Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner."

Transkript

1 Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012

2 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal, der består af i alt 7 institutioner, hvor de 4 er kommunale og de 3 er selvejende. Vuggestuen Sydvesten er en ny kommunal institution, der slog dørene op for de første børn i Institutionen er kommunedækkende, dvs. den modtager børn fra hele Aalborg Kommune. Der er plads til 60 børn, der aldersmæssigt er fra 0 2 år. Vi har både fuldtids- og deltidspladser. Vuggestuen har i alt 17 fastansatte, der er fordelt på en pædagogisk leder, 12 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere, 1 pædagogstuderende samt en kostfaglig eneansvarlig. Værdigrundlag I vuggestuen vægter vi omsorg og tryghed højt. Vi forsøger at være imødekommende og lydhøre overfor hvert enkelt barns individuelle behov, ønsker og signaler, så barnet føler sig mødt og forstået. Vi prøver at møde barnet i øjenhøjde og med respekt for det, der rører sig i barnet. Alle børn, forældre og ansatte skal mødes med anerkendelse, respekt og positive forventninger samt ud fra en forståelse for, at vi alle er forskellige og har forskellige forudsætninger. At blive mødt med en anerkendende grundholdning har stor betydning for udvikling af selvværd. Ved at møde barnet på en indlevende og respektfuld måde er vi med til at styrke og fremme barnets udvikling socialt og følelsesmæssigt. Vi ved, at barnet vokser og udvikles i relationer med forældre, andre voksne og børn. Forældres og pædagogers øjne er som spejle, som barnet bruger til at opdage dem selv. Vi skal derfor til stadighed arbejde på, at skabe en tryg og positiv tilknytning til hvert enkelt barn. Desuden på at skabe rammer i form af et sundt, stimulerende og forudsigeligt miljø, hvor barnet på den ene side oplever tryg tilknytning og på den anden side møder aktiviteter, oplevelser og udfordringer, der er tilpasset alder og udviklingsniveau. Vi arbejder til stadighed ud fra en anerkendende holdning og pædagogik. Vi tager udgangspunkt i at skabe et miljø og en stemning, hvor alle børn føler sig værdifulde og som en del af fællesskabet. Dette gør vi f.eks. ved at rumme og anerkende barnets følelser og ved at sætte ord på disse. Barnet får herved bekræftelse på, at det er accepteret og forstået lige præcis som det er. Læringssyn Barnet lærer ved at eksperimentere, lege, efterligne og bruge sine sanser. Det udforsker sine omgivelser, prøver sig selv af og får hermed ny viden om sig selv. Barnet udforsker, leger og lærer 1

3 både alene, sammen med andre børn og sammen med en voksen. Barnet vælger selv aktiviteter ud fra interesser og udvikling eller deltager i aktiviteter valgt af det pædagogiske personale ud fra hvad en bestemt børnegruppe menes at have brug for. Hverdagen planlægges således at barnet med den voksne ved sin side møder faste rutiner således at dagen føles stabil og overskuelig. For at opbygge selvtillid og fællesskabsfølelse inddrages barnet i de praktiske opgaver såsom at hente mad, dække bord og ordne vasketøj. Der bliver desuden øvet i at tage tøj på og af, spise med gaffel og meget andet, hvor barnet viser vilje og evne til at eksperimentere med at kunne og ville tingene selv. Vi er her opmærksomme på, at det er måden, barnet lærer det nye på, der er i fokus. Desuden planlægges og gennemføres der dagligt aktiviteter, hvor barnet selv gennem bevægelse, ture, musik og sansning lærer og tilegner sig verden og nye færdigheder. Endelig skal der være tid og plads til stunder, hvor barnet bare er. Kravler, rejser sig, tuller rundt, kigger ud af vinduet, iagttager andre osv. ens opgave i forhold til barnets læreprocesser er defineret gennem 3 læringsrum: Læringsrum 1: en går foran barnet og viser, hvordan barnet kan gøre/ sige Læringsrum 2: en går ved siden af barnet, dvs. støtter barnet med udgangspunkt i barnets egne initiativer. Læringsrum 3: en går bagved barnet, dvs. er i periferien til at støtte og være et sikkerhedsnet for barnet. Forældresamarbejde Vi ønsker et tillidsfuldt og åbent samarbejde med alle forældre. Forældre er de vigtigste personer og rollemodeller i barnets liv, hvorfor et samarbejde mellem vuggestuen og hjemmet er vigtigt for at afstemme forventninger og skabe sammenhæng i barnets liv. Inden barnet starter tilbydes en opstartssamtale, hvor vi lærer hinanden lidt at kende ved at udveksle oplysninger, tale om forventninger og lave aftaler frem over. Efter 3 måneder tilbydes en samtale om, hvordan barnet trives og inden barnet starter i børnehave tilbydes ligeledes en samtale. Forældre kan herudover til enhver tid ønske en samtale. Ved afleveringen af barnet i vuggestuen er det vigtigt for os at vide, hvordan barnet har sovet, spist, om det har været sygt eller andre ting. Dette for at skabe en dag for barnet, der tager udgangspunkt i barnets fysiske og psykiske tilstand. I vuggestuen vil vi tilsvarende ved afhentningen fortælle om/ skrive på lister, hvordan barnet har haft det i løbet af dagen, hvor meget barnet har sovet, spist, hvornår det er skiftet og andre relevante ting. Vi bestræber os på at være åbne og fortælle både det positive, vi oplever, men også hvis vi oplever, at barnet ikke trives. 2

4 Der er tavler ved hver gruppe, hvor dagens aktiviteter kort beskrives, ligesom der ofte hænger billeder, der viser, hvad børnene har foretaget sig. I vindfanget i hver ende af vuggestuen hænges jævnligt opslag op, der vedrører alle i institutionen. Det kan være indkaldelser til møder, indbydelser til arrangementer, referater fra møder, opslag om sygdomme eller andet. Der afholdes 2 forældremøder om året. I slutningen af året vælges forældrebestyrelsen, der består af 7 forældrerepræsentanter, 2 suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter samt pædagogisk leder. Alle er velkomne til at opstille til bestyrelsen ligesom bestyrelsen kan kontaktes, hvis der er områder af vuggestuens praksis, forældre ønsker indflydelse på. På væggen ud mod køkkenet hænger en oversigt over de, der sidder i forældrebestyrelsen. I 2012 skal der arbejdes med, at forældre fremover inddrages mere i institutionernes liv og hverdag. Formålet er at forældre til enhver tid bruges i samarbejdet om deres barns udvikling, læring og trivsel at forældre anerkendes og respekteres som et af barnets vigtigste resurser at forældre mødes af medarbejdere, som arbejder professionelt, i deres barns dagtilbud at forældre gennem forskellige samarbejdsfora, som forældrebestyrelser, forældrenetværk o.a. får mulighed for at blive inddraget i principperne for det pædagogiske arbejde. Inklusion og tværfagligt samarbejde Hvert barn mødes med de forudsætninger og behov, barnet har. Når vi arbejder inkluderende betyder det, at vi tror på, at alle børn har ret til at være en del af fællesskabet og at vi må tilpasse vores rammer, således at de passer til barnet. Alle er lige meget værd og har krav på respekt og respons på de handlinger, følelser og tanker, der kommer til udtryk. Selvom vores intentioner er som beskrevet, kan barnet af forskellige årsager have behov for støtte, afskærmning, træning eller andet, ligesom der i hjemmet kan opstå forandringer og vanskeligheder, der påvirker barnet og gør det svært at være forældre i en periode. Vi vil altid tale med forældrene først og have afprøvet forskellige tiltag og løsningsmuligheder, før vi i samarbejde med forældrene kontakter andre samarbejdspartnere. Barnet kan møde forhindringer af fysiske, motoriske, sproglige, social eller følelsesmæssige art, hvorfor der kan etableres samarbejde med f.eks. PPR (isk Psykologisk Rådgivning), Tværfagligt Team, Børnefysio- og ergoterapeuterne, Småbørnsafsnittet og Familiegruppen. Vi har som kommunalt ansatte skærpet underretningspligt, hvilket betyder, at vi skal handle, hvis vi møder børn, hvis trivsel og udvikling er truet. 3

5 Fysiske rammer Vuggestuen er en ny institution. Bygningen er i et plan med et stort fælles alrum og fælles legeplads. Vuggestuen er delt op i 4 grupper: Krabberne, Sælerne, Goblerne og Mågerne, der hver har 15 børn. Hver gruppe har 2 sammenhængende grupperum samt egne toiletter og puslerum. Garderoberne er fælles, således af Krabberne og Sælerne deler garderoben i den ene ende, mens Goblerne og Mågerne deler garderoben i den anden ende. Der er mulighed for at skærme af således at Krabbe- og Mågestuerne kan lukke døren ud mod alrummet, mens vi stadig arbejder med, hvordan vi kan skærme Goplerne og Sælerne af mod alrummet. Der er knyttet et krybberum til hvert af grupperne, hvor vuggestuen stiller enten barnevogne eller krybber til rådighed. Disse er udstyret med dyner, lagner samt godkendte seler, som vuggestuen ligeledes stiller til rådighed. Børnene overvåges med alarm, mens de sover. Legeplads Der er fælles indhegnet legeplads, hvor der er adgang gennem de 2 indgange i hver ende af huset og direkte fra stuerne. På legepladsen er der fliser, græs, sandkasse og små bakker, således at børnene kan bevæge sig på forskelligt underlag og med forskelligt legetøj såsom små scootere samt grave- og køremuligheder i sandkassen. Vi bestræber os på at gøre legepladsen mere spændende og varieret og på at få den opdelt fleksibelt, således at den både kan gøres mindre, når der er færre børn ude, men udvides, når alle børn er ude og der kan køres hurtigt på fliserne. Ansatte Der er ansat 12 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere og en studerende i vuggestuen, der er fordelt med 3 pædagoger og en pædagogmedhjælper/ eller studerende på hver gruppe. Medarbejderne har forskelligt timetal og er tilknyttet en fast gruppe, men alle er ansat til at være fleksible og arbejder i hele huset, da vi ser vores hus som en enhed. Udover det faste pædagogiske personale er der ansat en pædagogisk leder på fuld tid samt en fuldtids kostfaglig eneansvarlig. Da vi er et stort hus vil der ofte være behov for vikarer, hvorfor børn og forældre ofte vil møde andre personer end det faste. Vi modtager desuden løbende unge i erhvervspraktik fra folkeskolerne, grundforløbselever fra SOSU -skolerne og fra 2012 pædagogiske assistent elever (PAU-elever) fra SOSU-nord. Personalegruppen er sammensat af en bred vifte af forskellige kompetencer og interesser. 4

6 Helle isk leder Jeg er uddannet socialpædagog i Gennem tiden har jeg arbejdet med børn og familier i bl.a. Børne- og familiecentret og Tværfagligt Team (begge i Aalborg Kommune). Arbejdsopgaverne har været observation, koordinering samt råd og vejledning til både forældre og professionelle. Jeg har været pædagogisk konsulent i Mariagerfjord Kommune i 2½ år, før jeg kom til vuggestuen i november Mit fokus som pædagogisk leder er på trivsel, både børnenes og personalets. Jeg tror på, at en god stemning medvirker til at skabe tryghed og til, at den enkelte føler sig anerkendt og forstået. Desuden vil jeg gerne medvirke til, at vuggestuen udvikler sig, således at vi er i fortsat bevægelse fagligt. Dette for at skabe et levende og dynamisk hus, hvor børnene og deres udvikling er i fokus og hvor relationer, læring og samarbejde er omdrejningspunkterne. Helle Kostfaglig eneansvarlig Jeg er uddannet Ernærings-og husholdningsøkonom fra Suhrs Seminarium i København i Anne Louise - Krabberne Jeg blev uddannet pædagog i sommeren 2000 og jeg har været ansat i Sydvesten siden august Jeg har altid beskæftiget mig med vuggestuebørn, og syntes det er et spændende arbejdsområde, da jeg her får mulighed for at sætte præg på det lille barns møde med institutionsverdenen. I arbejdet med de helt små børn vægter jeg tryghed, nærværd samt relation mellem børn og voksne højt. Derud over syntes jeg det er vigtigt, med et tæt samarbejde mellem forældre og personale. Da jeg tror på, at et åbent og trygt forældresamarbejde smitter positivt af på barnet. I maj 2012 blev jeg færdig som forældrenetværksleder. Dette giver mig mulighed for, at lave forældrenetværksgrupper hvor der i gruppen vil være et fælles fokuspunkt. 5

7 Jonna - Krabberne Jeg er uddannet socialpædagog i Jeg har i mange år været beskæftiget indenfor specialområdet, hvor jeg har arbejdet i en daginstitution for fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn fra 0-6 år. Efter en uddannelsesorlov i 07-08, hvor jeg tog en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi, skiftede jeg til vuggestueområdet. Jeg blev ansat som barselsvikar i Vuggestuen Sydvesten 1. dec Mit fokus i samværet med børnene er rettet mod en anerkendende tilgang, hvor det altid er den voksne, der har ansvaret for relationen. Jeg vægter samarbejdet med forældrene højt, da jeg tror på, at når forældrene føler sig trygge, vil barnet også trives med at være i vuggestuen. Birthe - Krabberne Jeg er uddannet pædagog fra Ålborg Børne- og fritidspædagog seminarium i 1990, og har siden arbejdet i børnehave. Jeg har suppleret min uddannelse med div. Kurser bl.a. vejlederkursus, sprogtilegnelse, og har også taget 3 moduler indenfor diplomuddannelsen. Der er 3 værdiord, som har stor betydning for mig i mit arbejde: Tryghed: at børn møder nærværende og omsorgsfulde voksne, som viser interesse og forståelse, og som er opmærksomme på børnenes behov og signaler. Anerkendelse: at børnene kommer med hver deres evner, kompetencer, erfaringer, og derfor skal mødes ud fra hvert deres ståsted. Glæde: at børnene mødes af voksne og kammerater, som sætter pris på dem, og som er glade for at være sammen med dem. At vi sammen kan glæde os over de oplevelser, der er i hverdagen. Heidi - Krabberne medhjælper Jeg har været ansat i vuggestuen sydvesten siden 1/8 2010, og før det har jeg været dagplejer i 8 år. Jeg elsker at arbejde med børn i alderen 0-3 år, det giver utrolig meget. 6

8 Maria - Goplerne Jeg er uddannet pædagog i starten af Og har været ansat i Sydvesten siden den åbnede i april Så har derfor været med helt fra begyndelsen, hvilket har været rigtig spændende. Jeg har tidligere arbejdet i både børnehaver og vuggestuer. Og syntes det er rigtig spændende at arbejde med de helt små børn, og hjælpe dem til at få en go start på livet og der ved også institutionslivet. I mit arbejde med børn sætter jeg meget vægt på tryghed og nærværd for det enkelte barn, og derved skabe tillid mellem børn og voksne. Jeg sætter også stor vægt på et godt og tæt forældresamarbejde, og i sær da børnene i vuggestue alderen som oftest ikke har så meget sprog. Og derved har brug for at de voksne omkring dem, kan kommunikerer så der tages størst mulig hensyn til det enkelte barn og dets behov. Annelis - Goplerne Jeg er uddannet pædagog i 1999, jeg har arbejdet inden for småbørn og specialområdet. Desuden er jeg uddannet i Marte Meo. Jeg er på Goppelstuen på 37 timer om ugen. Se mere om mig og Marte Meo på annelismortensen.wordpress.com Line - Goplerne Jeg blev uddannet pædagog fra Hjørring Seminarium jan Jeg har stor erfaring som vuggestue pædagog. Jeg har i mange år arbejdet i vuggestue i Århus, hvor jeg bl.a. har arbejdet med tosprogede børn og derved har arbejdet en del med integration og sprog. Jeg brænder for at arbejde med vuggestuebørn, da jeg synes at den udvikling der sker fra at de er 0-3 år er utrolig spændende at følge og støtte dem i. 7

9 Tanja - Goplerne medhjælper Jeg har været ansat i vuggestuen siden oktober Før den tid har jeg været dagplejer i 14 år. Jeg kan godt lide at arbejde med de små børn, da det giver utrolig meget livsglæde og udfordringer at arbejde med den målgruppe. Charlotte - Mågerne Jeg blev uddannet pædagog fra Socialpædagogisk Seminarium i Jeg har arbejdet i specialområdet indenfor autismespektret indtil jeg blev ansat her i vuggestuen i august Jeg synes det er spændende at arbejde inkluderende, og være med til at give børnene en god start på livet, i samarbejde med forældrene. Jeg lægger stor vægt på sang, musik og bevægelse, hvortil jeg også spiller lidt guitar. Marie Louise - Mågerne Jeg er uddannet pædagog på Hjørring seminarium i Feb Jeg har erfaring fra vuggestue/børnehave og specialområdet. Jeg er ligeledes uddannet praktikvejleder og har den glæde at kunne guide/vejlede de nye studerende. Her i vuggestuen brænder for at arbejde med krop og bevægelse. 8

10 Karina - Mågerne Jeg blev uddannet pædagog i januar 2008, og har siden da arbejdet med vuggestue børn. Jeg var med til at starte vuggestuen Sydvesten i 2010, og det var et meget spændende og lærerigt arbejde. Jeg lægger stor vægt på det enkelte barns tryghed og trivsel her i vuggestuen, da det har stor betydning for barnets videre liv indenfor institutions verdenen. For mig er forældresamarbejdet meget vigtigt, fordi det er gennem forældrene at halvdelen af min kontakt til deres barn er. Jeg kan godt lide at synge sammen med børnene, men krop og bevægelse er også vigtigt for mig, da det er med til at barnet lærer sin egen krop at kende og derved også får lettere ved at blive selvhjulpen. Thomas Mågerne medhjælper Jeg har været ansat som pædagogmedhjælper siden den 1/ Har tidligere været i salgsbranchen i 13 år. Jeg er meget glad for at spille musik for børnene. Britt Sælerne Jeg blev uddannet i -98 og har arbejdet 12 år i børnehaver og i knap 2 år i specialbørnehave og indenfor autismecentret. Jeg har været i Vuggestuen Sydvesten siden 24/ Jeg lægger vægt på at være med til at give vuggestuebørnene en god og tryg start på deres institutionsliv, hvilket jeg tror sker bedst ved et åbent og ærligt forældresamarbejde, og ved at skabe tætte relationer med børnene. I mit arbejde er jeg glad for at bruge musik og rytmik som et pædagogisk redskab, og spiller selv guitar. Derudover synes jeg også at det er sjovt at fortælle historier med fortællekuffeter o.l. 9

11 Lone - Sælerne Jeg er uddannet fritidspædagog i De første 3 år arbejdede jeg i en DUS i Hasseris. De sidste 16 år før jeg kom her til Vuggestuen har arbejdet i børnehave. Jeg synes det er vigtigt med et godt forældresamarbejde, da jeg er af den overbevisning at trygge forældre giver trygge børn. Jeg lægger vægt på at børnene har en tryg og indholdsrig dag med gode oplevelser. En dag hvor der er plads til at lege, sidde hos en voksen(hvis der er brug for det), få nye oplevelser og en dag hvor der er plads til bare at være. Noget af det jeg bedst kan li at lave sammen med børnene, er at komme ud på legepladsen/ gå ture i nærmiljøet eller finde malingen frem og lege med farverne og bruge den kreative side. Eileen - Sælerne Jeg er uddannet i 1997 og har indtil 2010 arbejdet indenfor familiebehandling. Her har jeg haft med børn i alderen nyfødt til 6 år. Det jeg vægter i mit arbejde er bl.a. nærvær og godt forældrearbejde. Jeg synes, det er vigtigt med god forældre kontakt bl.a. fordi det samarbejde som opstår også har en afsmittende effekt på barnet. Nanna - Sælerne Studerende 10

12 Åbningstider Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Aflevere og hente Personalet vil tage imod hvert barn på en måde, der skaber tryghed og tillid hos både barn og forældre. Vi vil være hos barnet, når der skal tages afsked, så derfor er det vigtigt, at der siges goddag til en medarbejder. Det lille barn bliver naturligt afleveret fra forældres til personalets favn, mens det større vuggestuebarn kan opleve stolthed og selvværd ved selv at gå ind i alrummet eller ind på stuen, hvor det modtages af børn og personale. Barnet lærer på denne måde selv at tage rummet i besiddelse. Det er vigtigt at der bliver sagt farvel, når barnet afhentes. For barnet er det et klart signal om, at det går fra institutionen og hjem, hvilket skaber (naturlige)reaktioner hos nogle børn. Desuden er det vigtigt at vi får registreret, at barnet er hentet. Det gode samarbejde mellem forældre og vuggestue er basis for at barnet føler sig trygt og trives. Da det er et stort hus vil forældre ofte opleve, at der er forskelligt personale alt efter hvornår barnet hentes og afleveres. Afleveres barnet inden kl. 8 vil det som oftest ske i alrummet og det samme vil gøre sig gældende om eftermiddagen efter kl Vi vil dog til enhver tid bestræbe os for at tilgodese hvert enkelt barns behov og tage hensyn her til. Vi vil gerne vide, hvem der henter barnet, idet det er noget, der ofte fylder i barnets bevidsthed. Hvis der er andre end de faste, der henter, skal vi have besked for at være sikker på, at vi afleverer barnet til de rigtige. Ferier og fridage Vuggestuen holder lukket d. 24/12, 31/12 samt lukker til middag d. 5.juni (Grundlovsdag). Af hensyn til personalets ferie og afspadsering vil vi gerne have besked om barnets ferie og planlagte fridage i god tid. I vil jævnligt hen over året se opslag, hvor vi beder jer give besked om barnet kommer eller holder ferie/ fri. 11

13 Dagsrytme Kl. 6.30: Vuggestuen åbnes og børnene modtages i alrummet Ca. kl. 8.00: Personalet fordeler sig på stuerne Kl : Formiddagsmad på stuerne. Herefter skiftes de børn, der er kommet før kl og måske kommer nogle af de yngste børn ud og sove. Kl : Planlagte eller spontane aktiviteter enten ude eller inde. Det kan være at male eller lime blade indendørs eller gåture i omegnen eller leg på legeplads udendørs. Grupperne bruger på skift alrummet en formiddag om ugen og Naturpatruljen laver aktiviteter for de ældste børn en gang om ugen på tværs af stuerne. Kl : Samling på stuerne hvor der i grupper f.eks. synges sange, leges sanglege eller fortælles historier. Kl : Spises der middagsmad på stuerne. Herefter ryddes der op, børnene skiftes og kommer ud og sove. De yngste børn i krybberummet, de ældste på madrasser på stuerne. Fra kl : Mens de fleste børn sover afholdes der pause på skift. De børn, der ikke sover, er i alrummet med det personale, der ikke holder pause. Kl : Spises der eftermiddagsmad på stuerne. Herefter skiftes alle børn og leger på stuerne. Efter kl : Børnene samles på en stue eller i alrummet eller går på legepladsen. Kost Vi tilbyder 3 måltider mad i løbet af vuggestuens åbningstid. Maden er sammensat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er varieret og uden sukker. Basisvarer såsom mælk, gryn og mel er økologiske, mens frugt og grøntsager er konventionelt dyrkede. Der laves madplan for hver uge, der dels hænges op på opslagstavlerne i husets ender, dels hænger på køkkendøren. Der serveres vand til formiddags og eftermiddagsmåltiderne og mælk til middagsmaden. Dagens måltider kan f.eks. bestå af knækbrød med smør og agurkestave til formiddag, fiskefrikadeller med ovnbagte kartofler og tomatsovs til middag og rugbrødssnitter med smøreost samt frugt til eftermiddag. Vi tager hensyn til religiøse overbevisninger, allergier etc. Vores kostansvarlige er behjælpelig med ideer og forslag til mad, der kan laves til hverdag og til børn, der har særlige behov. 12

14 Læreplaner Læreplaner har været obligatoriske siden I vuggestuen er vi lige startet op med at arbejde med læreplaner. Opstarten var en pædagogisk dag i marts 2012, hvor vi drøftede værdier, principper og læringssyn. De pædagogiske læreplaner skal med tiden fungere som vores daglige arbejdsredskab, hvor vi systematisk kan arbejde med barnets udvikling og læring samt bruge evalueringerne til at styrke vores pædagogiske metoder og kompetence. Der indgår 6 lovbestemte læreplanstemaer i arbejdet med læreplaner: barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. I vuggestuen har vi valgt at starte op med et fælles tema: barnets alsidige personlige udvikling. Herunder hører barnets selvopfattelse, selvværd og selvstændighed. At barnet føler sig holdt af og værdsat samtidig med at det lærer at se og forstå samspillet med andre børn og voksne samt at det oplever sig som en værdifuld deltager i og medskaber af fælleskabet. Der er nedsat 2 grupper, der skal arbejde med henholdsvis de 1-årige og de 2 årige børns behov for relationer, tryghed og udvikling i alrummet. 13

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 1 2 3 4 BILAG II HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Indholdsfortegnelse: Velkommen. 3 Bestyrelse og formål 3 Adresse, normering og dagens rytme.. 4 Naturen

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere