LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT"

Transkript

1 LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

2

3 INDHOLD Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE i teori og praksis Effekt af LOKE Social Kapital Fair Proces Leadership Pipeline Relationel Koordinering Hvis I vil vide mere Referencer 3

4 4

5 FORORD Kære ledelser i Børn og Unge Velkommen til LOKE, et nyt ledelsesudviklingsprogram i Børn og Unge. LOKE er et af svarene på nye krav til ledelse. Krav, som vi også mærker i vores skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomstilbud. Som ledelse skal man i dag kunne navigere målrettet i en stadig mere kompleks og foranderlig virkelighed, der stiller krav til at udvikle kvaliteten i kerneopgaven, sideløbende med effektiviseringer. Målet med LOKE er at udvikle ledelsesteam på skolerne, i dagtilbuddene og i fritids- og ungdomstilbuddene til i stadig højere grad at udnytte det lokale råderum og styrke det fælles fundament, koordinationen og samarbejdet om børn og unges læring og trivsel. Med fokus på det forpligtende mål - Børn og Unge-politikkens vision om at skabe glade, sunde og robuste børn med et højt fagligt niveau - skal LOKE medvirke til at nytænke den fælles ledelsespraksis og ledelse på effekt. Vi håber, at I vil bruge LOKE som øvebane og forankre læringsprocessen i jeres egen hverdag. Målet er at skabe et løft lokalt - og et fælles løft med varig effekt i vores organisation. Jeg ønsker jer et godt forløb. Med venlig hilsen Nils Petersen, direktør i Børn og Unge, Aarhus Kommune 5

6 LOKE - ny uddannelse for ledelser LOKE er et nyt praksisnært uddannelsesprogram for ledelse i Børn og Unge i Aarhus Kommune. Uddannelsesprogrammet skal supplere organisationens øvrige ledelsesudviklingsindsatser og den enkelte leders kompetenceudvikling på diplom- eller masterniveau. LOKE er rettet mod hele 0-18 års området og fokuserer på ledelsesteamet og dets opgaver inden for organisationsledelse, kommunikationsledelse og effektledelse. Heraf navnet LOKE, som står for: Ledelse Programmet skal inspirere til og understøtte god ledelse Organisation Programmet skal understøtte ledelsen i at udnytte det lokale råderum og bedrive ledelse tæt på praksis Kommunikation Programmet skal bidrage til god kommunikation. Fx i ledelsesteam og det tværfaglige samarbejde effekt Programmet skal understøtte forankring og ændret adfærd - også efter programmets afslutning Ledelse, Organisation, Kommunikation og Effekt er fire nøgleord og gennemgående pejlemærker i LOKE. Tilsammen danner de en målestok for, om uddannelsesprogrammet når sine mål. LOKE er også navnet på en figur i den nordiske mytologi - halvt gud og halvt jætte - der med sin intelligens, uforudsigelighed og mangetydighed symboliserer kraften i gensidig afhængighed og samarbejde. Denne pjece vil beskrive LOKE s overordnede rammer og indhold og kort fortælle, hvordan LOKE har sit afsæt i og hænger sammen med Børn og Unges fælles fundament for ledelse og samarbejde. 6

7 7

8 8

9 Bag om LOKE Nye mål og krav på børne- og ungeområdet betyder stigende forventninger til ledelse, der kan lede på effekt. Det medfører, at ledelse i højere grad skal basere sig på et datainformeret grundlag. Ledelsen skal altså kunne forholde sig systematisk til børn og unges læring. Både folkeskolereformen, erhvervsskolereformen og den nye struktur for fritids- og ungdomsområdet indeholder disse nye mål og krav, hvor alle børn og unge skal blive så dygtige som de kan, betydningen af deres sociale baggrund skal mindskes, og de skal trives undervejs. Desuden har Aarhus Byråd besluttet, at Børn og Unge skal have fælles mål for de 0-6-årige børns trivsel, læring og udvikling. Foruden det store fokus på effektledelse er der også en øget opmærksomhed på at kunne lede tværfagligt samarbejde fx omkring kravene vedrørende understøttende undervisning, den åbne skole og tidlig indsats. LOKE skal understøtte og inspirere ledelsen til at komme de nye mål og krav i møde. Det skal ske ved at kvalificere ledelsens teamsamarbejde, arbejdet med effektledelse og det tværfaglige arbejde i et 0-18 års perspektiv. Deltagere i LOKE I LOKE deltager områdechefer og de enkelte organisationers ledelsesteam. Ledelsesteamet kan i det lokale arbejde med LOKE vælge at integrere medarbejdere, der varetager særlige opgaver - for eksempel inklusionsvejledere og teamkoordinatorer. Deltagerne i det lokale arbejde med LOKE afhænger altså af den enkelte organisations organisering og behov. I første runde af LOKE deltager skolernes ledelser på grund af skolernes aktuelle arbejde med Folkeskolereformen og som følge af tildelte midler fra Undervisningsministeriet til skoleledelsesudvikling. Det betyder, at alle skoleledelsesteam skal på uddannelse i 2015/16, og dagtilbudsledelser og FU-ledelser skal på uddannelse i 2016/17. 9

10 LOKE i teori og praksis Teori Ledelse er en kompleks størrelse, der består af flere ledelsesfaglige veje til kvalificering af kerneopgaven. Derfor er den teoretiske ramme for uddannelsesprogrammet sammensat af flere ledelsesteorier. Følgende teoretiske ramme er valgt som fælles grundviden og begrebsapparat i LOKE. Pædagogisk ledelse Funderet i teorien om instruerende ledelse 1, der omhandler ledelse af kerneopgaven delegeret ledelse Funderet i teorien om distribueret ledelse 2, der omhandler organisatorisk ledelse Visionsledelse Funderet i teorien om den transformative ledelse 3, der omhandler ledelse gennem visioner, mål og værdier, som skaber fælles mening, motivation og øget engagement Procesledelse Funderet i teorien om ledelse som funktion 4, der omhandler effekt af kommunikation Form LOKE baserer sig på aktionslæringsprincipper, hvor faglige oplæg, ud fra den nyeste viden, giver inspiration og danner grundlag for en fælles grundviden. Med afsæt i den fælles viden vil de enkelte ledelsesteam reflektere, træne, netværke og videndele. Her handler det om at være tæt på praksis og skabe udvikling eller understøtte en igangværende udvikling. 10

11 INDHOLD og FORLØBSoversigt Indholdet for skoleledelserne og områdecheferne i 2015/16 ser således ud: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 KICK OFF Formål ejerskab første skridt data Feedback Praksis Team data Feedback Praksis Team data Feedback Praksis Team data Feedback Praksis Team NÆSTE SKRIDT Synliggørelse af læring Fase 1: Uge Hovedtema: Datainformeret ledelse Fase 2: Uge 39-1 Hovedtema: Praksisnær ledelse Fase 3: Uge 1-12 Hovedtema: Teamledelse Fase 4: Uge Hovedtema: Feedback og sparring Fælles KICK OFF 17/3-15 LOKE UNI LOKE UNI Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 LOKE UNI LOKE UNI Næste skridt 31/8-16 Skoleledelse Sparring Team møde Sparring Team møde Sparring Team møde Sparring Team møde Sparring Team møde Sparring Team møde Sparring Team møde Skoleleder Sparrings nætværk Sparrings nætværk Sparrings nætværk Sparrings nætværk Områdechefer Seminar Seminar Seminar Seminar Individuel Individuel Individuel supervision supervision supervision Individuel supervision Ledelsessparring Ledelsessparring Ledelsessparring Ledelsessparring Ledelsessparring Ledelsessparring Ledelsessparring Seminar 11

12 Effekt af LOKE LOKE er iværksat for at kvalificere ledelsesfaglige tiltag, der bidrager til børn og unges læring og trivsel. Konkret Effektmålene for LOKE er ledelse, der: Skaber et ledelsesfagligt læringsmiljø Samskaber gennem fælles refleksion og prioritering Understøtter arbejdet med organisationens strategiske arbejde gennem: Ledelsesstruktur og - organisering Fælles mål og medarbejdermotivation Opfølgning og evaluering LOKE bliver evalueret af en ekstern evaluator, som både kvantitativt og kvalitativt vil evaluere ledelsernes læringsprogression, samt hvilken effekt uddannelsesprogrammet har generelt. Generelt Overordnet skal LOKE understøtte og inspirere ledelse til at nå målene i Børne- og Unge-politikken og i de fire faglige strategier, der danner grundlag for konkrete mål for børn og unges læring, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde. LOKES afsæt er desuden Børn og Unges fælles fundament for ledelse og samarbejde. Det bygger på: Social kapital Leadership Pipeline Relationel Koordinering Fair Proces I det følgende vil de fire begreber blive udfoldet og relateret til LOKE. 12

13 13

14 afsættet for LOKE Fælles fundament for ledelse og samarbejde i Børn og Unge - fire vigtige hjælpeværktøjer for deltagerne i LOKE: Social kapital Fair Proces Leadership Pipeline Relationel Koordinering 14

15 Social Kapital Social Kapital 5 er et centralt begreb for organisationer, der arbejder med at udvikle kvaliteten i kerneopgaven og trivslen på arbejdspladsen. Arbejdspladsens sociale kapital dækker over ledelsens og medarbejdernes evne til i fællesskab at løse den kerneopgave, de er sat i verden for at løse. For at kerneopgaven kan løses, er det vigtigt, at der på arbejdspladsen er et godt samarbejde og en høj grad af tillid og retfærdighed. De tre begreber udgør kernen i arbejdet med at udvikle arbejdspladsens sociale kapital. Samarbejdet om kerneopgaven Det kræver et fælles mål, hvis ledelse og medarbejdere skal samarbejde om kerneopgaven og øge opgaveløsningens samlede kvalitet og effektivitet samt jobtilfredshed og trivsel hos de ansatte. Samtidig kræver det et fælles sprog og viden samt gensidig respekt for hinandens forskellige fagligheder og bidrag til løsning af kerneopgaven. Tillid Tillid handler om, hvorvidt man kan regne med hinanden. På en arbejdsplads indebærer det især at: Medarbejdere har tillid til kollegaer og ledere Medarbejdere har tillid til, at ledelse udøves for at varetage det fælles bedste Ledelsen afgiver kontrol til medarbejderne i forventning om, at medarbejderne gør deres bedste for at løse arbejdsopgaverne Tillid kan ikke kræves, men opbygges over tid. Tillid kan styrkes ved at: Udvise konsistent adfærd: Man handler gennemskueligt og forklarligt Udvise integritet: Man gør, hvad man siger, og siger hvad man gør Uddelegere kontrol: Man udviser selv tillid ved at give beslutningskompetence til andre Demonstrere lydhørhed: Man lytter til andres synspunkter og tager dem seriøst 15

16 Retfærdighed Retfærdighed er defineret som medarbejdernes oplevelse af retfærdighed hos ledelsen. Medarbejdernes oplevelse af retfærdighed kan styrkes ved at sikre, at der gøres brug af fair processer på arbejdspladsen. Retfærdighed eller fair processer skal gennemsyre den daglige drift. Retfærdighed bliver dog i særlig høj grad vigtig, når arbejdspladsen står foran store forandringer eller når der opstår konflikter på arbejdspladsen. Oplever medarbejderne retfærdighed i ledelsens magtudøvelse, udvikler de selvværd som et betydningsfuldt medlem af fællesskabet og føler sig respekteret og anerkendt. Dette øger trivslen og lysten til at bidrage til løsningen af kerneopgaven. Derfor arbejder Børn og Unge med Social Kapital En høj Social Kapital har betydning for kvaliteten og effektiviteten i det arbejde, der udføres på Børn og Unges arbejdspladser - blandt andet gennem betydningen for arbejdsmiljøet og den generelle trivsel. En høj social kapital på arbejdspladsen ruster også arbejdspladsen til at håndtere forandringer. Derfor arbejder arbejdsmiljøgrupperne i Børn og Unge aktivt med at udvikle og vedligeholde arbejdspladsens sociale kapital. Sådan arbejder Børn og Unge med Social Kapital i LOKE Med kerneopgaven som omdrejningspunkt sætter LOKE fokus på ledelse som én blandt flere katalysatorer, der bidrager til børn og unges læring og trivsel. LOKE bygger på og understøtter den gensidige respekt for fagligheder - både mellem de forskellige ledelsesfunktioner og mellem ledere og medarbejdere. LOKEs udgangspunkt er ledelsesteamet, hvor samarbejdet skal bidrage til at udvikle en samskabende ledelse, der med fælles mål, værdier og sprog kan understøtte tillid og retfærdighed og dermed høj kvalitet i indsatsen på arbejdspladsen. 16

17 17

18 Fair Proces Fair Proces 6 er en tilgang til arbejdet med forandringer. Med Fair Proces involveres medarbejderne sådan, at de både bidrager til forandringen og tager ejerskab til den. Fair Proces er en metode til at udvikle en organisation fra A til B, samtidig med at man undervejs udvikler den sociale kapital i organisationen. En vigtig pointe er, at medarbejdere kan blive modstandere eller medskabere af forandringen alt afhængig af, hvordan lederen griber processen an. Fair proces handler derfor om, at skabe en proces, der: Skaber ejerskab til formålet med forandringen Skaber mening og indre motivation, så medarbejderne handler på nye måder Involverer medarbejderne i hurtig udvikling og afprøvning af løsninger Skaber hyppige fremskridt i forhold til det overordnede mål, som skal realiseres Ved alle forandringer er der vilkår, som ikke er til diskussion. Det er vigtigt, at ledelsen fra begyndelsen og undervejs er tydelig og gennemsigtig om, hvad der ikke kan ændres på. Omdrejningspunktet i Fair Proces er begrebet procesretfærdighed. Pointen i begrebet er, at måden hvorpå en medarbejder er blevet involveret bliver oplevet som retfærdig. Procesretfærdighed er noget andet end resultatretfærdighed, som handler om at en afgørelse, belønning eller resultat bliver oplevet som retfærdig. Når processer er retfærdige, vil resultatet sandsynligvis også opleves som retfærdigt. Oplevelsen af procesretfærdighed har afgørende betydning for, hvorvidt medarbejderne bliver medskabere eller modstandere af forandringen og derfor betydning for resultatet af forandringsprocessen. 18

19 Oplever medarbejderne processen som retfærdig, vil det skabe: Tillid til ledelsen Kvalitet i beslutninger og strategier Aktiv og frivillig handling Fair Proces kan illustreres således: Forventningsafstemning Før: Kontekst og vilkår Efter: Konsekvenser Involvering Efterspørge ideer og forslag Fælles drøftelse Forklaring Af valg og fravalg Af rationalet bag beslutningen Ud fra virksomhedens samlede interesser PrOCESSUEL retfærdighed FAIr PrOCES OPLEVELSER: At blive værdsat som menneske At blive respekteret for sin viden At blive taget alvorligt HOLDNING: Tillid til ledelsen Forpligtelse overfor beslutningen HANDLING: Aktiv og frivillig deltagelse 19

20 Figuren på forrige side illustrerer, at Fair Proces virker, fordi den imødekommer to grundlæggende former for anerkendelse: følelsesmæssig anerkendelse Mennesker søger anerkendelse for deres værdi, ikke som arbejdskraft, personale eller menneskelige ressourcer, men som mennesker med ret til at blive behandlet med respekt, værdighed og agtelse uanset hierarkisk niveau intellektuel anerkendelse Mennesker ønsker den anerkendelse, at deres idéer efterspørges og overvejes grundigt, samt at andre har så tilstrækkeligt høje tanker om deres intelligens, at de gider forklare deres tænkning for dem Derfor arbejder Børn og Unge med Fair Proces Børn og Unge arbejder med Fair Proces, fordi det i en foranderlig tid med nye mål og krav til løsning af kerneopgaven, er vitalt at kunne lede processer retfærdigt. Procesretfærdighed skaber positiv dynamik i en organisation således, at der bliver trukket på samme hammel, og implementering af forandringen ikke bliver modarbejdet men udmøntet på en kvalitativ måde. Sådan arbejder Børn og Unge med Fair Proces i LOKE LOKE arbejder med Fair Proces ved at være udviklet i en samskabende proces, inspireret af begrebet procesretfærdighed i Fair Proces. Interessenter i uddannelsesprogrammet er således, gennem projektorganiseringen, integreret og involveret i udviklingen og vil fortsat blive det. Med blandt andet behovsanalyser og et højt kommunikations- og informationsniveau vil LOKE endvidere bruge værktøjer fra Fair Proces til at skabe mening i den ledelsesmæssige opgave. 20

21 21

22 Leadership Pipeline Leadership Pipeline 7 er en beskrivelse af en organisations forventninger til ledelse på forskellige ledelsesniveauer. Forventningerne til de forskellige ledelsesniveauer bliver beskrevet i forhold til: arbejdsværdier Det vi opfatter som vigtigst, og dermed kommer i centrum for vores indsats Prioriteter De tidsrammer, der styrer hvilke opgaver, vi prioriterer færdigheder De færdigheder, der er nødvendige for at kunne udfylde vores ansvarsområder For hvert af de tre områder er der otte vigtige kompetencefelter. Politisk tæft Være rollemodel Faglig ledelse Navigere på den offentlige scene de otte kompetencefelter Kommunikative kompetencer Procesledelse Strategi arbejde Skabe ledelsesrum 22

23 Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, dt-leader, FU-leder Børn og Unges Leadership Pipeline har 5 ledelsesniveauer. Pipelinen beskriver ledelse i kernedriften på skolerne, i dagtilbuddene og på FU-området samt de øverste chefniveauer. direktør Leder af ledere -- områdechef, FU-chef Leder af medarbejdere Medarbejder 23

24 Derfor arbejder Børn og Unge med Leadership Pipeline Leadership Pipeline tilbyder en systematisk måde at arbejde med ledelse på. Med en Leadership Pipeline bliver der skabt overblik over organisationens ledelsesniveauer, forskelle og sammenhænge mellem de værdier, prioriteter og færdigheder, som skal kendetegne de forskellige ledelsesniveauer. Hermed kan Leadership Pipeline bidrage til at skabe tydelighed i forventningerne til god ledelse og få ledelse på flere niveauer til at spille konstruktivt sammen. En Leadership Pipeline giver anledning til at drøfte, hvad god ledelse er og derigennem få udviklet et fælles sprog om og en fælles forståelse af god ledelse. God ledelse er afhængig af, hvad der ledes. Leadership Pipeline tydeliggør at forudsætningerne for succes er forskellige i de forskellige ledelsesfunktioner. Den viser også, hvor funktionerne hjælper hinanden med at lykkes, samtidig med at der bliver skabt sammenhæng og interaktion i ledelse både horisontalt og vertikalt i organisationen. Med pipelinen bliver der sat fokus på at sikre den rette ledelsesudvikling på forskellige ledelsesniveauer, og det ligger både implicit i pipelinetænkningen og eksplicit i beskrivelserne at en vigtig ledelsesopgave er, at lederne hele tiden arbejder med at udvikle de ledere, der refererer til dem, og hjælper dem til at bevæge sig op i organisationen, når det er relevant. Sådan arbejder Børn og Unge med Leadership Pipeline i LOKE Leadership Pipeline og LOKE hænger nøje sammen, idet LOKE tager afsæt i ledelseslinjen i Børn og Unge, fra områdechefer til de enkelte ledere i organisationernes ledelsesteam. Undervejs i uddannelsesforløbet bliver det essentielt at få defineret ledernes opgaver for at få overblik over, hvem der gør hvad, og hvordan teamets medlemmer spiller hinanden gode for at lykkes. 24

25 25

26 Relationel Koordinering Relationel Koordinering 8 er en videreudvikling af Social Kapital. Begrebet relationel koordinering beskriver koordineringen og kommunikationen, der foregår i arbejdsprocesser på tværs af faglige funktioner, faggrupper, afdelinger, teams og organisationer. Fokus er på arbejdsrelationernes effektive koordinering ved løsningen af kerneopgaven. Når der foregår relationel koordinering, kan den enkelte medarbejder se sin egen opgaveløsning ind i den store opgaveløsning. Jody Gittell er kvinden bag den evidensbaserede teori om relationel koordinering. Hun dokumenterer, at fundamentet for en god tværgående organisatorisk arbejdsproces består af syv egenskaber. De syv egenskaber har signifikant betydning for medarbejdernes produktivitet, kerneopgavens kvalitet og arbejdsglæden. Gittell deler disse syv egenskaber op i henholdsvis koordinering (relationer) og kommunikation. KOORDINERING (Relationer) fælles mål Medarbejderne skal have et fælles overordnede mål på tværs af funktioner og team. På den måde er den enkelte medarbejder i stand til at vurdere betydningen af egen indsats. Det bliver samtidig tydeligere, hvordan medarbejderne kan hjælpe hinanden med at nå målet fælles viden Medarbejderne skal have en høj grad af viden om hinandens opgaver. Når medarbejderne ved, hvordan deres egen opgaveløsning passer ind i andres opgaveløsning, giver det en forståelse af betydningen af at ændre egen opgaveløsning gensidig respekt Medarbejderne skal have gensidig respekt for kollegaernes faglighed, arbejdsfunktioner og bidrag til den fælles opgaveløsning. Det er med til at styrke relationerne, og gør at den enkelte medarbejder føler sig som en del af helheden og føler sig motiveret til videndeling og koordinering af opgaveløsningen 26

27 Kommunikation hyppig Kommunikation skal være informativ og hyppig for at bygge relationer op og styrke tilliden blandt medarbejderne rettidig Men kommunikation kan jo desværre godt være hyppig og samtidig være af en dårlig kvalitet, for eksempel hvis den mangler rettidighed, eller hvis det går hen og bliver videndeling for videndelingens skyld Præcist Samtidig er det væsentligt, at kommunikationen er nøjagtig og koncentreret i den forstand, at medarbejderne kan handle klogt ud fra det i forhold til deres opgaveløsning Problemløsende For at øge den relationel koordinering fremhæver Gittell betydningen af at skabe en problemløsende og fremadrettet kommunikation, frem for en bagudskuende og fingerpegende kommunikation Gittell fremhæver, at Relationel Koordinering udløser den sociale kapital, der findes latent i organisationen. - Samarbejde om kerneopgaven relationer Hyppig Rettidig Præcis Problemløsende Fælles mål Fælles viden gensidig respekt Kommunikation 27

28 Derfor arbejder Børn og Ungemed Relationel Koordinering De konstante krav til større effektivitet og bedre kvalitet for færre ressourcer i den offentlige sektor stiller samtidig krav til medarbejdernes effektivitet og samarbejde. Relationel Koordinering giver konkrete og veldokumenterede bud på, hvordan Børn og Unge som organisation skal arbejde for at sikre højere produktivitet, højere kvalitet og samtidig øge medarbejdernes jobtilfredshed. Gittell foreslår at der etableres arbejdsprocesser, der understøtter Relationel Koordinering. Et konkret eksempel herpå er Børn og Unges fokus på 0-18 års perspektivet. Her er det som organisation essentielt at sikre gode overgange og godt samarbejde. I praksis kan det betyde, at lokaldistrikter har hyppige koordineringsmøder og overgangsmøder. Det er gavnligt at arbejde med Relationel Koordinering i alle organisationer, men er især udbytterigt for organisationer med arbejdsprocesser, der er kendetegnet ved et højt niveau af uforudsigelighed, gensidig afhængighed mellem fagprofessioner og tidspres. Sådan arbejder Børn og Unge med Relationel Koordinering i LOKE LOKE arbejder med Relationel Koordinering ved at være en målrettet uddannelse med bestemte pejlemærker. Det betyder, at ledelse i LOKE-regi har et fælles overordnet mål at arbejde for, på tværs af funktioner og teams. Den fælles teoriramme bidrager til, at den enkelte leder og ledelsesteam har mulighed for at vurdere, om egen og fælles indsats hjælper til at opfylde målet. Idet LOKE er et uddannelsesprogram i et 0-18 års perspektiv, betyder de fælles mål for uddannelsesprogrammet desuden, at dagtilbud, skoler og FU får et fælles sprog for ledelse, som kan bruges på fx områdeledermøder. 28

29 HVIS I VIL VIDE MERE... Vi glæder os til og ser frem til det kommende samarbejde i LOKE. Hvis I vil vide mere, kan I finde LOKE på BUportalen under ledelse på følgende link: Vel mødt. 29

30 REFERENCER 1 Robinson, V. (2011): Student-centered Leadership. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc. 2 Robinson, V. (2011): Student-centered Leadership. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc. 3 Andersen, L. B. (2013): Transformations- og transaktionsledelse i offentlige organisationer. København S: Administrativ debat. 4 Andersen, F. B. (2013): Ledelse af ledelse - når ledelse bliver til anden ordens ledelse. Aarhus: CLOU VIA UC og Andersen N. Å. & Pors, J. (2014): Velfærdsledelse - imellem styring og potentialitet. København: Hans Reitzels Forlag. 5 Olesen, K. G., Thoft, E., Hasle, P. & Kristensen, T. S. (2008): Virksomhedens sociale kapital, Hvidbog. København: Arbejdsmiljørådet. 6 Vestergaard, B. (2013). Fair Proces. Fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger. 1. udgave. Aalborg: Forlaget FAIR PROCES og Bo Vestergaard 7 Dahl, K. & Molly-Søholm, T. (2012): Leadership Pipeline i den offentlige sektor. 2. udgave. København K.: Dansk Psykologisk Forlag. 8 Gittell, J. H. (2010): Relationel Coordination: Guideline for Theory, Mesurement and Analysis. Research paper. Bradeis University. 30

31

32 UDGIVET AF: AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, HRKT - MARTS 2015

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 16 20 23 27 31 34 Forord LOKE - udviklingsprogram for ledelser Deltagere i LOKE LOKE i teori og praksis

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Kære læsere, Da jeg ved udgangen af 2015 sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børneog ungepolitik, var jeg stolt. Stolt,

Læs mere

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen AM 2010 d. 8. november 2010 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro Indhold: Hvad er social kapital? Lidt begrebsgymnastik

Læs mere

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder SU og produktivitet d. 30. marts 2011 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro 1 Social kapital i en virksomhed? De sociale relationer

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave.

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. Vi skal væk fra at tænke i og producere velfærdsydelser som færdige produkter.

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Bo Vestergaard. Diplomuddannelse i ledelse. To hovedteorier bag social kapital. Fair proces og relationel koordinering

Bo Vestergaard. Diplomuddannelse i ledelse. To hovedteorier bag social kapital. Fair proces og relationel koordinering Diplomuddannelse i ledelse To hovedteorier bag social kapital Fair proces og relationel koordinering Bo Vestergaard Gratis artikler på www.fairproces.dk Udvikler og skriver teori om social kapital NY BOG

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

Til august vil LOKE programmet blive præsenteret for dagtilbudslederne på områdeledermøder/monofaglige møder.

Til august vil LOKE programmet blive præsenteret for dagtilbudslederne på områdeledermøder/monofaglige møder. 1 INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE Dagtilbud. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse af aktiviteterne.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere.

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø. - fra strategi til hverdags værdi

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø. - fra strategi til hverdags værdi Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø - fra strategi til hverdags værdi Fokus Vælg på kerneydelserne dit fokus Det vigtigste i en forandring og udviklingsfase, er aldrig strategi, struktur og systemer.

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende TR Årskonference 3. september 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24 afdelinger under nedskæring

Læs mere

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Arbejdslivskonference d. 21. juni 2011 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Indhold: Hvad er social kapital? Social kapital i tal Kerneopgaven

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

LOKE FU programmet vil blive præsenteret på informationsmøder ude i områderne i juni og august.

LOKE FU programmet vil blive præsenteret på informationsmøder ude i områderne i juni og august. 1 INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE FU. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse af aktiviteterne. LOKE FU

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag Aftryk VIA ledelse der inviterer og insisterer Introduktion VIA University College FORORD Ledelsesgrundlag 2 Aftryk VIA ledelse der inviterer

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

INTRODUKTION. Kære LOKE deltager

INTRODUKTION. Kære LOKE deltager INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE for de selvejende dagtilbudsledelser. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Sødalskolen

Lokal udviklingsplan for. Sødalskolen Lokal udviklingsplan for Sødalskolen 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Silkeborgvej...

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Det gode samarbejde hvordan opnås det og hvad er gevinsterne?

Det gode samarbejde hvordan opnås det og hvad er gevinsterne? Det gode samarbejde hvordan opnås det og hvad er gevinsterne? SPARK konference Mandag d. 11. april 2016 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 12-04-2016 DET GODE SAMARBEJDE Samarbejde Kolleger

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION

4F modellen. Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 4F modellen Redskaber og inspiration til teamsamarbejde DAGTILBUD, VERSION 01.2016 Hensigten med folderen Indhold Denne folder indeholder Hjørring Kommunes tilgang til professionelle læringsfællesskaber

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende Teknologisk Institut 3. Laboratorium 12. januar 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner! 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner! 5* i JP Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Kerneopgave Kvalitet Arbejdsmiljø www.regionmidtjylland.dk Vi kommer omkring... Hvorfor og hvordan Trivsel via forstærket fokus på, hvordan vi løser kerneopgaven Hvad har vi gjort?

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Frisættende Ledelse og Fair Proces

Frisættende Ledelse og Fair Proces Frisættende Ledelse og Fair Proces Temadag for arbejdsmiljøgrupperne i Område Øst for Grenåvej v/timo Klindt Bohni og Lykke mose Perspektivgruppen ApS Udvikling af samarbejde, fx kollegial sparring og

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere