Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber"

Transkript

1 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Tlf Fax INDHOLD: Side 1 Lilleskolernes politiske legitimitet # 2 Side 2 Opfordring stil op Side 2 2 årig overenskomst.. gennemgang af CFUforliget Side 4 Personligt lederskab - uddannelse der nytter KORT NYT Fire lilleskoler søger ny skoleleder Stort tilskud til kurser Netbankforsikring Spørgsmål om vedtægter facebook KALENDER Overskriften på denne klumme er delvis genbrug fra min januarklumme. Betyder det, at Lilleskolerne nu har skiftet mening? Nej, men jeg påstår, at både skole for fremtiden og socialt ansvarlige fællesskaber er og altid har været centrale pejlemærker i skolernes selvforståelse. Det nye er, at politikere og medier over en bred kam også er blevet vældigt interesserede i skolernes sociale ansvarlighed, ja mere end interesserede: Faktisk bliver nye bud på skolernes fremtidige tilskud og frihedsgrader sammenkoblet med krav om, at skolerne udviser social ansvarlighed. Der er altså både en inderside den enkelte skoles praksis og selvforståelse og en yderside omverdens opfattelse af skolerne i spil. Der er desværre ikke altid overensstemmelse mellem de forskellige opfattelser, og derfor vil vi i Lilleskolerne i vores nye projekt, Charter 11, sammen med skolerne sætte fokus på den sociale ansvarlighed. Forleden på Foreningen af Kristne Friskolers generalforsamling hørte vi undervisningsminister Tine Nedergaard sige, at regeringens i sit folkeskoleudspil havde stjålet fra de frie skoler nemlig det forpligtende forældresamarbejde som en væsentlig betingelse for at Folkeskolen vil kunne løse sit sociale ansvar. Det er jo kun glædeligt, at det vi går og gør ude på skolerne kan inspirere andre, men der var alligevel et og andet, der skurrede. Ministeren sagde nemlig også, at de fællesskaber, der skal være omkring skolerne, skal opdrage børnene til det store fællesskab, der bygger på dansk kultur, demokratiske og kristne(?) værdier. Selvfølgelig skal skolen opdrage og undervise mod livet i et demokratisk samfund, og måske talte ministeren mest om folkeskolen. Måske er der flere partisynspunkter i det med de kristne værdier, men alligevel fik vi en fornemmelse af, at for ministeren er det et ganske bestemt fællesskab, som skolen skal opdrage og danne til et monokulturelt fællesskab med gode borgerlige værdier, som forældrene på skolen partout skal forpligtes på. Men hvis ministeren vil lytte til erfaringerne ude fra skolerne, er det vel i høj grad mangfoldigheden i de lokalt levende og forpligtende fællesskaber på skolerne, der gør at forældreengagementet er så stort? Det danske samfund er ikke monokulturelt. På tværs af land og by, sociale grupperinger, religion og etnicitet, samt skolepolitiske holdninger er der en legitim forventning fra forældrene om, at skolen skal være et forpligtende fællesskab. Forældre vil gerne medinddrages også i det sociale ansvar. Vores påstand er, at det er en af de væsentligste grunde til, at I ude på skolerne kan løfte den sociale ansvarlighed. Udfordringen er, hvordan vi overfor omverden kan dokumentere og forklare, at lilleskolerne ikke snyder på vægten og kun er fællesskaber for de få og privilegerede, men at der vises social ansvarlighed i friheden til selv at bestemme. Denne udfordring tager vi op med Charter 11 på repræsentantskabet vi håber I vil deltage i begge dele. Søren Erhard Hansen Formand side 1 af 8

2 Bestyrelses nr marts 2011 Marie Ludvigsen Crilles Bacher Tlf: Opfordring stil op Af Marie Ludvigsen og Crilles Bacher Dette er en opfordring til forældre til at stille op til Lilleskolernes Sammenslutnings bestyrelse til repræsentantskabsmødet d. 29. april. Lilleskolerne er en forening af frie grundskoler, hvor hver skole har sin egen bestyrelse. Det folkelige og frivillige element i vores skolers bestyrelser er vigtigt, og det er en grundlæggende forudsætning for skolernes forankring i lokalsamfund og blandt forældre. Lilleskolerne som forening varetager skolernes fælles interesser i mange og meget forskellige sammenhænge. Nogle er meget specifik driftsorienterede og kræver professionel ledelsesmæssig og pædagogisk indsigt i skoledrift, og dette har vores skoleledere stor kompetence til og erfaring med. Det er derfor vigtigt, at der er skoleledere med i foreningens bestyrelse. Andre opgaver for Lilleskolernes bestyrelse er mere politisk orienterede og kræver, at foreningen og dens bestyrelse har en bred folkelig legitimitet. I mange drøftelser af mere politisk og strategisk karakter er det vigtigt, at debatten i foreningens bestyrelse påvirkes af medlemmer, som ikke ser opgaverne fra en intern fagprofessionel synsvinkel, men anlægger et bredere (og måske mere jomfrueligt) syn på de emner, der er oppe. I disse år gælder det om at stå fast på forældrenes ret til at vælge skole, og kæmpe for rimelige vilkår for skoler, der er alternativer til folkeskolen at kæmpe for retten til forskellighed. Lilleskolernes bestyrelse er et godt sted at kæmpe for denne ret. Det er en forening med et fælles organ, hvori gennem vores stemme kan blive hørt. Marie Ludvigsen, som er formand for bestyrelsen på Århus Friskole, har været medlem af Lilleskolernes Bestyrelse i 2 år, men vælger at træde ud nu. Vi vil gerne opfordre bestyrelsesmedlemmer til at overveje at stille op til valget til Lilleskolernes bestyrelse. I er velkomne til at kontakte en af os. 2 årig overenskomst med udsigt til 1,7 % mere i lønningsposen men først næste år CFU-forliget, som Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg har indgået udstikker den økonomiske ramme for overenskomstperioden Forliget omfatter lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, og har en samlet økonomisk ramme på 3,15 %. I praksis indebærer det en lønstigning på ca. 1,7 % næste år pr. 1. april 2012, mens der ikke bliver tale om lønstigninger pr. 1. april i år, fordi hele den generelle lønstigning pr. 1. april 2011 bruges til at finansiere den gæld på 1,48 %, som reguleringsordningen har udløst fordi lønningerne i det offentlige er steget mere end lønningerne på det private arbejdsmarked. For en overordnet betragtning må CFU-forliget karakteriseres som en walk-over. Der var ingen penge at forhandle om og det lagde en kraftig dæmper på begge parters muligheder for at komme igennem med ændringer og nye initiativer. side 2 af 8

3 Bestyrelses nr marts 2011 Overenskomstperioden er denne gang kun 2 år, hvor man på det statslige område siden 1999 har haft 3-årige overenskomstperioder. Det betyder, at der skal forhandles nye overenskomster igen i foråret CFU-forliget er en overordnet ramme. De detaljerede overenskomstbestemmelser for lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler forhandles i disse uger i Personalestyrelsen under medvirken af Frie Skolers Lærerforening og skoleforeningerne, heriblandt Lilleskolerne. Disse forhandlinger skal være afsluttet senest den 17. marts; men det et resultat kan komme allerede inden weekenden. Største udfordring på de frie grundskoles område er, hvad der skal ske med det midlertidige lønssystem med OK-08 tillæg og garantiløn, der som bekendt falder væk den 31. marts. I den forbindelse er ny løn et vigtigt element, og spørgsmålet er om der sker justeringer i det nuværende system, eller om det ikke blot videreføres stort set uændret, hvilket meget taler for at det gør. Overenskomsterne for pædagoger (BUPL), administrative medarbejdere (HK) og teknisk personale (3F overenskomsten) skal også fornys pr. 1. april Forhandlingerne på disse områder er sat i gang og forventes afsluttet inden 1. april. Økonomisk set vil overenskomsterne - med mindre der sket noget helt uforudset - blive afsluttet inden for den samme økonomiske ramme som kendes fra CFUforliget og det tilsvarende forlig på det kommunale område. PHP Vigtigste elementer i CFU-forliget Økonomisk ramme lønstigning I alt OK 11 Generelle lønstininger 1,48 1,67 3,15 Skøn for reguleringsordningen - 1,48 0,03-1,45 Samlet lønstigning inkl. skøn for reguleringsordningen 0,00 1,70 1,70 Overenskomstperiode 1. april marts Reguleringsordningen Ordningen videreføres. Reguleringsordningen indebærer, at de aftalte lønninger på det statslige område reguleres op eller ned i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Der reguleres for 80 % af forskellen i lønudviklingen mellem de to sektorer. Jubilæumsgratiale Der fastsættes nye satser, som fremover følger procentreguleringen af lønningerne. I forhold til de aktuelle beløb vil gratialerne stige med et par hundrede kroner pr. 1 april. Desuden åbnes der for, at ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et større gratiale end standardsatserne. De nye satser gældende fra 1. april 2011 er: Års ansættelse Sats 1/10-97 Beløb pr 1/ side 3 af 8

4 Bestyrelses nr marts 2011 Undervisning på det afsluttende internat på Lilleskolernes diplom-lederuddannelse. Kompetencefonden Kompetencefonden, hvor midlerne til de frie skoler kanaliseres ud til skolerne via Fordelingssekretariatet, videreføres. Der er lagt op til, at der skal ske forenklinger i arbejdet med kompetenceudvikling, ligesom der vil ske mindre ændringer i måden midlerne fordeles på. Hidtil har det kun været muligt at støtte uddannelsesforløb af mindst 1 uges varighed fremover bliver ugegrænsen fjernet, således at det også bliver muligt at støtte kursusforløb af kortere varighed. Seniorordninger Seniorbonussen (/ seniorfridage) bortfalder. Ordningen var allerede fra starten aftalt som tidsbegrænset. Gruppeliv ordning Forsikringssummen ved død forhøjes fra til kr. for den ansatte og summen til efterlevende børn under 21 år fordobles fra til kr. ved dødsfald der indtræffer 1. april 2011 eller senere. Endvidere indføres en ny dækning, således at der udbetales kr. til børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom. I øvrigt er forsikringssummen ved medarbejderens egen kritiske sygdom uændret. Den udvide dækning medfører ikke forhøjelse af præmien, idet de finansieres af bonusmidler. Nyt grundbeløbsniveau Med virkning fra 1. april 2012 er det slut med at tale om løn i 97-kroner. Grundbeløbene omlægges fra niveau 1. oktober 1997 til 31. marts Parterne har dog aftalt, at omlægningen forudsætter at den samlede lønstingning pr. 1. april 2012 er positiv hvilket den vil være med mindre lønningerne på det private område falder med mere 2 % i forhold til det statslige område. Andet Parterne har aftalt at drøfte en række pensionsspørgsmål i overenskomstperioden. Parterne er enige om at underkaste overenskomsterne et serviceeftersyn, og der er nedsat et udvalg, som skal pege på fremadrettede løsninger med hensyn til udvikling af de overenskomst- og aftalemæssige rammer til overenskomstforhandlingerne i PHP Personligt lederskab uddannelse der nytter Af Iben Lindemark, Lilleskolerne, konsulent Med udsigt over det isdækkede vand i Skælskør Nor, løber sidste del af Lilleskolernes Lederuddannelse af stabelen. Siden oktober 2010 har 15 ledere fra lilleskoler i hele landet deltaget i to moduler under Diplomuddannelsen i ledelse, kaldet Det personlige lederskab 1+2. Undervejs i forløbet har der været undervisning fordelt på to internater og seks undervisningsdage samt studiegruppedage i netværksgrupperne, der er dannet på tværs af skolerne. Der er rigtig meget netværkskvalitet i sådan et forløb, fortæller Anja Nørager-Nielsen, som er afdelingsleder på Den lille Skole. Vi lærer en masse om side 4 af 8

5 Bestyrelses nr marts 2011 hinandens skoler på godt og ondt - og på den måde bliver det meget praksisnært og konkret. Det har også givet mig et mere koncentreret blik på mig selv og det, jeg går og laver. Især fordi vi undervejs skal afprøve forskellige teorier i praksis. Det personlige lederskab sætter især fokus på egen ledelsespraksis ved at trække forskellige teorier ind og undersøge, hvad der sker, når man gør noget andet end det, man plejer. De to opgaver, der skal afleveres inden den mundtlige eksamen, tager ligeledes udgangspunkt i praksis, og det giver deltagerne mulighed for at reflektere over hverdagen i et nyt perspektiv. Imens den lækre frokost nydes på Skælskør Lystskov Vandrerhjem, går snakken da også livligt omkring bordene. Flere diskuterer opgaveskrivning og eksamen, mens andre taler om udfordringer hjemme på skolen, skolepolitik eller andre emner, der er svært at få tid til at drøfte i dagligdagen på skolen. Det er sjældent, at man som leder bruger så meget tid på at tale om ledelse, og så i sådan et stærkt refleksivt rum, siger Mathilde Klinge, skoleleder på Sorø Friskole. Det har gjort mig mere skarp på at være leder. Før handlede jeg ofte per refleks, men nu har jeg fået en anden årvågenhed og eftertænksomhed i forhold til at overveje, om det er det rigtige, det jeg gør. Teorien og tolkningen af den er ikke i fokus, fortsætter Mathilde Klinge. Til gengæld lærer vi at spejle os selv, og folk arbejder med det på en seriøs og inspirerende måde. Derfor er undervisningen og arbejdsmængden tilpas i forhold til resten af hverdagen. Selvfølgelig er det presset op til opgaveafleveringen, men ellers er det overkommeligt og frem for alt meget lærerigt. På baggrund af deltagernes tilbagemeldinger har Lilleskolerne derfor besluttet at udbyde endnu et Diplomforløb i det kommende skoleår, nemlig Ledelse og medarbejdere. Forløbet er åbent for alle nuværende og kommende ledere på lilleskolerne. Invitation og tilmelding er allerede udsendt med Skole og kan desuden findes på Lilleskolernes hjemmeside. I den forbindelse siger Mathilde Klinge: Jeg regner med at fortsætte på det næste forløb. Sådan en uddannelse er altid svær at få passet ind i hverdagen, så det hjælper nok ikke at vente på at få bedre tid. Og så har man jo indflydelse på, hvor det går til, fx i forhold til hvor meget man forbereder sig, runder Mathilde Klinge af og skynder sig at tilføje, at hun naturligvis altid selv har været velforberedt og lavet sine lektier til undervisningen! Studerende i aktion på Lilleskolernes diplom-lederuddannelse. Det afsluttende internat blev afholdt 28/1-1/3. Herefter venter oopgaveskrivning og eksamen side 5 af 8

6 Bestyrelses nr marts 2011 KORT NYT Fire lilleskoler søger ny skoleleder Bagsværd Friskole er i fuld gang med at søge ny skoleleder efter at skolens nuværende leder, Jesper Christensen, for nogen tid siden meddelte skolens bestyrelse, at hans karrieredrømme indeholdt mere end Bagsværd Friskole og at det nu er blevet tid til at søge nye udfordringer. Brovandeskolen søger ny leder fordi skolens mangeårige leder, Ryan Pristed, har valgt at gå på pension til sommer. Børnenes Friskole søger ny leder Jens Mose har meddelt, at han skifter fra et aktivt skolelederliv til et aktivt pensionistliv. Derfor skal Børnenes Friskole i Århus nu i gang med at søge ny skoleleder. Den Lille Skole skal have ny leder til sommer fordi skolens nuværende leder, Søren Erhard Hansen, er blevet ansat som skoleleder ved Roskilde Lille Skole som afløser for Torben Berg, der går på pension. 483 kr. pr elev! Så meget kostede dispositionsbegrænsningen den såkaldte 1 % besparelse- i 2010 i gennemsnit pr. elev på medlemsskolerne. I alt har vore medlemsskoler skullet levere knap 4 mio. kr. tilbage til statskassen. De frie grundskoler har tilsammen fået statstilskuddet barberet med 45 mio. kr. i februar 2011 med tilbagevirkende kraft for 2010!!! Stort tilskud til Diplom-lederuddannelse og Specialundervisningstræf- ved tilmelding inden 31. marts Kompetenceportalen lukker den 31. marts Dermed vil det desværre ikke være muligt for Lilleskolerne og andre kursusudbydere fremover at afholde kurser, der udløser 66% i tilskud. Derfor er det nu allersidste chance for, at skolerne kan tilmelde deltagere til Lilleskolernes Diplomuddannelse i Ledelse og Specialundervisningstræf 2011 til den stærkt reducerede pris. Af samme grund har vi allerede nu programmet klar for begge kurser, således at I kan tilmelde relevante deltagere fra jeres skole inden den 31. marts og dermed opnå tilskud. Lilleskolerne udbyder i år endnu et forløb under Diplomuddannelsen i Ledelse. Denne gang drejer det sig om Ledelse og medarbejdere 1+2. Forløbet kører fra august-december 2011 og inkluderer både internater og almindelige undervisningsdage. Alle medarbejdere med nuværende eller kommende ledelsesfunktioner kan deltage i forløbet, som indtil 31. marts koster kr. Herefter stiger prisen til kr. Under temaet På vej mod selvstændighed sætter årets Specialundervisningstræf fokus på emner som børns selvstændighed, selvindsigt, vilje og motivation. Træffet finder sted 16. til18. november 2011 i Holbæk. Ved tilmelding inden den 31. marts koster det kr. at deltage. Herefter stiger deltagergebyret til fuld pris, svarende til kr. pr. person. Invitationer til kurserne er udsendt til medlemsskolerne. side 6 af 8

7 Bestyrelses nr marts 2011 Netbankforsikring Nogle pengeinstitutter tilbyder for tiden såkaldte netbankforsikringer, der skal sikre skolen i tilfælde af svindel med netbanken. Jeg skal ikke gøre mig klog på det produkt. MEN jeg kan oplyse, at skoler der har tegnet bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen gennem Lilleskolerne/Willis er omfattet af en kriminalitetsdækning, som også dækker netbankskriminalitet. Flere end 90 % af medlemsskolerne har tegnet denne forsikring og har således næppe brug for yderligere netbanksforsikring. Facebook Lilleskolernes Facebook-side bliver flere gange ugentligt opdateret med nyheder fra foreningen og medlemsskolerne. Derfor hører vi meget gerne fra jer, når der sker noget spændende på jeres skole, fx når I holder emneuger, lejrskoler, foredrag osv. Send gerne en kort tekst og et par billeder til konsulent Iben Lindemark på så sørger jeg for at lægge det på Facebook-siden sammen med et link til skolens hjemmeside. På denne måde kan siden fungere som inspirationskilde for andre skoler og samtidig være med til at vise mangfoldigheden af spændende tiltag på skolerne og i foreningen. I kan finde Lilleskolernes Facebook-side på adressen Spørgsmål om vedtægter Flere skoler har været i tvivl om, hvorvidt de nye tilsynsbestemmelser, som trådte i kraft august 2010, medfører, at skolerne skal ændre vedtægterne. Det umiddelbare svar er nej. Spørgsmålet bringes blandt op fordi vedtægtsbekendtgørelsen også blev ændret pr. 1. august 2010, idet man slettede henvisningen til reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende i 4, stk. 4, 1. punktum. Denne henvisning gav ikke længere mening, nu hvor skolerne kan vælge mellem forskellige tilsynsformer. Sletningen af den omtalte bestemmelse i vedtægtsbekendtgørelsen medfører ikke, at skolen skal ændre sin vedtægt, fordi skolen automatisk vil være omfattet af de nye regler om valg af BESTYRELSESTRÆF & REPRÆSENTANTSKAB 2011 PÅ VEJ MOD FREMTIDENS SKOLE 15 bud på en alternativ vision for grundskolen Drop vanetænkningen tag med på en rystende inspirationstur i U et Mød Pernille Vigsø Bagge, Stefan Hermann, Arne Pedersen, Kurt Ernst, Lone Belling, Mette Bøll, Morten Hebsgaard, Karsten Auerbach, Karen Humle, Jens Abildgard-Jensen m.fl. OG 100 kolleger fra medlemsskolernes bestyrelser og ledelser april 2011 på Kobæk Strand PROGRAM Udkommer snart: BERETNING 2011 og LILLESKOLEN fortællinger om at tage ansvar side 7 af 8

8 Bestyrelses nr marts 2011 tilsynsførende. Derfor kan skolen fortsætte sin hidtidige praksis om valg af tilsynsførende. Men det er klart, at der skal en vedtægtsændring til, hvis skolen ønsker en anden praksis det kunne eksempelvis være, at man ønskede at afskaffe det særlige valgmøde, eller at man helt ville slette regler om tilsyn i sin vedtægt. Sådanne ændringer vil kunne ske ved at indsende et tillæg til skolens godkendte vedtægt til Undervisningsministeriet. Skolernes IT-systemer Oversigten over hvilke IT-systemer medlemsskolerne anvender til administration er ved at blive opdatere i disse uger. Formålet med listen er at skolerne kan komme i kontakt med hinanden og udveksle erfaringer om systemerne. Flere skoler anvender også listen til at indhente referencer i forbindelse med overvejelser om systemskift. Less teaching, more learning Såden lyder et af de paradokser, den internationalt anerkendte uddannelsesforkser Pase Sahlberg tager fat i, med en dokumentation for at finske elever ligger i bunden med hensyn til antal årlige undervisningstimer i grundskolen. Samme statistik viser, at danske elever får flere timer end finske. Less testing, better learning lyder et andet paradoks, som Pasi Sahlberg finder interessant for forskningen i skoleudvikling. Se mere om: Pasi Sahlberg blandt andet denne præsentation: Three paradoxes that stimulate research on school improvement and change KALENDER april Ledermøde i Kastrup april Bestyrelsestræf og Repræsentantskabsmøde 2011 på Kobæk Strand ved Skælskør 31. maj Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Jylland 8. juni Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på Sjælland juni Lilleskolefestival 2011 på Norddjurs Friskole august Ledelse og medarbejdere. Diplomlederuddannelsen starter med internat. Forløbet omfatter følgende undervisningsdage: 8. sept., 4. okt., oktober, 8. nov., 24. nov. og eksamen og eksamen primo januar september Ledertræf 2011 i Svendborg november Sekretærkursus 2011, Brogården ved Strib november Specialundervisningstræf november Introforløb for nyansatte lærere - internat 28. marts 2012 Introforløb for nyansatte lærere opfølgende dagskursu side 8 af 8

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER OFFENTLIG LEDELSE UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 3:2007:SEPTEMBER På vej på lederuddannelse læs tema side 3-12. LEDERUDDANNELSE Tema

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere