LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT"

Transkript

1 LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

2

3 INDHOLD Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE i teori og praksis Effekt af LOKE Social Kapital Fair Proces Leadership Pipeline Relationel Koordinering Hvis I vil vide mere Referencer 3

4 4

5 FORORD Kære ledelser i Børn og Unge Velkommen til LOKE, et nyt ledelsesudviklingsprogram i Børn og Unge. LOKE er et af svarene på nye krav til ledelse. Krav, som vi også mærker i vores skoler, dagtilbud og fritids- og ungdomstilbud. Som ledelse skal man i dag kunne navigere målrettet i en stadig mere kompleks og foranderlig virkelighed, der stiller krav til at udvikle kvaliteten i kerneopgaven, sideløbende med effektiviseringer. Målet med LOKE er at udvikle ledelsesteam på skolerne, i dagtilbuddene og i fritids- og ungdomstilbuddene til i stadig højere grad at udnytte det lokale råderum og styrke det fælles fundament, koordinationen og samarbejdet om børn og unges læring og trivsel. Med fokus på det forpligtende mål - Børn og Unge-politikkens vision om at skabe glade, sunde og robuste børn med et højt fagligt niveau - skal LOKE medvirke til at nytænke den fælles ledelsespraksis og ledelse på effekt. Vi håber, at I vil bruge LOKE som øvebane og forankre læringsprocessen i jeres egen hverdag. Målet er at skabe et løft lokalt - og et fælles løft med varig effekt i vores organisation. Jeg ønsker jer et godt forløb. Med venlig hilsen Nils Petersen, direktør i Børn og Unge, Aarhus Kommune 5

6 LOKE - ny uddannelse for ledelser LOKE er et nyt praksisnært uddannelsesprogram for ledelse i Børn og Unge i Aarhus Kommune. Uddannelsesprogrammet skal supplere organisationens øvrige ledelsesudviklingsindsatser og den enkelte leders kompetenceudvikling på diplom- eller masterniveau. LOKE er rettet mod hele 0-18 års området og fokuserer på ledelsesteamet og dets opgaver inden for organisationsledelse, kommunikationsledelse og effektledelse. Heraf navnet LOKE, som står for: Ledelse Programmet skal inspirere til og understøtte god ledelse Organisation Programmet skal understøtte ledelsen i at udnytte det lokale råderum og bedrive ledelse tæt på praksis Kommunikation Programmet skal bidrage til god kommunikation. Fx i ledelsesteam og det tværfaglige samarbejde effekt Programmet skal understøtte forankring og ændret adfærd - også efter programmets afslutning Ledelse, Organisation, Kommunikation og Effekt er fire nøgleord og gennemgående pejlemærker i LOKE. Tilsammen danner de en målestok for, om uddannelsesprogrammet når sine mål. LOKE er også navnet på en figur i den nordiske mytologi - halvt gud og halvt jætte - der med sin intelligens, uforudsigelighed og mangetydighed symboliserer kraften i gensidig afhængighed og samarbejde. Denne pjece vil beskrive LOKE s overordnede rammer og indhold og kort fortælle, hvordan LOKE har sit afsæt i og hænger sammen med Børn og Unges fælles fundament for ledelse og samarbejde. 6

7 7

8 8

9 Bag om LOKE Nye mål og krav på børne- og ungeområdet betyder stigende forventninger til ledelse, der kan lede på effekt. Det medfører, at ledelse i højere grad skal basere sig på et datainformeret grundlag. Ledelsen skal altså kunne forholde sig systematisk til børn og unges læring. Både folkeskolereformen, erhvervsskolereformen og den nye struktur for fritids- og ungdomsområdet indeholder disse nye mål og krav, hvor alle børn og unge skal blive så dygtige som de kan, betydningen af deres sociale baggrund skal mindskes, og de skal trives undervejs. Desuden har Aarhus Byråd besluttet, at Børn og Unge skal have fælles mål for de 0-6-årige børns trivsel, læring og udvikling. Foruden det store fokus på effektledelse er der også en øget opmærksomhed på at kunne lede tværfagligt samarbejde fx omkring kravene vedrørende understøttende undervisning, den åbne skole og tidlig indsats. LOKE skal understøtte og inspirere ledelsen til at komme de nye mål og krav i møde. Det skal ske ved at kvalificere ledelsens teamsamarbejde, arbejdet med effektledelse og det tværfaglige arbejde i et 0-18 års perspektiv. Deltagere i LOKE I LOKE deltager områdechefer og de enkelte organisationers ledelsesteam. Ledelsesteamet kan i det lokale arbejde med LOKE vælge at integrere medarbejdere, der varetager særlige opgaver - for eksempel inklusionsvejledere og teamkoordinatorer. Deltagerne i det lokale arbejde med LOKE afhænger altså af den enkelte organisations organisering og behov. I første runde af LOKE deltager skolernes ledelser på grund af skolernes aktuelle arbejde med Folkeskolereformen og som følge af tildelte midler fra Undervisningsministeriet til skoleledelsesudvikling. Det betyder, at alle skoleledelsesteam skal på uddannelse i 2015/16, og dagtilbudsledelser og FU-ledelser skal på uddannelse i 2016/17. 9

10 LOKE i teori og praksis Teori Ledelse er en kompleks størrelse, der består af flere ledelsesfaglige veje til kvalificering af kerneopgaven. Derfor er den teoretiske ramme for uddannelsesprogrammet sammensat af flere ledelsesteorier. Følgende teoretiske ramme er valgt som fælles grundviden og begrebsapparat i LOKE. Pædagogisk ledelse Funderet i teorien om instruerende ledelse 1, der omhandler ledelse af kerneopgaven delegeret ledelse Funderet i teorien om distribueret ledelse 2, der omhandler organisatorisk ledelse Visionsledelse Funderet i teorien om den transformative ledelse 3, der omhandler ledelse gennem visioner, mål og værdier, som skaber fælles mening, motivation og øget engagement Procesledelse Funderet i teorien om ledelse som funktion 4, der omhandler effekt af kommunikation Form LOKE baserer sig på aktionslæringsprincipper, hvor faglige oplæg, ud fra den nyeste viden, giver inspiration og danner grundlag for en fælles grundviden. Med afsæt i den fælles viden vil de enkelte ledelsesteam reflektere, træne, netværke og videndele. Her handler det om at være tæt på praksis og skabe udvikling eller understøtte en igangværende udvikling. 10

11 INDHOLD og FORLØBSoversigt Indholdet for skoleledelserne og områdecheferne i 2015/16 ser således ud: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 KICK OFF Formål ejerskab første skridt data Feedback Praksis Team data Feedback Praksis Team data Feedback Praksis Team data Feedback Praksis Team NÆSTE SKRIDT Synliggørelse af læring Fase 1: Uge Hovedtema: Datainformeret ledelse Fase 2: Uge 39-1 Hovedtema: Praksisnær ledelse Fase 3: Uge 1-12 Hovedtema: Teamledelse Fase 4: Uge Hovedtema: Feedback og sparring Fælles KICK OFF 17/3-15 LOKE UNI LOKE UNI Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 LOKE UNI LOKE UNI Næste skridt 31/8-16 Skoleledelse Sparring Team møde Sparring Team møde Sparring Team møde Sparring Team møde Sparring Team møde Sparring Team møde Sparring Team møde Skoleleder Sparrings nætværk Sparrings nætværk Sparrings nætværk Sparrings nætværk Områdechefer Seminar Seminar Seminar Seminar Individuel Individuel Individuel supervision supervision supervision Individuel supervision Ledelsessparring Ledelsessparring Ledelsessparring Ledelsessparring Ledelsessparring Ledelsessparring Ledelsessparring Seminar 11

12 Effekt af LOKE LOKE er iværksat for at kvalificere ledelsesfaglige tiltag, der bidrager til børn og unges læring og trivsel. Konkret Effektmålene for LOKE er ledelse, der: Skaber et ledelsesfagligt læringsmiljø Samskaber gennem fælles refleksion og prioritering Understøtter arbejdet med organisationens strategiske arbejde gennem: Ledelsesstruktur og - organisering Fælles mål og medarbejdermotivation Opfølgning og evaluering LOKE bliver evalueret af en ekstern evaluator, som både kvantitativt og kvalitativt vil evaluere ledelsernes læringsprogression, samt hvilken effekt uddannelsesprogrammet har generelt. Generelt Overordnet skal LOKE understøtte og inspirere ledelse til at nå målene i Børne- og Unge-politikken og i de fire faglige strategier, der danner grundlag for konkrete mål for børn og unges læring, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde. LOKES afsæt er desuden Børn og Unges fælles fundament for ledelse og samarbejde. Det bygger på: Social kapital Leadership Pipeline Relationel Koordinering Fair Proces I det følgende vil de fire begreber blive udfoldet og relateret til LOKE. 12

13 13

14 afsættet for LOKE Fælles fundament for ledelse og samarbejde i Børn og Unge - fire vigtige hjælpeværktøjer for deltagerne i LOKE: Social kapital Fair Proces Leadership Pipeline Relationel Koordinering 14

15 Social Kapital Social Kapital 5 er et centralt begreb for organisationer, der arbejder med at udvikle kvaliteten i kerneopgaven og trivslen på arbejdspladsen. Arbejdspladsens sociale kapital dækker over ledelsens og medarbejdernes evne til i fællesskab at løse den kerneopgave, de er sat i verden for at løse. For at kerneopgaven kan løses, er det vigtigt, at der på arbejdspladsen er et godt samarbejde og en høj grad af tillid og retfærdighed. De tre begreber udgør kernen i arbejdet med at udvikle arbejdspladsens sociale kapital. Samarbejdet om kerneopgaven Det kræver et fælles mål, hvis ledelse og medarbejdere skal samarbejde om kerneopgaven og øge opgaveløsningens samlede kvalitet og effektivitet samt jobtilfredshed og trivsel hos de ansatte. Samtidig kræver det et fælles sprog og viden samt gensidig respekt for hinandens forskellige fagligheder og bidrag til løsning af kerneopgaven. Tillid Tillid handler om, hvorvidt man kan regne med hinanden. På en arbejdsplads indebærer det især at: Medarbejdere har tillid til kollegaer og ledere Medarbejdere har tillid til, at ledelse udøves for at varetage det fælles bedste Ledelsen afgiver kontrol til medarbejderne i forventning om, at medarbejderne gør deres bedste for at løse arbejdsopgaverne Tillid kan ikke kræves, men opbygges over tid. Tillid kan styrkes ved at: Udvise konsistent adfærd: Man handler gennemskueligt og forklarligt Udvise integritet: Man gør, hvad man siger, og siger hvad man gør Uddelegere kontrol: Man udviser selv tillid ved at give beslutningskompetence til andre Demonstrere lydhørhed: Man lytter til andres synspunkter og tager dem seriøst 15

16 Retfærdighed Retfærdighed er defineret som medarbejdernes oplevelse af retfærdighed hos ledelsen. Medarbejdernes oplevelse af retfærdighed kan styrkes ved at sikre, at der gøres brug af fair processer på arbejdspladsen. Retfærdighed eller fair processer skal gennemsyre den daglige drift. Retfærdighed bliver dog i særlig høj grad vigtig, når arbejdspladsen står foran store forandringer eller når der opstår konflikter på arbejdspladsen. Oplever medarbejderne retfærdighed i ledelsens magtudøvelse, udvikler de selvværd som et betydningsfuldt medlem af fællesskabet og føler sig respekteret og anerkendt. Dette øger trivslen og lysten til at bidrage til løsningen af kerneopgaven. Derfor arbejder Børn og Unge med Social Kapital En høj Social Kapital har betydning for kvaliteten og effektiviteten i det arbejde, der udføres på Børn og Unges arbejdspladser - blandt andet gennem betydningen for arbejdsmiljøet og den generelle trivsel. En høj social kapital på arbejdspladsen ruster også arbejdspladsen til at håndtere forandringer. Derfor arbejder arbejdsmiljøgrupperne i Børn og Unge aktivt med at udvikle og vedligeholde arbejdspladsens sociale kapital. Sådan arbejder Børn og Unge med Social Kapital i LOKE Med kerneopgaven som omdrejningspunkt sætter LOKE fokus på ledelse som én blandt flere katalysatorer, der bidrager til børn og unges læring og trivsel. LOKE bygger på og understøtter den gensidige respekt for fagligheder - både mellem de forskellige ledelsesfunktioner og mellem ledere og medarbejdere. LOKEs udgangspunkt er ledelsesteamet, hvor samarbejdet skal bidrage til at udvikle en samskabende ledelse, der med fælles mål, værdier og sprog kan understøtte tillid og retfærdighed og dermed høj kvalitet i indsatsen på arbejdspladsen. 16

17 17

18 Fair Proces Fair Proces 6 er en tilgang til arbejdet med forandringer. Med Fair Proces involveres medarbejderne sådan, at de både bidrager til forandringen og tager ejerskab til den. Fair Proces er en metode til at udvikle en organisation fra A til B, samtidig med at man undervejs udvikler den sociale kapital i organisationen. En vigtig pointe er, at medarbejdere kan blive modstandere eller medskabere af forandringen alt afhængig af, hvordan lederen griber processen an. Fair proces handler derfor om, at skabe en proces, der: Skaber ejerskab til formålet med forandringen Skaber mening og indre motivation, så medarbejderne handler på nye måder Involverer medarbejderne i hurtig udvikling og afprøvning af løsninger Skaber hyppige fremskridt i forhold til det overordnede mål, som skal realiseres Ved alle forandringer er der vilkår, som ikke er til diskussion. Det er vigtigt, at ledelsen fra begyndelsen og undervejs er tydelig og gennemsigtig om, hvad der ikke kan ændres på. Omdrejningspunktet i Fair Proces er begrebet procesretfærdighed. Pointen i begrebet er, at måden hvorpå en medarbejder er blevet involveret bliver oplevet som retfærdig. Procesretfærdighed er noget andet end resultatretfærdighed, som handler om at en afgørelse, belønning eller resultat bliver oplevet som retfærdig. Når processer er retfærdige, vil resultatet sandsynligvis også opleves som retfærdigt. Oplevelsen af procesretfærdighed har afgørende betydning for, hvorvidt medarbejderne bliver medskabere eller modstandere af forandringen og derfor betydning for resultatet af forandringsprocessen. 18

19 Oplever medarbejderne processen som retfærdig, vil det skabe: Tillid til ledelsen Kvalitet i beslutninger og strategier Aktiv og frivillig handling Fair Proces kan illustreres således: Forventningsafstemning Før: Kontekst og vilkår Efter: Konsekvenser Involvering Efterspørge ideer og forslag Fælles drøftelse Forklaring Af valg og fravalg Af rationalet bag beslutningen Ud fra virksomhedens samlede interesser PrOCESSUEL retfærdighed FAIr PrOCES OPLEVELSER: At blive værdsat som menneske At blive respekteret for sin viden At blive taget alvorligt HOLDNING: Tillid til ledelsen Forpligtelse overfor beslutningen HANDLING: Aktiv og frivillig deltagelse 19

20 Figuren på forrige side illustrerer, at Fair Proces virker, fordi den imødekommer to grundlæggende former for anerkendelse: følelsesmæssig anerkendelse Mennesker søger anerkendelse for deres værdi, ikke som arbejdskraft, personale eller menneskelige ressourcer, men som mennesker med ret til at blive behandlet med respekt, værdighed og agtelse uanset hierarkisk niveau intellektuel anerkendelse Mennesker ønsker den anerkendelse, at deres idéer efterspørges og overvejes grundigt, samt at andre har så tilstrækkeligt høje tanker om deres intelligens, at de gider forklare deres tænkning for dem Derfor arbejder Børn og Unge med Fair Proces Børn og Unge arbejder med Fair Proces, fordi det i en foranderlig tid med nye mål og krav til løsning af kerneopgaven, er vitalt at kunne lede processer retfærdigt. Procesretfærdighed skaber positiv dynamik i en organisation således, at der bliver trukket på samme hammel, og implementering af forandringen ikke bliver modarbejdet men udmøntet på en kvalitativ måde. Sådan arbejder Børn og Unge med Fair Proces i LOKE LOKE arbejder med Fair Proces ved at være udviklet i en samskabende proces, inspireret af begrebet procesretfærdighed i Fair Proces. Interessenter i uddannelsesprogrammet er således, gennem projektorganiseringen, integreret og involveret i udviklingen og vil fortsat blive det. Med blandt andet behovsanalyser og et højt kommunikations- og informationsniveau vil LOKE endvidere bruge værktøjer fra Fair Proces til at skabe mening i den ledelsesmæssige opgave. 20

21 21

22 Leadership Pipeline Leadership Pipeline 7 er en beskrivelse af en organisations forventninger til ledelse på forskellige ledelsesniveauer. Forventningerne til de forskellige ledelsesniveauer bliver beskrevet i forhold til: arbejdsværdier Det vi opfatter som vigtigst, og dermed kommer i centrum for vores indsats Prioriteter De tidsrammer, der styrer hvilke opgaver, vi prioriterer færdigheder De færdigheder, der er nødvendige for at kunne udfylde vores ansvarsområder For hvert af de tre områder er der otte vigtige kompetencefelter. Politisk tæft Være rollemodel Faglig ledelse Navigere på den offentlige scene de otte kompetencefelter Kommunikative kompetencer Procesledelse Strategi arbejde Skabe ledelsesrum 22

23 Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, dt-leader, FU-leder Børn og Unges Leadership Pipeline har 5 ledelsesniveauer. Pipelinen beskriver ledelse i kernedriften på skolerne, i dagtilbuddene og på FU-området samt de øverste chefniveauer. direktør Leder af ledere -- områdechef, FU-chef Leder af medarbejdere Medarbejder 23

24 Derfor arbejder Børn og Unge med Leadership Pipeline Leadership Pipeline tilbyder en systematisk måde at arbejde med ledelse på. Med en Leadership Pipeline bliver der skabt overblik over organisationens ledelsesniveauer, forskelle og sammenhænge mellem de værdier, prioriteter og færdigheder, som skal kendetegne de forskellige ledelsesniveauer. Hermed kan Leadership Pipeline bidrage til at skabe tydelighed i forventningerne til god ledelse og få ledelse på flere niveauer til at spille konstruktivt sammen. En Leadership Pipeline giver anledning til at drøfte, hvad god ledelse er og derigennem få udviklet et fælles sprog om og en fælles forståelse af god ledelse. God ledelse er afhængig af, hvad der ledes. Leadership Pipeline tydeliggør at forudsætningerne for succes er forskellige i de forskellige ledelsesfunktioner. Den viser også, hvor funktionerne hjælper hinanden med at lykkes, samtidig med at der bliver skabt sammenhæng og interaktion i ledelse både horisontalt og vertikalt i organisationen. Med pipelinen bliver der sat fokus på at sikre den rette ledelsesudvikling på forskellige ledelsesniveauer, og det ligger både implicit i pipelinetænkningen og eksplicit i beskrivelserne at en vigtig ledelsesopgave er, at lederne hele tiden arbejder med at udvikle de ledere, der refererer til dem, og hjælper dem til at bevæge sig op i organisationen, når det er relevant. Sådan arbejder Børn og Unge med Leadership Pipeline i LOKE Leadership Pipeline og LOKE hænger nøje sammen, idet LOKE tager afsæt i ledelseslinjen i Børn og Unge, fra områdechefer til de enkelte ledere i organisationernes ledelsesteam. Undervejs i uddannelsesforløbet bliver det essentielt at få defineret ledernes opgaver for at få overblik over, hvem der gør hvad, og hvordan teamets medlemmer spiller hinanden gode for at lykkes. 24

25 25

26 Relationel Koordinering Relationel Koordinering 8 er en videreudvikling af Social Kapital. Begrebet relationel koordinering beskriver koordineringen og kommunikationen, der foregår i arbejdsprocesser på tværs af faglige funktioner, faggrupper, afdelinger, teams og organisationer. Fokus er på arbejdsrelationernes effektive koordinering ved løsningen af kerneopgaven. Når der foregår relationel koordinering, kan den enkelte medarbejder se sin egen opgaveløsning ind i den store opgaveløsning. Jody Gittell er kvinden bag den evidensbaserede teori om relationel koordinering. Hun dokumenterer, at fundamentet for en god tværgående organisatorisk arbejdsproces består af syv egenskaber. De syv egenskaber har signifikant betydning for medarbejdernes produktivitet, kerneopgavens kvalitet og arbejdsglæden. Gittell deler disse syv egenskaber op i henholdsvis koordinering (relationer) og kommunikation. KOORDINERING (Relationer) fælles mål Medarbejderne skal have et fælles overordnede mål på tværs af funktioner og team. På den måde er den enkelte medarbejder i stand til at vurdere betydningen af egen indsats. Det bliver samtidig tydeligere, hvordan medarbejderne kan hjælpe hinanden med at nå målet fælles viden Medarbejderne skal have en høj grad af viden om hinandens opgaver. Når medarbejderne ved, hvordan deres egen opgaveløsning passer ind i andres opgaveløsning, giver det en forståelse af betydningen af at ændre egen opgaveløsning gensidig respekt Medarbejderne skal have gensidig respekt for kollegaernes faglighed, arbejdsfunktioner og bidrag til den fælles opgaveløsning. Det er med til at styrke relationerne, og gør at den enkelte medarbejder føler sig som en del af helheden og føler sig motiveret til videndeling og koordinering af opgaveløsningen 26

27 Kommunikation hyppig Kommunikation skal være informativ og hyppig for at bygge relationer op og styrke tilliden blandt medarbejderne rettidig Men kommunikation kan jo desværre godt være hyppig og samtidig være af en dårlig kvalitet, for eksempel hvis den mangler rettidighed, eller hvis det går hen og bliver videndeling for videndelingens skyld Præcist Samtidig er det væsentligt, at kommunikationen er nøjagtig og koncentreret i den forstand, at medarbejderne kan handle klogt ud fra det i forhold til deres opgaveløsning Problemløsende For at øge den relationel koordinering fremhæver Gittell betydningen af at skabe en problemløsende og fremadrettet kommunikation, frem for en bagudskuende og fingerpegende kommunikation Gittell fremhæver, at Relationel Koordinering udløser den sociale kapital, der findes latent i organisationen. - Samarbejde om kerneopgaven relationer Hyppig Rettidig Præcis Problemløsende Fælles mål Fælles viden gensidig respekt Kommunikation 27

28 Derfor arbejder Børn og Ungemed Relationel Koordinering De konstante krav til større effektivitet og bedre kvalitet for færre ressourcer i den offentlige sektor stiller samtidig krav til medarbejdernes effektivitet og samarbejde. Relationel Koordinering giver konkrete og veldokumenterede bud på, hvordan Børn og Unge som organisation skal arbejde for at sikre højere produktivitet, højere kvalitet og samtidig øge medarbejdernes jobtilfredshed. Gittell foreslår at der etableres arbejdsprocesser, der understøtter Relationel Koordinering. Et konkret eksempel herpå er Børn og Unges fokus på 0-18 års perspektivet. Her er det som organisation essentielt at sikre gode overgange og godt samarbejde. I praksis kan det betyde, at lokaldistrikter har hyppige koordineringsmøder og overgangsmøder. Det er gavnligt at arbejde med Relationel Koordinering i alle organisationer, men er især udbytterigt for organisationer med arbejdsprocesser, der er kendetegnet ved et højt niveau af uforudsigelighed, gensidig afhængighed mellem fagprofessioner og tidspres. Sådan arbejder Børn og Unge med Relationel Koordinering i LOKE LOKE arbejder med Relationel Koordinering ved at være en målrettet uddannelse med bestemte pejlemærker. Det betyder, at ledelse i LOKE-regi har et fælles overordnet mål at arbejde for, på tværs af funktioner og teams. Den fælles teoriramme bidrager til, at den enkelte leder og ledelsesteam har mulighed for at vurdere, om egen og fælles indsats hjælper til at opfylde målet. Idet LOKE er et uddannelsesprogram i et 0-18 års perspektiv, betyder de fælles mål for uddannelsesprogrammet desuden, at dagtilbud, skoler og FU får et fælles sprog for ledelse, som kan bruges på fx områdeledermøder. 28

29 HVIS I VIL VIDE MERE... Vi glæder os til og ser frem til det kommende samarbejde i LOKE. Hvis I vil vide mere, kan I finde LOKE på BUportalen under ledelse på følgende link: Vel mødt. 29

30 REFERENCER 1 Robinson, V. (2011): Student-centered Leadership. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc. 2 Robinson, V. (2011): Student-centered Leadership. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc. 3 Andersen, L. B. (2013): Transformations- og transaktionsledelse i offentlige organisationer. København S: Administrativ debat. 4 Andersen, F. B. (2013): Ledelse af ledelse - når ledelse bliver til anden ordens ledelse. Aarhus: CLOU VIA UC og Andersen N. Å. & Pors, J. (2014): Velfærdsledelse - imellem styring og potentialitet. København: Hans Reitzels Forlag. 5 Olesen, K. G., Thoft, E., Hasle, P. & Kristensen, T. S. (2008): Virksomhedens sociale kapital, Hvidbog. København: Arbejdsmiljørådet. 6 Vestergaard, B. (2013). Fair Proces. Fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger. 1. udgave. Aalborg: Forlaget FAIR PROCES og Bo Vestergaard 7 Dahl, K. & Molly-Søholm, T. (2012): Leadership Pipeline i den offentlige sektor. 2. udgave. København K.: Dansk Psykologisk Forlag. 8 Gittell, J. H. (2010): Relationel Coordination: Guideline for Theory, Mesurement and Analysis. Research paper. Bradeis University. 30

31

32 UDGIVET AF: AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, HRKT - MARTS 2015

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Bo Vestergaard. Diplomuddannelse i ledelse. To hovedteorier bag social kapital. Fair proces og relationel koordinering

Bo Vestergaard. Diplomuddannelse i ledelse. To hovedteorier bag social kapital. Fair proces og relationel koordinering Diplomuddannelse i ledelse To hovedteorier bag social kapital Fair proces og relationel koordinering Bo Vestergaard Gratis artikler på www.fairproces.dk Udvikler og skriver teori om social kapital NY BOG

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013

Leadership Pipeline. i Aalborg Kommune. HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Leadership Pipeline i Aalborg Kommune HR-udviklingskonsulent Lone Thomsen Ørtoft, 11. juni 2013 Aalborg Kommune i hovedtræk Landets 3. største kommune 200.000 borgere Offentlige serviceydelser Delt administrativt

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende Teknologisk Institut 3. Laboratorium 12. januar 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD

TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD TRIVSEL I BEDER DAGTILBUD Vi er hinandens psykiske arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven 28) Trivsel er en følelse der opstår mellem personen og omgivelserne. Arbejdspladser med god trivsel er kendetegnende

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner! 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner! 5* i JP Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Byg bro mellem siloerne

Byg bro mellem siloerne Oplæg ved LEDERTRÆF 23.9..2014 Københavns kommune Byg bro mellem siloerne Øg kvaliteten Servicer flere Spar penge Bo Vestergaard Konsulenthuset Fair Proces & Professional Partner, Relational Coordination

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012

Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Velfærdsledelse det handler om sundhed og trivsel Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg 2012 Krista Ebsen Blaabjerg, chefkonsulent, PreviaSundhed, keb@previasundhed.dk Temaer og indhold for workshoppen > Hvordan

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse KIRSTEN MYRUP & CARSTEN HORNSTRUP Program i overblik Formiddag Baggrund Varde Kommune v/kirsten Myrup Demensprojektet i Varde Kommune v/kirsten

Læs mere

Bo Vestergaard. Diplomuddannelsen i ledelse. To hovedteorier bag social kapital. Fair proces og relationel koordinering

Bo Vestergaard. Diplomuddannelsen i ledelse. To hovedteorier bag social kapital. Fair proces og relationel koordinering Diplomuddannelsen i ledelse To hovedteorier bag social kapital Fair proces og relationel koordinering Bo Vestergaard Gratis artikler på www.fairproces.dk Udvikler og skriver praktisk teori om social kapital

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE TEMADAG KONFLIKTHÅNDTERING, TRIVSEL OG SOCIAL KAPITAL

FREDERICIA KOMMUNE TEMADAG KONFLIKTHÅNDTERING, TRIVSEL OG SOCIAL KAPITAL FREDERICIA KOMMUNE TEMADAG KONFLIKTHÅNDTERING, TRIVSEL OG SOCIAL KAPITAL PROGRAM 13.00 Velkomst ved Fredericia Kommune og program 13.15 Oplæg om konflikthåndtering og social kapital v/ Dorthe Jensen og

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Af Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Januar 2014 Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11

Ledertræf i Region Nordjylland. Program 11.11.11 Ledertræf i Region Nordjylland Program 11.11.11 LEDERTRÆF I REGION NORDJYLLAND Dagens ordstyrer er psykiatridirektør Per Lund Sørensen Kl. 8.15 Kl. 9.00 Kl. 9.10 Check ind og morgenmad Velkommen v. regionsdirektør

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir

Offentlig ledelse kræver en unik eliksir Offentlig ledelse kræver en unik eliksir På hvert ledelsesniveau i den offentlige sektor er der bestemte kompetencer for god ledelse. Et for- skningsprojekt om Offentlig Leadership Pipeline har kortlagt

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere