Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber"

Transkript

1 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Tlf Fax INDHOLD: Side 1 Lilleskolernes politiske legitimitet # 2 Side 2 Opfordring stil op Side 2 2 årig overenskomst.. gennemgang af CFUforliget Side 4 Personligt lederskab - uddannelse der nytter KORT NYT Fire lilleskoler søger ny skoleleder Stort tilskud til kurser Netbankforsikring Spørgsmål om vedtægter facebook KALENDER Overskriften på denne klumme er delvis genbrug fra min januarklumme. Betyder det, at Lilleskolerne nu har skiftet mening? Nej, men jeg påstår, at både skole for fremtiden og socialt ansvarlige fællesskaber er og altid har været centrale pejlemærker i skolernes selvforståelse. Det nye er, at politikere og medier over en bred kam også er blevet vældigt interesserede i skolernes sociale ansvarlighed, ja mere end interesserede: Faktisk bliver nye bud på skolernes fremtidige tilskud og frihedsgrader sammenkoblet med krav om, at skolerne udviser social ansvarlighed. Der er altså både en inderside den enkelte skoles praksis og selvforståelse og en yderside omverdens opfattelse af skolerne i spil. Der er desværre ikke altid overensstemmelse mellem de forskellige opfattelser, og derfor vil vi i Lilleskolerne i vores nye projekt, Charter 11, sammen med skolerne sætte fokus på den sociale ansvarlighed. Forleden på Foreningen af Kristne Friskolers generalforsamling hørte vi undervisningsminister Tine Nedergaard sige, at regeringens i sit folkeskoleudspil havde stjålet fra de frie skoler nemlig det forpligtende forældresamarbejde som en væsentlig betingelse for at Folkeskolen vil kunne løse sit sociale ansvar. Det er jo kun glædeligt, at det vi går og gør ude på skolerne kan inspirere andre, men der var alligevel et og andet, der skurrede. Ministeren sagde nemlig også, at de fællesskaber, der skal være omkring skolerne, skal opdrage børnene til det store fællesskab, der bygger på dansk kultur, demokratiske og kristne(?) værdier. Selvfølgelig skal skolen opdrage og undervise mod livet i et demokratisk samfund, og måske talte ministeren mest om folkeskolen. Måske er der flere partisynspunkter i det med de kristne værdier, men alligevel fik vi en fornemmelse af, at for ministeren er det et ganske bestemt fællesskab, som skolen skal opdrage og danne til et monokulturelt fællesskab med gode borgerlige værdier, som forældrene på skolen partout skal forpligtes på. Men hvis ministeren vil lytte til erfaringerne ude fra skolerne, er det vel i høj grad mangfoldigheden i de lokalt levende og forpligtende fællesskaber på skolerne, der gør at forældreengagementet er så stort? Det danske samfund er ikke monokulturelt. På tværs af land og by, sociale grupperinger, religion og etnicitet, samt skolepolitiske holdninger er der en legitim forventning fra forældrene om, at skolen skal være et forpligtende fællesskab. Forældre vil gerne medinddrages også i det sociale ansvar. Vores påstand er, at det er en af de væsentligste grunde til, at I ude på skolerne kan løfte den sociale ansvarlighed. Udfordringen er, hvordan vi overfor omverden kan dokumentere og forklare, at lilleskolerne ikke snyder på vægten og kun er fællesskaber for de få og privilegerede, men at der vises social ansvarlighed i friheden til selv at bestemme. Denne udfordring tager vi op med Charter 11 på repræsentantskabet vi håber I vil deltage i begge dele. Søren Erhard Hansen Formand side 1 af 8

2 Bestyrelses nr marts 2011 Marie Ludvigsen Crilles Bacher Tlf: Opfordring stil op Af Marie Ludvigsen og Crilles Bacher Dette er en opfordring til forældre til at stille op til Lilleskolernes Sammenslutnings bestyrelse til repræsentantskabsmødet d. 29. april. Lilleskolerne er en forening af frie grundskoler, hvor hver skole har sin egen bestyrelse. Det folkelige og frivillige element i vores skolers bestyrelser er vigtigt, og det er en grundlæggende forudsætning for skolernes forankring i lokalsamfund og blandt forældre. Lilleskolerne som forening varetager skolernes fælles interesser i mange og meget forskellige sammenhænge. Nogle er meget specifik driftsorienterede og kræver professionel ledelsesmæssig og pædagogisk indsigt i skoledrift, og dette har vores skoleledere stor kompetence til og erfaring med. Det er derfor vigtigt, at der er skoleledere med i foreningens bestyrelse. Andre opgaver for Lilleskolernes bestyrelse er mere politisk orienterede og kræver, at foreningen og dens bestyrelse har en bred folkelig legitimitet. I mange drøftelser af mere politisk og strategisk karakter er det vigtigt, at debatten i foreningens bestyrelse påvirkes af medlemmer, som ikke ser opgaverne fra en intern fagprofessionel synsvinkel, men anlægger et bredere (og måske mere jomfrueligt) syn på de emner, der er oppe. I disse år gælder det om at stå fast på forældrenes ret til at vælge skole, og kæmpe for rimelige vilkår for skoler, der er alternativer til folkeskolen at kæmpe for retten til forskellighed. Lilleskolernes bestyrelse er et godt sted at kæmpe for denne ret. Det er en forening med et fælles organ, hvori gennem vores stemme kan blive hørt. Marie Ludvigsen, som er formand for bestyrelsen på Århus Friskole, har været medlem af Lilleskolernes Bestyrelse i 2 år, men vælger at træde ud nu. Vi vil gerne opfordre bestyrelsesmedlemmer til at overveje at stille op til valget til Lilleskolernes bestyrelse. I er velkomne til at kontakte en af os. 2 årig overenskomst med udsigt til 1,7 % mere i lønningsposen men først næste år CFU-forliget, som Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg har indgået udstikker den økonomiske ramme for overenskomstperioden Forliget omfatter lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, og har en samlet økonomisk ramme på 3,15 %. I praksis indebærer det en lønstigning på ca. 1,7 % næste år pr. 1. april 2012, mens der ikke bliver tale om lønstigninger pr. 1. april i år, fordi hele den generelle lønstigning pr. 1. april 2011 bruges til at finansiere den gæld på 1,48 %, som reguleringsordningen har udløst fordi lønningerne i det offentlige er steget mere end lønningerne på det private arbejdsmarked. For en overordnet betragtning må CFU-forliget karakteriseres som en walk-over. Der var ingen penge at forhandle om og det lagde en kraftig dæmper på begge parters muligheder for at komme igennem med ændringer og nye initiativer. side 2 af 8

3 Bestyrelses nr marts 2011 Overenskomstperioden er denne gang kun 2 år, hvor man på det statslige område siden 1999 har haft 3-årige overenskomstperioder. Det betyder, at der skal forhandles nye overenskomster igen i foråret CFU-forliget er en overordnet ramme. De detaljerede overenskomstbestemmelser for lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler forhandles i disse uger i Personalestyrelsen under medvirken af Frie Skolers Lærerforening og skoleforeningerne, heriblandt Lilleskolerne. Disse forhandlinger skal være afsluttet senest den 17. marts; men det et resultat kan komme allerede inden weekenden. Største udfordring på de frie grundskoles område er, hvad der skal ske med det midlertidige lønssystem med OK-08 tillæg og garantiløn, der som bekendt falder væk den 31. marts. I den forbindelse er ny løn et vigtigt element, og spørgsmålet er om der sker justeringer i det nuværende system, eller om det ikke blot videreføres stort set uændret, hvilket meget taler for at det gør. Overenskomsterne for pædagoger (BUPL), administrative medarbejdere (HK) og teknisk personale (3F overenskomsten) skal også fornys pr. 1. april Forhandlingerne på disse områder er sat i gang og forventes afsluttet inden 1. april. Økonomisk set vil overenskomsterne - med mindre der sket noget helt uforudset - blive afsluttet inden for den samme økonomiske ramme som kendes fra CFUforliget og det tilsvarende forlig på det kommunale område. PHP Vigtigste elementer i CFU-forliget Økonomisk ramme lønstigning I alt OK 11 Generelle lønstininger 1,48 1,67 3,15 Skøn for reguleringsordningen - 1,48 0,03-1,45 Samlet lønstigning inkl. skøn for reguleringsordningen 0,00 1,70 1,70 Overenskomstperiode 1. april marts Reguleringsordningen Ordningen videreføres. Reguleringsordningen indebærer, at de aftalte lønninger på det statslige område reguleres op eller ned i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Der reguleres for 80 % af forskellen i lønudviklingen mellem de to sektorer. Jubilæumsgratiale Der fastsættes nye satser, som fremover følger procentreguleringen af lønningerne. I forhold til de aktuelle beløb vil gratialerne stige med et par hundrede kroner pr. 1 april. Desuden åbnes der for, at ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et større gratiale end standardsatserne. De nye satser gældende fra 1. april 2011 er: Års ansættelse Sats 1/10-97 Beløb pr 1/ side 3 af 8

4 Bestyrelses nr marts 2011 Undervisning på det afsluttende internat på Lilleskolernes diplom-lederuddannelse. Kompetencefonden Kompetencefonden, hvor midlerne til de frie skoler kanaliseres ud til skolerne via Fordelingssekretariatet, videreføres. Der er lagt op til, at der skal ske forenklinger i arbejdet med kompetenceudvikling, ligesom der vil ske mindre ændringer i måden midlerne fordeles på. Hidtil har det kun været muligt at støtte uddannelsesforløb af mindst 1 uges varighed fremover bliver ugegrænsen fjernet, således at det også bliver muligt at støtte kursusforløb af kortere varighed. Seniorordninger Seniorbonussen (/ seniorfridage) bortfalder. Ordningen var allerede fra starten aftalt som tidsbegrænset. Gruppeliv ordning Forsikringssummen ved død forhøjes fra til kr. for den ansatte og summen til efterlevende børn under 21 år fordobles fra til kr. ved dødsfald der indtræffer 1. april 2011 eller senere. Endvidere indføres en ny dækning, således at der udbetales kr. til børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom. I øvrigt er forsikringssummen ved medarbejderens egen kritiske sygdom uændret. Den udvide dækning medfører ikke forhøjelse af præmien, idet de finansieres af bonusmidler. Nyt grundbeløbsniveau Med virkning fra 1. april 2012 er det slut med at tale om løn i 97-kroner. Grundbeløbene omlægges fra niveau 1. oktober 1997 til 31. marts Parterne har dog aftalt, at omlægningen forudsætter at den samlede lønstingning pr. 1. april 2012 er positiv hvilket den vil være med mindre lønningerne på det private område falder med mere 2 % i forhold til det statslige område. Andet Parterne har aftalt at drøfte en række pensionsspørgsmål i overenskomstperioden. Parterne er enige om at underkaste overenskomsterne et serviceeftersyn, og der er nedsat et udvalg, som skal pege på fremadrettede løsninger med hensyn til udvikling af de overenskomst- og aftalemæssige rammer til overenskomstforhandlingerne i PHP Personligt lederskab uddannelse der nytter Af Iben Lindemark, Lilleskolerne, konsulent Med udsigt over det isdækkede vand i Skælskør Nor, løber sidste del af Lilleskolernes Lederuddannelse af stabelen. Siden oktober 2010 har 15 ledere fra lilleskoler i hele landet deltaget i to moduler under Diplomuddannelsen i ledelse, kaldet Det personlige lederskab 1+2. Undervejs i forløbet har der været undervisning fordelt på to internater og seks undervisningsdage samt studiegruppedage i netværksgrupperne, der er dannet på tværs af skolerne. Der er rigtig meget netværkskvalitet i sådan et forløb, fortæller Anja Nørager-Nielsen, som er afdelingsleder på Den lille Skole. Vi lærer en masse om side 4 af 8

5 Bestyrelses nr marts 2011 hinandens skoler på godt og ondt - og på den måde bliver det meget praksisnært og konkret. Det har også givet mig et mere koncentreret blik på mig selv og det, jeg går og laver. Især fordi vi undervejs skal afprøve forskellige teorier i praksis. Det personlige lederskab sætter især fokus på egen ledelsespraksis ved at trække forskellige teorier ind og undersøge, hvad der sker, når man gør noget andet end det, man plejer. De to opgaver, der skal afleveres inden den mundtlige eksamen, tager ligeledes udgangspunkt i praksis, og det giver deltagerne mulighed for at reflektere over hverdagen i et nyt perspektiv. Imens den lækre frokost nydes på Skælskør Lystskov Vandrerhjem, går snakken da også livligt omkring bordene. Flere diskuterer opgaveskrivning og eksamen, mens andre taler om udfordringer hjemme på skolen, skolepolitik eller andre emner, der er svært at få tid til at drøfte i dagligdagen på skolen. Det er sjældent, at man som leder bruger så meget tid på at tale om ledelse, og så i sådan et stærkt refleksivt rum, siger Mathilde Klinge, skoleleder på Sorø Friskole. Det har gjort mig mere skarp på at være leder. Før handlede jeg ofte per refleks, men nu har jeg fået en anden årvågenhed og eftertænksomhed i forhold til at overveje, om det er det rigtige, det jeg gør. Teorien og tolkningen af den er ikke i fokus, fortsætter Mathilde Klinge. Til gengæld lærer vi at spejle os selv, og folk arbejder med det på en seriøs og inspirerende måde. Derfor er undervisningen og arbejdsmængden tilpas i forhold til resten af hverdagen. Selvfølgelig er det presset op til opgaveafleveringen, men ellers er det overkommeligt og frem for alt meget lærerigt. På baggrund af deltagernes tilbagemeldinger har Lilleskolerne derfor besluttet at udbyde endnu et Diplomforløb i det kommende skoleår, nemlig Ledelse og medarbejdere. Forløbet er åbent for alle nuværende og kommende ledere på lilleskolerne. Invitation og tilmelding er allerede udsendt med Skole og kan desuden findes på Lilleskolernes hjemmeside. I den forbindelse siger Mathilde Klinge: Jeg regner med at fortsætte på det næste forløb. Sådan en uddannelse er altid svær at få passet ind i hverdagen, så det hjælper nok ikke at vente på at få bedre tid. Og så har man jo indflydelse på, hvor det går til, fx i forhold til hvor meget man forbereder sig, runder Mathilde Klinge af og skynder sig at tilføje, at hun naturligvis altid selv har været velforberedt og lavet sine lektier til undervisningen! Studerende i aktion på Lilleskolernes diplom-lederuddannelse. Det afsluttende internat blev afholdt 28/1-1/3. Herefter venter oopgaveskrivning og eksamen side 5 af 8

6 Bestyrelses nr marts 2011 KORT NYT Fire lilleskoler søger ny skoleleder Bagsværd Friskole er i fuld gang med at søge ny skoleleder efter at skolens nuværende leder, Jesper Christensen, for nogen tid siden meddelte skolens bestyrelse, at hans karrieredrømme indeholdt mere end Bagsværd Friskole og at det nu er blevet tid til at søge nye udfordringer. Brovandeskolen søger ny leder fordi skolens mangeårige leder, Ryan Pristed, har valgt at gå på pension til sommer. Børnenes Friskole søger ny leder Jens Mose har meddelt, at han skifter fra et aktivt skolelederliv til et aktivt pensionistliv. Derfor skal Børnenes Friskole i Århus nu i gang med at søge ny skoleleder. Den Lille Skole skal have ny leder til sommer fordi skolens nuværende leder, Søren Erhard Hansen, er blevet ansat som skoleleder ved Roskilde Lille Skole som afløser for Torben Berg, der går på pension. 483 kr. pr elev! Så meget kostede dispositionsbegrænsningen den såkaldte 1 % besparelse- i 2010 i gennemsnit pr. elev på medlemsskolerne. I alt har vore medlemsskoler skullet levere knap 4 mio. kr. tilbage til statskassen. De frie grundskoler har tilsammen fået statstilskuddet barberet med 45 mio. kr. i februar 2011 med tilbagevirkende kraft for 2010!!! Stort tilskud til Diplom-lederuddannelse og Specialundervisningstræf- ved tilmelding inden 31. marts Kompetenceportalen lukker den 31. marts Dermed vil det desværre ikke være muligt for Lilleskolerne og andre kursusudbydere fremover at afholde kurser, der udløser 66% i tilskud. Derfor er det nu allersidste chance for, at skolerne kan tilmelde deltagere til Lilleskolernes Diplomuddannelse i Ledelse og Specialundervisningstræf 2011 til den stærkt reducerede pris. Af samme grund har vi allerede nu programmet klar for begge kurser, således at I kan tilmelde relevante deltagere fra jeres skole inden den 31. marts og dermed opnå tilskud. Lilleskolerne udbyder i år endnu et forløb under Diplomuddannelsen i Ledelse. Denne gang drejer det sig om Ledelse og medarbejdere 1+2. Forløbet kører fra august-december 2011 og inkluderer både internater og almindelige undervisningsdage. Alle medarbejdere med nuværende eller kommende ledelsesfunktioner kan deltage i forløbet, som indtil 31. marts koster kr. Herefter stiger prisen til kr. Under temaet På vej mod selvstændighed sætter årets Specialundervisningstræf fokus på emner som børns selvstændighed, selvindsigt, vilje og motivation. Træffet finder sted 16. til18. november 2011 i Holbæk. Ved tilmelding inden den 31. marts koster det kr. at deltage. Herefter stiger deltagergebyret til fuld pris, svarende til kr. pr. person. Invitationer til kurserne er udsendt til medlemsskolerne. side 6 af 8

7 Bestyrelses nr marts 2011 Netbankforsikring Nogle pengeinstitutter tilbyder for tiden såkaldte netbankforsikringer, der skal sikre skolen i tilfælde af svindel med netbanken. Jeg skal ikke gøre mig klog på det produkt. MEN jeg kan oplyse, at skoler der har tegnet bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen gennem Lilleskolerne/Willis er omfattet af en kriminalitetsdækning, som også dækker netbankskriminalitet. Flere end 90 % af medlemsskolerne har tegnet denne forsikring og har således næppe brug for yderligere netbanksforsikring. Facebook Lilleskolernes Facebook-side bliver flere gange ugentligt opdateret med nyheder fra foreningen og medlemsskolerne. Derfor hører vi meget gerne fra jer, når der sker noget spændende på jeres skole, fx når I holder emneuger, lejrskoler, foredrag osv. Send gerne en kort tekst og et par billeder til konsulent Iben Lindemark på så sørger jeg for at lægge det på Facebook-siden sammen med et link til skolens hjemmeside. På denne måde kan siden fungere som inspirationskilde for andre skoler og samtidig være med til at vise mangfoldigheden af spændende tiltag på skolerne og i foreningen. I kan finde Lilleskolernes Facebook-side på adressen Spørgsmål om vedtægter Flere skoler har været i tvivl om, hvorvidt de nye tilsynsbestemmelser, som trådte i kraft august 2010, medfører, at skolerne skal ændre vedtægterne. Det umiddelbare svar er nej. Spørgsmålet bringes blandt op fordi vedtægtsbekendtgørelsen også blev ændret pr. 1. august 2010, idet man slettede henvisningen til reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende i 4, stk. 4, 1. punktum. Denne henvisning gav ikke længere mening, nu hvor skolerne kan vælge mellem forskellige tilsynsformer. Sletningen af den omtalte bestemmelse i vedtægtsbekendtgørelsen medfører ikke, at skolen skal ændre sin vedtægt, fordi skolen automatisk vil være omfattet af de nye regler om valg af BESTYRELSESTRÆF & REPRÆSENTANTSKAB 2011 PÅ VEJ MOD FREMTIDENS SKOLE 15 bud på en alternativ vision for grundskolen Drop vanetænkningen tag med på en rystende inspirationstur i U et Mød Pernille Vigsø Bagge, Stefan Hermann, Arne Pedersen, Kurt Ernst, Lone Belling, Mette Bøll, Morten Hebsgaard, Karsten Auerbach, Karen Humle, Jens Abildgard-Jensen m.fl. OG 100 kolleger fra medlemsskolernes bestyrelser og ledelser april 2011 på Kobæk Strand PROGRAM Udkommer snart: BERETNING 2011 og LILLESKOLEN fortællinger om at tage ansvar side 7 af 8

8 Bestyrelses nr marts 2011 tilsynsførende. Derfor kan skolen fortsætte sin hidtidige praksis om valg af tilsynsførende. Men det er klart, at der skal en vedtægtsændring til, hvis skolen ønsker en anden praksis det kunne eksempelvis være, at man ønskede at afskaffe det særlige valgmøde, eller at man helt ville slette regler om tilsyn i sin vedtægt. Sådanne ændringer vil kunne ske ved at indsende et tillæg til skolens godkendte vedtægt til Undervisningsministeriet. Skolernes IT-systemer Oversigten over hvilke IT-systemer medlemsskolerne anvender til administration er ved at blive opdatere i disse uger. Formålet med listen er at skolerne kan komme i kontakt med hinanden og udveksle erfaringer om systemerne. Flere skoler anvender også listen til at indhente referencer i forbindelse med overvejelser om systemskift. Less teaching, more learning Såden lyder et af de paradokser, den internationalt anerkendte uddannelsesforkser Pase Sahlberg tager fat i, med en dokumentation for at finske elever ligger i bunden med hensyn til antal årlige undervisningstimer i grundskolen. Samme statistik viser, at danske elever får flere timer end finske. Less testing, better learning lyder et andet paradoks, som Pasi Sahlberg finder interessant for forskningen i skoleudvikling. Se mere om: Pasi Sahlberg blandt andet denne præsentation: Three paradoxes that stimulate research on school improvement and change KALENDER april Ledermøde i Kastrup april Bestyrelsestræf og Repræsentantskabsmøde 2011 på Kobæk Strand ved Skælskør 31. maj Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Jylland 8. juni Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Sjælland juni Lilleskolefestival 2011 på Norddjurs Friskole august Ledelse og medarbejdere. Diplomlederuddannelsen starter med internat. Forløbet omfatter følgende undervisningsdage: 8. sept., 4. okt., oktober, 8. nov., 24. nov. og eksamen og eksamen primo januar september Ledertræf 2011 i Svendborg november Sekretærkursus 2011, Brogården ved Strib november Specialundervisningstræf november Introforløb for nyansatte lærere - internat 28. marts 2012 Introforløb for nyansatte lærere opfølgende dagskursu side 8 af 8

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer.

Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen med referatet udsendes slides fra formandens mundtlige beretning, samt fra oplægsholdernes præsentationer. Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 43, maj 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 Repræsentantskabsmøde 2011 referat Sammen

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Velkommen til nye nyhedsbreve

Velkommen til nye nyhedsbreve Side 1 21.05.14 Nr. 1 INDHOLD Velkommen til nye nyhedsbreve Administrative nyheder 1. Nye krav til ligestilling 2. Hvordan udregnes feriegodtgørelse? 3. Ferievejledning 2014 4. Mulighed for at søge støtte

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Videreuddannelse i praksis.?

Videreuddannelse i praksis.? nr. 30 Videreuddannelse i praksis.? INDHOLD Nye elevtalskrav og filialer ved internationale skoler. Folketinget har ændret friskoleloven og blandet andet bestemt at der skal være mindst 3 elever i gennemsnit

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole

Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE. -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med VISIONER for fremtidens folkeskole søges! TALENT FOR LEDELSE -i fremtidens folkeskole Nye ledertalenter med visioner for fremtidens folkeskole søges! Hjælp med at spotte Danmarks

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Velkommen til et nyt bestyrelsesår i foreningen og på skolerne

Velkommen til et nyt bestyrelsesår i foreningen og på skolerne Velkommen til et nyt bestyrelsesår i foreningen og på skolerne INDHOLD Repræsentantskab 2010. Livlig debat med mange spændende input til Lilleskolernes nye bestyrelse. Referat af mødet 16. april (s. 2-6)

Læs mere

Resultatet for alle statsansatte

Resultatet for alle statsansatte Bilag 7a OK 08 Resultatet for alle statsansatte Den samlede ramme på statens område (CFU-forliget) bliver på 12,80 % over tre år: Stigninger i % 2008 2009 2010 OK08 April Okt. April Okt. April Okt. I alt

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Er koblingsprocenten i fare?

Er koblingsprocenten i fare? Er koblingsprocenten i fare? F inanslovsforhandlingerne er i fuld gang, mens disse linjer skrives. De frie grundskolers tilskud er i spil, fordi regeringen har foreslået en generel besparelse på 1 %, hvilket

Læs mere

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: God jul og godt nytår Redegørelsen for inklusionstilskuddets anvendelse

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014

Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 Ja til frit valg for forældre! Nej til sortering af elever!! Bestyrelsesposten nr. 75 4. februar 2014 I de seneste dage har flere landsdækkende medier blandt andet Søndagsavisen og Berlingske været ude

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning

Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning 1 Indholdsfortegnelse 3 5 8 9 10 11 11 14 15 Din stemme er vigtig Særligt for HKKF Løn Særligt for OAO Serviceeftersyn

Læs mere

Mødet vi aldrig bliver færdige med

Mødet vi aldrig bliver færdige med nr. 18 Mødet vi aldrig bliver færdige med Når mødet mellem et barn og en voksen transformeres til et møde mellem en elev og en lærer, sker der noget helt afgørende. Så taler vi nemlig om skole. Lige præcis

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes forening Overenskomstforhandlingerne Maskinmestrenes Forening har indgået aftaler med Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (RLTN)

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER KOMPETENT SPARRING MED LEDERKOLLEGER 2 ERFARING KOMPETENCE SELVSTÆNDIGHED ET TRYGT ARBEJDSLIV Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE får du en forening, der på dine vegne forhandler

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Fra cpr-nummer til inklusion

Fra cpr-nummer til inklusion Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk INDHOLD: Side 1 Fra cpr-nummer til inklusion Side 2 Skolen i gullaschbaronens

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved

20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 1 Fordelingssekretariatet. Kontoret i Slagelse. Vikarkassen. Fællessekretariatet. Kært barn har mange navne, men de betegner

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere