Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling"

Transkript

1 Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet Institutionens navn Lederforeningen for VUC, VUC Videnscenter Adresse Ny Vestergade 17, 3., 1471 København K. Institutionens Hovedtelefonnummer CVR-nummer EAN-nummer -- Bankkonto Kontaktperson Julie Kock Clausen Kontaktpersonens telefonnummer Kontaktpersonens Hvad er projektets titel? 28. februar 2014 Effekt af VUC Ledelsesudvikling - Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring. Hvilket beløb søger I om? kr. Er projektet godkendt i samarbejdsudvalget eller af ledelse og medarbejderrepræsentanter? Projektet skal være godkendt af samarbejdsudvalget eller af ledelse og medarbejderrepræsentanter for projektets målgruppe. Ja _X Nej Projektet er udarbejdet efter konsultation med Djøf, og Djøf anbefaler, at projektet om Effekt af VUC Ledelsesudvikling bevilges støtte fra Kompetenceudviklingsfonden. Kontaktperson i Djøf: Chefkonsulent Christian Ahlefeldt-Laurvigen, tel Hvem er målgruppe for aktiviteterne? Ansatte omfattet af OAO-overenskomster Ansatte omfattet af LC/CO10-overenskomster Ansatte omfattet af Akademiker-overenskomsten 24 Tværgående projekt Evt. bemærkninger Antal personer Faggrupper Ledere (både øverste ledere og mellemledere) Ovennævnte ledere er primær målgruppe for projektets aktiviteter. Desuden indebærer projektet også en bred involvering af organisationen omkring den enkelte leder, jf. nedenstående pkt. om projektets opbakning på arbejdspladsen. Flere VUC er deltager med den samlede ledelsesgruppe, dvs. øverste leder mellemledere. Hvad er formålet med projektet? Beskriv formålet på maks. 1-2 sætninger. Hvilke ændringer vil I gerne opnå i praksis, når projektet er

2 slut? Projektet har til formål at undersøge effekten af ledelsesudviklingsforløbet VUC Ledelsesudvikling - Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring. Projektet bidrager således med ny viden om og etablerer generaliserbar indsigt i, hvordan skoleledere og organisationer gennem ledelsesudvikling bedst rustes til at udfolde et nyt ledelsesrum og samtidig fremme læring for VUC s kursister. Projektet er et forskningsprojekt, mens selve ledelsesudviklingsforløbet er forskningsprojektets genstandsfelt. Der søges alene støtte til forskningsprojektet og formidling af resultaterne heraf. Hvorfor oplever I et behov for at igangsætte dette projekt? Beskriv hvilke udfordringer I har, herunder hvordan projektet bidrager til at løse dem, og hvordan det er koblet til jeres kompetencestrategi. Udfordring: VUC s ledere får med den nye overenskomst muligheder for at udnytte og udfolde et nyt ledelsesrum og skal samtidig sikre mere tid til læringsaktiviteter kursisterne. Dette fokus på bedre udnyttelse af resurserne, skolefornyelse og kvalitetsløft fordrer nye måder at tænke ledelse på for alle VUC s ledere. VUC Lederforeningen har derfor igangsat ledelsesudvilklingsforløbet VUC Ledelsesudvikling - Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring, der løber af stablen i 2014/15. Projektets bidrag til løsning: Forskningsprojektet skal bidrage med viden om og etablere generaliserbar indsigt i, hvordan skoleledere og organisationer gennem ledelsesudvikling bedst rustes til ovenstående udfordring. Gennem forskningsprojektets genstandsfelt, ledelsesudviklingsforløbet, sker følgende: 1. Ledernes kompetenceudvikles gennem lokalt forankrede forløb, hvorved der sker aktionslæring med involvering i egen ledelsespraksis og de kollegiale fællesskaber. Disse forløb formaliseres gennem en udviklingskontrakt med den øvrige ledelse i organisationen. Kontrakten skal være koblet til VUC ets lokale kompetenceudviklingsstrategi. 2. Lederne indgår i jobswop i 2-5 dage parvis for at skærpe forståelsen af betydningen af de organisatoriske relationer, rammer og betingelser. Lederne styrkes hermed i at identificere forhold og faktorer, der spiller en afgørende rolle i de lokale ledelsesprocesser, diskutere hinandens handlerum i praksis og reflektere over egen situation og kontekst. 3. Lederne udvikler nye kompetencer gennem aktionslæring, hvorved de lærer at bruge sig selv og den viden og de erfaringer, de får gennem ledelsesudviklingsforløbet, i samarbejde med kollegaer og andre ansatte på den enkelte skole. 4. Lederne lærer gennem eksperimenter med prototyper at skabe bedre opgaveløsning under forandringsprocesser omkring kerneopgaven, hvor organisationens ansatte skal kunne samarbejde at skabe bæredygtig udvikling, så lederne lærer at aktualisere de potentielle ressourcer, der er i organisationen. 5. Lederne står i spidsen for at udvikle en innovativ kultur i organisationen, hvor ikke blot de ledere, der er involveret i det konkrete ledelsesudviklingsforløb, men den samlede organisation lærer af processen, således at skolen som arbejdsplads får glæde af den læring og udvikling, der finder sted i forbindelse med forløbet. Hvordan vil I vurdere/måle, om I har opfyldt jeres formål? (Succeskriterier) Beskriv i punktform, hvad der viser, at jeres projekt skaber en forandring i praksis (større fleksibilitet, kvalitet eller effektivitet i opgaveløsningen, eller løft i medarbejdernes kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet) og at det dermed opfylder projektets formål. Hvis I ikke kan måle forandringerne, så beskriv jeres overvejelser om, hvilke tegn på virkninger, I vil kigge efter. Forskningsprojektet vil give viden om og generaliserbar indsigt i, hvordan skoleledere og organisationer gennem ledelsesudvikling rustes på følgende tre måder: 2

3 1. Individuelt: Styrkede ledere, der mestrer nærværende, responsivt og effektivt lederskab, hvor den enkelte lærer at anvende de muligheder, der er i her-og-nu situationer, således at der udvikles et forpligtende samarbejde både horisontalt og vertikalt. På den måde forventes lederne rustet til de beskrevne udfordringer. Dette måles ved to nyudviklede redskaber til hhv. oplevelsesbeskrivelse og faktaregistrering (Helth, 2013). De data, der generes på baggrund heraf, dokumenterer sammen med opsummeringer af løbende coaching den enkelte leders udvikling. Lederne samler deres løbende erfaringer i en logbog, som danner grundlag for dokumentation af den individuelle udvikling. Denne dokumentation vil blive afrapporteret af den enkelte leder ud fra en række kompetenceparametre, som er fastsat i samarbejde mellem forskerne og VUC s ledelse dels på den enkelte skole, dels på tværs af skoler. Parametrene opstilles i starten af forløbet. 2. Organisatorisk: VUC erne får afprøvet en række modeller til at udvikle kompetencer i praksis og samtidig mulighed for at styrke arbejdspladskulturen ved at gøre den til en lærende kultur, som sætter fokus på nye muligheder for bedre udnyttelse af resurserne, skolefornyelse og kvalitetsløft. Projektet giver den enkelte leder mulighed for at eksperimentere med sin ledelse og rum til at reflektere over, hvad der virker og ikke virker. Herved kan der skabes grundlag for innovation og forandringer i den enkelte organisation gennem prototyper baseret på energigivende samarbejdsrelationer. På baggrund af ledernes løbende beskrivelser og registreringer i en logbog dannes der grundlag for dokumentation af den organisatoriske udvikling. Denne dokumentation vil blive afrapporteret af den enkelte leder i samarbejde med andre relevante ledere (fx på den enkelte skole) ud fra en række parametre for kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen, som er fastsat i samarbejde mellem forskerne og VUC s ledelse dels på den enkelte skole, dels på tværs af skoler. Parametrene opstilles i starten af forløbet. 3. Perspektiverende: Forskningsprojektet er en del af et ph.d.-projektet Læring i praksis vejen til bedre lederskab, som ledes af Poula Helth, Center for Virksomhedsudvikling og - Ledelse, CBS. I projektet deltager i alt ni både private og offentlige organisationer. Ved at deltage i et forskningsprojekt, hvor andre organisationer afprøver og eksperimenterer med nye modeller for ledelse ud fra lokale principper, vil der være grundlag for inspiration i forhold til de modeller og metoder, der løbende stilles til rådighed for lederne, som deltager i projektet. I og med der er tale om et aktionsforskningsprojekt, vil aktionslæringen få stor betydning, da der vil være et vedvarende udviklingsbehov i forhold til modeller og metoder, som ledere inden for den enkelte organisationer og lokal kontekst, finder relevant. Der vil være mulighed for at lære af andres erfaringer, fordi det tværgående sigte, både inden for VUC s egne rammer, og på tværs af de ni deltagende organisationer kommer til at få en så afgørende betydning. På grund af det omfattende datamateriale, kan den enkelte deltagende organisation i projektet få et bredt, kvalificeret indblik i, hvordan både den organisatoriske læring og lederes individuelle praksislæring kan forbedres og dermed skabe grundlag for bedre kvalitet og større effektivitet i ledelse. Hvilke aktiviteter skal indgå i projektet? Opstil gerne i punktform. Beskriv aktiviteter før, under og efter projektforløbet, herunder hvad der sikrer, at forandringerne fastholdes efter projektets afslutning. Ledelsesudvikligsforløbet: Ledelsesudvikligsforløbet VUC Ledelsesudvikling - Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring består af tre todages internater, tre netværksmøder fordelt mellem internaterne og et jobswop-forløb á 2-5 dages varighed. Forløbet tager afsæt i de nyeste tværfaglige ledelsestilgange inden for innovationsdagsordenen i den offentlige sektor Teori U (Sharmer, 2007) og Samarbejdsdrevet Innovation (Van de Ven m.fl., 2008). Ledelsesudviklingsforløbets tovholdere og gennemgående undervisere er Lone Belling, ejer af konsulentfirmaet LIV & LEDERSKAB og Gitte Miller Balslev, chefkonsulent hos Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Forskningsprojektet: Forskningsprojektet består af eksperimenter med nye former for lederskab i egen praksis for at kunne 3

4 aktualisere de potentialer, der allerede er i organisationen. Der vil i særlig grad blive zoomet ind på det konkrete element jobswop. Eksempler på aktionsforskningsværktøjer er bl.a. en model til udviklende dialoger, hvor ledere og medarbejdere lærer at lytte og spejle hinanden. metoder til at skabe energi og stemning gennem brug af kropslige bevægelser og sanser, som skærper lederens opmærksomhed på de stemninger, der er i rummet. træning i at arbejde med her-og-nu situationer og respondere, når det er nødvendigt (fx at lederen gør noget andet, end hun/han plejer; fx at ændre kurs på et møde, hvis stemningen kræver eller give udtryk for påvirkninger). Registrering og beskrivelser af effekten af de forskellige tiltag, den enkelte leder afprøver i egen organisation, som danner grundlag for evaluering af projektets effekter i forhold til både personligt lederskab og organisatorisk læring. Faser: Fase I (før): Læringsbaseret coaching med alle deltagende ledere i projektet, hvor der sker en forventningsafstemning i forhold til den enkelte leders kompetenceudvikling og behovet for ledelsesudvikling på arbejdspladsen; coachingseancen afsluttes med udformning af en læringsplan for den enkelte leder/den enkelte arbejdsplads (ses også i sammenhæng med de førnævnte udviklingskontrakter). Fase II (under): Her vil der blive gennemført en række tværgående seancer (på tværs af skoler) og lokale seancer på den enkelte skole, samt individuelle og parvise coachingseancer (afhængig af den aktivitet, den enkelte leder har valgt at sætte fokus på). Det konkrete indhold i seancerne vil afhænge af behovet hos den enkelte leder og arbejdsplads. Fase III (efter): Gentagelse af coachingseancer som i fase I, men hvor der denne gang vil blive sat fokus på transformativ læring og dermed forandringspotentialet på den enkelte arbejdsplads. Denne coachingseance tager afsæt i ledernes egen dokumentation i form af registreringer og beskrivelser, og vil dermed både danne grundlag for både individuel og organisatorisk læring og for evaluering af projektets effekter. Rollefordeling: Ledelsesudviklingsforløbets tovholdere og gennemgående undervisere har alene ansvar for internater, netværksmøder og jobswop-forløbet. Forskningsprojektets leder har ansvar for gennemførelse af forskningsprojektets aktionslæring, coaching mm., rapportering og evaluering. Der afholdes i alle projektets faser styregruppemøder, hvor aktiviteter koordineres og såvel ledelsesudviklingsforløb som forskningsprojekt følges. Formand for styregruppen er Marianne Karlshøj, afdelingsforstander Hf & VUC Fyn og formand for Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse. Styregruppen består desuden af repræsentanter fra lederforeningens bestyrelse, lederforeningens udvalg for overenskomster og dokumentation og VUC Videnscenter. Hvordan vil I sikre, at der løbende er opbakning på arbejdspladsen til at gennemføre projektet og skabe forandringer i praksis? Beskriv, hvordan I vil involvere ledelse og medarbejdere. De deltagende ledere i projektet involverer øvrige lederkollegaer, lærere og administrative medarbejdere i deres afprøvning af metoder. En løbende intern involvering og kommunikation om deltagelse i projektet vil sikre, at deltagerne kommer til at arbejde med det, der er relevant i forhold til deres daglige arbejde som ledere. Der vil bl.a. kunne gennemføres refleksioner over værdien af de nye kompetencer set i et organisatorisk perspektiv. Resultaterne sikres desuden forankret i de respektive organisationer ved aktionslæring. Gennemførelsen af aktionslæring vil sikre, at der sker en forankring lokalt lige fra projektets begyndelse (fase I), i løbet af ledelsesudviklingen (fase II) og efter afslutning af ledernes deltagelse i kompetenceudviklingen (fase III) 4

5 Ledernes udviklingskontrakt er ligeledes et redskab til at sikre forankring i organisationen, fordi den indgås med den øvrige ledelse i organisationen og desuden være koblet til den lokale kompetenceudviklingsstrategi. Endelig etableres gennem ledelsesudviklingsforløbet netværksgrupper, som forventes gennem forløbet at blive så stabile, at de vil vare ved efter forløbets afslutning og dermed bidrage til forankringen. Vil I bruge det offentlige uddannelsessystem? (udfyld hvis ja) Beskriv, hvordan I vil bruge fx AMU, VUC, akademi-, diplom- eller masteruddannelser, mv. -- Hvordan vil I sprede jeres erfaringer undervejs i projektet både internt på jeres arbejdsplads og eksternt til andre statslige arbejdspladser? Beskriv gerne i punktform. I vurderingen af ansøgningen vil det blive vægtet positivt, at erfaringer fra projektet spredes internt og eksternt. Det kan fx være at udbrede nye arbejdsmetoder på andre dele af arbejdspladsen, have dialog med samarbejdsudvalg og chefgruppen om projektets resultater og fremdrift, fortælle om erfaringer til søster-institutioner, i jeres netværk mv. Projektet forankres organisatorisk i VUC Videnscenter, der er et center i regi af Lederforeningen for VUC. Centeret vil påtage sig via hjemmeside, nyhedsbreve, artikler, konferencer, temadage, møder, netværk og øvrige formidlingsaktiviteter at sprede erfaringer fra projektet. På denne måde sikres, at alle 220 medlemmer af lederforeningen og relevante eksterne interessenter og samarbejdspartnere får viden om projektets erfaringer. Der vil ligeledes blive holdt oplæg om projektets resultater ved VUC årsmøde 2015 (primo april 2015) og ved konferencen VUC deler viden 2015 (medio november 2015). Undervisningsministeriet gennemfører sammen med lederforeningerne på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet i 2014 et toplederforløb med konferencer og netværksaktiviteter for alle de øverste institutionsledere på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet med fokus på de nye udfordringer og gode eksempler. I dette regi vil projektets resultater også blive formidlet til inspiration for institutionsledere på tværs af ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. Projektet indgår som del af Poula Helths ph.d.-projekt og vil blive formidlet i denne sammenhæng, bl.a. i en artikel målrettet VUC. Der vil løbende blive holdt ph.d.-projektstyregruppemøder med deltagelse af de ni organisationer i projektet. Professor Preben Melander fra Center for Virksomhedsudvikling og - Ledelse, CBS er formand for styregruppen. Herudover planlægges en fælles workshop i november 2014 for alle deltagende organisationer samt et afsluttende seminar i slutningen af 2015/starten af Desuden planlægges udgivelse af dels en forskningsrapport om forskningsprojektet med fokus på VUC og en antologi om det samlede projekt med gennemgang af effekten fra alle de ni deltagende organisationer. Endelig planlægges en formidlingskonference i samarbejde med relevante interessenter, fx Djøf, Undervisningsministeriet og CBS. Projektets sluttidspunkt 1. maj 2016 Har arbejdspladsen modtaget støtte fra Kompetencesekretariatet inden for de seneste 2 år? Ja _X Nej Ved ikke Har I modtaget rådgivning fra Kompetencesekretariatet i forbindelse med denne ansøgning? Ja _X Nej Hvis ja, med hvem og hvornår: Birgitte Høfte og Lisbet Aabye, februar

6 KS/ Referencer: Helth, P. (2013): Skemaer til oplevelsesbeskrivelse og faktaregistrering, upubliceret del af forskningsprojektet Læring i praksis vejen til bedre lederskab, Center for Virksomhedsudvikling og - Ledelse, CBS. Sharmer, O. (2007): Theory U. Society for Organizational Learning Van de Ven, A. mfl. (2008): The Innovation Journey. New York: Oxford University Press 6

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015 Leadership is connecting to reality the current and the emerging Scharmer Don t go it alone Van de Ven Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring Fra kompetenceudvikling til kapacitetsopbygning

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Den 15. juni 2012. Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274. Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S

Den 15. juni 2012. Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274. Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S DELTAGELSESFORMULAR - INNOVATIONSPRISERNE Den 15. juni 2012 Jnr 07.00.00 Sagsid 000204274 Ref SUH suh@kl.dk Dir 3370 3432 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere