Bæredygtighed i Implementering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtighed i Implementering"

Transkript

1 DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK ÅRSKONFERENCE 2014 Bæredygtighed i Implementering 20. maj 2014 Trinity, Fredericia Pris for deltagelse: Medlem af DIN: 900 kr. Ikke-medlem af DIN: kr. Tilmelding efter den 7. marts: Medlem af DIN: kr. Ikke-medlem af DIN: kr.

2 BÆREDYGTIGHED I IMPLEMENTERING I en verden, der struktureres af fireårige valgperioder, ét-årige budgetcyklusser og hyppigt skiftende dagsordener, er det en evig udfordring for organisationer at skabe kontinuitet og derigennem bæredygtighed. Netop begreber som bæredygtighed, regelmæssig opfølgning og fastholdelse er blevet en del af den verbale værktøjskasse, som ledsager enhver politiker, praktiker, forsker og organisatorisk leder, der ønsker at udvikle og implementere noget nyt. Dermed opstår et interessant spændingsforhold. En spænding mellem på den ene side et behov for innovation, responsivitet, og fleksibilitet i forhold til den til enhver tid gældende agenda eller problemstilling og på den anden side et krav om stabilitet og bæredygtighed, der kommer til udtryk i positive resultater for velfærdsstatens forskellige borgergrupper. Men bæredygtighed er tæt forbundet med kontinuitet og stabilitet. Begge dele er nødvendige for at afprøve, justere og udvikle innovationer til bæredygtige tiltag, programmer eller modeller, der kan fastholdes, repliceres, udbredes, konsolideres og overføres til nye kontekster. Bæredygtighed i implementering peger dermed på især to spørgsmål: Hvordan skaber vi bæredygtige implementeringsprocesser via fx kompetenceudvikling, ledelse, organisationsforandring og andre tiltag i en foranderlig verden? Hvordan sikrer vi, at resultaterne af vores implementeringsproces hos slutbrugerne af velfærdsydelser er bæredygtige i en foranderlig verden? Spørgsmålene er relevante, uanset hvordan man arbejder med implementering. Om man arbejder i politik, administration, praksis, forskning eller organisatorisk ledelse, vil man møde implementeringsudfordringer, der skal reguleres, tematiseres, løses, finansieres osv. Hvordan udfordringerne kan mødes, vil være afhængig af organisationsinterne faktorer - faktorer i organisationers omgivelser og faktorer, der udspringer af selve den innovation eller intervention, der ønskes implementeret. Innovationer kan være mere eller mindre komplekse, og stille forskellige krav til organisationers implementeringskapacitet. Jo mere kompleks nye interventioner, programmer og tiltag er, desto større krav stilles der til interessenters og organisationers hårde implementeringskapital forstået som struktur og materielle ressourcer samt bløde implementeringskapital som fx værdier, klima og kultur.

3 Inden for feltet for evidensbaseret praksis det være sig på uddannelses-, social-, eller sundhedsområdet har interventioners kompleksitet samt spændingsforholdet mellem foranderlighed og fastholdelse ført til en vedvarende diskussion om fidelity vs. adaptation. En diskussion, der handler om, hvorvidt og i hvilket omfang det er forsvarligt at justere forskningsbaserede interventioner, så de tilpasses konkrete behov i varierende lokale sammenhænge, og hvor kontrolleret en sådan tilpasning bør være. Er det med andre ord interventionen, der bør tilpasse sig konteksten, eller er det konteksten, der bør tilpasse sig interventionen, når vi vil skabe bæredygtighed? Organisationers omgivelser påvirker ligeledes mulighederne for at skabe bæredygtighed. Særlig i den politologiske tradition for implementeringsforskning har der længe været opmærksomhed på udfordringerne ved loyalt at omsætte politiske beslutninger til praksis i frontlinjen af velfærdssamfundet. I mange tilfælde har denne proces vist sig ikke at være bæredygtig, fordi den politiske beslutning på vej igennem systemerne passerer en lang række forskellige rationaler, interesser, dagsordener og barrierer og dermed bevæger sig væk fra de oprindelige intentioner, der lå bag til at begynde med. På denne baggrund sætter DINs Årskonference 2014 fokus på emnet BÆREDYGTIGHED I IMPLEMENTERING.

4 KONFERENCEPROGRAMMET I DETALJER 8.30 Registrering og morgenkaffe Foyer 9.00 Velkomst v/ Dansk ImplementeringsNetværk Auditorium 9.15 Theorising sustainability v/ Trisha Greenhalgh Auditorium Sustainability is a popular buzzword but when we unpack it, we find inherent paradoxes. In particular, how can we align the fact that sustainability requires persistence of a thing or a practice but as context changes, things and practices need to adapt? This lecture will explore different conceptual and theoretical perspectives on this and other paradoxes faced by change agents and researchers. Trisha Greenhalgh is Professor of Primary Health Care and Dean for Research Impact at Barts and the London School of Medicine and Dentistry, London, UK. She studied Medical, Social and Political Sciences at Cambridge and Clinical Medicine at Oxford before training as an academic GP. She leads a programme of research at the interface between the social sciences and medicine that seeks to celebrate and retain the traditional and the humanistic aspects of medicine and healthcare while also embracing the unparalleled opportunities of contemporary science and technology to improve health outcomes and relieve suffering. Two particular interests are the introduction of technology-based innovations in healthcare and the complex links (philosophical and empirical) between research, policy and practice. She is the author of 170 peer-reviewed publications and 8 textbooks Kaffe & Posters Foyer Et statskundskabsperspektiv på implementering og bæredygtighed Auditorium v/ Søren Winther Der findes to forskellige perspektiver på implementering af indsatser - dels det relativt nye "implementation science" perspektiv, der fokuserer på implementering i relation til evidensbaserede indsatser, hvilket domineres af sundhedsforskere og andre interventionsforskere. Dels er der et "politik-

5 implementeringsperspektiv", som er udviklet over de sidste 40 år, og domineres af statskundskabs-forskere. Indtil for nyligt har de to perspektiver stort set ikke haft forbindelse med hinanden, selv om flere problemstillinger er fælles. Oplægget vil bl.a. vise relevansen af et statskundskabs-perspektiv på implementeringskontekst eller de implementeringsfaktorer, der har særlig betydning for opnåelse af en høj implementeringsgrad og bæredygtighed. Søren C. Winter er professor i statskundskab ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Han har forsket i implementering af politik siden slutningen af 1970'erne. Hans forskning fokuserer både på generel implementeringsteori og anvendelse heraf i empiriske undersøgelser inden for bl.a. social-, beskæftigelses-, integrations-, miljø- og skolepolitik. En del heraf er sammenfattet i bogen, "Implementering af politik" fra 2008 sammen med Vibeke Lehmann Nielsen samt i Sage's International Handbook of Public Administration i 2012 og i det internationale statskundskabsforbunds (IPSA) Encyclopedia in Political Science i Spørgsmål & diskussion med oplægsholderne Auditorium Frokost & Posters Restaurant Workshop, 1. Runde Grupperum Workshop 3-6 gentages kl Workshop 7: Denne workshop forløber over både 1. og 2. Workshoprunde. Vælges denne workshop, fortsætter man i den kl Pause & Posters Foyer Workshop, 2. Runde Grupperum Workshop 3-6 gentages Workshop 7: Denne workshop er en fortsættelse efter del 1 (se oven for) Pause Foyer Reformerne på Folkeskoleområdet: En Implementeringsog Ledelsesopgave af dimensioner v/ Anders Balle Auditorium Implementeringen af folkeskolereformen i kombination med lovindgrebet vedr. lærernes arbejdstidstidsregler stiller folkeskolerne foran en implementeringsopgave af dimensioner. En helt afgørende forudsætning for at løse denne opgave er, at landets skoleledere formår at forandre en fagkultur, der har været præget af stor autonomi - i et klima, hvor der stadig hersker uenighed om, hvad der egentlig virker på vejen mod en mere effektiv folkeskole, og hvor politikere utålmodigt venter på reformens første resultater. Organisatoriske implementeringsprocesser med indgreb i den enkelte medarbejders autonomi er imidlertid ikke skoleledernes spids-

6 kompetence, og derfor rejser der sig en række presserende spørgsmål i krydsfeltet mellem skolelederes implementerings- og ledelsesopgave: Hvordan kan god ledelse defineres i denne krævende kontekst? Hvad er ledernes kompetence- og udviklingsmæssige behov for at løse opgaverne? Hvilke instrumenter står til rådighed lige nu - og hvilke skal endnu udvikles? Og frem for alt: Hvordan håndtere modsatrettede krav om bæredygtige forandringsprocesser på den ene side og hurtige resultater - i form af læringsmål, karakterer etc. - på den anden? Anders Balle har siden 2008 været formand for Skolelederne. Han er uddannet fra Jelling Seminarium i 1972 og arbejdet som lærer på Bording Skole i fagene dansk, fysik, billedkunst, foto og sløjd. I 1987 blev han formand for lærerne i Ringkøbing Amt, og fra 1988 til 2000 var han medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. I år 2000 blev han skoleleder på Bording Skole og i 2005 valgt som næstformand for Lederforeningen. Anders Balle er 63 år og har meddelt, at han pr. 1. april 2014 ikke genopstiller som formand for Skolelederforeningen Opsamling og afrunding Auditorium

7 WORKSHOP 3-7 Workshop 3: Intentioner bliver til virkelighed model for implementering V/ Ditte Ehrenreich og Bo Jensen I en dansk kontekst foregår implementering i kommunerne. Så hvordan arbejder man som statslig purveyor organisation i en virkelighed med kommunalt selvstyre, hvor de færreste tiltag implementeres top-down. Og hvordan oversætter man implementeringsmodeller fra det store udland, hvor implementering oftere er noget, man beslutter sig for centralt uden det store hensyn til lokalt selvstyre, hensyntagen til markarbejderadfærd og sammenskabelse med borgerne. Intentioner bliver til virkelighed er et af de strategiske mål for Social-, Børne- og Integrationsministeriet. For Socialstyrelsen betyder det, at man i samarbejde med centrale aktører skal sikre, at lovgivning og indsatser bliver implementeret. På workshoppen vil der blive præsenteret et bud på en dansk tilpasset udgave af implementeringsmodellen Active Implementation Framework, som i højere grad inddrager karakteristika ved den indsats, der skal implementeres, den lokale kontekst hvor indsatsen foregår, og de borgere som i sidste ende er dem, der skal have gavn af indsatsen. Implementeringsmodellen er ny, men i workshoppen vil modellen blive anskueliggjort med konkrete eksempler fra Socialstyrelsens projekter, hvor modellen tages i anvendelse. Samtidig vil deltagerne undervejs i workshoppen blive sat på arbejde i forhold til at reflektere over modellens anvendelighed i egen implementeringspraksis. Ditte Ehrenreich har siden 2007 været ansat hos Socialstyrelsen som bl.a. projektleder og senest souschef for Kontor for Kognitive Handicap og Hjerneskader. I sin tid hos Socialstyrelsen har Ditte Ehrenreich desuden beskæftiget sig med implementering som teamleder for implementeringstiltag. Bo Jensen har siden 2006 været ansat hos Socialstyrelsen. Her har han både været fuldmægtig i Handicapenheden, chefkonsulent i Metodeenheden og senest beskæftiger han sig som Faglig leder af National Koordination. Workshop 4: Implementeringsprocessers need-to-know for enhver leder forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis. V/ Torsten Conrad Beslutningen om, hvilken intervention eller forandring der ønskes, kan være første skridt mod forandring; men hvis det ikke medfører en ønsket læring forankret i organisationen, kan tid og ressourcer være spildte. Hvilke forhold kan fremme eller hæmme implementeringsprocesserne? Kommunale implementeringsprocesser er yderst komplekse, og kan ikke reduceres til enkle modeller, hvis vi ønsker helhedsorienterede og bæredygtige implementeringsprocesser. Det kræver dybere indsigt i og overblik over de komplekse forhold, hvis flere beslutninger skal føre til det intenderede. I workshoppen gennemgås de almindelige, men komplekse træk i de kommunale implementeringsprocesser, og de forhold, der kan fremme og hæmme processerne, belyses ud fra implementeringsteori, læringsteori og praksis. Desuden vil forslag til en analytisk implementeringsmodel blive præsenteret samt diskuteret.

8 Implementeringens udfordringer og muligheder eksemplificeres med betragtninger og erfaringer fra Hjørring Kommunes implementering af inklusion. Torsten Conrad, ph.d. stipendiat, Aalborg Universitet og Hjørring Kommune, har senest været lecturer på University of California, San Diego, i Department of Education Studies, hvor han desuden har forsket i ledelsens og sociale netværks betydning for implementerings- og læreprocesser. Derudover har han siden 2011 været ansat på Aalborg Universitet, Institut for Læring & Filosofi i en stilling som ph.d. stipendiat sam-finansieret med Hjørring Kommune forskende i implementeringen af inklusion. Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? V/ Allan Riis, ph.d. studerende og Berit Skjødeberg Toftegaard Workshoppen vil præsentere forskellige tilgange til og centrale overvejelser i udviklingen af interventioner, der stiler imod at forandre professionel adfærd. Udgangspunktet er tre aktuelle projekter, der er fælles om at ville påvirke lægers adfærd, men som har haft forskellige mål og rammebetingelser (ex tid, budget, interventionsmetode, interessenter, perspektiver). Eksemplerne er således fra sundhedsområdet, men tilgangen til arbejdet på workshoppen vil være, at der er tale om generelle mekanismer, der findes på tværs af forskellige faggrupper. Workshoppen er derfor relevant for alle med ændringer i professionelles adfærd som omdrejningspunkt. Projektlederne vil hver fortælle, hvordan de udviklede deres interventioner. Herefter vil der i mindre grupper arbejdes med centrale spørgsmål i relation til, hvordan interventioner bedst udvikles med udgangspunkt i de præsenterede cases. Til sidst vil erfaringerne fra grupperne blive relateret til Michie et al model for forandring ("behaviour wheel"). Allan Riis, Ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland, har en baggrund som fysioterapeut og en sundhedsfaglig kandidat. I 2012 påbegyndte han sin ph.d. omhandlende implementeringen af retningslinjer i almen praksis, og har publiceret en artikel herom. Berit Skjødeberg Toftegaard, Ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, har en baggrund som speciallæge i Almen Medicin. I 2013 påbegyndte hun sin ph.d. omhandlende implementering af en efteruddannelse i tidlig diagnostik af kræft i almen praksis. Sideløbende med sin ph.d. afhandling er hun projektleder på et modul ved Internationalt Cancer Benchmarking Project (ICBP) Workshop 6: Implementering og læringsteori V/ Lisbeth Mouritzen, Birgitte Elizabeth Rønnow og Marie Hultberg Workshoppen fokuserer på sammenspillet mellem læringsteori på den ene side og implementeringsteori på den anden. I workshoppen vil vores arbejde med at opkvalificere det såkaldte Active Implementation Framework, udviklet af The National Implementation Research Network (NIRN) via en kobling til lærings- og forandringsteori blive diskuteret. Denne diskussion tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra et tværgående, kommunalt implementeringsteam, som har arbejdet med forandringsprocesser i flere forskellige grupper og forvaltningsområder i Ikast-Brande Kommune. Work-

9 shoppen vil derfor præsentere, hvordan AIF kan kvalificeres og udvikles med udgangspunkt i læringsteori med udgangspunkt i konkrete eksempler på implementeringsarbejde af evidensinformerede modeller som PALS, af Folkeskolereformen og af andre projekter på børne- og undervisningsområdet. Lisbeth Mouritzen, Administrativ pædagogisk konsulent ved Skoleafdelingen, Ikast-Brande Kommune, er uddannet lærer og har et diplom i Ledelse. Hun har derfor beskæftiget sig med projektledelse, inklusion, udvikling af implementeringsteori, tværsektorielt samarbejde mm. Birgitte Elizabeth Rønnow, Specialkonsulent, Ikast-Brande Kommune, er Cand pæd. Pæd. Psyk. Hun har derfor beskæftiget sig med projektledelse, koordinering og organisatorisk formidling vedr. evidensbaserede indsatser i Ikast-Brande kommune samt i tværkommunalt regi, udvikling af implementeringsteori, samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vedr. udvikling af evidensbaseret indsats mm. Marie Hultberg, Udviklingskonsulent, Ikast-Brande Kommune, er uddannet Cand pæd. Soc. Hun har beskæftiget sig med implementering af PALS i Danmark, udvikling af implementeringsteori, oplæg og procesledelse mm. Workshop 7: Metoder til gennemførelse af bæredygtige og evidensinformerede politikudviklings- og implementeringsprocesser V/ Maja Larsen, Natasa Loncarevic, Thomas Skovgaard, Cathrine Juel Lau og Charlotte Glumer Igennem det seneste årti er det blevet klart, at politikudvikling i de danske kommuner bør informeres af viden fra forskning for at sikre effektivitet og succesfuld implementering. Dette gælder bl.a. inden for folkesundhedsområdet, hvor opgaverne bedst løses på tværs af de kommunale sektorer. Samarbejde på tværs af sektorer og integrering af forskningsviden i politikudvikling er dog udfordrende i de fleste kommuner, da en lang række forhold har indflydelse. Dette kan fx være borgernes/politikernes præferencer og værdier, praktikernes erfaringer mv. Derudover er der flere barrierer for at anvende forskningsviden, fx kan det være svært at få adgang til relevante forskningsresultater og at tilpasse disse til den lokale kontekst. Samarbejdet på tværs af sektorer betyder ligeledes, at viden og interesser på tværs heraf skal afstemmes, hvilket yderligere kan komplicere politikudvikling og -implementering. Det femårige EU finansierede forskningsprogram REPOPA (REsearch into POlicy to enhance Physical Activity) har bl.a. til formål at udvikle og afprøve metoder til at fremme samarbejde mellem forskning og praksis/politik og integrere forskningsviden i politikudviklingsprocesser på tværs af sektorer. Dette gøres via to forskellige typer af interventioner, som tester metoder til gennemførelse af bæredygtige og evidensinformerede politikudviklings- og implementeringsprocesser. Formålet med denne workshop er derfor at præsentere REPOPA programmet, gennemgå og afprøve elementer fra de to interventioner på deltagerne og sidst at diskutere metodernes potentiale set i lyset af deltagernes erfaringer og meninger. NB! Denne workshop forløber over både 1. og 2. workshoprunde. Deltagere, der vælger denne workshop vælger derfor kun én workshop om eftermiddagen. Maja Larsen, Post Doc i forskningsprogrammet REPOPA hos Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, har en ph.d. grad i Sundhedsviden-

10 skab. Hun har tidligere arbejdet i kommunalt regi og interesserer sig særligt for integrering af forskning, praksis og politik inden for sundhedsfremmearbejdet. Natasa Loncarevic, Videnskabelig assistent i forskningsprogrammet REPOPA hos Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, er uddannet læge med specialisering i epidemiologi og har en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab. Hun har tidligere arbejdet for WHO, UNICEF, Save the Children Norway, CARE Int. og Sundhedsministeriet i Bosnien- Hercegovina. Thomas Skovgaard, Lektor og ph.d. ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Han beskæftiger sig primært engageret i policy-relateret forskning med fokus på idræt og sundhed. Cathrine Juel Lau, Post Doc på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, har en ph.d. i Sundhedsvidenskab. Siden 2004 har hendes forskning kredset om epidemiologi og sundhedsfremme, men særligt med vægt på forebyggelse af diabetes via fremme af fysisk aktivitet og sund kost. Siden 2012 har hun beskæftiget sig med involverende processer og facilitering, såvel som erfaring med forskning i politikudvikling, organisationsudvikling og implementeringsprocesser. Charlotte Glumer, Leder af Sundhedsfremme- og forebyggelsesafdelingen på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden, er læge og har en ph.d. grad i Sundhedsvidenskab. Hun har tidligere arbejdet med diabetes epidemiologi, og siden 2007 har hun været ansvarlig for udviklingen og implementeringen af Sundhedsprofilerne i Region Hovedstaden.

11 Posters Poster 1: Challenges when implementing evidence-based practice, a grounded theory study V/ Katrine Aasekjær, Lektor på Højskolen i Bergen, Norge. Poster 2: Analysis of the conditions for top-down implementation of a regional stroke reform V/ Karla Douw, Forsker ved Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Poster 3: User involvement an approach in the process of implementation V/ Helle Høgh, Specialkonsulent ved CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland. Poster 4: Ledelse en forudsætning for bæredygtig implementering! V/ Mariane Johansen, Ledende udviklingskonsulent ved Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. Jannie Højer, udviklingskonsulent ved Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. Bo Egil Hansen, udviklingskonsulent ved Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. Poster 5: Samlet implementeringsstrategi for evidensbaserede indsatser V/ Birgitte Rønnow, Specialkonsulent ved Ikast-Brande Kommune. Mia Wæver Woetmann, Udviklingskonsulent ved Ikast-Brande Kommune. Poster 6: Implementering af IPS et systematisk review V/ Inge Storgaard Bonfils, Forsknings- og udviklingskonsulent ved Professionshøjskolen Metropol, København. Henrik Hansen, Lektor ved Professionshøjskolen Metropol, København. Helle Stentoft Dalum, Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstadens Psykiatri. Poster 7: Facilitators and barriers for the implementation of a behavioural medicine approach in physical therapy. V/ Johanna Fritz, Lektor ved Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Section of Physiotherapy. Maria Sandborgh, Lektor ved Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Section of Physiotherapy. Poster 8: Implementering i stor skala på Aarhus Universitets hospital - på vej mod bæredygtighed? V/ Mette Krogh Møller, Koordinerende projektleder, HR, ved Aarhus Universitetshospital. Helle Østergaard, Uddannelsesansvarlig terapeut ved Aarhus Universitetshospital. Helle Kruuse-Andersen, Terapifaglig chef ved Aarhus Universitetshospital.

Årskonference 2014 Bæredygtighed i Implementering

Årskonference 2014 Bæredygtighed i Implementering Dansk Implementeringsnetværk Årskonference 2014 Bæredygtighed i Implementering 20. maj 2013 Trinity, Fredericia Pris for deltagelse: Medlem af DIN: 900 kr. Ikke-medlem af DIN: 1.800 kr. Tilmelding efter

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Workshop. Prøv et værktøj, der sikrer vellykket implementering! - Implementering af telemedicin og velfærdsteknologi i stor skala

Workshop. Prøv et værktøj, der sikrer vellykket implementering! - Implementering af telemedicin og velfærdsteknologi i stor skala Workshop Prøv et værktøj, der sikrer vellykket implementering! - Implementering af telemedicin og velfærdsteknologi i stor skala Britta Ravn, centerleder Lea Nørgaard Bek, specialkonsulent Litten Raun

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU

Ledelse af implementering. LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering LEADERSHIP PIPELINE som perspektiv på ledelsesroller i implementeringsprocesser v/ Jannie Højer, CSU Ledelse af implementering - oplæggets indhold Hvem er jeg Leadership pipeline

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde

årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde FORSA årsmøde og generalforsamling 2014 Onsdag den 5. november 2014 Tema: Tilgange og veje til vidensbasering af socialt arbejde Professionshøjskolen Metropol Socialrådgiveruddannelsen Kronprinsesse Sofies

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Omsætning af viden til handling. Thomas Skovgaard Lektor & Centerleder, ph.d.

Omsætning af viden til handling. Thomas Skovgaard Lektor & Centerleder, ph.d. Omsætning af viden til handling Thomas Skovgaard Lektor & Centerleder, ph.d. Praksisbaseret forskning Forskningsbaseret praksis Nyeste forskning viser, at vi burde gøre noget med al den forskning. Dagen

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller Detaljerede program 7. årlige rehabiliteringskonference 10 år efter hvidbogen; hvor er kanterne? Hvad er kursen? Mandag d. 27. oktober, Hotel Nyborgstrand Formand Gunnar Gamborg Rehabiliteringsforum Danmark

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers -

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - 6-By-Konference - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - på Helnan Marselis Hotel i Aarhus den 10. & 11. maj 2012 Program Torsdag den 10. maj Kl. 09:00-10:00 Ankomst og morgenbuffet Kl.

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering

Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Kik ind i ledelsesudviklingsværkstedet! Et ledelsesudviklingskoncept, der understøtter relationel koordinering Case fra projektet Relationel Koordinering, Region Nordjylland Juni 2014 Forfatter: Specialkonsulent

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere