Indhold Indledning og kort opsummering Om Videncentret Status for forskning i Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status..."

Transkript

1

2 Indhold Indledning og kort opsummering Om Videncentret Status for forskning i Overvågning og kvalitetsudvikling status Formidling Evaluering og fremtid... 4 Kort beskrivelse af de enkelte ph.d-projekter Allergi, parfumestoffer og slimhindesymptomer Allergi over for hårfarver Kontaktallergi over for methyldibromo glutaronitrile Kombinationseffekter af allergener og irritanter Dosis-respons sammenhæng for kontaktallergi Kromallergi et klinisk og cellulært studie Håndeksem hos tvillinger Patienters handlinger i relation til allergisk kontakteksem...12 Andre forskningsprojekter Peroral udsættelse for nikkel en metaanalyse Farvestoffer i overføringsmærker til huden Parfume-allergi Allergi forårsaget af kosmetiske produkter...13 Klinisk database for kontaktallergi status Netværk Indikatorer og standardisering Anvendelse af data til forebyggelse Styregruppe Nye tiltag i Overvågning af sjældent forekommende allergener...16 Formidling Repræsentation i ekspertråd Kommunikation af resultater til myndigheder Studiebesøg Seminarer afholdt af Videncentret Videnskabelige publikationer Foredrag...21 Uddannelse/undervisning Vejlederfuntion Ekstern undervisning Intern undervisning Deltagelse i kongresser Kurser...26 Finansiering og forskningsstøtte...27 International ekspertevaluering af Videncentret...28 Videncentrets organisation...28 Medarbejdere i

3 Indledning og kort opsummering Om Videncentret Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter blev indviet i oktober I praksis har 2004 således været Videncentrets 3. funktionsår. Hovedfinansieringen er kommet fra Miljø- og Sundhedsstyrelsen i fællesskab, der også begge deltager i Videncentrets styregruppe. Videncentrets har forsat til formål, at forebygge allergi over for kemiske stoffer ved forskning, overvågning og formidling. Til at løse denne opgave har der i 2004 været en daglig leder, 8 ph.d.-studerende med forskellig akademisk baggrund samt en ITmedarbejder og en sekretær. Herudover har en række professorer og lektorer ved Københavns og Syddansk Universitet lagt deres arbejdskraft i Centret som forskningsledere. Centret har som i de øvrige år haft mange samarbejds- og kontaktflader, både nationalt og internationalt. Der har således været et tæt samarbejde med patient- og forbrugerorganisationer, med videnskabelige institutter inden for kemi, molekylær biologi, epidemiologi, arbejdsmedicin og pædagogik, med netværk af praktiserende speciallæger og forskellige specialafdelinger på universitetshospitaler. Videncentrets arbejdsmetode er fortsat projektbaseret vidensgenerering, hvor hvert projekt har sin egen faglige styregruppe. Alle projekter tager udgangspunkt i en klinisk problemstilling og har forebyggelse som mål. Videncentret er derfor, som noget særligt, etableret i tæt kontakt med de enheder i hospitalsvæsnet, hvor personer med allergisk sygdom behandles. Tanken har været, at man herved sikrer den optimale forskning og vidensformidling, idet der går kortest mulig tid fra ny viden opstår om forebyggelse af allergi til det er formidlet til fx. industri og administrative myndigheder, som skal udmønte forskningen i praksis. Status for forskning i 2004 Der er otte igangværende større projekter inden for forebyggelse, miljø og allergi over for kemiske stoffer. Disse projekter er etableret som ph.d.-forløb og beskæftiger sig med allergi over for hårfarver, konserveringsmidler, parfumestoffer og metaller. Desuden er der mere tværgående projekter om optimeret information af patienter med kontaktallergi, sammenhæng mellem allergi og luftvejssymptomer over for parfumestoffer, effekten af kombinerede udsættelser for allergifremkaldende og lokalirriterende stoffer, etablering af en ny risikovurderingsmodel for kontaktallergi samt kortlægning af risikofaktorer for håndeksem. Resultaterne er blandt andet formidlet i 27 videnskabelig publikationer, herudover er et af studierne afsluttet med indlevering af en ph.d -afhandling. I praksis har forskningsprojekterne på nuværende tidspunkt resulteret i anbefalinger fra EU-kommissionens videnskabelige komité til begrænsninger i anvendelsen og forbud mod flere allergifremkaldende stoffer. Ph.d-afhandlingen og en række af de enkelte studier har medført, at der pågår en revurdering af anvendelsen af konserveringsmidlet methyldibromo glutaronitrile i kosmetik i EU. Herudover har Videncentret medvirket til udviklingen af en ny diagnostisk test for parfumeallergi i huden og en øget indsigt i en lang række problemstillinger, herunder risikofaktorer for luftvejssymptomer ved udsættelse for kemiske stoffer, kortlægning af potentiet allergifremkaldende stoffer i hårfarve, betydningen af forskellige former for krom ved læderallergi og behovet for optimeret information af personer med kontaktallergi. 3

4 Overvågning og kvalitetsudvikling status Den nationale kliniske database for kontaktallergi etableredes 1. oktober Formålet var, at generere data til at følge forekomsten af allergi og eventuelle effekter af forebyggelse. Databasen er bygget op som et netværk bestående af alle medlemmerne af Den Danske Kontaktdermatitis Gruppe. I 2004 blev databasen udvidet med to nye speciallægeklinikker og hudafdelingen på Marselisborg Hospital i Århus. Der blev i 2004 rapporteret data for ca patienter og hyppigheden af de vigtigste allergener offentliggøres på Videncentrets hjemmeside med kommentarer. Desuden har data dannet grundlag for en videnskabelig artikel om årsagerne til allergi over for konserveringsmidlet methyldibromo glutaronitrile. Artiklen er sendt til EUkommissionen som dokumentation for, at en revideret risikovurdering af stoffet er påkrævet. Den nationale database er basis for arbejde med standardisering og dokumentation for kvaliteten af de sundhedsydelser, som vedrører kontaktallergi. Der er udarbejdet retningslinier og standarder for diagnosticering af kontaktallergi i 2003 på baggrund af en evidens gennemgang, svarende til retningslinierne for Det Nationale Indikator Projekt. Klinikkerne har arbejdet efter disse retningslinier i 2004 og målopfyldelsen er generelt pæn, men der vil blive arbejdet mere intensivt med kvalitetsudvikling i I 2004 har der også været fokus på patientinformation og der er igangsat en revision af alle skriftlige patientinformationer om kontaktallergi, hvilket vil fortsætte i Arbejdet omkring kvalitetsudvikling er støttet af Amtsrådsforeningen og Sundhedsstyrelsen med ekstra midler. Formidling Formidling af resultater fra Videncentret foregår via hjemmesiden, ved forskningsseminarer og via møder med patient-, industri-, og forbruger/ interesseorganisationer. I flere tilfælde er Videncentrets forskningsresultater sendt direkte til EU-Kommissionen og med dokumenteret effekt. I 2004 har Videncentret produceret 27 videnskabelige artikler, heraf er 14 trykt og de 13 antaget til publikation. Ydermere er der holdt mere end 60 videnskabelige foredrag eller undervisnings-seancer forestået af Videncentrets medarbejdere. Videncentret har haft studiebesøg af den svenske Vårdalstiftelse, som uddeler midler til allergiforskning i Sverige og af allergiforskere fra Karolinska Instituttet i Stockholm. Evaluering og fremtid Videncentrets aktiviteter blev evalueret af et internationalt ekspertpanel i januar 2004, dvs. efter at have været etableret i ca. 2 år. Ekspertpanelet betegnede Videncentret som unikt i Europa og anbefalede en fortsættelse af aktiviteterne. Videncentret har en fortsat basisbevilling fra Miljø-og Sundhedsstyrelsen i fællesskab, foreløbig for de næste 3 år. Videncenter for Allergi, marts

5 Kort beskrivelse af de enkelte ph.d-forskningsprojekter Allergi, parfumestoffer og slimhinde-symptomer Projektet gennemføres af cand. med. Jesper Elberling som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet og består af en epidemiologisk samt en eksperimentel del. Det epidemiologiske studie blev gennemført som en spørgeskema undersøgelse i samarbejde med Center for Forebyggelse og Sundhed, Amtssygehuset i Glostrup samt Allergiklinikken, RH. Formålet var at beskrive, hvordan slimhindesymptomer over for duftstoffer manifesterer sig i befolkningen, samt at beskrive en mulig sammenhæng til allergi, overfølsomhedssygdomme i hud og luftveje samt andre helbredsmæssige, psykologiske og sociale faktorer. Resultaterne er præsenteret i tre publikationer (pub.no.1,16,17) og dette delstudie blev endeligt afsluttet i Den eksperimentelle del gennemføres aktuelt som et case-kontrol studie i samarbejde med Referencelaboratoriet RH og Allergi-klinikken, RH. Formålet er at undersøge mulige patofysiologiske mekanismer for slimhindesymptomer over for parfume. Herunder, hvorvidt slimhindesymptomer relateret til parfume kan kvantificeres ved: provokation med parfume afdampning i øjenslimhinden (dobbeltblindet og placebokontrolleret) bronchial provokation med capsaicin (målt som antal host) hudreaktivitet over for mælkesyre basofil histaminliberering overfor parfumestoffer 21 eksempatienter med slimhindesymptomer over for parfume samt 21 køn- og aldersmatchede kontrolpersoner gennemførte undersøgelsesprogrammet. Resultaterne er ved at blive gjort op og studiet forventes afsluttet i En undersøgelser af 1200 københavnske borgere har vist, at dagligdagens udsættelser for parfume og andre kemiske stoffer kan være årsag til gener fra øjne og luftveje hos mange mennesker: 40 % af de adspurgte havde oplevet sådanne gener inden for det sidste år 2-4 % oplevede at deres udfoldelsesmuligheder i erhvervsmæssige og sociale henseender blev begrænset af symptomerne. Symptomer udløst af parfumerede produkter blev rapporteret dobbelt så hyppigt fra øjne og øvre luftveje i forhold til nedre luftveje. Patienter med nedre luftvejssymptomer over for parfume sås i et forsøg at have en øget reaktivitet målt ved indånding af capsaicin, et slimhindeirriterende stof, i forhold til raske kontroller. Hvilket ikke var tilfældet for patienter med symptomer udelukkende fra øjne og øvre luftveje. Resultaterne har givet ny viden om symptomer fremkaldt af parfume og andre kemiske stoffer, som rapporteres i befolkningen: Symptomerne er irritative modsat specifik allergiske De nerver, som kan sanse kemiske stoffer, er formentlig involverede, hvis man har nedre luftvejssymptomer. Samarbejdspartnere: Center for Forebyggelse og Sundhed, Amtssygehuset i Glostrup, Allergiklinikken, Rigshospitalet, Referencelaboratoriet Rigshospitalet samt Lungemedicinsk afd., Amtssygehuset i Gentofte. 5

6 Allergi over for hårfarver Projektet gennemføres af cand. pharm. Heidi Søsted som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet i samarbejde med dermatologisk afd. I, Odense Universitetshospital. Projektet består af en række delstudier. Baggrund: Allergi over for hårfarve kan give meget svære symptomer i form af hævelse i ansigtet og på halsen og/eller eksem i hårbund og ansigt. På trods heraf søger ikke alle med symptomer læge og der er ikke noget overblik over, hvor mange i befolkningen, der har allergi/allergilignende reaktioner på hårfarve (pub.no.13). Der bruges mange forskellige kemikalier i hårfarveprodukter og det er usandsynligt, at alle tilfælde af hårfarveallergi kan diagnostiseres ved udelukkende, som nu, at anvende enkelte farvestoffer som fx. p-phenelynediamine (PPD). Det første delstudie havde til formål, at identificere alle hårfarvestoffer i Europa samt kortlægge, hvor meget hvert enkelt blev brugt. Derefter at estimere sensibilisering potentialet for hvert enkelt farvestof ved brug af quantitativ structure-activity relationships (QSAR) og rangordne alle farverne i forhold til hinanden. Endelig var formålet, at gruppere farvestofferne i clustre ud fra deres fysiskkemiske egenskaber, med henblik på udvælgelse af farvestoffer til supplerende diagnostiske tests. 229 stoffer indgik i QSARanalysen. I 75 % af tilfældene blev stofferne prædikteret som moderat til stærkt sensibiliserende, 22% var svagt sensibiliserende og kun 3 % blev prædikteret til at være ekstremt svagt eller ikke sensibiliserende. De 8 stoffer, der blev anvendt i største mængder i år 2002, viste sig alle at være stærkt til moderat sensibiliserende. Der blev udarbejdet en liste på 21 stoffer udvalgt på baggrund af sensibiliseringspotentiale, anvendelse og clusteranalysen. Disse stoffer foreslås udviklet til en diagnostisk screeningsserie for hårfarveallergi mhp. optimeret diagnostik (pub. no. 12). I det andet delstudie var formålet, at identificere farveprecursere og koblere i hårfarveprodukter, der havde været årsag til kontaktallergisk reaktion og sammenligne data med indholdet af disse komponenter i et randomiseret udvalg af lignende produkter. Patientmaterialet bestod af 9 personer, der havde haft en allergisk reaktion forårsaget af et hårfarveprodukt og hvor produktet var tilgængeligt. Der var ingen signifikant forskel på indholdet af kendte allergifremkaldende farvestoffer i de tilfældigt udvalgte produkter og i de produkter, som havde forårsaget allergiske reaktioner. Toluene-2,5-diamine var årsag til allergisk reaktion i koncentrationer ned til 0,18% og m-aminophenol i koncentrationer ned til 0,015%, hvilket er under 10 gange lavere end de koncentrationer, der er tilladt i hårfarver (pub no. 13). I det tredje delstudie undersøgtes forekomsten af allergi/allergilignende symptomer over for hårfarve i befolkningen ved hjælp af interview personer blev tilfældig udvalgt til interview via deres personnummer. Svarprocenten var 65.2% og undersøgelsen viste at 18,4% af mænd og 74,9% af kvinder har prøvet at farve deres hår. 5,3% af disse har haft en allergisk/ allergilignende hudreaktion på grund af hårfarvningen. Typisk starttidspunkt for hårfarvning var 16 års alderen (pub. no. 26). Hovedparten af de mest anvendte hårfarvestoffer er stærkt til moderat allergifremkaldende prædikteret ud fra deres fysisk/kemiske egenskaber. Totredjedele af kvinder og en femtedel af mænd har prøvet at farve deres hår. Debutalderen er typisk 16 år. Ca. 5% har oplevet allergiske/allergilignede symptomer efter hårfarvning. Samarbejdspartnere: Forbrugerrådet, Statens Institut for Folkesundhed, Socialforsknings instituttet, Unilever Colworth, England, University of Santiago de Compostela, Spanien. 6

7 Kontaktallergi over for methyldibromo glutaronitrile Projektet er gennemført af cand. scient. Charlotte Devantier Jensen som et ph.d.- studium ved Syddansk Universitet i samarbejde med dermatologisk afd. K, Amtssygehus i Gentofte. Baggrund: I de senere år er man blevet opmærksom på konserveringsmidlet methyldibromo glutaronitril (MDBGN) på grund af en betydelig stigning i hyppigheden af allergi over for kemikaliet i Europa. EU- Kommissionen har udstedt et foreløbigt forbud mod brugen af MDBGN i kosmetiske produkter, der bliver på huden, mens anvendelsen af MDBGN i produkter, der vaskes af huden, vil fortsætte som hidtil. Nogle typer produkter, såsom håndsæber, anvendes potentielt mange gange om dagen og vil muligvis udgøre en ligeså stor risiko for allergi som en begrænset brug af produkter, der ikke skylles af huden efter brug, såsom cremer og lotioner. Formålet med projektet var, at karakterisere det allergiske respons over for MDBGN hos personer, der er allergiske over for stoffet i tre kliniske eksponerings-studier, hvor eksponeringen efterligner den normale brug af f.eks. kosmetiske produkter. I første eksponeringsforsøg deltog 19 kontaktallergiske personer i en dobbeltblindet, randomiseret åben applikationstest med to flydende sæber henholdsvis med og uden MDBGN i den højest tilladte mængde. 7/19 (37%) udviklede allergisk kontakteksem fra sæben indeholdende MDBGN. Dette forsøg viser at eksponering for et sæbeprodukt indeholdende den maksimalt tilladte mængde MDBGN let kan fremkalde allergisk kontakteksem hos allergiske personer og indikerer at den tilladte mængde MDBGN i produkter, der vaskes af huden igen, er for høj (pub no. 2). I det andet eksponeringsforsøg undersøgtes om én højdosis eksponering om dagen er mere eller mindre potent end flere lavdosis eksponeringer med hensyn til fremkaldelse af allergisk kontakteksem. MDBGN-allergiske personer blev eksponeret for MDBGN i et dobbeltblindet, randomiseret design. To hudområder blev påført lige store mængder MDBGN dagligt, men det blev påført hhv. af én gang eller fordelt på 4 applikationer af mindre doser. Resultatet var at den enkelte højdosis og de flere lavdosis eksponeringer havde tilnærmelsesvis det samme potentiale for at provokere allergisk kontakteksem. Det betyder, at antallet af daglige eksponeringer skal indgå i risikovurderingerne af allergifremkaldende stoffer og er særlig relevant i forhold til fx. flydende håndsæbe (pub.no. 22). Det tredje forsøg havde til formål, at undersøge om hud med tidligere MDBGNeksem har en øget reaktivitet, hvis det senere eksponeres for allergenet. I forsøget blev der først fremprovokeret allergisk kontakteksem på ryggen og på armene af MDBGNallergiske deltagere. Efter 1 måned, hvor eksemet fik lov til at hele, blev disse tidligere inflammerede områder igen provokeret med MDBGN. Re-eksponeringen foregik ved både lappetestning og en brugstest med en sæbe indeholdende MDBGN. På de tidligere eksematiserede områder på ryggen sås statistisk signifikant øgede lappetestreaktioner sammenlignet med normal hud. 9 testpersoner udviklede allergisk kontakteksem fra sæbevask på armene og heraf havde 8 et øget allergisk respons på de hudområder, der tidligere havde været eksematiseret. Det kan konkluderes, at selvom allergisk kontakteksem synes helet, vil huden for en tid have en øget følsomhed over for eksponering med allergenet (pub.no. 23). Modellen vil være anvendelig til testning af allergener i produkter, der vaskes af huden, idet eksponeringsforholdene er optimerede. Projektet er afsluttet med en ph.d.-afhandling, der er indleveret til Universitet januar

8 Kombinationseffekter af allergener og irritanter. Projektet er gennemført af cand. med. Line Kynemund Pedersen som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. Baggrund og formål. Studiet vedrører effekten af samtidig udsættelse for flere allergener/irritanter på provokation af allergisk eksem. Dette er et studie, der simulerer den komplekse men realistiske udsættelse for flere stoffer samtidig med ens eller forskellige toksikologiske egenskaber (pub.no.5, oversigtsartikel). Sigtet med projektet er, at bidrage til en øget forebyggelse ved blandt andet at øge forståelsen for betydningen af kombinationseffekter. Projektet består af en række delstudier. I det første delstudie kombineredes allergenet methyldibromo glutaronitrile (MDBGN) med en fast dosis af et sæbestof (natrium lauryl sulfat), et design relevant for anvendelsen af sæber og shampoo. Det blev fundet, at kombinationen af allergenet MDBGN med et sæbestof øgede hudreaktionen med en faktor 6.4 (pub. no. 4). I det andet delstudie testedes MDBGN i to forskellige formuleringer, for at vurdere effekten af vehikel, en creme med et højt fedtindhold versus en creme med et lavt fedtindhold, på den allergiske reaktion i huden. Studiet viste, at i en anvendelsestest reagerede de fleste på cremen med MDBGN og lavt fedtindhold. Årsagen kan være, at forsøgspersonerne brugte mere af cremen med det lave fedtindhold, formentlig fordi den er nemmere at dispensere end cremen med den høje fedtindhold. I tilgift studeredes indflydelsen af koncentrationen af MDBGN. I alt 55% af forsøgspersonerne reagerede med allergisk eksem ved anvendelse af en creme med 50 ppm (0.005%) methyldibromo glutaronitrile i, en mængde som har været foreslået af industrien som sikker i forhold risiko for kontaktallergi (pub.no. 6). Yderligere er der udført to studier vedrørende den kombinerede effekt af to irritanter, et sæbestof natrium lauryl sulfat (SLS) og et alkoholbaseret desinfektionsmiddel. Studierne vedrører dels to dages eksponering og dels 10 dages eksponering med SLS og alkoholbaseret desinfektionsmiddel på separate hudområder og alternerende på samme hudområde. De to studier viser, at gentagen vask med sæbe(stof) giver signifikant øget hudirritation i forhold til det samme antal afvaskninger med alkoholbaseret desinfektionsmiddel. Alternerende anvendelse er mindre hudirriterende end anvendelsen af bare sæbe og mere end anvendelsen af bare alkoholbaseret desinfektionsmiddel. Der er således ikke tale om nogen synergistiske interaktion imellem de to irritanter, sæbestof og alkoholbaseret desinfektionsmiddel. I praksis betyder det, at man med fordel kan udskifte nogle af de traditionelle håndvaske med sæbe og vand med alkoholbaseret desinfektion (pub. no. 25). Kombination af allergenet methyldibromo glutaronitrile (MDBGN) med irritanten natrium layryl sulfat (et sæbestof) øger hudresponset med en faktor 6.4 hos personer, der er allergiske over for MDBGN. MDBGN provokerer allergisk eksem i lave koncentrationer (50 ppm) i creme. Creme med lavt fedtindhold giver flere hudreaktioner end creme med højt fedtindhold, formentlig pga. anvendelse af en større mængde creme. Alkoholbaseret huddesinfektion giver mindre hudirritation end sæbevask. Alternering mellem de to irritanter giver også mindre hudirritation end sæbevask alene. Projektet afsluttes med en ph.d-afhandling, der indleveres forår

9 Dosis-respons sammenhæng for kontaktallergi en risikovurderingsmodel bl.a. estimeret, at 10 % af en nikkelsensibiliseret population vil reagerer på 0,44 g Ni/cm 2 i en lappetest (Fig 1). Projektet udføres af cand. med. Louise Arup Fischer som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. Baggrund Prævalensen af kontaktallergi i baggrundsbefolkningen er ifølge en dansk undersøgelse 15,9 %. Kontaktallergi opstår, når huden kommer i kontakt med et potentielt allergen og immunforsvaret bliver aktiveret. Mange udsættes for mulige allergener i forbindelse med f.eks. arbejde, husholdning og kosmetiske produkter. Inden nye potentielle allergener kommer på markedet foretages en risikovurdering, og det fastlægges hvilke koncentrationer, der er acceptable i forskellige produkter. Trods dette ses stadig tilfælde af allergi over for nye stoffer. Formålet med ph.d. projektet er at udvikle et videnskabeligt system til vurdering af hvilke niveauer af allergen, der kan anvendes uden allergi opstår. Systemet opbygges på baggrund af eksponeringstest foretaget på allerede sensibiliserede personer, og skal anvendes til at forudsige eliciteringsrisiko og muligt no-effect niveau. Resultaterne sammenlignes med de eksisterende risikovurderingsmodeller. Tanken er, at dette videnskabeligt funderede system vil kunne anvendes til fastsættelse af grænseværdier og dermed forebyggelse. Endvidere vil de fundne data i sig selv give viden, om de undersøgte allergener (nikkel, konserveringsmidlet methyldibromo glutaronitril og parfumestoffet isoeugenol). I 2004 er gennemført en samlet analyse af publicerede eksperimentelle okkluderede nikkel (Ni) dosis-respons studier. En samlet estimeret nikkel dosis-respons kurve for alle studierne tilsammen er blevet udregnet, og eliciteringsdoser fastlagt. Herved blev det Fig.1 Dosis-repons kurver for 12 studier af nikkelallergiske eksmepatienter og den vægtede samlede dosis-respons kurve baseret på alle studierne (sort kurve). Disse resultater blev sammenlignet med andre eksperimentelle nikkel eksponeringsstudier, og det blev bl.a. fundet, at åben eksponering for nikkel giver en højere eliciteringsdosis end den okkluderede eksponering dvs. lappetesten, mens den penetrerende eksponering, som ved piercing giver en lavere eliciteringsdosis (pub.no. 18). Den koncentration af nikkel, der vil provokere allergisk kontakteksem hos 10 % af en nikkelallergisk population ved lappetest, er estimeret til 0,44 g Ni/cm 2. Eliciteringsdosis for nikkel ved en åben eksponering er højere end ved en lukket eksponering udfra litteraturen. Eliciterings/sensibiliseringsdosis ved penetrerende eksponering er lavere end ved en lukket eksponering udfra litteraturen Nyt studie Der er igangsat et klinisk studie, som undersøger sammenhængen mellem total dosis allergen (nikkel), areal og dosis/areal ved elicitering af kontaktallergi. 9

10 Kromallergi - et klinisk og cellulært studie Projektet udføres af cand. scient. Malene Barré Hansen som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. Det kliniske studie. Baggrund og formål Den hyppigst kendte årsag til kromallergi i Danmark er kromgarvet læder, der anvendes til forbrugerprodukter som sko, handsker og urremme. Det er en krom III forbindelse der anvendes til lædergarvning, men under bearbejdningen af læderet kan spormængder af krom VI også dannes. Det færdige læderprodukt kan således både indeholde krom III og krom VI. Da over 80% af al læder bliver garvet med krom, er det vanskeligt at undgå kromeksponering hvilket resulterer i en dårlig prognose for allergisk kontakteksem over for krom. Status Et dosis-respons studie med krom er fuldført. Det har ført til fastlæggelse af en tærskelværdi for udløsning af allergisk kontakteksem. Resultaterne viste, at både krom III og krom VI kan være afgørende for udløsning af eksem og forebyggelse af allergi fra læderprodukter skal derfor omfatte regulation af begge kromstadier. Resultaterne er publiceret i et videnskabeligt tidsskrift 1 I den næste del af det kliniske studie studeres sammenhængen mellem mængden af total krom VI og biotilgængeligt krom III i kromgarvet læder og læderets evne til at udløse eksem hos krom-allergiske patienter. Kromallergiske patienter, der tidligere har reageret overfor egne læderprodukter rekrutteres til studiet. Patienterne eksponeres for 23 kromgarvede læderprøver. Disse læderprøver varierer mht. indholdet af krom III og krom VI. En vegetabilsk garvet læderlap fungerer som negativ kontrol. Alle læderlapper påsættes patientens ryg i 48 timer hvorefter reaktionerne aflæses. For at vurdere effekten af lædereksponering over en længere tidsperiode får patienterne desuden udleveret et læderarmbånd, som de skal gå med over 14 dage. Tilsammen vil dosis-respons studiet og læderstudiet kunne bruges til at vurdere, hvilket niveau af krom VI og krom III i læderprodukter, der kan tolereres af kromallergiske patienter. Studiet ventes afsluttet foråret Det cellulære studie. Baggrund og formål Allergisk kontakteksem diagnosticeres ved en lappeprøve, hvor patienten eksponeres for små mængder af mulige allergiske stoffer på ryggen. Denne test er tidskrævende og det vil derfor være af stor værdi at udvikle en test, hvor patienten kan diagnosticeres på basis af en blodprøve. Identificeringen af en unik genprofil i blodlegemer fra allergikere i forhold til ikkeallergikere vil potentielt kunne danne det videnskabelige grundlag for en sådan diagnostisk test. Status I aktuelle projekt benyttes micro- array teknologien til identificering af gener, der specifikt er udtrykt i hvide blodlegemer fra kromallergikere i forhold til celler fra ikkeallergiske kontroller. Første del af studiet er netop afsluttet og 26 gener, blev identificeret, som var signifikant forskellige hos patienter i forhold til raske 2. Dette studie var et øjebliksbillede. I næste del af studiet integreres en temporal dimension, hvor de hvide blodlegemer stimuleres over flere tidsintervaller. Hermed vil vi få en mere detaljeret og sikker viden om fluktuationerne i genudtrykket og på basis heraf, vil vi kunne udvælge mulige kandidatgener til en diagnostisk test. Samarbejdspartnere: Institut C, Panum Instituttet 1 Hansen MB et al. Chromium Allergy: Significance of both Cr(III) and Cr(VI). Contact Dermatitis. 49(4):206-12, Hansen MB, Skov L, Menné T, Olsen J. Gene Transcripts as potential diagnostic markers for allergic contact dermatitis. Contact Dermatitis 2005:submitted 10

11 Håndeksem hos tvillinger en follow-up undersøgelse med henblik på risikofaktorer og prognose. Projektet udføres af cand. med. Anne Lerbæk Sørensen MD, som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. Baggrund Håndeksem er en hyppigt forekommende sygdom. Risikoen for at få håndeksem i løbet af livet er omkring 10 % og ca. 5 % af befolkningen er plaget af håndeksem på et tilfældigt valgt tidspunkt. Håndeksem er den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede lidelse i Danmark og rammer hyppigst kvinder og unge. Den gennemsnitlige varighed af håndeksem er ca. 10 år. En effektiv og målrettet forebyggelse af håndeksem er derfor ønskelig. Dette kræver detaljeret viden om risikofaktorer for at udvikle håndeksem og risikofaktorer for længerevarende og kronisk håndeksem. Kendte risikofaktorer for udvikling af håndeksem er kontaktallergi, atopisk eksem og udsættelse for vådt arbejde. Resultater fra et tvillingestudie gennemført i tyder desuden på, at arvelige faktorer har betydning for udvikling af håndeksem. for udvikling af håndeksem. Desuden er det muligt at beregne, hvor meget de arvelige risikofaktorer betyder i forhold til de miljømæssige risikofaktorer. Der er udviklet et spørgeskema, der udsendes til de 5600 tvillinger, som deltog i undersøgelsen i Næste fase af projektet er en opfølgende klinisk efterundersøgelse og testning for kontaktallergi af en mindre gruppe af tvillingerne som havde håndeksem i (ca. 600). Desuden indsamles blodprøver med henblik på senere identifikation af genetiske markører. Endelig er der planlagt en klinisk eksperimentel undersøgelse af hudens reaktion på irritanter med henblik på direkte at evaluere arvelige faktorers betydning for hudbarrierefunktionen. På længere sigt er målet, at vores øgede viden omkring sygdommens udvikling og prognose gør os i stand til at tilrettelægge en målrettet primær og sekundær forebyggelsesindsats. Samarbejdspartnere: Det Danske Tvillingregister, Syddansk Universitet. Projektet I foråret 2004 igangsattes en opfølgende undersøgelse af det tidligere tvillingestudie med henblik på at undersøge disse arvelige faktorer nærmere. Projektet, der gennemføres som et ph.d.-studie, er en undersøgelse af enæggede og tveæggede tvillinger med og uden håndeksem, hvilket giver en unik mulighed for at undersøge betydningen af både arvelige og miljømæssige risikofaktorer. Enæggede tvillinger er genetisk identiske, mens tveæggede tvillinger deler halvdelen af deres gener, ligesom almindelige søskende. Hvis de enæggede tvillinger derfor ligner hinanden mere mht. hyppigheden af håndeksem end de tveæggede tvillinger, betyder det, at arvelige faktorer har betydning 11

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2010 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2010 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Post.doc.-projekter

Læs mere

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009

HÅNDEKSEM. Operationelle retningslinier for udredning og behandling. på vegne af. Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe. December 2009 HÅNDEKSEM Operationelle retningslinier for udredning og behandling T. Menné 1, N. Veien 2, M Sommerlund 3, JD Johansen 1 1) Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital, 2) Hudklinikken, Vesterbro 99,

Læs mere

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Overfølsomhedssygdomme i almen praksis 2005/2006 Dorte Gilså Hansen, Niels Kristian Rasmussen, Flemming Bro og Anders Munck Audit Projekt Odense, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats 20. februar 2015 Indhold 1. Konklusion og sammendrag... 5 2. Indledning... 6 3. Baggrund for kritisk eftersyn af indsats overfor listeria... 6 4. Hvor stort

Læs mere

Maling skyld i voldsom allergistigning

Maling skyld i voldsom allergistigning Af Stine Ramlyng FOTO: David Askholm Tema Maling skyld i voldsom allergistigning Konserveringsmidlet med det knap så mundrette navn methylisothiazolinone, er skyld i så voldsom en stigning af allergiske

Læs mere

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner

Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne. af internet og mobiltelefoner Sundhedsfremme inden for KRAMfaktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner Imrana Shahzadi, Regitze Pals, Marie Langmach og Per Kim Nielsen Københavns Kommune Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere