Diplomingeniøruddannelsen De udførende bygge-og anlægsvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomingeniøruddannelsen De udførende bygge-og anlægsvirksomheder"

Transkript

1 Det gode praktikophold Diplomingeniøruddannelsen De udførende bygge-og anlægsvirksomheder

2 Behov for gode praktikpladser 2 Hvert år uddannes der ca. 250 nye diplomingeniører inden for bygningsretningen. De skal alle sammen igennem et praktikophold. Der er altså brug for mange praktikpladser gode praktikpladser. For jo bedre praktikophold, jo dygtigere bygningsingeniører kommer der ud i den anden ende. Denne pjece giver inspiration og gode råd til bygge- og anlægsvirksomheder om, hvordan de kan skabe kvalitet i praktikopholdet, så det bliver værdifuldt både for den studerende og for virksomheden. "Jeg har haft mange positive oplevelser med praktikanter. Især den sidste praktikant, vi har haft, var ekstremt dygtig og turde tage nogle arbejdsopgaver, man ikke ville have forventet. Fx stod han selv for opbygningen af et kvalitetssikringskoncept. Generelt synes jeg, det er sjovt at have unge mennesker omkring mig og lære dem op i vores systemer. Og så giver det en god kontaktflade til uddannelsesinstitutionen: Man får et feedback på, hvad der arbejdes med på skolerne for tiden hvad trenden lige nu er" - Erik Bech-Pedersen, sektionsleder Enemærke & Petersen a/s i Ringsted Dansk Byggeri, 2005, 1. udgave Oplag: Redaktion: Mette Øbro og Marie-Louise Deth Petersen. Spørgsmål kan rettes til Marie-Louise Deth Petersen, tlf Foto: Ricky John Molloy og arkivfotos Repro og tryk: Elbo Grafisk A/S DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum

3 2 Diplomingeniøruddannelsen Fakta om praktikordningen Formålet med uddannelsen er at kvalificere de uddannede diplomingeniører til at:. anvende teknisk viden og forskningsresultater i løsningen af tekniske problemer. planlægge, realisere og styre tekniske anlæg. inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer. indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig baggrund Uddannelsen sigter mod erhvervsfunktioner inden for byggeog anlægssektoren. Med en teoretisk basis i matematik, mekanik, fysik og IT undervises der i emner som bygningskonstruktion, anlægsteknik, installationer, vand, miljø, vej og trafik. De studerende lærer om produktion og udførelse, men også om økonomi, kvalitetsstyring og ledelse. På den sidste del af uddannelsen specialiserer de studerende sig inden for en bestemt retning og skriver et afgangsprojekt. Uddannelsen er normeret til 3½ år, inkl. ½ års ingeniørpraktik. Den færdiguddannede diplomingeniør har ret til titlerne "bygningsingeniør" og "professionsbachelor i ingeniørvirksomhed." 2 Praktikperioden varer uger, alt efter uddannelsessted. 2 Praktikperioden ligger i slutningen af studiet på 5. eller 6. semester. 2 Praktikopholdet er som udgangspunkt lønnet. 2 For at kunne blive godkendt som praktikvært skal en virksomhed udføre opgaver inden for bygge- og anlægsområdet og som hovedregel også have ingeniører ansat. Virksomheden godkendes af praktikkoordinatorerne på de enkelte uddannelsesinstitutioner, som har forskellige godkendelsesprocedurer. 2 Der skal indgås skriftlig ansættelsesaftale om praktikopholdet. Ansættelsesaftalen skal som minimum indeholde aftaler om arbejdstid, arbejdssted og løn samt præcisere, at det drejer sig om et praktikforhold. 2 Forsikrings-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold gælder som for virksomhedens øvrige medarbejdere. 2 Praktikperioden kan gennemføres i udlandet.

4 Fra bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor, 5, stk. 5: Praktikken tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte professions erhvervsforhold og kompetencebehov, sådan at den i kombination med uddannelsens øvrige dele bidrager til, at de studerende udvikler professionel kom- petence. Praktikken tilrettelægges med en progression mod det selvstændigt udøvende. Krav til praktikforløbet 2 Praktikopholdet er et led i en uddannelse. Det betyder, at der skal ske en udvikling i forløbet, så praktikanten gradvist bliver dygtigere til at udøve faget og får mere og mere selvstændigt ansvar. Diplomingeniørstuderende skal bruge praktikopholdet til at udvikle ingeniørfaglige kompetencer. Det er imidlertid et bredt felt. Virksomheder er forskellige og kan tilbyde forskellige typer af arbejdsopgaver til de studerende rammen for opgaverne skal blot være, at de tilhører ingeniørfaget. Udgifter ved ansættelse af ingeniørpraktikanter Der kan i forbindelse med ansættelsen af ingeniørpraktikanter forventes følgende udgifter: 2 Løn: Der er ikke en overenskomst for Dansk Byggeris medlemmer, men Dansk Byggeri anbefaler, at man følger Teknikeroverenskomstens minimallønssats for uddannelsessøgende, som pr er kr./måned. Satsen reguleres ved overenskomstforhandlinger. 2 Lønsumskontingent: 0,42% af lønnen. 2 Feriepenge: 12,5% af lønnen. 2 ATP-bidrag: 1,17 kr./time. 2 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring: 6,24 kr./time. 2 Erhvervsansvarsforsikring: 1,85 kr./time. 2 BST (bedriftsundhedstjeneste): 0,25 kr./time. 2 AER-bidrag: 810 kr./halvår, svarende til 1,03 kr./time (2006). 2 Sikkerhedsfodtøj og hjelm.

5 2 Hvordan skaber man et godt praktikophold? Her er nogle gode råd til, hvordan man kan skabe et værdifuldt praktikophold for både praktikanten og virksomheden. Forud for praktikopholdet. Vurdér ud fra de forventede arbejdsopgaver, hvor mange praktikanter virksomheden har behov for og vil kunne tilbyde meningsfyldte, lærerige praktikophold.. Lær uddannelsesinstitutionernes praktikkoordinatorer at kende en god kontakt forebygger problemer og kan hjælpe med at skaffe de praktikanter, man gerne vil have.. Det kan give mere overblik i virksomheden, hvis én person har ansvaret for alt, der har med praktikanter at gøre herunder kontakten til praktikanterne, de daglige ledere og uddannelsesinstitutionerne. Starten på praktikopholdet. Start med at afholde en ansættelsessamtale, så begge parter kan danne sig et indtryk af hinanden.. Sørg for at afstemme forventningerne til praktikopholdet. Måske står det ikke helt klart for den studerende, om I kan tilbyde projekteringsopgaver eller er en rent udførende virksomhed.. Fortæl om jeres virksomhed både om de konkrete arbejdsopgaver, som den studerende kan forvente, men også om jeres virksomhedskultur. Det kan være et stort spring at komme fra en uddannelsesinstitution ud på en byggeplads.. Vær forberedt til praktikantens første dag. Sørg for, at praktikanten ved, hvor han/hun skal være og hvem han/hun skal referere til. "Vi har sagt til uddannelsesinstitutionerne, at vi gerne vil have praktikanter, som vi er sikre på har interesse for entreprenørområdet, og som er bekendt med jargonen ude på byggepladserne. Det kan man mærke på de studerende, at de har fået at vide hjemmefra, når de søger ind hos os." - Peter Nordheim, afdelingsdirektør for anlægsområdet, Per Aarsleff A/S i Århus Praktikanterne får input til deres uddannelse og giver et godt spark til os, samtidig med at vi får et fint udgangspunkt for efterfølgende ansættelse. - Lars Adamsen, regionsdirektør for Østjylland MT Højgaard "Selvfølgelig skal vi hjælpe de unge igennem en uddannelse. Det er vigtigt, at de studerende kommer ud og oplever, hvordan tingene bliver udført i virkeligheden" - Boye Nielsen, afdelingsleder, Hansson & Knudsen A/S i Odense 5

6 Praktikantens arbejdsopgaver Et godt praktikophold giver et bredt indblik i ingeniørfaget, som det udøves i den enkelte virksomhed. "Jeg er den fælles kontaktperson ved afviklingen af praktikophold både for skolen, praktikanterne og deres daglige ledere. Når praktikanterne er kommet i gang, besøger jeg dem på byggepladserne og hører, om de trives og er tilfredse med deres arbejdsopgaver. Hvis der er noget, der ikke fungerer eller virker utilfredsstillende, er det mig, praktikanterne kommer til. Jeg kan mærke, de er glade for, at der er et upartisk sted, hvor de kan gå hen og få en snak." - Jørgen Pettersson, praktikvejleder Skanska i Odense "For at belyse jobindholdet bedst muligt, lader vi vores praktikanter prøve "det virkelige liv" som byggeledere. Det kan fx betyde, at praktikanten får sin egen entreprise.". Giv praktikanterne udfordringer og mest muligt selvstændigt ansvar.. Tilbyd ingeniørrelevante arbejdsopgaver fx planlægning, styring, logistik, opmåling, kalkulation, kvalitetssikring og dokumentation, arbejdsmiljø, administration af tegninger.. Tilbyd varierede arbejdsopgaver.. Det kan være en god idé at lade praktikanterne deltage i arbejdet både på kontoret og ude på byggepladsen, så de får så alsidigt et indblik i den udførende virksomhed som muligt.. Tag praktikanterne med til byggemøder, licitationer, afdelingsmøder o.lign., så de også lærer denne del af praksis at kende.. Praktikanten kan fungere som byggelederens "føl" og udføre opgaver for denne.. Det kan være en god idé at give praktikanten faste opgaver, som er hans eller hendes ansvar i praktikperioden.. Rutineopgaver hører også med til det at arbejde som ingeniør i bygge- og anlægsbranchen men de bør ikke fylde for meget i det samlede praktikforløb. Ledelse og vejledning. Det er vigtigt, at den person, som i det daglige tager sig af praktikanten, er motiveret for opgaven.. Praktikantens daglige leder skal være "klædt på" til opgaven. Han/hun skal fx kende virksomhedens formål med at have praktikanter og ledelsens syn på, hvordan praktikanterne skal bruges.. Det er en god idé at udpege en mentor, som har ansvaret for den overordnede kvalitet af praktikforløbet.. Planlæg fra starten faste vejledningssamtaler, hvor praktikant og mentor taler sammen om udvikling og arbejdsopgaver hvor fokus er på selve praktikforløbet frem for på løsningen af de daglige opgaver.. Gennemfør vejledningssamtalerne som planlagt, også selvom hverdagen er presset! - Gert Kousted Hansen, adm.direktør Anker Hansen & co. a/s i Frederikssund

7 Slutningen på praktikopholdet. Evaluer forløbet sammen med den studerende. Hvad har I hver især fået ud af det?. Praktikanterne skal aflevere en rapport til uddannelsesinstitutionen som afslutning på deres praktikophold. Læs rapporten for ny inspiration og for at få input til, hvordan I kan forbedre kommende praktikforløb.. Deltag gerne, hvis praktikanterne mundtligt skal fremlægge deres rapport over for uddannelsesinstitutionen, og vær med til at skabe en udbytterig diskussion. Praktikanterne kan godt komme og stille spørgsmål: Hvorfor gør man sådan her? Det kan nogle gange bevirke, at der bliver ændret på tingene at man tager det op til revision. Fordi vi altid har gjort sådan, er det ikke sikkert, at vi skal blive ved med det. - Erling Thybo, adm.direktør Brdr. Thybo i Skanderborg Uddannelsesinstitutionerne Ingeniørhøjskolen i Århus Dalgas Avenue Århus C Kontaktpersoner angående ingeniørpraktik Jørgen Bundgaard Nielsen Tlf Vitus Bering Danmark Bygge- og Anlægsdivisionen Chr. M. Østergaardsvej Horsens Aalborg Universitet Byggeri og Anlæg Sohngaardsholmsvej Aalborg Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Center for Kompetenceudvikling Niels Bohrs Allé Odense M Gitte Lerche Kristensen Tlf Carsten S. Sørensen Tlf Poul Johansen Tlf Ingeniørhøjskolen i København Sektor for Byggeri og Anlæg Lautrupvang Ballerup BYG-DTU Brovej, bygning Lyngby Lisbeth Lindbo Larsen Tlf Poul Duer Tlf Birte Rodevang Tlf Susanne Balslev Nielsen Tlf

8 Dansk Byggeri Uddannelsesafdelingen Postboks København K Telefon Telefax Hvorfor tage en ingeniørpraktikant?. Man er med til at uddanne fremtidens bygningsingeniører. Man får mulighed for at se en eventuelt kommende medarbejder an. Man får kontakt til uddannelsesmiljøet. Man får ekstra ressourcer til at nå hverdagens opgaver. Man får "friske øjne" på virksomhedens rutiner. Man kan få en god aflastning af lederen på byggepladsen. De studerende kan bringe ny viden til virksomheden fx på it-området. Virksomheden bliver kendt blandt de ingeniørstuderende

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Elevtrivsel er guld værd. God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik Hvis jeg beder om hjælp, vil de stå der og hjælpe, men ikke gøre arbejdet for mig. trivsel er guld værd God praktikoplæring i erhvervsuddannelserne Nationalt Center for Erhvervspædagogik Jeg ville ønske,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

jeg havde aldrig forestillet mig

jeg havde aldrig forestillet mig jeg havde aldrig forestillet mig Elev i Novo Nordisk lifechanging careers indhold Intro Side 3 Hvorfor blive elev hos Novo Nordisk? Side 5 Laborantpraktikant Side 6 Kontorelev Side 7 Økonomielev Side 8

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere