Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for Strandparkskolen"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008

2 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?... 2 INDIKATIONER PÅ KVALITET I DE KØBENHAVNSKE SKOLER... 2 RESULTATER... 3 SKOLERAPPORTEN INDGÅR I EN PROCES... 3 SÆRLIGE FORHOLD OMKRING DENNE SKOLE... 3 STYRKET FAGLIGHED... 4 SUNDE BØRN... 8 UDSATTE BØRN... 9 FORÆLDRESAMARBEJDE SKOLELEDELSE SKOLENS SAMLEDE FAGLIGE VURDERING TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

3 Indledning Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Dette er kvalitetsrapporten for Strandparkskolen og dermed skolens bidrag til den samlede kvalitetsrapport for alle folkeskolerne i Københavns Kommune. Skolerapporten for Strandparkskolen har tre dele. Hoveddelen er en opgørelse over skolens data og resultater, som refererer til Københavns Kommunes målsætninger om kvalitet i folkeskolen, som de er beskrevet i det store politiske forlig Faglighed For Alle. Den anden del udgør skolens nøgletal. Her er tal, som vi er forpligtet til at levere i forhold til: Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. Skolerapporten indeholder endvidere skolens egne faglige vurderinger og kommentarer, dels som en sammenfattende vurdering af det faglige niveau, dels som kommentarer/uddybninger inden for de enkelte målområder. Hvad er kvalitet i det københavnske skolesystem? I København har vi valgt at strukturere den samlede kvalitetsrapport samt de enkelte skolerapporter ud fra de kvalitetsbeskrivelser, som Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune har besluttet i Faglighed For Alle. Med dette udgangspunkt er der tale om en rapport om kvalitet og ikke blot om en samling nøgletal. Kvalitetsbeskrivelserne gengives i denne rapport med stor skrift. Såvel i den samlede kvalitetsrapport for alle folkeskoler i Københavns Kommune som i de enkelte skolerapporter dækkes alle områder i Faglighed For Alle. Forvaltningen har dog undladt at indhente oplysninger om enkeltelevers personlige forhold, som ikke vurderes at kunne blive tilstrækkelig anonymiseret. Forældretilfredshed kan kun oplyses på kommuneniveau, idet der er tale om en stikprøveundersøgelse (KLkompas), som ikke leverer oplysninger om skoletilhør. Her er de syv kommunale indsatsområder, som er beskrevet i Faglighed For Alle, og som er strukturerende for alle københavnske kvalitetsrapporter: Indsatsområde Styrket faglighed 1-2 Tryghed, trivsel, livsglæde og demokratisk dannelse Kvalitetsbeskrivelse nummer Sunde børn 8-9 Bemærkninger Udsatte børn 10 (-11) Optræder i skolerapporter kun med informationer, som ikke er elevrelaterede, idet beskyttelsen af de enkelte elevers personlige forhold har vejet tungest. Kvalitetsbeskrivelse 11 optræder kun i kommunerapporten. Forældresamarbejde Indikationer på forældretilfredshed kan ikke oplyses på skoleniveau. Undersøgelsen er repræsentativ for kommunen men giver ikke oplysninger om den enkelte skole. Skoleledelse Indikationer på kvalitet i de københavnske skoler På baggrund af kvalitetsbeskrivelserne har forvaltningen formuleret nogle antagelser om, hvad kvalitet inden for de udvalgte områder konkret indebærer, og hvad der dermed kan siges at indikere den beskrevne kvalitet. Disse antagelser er baseret på forskning og erfaringer. En indikation kan være et fagligt forhold, en proces, en metode TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

4 eller en måde at organisere et område på. Den forskningsmæssige begrundelse kan derfor i den sammenhæng baseres på teorier om elevens faglige eller kognitive udvikling, almendidaktiske teorier eller organisationsteorier. Kvalitetsindikatorerne er markeret med. I kvalitetsrapporten er vægten lagt på indikationer, som antages at have bred gyldighed. Men det betyder ikke, at den enkelte indikator skal have den samme vægt på alle skoler og til enhver tid. For hvad der er indikation på kvalitet i én sammenhæng, behøver ikke nødvendigvis at være det i en anden. Vægtningen af indikationer er oplagt forskellig fra almenskole til specialskole, ligesom den kan være forskellige fra en skole med en høj tosprogsprocent til en skole med en lav. Det forhold skal tænkes med, når rapportens omfattende dokumentation anvendes i en vurdering af den enkelte skole, og i særlig grad hvis den bruges til at sammenligne skoler indbyrdes. Resultater I skolerapporten sker dokumentationen med data fra forskellige kilder: Spørgeskemaer til skolelederne, elever og forældre Databaser: UNI-C, KMD-ELEV, BUFLIS Opgørelser og registreringer i forvaltningen omkring elevfravær, skolevalg, uddannelse mm. I det tekniske bilag til den samlede kvalitetsrapport er der gjort nærmere rede for disse kilder og for beregning af resultater. De enkelte registreringer er så vidt muligt oversat til et procenttal, der udtrykker graden af målopfyldelse. Det er sket således, at et højt procenttal i alle tilfælde vil være at foretrække, og således at 100 % er den ideelle værdi. I de fleste tilfælde vil 100 % dog være et urealistisk mål. Men vi har alligevel fastholdt procenttallet for dermed at lette overskueligheden. Hvor det er relevant og samme opgørelsesmetode er anvendt, er sammenligningstal fra 2007 anført i parentes. Læseren skal være opmærksom på, at dokumentationen er udtryk for en række kompromisser. Der er krav om bestemte data i bekendtgørelsen om Kvalitetsrapporten, ligesom kommunen for at undgå bureaukratisering i videst muligt omfang har benyttet sig af data, som forvaltningen havde i forvejen. Den dokumentation, som rapporten lægger frem, giver derfor ikke et fuldt dækkende udtryk for skolens kvaliteter inden for de forskellige områder. Skolens egne faglige vurderinger kan bredere og med en lokal vinkel belyse de forskellige områder. Kun rapporten for kommunen som helhed indeholder forvaltningens kommentarer, konklusioner og eventuelt anbefalinger eller oplæg til resultatmål. Skolerapporten indgår i en proces Med baggrund i de konkrete skolerapporter og centrale mål har skoleleder og distriktschef i løbet af efteråret 2007 udarbejdet prioriteringer for skolens indsats. Disse prioriterede indsatsområder fremgår af skolens Kvalitetsrapport. Den endelige prioritering samt udarbejdede resultatmål for de enkelte skoler på disse områder er efterfølgende sket i et samarbejde mellem skoleleder og distriktschefer, og disse mål er nedfældet i de enkelte skolers Udviklingskontrakter. Udviklingskontrakter er første gang udarbejdet ved årsskiftet 2007/08. Særlige forhold omkring denne skole Denne skole er en specialskole. Det betyder, at det generelle koncept for Kvalitetsrapporter er reduceret med informationer, som skønnes irrelevante i denne skoleform. Omvendt skal man være opmærksom på, at specialskolers kvalitet burde vurderes ud fra supplerende indikationer, som der imidlertid ikke har været tid til at udarbejde i forbindelse med denne første rapport... TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

5 Styrket faglighed På Strandparkskolen 1. Kvalitet betyder, at der er et højt og dokumenteret niveau for de københavnske børns indlæring gennem undervisningsdifferentiering og evaluering Kvalitet 1 styrkes ved At skolerne sikrer, at undervisningen gennemføres som planlagt for alle elever Andelen af de planlagte timer på skolen, som samlet set gennemføres I indskolingen gennemføres 100 % af de planlagte timer, på mellemtrinnet gennemføres 100 % og på klassetrin 100 %. Skolen har ikke tysk som tilbudsfag i skoleåret 2008/09 Skolen har ikke fransk som tilbudsfag i skoleåret 2008/09 Andelen af elever, som har gennemført skoleåret uden skoleskift Det er således % ( %) af eleverne, som er kommet til Strandparkskolen i løbet af skoleåret (6/9-29/6) I de tilfælde, hvor lektionerne ikke er læst af den faste lærer, læses 50,0 % af lektionerne af en anden, uddannet lærer læses 50,0 % af lektionerne af en ikke-læreruddannet aflyses 0,0 % af lektionerne, således at eleverne sendes tilbage til deres klasser eller tolærerordning suspenderes aflyses 0,0 % af lektionerne, således at eleverne sendes hjem. 100 % % (100 %) At skolerne sikrer, at undervisningen varetages af kvalificerede lærere i naturfag Andelen af timer i fysik/kemi på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer I fysik/kemi dækkes 100 % af timerne af undervisere med læreruddannelse 0 % 0 % Samlet tal for de to kategorier i 2007(80 %) Andelen af timerne i geografi på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse % Andelen med lignende kvalifikationer % I geografi dækkes 90 % af timerne af undervisere med læreruddannelse Samlet tal for de to kategorier i 2007(0 %) TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

6 Andelen af timerne i biologi på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse % Andelen med lignende kvalifikationer % I biologi dækkes 90 % af timerne af undervisere med læreruddannelse 0 Andelen af timerne i natur og teknik på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse % Andelen med lignende kvalifikationer % I natur og teknik dækkes samlet set 90 % af timerne af undervisere med læreruddannelse Samlet tal for de to kategorier i 2007(0 %) Samlet tal for de to kategorier i 2007(80 %) i matematik Andelen af timerne i matematik på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse % Andelen med lignende kvalifikationer % I matematik dækkes samlet set 100 % af timerne af undervisere med læreruddannelse Samlet tal for de to kategorier i 2007(80 %) i dansk Andelen af timerne i dansk på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse % Andelen med lignende kvalifikationer % I dansk dækkes samlet set 100 % af timerne af undervisere med læreruddannelse Samlet tal for de to kategorier i 2007(87%) i idræt Andelen af timerne i idræt på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse % Andelen med lignende kvalifikationer % I idræt dækkes samlet set 90 % af timerne af undervisere med læreruddannelse. Samlet tal for de to kategorier i 2007(80 %) i dansk som andetsprog Se integrationsafsnittet At forvaltningen gennemfører et kompetenceløft til lærere og børnehaveklasseledere og uddanner vejledere, og at skolerne prioriterer efter- og videreuddannelse Læse- og evalueringsvejledere TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

7 På Strandparkskolen arbejder 1 læsevejleder(e), inkl. eventuelle under uddannelse, og der arbejder 0 evalueringsvejleder(e) inkl. eventuelle under uddannelse. Det er politisk besluttet, at der skal være en læsevejleder på alle almenskoler (dvs. folkeskoler, som ikke er specialskoler). -2 lærere på skolen har over de sidste to år deltaget i 30-timers kursus i læsning i fagene. Praktiklæreruddannelse Der er 1 praktiklærere uddannet eller under uddannelse på skolen. Efter/videreuddannelsesmidler Til læreres og børnehaveklasselederes efter- og videreuddannelse har skolen 2007/2008 af egne midler anvendt kr. Det svarer til kr. pr. årsværk Derudover har forvaltningen tilført skolen i alt kr. til særligt prioriteret efter/videreuddannelser. Det svarer til yderligere 587 kr. pr. årsværk. At skolerne udvikler deres evaluerings- og vejlederkultur, arbejder systematisk med elevplaner og har en fremadrettet anvendelse af test og andre evalueringsværktøjer Evaluering Gennemsnitlig målopnåelse i forhold til strategi og metodeanvendelse for arbejdet med evaluering Skolen har 100 % målopnåelse mht. strategi for sin evalueringsindsats, 75 % målopfyldelse mht. praktisering af evaluering og 25 % målopfyldelse i relation til brug af feed-back (leder, kolleger og elever). Mht. beregning af disse målopnåelsestal, se Teknisk bilag. Skolen har endnu ikke udarbejdede principper for arbejdet med og udformning af elevplaner. Andelen af elever, for hvem der i skoleåret 2007/2008 er udarbejdet elevplaner Det er et lovkrav, at der fra 2007/2008 skal udarbejdes elevplaner for alle elever. 67 % 100 % At skolerne udnytter læreres og lederes erhvervede viden og sikrer en effektiv vidensdeling Alle skoler har mulighed for at bruge vidensdelingssystemet SkoleIntra med modulerne Lærerintra, ElevIntra og ForældreIntra. I sin praksis anvender skolen i høj grad LærerIntra slet ikke ElevIntra i mindre gradforældreintra TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

8 2. Kvalitet betyder, at alle elever får faglige udfordringer svarende til deres faglige niveau og indlæringsevner Skolen har endnu ikke udarbejdet principper for udvikling af elevernes sproglige og kommunikative kompetencer. Skolen har endnu ikke udarbejdet principper for udvikling af elevernes sociale kompetencer. Kvalitet 2 styrkes ved At skolerne effektivt udnytter adgang til et tidssvarende udbud af undervisningsmidler Målopfyldelse i forhold til antal elever pr. computer (5 elever = 100 %) Dvs. 1,6 elever pr. tidssvarende computer Her er taget udgangspunkt i de computere, som er registreret af Center for Informatik. Skolen selv har angivet antal elever pr. tidssvarende computere til 3,9. Skolens pædagogiske center har åbent i 15 timer om ugen 308 % Målopfyldelse i forhold til inddragelse af centerteam i lærernes arbejde med årsplaner 33 % Det er skolens vurdering, at man i nogen grad er dækket ind mht. materialer til undervisningsdifferentiering. At skolerne sikrer, at alle børns skolegang gennemføres så tæt på normaliteten som muligt men med vidtgående hensyn til den enkelte elevs styrker og svagheder Andelen af elever i skolens 9. klasse(r), som er fritaget for % af disciplinerne i de afsluttende prøver: 0 % Andelen af elever i skolens 9. klasse(r), som er fritaget for over 90 % af disciplinerne i de afsluttende prøver: 100 % I alt elever har modtaget specialundervisning på skolen uden tæt indholdsmæssig sammenhæng med undervisningen i klassen. Andelen af samtlige elevlektioner, hvor undervisningen sker på egen skole (i modsætning til at eleverne får specialundervisning fx på kolonier eller er i særpraktik) I alt 0 elevlektioner er gennemført uden for skolen i forbindelse med særpraktik el. lign. 100,00% TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

9 Sunde børn På Strandparkskolen 8. Kvalitet betyder, at eleverne bevæger sig så meget som muligt i skolen og generelt får tilstrækkelig motion Kvalitet 8 styrkes ved At forvaltningen har iværksat nødvendig efteruddannelse i forhold til idræts- og svømmelærere, og at skolen prioriterer, at lærerne i idræt er kvalificerede Andelen af timer i idræt på skolen, som varetages af lærere, der har linjefag eller tilsvarende faglig uddannelse Andelen med lignende kvalifikationer I dette fag dækkes 90 % af timerne af uddannede lærere Skolen har tilmeldt 0 lærer(e) til linjefagsuddannelse i idræt (med centralt tilskud). 40 % 30 % 9. Kvalitet betyder, at eleverne er sunde og har forståelse for og viden om den betydning, som økologi, mad og bevægelse har for deres sundhed At forvaltningen og skolerne sikrer, at skolerne er miljøcertificerede skolen forventes miljøcertificeret senest december TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

10 Udsatte børn På Strandparkskolen. Kvalitetsbeskrivelse 11 behandles i 2008 alene i kommunerapporten. 10. Indsatsen for de udsatte børn rettes i højere grad mod forebyggelse end mod behandling, og problemerne fanges tidligt Kvalitet 10 styrkes ved At skolerne systematisk registrerer bekymrende fravær og sikrer en umiddelbar reaktion på et sådant fravær Omfanget af ulovligt fravær (antal fraværsdage): 208 Omfanget af ulovligt bekymrende fravær (antal fraværsdage): 0 Omfanget af bekymrende sygdom (antal fraværsdage): 0 Bekymrende betyder fravær, som enten omfatter mindst 5 sammenhængende fraværsdage, 7 fraværsdage inden for er periode på 20 dage eller 15 fraværsdage inden for en periode på 60 dage. Tallene er baseret på optælling fra 1. januar 2008 men er korrigeret op til et fuldt skoleår (199 dage). At forvaltningen og skolerne sikrer, at alle skoler har en uddannet AKT-vejleder (AKT= Adfærd, Kontakt og Trivsel), som arbejder på et kendt grundlag Der er på skolen 0 uddannet AKT-vejleder (1 er under uddannelse). Skolen har endnu ikke udarbejdet principper for AKT-vejlederens virksomhed. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

11 Forældresamarbejde På Strandparkskolen 12. Kvalitet betyder, at samarbejdet mellem skole og hjem har fokus på trivsel og forældreinddragelse og er suppleret med en klar og tydelig tilbagemelding til forældrene fra skolen om barnets faglige kompetencer og almindelige daglig trivsel og opførsel Kvalitet 12 styrkes ved At skolerne sikrer forældrene en større indsigt i barnets faglige standpunkt og udvikling, og at de har oplevet at kunne gøre en positiv forskel i forhold til deres barns faglige udvikling Andel af samtlige hjem, der har deltaget i Samtaler med fokus på evaluering: 100 % Klasseforældremøder: 85 % Arrangementer på skole/afdelingsniveau: 98 % Andel af elever, som har fået udarbejdet elevplaner 1. januar til 15. juni Det er et bekendtgørelseskrav, at der udarbejdes elevplaner for alle elever hvert år. 100 % 13. Kvalitet betyder, at enhver voldelig, krænkende eller forstyrrende adfærd medfører en handling fra skolen, som fastholder forældrenes ansvar for børnenes opdragelse Kvalitet 13 styrkes ved At skolerne har en politik på området, som er kendt af alle, og som alle ansatte efterlever Skolens politik på dette område er skrevet ind i dens principper for skolehjemsamarbejde. Disse principper er tilgængelige på skolens hjemmeside. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

12 Skoleledelse På Strandparkskolen 14. Kvalitet betyder, at der på ledelsesniveau er etableret en resultat- og evalueringskultur, som modsvarer den, der styrkes i forhold til det pædagogiske arbejde Kvalitet 14 styrkes ved At skoleledelserne sikrer et fokus på resultater, dokumentation og evaluering, som afspejles i skolens styringsredskaber og -former, og har indarbejdet systematiske registreringer, herunder test, i skolens pædagogiske praksis Skolen har udarbejdet principper for pædagogisk praksis og udvikling, fx gennem en udviklingsplan. Principperne er tilgængelige på skolens hjemmeside. Se i øvrigt under styrket faglighed 15. Kvalitet betyder, at den enkelte skoleledelse har en professionsfaglig kapacitet, der afspejler den enkelte skoles behov Kvalitet 15 styrkes ved At lederne har en professionsfaglig videreuddannelse af et omfang og med et indhold, der afspejler den enkelte skoles behov Af skolens ledere har 0 diplom i ledelse 0 master i ledelse 0 anden certificeret lederuddannelse. 0 fra ledelsen har mindst to pd-moduler i specialpædagogik. At Københavns Kommune sikrer, at der er et ledelsesteam på den enkelte skole med en sammensætning, der modsvarer behovet Der er på skolen ansat følgende ledere 1 skoleleder (2007: 1) 1 pædagogisk(e) afdelingsleder(e) (2007: 1) 1 administrativ leder (2007: 1) Ingen afdelingsleder(e) i øvrigt (2007: Ingen) TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

13 Ingen leder af skolens læringsmiljø Ingen KKFO-leder (2007: Ingen) (2007: Ingen) 16. Kvalitet betyder, at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på den enkelte skole er velfungerende og understøtter en kontinuerlig og kvalificeret arbejdsindsats fra medarbejderne I relation til denne målsætning har skoleleder og børne- og ungdomschef i efteråret 2007 aftalt, at skolen skal have en øget indsats i forhold til: sygefravær En overordnet indikation for kvalitet 16 kommer til udtryk i omfanget af medarbejderes fravær. Medarbejderne på skolen har udover langtidsfravær pga. sygdom gennemsnitligt været fraværende 9,7 dage. Skolernes gennemsnit i København er 8,8 dage. Medarbejderne på skolen har i længerevarende fravær (perioder over 15 dage) gennemsnitligt været fraværende 18,5 dage. Skolernes gennemsnit i København er 11,9 dage. Det samlede, gennemsnitlige fravær på årsplan udgør således 28,2 dage. Skolernes gennemsnit i København er 20,7 dage. Kvalitet 16 styrkes ved At skoleledelserne sikrer gennemførelse og opfølgning på arbejdspladsvurderinger og arbejder på, at udskiftninger i medarbejdergrupper ikke får et omfang, som skaber problemer for kontinuiteten i arbejdet Skolen har gennemført en arbejdspladsvurdering (APV). Eventuelle handleplaner, som følger op på undersøgelsen, er tilgængelige på skolens hjemmeside. Andelen af lærere, som har været i arbejde hele skoleåret Omfatter lærere, som hverken er fratrådt eller har haft orlov uden løn en måned eller mere. 75 % TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

14 Skolens samlede faglige vurdering Styrket faglighed Al planlagt undervisning på Strandparkskolen gennemføres, men på grund af de knappe ressourcer må de planlagte aktiviteter jævnligt ændres eller aflyses. På grund af ændring i lærerressourcerne er der færre uddannede lærere pr. elev, hvilket kan betyde, at der ved sygdom ikke er uddannede lærere til alle planlagte aktiviteter. Det øvrige pædagogiske personale er tillige blevet beskåret, hvilket kan have negative konsekvenser for elevernes udviklingsmuligheder og medarbejdernes trivsel og stressniveau. Disse forhold kan påvirke medarbejdernes sygdom/fravær. Det er vigtigt, at de nødvendige faglige kompetencer findes hos lærere på skolen, og at undervisningen varetages af kvalificerede lærere. Men at være en kvalificeret lærer på en specialskole er ikke nødvendigvis det samme som at være en kvalificeret lærer på en normalskole. På en specialskole er det meget vigtigt, at medarbejderne til stadighed arbejder med at erhverve sig pædagogiske redskaber til at nå ind til eleven. En lærer er uddannet som læsevejleder, men er nu på barsel, så den øgede indsats i forhold til læseundervisning bliver forsinket. Det er trist, at FFA ikke er så visionær i forhold til specialskolerne. En evalueringsvejleder eller to på en specialskole ville være en god idé. At vi har valgt at lade en lærer deltage i praktiklæreruddannelsen betyder, at vi ønsker at prioritere og opgradere de lærerstuderendes praktikophold på Strandparkskolen. I skoleåret var udvikling af faget natur og teknik på en specialskole et af skolens indsatsområder. Desværre var det ikke nemt at udnytte, at FFA også indeholdt en naturfaglig satsning, fordi aktiviteterne var og er henvendt til normalskolerne. F.eks. kunne det være en god idé, hvis 3 naturfagslærere fra hver af de fire specialskoler for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder indgik i et netværk med henblik på at udvikle naturfaget inden for specialundervisningen. Samtidig ville specialskoler også opnå parallelitet med normalskolerne. TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

15 Kvalitet har tillige en nøje sammenhæng med materialer og undervisningsmidler. Så de nedskæringer vi gennem de sidste år har oplevet også på driftsbudgettet, gør det meget vanskeligt, nærmest umuligt at få enderne til at hænge sammen og at fastholde et tåleligt kvalitetsniveau. SUNDE BØRN Også på specialområdet gælder det, at sunde børn giver udviklingsparate børn, så vi ser frem til at blive part i Københavns sunde skolemad. En lærer på skolen er tilmeldt uddannelsen til svømmelærer, så vi kan fastholde svømmeundervisningen som en vigtig vej til sunde børn. UDSATTE BØRN En lærer på skolen er tilmeldt uddannelsen som AKT-vejleder. Derefter vil vi udarbejde principper for AKT-vejlederens virksomhed. FORÆLDRESAMARBEJDE Strandparkskolen har desværre ikke fået bevilget ressourcer til hjemmebesøg via FFA. SKOLELEDELSE Sygefraværet var i Kvalitetsrapport 2007 gennemsnitligt på 10,9 dage. I Kvalitetsrapport 2008 var det gennemsnitlige sygefravær faldet til 9,7 dage. Så målet om at holde status quo er mere end opfyldt. STRANDPARKSKOLEN Thomas Koppels Allé København SV Telefon: Fax: TALLENE I PARENTES (KURSIVEREDE) ER SAMMENLIGNINGSTAL FRA KVALITETSRAPPORT

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING KORTLÆGNING AF DE PRAKTISKE/MUSISKE FAGS STATUS OG VILKÅR I FOLKESKOLEN MINISTERIET

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere