Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner."

Transkript

1 Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012

2 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal, der består af i alt 7 institutioner, hvor de 4 er kommunale og de 3 er selvejende. Vuggestuen Sydvesten er en ny kommunal institution, der slog dørene op for de første børn i Institutionen er kommunedækkende, dvs. den modtager børn fra hele Aalborg Kommune. Der er plads til 60 børn, der aldersmæssigt er fra 0 2 år. Vi har både fuldtids- og deltidspladser. Vuggestuen har i alt 17 fastansatte, der er fordelt på en pædagogisk leder, 12 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere, 1 pædagogstuderende samt en kostfaglig eneansvarlig. Værdigrundlag I vuggestuen vægter vi omsorg og tryghed højt. Vi forsøger at være imødekommende og lydhøre overfor hvert enkelt barns individuelle behov, ønsker og signaler, så barnet føler sig mødt og forstået. Vi prøver at møde barnet i øjenhøjde og med respekt for det, der rører sig i barnet. Alle børn, forældre og ansatte skal mødes med anerkendelse, respekt og positive forventninger samt ud fra en forståelse for, at vi alle er forskellige og har forskellige forudsætninger. At blive mødt med en anerkendende grundholdning har stor betydning for udvikling af selvværd. Ved at møde barnet på en indlevende og respektfuld måde er vi med til at styrke og fremme barnets udvikling socialt og følelsesmæssigt. Vi ved, at barnet vokser og udvikles i relationer med forældre, andre voksne og børn. Forældres og pædagogers øjne er som spejle, som barnet bruger til at opdage dem selv. Vi skal derfor til stadighed arbejde på, at skabe en tryg og positiv tilknytning til hvert enkelt barn. Desuden på at skabe rammer i form af et sundt, stimulerende og forudsigeligt miljø, hvor barnet på den ene side oplever tryg tilknytning og på den anden side møder aktiviteter, oplevelser og udfordringer, der er tilpasset alder og udviklingsniveau. Vi arbejder til stadighed ud fra en anerkendende holdning og pædagogik. Vi tager udgangspunkt i at skabe et miljø og en stemning, hvor alle børn føler sig værdifulde og som en del af fællesskabet. Dette gør vi f.eks. ved at rumme og anerkende barnets følelser og ved at sætte ord på disse. Barnet får herved bekræftelse på, at det er accepteret og forstået lige præcis som det er. Læringssyn Barnet lærer ved at eksperimentere, lege, efterligne og bruge sine sanser. Det udforsker sine omgivelser, prøver sig selv af og får hermed ny viden om sig selv. Barnet udforsker, leger og lærer 1

3 både alene, sammen med andre børn og sammen med en voksen. Barnet vælger selv aktiviteter ud fra interesser og udvikling eller deltager i aktiviteter valgt af det pædagogiske personale ud fra hvad en bestemt børnegruppe menes at have brug for. Hverdagen planlægges således at barnet med den voksne ved sin side møder faste rutiner således at dagen føles stabil og overskuelig. For at opbygge selvtillid og fællesskabsfølelse inddrages barnet i de praktiske opgaver såsom at hente mad, dække bord og ordne vasketøj. Der bliver desuden øvet i at tage tøj på og af, spise med gaffel og meget andet, hvor barnet viser vilje og evne til at eksperimentere med at kunne og ville tingene selv. Vi er her opmærksomme på, at det er måden, barnet lærer det nye på, der er i fokus. Desuden planlægges og gennemføres der dagligt aktiviteter, hvor barnet selv gennem bevægelse, ture, musik og sansning lærer og tilegner sig verden og nye færdigheder. Endelig skal der være tid og plads til stunder, hvor barnet bare er. Kravler, rejser sig, tuller rundt, kigger ud af vinduet, iagttager andre osv. ens opgave i forhold til barnets læreprocesser er defineret gennem 3 læringsrum: Læringsrum 1: en går foran barnet og viser, hvordan barnet kan gøre/ sige Læringsrum 2: en går ved siden af barnet, dvs. støtter barnet med udgangspunkt i barnets egne initiativer. Læringsrum 3: en går bagved barnet, dvs. er i periferien til at støtte og være et sikkerhedsnet for barnet. Forældresamarbejde Vi ønsker et tillidsfuldt og åbent samarbejde med alle forældre. Forældre er de vigtigste personer og rollemodeller i barnets liv, hvorfor et samarbejde mellem vuggestuen og hjemmet er vigtigt for at afstemme forventninger og skabe sammenhæng i barnets liv. Inden barnet starter tilbydes en opstartssamtale, hvor vi lærer hinanden lidt at kende ved at udveksle oplysninger, tale om forventninger og lave aftaler frem over. Efter 3 måneder tilbydes en samtale om, hvordan barnet trives og inden barnet starter i børnehave tilbydes ligeledes en samtale. Forældre kan herudover til enhver tid ønske en samtale. Ved afleveringen af barnet i vuggestuen er det vigtigt for os at vide, hvordan barnet har sovet, spist, om det har været sygt eller andre ting. Dette for at skabe en dag for barnet, der tager udgangspunkt i barnets fysiske og psykiske tilstand. I vuggestuen vil vi tilsvarende ved afhentningen fortælle om/ skrive på lister, hvordan barnet har haft det i løbet af dagen, hvor meget barnet har sovet, spist, hvornår det er skiftet og andre relevante ting. Vi bestræber os på at være åbne og fortælle både det positive, vi oplever, men også hvis vi oplever, at barnet ikke trives. 2

4 Der er tavler ved hver gruppe, hvor dagens aktiviteter kort beskrives, ligesom der ofte hænger billeder, der viser, hvad børnene har foretaget sig. I vindfanget i hver ende af vuggestuen hænges jævnligt opslag op, der vedrører alle i institutionen. Det kan være indkaldelser til møder, indbydelser til arrangementer, referater fra møder, opslag om sygdomme eller andet. Der afholdes 2 forældremøder om året. I slutningen af året vælges forældrebestyrelsen, der består af 7 forældrerepræsentanter, 2 suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter samt pædagogisk leder. Alle er velkomne til at opstille til bestyrelsen ligesom bestyrelsen kan kontaktes, hvis der er områder af vuggestuens praksis, forældre ønsker indflydelse på. På væggen ud mod køkkenet hænger en oversigt over de, der sidder i forældrebestyrelsen. I 2012 skal der arbejdes med, at forældre fremover inddrages mere i institutionernes liv og hverdag. Formålet er at forældre til enhver tid bruges i samarbejdet om deres barns udvikling, læring og trivsel at forældre anerkendes og respekteres som et af barnets vigtigste resurser at forældre mødes af medarbejdere, som arbejder professionelt, i deres barns dagtilbud at forældre gennem forskellige samarbejdsfora, som forældrebestyrelser, forældrenetværk o.a. får mulighed for at blive inddraget i principperne for det pædagogiske arbejde. Inklusion og tværfagligt samarbejde Hvert barn mødes med de forudsætninger og behov, barnet har. Når vi arbejder inkluderende betyder det, at vi tror på, at alle børn har ret til at være en del af fællesskabet og at vi må tilpasse vores rammer, således at de passer til barnet. Alle er lige meget værd og har krav på respekt og respons på de handlinger, følelser og tanker, der kommer til udtryk. Selvom vores intentioner er som beskrevet, kan barnet af forskellige årsager have behov for støtte, afskærmning, træning eller andet, ligesom der i hjemmet kan opstå forandringer og vanskeligheder, der påvirker barnet og gør det svært at være forældre i en periode. Vi vil altid tale med forældrene først og have afprøvet forskellige tiltag og løsningsmuligheder, før vi i samarbejde med forældrene kontakter andre samarbejdspartnere. Barnet kan møde forhindringer af fysiske, motoriske, sproglige, social eller følelsesmæssige art, hvorfor der kan etableres samarbejde med f.eks. PPR (isk Psykologisk Rådgivning), Tværfagligt Team, Børnefysio- og ergoterapeuterne, Småbørnsafsnittet og Familiegruppen. Vi har som kommunalt ansatte skærpet underretningspligt, hvilket betyder, at vi skal handle, hvis vi møder børn, hvis trivsel og udvikling er truet. 3

5 Fysiske rammer Vuggestuen er en ny institution. Bygningen er i et plan med et stort fælles alrum og fælles legeplads. Vuggestuen er delt op i 4 grupper: Krabberne, Sælerne, Goblerne og Mågerne, der hver har 15 børn. Hver gruppe har 2 sammenhængende grupperum samt egne toiletter og puslerum. Garderoberne er fælles, således af Krabberne og Sælerne deler garderoben i den ene ende, mens Goblerne og Mågerne deler garderoben i den anden ende. Der er mulighed for at skærme af således at Krabbe- og Mågestuerne kan lukke døren ud mod alrummet, mens vi stadig arbejder med, hvordan vi kan skærme Goplerne og Sælerne af mod alrummet. Der er knyttet et krybberum til hvert af grupperne, hvor vuggestuen stiller enten barnevogne eller krybber til rådighed. Disse er udstyret med dyner, lagner samt godkendte seler, som vuggestuen ligeledes stiller til rådighed. Børnene overvåges med alarm, mens de sover. Legeplads Der er fælles indhegnet legeplads, hvor der er adgang gennem de 2 indgange i hver ende af huset og direkte fra stuerne. På legepladsen er der fliser, græs, sandkasse og små bakker, således at børnene kan bevæge sig på forskelligt underlag og med forskelligt legetøj såsom små scootere samt grave- og køremuligheder i sandkassen. Vi bestræber os på at gøre legepladsen mere spændende og varieret og på at få den opdelt fleksibelt, således at den både kan gøres mindre, når der er færre børn ude, men udvides, når alle børn er ude og der kan køres hurtigt på fliserne. Ansatte Der er ansat 12 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere og en studerende i vuggestuen, der er fordelt med 3 pædagoger og en pædagogmedhjælper/ eller studerende på hver gruppe. Medarbejderne har forskelligt timetal og er tilknyttet en fast gruppe, men alle er ansat til at være fleksible og arbejder i hele huset, da vi ser vores hus som en enhed. Udover det faste pædagogiske personale er der ansat en pædagogisk leder på fuld tid samt en fuldtids kostfaglig eneansvarlig. Da vi er et stort hus vil der ofte være behov for vikarer, hvorfor børn og forældre ofte vil møde andre personer end det faste. Vi modtager desuden løbende unge i erhvervspraktik fra folkeskolerne, grundforløbselever fra SOSU -skolerne og fra 2012 pædagogiske assistent elever (PAU-elever) fra SOSU-nord. Personalegruppen er sammensat af en bred vifte af forskellige kompetencer og interesser. 4

6 Helle isk leder Jeg er uddannet socialpædagog i Gennem tiden har jeg arbejdet med børn og familier i bl.a. Børne- og familiecentret og Tværfagligt Team (begge i Aalborg Kommune). Arbejdsopgaverne har været observation, koordinering samt råd og vejledning til både forældre og professionelle. Jeg har været pædagogisk konsulent i Mariagerfjord Kommune i 2½ år, før jeg kom til vuggestuen i november Mit fokus som pædagogisk leder er på trivsel, både børnenes og personalets. Jeg tror på, at en god stemning medvirker til at skabe tryghed og til, at den enkelte føler sig anerkendt og forstået. Desuden vil jeg gerne medvirke til, at vuggestuen udvikler sig, således at vi er i fortsat bevægelse fagligt. Dette for at skabe et levende og dynamisk hus, hvor børnene og deres udvikling er i fokus og hvor relationer, læring og samarbejde er omdrejningspunkterne. Helle Kostfaglig eneansvarlig Jeg er uddannet Ernærings-og husholdningsøkonom fra Suhrs Seminarium i København i Anne Louise - Krabberne Jeg blev uddannet pædagog i sommeren 2000 og jeg har været ansat i Sydvesten siden august Jeg har altid beskæftiget mig med vuggestuebørn, og syntes det er et spændende arbejdsområde, da jeg her får mulighed for at sætte præg på det lille barns møde med institutionsverdenen. I arbejdet med de helt små børn vægter jeg tryghed, nærværd samt relation mellem børn og voksne højt. Derud over syntes jeg det er vigtigt, med et tæt samarbejde mellem forældre og personale. Da jeg tror på, at et åbent og trygt forældresamarbejde smitter positivt af på barnet. I maj 2012 blev jeg færdig som forældrenetværksleder. Dette giver mig mulighed for, at lave forældrenetværksgrupper hvor der i gruppen vil være et fælles fokuspunkt. 5

7 Jonna - Krabberne Jeg er uddannet socialpædagog i Jeg har i mange år været beskæftiget indenfor specialområdet, hvor jeg har arbejdet i en daginstitution for fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn fra 0-6 år. Efter en uddannelsesorlov i 07-08, hvor jeg tog en pædagogisk diplomuddannelse i psykologi, skiftede jeg til vuggestueområdet. Jeg blev ansat som barselsvikar i Vuggestuen Sydvesten 1. dec Mit fokus i samværet med børnene er rettet mod en anerkendende tilgang, hvor det altid er den voksne, der har ansvaret for relationen. Jeg vægter samarbejdet med forældrene højt, da jeg tror på, at når forældrene føler sig trygge, vil barnet også trives med at være i vuggestuen. Birthe - Krabberne Jeg er uddannet pædagog fra Ålborg Børne- og fritidspædagog seminarium i 1990, og har siden arbejdet i børnehave. Jeg har suppleret min uddannelse med div. Kurser bl.a. vejlederkursus, sprogtilegnelse, og har også taget 3 moduler indenfor diplomuddannelsen. Der er 3 værdiord, som har stor betydning for mig i mit arbejde: Tryghed: at børn møder nærværende og omsorgsfulde voksne, som viser interesse og forståelse, og som er opmærksomme på børnenes behov og signaler. Anerkendelse: at børnene kommer med hver deres evner, kompetencer, erfaringer, og derfor skal mødes ud fra hvert deres ståsted. Glæde: at børnene mødes af voksne og kammerater, som sætter pris på dem, og som er glade for at være sammen med dem. At vi sammen kan glæde os over de oplevelser, der er i hverdagen. Heidi - Krabberne medhjælper Jeg har været ansat i vuggestuen sydvesten siden 1/8 2010, og før det har jeg været dagplejer i 8 år. Jeg elsker at arbejde med børn i alderen 0-3 år, det giver utrolig meget. 6

8 Maria - Goplerne Jeg er uddannet pædagog i starten af Og har været ansat i Sydvesten siden den åbnede i april Så har derfor været med helt fra begyndelsen, hvilket har været rigtig spændende. Jeg har tidligere arbejdet i både børnehaver og vuggestuer. Og syntes det er rigtig spændende at arbejde med de helt små børn, og hjælpe dem til at få en go start på livet og der ved også institutionslivet. I mit arbejde med børn sætter jeg meget vægt på tryghed og nærværd for det enkelte barn, og derved skabe tillid mellem børn og voksne. Jeg sætter også stor vægt på et godt og tæt forældresamarbejde, og i sær da børnene i vuggestue alderen som oftest ikke har så meget sprog. Og derved har brug for at de voksne omkring dem, kan kommunikerer så der tages størst mulig hensyn til det enkelte barn og dets behov. Annelis - Goplerne Jeg er uddannet pædagog i 1999, jeg har arbejdet inden for småbørn og specialområdet. Desuden er jeg uddannet i Marte Meo. Jeg er på Goppelstuen på 37 timer om ugen. Se mere om mig og Marte Meo på annelismortensen.wordpress.com Line - Goplerne Jeg blev uddannet pædagog fra Hjørring Seminarium jan Jeg har stor erfaring som vuggestue pædagog. Jeg har i mange år arbejdet i vuggestue i Århus, hvor jeg bl.a. har arbejdet med tosprogede børn og derved har arbejdet en del med integration og sprog. Jeg brænder for at arbejde med vuggestuebørn, da jeg synes at den udvikling der sker fra at de er 0-3 år er utrolig spændende at følge og støtte dem i. 7

9 Tanja - Goplerne medhjælper Jeg har været ansat i vuggestuen siden oktober Før den tid har jeg været dagplejer i 14 år. Jeg kan godt lide at arbejde med de små børn, da det giver utrolig meget livsglæde og udfordringer at arbejde med den målgruppe. Charlotte - Mågerne Jeg blev uddannet pædagog fra Socialpædagogisk Seminarium i Jeg har arbejdet i specialområdet indenfor autismespektret indtil jeg blev ansat her i vuggestuen i august Jeg synes det er spændende at arbejde inkluderende, og være med til at give børnene en god start på livet, i samarbejde med forældrene. Jeg lægger stor vægt på sang, musik og bevægelse, hvortil jeg også spiller lidt guitar. Marie Louise - Mågerne Jeg er uddannet pædagog på Hjørring seminarium i Feb Jeg har erfaring fra vuggestue/børnehave og specialområdet. Jeg er ligeledes uddannet praktikvejleder og har den glæde at kunne guide/vejlede de nye studerende. Her i vuggestuen brænder for at arbejde med krop og bevægelse. 8

10 Karina - Mågerne Jeg blev uddannet pædagog i januar 2008, og har siden da arbejdet med vuggestue børn. Jeg var med til at starte vuggestuen Sydvesten i 2010, og det var et meget spændende og lærerigt arbejde. Jeg lægger stor vægt på det enkelte barns tryghed og trivsel her i vuggestuen, da det har stor betydning for barnets videre liv indenfor institutions verdenen. For mig er forældresamarbejdet meget vigtigt, fordi det er gennem forældrene at halvdelen af min kontakt til deres barn er. Jeg kan godt lide at synge sammen med børnene, men krop og bevægelse er også vigtigt for mig, da det er med til at barnet lærer sin egen krop at kende og derved også får lettere ved at blive selvhjulpen. Thomas Mågerne medhjælper Jeg har været ansat som pædagogmedhjælper siden den 1/ Har tidligere været i salgsbranchen i 13 år. Jeg er meget glad for at spille musik for børnene. Britt Sælerne Jeg blev uddannet i -98 og har arbejdet 12 år i børnehaver og i knap 2 år i specialbørnehave og indenfor autismecentret. Jeg har været i Vuggestuen Sydvesten siden 24/ Jeg lægger vægt på at være med til at give vuggestuebørnene en god og tryg start på deres institutionsliv, hvilket jeg tror sker bedst ved et åbent og ærligt forældresamarbejde, og ved at skabe tætte relationer med børnene. I mit arbejde er jeg glad for at bruge musik og rytmik som et pædagogisk redskab, og spiller selv guitar. Derudover synes jeg også at det er sjovt at fortælle historier med fortællekuffeter o.l. 9

11 Lone - Sælerne Jeg er uddannet fritidspædagog i De første 3 år arbejdede jeg i en DUS i Hasseris. De sidste 16 år før jeg kom her til Vuggestuen har arbejdet i børnehave. Jeg synes det er vigtigt med et godt forældresamarbejde, da jeg er af den overbevisning at trygge forældre giver trygge børn. Jeg lægger vægt på at børnene har en tryg og indholdsrig dag med gode oplevelser. En dag hvor der er plads til at lege, sidde hos en voksen(hvis der er brug for det), få nye oplevelser og en dag hvor der er plads til bare at være. Noget af det jeg bedst kan li at lave sammen med børnene, er at komme ud på legepladsen/ gå ture i nærmiljøet eller finde malingen frem og lege med farverne og bruge den kreative side. Eileen - Sælerne Jeg er uddannet i 1997 og har indtil 2010 arbejdet indenfor familiebehandling. Her har jeg haft med børn i alderen nyfødt til 6 år. Det jeg vægter i mit arbejde er bl.a. nærvær og godt forældrearbejde. Jeg synes, det er vigtigt med god forældre kontakt bl.a. fordi det samarbejde som opstår også har en afsmittende effekt på barnet. Nanna - Sælerne Studerende 10

12 Åbningstider Mandag til torsdag: kl Fredag: kl Aflevere og hente Personalet vil tage imod hvert barn på en måde, der skaber tryghed og tillid hos både barn og forældre. Vi vil være hos barnet, når der skal tages afsked, så derfor er det vigtigt, at der siges goddag til en medarbejder. Det lille barn bliver naturligt afleveret fra forældres til personalets favn, mens det større vuggestuebarn kan opleve stolthed og selvværd ved selv at gå ind i alrummet eller ind på stuen, hvor det modtages af børn og personale. Barnet lærer på denne måde selv at tage rummet i besiddelse. Det er vigtigt at der bliver sagt farvel, når barnet afhentes. For barnet er det et klart signal om, at det går fra institutionen og hjem, hvilket skaber (naturlige)reaktioner hos nogle børn. Desuden er det vigtigt at vi får registreret, at barnet er hentet. Det gode samarbejde mellem forældre og vuggestue er basis for at barnet føler sig trygt og trives. Da det er et stort hus vil forældre ofte opleve, at der er forskelligt personale alt efter hvornår barnet hentes og afleveres. Afleveres barnet inden kl. 8 vil det som oftest ske i alrummet og det samme vil gøre sig gældende om eftermiddagen efter kl Vi vil dog til enhver tid bestræbe os for at tilgodese hvert enkelt barns behov og tage hensyn her til. Vi vil gerne vide, hvem der henter barnet, idet det er noget, der ofte fylder i barnets bevidsthed. Hvis der er andre end de faste, der henter, skal vi have besked for at være sikker på, at vi afleverer barnet til de rigtige. Ferier og fridage Vuggestuen holder lukket d. 24/12, 31/12 samt lukker til middag d. 5.juni (Grundlovsdag). Af hensyn til personalets ferie og afspadsering vil vi gerne have besked om barnets ferie og planlagte fridage i god tid. I vil jævnligt hen over året se opslag, hvor vi beder jer give besked om barnet kommer eller holder ferie/ fri. 11

13 Dagsrytme Kl. 6.30: Vuggestuen åbnes og børnene modtages i alrummet Ca. kl. 8.00: Personalet fordeler sig på stuerne Kl : Formiddagsmad på stuerne. Herefter skiftes de børn, der er kommet før kl og måske kommer nogle af de yngste børn ud og sove. Kl : Planlagte eller spontane aktiviteter enten ude eller inde. Det kan være at male eller lime blade indendørs eller gåture i omegnen eller leg på legeplads udendørs. Grupperne bruger på skift alrummet en formiddag om ugen og Naturpatruljen laver aktiviteter for de ældste børn en gang om ugen på tværs af stuerne. Kl : Samling på stuerne hvor der i grupper f.eks. synges sange, leges sanglege eller fortælles historier. Kl : Spises der middagsmad på stuerne. Herefter ryddes der op, børnene skiftes og kommer ud og sove. De yngste børn i krybberummet, de ældste på madrasser på stuerne. Fra kl : Mens de fleste børn sover afholdes der pause på skift. De børn, der ikke sover, er i alrummet med det personale, der ikke holder pause. Kl : Spises der eftermiddagsmad på stuerne. Herefter skiftes alle børn og leger på stuerne. Efter kl : Børnene samles på en stue eller i alrummet eller går på legepladsen. Kost Vi tilbyder 3 måltider mad i løbet af vuggestuens åbningstid. Maden er sammensat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er varieret og uden sukker. Basisvarer såsom mælk, gryn og mel er økologiske, mens frugt og grøntsager er konventionelt dyrkede. Der laves madplan for hver uge, der dels hænges op på opslagstavlerne i husets ender, dels hænger på køkkendøren. Der serveres vand til formiddags og eftermiddagsmåltiderne og mælk til middagsmaden. Dagens måltider kan f.eks. bestå af knækbrød med smør og agurkestave til formiddag, fiskefrikadeller med ovnbagte kartofler og tomatsovs til middag og rugbrødssnitter med smøreost samt frugt til eftermiddag. Vi tager hensyn til religiøse overbevisninger, allergier etc. Vores kostansvarlige er behjælpelig med ideer og forslag til mad, der kan laves til hverdag og til børn, der har særlige behov. 12

14 Læreplaner Læreplaner har været obligatoriske siden I vuggestuen er vi lige startet op med at arbejde med læreplaner. Opstarten var en pædagogisk dag i marts 2012, hvor vi drøftede værdier, principper og læringssyn. De pædagogiske læreplaner skal med tiden fungere som vores daglige arbejdsredskab, hvor vi systematisk kan arbejde med barnets udvikling og læring samt bruge evalueringerne til at styrke vores pædagogiske metoder og kompetence. Der indgår 6 lovbestemte læreplanstemaer i arbejdet med læreplaner: barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier. I vuggestuen har vi valgt at starte op med et fælles tema: barnets alsidige personlige udvikling. Herunder hører barnets selvopfattelse, selvværd og selvstændighed. At barnet føler sig holdt af og værdsat samtidig med at det lærer at se og forstå samspillet med andre børn og voksne samt at det oplever sig som en værdifuld deltager i og medskaber af fælleskabet. Der er nedsat 2 grupper, der skal arbejde med henholdsvis de 1-årige og de 2 årige børns behov for relationer, tryghed og udvikling i alrummet. 13

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen Personalet i Vuggestuen Refmosegård vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til en god tid sammen og et godt samarbejde. Denne folder vil informere jer om de praktiske oplysninger og vil

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne.

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Læreplan 2014 Vuggestuen Korallen Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Vuggestuen: I vuggestuen går der 20 24 børn i alderen 0 3 år. Børnene er fordelt

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2010...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2010...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2010...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2010...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2010 OG 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2010...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2010...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 6. KONTRAKTER...7

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere