Budgetforslag Jobcenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2013-16. 5. Jobcenter"

Transkript

1 5.

2

3 5. Præsentation af centeret Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt, for at sikre borgeren den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt Centeret består af afdelingerne: Arbejdsmarkedsteam og modtagelse Aktivteam Sygedagpenge- og fleksjobteam Centerets driftsbudget Tabel 1 viser ets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 ets budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Løn - administration Løn vedr. arbejdsmarkeds foranstaltninger, EGUelever, skoleydelser m.v Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Centerets bevilling er på i alt 244,7 mio. kr. i 2013, heraf 24,3 mio. kr. løn og 0,715 mio kr. løn til EGU-elever (Erhvervsgrunduddannelser), der er et tilbud til unge med særlige behov samt 219,6 mio. kr. øvrig drift. 1

4 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Aktuelle problemstillinger Udviklingen i ledigheden Lavkonjunkturen, der for alvor slog igennem i 2009, præger stadig arbejdsmarkedet i Kommunen. Ledigheden har dog stabiliseret sig siden Bruttoledigheden i Egedal Kommune lå i april 2012 på 3,7 pct. Bruttoledigheden er stadig væsentlig lavere end i Region Hovedstaden og på landsplan, hvor den tilsvarende ledighedsprocent i april 2012 var på henholdsvis 6,3 pct. og 6,2 pct. Med udgangspunkt i de økonomiske konjunkturer i ind- og udland, udviklingen i det offentlige forbrug samt de særlige lokale omstændigheder, der præger arbejdsmarkedet i Egedal Kommune, skønnes det, at beskæftigelsen i Egedal Kommune stort set vil være uændret i 2013, og det er ligeliges forventningen, at ledigheden først vil falde svagt i løbet af Det bemærkes dog, at de nævnte forhold er forbundet med endog meget stor usikkerhed som følge af de nationale og internationale konjunkturer. Figur 1. Udvikling i bruttoledigheden januar 2008 april 2012 Kilde: Danmarks Statistik, AUP01 Langvarige ledighedsforløb Den stabilisering, som Egedal Kommune har oplevet i bruttoledigheden igennem 2011, kan genfindes i forhold til langtidsledigheden, der er et udtryk for antallet af ledige A-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, som har været ledige i mindst 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Efter en voldsom stigning i antallet af langtidsledige fra 102 personer i december 2009 til 241 personer i december 2010 oplevede Kommunen således en stigning på blot 5 personer fra december 2010 til december Antallet af langtidsledige udgjorde således 246 personer i december 2011 et tal, der faldt til 230 personer i april Det fortsat høje antal af langtidsledige illustrerer, at der stadig er en udfordring i forhold til at sikre de lediges fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. Egedal Kommune er ligeledes opmærksomme på den gruppe af borgere, der skifter mellem de forskellige målgrupper, eksempelvis mellem A-dagpenge og Sygedagpenge. Der er således 2

5 fokus på en særlig indsats over for disse grupper, men også på de omprioriteringer i forhold til budgettet, som denne ændrede målgruppesammensætning nødvendiggør. Ændrede regler for dagpengeperioden Egedal Kommune har særlig fokus på gruppen af personer, der er i risiko for at miste deres dagpengeret på grund af den forkortelse i dagpengeperioden fra fire til to år, som blev gennemført i 2010 af regeringen. I et notat af 7. marts 2012 vurderede Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, at der i december 2011 var 119 personer, som havde modtaget A- dagpenge i mere end to ud af de seneste tre år - og som derfor ikke længere ville have ret til at modtage dagpenge, såfremt forkortelsen af dagpengeperioden var slået fuldt igennem på dette tidspunkt. Den 1. april 2012 gennemførtes en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år, således at alle ledige, der falder ud af deres dagpengeperiode i anden halvdel af 2012 får et ekstra halvt års dagpenge, medmindre at de berørte personers samlede dagpengeperiode herved overskrider fire år. Udviklingsperspektiver Integrationsindsats I Egedal Kommune har der været en stigning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse svarende til 7,1 pct. fra marts 2011 til marts Der opleves især at være en udfordring i forhold til gruppen af kvoteflygtninge, der er en blandet gruppe med hensyn til nationalitet og baggrund. Egedal Kommune vil derfor arbejde på at få en mere homogen gruppe til Kommunen, som i højere grad svarer til de tilbud, Kommunen har mulighed for at give. Forsikrede ledige I forbindelse med at kommunerne har overtaget ansvaret for de forsikrede ledige fra de tidligere statslige jobcentre, blev der implementeret en overgangsordning, der sikrer Egedal Kommune fuld refusion for udgifterne til kommunal medfinansiering af A-dagpenge i den første periode af dagpengeforløbet via det såkaldte Beskæftigelsestilskud. Denne periode nedtrappes fra 18 uger i 2010 til 12 uger i 2011, otte uger i 2012 og fire uger i Den kortere periode med fuld refusion fra staten stiller Egedal Kommune overfor en øget udfordring i forhold til at få den enkelte borger hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Regeringen og en række partier i Folketinget indgik den 27. april 2012 en aftale om justering af beskæftigelsestilskuddet. Aftalen medfører, at beskæftigelsestilskuddet justeres allerede med virkning fra efterreguleringen af tilskuddet for 2011, som foretages medio Suspension af reglerne om strafrefusion Regeringen og KL er blevet enige om en 2-årig suspension af reglerne i om 100 pct. kommunal finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, hvis tilbud om aktivering og samtaler ikke gennemføres rettidigt. Nye reformer på beskæftigelsesområdet Regeringen arbejder på omfattende reformer på fleksjob- ledighedsydelses- samt kontanthjælpsområdet. Disse reformer forventes implementeret pr. 1. januar 2013, hvorfor de økonomiske konsekvenser heraf ikke kan implementeres i forbindelse med udarbejdelsen af Budget

6 Tabel 2 Centerets Budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. 2) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 3) forslag forslag forslag forslag Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Egen ramme i alt Uden for rammen i alt Centerets bevilling i alt ) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Egen ramme: Egen ramme består af løn til administrationen, bevilling vedrørende Det lokale beskæftigelsesråd samt diverse statslige puljer, som skal overføres fra år til år indtil regnskabsaflæggelse. Udenfor rammen: Den del af budgettet, der ligger udenfor rammen er langt størstedelen forsørgelsesydelser. Stigningen fra drejer sig overvejende om området for forsikrede ledige (adagpenge). Her er karensperioden ændret fra 8 til 4 uger, således at den kommunale medfinansiering begynder allerede efter 4 ugers ledighed mod 8 uger i Udgiften for den ændrede karensperiode fra 8-4 uger forventes at beløbe sig til 15,7 mio kr. Kommunen vil overtage ca. 121 forsikrede ledige fra staten, beregnet som et gennemsnit januar marts Aktivitetsforudsætninger Grundelementet i aktivitetsbaseret budgetlægning er pris pr. enhed ganget med mængde. På forsørgelsesydelserne er anvendt de gældende satser 2012, der er prisfremskrevet. De endelige satser udmeldes ultimo året efter vedtagelsen af finansloven. På ets budgetramme er en del baseret på aktiviteter. Der er aktivitetsbaseret budgetlægning på områder med lovbundne forsørgelsesydelser og på kurser i dansk og samfundsorientering på integrationsområdet. Budgetlægning, der ikke er aktivitetsbaseret, er bl.a. administration, det kommunale beskæftigelsesprojekt og statslige puljer. Disse udgifter påvirkes ikke af ændringer i aktiviteten. Generelt gælder for budgetlægningen, at den lineære budgetmodel er valgt ud fra en antagelse om, at ledigheden i den aktuelle måned (maj 2012) afspejler ledigheden i hver måned Budgettet for 2014, 2015 og 2016 er udarbejdet med samme forventninger som for Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger de nødvendige prognoser for

7 Tabel 2.1 Aktivitetsbaseret budget 2013 for integrationsprogram og introduktionsforløb antal kurser Enhedspris 1) Budget ( kr.) Kursus i samundsforståelse Danskundervisning for kursister ikke omfattet af integrationslovgivningen Danskundervisning for kursister omfattet af integrationslovgivningen Ikke aktivitetsbaseret budget 2) 204 I alt (bruttoudgifter) Refusion 3) I alt (indtægter) Netto bevilling for integrationsprogram ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Bl.a. tolkeudgifter og udgifter til tilbud 3) Refusionen består af grundtilskud pr. borger, resultattilskud og 50 % refusion for forsørgelsesydelse og aktivering. Enhedsprisen er en gennemsnitsberegning af modulpriserne for de benyttede kurser i danskundervisning samt dansk samfund og kultur. Gennemsnitsprisen er prisfremskrevet. Mængden tager udgangspunkt i det antal flygtninge, der har benyttet kurserne på sprogskoler mv. Refusionen er en 50% statslig medfinansiering af udgifter til aktivering af flygtninge og andre personer omfattet af integrationsloven. Andre personer er f.eks. familiesammenførte indvandrere. Herudover modtages grundtilskud og resultattilskud. Grundtilskuddet modtages for alle borgere omfattet af integrationsloven. Resultattilskuddet modtages for samme persongruppe, der er kommet i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller bestået danskundervisning. Resultattilskuddene, der er et yderligere citament til en aktiv integrationsindsats, bidrager til, at Egedal Kommune har overskud på budgettet. 5

8 Tabel 2.2 Aktivitetsbaseret budget for 2013 kontanthjælp til udlændinge efter integrationsloven Helårspersoner 5) Ydelse 1) Budget (1.000 kr.) Kontanthjælp til forsørgere e. integrationsloven Kontanthjælp til ej forsørgere e. integrationsloven Kontanthjælp til unge udeboende e. integrationsloven 2) Kontanthjælp til unge hjemmeboende efter integrationsloven 3) I alt (bruttoudgifter) Refusion 4) I alt (indtægter) Netto bevilling for kontanthjælp ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Enhedsprisen er udregnet somet gennemsnit mellem de to ydelser kr. /md. og kr./md. 3) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de 2 ydelser kr. /md og kr /md 4) Refusionen består af grundtilskud pr. borger, resultattilskud og 50 % refusion for forsørgelsesydelse og aktivering. 5) Helårspersoner jf. KOM-LIS pr. 31/ Borgere der er omfattet af integrationsloven, er berettiget til kontanthjælp. Introduktionsydelsen, som har været ydelsen gældende til og med 2011, er blevet afskaffet i forbindelse med afskaffelsen af de såkaldte fattigdomsydelser, og er erstattet af kontanthjælp til udlændige, hvilket har givet sig udslag i en fordobling af den kommunale udgift. Fattigdomsydelserne er blevet afskaffet af Folketinget i februar Der er i budgettet forudsat 52 helårspersoner i 2013 svarende til antallet pr. 31/ Der tildeles hvert år et antal kvoteflygtninge. Personsammensætningen er en blandet sammensætning, der kan bestå af familier, hvoraf kun forældrene modtager forsørgelsesydelse eller enkeltpersoner, der individuelt er berettiget til en forsørgelsesydelse. Da integrationsperioden udløber efter 3 år, er der en løbende afgang og tilgang af personer berettiget til ydelsen. Udmeldelse af flygtningekvoten for 2013 vil ske i løbet af september, dvs. at tilgangen indtil da er kvoten for 2012, der er udmeldt til 38 personer. Budgetlægningsmetode er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2011 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. 6

9 Tabel 2.3 Aktivitetsbaseret budget 2013 for sygedagpenge Helårspersoner Ydelse 1) Budget (1.000 kr) Sygedagpenge (efter 52 uger) Sygedagpenge 5-8 uger 3) Sygedagpenge 9-52 uger (aktiv) 3) Sygedagpenge 9-52 uger (passiv) 2) I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for sygedagpenge ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse. På området afholdes udgifter vedrørende sygedagpenge til personer, der ikke modtager løn under sygdom samt refusion til arbejdsgivere, der afholder løn til sygemeldte ansatte. et varetager opfølgninger i sygedagpengesager, mens udbetalingen af ydelsen foretages i Center for Borgerservice. Budgetlægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31/ i forhold til ydelsen. Ydelsen er den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2011 efter vedtagelsen af finansloven. Tabel 2.4 Aktivitetsbaseret budget 2013 for kontanthjælp (passive) Helårspersoner Ydelse 1) Budget (1.000 kr.) Kontanthjælp til forsørgere Kontanthjælp til ej forsørgere Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension 2) Kontanthjælp til unge unge udeboende 3) Kontanthjælp til unge hjemmeboende 4) Ikke aktivitetsbaseret budget 355 I alt (bruttoudgifter) % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for kontanthjælp ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) 30 % refusion ved passiv forsørgelse. 3) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de to ydelser kr./md og kr./md 4) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de to ydelser kr./md og kr./md 5) Helårspersoner jf. KOM-LIS pr. 31/ Egedal Kommune yder hjælp i form af kontanthjælp og tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik. et foretager rådighedsvurderingen i forhold til om borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet og afgiver tilbud, mens udbetalingen finder sted i Center for Borgerservice. Når kontanthjælpsmodtagere modtager aktivering overgår de til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Se tabel 2.5. Der er i 2013 forudsat 222 helårspersoner som pr. 31/5 2012, idet udviklingen i ledigheden forudsættes stabil. Budgetlægningsmetode er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2011 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. 7

10 Tabel 2.5 Aktivitetsbaseret budget 2013 for aktiverede kontanthjælpsmodtagere helårspersoner 5) Ydelse 1) Budget (1.000 kr.) Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 2) Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11 i ordinær uddannelse 3) Ikke aktivitetsbaseret budget 4) 838 I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for aktiverede kontanthjælpsmodtagere ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) 30 % refusion ved vejlednings- og opkvalificieringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse 4) Bl.a. løntilskud til kontanthjælpsmodtagere. 5) Helårspersoner jf. KOM-LIS pr. 31/ Kontanthjælpen for aktiverede kontanthjælpsmodtagere bliver udbetalt, når borgere på kontanthjælp kommer i aktivering. Aktiveringen er tilbud om vejledning og opkvalificering, hvor Kommunen modtager 30% i statsrefusion eller virksomhedspraktik med 50% statsrefusion. Staten medfinansierer med to refusionsprocenter. Dette for at fremme aktivering med den bedste effekt. Når tilbuddet ophører, overgår kontanthjælpsmodtageren til passiv forsørgelse. Se tabel 2.4. Der er i 2013 forudsat 126 helårspersoner svarende til antallet pr. 31/5 2012, idet udviklingen i ledigheden forudsættes stabil. Budgetlægningsmetode er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2011 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.6 Aktivitetsbaseret budget 2013 for forsikrede ledige Helårspersoner Ydelsen 1) Budget (1.000 kr.) Dagpenge med fuld kommunal finansiering Dagpenge i aktive perioder 2) Dagpenge i aktive perioder 3) Dagpenge i passive perioder 3) Ikke aktivitetsbaseret budget 4) 135 Uddannelsesydelse under 6 ugers selvvalgt uddannelse 727 I alt (bruttoudgifter) 5) Netto bevilling for arbejdsløshedsdagpenge ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) 50 % kommunalt bidrag 3) 70 % kommunalt bidrag 4) Befordringsgodtgørelse 5) Da A-kasserne udbetaler a-dagpenge, betaler Egedal Kommune en andel af forsørgelsesydelse i stedet for at udbetale hele ydelsen og modtage refusion fra Kommunerne står for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Udbetalingen af arbejdsløshedsdagpengene og rådighedsvurderingen sker fortsat i A-kasserne. Tilbuddene i form af vejledning og opkvalificering, løntilskud, virksomhedspraktik m.fl. er lovbundne jf. Lov om en 8

11 aktiv beskæftigelse. Budgetlægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31/ i forhold til ydelsen. Budgetlægningsmetode er ydelsen - er den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2011 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Der er anvendt samme antal personer i 2013, idet der forudsættes en stabil ledighed, foruden der er indregnet antallet af forsikrede ledige, der overgår til kommunal medfinansiering i forbindelse med ændring af karensperioden fra 8 4 uger. Tabel 2.7 Aktivitetsbaseret budget 2013 for revalidering Helårspersoner 7) Ydelse 1-2) Budget (1.000 kr.) Revalideringsydelse (passiv) 3) Ansættelse med løntilskud 5) Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik 5) Revalideringsydelse (aktiv) 4) Ikke aktivitetsbaseret budget 6) 14 I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion % refusion -394 I alt (indtægter) Netto bevilling for revalidering ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Der er taget udgangspunkt i den højeste revalideringsydelse på kr./md. 3) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 4) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse 5) 65 % refusion ved virksomhedsrevalidering 6) Bl.a. godtgørelse og særlig støtte. 7) Helårspersoner jf. KOM-LIS pr. 31/ Revalidering er et tilbud til borgere, som har mistet deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Området omfatter revalideringsydelse, udgifter til ordinær uddannelse samt tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er i 2013 forudsat 23 helårspersoner svarende til antallet pr. 31/5 2012, idet udviklingen i ledigheden forudsættes stabil. Budgetlægningsmetode er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2011 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. 9

12 Tabel 2.8 Aktivitetsbaseret budget 2013 for ledighedsydelse og fleksjobrefusioner Helårspersoner Ydelse 1) Budget (1.000 kr) Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse 2) Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i 3) Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i 3) Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 3) Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) Ledighedsydelse i visitationsperioden 2) Ledighedsydelse i mellem fleksjob 2) Ledighedsydelse under sygdom og barsel 2) Ledighedsydelse under aktivering med 30% refusion 2) Ledighedsydelse under aktivering med 50% refusion 5) Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 (skånejob) Ikke aktivitetsbaseret budget 4) 50 I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for løn til personer på fleksjob på personer på ledighedsydelse 450, ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb 3) mængden er opgjort som antallet af faktiske personer, mens enhedsprisen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønsum i ) Bl.a.hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 5) 50% refusion ved aktivering i virksomhedspraktik 6) Opgørelsen af helårspersoner på ledighedsydelse og særlig ydelse jf. KOM-LIS pr. 31/ Budgetlægningen vedr. løntilskud er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31/ i forhold til ydelsen Ledighedsydelse ydes til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen og dermed er berettiget til fleksjob. Løntilskud (skånejob) og fleksjobrefusioner udbetales til virksomheder, der har ansat borgere, der er bevilget henholdsvis fleksjob eller skånejob. Skånejob er et tilbud til førtidspensionister. Der er i 2013 forudsat 458 helårspersoner svarende til antallet pr. 31/5 2012, idet udviklingen i ledigheden forudsættes stabil. Heraf forventes 98 helårspersoner på ledighedsydelse, da der er en betydelig nedgang i antallet af nyetablerede fleksjob. Budgetlægningsmetode er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2011 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Nuværende antal af personer i fleksjob anses for stabilt. Budgetlægningen vedrørende løntilskud og lønrefusioner er foretaget ved at sætte aktuelle forbrug pr. 31/ i forhold til ydelsen. Ydelsen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønsum i

13 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser Centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 ets budget funktionsopdelt Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Erhvervsgrunduddan-nelser Integrationsprogram m.v Kontanthjælp for flygtninge Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontant-hjælpsmodtager Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m Driftsudgifter til den kommunale Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Lægeerklæringer Administration vedr. jobcentre og Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni

14 Politikker og mål Centerets mål ets mål for 2013 er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2013, som bliver vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde i oktober ets mål i forhold til ministermålene: Overordnet mål Resultat- og effektmål Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Egedal Kommune har valgt at vente med at fastsætte endelige konkrete niveaumål for ministermålet til januar Kommunen har truffet denne beslutning, idet der herved er mulighed for at inddrage udviklingen på arbejdsmarkedet og konjunkturudviklingen frem til udgangen af 2012 samt de nyeste prognoser i fastsættelsen af niveaumålet. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Egedal Kommune har valgt at vente med at fastsætte endelige konkrete niveaumål for ministermålet til januar Kommunen har truffet denne beslutning, idet der herved er mulighed for at inddrage udviklingen på arbejdsmarkedet og konjunkturudviklingen frem til udgangen af 2012 samt de nyeste prognoser i fastsættelsen af niveaumålet. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Egedal Kommune har valgt at vente med at fastsætte endelige konkrete niveaumål for ministermålet til januar Kommunen har truffet denne beslutning, idet der herved er mulighed for at inddrage udviklingen på arbejdsmarkedet og konjunkturudviklingen frem til udgangen af 2012 samt de nyeste prognoser i fastsættelsen af niveaumålet. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. På kontanthjælpsområdet skal der løbende være 60 virksomhedspraktikker hver måned. Afholdelse af årlige netværksmøder med virksomhederne. Kvartalsvise oplæg for jobkonsulenterne om arbejdsmarkedet i Egedal Kommune. Spørgeskemaundersøgelse om virksomhedernes ønsker og forventninger til Egedal gennemføres blandt virksomheder i Egedal Kommune. Kommunalt opstillede lokale mål Strategi for brug af jobrotation Udbredelse af kendskabet til jobrotation i Egedal Kommune. 12

15 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram m.v Kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontant-hjælpsmodtager Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse og løntilskud til personer i fleksjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Lægeerklæringer Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2013-pris. De tekniske korrektioner udgør tilsammen 34,8 mio. kr., der hovedsageligt skyldes stigende forsørgelsesydelser. Lavkonjunkturen fortsætter, men anses nu for stabil. Den største post er dagpengene til de forsikrede ledige, hvor karensperioden i 2013 bliver ændret fra 8 til 4 uger, således at den kommunale medfinansiering begynder allerede efter 4 ugers ledighed mod 8 uger i På den baggrund er der indregnet en tilgang på 121 forsikrede ledige. Med den stigende ledighed følger øget behovet for aktivering, hvorfor der er brug for yderligere finansiering på beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Den bedste effekt af aktivering er virksomhedspraktik og løntilskud, hvorfor der her er budgetteret med en større stigning. På sygedagpengesområdet er der et markant fald fra 397 helårspersoner til 342 som resultat af en forstærket indsats med tæt opfølgning og aktivering. Indsatsen er målrettet mod at fastholde sygedagpengemodtagerne på arbejdsmarkedet. For så vidt angår revalideringsområdet er der fokus på at sikre den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. På fleksjobområdet er stigningen i ledighedsydelsen den største udgiftspost. Personer på ledighedsydelse er berettiget til fleksjob, men på grund af lavkonjunktur er tilbuddene om fleksjob få, hvorfor ledigheden ligeledes slår igennem her. Der i 2012 budgetteret med 490 personer, hvor der for 2013 er budgetteret med 458 personer. Stigningen i budgettet er et udtryk for ændret refusionssammensætning. Stigningen på området for kontanthjælp til flygtninge omfattet af integrationsprogrammet skyldes foruden lavkonjunktur lovændringen i forbindelse med den nuværende regerings tiltrædelsesaftale, hvor fattigdomsydelserne er blevet afskaffet og erstattet af kontanthjælp, der er en væsentligt højere ydelse. Der er i 2012 budgetteret med 38 personer, hvor der for 2013 er budgetteret med 52 personer en tilgang på 14 helårspersoner. 13

16 På området for Erhvervsgrunduddannelse (EGU), der er oprettet til unge med særlige behov, er finansieringen blevet ændret og er blevet afløst af et tilskud fra staten for den periode den unge i ordningen går på skole. 14

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Budgetforslag Korrigeret Budget 2) 2014

Budgetforslag Korrigeret Budget 2) 2014 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2014 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere