I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede."

Transkript

1 I dette bilag kan alle opstillinger læses. Alle kandidater er blevet tilbudt 1500 anslag og et billede. Da der ved opstillingsfristen kun var kommet 6 opstillinger til de 7 bestyrelsesposter bliver denne frist forlænget til og med årsmødet jf. 4 i forretningsordenen. Ønsker man at opstille efter fristen skal dette blot meddeles under punktet valg, hvor forsamlingen vil blive spurgt. Ønsker man at skrive en opstilling har man selv ansvaret for at tage denne med til årsmødet og forespørge dirigenterne vedrørende omdeling af disse. Derudover vil alle kandidater få muligheden for 2 minutters mundtlig præsentation på selve Årsmødet under punktet Valg. 1

2 I 2014 blev SF Københavns økonomi halveret, forretningsudvalget nærmest komplet nybesat, ansatte afskediget og formanden nyvalgt har været et år hvor mange nye, inklusiv mig selv, skulle definere SF København. Det har ikke altid været ligesom det plejer eller nødvendigvis godt, men sådan må det givetvis være når nye tanker spirer. Efter et år hvor jeg har været først organisationssekretær og efterfølgende kasserer vil jeg dog sige; der er nu styr på organisationen og der er nu styr på økonomien. Men dette er langt fra tilstrækkeligt! SF København skal ikke være noget der blot er styr på, vi skal hele tiden udvikle og udfordre, og dette skal gøres i SF København er noget vi, alle medlemmer, skaber sammen, og vi der vælges til at lede partiet har et ansvar for, at alle kan deltage på den måde der giver bedst mening for dem. SF København skal først og fremmest være et politisk parti der har udformningen af politik for og af vores medlemmer som hovedformål og dernæst en kampagneorganisation der kan berette befolkningen om dette. Jeg stiller mig til rådighed for at stå i spidsen for dette SF København og tilbyder åbenhed, orden og socialisme for fremtiden. 2

3 Mit navn er Anna. Jeg har en fortid i elev- og studenterbevægelsen og jeg har været med i SF Amagers bestyrelse siden SF København står foran et år hvor vi skal afholde et folketingsvalg, og hvor vi i bestyrelsen skal arbejde med at finde nogle fornuftige rammer for SF København som paraplyorganisation og storkereds. Vi skal både kunne være til stede lokalt, og samtidig arbejde med de store brede linjer. Det er en balancegang der kræver at vi sikrer os en løbende kontakt mellem SF Københavns bestyrelse, og de medlemmer der sidder med gode meninger og viden om det vi arbejder med. Gennem de sidste år har ting, der helst skulle sikre os et sikkert grundlag at bygge vores politiske arbejde på, været benspænd. Vi har brug for at der kommer ro omkring det organisatoriske i SF København, og det er i høj grad det jeg gerne vil bidrage med. Vi er en stor organisation og det betyder at vi er mange mennesker der kan træde til og tage fra. Men vi skal have skabt en kultur for at vi snakker med hinanden, og arbejder samme på tværs af kommune- og lokalgrænser, så vi kan få det fulde udbytte af at være så mange. Ud over at have et stort ønske om at arbejde med SF Københavns organisation så banker mit hjerte for kulturpolitikken, som jeg også fremover vil gøre mit for at fremme. Kulturpolitik handler for mig ikke om at sikre at hver bydel skal have et symfoniorkester, men om at sikre mennesker muligheden for at opleve og vokse som menneske i mødet med kultur. Jeg hedder Ayfer Baykal og jeg er medlem af SF Østerbro. Politisk arbejder jeg for en inddragede og bæredygtig SF-bypolitik og for at sikre, at København er en by med sammenhængskraft, en by med lige livsmuligheder for alle og en grøn by. SF i København skal sikre, at København skal hænge sammen fremadrettet. Det kræver at vi investerer i løsninger, der giver os råd til fremtidens vækst og velfærd, og som bl.a. også sikrer, at vi når Københavns klimamål om CO2-neutralitet i Jeg er årsmøde valgt til bestyrelsen og ønsker igen at stille mig selv til rådighed som medlem i SF Københavns bestyrelse. Jeg har med min tidligere erfaring som Teknik- og Miljøborgmester et godt og indgående kendskab til politisk ledelse og forvaltningserfaring, som jeg mener, kan bringe god viden ind i bestyrelsen. Derudover er jeg i dag gruppeformand for BR-gruppen og årsmødevalgt medlem i KPLU, som er et naturligt bindeled til SF Københavns bestyrelse og ud til resten af organisationen. Udover at være gruppeformand er jeg medlem af Socialudvalget og medlem af bestyrelsen i HOFOR. 3

4 Til daglig er jeg leder af en natcafe for Kvinder, og i min fritid arbejder jeg for social inklusion, hvorfor jeg arbejder frivilligt som næstformand i AIDS Fondet og er formand for IKC og Send flere krydderier, et værested og en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for socialt udsatte kvinder. Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte mig på mail: Undertegnede Ebbe Hansen skal hermed forsøge at blive valgt som årsmødevalgt medlem af Københavns-bestyrelsen. Jeg er 64 år gammel og førtidspensionist. Jeg har været medlem af vores parti i knap 30 år, det meste af tiden som partiforeningsbestyrelsesmedlem, først i det hedengangne Sundby 2 og de sidste mange år i Bispebjerg. Jeg kender til arbejdet, da jeg mødte som suppleant for vores partiforeningsudnævnte medlem grundet dennes sygdom i sidste halvdel af I 2014 har jeg været suppleant for de årsmødevalgte og er kommet til alle møder med stemmeret, da man tilsyneladende aldrig møder fuldtalligt. Jeg har desuden i den seneste halve snes år været vores repræsentant i Hjemmeværnets Distriktsudvalg for Københavns Storkreds, ligesom jeg er aktiv i Lokaludvalgsarbejdet, hvor jeg er valgt for SF. Ebbe A. Hansen 29 år, Nørrebro. Jeg genopstiller som årsmødevalgt til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil forsætte vores vigtige arbejde med at styrke SF København. Det sidste år, har jeg siddet i Forretningsudvalget, hvor jeg har været med til at sikre den daglige ledelse af storkredsen. Jeg har bl.a. været ansvarlig for den interne afstemning om prioriteringen af vores folketingskandidater. Derudover, har jeg været SF Københavns observatør i vores Borgerrepræsentationsgruppe. Det har været et spændende og krævende år. Når man som jeg, for første gang sidder med til BRmøderne, bliver det endnu mere tydeligt, hvordan vi dagligt kæmper for at hive København i den rigtige retning. Vi er nødvendige i dansk politik og jeg vil med glæde det bruge det næste år på at forsætte vores vigtige arbejde med at forbedre hverdagen for københavnerne. Jeg er derudover udpeget af Borgerrepræsentation til at sidde i Tingbjerg kollegiets bestyrelse. 4

5 Aktiv i SF siden 2008 og har i de sidste 3 år siddet i SF-Københavns bestyrelse for Nørrebro. De organisatoriske og politiske opgaver i SF- København er mangfoldige. BR-gruppen skal i denne forbindelse have en levende og arbejdende bestyrelse, som samarbejder for i fællesskab at løfte de mange opgaver. Vi skal sammen profilere SF stærkere og få partiets medlemmer i tale og aktion. Jeg har fokus på, at det kvalificerer de politiske beslutningsprocessser og resultater, at der foregår en levende og innovativ dialog internt i partiet. Kommunikation er grundlaget for ethvert samarbejde. Politik: FU-medlem SF-København Partiforeningsvalgt medlem til SF-København fra Nørrebro SF-netværk: Beskæftigelse og integration + Børn og unge SF-København tovholder festudvalg SF-Region Hovedstad: revisor Bestyrelsesmedlem i Rysensteens Gymnasium (BR-udpeget 4 år) 2013 Næstformand SF-København SF-Nørrebro bestyrelse Suppleant SF-København bestyrelse 2009 Opstillet til BR-København Tillidsposter: Landsforeningen for 10. klassse-bestyrelsesmedlem Lederforeningen Albertslund - Bestyrelsesmedlem Albertslund Ungecenter - Bestyrelsesmedlem Privat: Skoleleder i et Ungecenter Master i Professionel Kommunikation fra RUC Lærer + UU-vejleder Pædagogisk Diplomuddannelse i ledelse Fokusområder: Samarbejdet i SF Organisatorisk målrettet struktur Kvalificeret bestyrelsesarbejde 5

6 SF København har en særlig forpligtelse til at gå forrest, fordi vi repræsenterer partiet i hovedstaden. Vi skal inddrage medlemmernes viden og erfaring i politikudviklingen. Vi skal sørge for at medlemmerne føler sig inddraget i og har mulighed for at bidrage til hvad der foregår på rådhuset. I det kommende år mener jeg vi skal fokusere særligt på at få netværkene op at stå, så borgerrepræsentanterne er godt klædt på til vores stadig nye - og forhåbentlig kun midlertidige - rolle som lille venstrefløjsparti på rådhuset. Derudover skal vi have oprettet nogle nye fora, hvor vi kan diskutere andet og mere end kommunalpolitik og administration med inspiration fra SF Østerbros succesfulde Rød Cafe arrangementer, så vi kan inspirere og lære af hinanden samt udvikle vores politik i fællesskab. Jeg genopstiller til bestyrelsen og håber på din opbakning til at kunne fortsætte arbejdet. 6

7 SF-København har de seneste år været inde i en turbulent udvikling. Noget skyldes naturligvis landspolitikken, men København har også haft sine helt egne problemer at tænke på. Flere skift af formand og store dele af forretningsudvalget, kombineret med rod i økonomien har givet store udfordringer. Sidste år på årsmødet stillede vi os til rådighed som kritiske revisorer, med en klar ambition om at hjælpe SF-København med at blive skarpere på økonomistyringen. Charlie havde inden da haft den ubehagelige opgave, at berette om hvordan den kritiske revision mente at der muligvis var begået underslæb under valgkampen. Ikke i overvældende omfang, men dog underslæb. Et år efter har vi i forbindelse med den kritiske revision afgivet bemærkninger om at der er strammet betydeligt op på økonomistyringen og at partiskatten for første gang i mange år, reelt bliver betalt til tiden. Vi er ganske imponerede af det stykke arbejde Jonas og Vagn har leveret for at genoprette tilliden til SF-Københavns økonomistyring. Men det kan blive endnu bedre Vi har i forbindelse med revisionen af SF-København indskærpet at der skal foreligge bedre dokumentation for 5% aftaler fsva. partiskat. At der skal udarbejdes et effektivt omsætningsskema for fredagsbarer og lignende, så pengene og indtjeningen kan følges hele vejen. At vi skal være endnu skarpere på hvordan vi bruger vores fælles midler, eksempelvis ved at være skarpere på at opsige diverse abonnementer i tide. At gennemsigtighed i SF-Københavns økonomi, igen bliver et nøgleord for foreningens drift. Vi ønsker at følge det arbejde til dørs og genopstiller derfor som kritiske revisorer. Vi beder årsmødet notere at vi opstiller på et grundlag om endnu strammere økonomistyring og at vi derfor med dette oplæg beder om årsmødets mandat til at forlange dette. 7

8 Hvem er vi Charlie Stjerneklar har en lang række tillidshverv i partiet bag sig, bl.a. som tidligere formand for SF-Nørrebro, medlem af samfundsøkonomisk udvalg og flere år i SF-Københavns bestyrelse. Charlie har en fortid med bla. finansiel rådgivning af virksomheder for Danske Bank og er uddannet B.Sc. i økonomi og HD(O). Leif Donbæk har en lang række tillidshverv i partiet bag sig, nu som folketingskandidat, men også igennem flere år som medlem af både SF-Nørrebros og SF-Københavns bestyrelse. Leif har i sit arbejdsliv bl.a. været butikschef, projektleder og selvstændig. Leif læser jura og har tidligere gennemført en række regnskabs- og økonomifag på CBS og merkonom. 8

9 Jeg hedder Anna, Jeg har en fortid i elev- og studenterbevægelsen med at organisere netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner og jeg har været med i SF Amagers bestyrelse siden Regionen har indvirkning på os alle. Det er vores sygehuse og buslinjer der er i spil og vi har brug for en stemme der kan tale storkredsens sag. En stemme som vil lægge arbejde i dels at tage aktivt del i regionsbestyrelsen, men også at give noget modspil hvor vi i storkredsen har brug for at bringe lokale pointer frem. Jeg blev i slutningen af sidste år indsuppleret som SF Københavns repræsentant og det er en plads jeg gerne vil genindtage i den kommende periode. Der er en række punkter hvor SF København og SF Regionen har klare kontaktflader og jeg ser det som en vigtig opgave at underbygge det arbejde vores folkevalgte laver. Det første skridt blev taget inden jeg trådte til et punkt på bestyrelsesmøderne som sikrer at SF Københavns bestyrelse har mulighed for at være i løbende kontakt med deres repræsentant og er et naturligt samlingspunkt for at bringe bekymringer til orde. Næste skridt er at støtte op omkring det arbejde som allerede er planlagt i regionsbestyrelsen. Der skal sikres en bredere politikudvikling hvor flere lokale aktører inddrages. Det er her jeg ser en vigtigt opgave som storkredsens repræsentant ikke bare at løfte overvejelser og diskussioner ind i regionsbestyrelsen, men også at underbygge den inddragelse som ville kunne sikre at vores partiforeninger kommer til orde. 9

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Landsmøde 2014 deltagerhæfte.indd 1 25/02/14 12.37 Pia Olsen Dyhr, 42 år, MF for SF siden 2007, minister fra 2011-2014, tidl. formand

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Venskaber der gør en forskel for livet

Venskaber der gør en forskel for livet Venskaber der gør en forskel for livet 1 Til alle der vil gøre en livsafgørende positiv forskel for et barn Alt for mange børn har alt for lidt voksenkontakt og dermed mangel på rollemodeller og fortrolige.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere