv, og aftenture med beboere der har brug for adspredelse. Denne tilgang til aktiviteter og pædagogiske tiltag bifalder Tilsynet. Der er etableret en obligatorisk aktivitetspakker som beboerne bidrager til med et symbolsk beløb for hvilket der bidrages til musik og underholdning hen over året. Det er ikke tydeligt for Tilsynet, hvor der i dokumentationen beskrives dialogen med borgeren og evt. pårørende om aktiviteter inden indflytningen og dermed hvilke aktiviteter der kunne være meningsskabende for den enkelte efter indflytningen. Tilsynet efterlyser, at der i den skriftlige journal er en udveksling af observationer og dialog omkring udviklingen hos den enkelte beboer. Dialog og medinddragelse Tilsynet oplever en god tone under besøget, hvilket beboere også tilkendegiver. Referatet fra bruger/pårørenderådsmøder udleveres til hver enkelt beboer. Ligeledes offentliggøres referatet i det udmærkede beboerblad Skovvangs Tidende, som udkommer 1 gang i kvartalet samt på plejecenterets hjemmeside. Det tilkendegives at, beboerne har medbestemmelse på tøjvalg, mad og madplaner for både den kolde og varme mad. Medarbejdere og medarbejderudvikling Tilsynet har interviewet 7 medarbejdere i forbindelse med besøget. 10

11 Interviewet var mærkbart præget af en åbenhed og engagement til arbejdet og arbejdspladsen. Det tilkendegives, at der er ganske lidt udskiftning af personalet og sygefraværet er lavt. Ledelse og medarbejdere tilkendegiver, at der er de kompetencer til stede som kan løfte den plejemæssige opgave til denne gruppe beboere. Der afvikles medarbejderudviklingssamtaler i indeværende år hvor ledelsen vil danne sig et billede af behovet for kompetenceudvikling. Det fremgår tydeligt af interviewet med medarbejderne, at de føler, at ledelsen kender deres kompetencer og hvis de har særlige kompetencer, bliver disse brugt. Af særlige kompetencer kan nævnes; forflytningsvejledere, ble-ansvarlig og praktikvejledere for social og sundhedsassistent-elever, Social og Sundhedsassistenterne afholder møde med Centersygeplejerskerne hver anden måned, og hver uge afholdes teammøde i den enkelte afdeling hvor centersygeplejersken også deltager. Her drøftes faglige udfordringer og temaer. De medarbejdere som Tilsynet talte med, tilkendegav stor tilfredshed med samarbejdet med centersygeplejersken, som også underviser resten af medarbejdergruppen i forhold til særlige problemstillinger. Centersygeplejersker og leder holder møder hver 14.dag, hvor der udveksles informationer og drøftes problemstillinger. Dette fungerer godt efter centersygeplejerskernes udsagn. Centersygeplejerskerne har møder med øvrige centersygeplejersker i Område Nord hvert kvartal. Her drøftes faglige problemstillinger og med deltagelse af ledelse til at træffe eventuelle ledelsesbeslutninger. Det oplyses, at det er Social og Sundhedsassistenter som har ansvaret for at opkvalificere Social og sundhedshjælperne. Der afholdes supervision efter behov. Og her benyttes ekstern supervision. Der holdes fælles personalemøder 1 gang om måneden. Ellers er der morgenmøde hver morgen i de to enheder. Og det fremkommer i interview med medarbejderne, at de savner følelsen af at være 1 medarbejdergruppe, men mere på det personlige plan. Rent fagligt er medarbejderne tilfredse med organiseringen af huset. Det tilkendegives at alle medarbejdere dokumenterer i den elektroniske journal. Der er overlap fra dagvagt til aftenvagt i form af forskudte arbejdstider. Dette tiltag lever fint op Udviklingsaftalen om nye organisations og samarbejdsformer, hvor beboernes behov og ressourcer tilgodeses. Retssikkerhed, inddragelse og dialog Det er tilsynsenhedens opfattelse / indtryk, at der generelt i dagligdagen sker en tilfredsstillende og god inddragelse af beboere og pårørende, og at dette sker i en respektfuld tone. Der har ikke været behov for besøgsrestriktioner siden sidste kommunale tilsyn. Magtanvendelse Området er klart i samtalen med leder. Medarbejdernes udsagn viser også vished om området. Der er ingen der har alarm eller pejlesystemer, og der er ganske få beboere hvor det er nødvendigt med magtanvendelse i forbindelse med hygiejne situationer. 11

12 Det fremgår i samtalerne med leder, sygeplejersker og medarbejdere, at der er et fint samarbejde med demenskonsulenten omkring de faglige udfordringer der er i plejen til borgere med brug for særlig indsats. Dette har og vil fortsat øge bevidstheden om administrative forpligtelser ved forebyggelse af magtanvendelse og dokumentation af den samlede indsats. UTH Leder og medarbejdere tilkendegiver, at der indberettes utilsigtede hændelser, og at området og indberetningerne har en vis bevågenhed på personalemøder. Det er centersygeplejerskerne der indberetter fra hele huset, og det giver dem et godt overblik over, hvor det er der er behov for opmærksomhed. Det er Tilsynets oplevelse efter interview med medarbejderne, at der indberettes på andre områder end medicin, og Tilsynet håber at denne udvikling fortsætter. Det tilkendegives, at der er en central sagsbehandler i Slagelse Kommune. Man kunne overveje, at sagsbehandlingen sker så decentralt som muligt, da erfaringen viser, at læringsprocessen er større jo tættere sagsbehandler er på dagligdagen. Tilbudsportalen Tilsynsenheden kan konstatere, at Plejecenteret er registreret på Tilbudsportalen. Der er opdatering med Embedslægerapport, hvilket Tilsynet finder godt og relevant. Følgende forhold anbefales opdateret: Opdatering af de forskellige ydelser. Der mangler beskrivelse af ydelserne aktivitet og mad. Der mangler optegnelse af hvilke kompetencer ledelsen har. Påbud og anbefalinger Anbefalinger: Tilsynet vil anbefale, at den gode indsats omkring måltidet beskrives på hjemmeside og Tilbudsportal. Evalueringen af handleplaner struktureres, så uaktuelle handleplaner afsluttes. Fortsat opmærksomhed på den løbende dokumentation af det informerede samtykke eller videregivelse af personfølsomme oplysninger. En øget dokumenteret faglig vurdering af muligheden for rehabilitering hos den enkelte beboer. At der i den elektroniske journal sker en udveksling af observationer og dialog omkring udviklingen hos den enkelte beboer. Sagsbehandlingen i UTH systemet sker så decentralt som muligt, da erfaringer viser, at læringsprocessen er større jo tættere sagsbehandler er på dagligdagen. At opdatere tilbudsportalen med de ovenfor beskrevne forhold. 12

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Hørup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den25. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Fonden Villaen Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Bernadottegården Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 8. oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt

Læs mere

Friplejeboligerne Kildehaven

Friplejeboligerne Kildehaven Friplejeboligerne Kildehaven Tilsynsrapport uanmeldte og anmeldte tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse... 4 Datoer

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10.

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014

Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Plejecenter Bertram Knudsens Have - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 1. oktober 2014 på plejecenter Bertram Knudsens Have. Data vedrørende plejecentret

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 SOCIALE OG KULTURELLE

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Kristiansminde Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 30. juni 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere