STUDIEORDNING. Finansøkonom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING. Finansøkonom"

Transkript

1 STUDIEORDNING for Finansøkonom National del Revideret 21. januar 2018 Godkendt den Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor

2 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 8 nationale uddannelseselementer Finansielle Markeder og Rådgivning I-II Læringsmål for Finansielle Markeder og Rådgivning I - branchekendskab Finansielle markeder og rådgivning II - produktkendskab Erhvervsøkonomi Mikroøkonomi Makroøkonomi Erhvervs- og finansjura Metode Statistik Salg Antallet af prøver i de nationale uddannelseselementer Praktik Krav til det afsluttende eksamensprojekt Retningslinjer, såfremt flere studerende skriver sammen Omfang af det afsluttende eksamensprojekt Formulerings- og staveevne Formål Regler om merit Følgende meritaftaler er indgået for de nationale uddannelseselementer: Overgange fra Finansøkonom til Finansbachelor Overgange fra Finansbachelor til Finansøkonom Ikrafttrædelse og overgangsordning 26

3 Denne nationale del af studieordningen for Finansøkonomuddannelsen er udstedt i henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Denne studieordning suppleres af institutionsdelen af studieordningen, som er fastsat af den enkelte institution, der udbyder uddannelsen. Den er udarbejdet af uddannelsesnetværket for Finansøkonomuddannelsen og godkendt af alle udbydernes bestyrelse - eller rektor efter bemyndigelse - og efter høring af institutionernes uddannelsesudvalg og censorformandskabet for uddannelsen.

4 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte Viden Den uddannede finansøkonom Skal have udviklingsbaseret viden om den finansielle og private sektors aktører og deres samspil nationalt og internationalt Skal have udviklingsbaseret viden om anvendte terminologier i den finansielle og private sektor Skal have udviklingsbaseret viden om juridisk regulering af den finansielle og private sektor Skal kunne forstå den finansielle og private sektor aktørers interne og eksterne økonomiske forhold i såvel nationale som internationale sammenhænge Skal kunne forstå praksis og central anvendt metode for opbygning af kunderelationer og dets betydning for den finansielle og private sektors aktører Færdigheder Den uddannede finansøkonom Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber som knytter sig til beskæftigelse i den finansielle og private sektor. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i den finansielle sektor under hensyntagen til relevant lovgivning og samfundsforhold samt opstille og vælge løsningsmuligheder. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og kunder i den finansielle og private sektor. Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, samt de færdigheder der knytter sig til beskæftigelse i den finansielle og private sektor, til at gennemføre professionel rådgivning og kommunikation, med henblik på at opbygge kunderelationer på såvel b2b og b2c markedet. Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, samt de færdigheder der knytter sig til beskæftigelse i den finansielle og private sektor til at formidle løsningsforslag afstemt i forhold til samarbejdspartnere og kunder Skal kunne vurdere relevante udviklingsretninger for en aktør i den finansielle og private sektor og opstille og vælge løsningsmuligheder.

5 Kompetencer Den uddannede finansøkonom Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer som knytter sig til beskæftigelse i den finansielle og private sektor Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang med henblik på at løse problemstillinger som knytter sig til beskæftigelse i den finansielle og private sektor Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer relevante for den finansielle og private sektor 2. Uddannelsen indeholder 8 nationale uddannelseselementer 2.1. Finansielle Markeder og Rådgivning I-II Indhold Dette obligatorisk uddannelseselement skal bidrage til, at den studerende får udviklingsbaseret viden om den finansielle og private sektors opbygning og dens aktører og produkter samt rådgivning og markedsføring. Den studerende vil opnå teoretisk og praktisk viden om, hvilke behov branchernes produkter og ydelser dækker hos de forskellige kundetyper, og vil ud fra relevante modeller kunne udarbejde, beskrive, analysere og vurdere kreditvurderinger af privatkunder. Den studerende skal have særligt kendskab til produkter og ydelser inden for pengeinstitutter og realkreditinstitutter, ejendomshandel, forsikring og pension, ejendomsadministration samt revision og økonomistyring. Den studerende kan anvende rådgivning af den typiske kunde, i alle livsløbets faser, på en forsvarlig måde i forhold til rådgivningsregler og etik. I den forbindelse skal den studerende kunne deltage i planlægningen af og gennemførelse af målrettede kundemøder. Den studerende kan anvende og kombinere de finansielle virksomheders ydelser og produkter til at opfylde kundens behov ligesom den studerende kan deltage i en vurdering af, hvorledes man kan matche kundens behov med finansielle produkter i forhold til kundens kompetencer og risikovillighed, risikovurdering, generel kreditvurdering samt samfundsmæssige forholds påvirkninger af branchen og kunder Læringsmål for Finansielle Markeder og Rådgivning I - branchekendskab Viden 5

6 Have udviklingsbaseret viden om den finansielle sektors centrale brancher og relevante ankenævn og styrelser Have udviklingsbaseret viden om de væsentligste regelsæt og lovgivninger samt forståelse for krav til en bankrådgiver i forhold til udlån og kreditter til privatkunder samt investeringsrådgivning af privatkunder Kunne forstå praksis og centrale lovgivninger samt øvrige regler, som ejendomsmæglerbranchen er underlagt Have udviklingsbaseret viden om praksis og forståelse af forskellige boligtyper Have udviklingsbaseret viden om praksis og forståelse for relevante ydelser i hos centrale brancher i det finansielle marked Færdigheder Kunne anvende centrale metoder og redskaber til at opnå kendskab til den finansielle sektor Kunne formidle praksisnær viden om den finansielle sektor til samarbejdspartnere Kompetencer Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring at vurdere og formidle brancheøkonomiske forhold i bred forstand I en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til praksis inden for de forskellige finansielle produkter og ydelser Finansielle markeder og rådgivning II - produktkendskab Læringsmål Viden Have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for privatøkonomiske adfærd Have udviklingsbaseret viden om væsentlige investeringstyper Have udviklingsbaseret viden om væsentlige boligfinansieringstyper 6

7 Have udviklingsbaseret viden om praksis og væsentlige opgaver og dokumenter hos centrale brancher på det finansielle marked Kunne forstå praksis og centrale anvendte skatteregler, som gælder for den typiske kunde Have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode til at lave investeringskalkuler, hvori der indgår inflation Færdigheder Kunne anvende centrale metoder og redskaber i forbindelse med rådgivning af en typisk privatkunde Kunne vurdere opsparings-, finansierings- og investeringsforslag samt opstille overordnede forslag til porteføljesammensætning af aktier, obligationer mv. ud fra en kundes kompetence- og risikoprofil Kunne vurdere og opstille en standard lejekontrakt for lejemål til private Kunne vurdere en typisk kundes forsikrings- og pensionsopsparingsbehov under hensyn til kundens øvrige formueforhold og samspilsproblematikker Kunne anvende centrale regler for forbrugerbeskyttelse i forbindelse med rådgivning af den typiske kunde Kunne foretage kreditvurderinger af typiske kunder, herunder vurdering af eventuel sikkerhedsstillelse Kompetencer Den studerende skal I en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til vurdering af kunders finansielle behov, risici og muligheder Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om at foretage økonomisk ansvarlig rådgivning af typiske kunder i de finansielle markeder samt indgå i udvikling af innovative løsninger på nye såvel som eksisterende behov, såfremt eksisterende løsninger ikke i tilstrækkelig grad dækker kundernes behov 7

8 ECTS-omfang Fagelementet Finansielle markeder og rådgivning I-II har et omfang på 15 ECTS-points Erhvervsøkonomi Indhold Dette obligatorisk uddannelseselement bidrager til, at den studerende får viden om den finansielle sektors erhvervsøkonomiske praksis - anvendt teori og metoder - og således bibringes den studerende viden om centrale, relevante, teoretiske modeller, så den studerende kan beskrive, analysere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger. Den studerende tilegner sig viden om erhvervsøkonomiens centrale teori og metoder ud fra praksis, og kan forstå og anvende centrale erhvervsøkonomiske modeller og værktøjer ligesom den studerende opnår en helhedsopfattelse af de erhvervsøkonomiske beslutningsprocesser og baggrunden herfor. Den studerende skal derved på kvalificeret vis kunne deltage i disse processer i finansielle virksomheder og i andre virksomheders økonomifunktion. Læringsmål Viden Have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode til at lave investeringskalkuler, hvori der indgår inflation Kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode vedrørende forskellige finansieringsformer Have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode til økonomistyring Have udviklingsbaseret viden central anvendt teori og metode til forståelse af (mikro-) økonomiske sammenhænge Kunne forstå afsætningsbegrebet samt forstå den finansielle sektors anvendelse af begrebet Kunne forstå praksis og centrale anvendte teorier og metoder indenfor mikroøkonomi og begrebernes indbyrdes relation. Kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode til at holde løbende regnskab såvel som årsregnskab Have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode til budgetkontrol 8

9 Have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode til selskabsledelse Færdigheder Kunne anvende almindelig rentesregning Kunne anvende centrale metoder til beregning af en investerings rentabilitet Kunne vurdere flere investeringsforslag og vælge løsningsmuligheder blandt disse Kunne vurdere alternative investeringsforslag før og efter skat - og under varierende budgetforudsætninger - samt vælge løsningsmuligheder blandt forslagene Kunne vurdere effektiv rente før og efter skat for forskellige lånetyper Kunne vurdere, hvilke kriterier virksomheder bør Kunne vurdere virksomhedens afsætnings- og omkostningsfunktioner Kunne vurdere elasticiteter, herunder beregning af priselasticitet og krydspriselasticitet Kunne foretage aktivitetsoptimering af en vare under varierende forhold Kunne anvende centrale metoder og redskaber til at vurdere produkters og aktiviteters lønsomhed Kunne vurdere virksomhedens driftsøkonomiske forhold på såvel omkostnings- som afsætningssiden samt opstille og vælge løsningsmuligheder Kunne anvende centrale metoder og redskaber til regnskabsanalyse for at kunne vurdere virksomhedens økonomiske situation og forventede udvikling Kunne vurdere virksomhedens likviditet samt opstille og vælge løsningsmuligheder Kunne vurdere balancestruktur samt opstille og vælge løsningsmuligheder Kunne anvende centrale metoder og redskaber til at opstille resultat-, likviditets- og balancebudgetter og foretage budgetsimulationer Kompetencer Den studerende kan: Kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om at rådgive om investeringsforslag og finansieringssammensætning 9

10 Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om at løse og formidle driftsøkonomiske problemstillinger Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for det driftsøkonomiske fagområde Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om at foretage analyser og vurderinger af erhvervskunder i den finansielle sektor I en struktureret sammenhæng kunne tilregne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for regnskabspraksis relevant for den finansielle sektor ECTS-omfang Fagelementet Erhvervsøkonomi har et omfang på 15 ECTS-points Mikroøkonomi Indhold Dette obligatorisk uddannelseselementskal medvirke til, at den studerende opnår viden om metode og forståelse for centrale teoretiske modeller, således den studerende kan beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske problemstillinger. Den studerende skal have viden om samfundsøkonomiske, politiske, demografiske og miljømæssige forhold på mikroøkonomisk niveau. Den studerende skal endvidere ud fra centrale teoretiske modeller kunne analysere og vurdere konsekvenserne af mikroøkonomisk politik under forskellige samfundsøkonomiske forudsætninger. Endelig skal den studerende kunne vurdere sammenhænge mellem samfundsøkonomiske målsætninger, balanceproblemer, økonomisk politik, international handel, demografi og velfærd. Læringsmål Viden Have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode for prisdannelse Have udviklingsbaseret viden om den finansielle sektors praksis og central anvendt teori og metode indenfor mikroøkonomi Have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode om eksternaliteter Have udviklingsbaseret viden om central anvendt metode og teori om demografi og arbejdsmarkedsstruktur 10

11 Have udviklingsbaseret viden om central anvendt metode og teori om markedsformer og konkurrenceformer Have udviklingsbaseret viden om den finansielle sektors praksis og central anvendt metode og teori om international handel Færdigheder Kunne anvende centrale metoder og redskaber inden for mikoøkonomi som knytter sig til beskæftigelse i den finansielle sektor Kunne vurdere mikroøkonomiske problemstillinger og opstille og vælge løsningsmuligheder Kunne vurdere effektivitets virkninger af forskellige mikroøkonomiske og politiske indgreb og opstille og vælge løsningsmuligheder Kunne vurdere, hvilken markedsform/konkurrenceform, der er gældende for de enkelte brancher samt markedsformens/konkurrenceformens betydning for branchen Kunne vurdere mikroøkonomiske indgrebs betydning for samarbejdspartnere og kunder Kompetencer Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om vurdering af mikroøkonomiske problemstillinger med en professionel tilgang Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til det mikroøkonomiske fagområde relevant for den finansielle sektor ECTS-omfang Fagelementet Mikroøkonomi har et omfang på 5 ECTS-points Makroøkonomi Dette obligatorisk uddannelseselementskal medvirke til, at den studerende opnår viden om metode og forståelse for centrale teoretiske modeller, således den studerende kan beskrive, analysere og vurdere samfundsøkonomiske problemstillinger. Den studerende skal have viden om samfundsøkonomiske, politiske, demografiske og miljømæssige forhold på makroøkonomisk niveau. Den studerende skal endvidere ud fra centrale teoretiske modeller kunne analysere og 11

12 vurdere konsekvenserne af makroøkonomisk politik under forskellige samfundsøkonomiske forudsætninger. Endelig skal den studerende kunne vurdere sammenhænge mellem samfundsøkonomiske målsætninger, balanceproblemer, økonomisk politik, international handel, demografi og velfærd. Læringsmål Viden Have udviklingsbaseret viden om central anvendt nationaløkonomisk teori og metode relevant for den finansielle sektor Have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode om samfundsøkonomiske mål og deres indbyrdes samspil og mulige målkonflikter Have udviklingsbaseret viden om central anvendt metode og teori om makroøkonomi Have udviklingsbaseret viden om central anvende metode og teori om valutamarkeder Kunne forstå praksis inden for langsigtet strukturpolitik Kunne forstå statens over-/underskud og offentlig gæld som følge af praksis i den økonomiske politik Færdigheder Kunne anvende centrale metoder og redskaber til at vurdere et lands samfundsøkonomiske niveau og udvikling Kunne anvende centrale metoder og redskaber til at vurdere makroøkonomiske problemstillinger og vurdere virkningerne af ændringer for samarbejdspartnere og kunder Kunne anvende centrale metoder og redskaber til at analysere valutakursdannelse og vurdere virkningerne af ændringer i valutakurs og renter for samarbejdspartnere og kunder Kunne formidle forventninger til den samfundsøkonomiske udvikling, en konjunkturvurdering og forventninger til denne til samarbejdspartnere og kunder og anvende viden i forbindelse med rådgivning om investering og pension Kunne anvende centrale metoder og redskaber til at vurdere virkningen af økonomiske politikker under forskellige valutakursregimer og økonomier Kompetencer 12

13 Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om vurdering af makroøkonomiske problemstillinger i den finansielle sektor med en professionel tilgang Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til det makroøkonomiske fagområde relevant for den finansielle sektor ECTS-omfang Fagelementet Makroøkonomi har et omfang på 5 ECTS-points Erhvervs- og finansjura Indhold Det obligatoriske uddannelseselement erhvervs- og finansjura skal bidrage til, at den studerende får viden om juridisk metode og relevante retsreglers anvendelse i den finansielle sektor og andre områder, hvor økonomisk rådgivning er relevant. Den studerende skal kunne deltage i arbejdet med at identificere et juridisk problem i en salgs- og rådgivningssituation, således at juridiske konflikter kan minimeres i det praktiske kundesamarbejde. Den studerende skal have praktisk viden om anvendt juridisk metode og relevante retsreglers anvendelse i den finansielle sektor i relation til finansiel rådgivning af kunder. Den studerende skal kunne deltage i arbejdet med at identificere relevante juridiske problemstillinger og på baggrund af juridisk metode, skal den studerende i samarbejde andre kunne argumentere for problemets løsning eller forebyggelse. Den studerende kan i relevante situationer i samarbejde med andre - vurdere, om yderligere professionel bistand bør inddrages. Den studerende har, med udgangspunkt i sin viden om anvendt juridisk metode, forståelse for og kan håndtere juridiske emner af særlig praktisk relevans for den finansielle sektor, i relation til kunderådgivning og sektorens behov for sikkerhedsstillelse, og kan i samarbejde med andre - vurdere om relevant lovgivning og etik i forbindelse hermed er overholdt. Den studerende har endvidere forståelse for fordringers betydning for den finansielle sektor. Ligesom den studerende har kompetence i - i samarbejde med andre - at rådgive såvel private som erhvervskunder i forhold til sikkerhedsstillelse på et lovligt og etisk forsvarligt grundlag (god skik). Læringsmål Viden 13

14 Have udviklingsbaseret viden om generel juridisk praksis og central anvendt juridisk metode Forstå central anvendt juridisk praksis og metode relevant for den finansielle sektor Forstå central anvendt lovgivning om regulering af de finansielle virksomheder, deres ydelser og kunder Have udviklingsbaseret viden om centrale anvendte regler angående køberet Have viden om central anvendte regler for gældssanering og forstå den finansielle sektors anvendelse af regler og praksis i relation til gældssanering Kunne forstå praksis samt centrale anvendte regler angående kaution i både privat- og erhvervsforhold inden for de finansielle områder. Have udviklingsorienteret viden om centrale anvendte regler angående pant i fast ejendom Færdigheder Den studerende skal kunne: Anvende central juridisk metode med henblik på konfliktløsning og forebyggelse af konflikter Anvende centrale juridiske regler, praksis og redskaber med udgangspunkt i den finansielle sektor Vurdere og formidle juridiske problemstillinger i simple finansielle privatøkonomiskeeller erhvervsøkonomiske situationer og opstille og vælge løsningsmuligheder Kunne anvende centrale regler om fordringer og vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende fordringer Kunne anvende centrale regler om erstatning og vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende erstatning i relation til den finansielle sektor Kunne vurdere, vælge og formidle relevante regler om rettigheder og pligter i forbindelse med kreditaftaler, herunder ejendomsforbehold Kunne anvende centrale relevante regler inden for insolvensret og vurdere praksisnære problemstillinger i relation til den finansielle sektors risiko- og kreditvurdering Kunne anvende centrale og relevante regler indenfor lejeret for at kunne vurdere praksisnære lejeretslige problemstillinger Kunne foretage en risikovurdering af finansielle produkter 14

15 Kunne foretage ansvarlig rådgivning af typiske kunder med udgangspunkt i alle livsforløbets faser under hensyntagen til central regler inden for familie- og arveret. Kunne vurdere, om der kræves udvidet sagkyndig assistance Anvende, vurdere og formidle centrale regler om kreditsikring og finansiel sikkerhedsstillelse i sammenhæng med andre juridiske emner, og i en praktisk sammenhæng med risiko- og kreditvurdering af private og erhvervskunder. Kunne anvende centrale regler angående pant i fast ejendom. Kunne vurdere om en konkret planlægning, organisering og realisering af opgaver i forbindelse med rådgivning i den finansielle sektor, er baseret på et lovlig og etisk forsvarligt grundlag. Kunne anvende centrale regler om tinglysning af relevans for den finansielle sektor Kompetencer Deltage fagligt og tværfagligt i projekter med henblik på at vurdere, om relevant lovgivning og etik er overholdt. I en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny juridisk viden, færdigheder og kompetencer, i relation til opgaver af særlig praktisk relevans for den finansielle sektor Kunne håndtere lovgivningsmæssige tiltag eller ændringer inden for den finansielle sektor. Kunne deltage fagligt og tværfagligt i projekter med henblik på at vurdere, om relevant lovgivning og etik er overholdt Kunne deltager i fagligt og tværfaglig samarbejde om problemstillinger relateret til: insolvensret, sikkerhedsstillelser, selskabsret eller kaution. Deltage fagligt og tværfagligt i projekter med henblik på at vurdere, om relevant lovgivning og etik er overholdt.. ECTS-omfang Fagelementet Erhvervs- og finansjura har et omfang på 10 ECTS-points. 15

16 2.5. Metode Indhold Dette obligatorisk uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende opnår viden om metode og forståelse for sammenhængen mellem viden, metode og resultat. Endvidere skal det obligatoriske uddannelseselement bidrage til, at den studerende kan anvende kvalitative og kvantitative metoder ved projektdesign, dataudvælgelse og rapportering. Den studerende skal kunne formulere en problemformulering, og derefter kunne udvælge og indsamle relevante data, samt kunne gennemføre dataanalyser med henblik på at opøve evnen til at vurdere økonomiske problemstillinger i tilknytning til virksomheder inden for den finansielle branche. Samtidig skal den studerende bringes i stand til at kunne vurdere kvaliteten af de gennemførte analyser og vurderinger. Endelig skal den studerende opnå fortrolighed med at præsentere data, analyser og vurderinger i en struktureret rapportform. Endeligt skal den studerende tilegne sig evnen til, ud fra en veldefineret metodisk fremgangsmåde, at kunne indsamle og analysere data i alle øvrige faglige sammenhænge på finansøkonomuddannelsen, herunder forskellige former for virksomhedsanalyser, markedsanalyser m.v. Læringsmål Viden Have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode inden for økonomisk metodisk problemløsning. Have udviklingsbaseret viden om rapportskrivning inden for økonomisk metodisk problemløsning Kunne forstå central anvendt teori og metode inden for analysedesign, dataindsamling og dataanalyse Færdigheder Kunne anvende centrale metoder og redskaber til at formulere en klar og afgrænset problemformulering. Kunne udvælge og vurdere relevant teori og dataindsamlingsmetode til løsning af det opstillede problem, samt kunne præsentere og formidle relevansen af denne udvælgelse Kunne anvende centrale metoder og redskaber til systematisk at indsamle og analysere data samt præsentere og formidle de anvendte metoder 16

17 Kunne vurdere data og kunne konkludere, opstille og vælge løsningsmuligheder på baggrund af disse Kunne formidle praksisnære analyseresultater til samarbejdspartnere og kunder Kompetencer Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om at strukturere de opnåede analyseresultater for at kunne vurdere konsekvenserne for den aktuelle problemstilling/virksomhed formuleret i analysens problemformulering I en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for økonomisk metode, dataindsamling, analyse- og formidling af data ECTS-omfang Fagelementet Metode har et omfang på 5 ECTS-points Statistik Indhold Dette fagelement skal medvirke til, at den studerende opnår viden om metode og forståelse for sammenhængen mellem viden, metode og resultat. Endvidere skal det obligatoriske uddannelseselement bidrage til, at den studerende kan anvende kvalitative og kvantitative metoder ved projektdesign, dataudvælgelse og rapportering samt kan gennemføre en statistisk analyse og vurdering af finansielle og økonomiske problemstillinger. Læringsmål Viden Have udviklingsbaseret viden om den finansielle sektors anvendelse af centrale statistiske teorier og metoder Kunne forstå anvendelsen af central statistisk teori og metode Færdigheder Kunne anvende centrale metoder og redskaber til at bearbejde, karakterisere og analysere data ved hjælp af deskriptive statistiske metoder og IT 17

18 Kunne vurdere resultaterne af deskriptiv analyse af data og opstille og udvælge resultater Kunne formidle resultaterne af deskriptiv analyse af data til samarbejdspartnere og kunder Kompetencer Kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring analyser og udviklingsorienterede projekter, der betjener sig af de nævnte statistiske metoder. I en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for analyse af data ved hjælp af deskriptive metoder og IT ECTS-omfang Fagelementet Statistik har et omfang på 5 ECTS-points Salg Indhold Det obligatoriske uddannelseselement skal bidrage til, at den studerende opnår viden om det personlige salgs betydninger overfor privat- og erhvervskunder. I forlængelse heraf skal den studerende kunne deltage i at gennemføre salgets forskellige faser over for en privat- eller erhvervskunde og tilrettelægge en relevant og begrundet salgs- og forhandlingsstrategi over for kunden. Den studerende skal kunne yde rådgivning af den typiske privatkunde i alle livsforløbets faser og skal i den forbindelse i samarbejde med andre kunne planlægge og gennemføre målrettede privatkundemøder samt præsentationer i forbindelse med privatkundearrangementer. Den studerende skal arbejde med sin personlige udvikling, og gennem målrettet og problemorienteret indsigt i egen personlighed kunne vurdere og håndtere egne udfordringer i rådgivningssituationen såvel som i det kollegiale samarbejde. Den studerende kan i samarbejde med andre organisere og gennemføre et salgsfokuseret kundemøde, der er situationsbestemt og målrettet både over for en privatkunde. Den studerende skal kunne afdække behov, rådgive, præsentere og sælge produkter samt forhandle med kunden, i samarbejde med andre. Endelig er det målet, at den studerende skal være i stand til at medvirke til at skabe varige og lønsomme relationer til kunden. Den studerende skal endvidere være bevidst om sin egen adfærd, og hvilken betydning den har i forhold til kunderelationen samt ift. at kunne indgå hensigtsmæssigt i et kollegialt samarbejde. 18

19 Læringsmål for Salg Viden Have udviklingsbaseret viden om central anvendt kommunikationsteori Have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode om personlighedstyper og personprofiler Have udviklingsbaseret viden om central anvendt teori og metode i forbindelse med salgsog mødeteknik Have udviklingsbaseret viden om forskellige kundetyper i den finansielle sektor og forståelse af central anvendt metode til opbygning og fastholdelse af etiske - relationer til kunder Have udviklingsbaseret viden om præsentationsteknik Færdigheder Kunne anvende centrale metoder og redskaber til at planlægge et rådgivningsmøde Kunne anvende centrale metoder og redskaber til præsentationsteknik med henblik på at formidle produkter, problemstillinger og idéer der rammer en konkret målgruppe Kunne anvende den finansielle sektors centrale metoder og redskaber til behovsafdækning og kommunikation med privatkunder Skal kunne vurdere problemstillinger i relation til egen adfærd og kommunikation i forhold til privatkundetyper og kolleger og opstille og vælge løsningsmuligheder Skal kunne vurdere etiske problemstillinger i privatkundearbejdet Kompetencer Kunne deltage i at planlægge og gennemføre en præsentation af produkter, problemstillinger og ideer med en professionel tilgang Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om at planlægge og gennemføre rådgivningsbaserede salgsmøder med privatkunder ECTS-omfang 19

20 Fagelementet Salg har et omfang på 5 ECTS-points Antallet af prøver i de nationale uddannelseselementer Nationale uddannelseselementer på 1. studieår udgør 50 ECTS (mindst 45 ECTS-points ud af det samlede omfang af uddannelsens nationale uddannelseselementer), hvoraf mindst 45 ECTS-points indgår i den eller de prøver, som udgør førsteårsprøven. Desuden er der 1 prøve i de øvrige nationale uddannelseselementer, samt yderligere én prøve i det afsluttende eksamensprojekt. For antallet af prøver i praktikken, henvises til afsnit 3. For et samlet overblik over alle uddannelsens prøver, henvises til institutionsdelen af studieordningen, idet de nationale uddannelseselementer beskrevet i denne studieordning kan prøves sammen med uddannelseselementer fastsat i institutionsdelen af studieordningen. 3. Praktik Læringsmål for praktikken på uddannelsen I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for uddannelsens fagområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikken har en central betydning for uddannelsens professionsrettede og praksisnære karakter og bidrager til, at de studerende udvikler professionel kompetence. Sammenhæng mellem undervisningen og praktikken er udgangspunktet for den studerendes mål for praktikken. Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder og redskaber gennem en konkret, praktisk opgaveløsning i en given virksomhed i den private eller finansielle sektor i Danmark eller i udlandet inden for uddannelsens formål. Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes arbejde i det afsluttende eksamensprojekt. Viden: De studerende skal: Have udviklingsbaseret viden om virksomheden. Have udviklingsbaseret viden om det erhverv som virksomheden tilhører Have viden om og kunne forstå virksomhedens praksis samt anvendelse af metode Færdigheder: 20

21 Kunne anvende centrale metoder og redskaber som anvendes i virksomheden og kunne anvende de færdigheder som knytter sig til beskæftigelse i erhvervet Kunne vurdere praksisnære problemstillinger for virksomheden samt opstille og vælge løsningsmuligheder Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og kunder fra virksomhedens interne eller eksterne miljø Kompetencer: Kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i virksomheden. Kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i virksomheden med en professionel tilgang. Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til virksomheden og erhvervet ECTS-omfang Praktikken har et omfang på 15 ECTS-points. Antal prøver Praktikken afsluttes med 1 prøve. 4. Krav til det afsluttende eksamensprojekt. Læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt er identisk med uddannelsens læringsmål, der fremgår ovenfor under pkt. 1. Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Den uddannede finansøkonom: Skal have udviklingsbaseret viden om den finansielle og private sektors aktører og deres samspil nationalt og internationalt Skal have udviklingsbaseret viden om anvendte terminologier i den finansielle og private sektor 21

22 Skal have udviklingsbaseret viden om juridisk regulering af den finansielle og private sektor Skal kunne forstå den finansielle og private sektor aktørers interne og eksterne økonomiske forhold i såvel nationale som internationale sammenhænge Skal kunne forstå praksis og central anvendt metode for opbygning af kunderelationer og dets betydning for den finansielle og private sektors aktører Færdigheder Den uddannede finansøkonom Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber som knytter sig til beskæftigelse i den finansielle og private sektor. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger i den finansielle sektor under hensyntagen til relevant lovgivning og samfundsforhold samt opstille og vælge løsningsmuligheder. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og kunder i den finansielle og private sektor. Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, samt de færdigheder der knytter sig til beskæftigelse i den finansielle og private sektor, til at gennemføre professionel rådgivning og kommunikation, med henblik på at opbygge kunderelationer på såvel b2b og b2c markedet. Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, samt de færdigheder der knytter sig til beskæftigelse i den finansielle og private sektor til at formidle løsningsforslag afstemt i forhold til samarbejdspartnere og kunder Skal kunne vurdere relevante udviklingsretninger for en aktør i den finansielle og private sektor og opstille og vælge løsningsmuligheder. Kompetencer Den uddannede finansøkonom Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer som knytter sig til beskæftigelse i den finansielle og private sektor Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang med henblik på at løse problemstillinger som knytter sig til beskæftigelse i den finansielle og private sektor Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer relevante for den finansielle og private sektor 22

23 4.1. Retningslinjer, såfremt flere studerende skriver sammen Hvis to eller tre studerende skriver sammen, skal problemformuleringen og opgavebesvarelsen give en grundigere og dybere behandling af emnet. I rapporten skal der både indgå afsnit, der er skrevet individuelt, og afsnit der er skrevet fælles. Det individuelle skal være ét eller flere af rapportens afsnit, som udarbejdes af hver enkelt studerende i gruppen med angivelse af navn. Det skal tilstræbes, at de individuelle dele har samme længde. Det fælles skal som minimum være: - Indledning - Afsnit med problemformulering - Afgrænsning og metode - Afsnit med konklusion - Afsnit med afslutning/perspektivering. Det skal tydeligt angives, hvilke afsnit der er fælles, og hvilke afsnit der er individuelle med angivelse af, hvem der har skrevet hvilke afsnit. Det er tilladt, at flere end de ovenfor nævnte afsnit er fælles, men de fælles afsnit må maksimalt udgøre halvdelen af rapporten. 4.2 Omfang af det afsluttende eksamensprojekt For studerende der skriver alene, maks. 35 normalsider, svarende til anslag inkl. mellemrum. For to studerende der skriver sammen, maks. 60 normalsider, svarende til anslag inkl. mellemrum. For tre studerende der skriver sammen, maks. 80 normalsider, svarende til anslag inkl. mellemrum. En normalside er lig med tegn inklusiv mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. 23

24 4.3. Formulerings- og staveevne Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af det afsluttende eksamensprojekt (vægter 10 pct.). Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at formulerings- og staveevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling Formål Formålet med eksamensprojektet er, at den studerende dokumenterer evnen til metodisk at kunne bearbejde en kompleks problemstilling i relation til en konkret opgave inden for finansområdet. Eksamensprojektet skal omfatte centrale problemstillinger i finansøkonomuddannelsen, og specialeforløbet kan indgå. Formålet med eksamensprojektet er at fremme både den faglige og den personlige udvikling. Den studerende skal med andre ord udvikle sine færdigheder ved: - At løse en praktisk problemstilling gerne med udgangspunkt i en privat eller offentlig virksomhed/organisation - At anvende teori og metoder fra uddannelsens fagområder på en praktisk problemstilling - At kombinere viden fra flere fagområder - At udarbejde den fornødne dokumentation for problemløsningens metode og validitet - At bearbejde, analysere og vurdere indsamlede informationer - At udarbejde et beslutningsgrundlag, som kort og entydigt præsenterer problem og løsningsforslag samt de usikkerhedsfaktorer, løsningsforslaget måtte være behæftet med Prøven i det afsluttende eksamensprojekt Eksamensprojektet afslutter uddannelsen på sidste semester, når alle forudgående prøver er bestået. ECTS-omfang Det afsluttende eksamensprojekt har et omfang på 15 ECTS-points. Prøveform 24

25 Prøven er en mundtlig og skriftlig prøve med ekstern censur, hvor der gives en samlet individuel karakter efter 7-trin skalaen for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation. 5. Regler om merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse efter ovenstående anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse. Følgende meritaftaler er indgået for de nationale uddannelseselementer: 5.1. Følgende meritaftaler er indgået for de nationale uddannelseselementer: Overgange fra Finansøkonom til Finansbachelor En finansøkonom vil kunne få merit for følgende fag ved overgang efter 2. semester: Forretningsforståelse, Makroøkonomi, Erhvervsøkonomi (10 ECTS), Salg (5 ECTS) Statistik samt Privatøkonomisk rådgivning & etik. En finansøkonom vil kunne få merit for yderligere følgende fag ved overgang efter 3. semester: Erhvervsøkonomi (5 ECTS), Makroøkonomi og Erhvervs- og finansjura. Overgange efter andre semestre end ovennævnte vurderes individuelt ved henvendelse til studievejledningen. 25

26 Overgange fra Finansbachelor til Finansøkonom En finansbachelor vil kunne få merit for følgende fag ved overgang efter 2. semester: Metode, Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og Finansjura, Salg, Mikroøkonomi samt Finansielle Markeder & Rådgivning I og II. En finansbachelor vil kunne få merit for yderligere fag ved overgang efter 3. semester: Statistik, Makroøkonomi. 6. Ikrafttrædelse og overgangsordning Ikrafttrædelse Denne nationale del af studieordningen træder i kraft den 1. februar 2018 og har virkning for de studerende, som indskrives efter den 1. februar Overgangsordning Studerende som er optaget indtil 1. september 2017 følger studieordning af 1. september 2017, hvorefter de overgår til denne studieordning fra 1. september Den fælles del af studieordningen fra 1.september 2017 ophæves med virkning fra den 31. august Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. september 2018 efter den førnævnte fælles del af studieordningen, afsluttes senest 31. august

27 STUDIEORDNING for Finansøkonom Institutionel del Revideret 31. januar 2018 Godkendt den Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor 27

28 1. Lokale uddannelseselementer Uddannelsens lokale uddannelseselementer består af studieaktiviteter svarende til 25 ECTSpoints Markedsføring Indhold Den studerende skal have forretningsforståelse i form af viden og færdigheder inden for markedsføring til udarbejdelse af en strategisk situationsanalyse såvel for erhvervskunder som den finansielle virksomhed. Den studerende skal på baggrund af situationsanalysen kunne vurdere mål og strategier, herunder segmentering og målgruppevalg samt parameteranvendelsen i relation til den samlede forretningsplan, og herved dokumentere en helhedsorienteret forretningsforståelse. Ved parameteranvendelsen forstås analytisk indsigt ved at kunne sammenholde nuværende parameteranvendelse med en given strategi Læringsmål for Markedsføring Viden Den studerende har viden om: Anvendt teori og metoder med hensyn til, hvordan man identificerer og analyserer relevante interne og eksterne forhold, der har indflydelse på virksomheden Forståelse af, hvordan man identificerer og udnytter virksomhedens kompetencer i forbindelse med innovation og forretningsudvikling med henblik på styrkelse af dens konkurrenceevne Færdigheder Den studerende kan: Vurdere tilgængelige primære og sekundære data ud fra deres anvendelighed med en kildekritisk tilgang Analysere en virksomheds strategiske situation: o Interne forhold: Kompetencer, mål og strategier o Eksterne forhold: Efterspørgselsforhold, konkurrenceforhold og makroforhold. Fastlægge mål og strategier for segmentering og positionering, samt vurdere alternative handlingsparameterstrategier ud fra disse Kompetencer Den studerende kan: 28

29 Udarbejde en strategisk situationsanalyse med stærke og svage sider, muligheder og trusler, og på baggrund af denne kunne vurdere de strategiske muligheder for en virksomhed. Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde der bygger på en helhedsorienteret forretningsforståelse ECTS-omfang Fagelementet Markedsføring har et omfang på 5 ECTS-points Digital kommunikation og salg Beskrivelsen af faget afventer ECTS-omfang Fagelementet Digital kommunikation og salg har et omfang på 5 ECTS-points Valgfag og Brancheretning Indhold For det aktuelle udbud af valgfri uddannelseselementer, Valgfag og Brancheretning, herunder læringsmål og prøveform, henvises til Valgfagskataloget, der foreligger på Fronter. ECTS-omfang Fagelementet Valgfag har et omfang på 5 ECTS-points. Fagelementet Brancheretning har et omfang på 10 ECTS-points. 29

30 1.4. Skematisk fremstilling af uddannelseselementer Semesterinddelt oversigt over ECTS-fordeling på uddannelsen Uddannelseselementer fordelt på semestre 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester E C T S Obligatoriske uddannelseselementer 75 Erhvervs og finansjura Erhvervsøkonomi Finansielle markeder og rådgivning Markedsføring 5 5 Salg 5 5 Mikroøkonomi 5 5 Makroøkonomi 5 5 Metode 5 5 Statistik 5 5 Digital kommunikation og salg 5 5 Valgfrie uddannelseselementer 15 Valgfag 5 5 Brancheretning Praktik og afsluttende eksamensprojekt 30 Praktikforløb og projekt Afsluttende eksamensprojekt I alt Prøver og eksamen på uddannelsen 2.1 Generelle regler for eksamen For alle generelle eksamensregler henvises til Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne ved Erhvervsakademiet Lillebælt som ligger på eal.dk og til Bekendtgørelse 30

31 om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, samt Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse på retsinformation.dk. Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Afmelding kan ikke finde sted. 2.2 Beskrivelse af udprøvning af uddannelseselementer I det følgende gives et overblik over prøver og eksaminer på Finansøkonom. Krav til og detaljer om de enkelte prøver, herunder eksamensperiode, formalia og anvendelse af hjælpemidler, offentliggøres i Eksamenskataloget på Fronter. Den studerende kan udprøves i flere uddannelseselementer ved samme prøve, og hver enkelt prøve vil fremgå med en samlet karakter på eksamensbeviset. Se eventuelt også nedenstående skema for prøvernes tidsmæssige placering. Semester Prøvens navn (intern/ekstern) Uddannelseselement ECTS Anføres på eksamensbevis 1. semester 1. Interne Metode 5 En samlet karakter 2. semester 1. Eksterne Erhvervsøkonomi I+II, Erhvervs- og finansjura, Mikroøkonomi, Makroøkonomi samt Statistik 2. Interne Finansielle markeder og rådgivning og Salg 3. semester 3. Interne / 4. Interne Digital kommunikation og salg, Markedsføring samt Erhvervsøkonomi III samt Brancheretning 35 Eksamensform afventer 20 En samlet karakter 25 Eksamensform afventer 5. Interne Valgfag 5 En samlet karakter 4. semester 6. Interne Praktikforløbet 15 En samlet karakter 2. Eksterne Afsluttende eksamensprojekt 15 En samlet karakter 2.3 Øvrige krav om gennemførsel af aktiviteter Ud over førnævnte eksaminer stilles der på uddannelsen en række krav om gennemførsel af obligatoriske aktiviteter, som den studerende skal indfri for at kunne gå til eksamen og fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 10 og 5. stk

32 2.3.1 Obligatoriske læringsaktiviteter: Deltagelsespligt og aflevering Det er et krav på flere uddannelseselementer, at den studerende skal have gennemført en række obligatoriske læringsaktiviteter for at kunne deltage i eksamen. Er de obligatoriske læringsaktiviteter ikke gennemført, kan den studerende ikke deltage i eksamen og har brugt et eksamensforsøg. Den studerende er automatisk tilmeldt den næste eksamen og skal fortsat opfylde betingelserne for at kunne gå til eksamen. De obligatoriske læringsaktiviteter varierer fra uddannelseselement til uddannelseselement og kan bestå i eksempelvis deltagelsespligt, præsentationer eller afleveringer. De obligatoriske læringsaktiviteter på Finansøkonom er beskrevet som adgangskrav til eksamen og fremgår af Eksamenskataloget på Fronter Studiestartprøven Erhvervsakademiet Lillebælt afholder studiestartsprøve på Finansøkonom. En studerende skal bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 10. Studiestartsprøven Tidsmæssig placering: Studiestartsprøven afholdes senest to måneder efter uddannelsens start Form: Studiestartsprøven er beskrevet i Eksamenskataloget Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt. Adgangsgrundlag: Intet Konsekvenser af manglende beståelse: Er prøven ikke bestået i første forsøg, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes senest tre måneder efter uddannelsens start. Bestås omprøven ikke, kan den studerende ikke fortsætte på uddannelsen og udmeldes, jf. eksamensbekendtgørelsens 10. Særligt for studiestartsprøven: Studiestartsprøven er ikke omfattet af reglerne om klager over prøver, jf. eksamensbekendtgørelsen 10. stk. 4. Erhvervsakademiet Lillebælt kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Disse forhold skal være dokumenterede Studieaktivitetskrav: Førsteårsprøven Ved erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser skal den eller de prøver, den studerende efter bekendtgørelsen eller studieordningen skal deltage i inden udgangen af det 1. studieår efter studiestart (førsteårsprøven), være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Bemærk at førsteårsprøven, som beskrevet under dette afsnit, ikke består i en eksamen, men et krav om, at alle prøver på første år skal være bestået inden udgangen af første studieår. Konsekvensen af ikke at bestå førsteårsprøven 32

33 Hvis en studerende ikke består eksamen i de pågældende uddannelseselementer vil den studerende blive udmeldt af uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 8. stk. 1 og adgangsbekendtgørelsen 37, stk. 1, nummer Anvendelse af hjælpemidler Alle hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt, med mindre andet er fastlagt i Eksamenskataloget. 2.5 Det anvendte sprog ved prøverne Eksamenssproget er det samme som undervisningssproget på de enkelte uddannelseselementer, dvs. enten dansk eller engelsk. Ved dansksprogede eksaminer er det muligt at aflægge prøverne på svensk eller norsk, med mindre prøvens formål er at dokumentere den studerendes færdigheder i dansk, jf. eksamensbekendtgørelsen 18. Såfremt erhvervsakademiet har besluttet at gennemføre hele eller dele af uddannelsen med engelsksproget undervisning, fordi der samlæsning mellem danske og internationale studerende er det tilladt at gennemføre eksamen på dansk, med mindre formålet med faget bl.a. er at dokumentere færdigheder på fremmedsprog. 3. Andre regler for uddannelsen 3.1 Undervisnings- og arbejdsformer Der er flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer på Erhvervsakademiet Lillebælt. Eksempelvis forelæsninger, casearbejde, virksomhedsprojekter, mindre opgaver, praktiske og teoretiske øvelser, laboratoriearbejde, mundtlige oplæg, hjemmearbejde, ekskursioner og lignende. Undervisningen kan endvidere være temaorienteret, såvel som opdelt i forskellige fag. Formålet med arbejdsformerne er, at de studerende, gennem den af uddannelsen valgte fremgangsmåde, tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer inden for uddannelsens kerneområder, og at den studerende endvidere anvender disse i overensstemmelse med læringsmålene for uddannelsen. Den nærmere beskrivelse af læringsforløb, dvs. mål, indhold, struktur, arbejdsformer osv. er at finde i Lektionsplaner, der foreligger på Fronter. 3.2 Differentieret undervisning Differentieret undervisning finder anvendelse i det omfang det er relevant. 3.3 Studiesprog Finansøkonom er en dansksproget uddannelse, hvorfor hovedparten af undervisningen udbydes på dansk. Nogle uddannelsesmoduler eller dele heraf kan dog blive gennemført på engelsk, og der stilles krav om, at de studerende skal kunne gennemføre disse. Det vil sige, at de studerende skal kunne 33

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013.

Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013. Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013. Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession Degree

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.1 01.09.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

professionsbacheloruddannelser. Denne studieordning suppleres af institutionsdelen af studieordningen, som er fastsat af den enkelte institution, der

professionsbacheloruddannelser. Denne studieordning suppleres af institutionsdelen af studieordningen, som er fastsat af den enkelte institution, der 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 4 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 4 2.1. Finansielle markeder og rådgivning I-III... 4 2.1.1 Finansielle markeder og rådgivning

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom 2014

Studieordningen for finansøkonom 2014 Studieordningen for finansøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management version 1.0 01 09 2014 (27 08 2014 EAL) FÆLLESDEL Denne

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016

Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016 Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/62 Denne

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Studieordning for finansøkonom

Studieordning for finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet (finansøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Financial Management Godkendt 21. august 2015 Områdechef Bo Steen Larsen Uddannelsesdirektør Gregers

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Finansøkonom Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.3 Revideret 27.10.2014 e Fælles del 1. Studieordningens rammer... 2 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Årgang feb

Studieordning for finansøkonom Årgang feb Studieordning for finansøkonom Årgang feb. 2017-19 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Godkendt den 12. januar 2017 Underskrift Uddannelseschef Kim Hass Rubin Underskrift Rektor Jens Mejer

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg

Studieordning for uddannelsen. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg Studieordning for uddannelsen Finansøkonom Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg August 2016 Studieordning for uddannelsen til Finansøkonom ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af rektor på vegne af bestyrelsen.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Academy Profession Degree Programme in Financial Management

Academy Profession Degree Programme in Financial Management Academy Profession Degree Programme in Financial Management Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.2 Overgangsordninger 5 2. Optagelse på uddannelsen 5 2.1 Krav til uddannelsen og/eller fagfordeling

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg

Studieordning for uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg Studieordning for uddannelsen Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Finansøkonom Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg 1. september 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 6 1.1. Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel Version Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom Fællesdel Version Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom Fællesdel Version - 03.11. 2016 2016-2018 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management 1/38 Denne studieordning

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom Fællesdel. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom Fællesdel 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2015 1 2 Denne studieordning

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2017 Fællesdel (AK) AP Graduate in Financial Management Version Revideret 1.12.06 2015 Revideret xx. xxxxx 2014 e Fælles del 1. Studieordningens rammer... 1 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistic Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2014-2018. Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014)

Studieordning for finansbachelor 2014-2018. Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014) Studieordning for finansbachelor 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014) 1/77 Denne studieordning udgør den

Læs mere

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 5 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015 Studieordning for finansbachelor 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2015 1/58 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistics Management Godkendt 24.august 2015 Områdechef

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

Studieordning 2015-2019

Studieordning 2015-2019 Studieordning 2015-2019 Finansbachelor Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 21.08.2015 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom 2013-2015. Erhvervsakademiuddannels en inden for finansområdet. Version 0.9

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom 2013-2015. Erhvervsakademiuddannels en inden for finansområdet. Version 0.9 Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom Erhvervsakademiuddannels en inden for finansområdet Version 0.9 2013-2015 Indhold 1 Finansielle markeder og rådgivning... 2 1.1 Finansielle markeder

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for serviceøkonom

Studieordning for serviceøkonom Studieordning for serviceøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tourism Management Godkendt den 1/9-2017 Områdechef

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Studieordning Finansøkonom AK FÆLLESDEL AP Graduate in Financial Management Version august 2017

Studieordning Finansøkonom AK FÆLLESDEL AP Graduate in Financial Management Version august 2017 Studieordning Finansøkonom AK FÆLLESDEL 2017-2019 AP Graduate in Financial Management Version 1.0 10. august 2017 Godkendt af rektor Niels Egelund Oktober 2017 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning 2014-2018

Studieordning 2014-2018 Studieordning 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 08.09.2014 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015 Studieordning for finansbachelor 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2015 1/76 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Februar optag

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Februar optag Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 Februar optag Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. februar 2012 og er fælles for følgende

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Fællesdel

Studieordning 2014-2016 Fællesdel Studieordning 2014-2016 Fællesdel Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.2 Side 0 af 24 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom

Studieordningen for finansøkonom Studieordningen for finansøkonom 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management INDHOLDSFORTEGNELSE Fællesdel... 3 1. indledning...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning Finansøkonom. Finansøkonom. Studieordning Erhvervsakademi Sydvest 1

Studieordning Finansøkonom. Finansøkonom. Studieordning Erhvervsakademi Sydvest 1 Studieordning Finansøkonom Finansøkonom Studieordning 2017 Erhvervsakademi Sydvest 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 3 2.1. Finansielle

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Studieordning for finansbachelor

Studieordning for finansbachelor Studieordning for finansbachelor Uddannelsen til professionsbachelor i finans Bachelor s Degree Programme in Financial Management and Services Godkendt 21.august 2015 Områdechef Bo Steen Larsen Uddannelsesdirektør

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere