DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009"

Transkript

1 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009

2 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed Sporsøg Feltsøg Rundering Point og prædikater Logbog

3 3

4 GENERELLE BESTEMMELSER Tilmelding Tilmelding skal foregå som angivet i invitationen fra den arrangerende by, og alle tidsfrister skal overholdes. Ved tilmeldingen skal kopi af hundens stamkort medsendes. Har man fået dispensation, skal kopi af denne også medsendes. Kvalifikation Sidste redningshundeprøve/mønstring skal være bestået senest året før DM. Diskvalifikation m.v. Det er ikke tilladt at genere andre hundeførere/hunde under konkurrencen. Aggressive hundeførere og hunde bliver afvist af dommeren. Opstår der under konkurrencen skader på hunden, skal der omgående gives besked til dommeren, der herefter afgør, om hunden kan fortsætte. Dommerens afvisning af en konkurrencedeltager kan indankes for stævneledelsen. Påklædning m.v. Hundeføreren skal være reglementeret påklædt i redningsberedskabsuniform under konkurrencen. Hundeføreren skal under konkurrencen bære det eventuelt udleverede nummer eller navneskilt. Bedømmelser m.v. Opslag og anvisninger fra dommere og stævneledelsen skal efterkommes. Efter udførelsen af øvelsen får hundeføreren en kort evaluering og får oplyst øvelsens samlede prædikat. Tvivlstilfælde vedrørende konkurrencen kan indbringes for stævneledelsen, hvis afgørelse er indiskutabel. Generelt er dommernes bedømmelser indiskutable. Generelt om øvelserne Ved start i disciplinerne skal hver deltager på en sportslig korrekt måde, med hunden i grundstilling, præsentere sig for dommeren ved at nævne sit eget og hundens navn. Ved afslutning af en disciplin giver hundeføreren tydeligt tegn til dommeren om, at udførelsen er afsluttet, idet der samtidig indtages grundstilling - medmindre andet er bestemt. Dommeren giver tegn og anvisninger ved start af de enkelte øvelser, og hvor programmet foreskriver det, kan hundeføreren altid før en øvelse eller et moment spørge dommeren om udførelsen. Under øvelsen/momentet kan dommeren nægte at give yderligere anvisninger om opgavens løsning. 4

5 Ved afslutning af øvelser er belønning med godbid først tilladt, når man har forladt øvelsesområdet. Brug af bold til belønning er tilladt i øvelsesområdet. Når det af dommeren oplyste antal figuranter/genstande er fundet, stoppes øvelsen og områderne anses for eftersøgt. Dommere Dommerne udvælges af den arrangerende by. Redningshunden Danmark ligger inde med liste over godkendte dommere samt regler for at blive optaget på denne. Dommerne skal involveres i arrangementet af den enkelte disciplin. Dette for at minimere hjemmebanefordele. Afvikling af konkurrencen På førstedagen gennemføres alle seks øvelser for alle tilmeldte. På anden dagen gennemføres der yderligere en Eftersøgning (Ruinsøg) for de ti bedste (se yderligere under "Point og prædikat"). 5

6 EFTERSØGNING / RUINSØG Point: 250 (50 point for søget og 50 point pr. figurant). Tid: Maksimalt 10 minutter til eftersøgningen. Figuranter: Der er 4 skjulte figuranter. Efter markering af de 4 figuranter stoppes øvelsen. Dommeren placerer figuranterne umiddelbart inden, at første team starter. Eftersøgningsområdet behøver ikke være et ruinområde i traditionel forstand, men stævneledelsen/dommeren kan vælge andet, som giver de nødvendige udfordringer for såvel hunde som hundeførere. Udførelse Når hundeføreren kaldes frem, melder hundeføreren sig til prøvelederen og får eftersøgningsområdet udpeget. Øvelsen udføres uden halsbånd. Der vil forekomme skud (6 mm) og indsatsstøj i eftersøgningsområdet. Hundeføreren skal blive på det af dommeren anviste sted eller område. Hundeføreren må ikke betræde eftersøgningsområdet, førend hunden har markeret en figurant. Efter igangsætning af hund returnerer hundeføreren hurtigt ud til det anviste sted - eller tager hunden med udenfor området og starter eftersøgningen igen. Tiden tæller fra det øjeblik, hvor dommeren siger "start", og indtil figuranterne er fundet eller tiden er gået. Hunden skal selvstændigt søge og markere figuranten, blive ved denne og ved tydelig halsgivning markere figuranten så tæt på skjulet som muligt. Endvidere skal der tages hensyn til vind og vejr. Hundeføreren viser på den af dommeren angivne måde, hvor hundeføreren skønner, at figuranterne er placeret. Figuranterne kan blive fritlagt efter markeringen. I givet fald vil disse forladte skjul forblive åbne i resten af eftersøgningen. Teamet kan stoppes og få point for det udførte arbejde. Bedømmelse Primært At hunden, villigt og selvstændigt kan gennemsøge området, og efterkomme hundeførernes kommandoer At hunden frejdigt og energisk med koncentreret søg eftersøger området At hunden påviser figuranten med tydelig og vedvarende halsgivning At hunden ved tydelig halsgivning markerer figuranterne, eller hvis dette på grund af skjulenes beskaffenhed ikke lader sig gøre, så tæt på som muligt 6

7 At hundeføreren skal opholde sig på det af dommeren anviste sted, mens hunden søger. Sekundært Om hundeføreren starter øvelsen før dommerens tegn. Hvis hunden besørger i ruinområdet, fratrækkes der 5 point pr. gang. Bemærkninger Hundeføreren må dirigere med armen, som må holdes oppe, så længe hunden ønskes i den angivne retning. Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes øvelsen, og der gives point for det udførte. Fejlmarkeringer Ved 1. fejlmarkering fratrækkes 25 point i det samlede pointtal for eftersøgning Ved 2. fejlmarkering fratrækkes 25 point i det samlede pointtal for eftersøgningen. Herefter stoppes øvelsen, og der gives point for det udførte. Hundeføreren må give "passende" animering af hunden eller opmuntre sin hund med ros og klap; dog ønskes selvstændighed i øvelsen. Henstillinger kan for eksempel gives hvis hunden går i stå i øvelsen og ikke vil fra hundeføreren hvis hunden gentagne gange besørger under øvelsen hvis hunden forlader øvelsesområdet hvis hunden gentagne gange løber formålsløst frem eller tilbage i området, og ikke umiddelbart finder en figurant. Hundeføreren kalder hunden ind og fortsætter der, hvor fejlen opstod. Der trækkes ikke i point for en henstilling, men for den forseelse, der medførte henstillingen. 7

8 LYDIGHED Momenter og point Lydighed er opdelt i 7 momenter, der afvikles sammenhængende. Der kan højst opnås 85 point for disse. De enkelte momenter bedømmes enkeltvis med et selvstændigt maks. pointtal. Derudover giver dommeren indtil 15 point for helhedsindtrykket, således at det samlede maks. pointtal er 100. Generelle bestemmelser Der må sættes line på hunden mellem momenterne. Linen tages af ved starten af hvert moment og anbringes således, at den ikke påvirker hunden. Dommeren kan forlange linen anbragt efter sit ønske, hvis det vurderes, at den påvirker hunden. Momenterne Siddeøvelse og Afdækning med indkald momenterne udføres i forlængelse af hinanden i retningen væk fra dommeren. Momentet Ståøvelse udføres i retning tilbage mod dommeren. Ved alle momenter, hvor hunden kommer ind til føreren, kan føreren vælge at lade hunden gå direkte på plads, hvis det er meddelt dommeren inden start. Vælger hundeføreren, at hunden kommer direkte på plads, gælder det samtlige momenter. Finder hundeføreren det nødvendigt at spørge om rækkefølgen af momenterne, svarer dommeren, men det giver et fradrag i helhedsindtrykket. Hvis hunden besørger, trækkes 1,5 point pr. gang i helhedsindtrykket. 1. Fri ved fod (10 point) Tilladte kommandoer: "Plads". Udførelse På dommerens anvisning tages linen af hunden, der sidder i grundstilling. Hundeføreren tager linen over skulderen eller putter den i lommen. Fra grundstilling skal hunden på kommandoen "Plads" frejdigt følge hundeføreren. Øvelsen begynder med, at hundeføreren med sin hund går skridt i lige retning bort fra dommeren uden at gøre holdt. Efter omkringvending vises (efter skridt) løb og langsom gang på hver mindst 10 skridt. Under almindelig gang vises en højre - en venstre og en omkringvending. Efter omkringvending vises et holdt. Se i øvrigt skitsen. Ved starter og ved ændring af gangart er det tilladt at bruge kommandoen "plads". 8

9 Hunden skal til stadighed følge hundeføreren med skulderen ud for dennes venstre knæ og må ikke være foran, bagud eller til siden for denne position. Standser hundeføreren, skal hunden sætte sig hurtigt og uden påvirkning fra hundeføreren. Hundeføreren må herunder ikke forandre sin stilling - for eksempel træde hen til hunden, hvis denne sidder for langt fra. På dommerens anvisning går hundeføreren med hunden gennem en gruppe på mindst 4 personer. Der skal gøres holdt mindst én gang i gruppen. Hvis hunden ikke straks sætter sig, når hundeføreren standser Hvis hunden starter øvelsen før hundeføreren Hvis hundeføreren skal bruge flere kommandoer, og kun med besvær kan få hunden til at følge sig, kan der gives en henstilling om, at hunden følger hundeføreren. Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes momentet, og der gives point for det udførte. Personerne i gruppen bevæger sig rundt mellem hinanden i rolig gangart. Bedømmelse Primært At hunden villigt følger hundeføreren med sin skulder tæt ved hundeførerens venstre knæ. Sekundært Om hundeføreren starter øvelsen før dommerens tegn Om hunden sidder lige ved opstandsninger Om øvelsesskitsens anvisninger følges Om øvelsesskitsens anvisninger udføres spejlvendt. Bemærkninger Det betragtes som fejl: Hvis der er afvigelser i afstanden mellem hund og hundefører 9

10 2. Siddeøvelse (10 point) Tilladte kommandoer: "Sid", "plads" eller "håndtegn". Tid: Der må maksimalt gå 10 sekunder fra kommando til hunden har sat sig. Udførelse Fra grundstilling går hundeføreren ligeud med hunden fri ved fod. Efter mindst 10 og højst 15 skridt skal hunden på kommandoen "sid" eller ved "håndtegn" hurtigt sætte sig. Uden at påvirke hunden på anden måde og uden at ændre gangart eller vende sig om, fortsætter hundeføreren yderligere mindst 30 skridt i lige retning. Hundeføreren vender sig herefter straks med front mod hunden og bliver stående. På tegn fra dommeren, senest efter 15 sekunder, går hundeføreren tilbage til hunden og indtager grundstilling. Bedømmelse Primært At hunden sætter sig på kommando At hunden ikke berøres At hundeføreren ikke stopper op ved kommandoafgivelsen At hunden bliver siddende på det angivne sted. Sekundært Om hundeføreren starter øvelsen før dommerens tegn Om hunden sidder uroligt på stedet Om hunden sidder lige på plads. Bemærkninger Det betragtes som fejl, hvis hunden under opstarten går mere end 1 meter fra hundeføreren hunden starter øvelsen før hundeførerens kommando Bedømmelsen stoppes, og der gives point for det udførte, hvis hundeføreren under opstarten giver flere kommandoer for at få hunden med, eller venter på hunden, stoppes bedømmelsen hundeføreren kommanderer, eller vender sig mod hunden, stoppes bedømmelsen. hunden indtager en anden stilling, eller fjerner sig mere end 1 meter. Ved overdreven animering stoppes bedømmelsen af det pågældende moment. Bliver hunden stående eller lægger sig, gives ingen point. Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes momentet, og der gives point for det udførte. 10

11 3. Afdækning med indkald (10 point) Tilladte kommandoer: "dæk", "her" (eller hundens kaldenavn), "plads". Tid: Der må maksimalt gå 10 sekunder fra kommando til hunden har lagt sig Udførelse Fra grundstilling går hundeføreren lige ud med hunden fri ved fod. Efter mindst 10 og højst 15 skridt skal hunden på kommandoen "dæk" hurtigt lægge sig. Uden at påvirke hunden på anden måde og uden at ændre gangart eller vende sig om, fortsætter hundeføreren yderligere mindst 30 skridt i lige retning. Hundeføreren vender sig herefter straks med front mod hunden og bliver stående. På tegn fra dommeren, senest efter 15 sekunder, kalder hundeføreren hunden til sig. Hunden skal hurtigt og frejdigt komme ind og sætte sig tæt foran hundeføreren. På kommandoen "plads", skal hunden hurtigt sætte sig i grundstilling. Bedømmelse Primært At hunden lægger sig på kommando, At hunden ikke berøres At hundeføreren ikke standser ved kommandoafgivelsen At hunden bliver liggende på det angivne sted At hunden ligger, indtil hundeføreren kalder på den At hunden hurtigt og villigt kommer ind til hundeføreren ved indkald. Sekundært Om hundeføreren starter øvelsen før dommerens tegn Om hunden ligger uroligt på stedet Om hunden sidder tæt foran hundeføreren ved indkald Om hunden sidder i en kort pause, inden den tages på plads, Om hunden sidder lige på plads. Bemærkninger Det betragtes som fejl, hvis hunden under opstarten går mere end 1 meter fra hundeføreren hunden starter øvelsen før hundeførerens kommando Bedømmelsen stoppes, og der gives point for det udførte, hvis hundeføreren under opstarten giver flere kommandoer for at få hunden med, eller venter på hunden, stoppes bedømmelsen hundeføreren kommanderer, eller vender sig mod hunden, stoppes bedømmelsen. hunden indtager en anden stilling, eller fjerner sig mere end 1 meter. Ved overdreven animering stoppes bedømmelsen af det pågældende moment. Bliver hunden stående eller sætter sig, gives der ingen point. 11

12 Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes momentet, og der gives point for det udførte. 4. Stå-øvelse med indkald (10 point) Tilladte kommandoer: "Stå/bliv", "her, hundens kaldenavn", "plads" eller håndtegn. Tid: Der må maksimalt gå 10 sekunder fra kommando til hunden står. Udførelse Fra grundstilling går hundeføreren ligeud med hunden fri ved fod. Efter mindst 10 og højst 15 skridt, skal hunden på kommandoen "Stå" eller "bliv" hurtigt stå stille. Uden at påvirke hunden på anden måde, og uden at ændre gangart eller vende sig om, fortsætter hundeføreren mindst 30 skridt i lige retning. Hundeføreren vender sig herefter straks med front mod hunden og bliver stående. På tegn fra dommeren, senest efter 15 sekunder kalder hundeføreren hunden til sig. Hunden skal hurtigt og frejdigt komme ind og sætte sig tæt foran hundeføreren. På kommandoen "plads", skal hunden hurtigt sætte sig i grundstilling. Bedømmelse Primært At hunden står på kommandoen At hunden ikke berøres At hundeføreren ikke stopper op ved kommandoafgivelsen At hunden bliver stående på det angivne sted At hunden står, indtil hundeføreren kalder på den At hunden hurtigt og villigt kommer ind til hundeføreren ved indkald. Sekundært Om hundeføreren starter øvelsen før dommerens tegn, Om hunden står uroligt på stedet, Om hunden sidder lige på plads. Bemærkninger Det betragtes som fejl, hvis hunden under opstarten går mere end 1 meter fra hundeføreren hunden starter øvelsen før hundeførerens kommando Bedømmelsen stoppes, og der gives point for det udførte, hvis hundeføreren under opstarten giver flere kommandoer for at få hunden med, eller venter på hunden, stoppes bedømmelsen hundeføreren kommanderer, eller vender sig mod hunden, stoppes bedømmelsen. hunden indtager en anden stilling, eller fjerner sig mere end 1 meter. 12

13 Ved overdreven animering stoppes bedømmelsen af det pågældende moment. Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes momentet, og der gives point for det udførte. 5. Apportering (10 point) Apportbukke på ca. 1 kg. Der benyttes den af dommeren udleverede apportbuk. Samme apportbuk anvendes af flere deltagere. Tilladte kommandoer: "Apport", "Slip" og "plads". Udførelse Hunden sidder i grundstilling uden line. Hundeføreren kaster apportbukken ca. 10 skridt ud. På en enkelt kommando "apport" skal hunden løbe ud til apportbukken, straks samle denne op, hurtigt bringe den tilbage og sætte sig tæt foran hundeføreren. Efter en kort pause, tager hundeføreren apportbukken på kommandoen "slip". På kommandoen "plads" skal hunden hurtigt sætte sig i grundstilling. Hundeføreren bliver stående, indtil hunden har afleveret apportbukken og er kommet i grundstilling. Bedømmelse Primært At hunden opsamler apporten At hunden villigt afleverer apporten foran hundeføreren. Sekundært Om hundeføreren starter øvelsen før dommerens tegn Om hundeføreren anvender korrekte kommandoer/tegn Om apporten bæres løst Om hunden sidder tæt foran hundeføreren Om hundeføreren undlader en kort pause, før apporten tages fra hunden Om hunden efter aflevering går på plads, før kommando. Bemærkninger Det betragtes som en fejl, hvis hunden starter øvelsen før hundeførerens kommando hunden tygger i apporten hunden afleverer apporten stående hunden er uvillig til at slippe apporten. Indbringning af apporten skal være påbegyndt for at opnå point. Hunden skal bære apporten sikkert. For "cigarrygning" trækkes point. Hvis hunden går ved kastet, eller mens apporten er i luften, trækkes point. Meget uvilligt slip betragtes som en grov fejl. 13

14 Animering med kropsbevægelse m.m. betragtes som en grov fejl. Ved stærkt overdreven animering stoppes momentet. Hvis hunden smider apporten foran hundeføreren trækkes point. Ændrer hundeføreren stilling, fratrækkes point. Apporterer hunden ikke, gives 0 point. Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes momentet, og der gives point for det udførte. 6. Fremadsendelse med afdækning (15 point) Tilladte kommandoer: "Fremad", "Dæk", "Plads" eller håndtegn. Udførelse På tegn fra dommeren kan hundeføreren vælge at udføre fremadsendelsen på to måder, enten direkte fra grundstillingen eller gå med hunden fri ved fod, maks 15 skridt i en forud angivet retning. Samtidig med at hundeføreren hæver armen og peger i den angivne retning, giver hundeføreren kommandoen "Fremad" og bliver stående. Hunden skal hurtigt derefter løbe mindst 30 skridt i den angivne retning. På kommandoen "Dæk" skal hunden straks lægge sig. Hundeføreren må holde armen retningsgivende løftet, indtil hunden har lagt sig. På tegn fra dommeren afhenter hundeføreren sin hund ved at stille sig ved dens højre side og få hunden i grundstilling med kommandoen "sid" eller "plads". Bedømmelse Primært At hunden løber lige frem i den angivne retning At hundeføreren bliver stående efter kommando "Fremad" At hunden dækker på afstand At hunden hurtigt lægger sig efter afgivelse af kommando. Sekundært Om hundeføreren starter øvelsen før dommerens tegn Om hundeføreren anvender korrekte kommandoer/tegn Om hunden ændrer tempo i fremadsendelsen Om hunden sidder lige på plads. Bemærkninger Det betragtes som en fejl, hvis hunden starter før hundeførerens kommando fremadsendelsen er buet eller ujævn. Mindre afvigelser i retningen accepteres, hvis hunden løber i en lige linie. Ved større 14

15 afvigelser i retningen skal der ske fradrag i point. Hunden skal løbe villigt frem. Der skal tages hensyn til hundens temperament. Kommando til dæk skal gives, mens hunden er på vej væk. Hvis hunden står stille eller har vendt sig ved kommandoen dæk, betragtes det som en fejl, der fratrækkes point. Hunden skal mindst 15 skridt ud for at opnå point. Hvis hunden fra start fortsætter direkte ud af øvelsesområdet, gives der 0 point. Ved stærkt overdreven animering stoppes øvelsen. Hunden skal afdækkes uden line, og uden at der efterlades noget ved den. Synligt for hunden og uden at vende sig om, fjerner hundeføreren sig 40 skridt og bliver roligt stående med ryggen til hunden. Hunden skal uden påvirkning fra hundeføreren blive liggende, indtil den anden hund har udført øvelserne 1-5. På tegn fra dommeren efter øvelse 5, afhenter hundeføreren sin hund, idet hundeføreren stiller sig ved hundens højre side og får den i grundstilling med kommandoen "plads". Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes momentet, og der gives point for det udførte. Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes momentet, og der gives point for det udførte. 7. Afdækning med afledningsmomenter (20 point) Tilladte kommandoer: "Dæk", "Plads" eller håndtegn. Udførelse Før en anden hund begynder at aflægge prøve i lydighed, dækker hundeføreren sin hund af på den af dommeren anviste plads. 15

16 FÆRDIGHED Maks point: 20 (10 for forhindringerne og 10 for helhedsindtrykket). Der gives 10 point maks. pr. forhindring. Totalresultatet divideres med 10 således, at der for forhindringerne maks. kan opnås 10 point. For helhedsindtrykket gives derudover maks. 10 point, som ikke divideres. Hunden skal ved tegn og/eller kommandoer samt i et roligt tempo passere 10 forhindringer. Udførelse Der lægges vægt på, at hunden frejdigt og på hundeførerens tegn og/eller kommandoer selvstændigt passerer forhindringerne, samt er under hundeførerens kontrol mellem forhindringerne. Der gives kun ét forsøg pr. forhindring. Øvelsen skal udføres uden halsbånd. Bedømmelse Formålet er at lede hunden gennem banens 10 forhindringer i den fastsatte rækkefølge. Alle hunde skal tage forhindringerne i samme rækkefølge. Berøringsfejl Hvis hundeføreren bevidst berører en forhindring, medfører det, at forhindringen mistes (0 point). Hvis hundeføreren berører eller berøres af hunden, medfører det, at forhindringen mistes (0 point). Vægringer Ved hver vægring gives 0 point. Følgende dømmes som vægring: Hunden løber forbi eller under forhindringen. Hunden løber ind i en tunnel og kommer ud den vej, den løb ind. Hunden springer over en forkert del af forhindringen. Fejl Hver fejl giver pointfradrag. Følgende dømmes som fejl: Hvis hunden forlader forhindringen, inden den er tilendebragt Hvis hunden bærer halsbånd under gennemløbet Hvis føreren bærer noget i hånden Hvis hunden tager forhindringerne i forkert rækkefølge Hvis hunden er ude af kontrol Hvis hunden besørger, fratrækkes 1 point pr. gang i helhedsindtryk Hvis hunden starter, førend der er givet tilladelse. Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes øvelsen, og der gives point for det udførte. 16

17 17

18 SPORSØG Maks. point: 100 (80 for sporet, 10 for hver genstand). Sporet er et ca. 600 skridt langt og mindst 30 minutter gammelt fremmedspor med 2 vinkelrette knæk, hvor det er tilfældigt, om der knækkes til højre eller venstre. I sporet, der starter i en port på maks. 10 meter, er 2 genstande lagt ens på alle sporene. Første genstand må ikke lægges 15 skridt før og efter et knæk. Den anden genstand lægges for enden af sporet. Det skal undgås, at færten ændres, når genstandene lægges. Sporlæggeren må for eksempel således ikke skrabe i underlaget eller blive stående. Genstandene skal lægges i sporet - ikke ved siden af. Kun brugsgenstande, hvis størrelse ikke overskrider en tegnebog og som i farve ikke afviger væsentligt fra underlaget, må benyttes. Startporten skal være afmærket med 2 stokke. Lægning af sporet skal påbegyndes mindst 5 m før startporten. Det tilstræbes, at sporene er lagt på ens underlag. Der gives maks. 10 minutter til søget. Tiden tæller fra det øjeblik, hvor hunden sættes i gang med sporopsøget ved startporten. Sporlæggeren lægger sporet uden at ændre gangart. Ved slutningen af sporet fortsætter sporlæggeren nogle skridt i sporets forlængelse. Udførelse Hundeføreren skal lade sin hund udarbejde sporet i 10 meter line. Når hundeføreren kaldes frem, melder denne sig til dommeren med hunden sporklar og oplyser, om hunden samler op eller påviser. Det betragtes som fejl, hvis hunden både samler op og påviser. Både før og under sporarbejde skal enhver tvang overfor hunden undgås. Når hunden sættes på sporet, skal den gives tilstrækkelig tid til at optage færten. Hunden skal roligt optage færten. Når hunden begynder at søge ud af startporten, skal hundeføreren blive stående og lade linen glide gennem hænderne. Herefter følger hundeføreren hunden. Straks, når hunden har fundet en genstand, skal den uden påvirkning fra hundeføreren samle op eller tydeligt påvise. Samler hunden op, kan den blive stående, sætte sig eller komme tilbage til hundeføreren med genstanden. Det er en fejl, hvis hunden fortsætter på sporet med genstanden i munden eller samler op i liggende eller siddende stilling. 18

19 Påvisning kan ske liggende, siddende eller stående. Hundeføreren lader sporlinen falde og begiver sig straks ud til sin hund og tager genstanden. Ved at række genstanden i vejret viser hundeføreren, at hunden har fundet den. Herefter fortsætter hund og hundefører med sporarbejdet. Efter sporarbejdet kan dommeren forlange de udlagte genstande forevist. Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes momentet, og der gives point for det udførte. Bedømmelse Primært At hunden selvstændigt følger det udlagte spor At hunden søger i fuld line (10 meter). Sekundært Om der bruges få kommandoer og animeringer. Bemærkninger Sporsøget skal gennemføres uden væsentlige afvigelser og afbrydelser. Hvis hunden påviser genstandene, skal hundeføreren fortælle dommeren, hvilken stilling hunden indtager ved påvisningen (stå, sid eller dæk). Hunden skal indtage samme stilling ved begge genstande. Hundeføreren må først følge sin hund, når den er ude i fuld line. Dommeren skal give en tilrettevisning, hvis hund og hundefører i fuld line fjerner sig fra sporet. Ved en tilrettevisning skal dommeren anvise spor og retning, således at hundeføreren straks kan sætte hunden direkte på sporet. Hvis en tilrettevisning gives, når hunden ikke er i fuld line ved en genstand, mistes genstanden. Henstilling kan for eksempel gives, når: hunden går i stå i øvelsen hunden ikke søger i fuld line hundeføreren ikke følger hunden hunden besørger. Der trækkes ikke point for en henstilling, men for den forseelse, der medførte henstillingen. Genstande Primært At hunden opsamler eller påviser genstandene. Sekundært Om hunden tygger i genstandene. Bemærkninger ved opsamling Hvis hunden taber en genstand og selv samler op - OK. Hvis hunden taber en genstand og samler op på kommando - 10 %. 19

20 Hvis hunden taber en genstand ved hundeføreren, og hundeføreren samler op - 25 %. Hvis hunden påviser en genstand, kommando til opsamling - 50 %. Hvis hunden går over en genstand, og den får kommando til opsamling, mistes genstanden. Bemærkninger ved påvisning Ved korrekt påvisning skal hunden være tæt ved genstanden. Hvis hunden står, sidder eller ligger på en genstand - 10 %. Hvis hunden indtager en anden stilling end angivet - 25 %. Hvis hunden står, sidder eller ligger mere end 1 meter fra en genstand - 25 %. Hvis hunden opsamler en genstand, og lægger den igen uden kommando - 25 %. Hvis hunden opsamler en genstand, og lægger den igen på kommando - 50 %. Hvis en genstand ligger mere end 2 meter fra hunden, mistes genstanden. Hvis hunden går over en genstand, mistes genstanden. meget rundt, stormer ud ad sporet, besørger, jager mus eller andet, trækkes indtil 8 point. For opsamling eller påvisning af en genstand, der ikke er udlagt af sporlæggeren, trækkes 4 point. Ved fejlpåvisninger, eller hvis hunden samler op i stedet for at påvise eller omvendt, trækkes indtil 4 point. Maks point kan kun gives, når hunden har udarbejdet det udlagte spor fra begyndelse til slut og har opsamlet/påvist begge genstande korrekt. Begge knæk skal være sikkert udarbejdet. Sporsøg med slæbende line er ikke tilladt, men linen må gerne være løsthængende. Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes momentet, og der gives point for det udførte. Pointfordeling Sættes hunden forkert på sporet, fjanter rundt, kredser i knækkene, modtager vedvarende opmuntringer, sjusker ved opsamling/påvisning, lader genstanden falde, fratrækkes indtil 4 point. Sættes hunden på sporet flere gange, fjanter 20

21 21

22 FELTSØG Maks. point: 100 (70 for søget, 10 for hver genstand). Tid: maks. 10 minutter. Feltsøget foregår i et felt på ca. 40 x 40 meter. I feltet findes 3 fritliggende brugsgenstande (i handskestørrelse) udlagt af dommeren eller prøvelederen umiddelbart før søget. Genstandene udlægges vilkårligt hver gang. Dommeren beslutter selv, hvilke genstande der skal benyttes og tager dem med med til DM. Inden start går en hund og fører gennem feltet flere gange. Feltet er afmærket med markeringspinde eller lignende, som kan ses fra hele feltet. Udførelse Hundeføreren kaldes frem og får feltet udpeget. Tiden tæller fra det øjeblik, dommeren siger "start" og indtil hundeføreren ved tegn til dommeren meddeler, at afsøgningen er slut - eller indtil maks. tiden er gået. Når hunden har fundet en genstand, skal genstanden bringes ud af feltet og afleveres til hundeføreren. Hundeføreren kan vælge, at hunden markerer ved enten at lægge sig eller sætte sig. Ved markering skal hundeføreren vente på accept fra dommeren og herefter gå ind i feltet og tage genstanden. Hunden tages herefter med uden for feltet, og derfra startes op igen. Hundeføreren må gå på alle 4 sider af feltet. Det er kun tilladt hundeføreren at betræde feltet ved markeringer. Når feltsøget er færdigt, melder hundeføreren til dommeren, og viser dommeren de fundne genstande. Hvis hundeføreren ønsker at gå omkring feltet inden søget, sker dette efter at dommeren har sagt "start", og uret er sat i gang. Alle hunde afprøves i samme felt. Bedømmelse Primært At hunden selvstændigt afsøger feltet, At genstanden bringes ud til hundeføreren eller markeres. Sekundært Om hundeføreren starter øvelsen før dommerens tegn, Om hundeføreren anvender kommandoer/tegn. Bemærkninger Det accepteres, at hunden kommer uden for feltet (dog maks. 10 meter), hvis 22

23 hundeføreren uden besvær kan få den tilbage i feltet. Besørger hunden i feltet trækkes 7 point i søget. Henstilling kan for eksempel gives når: Hunden går i stå i øvelsen, Hunden besørger under øvelsen, Hunden ikke reagerer på hundeførerens kommandoer. Genstande Primært At hunden opsamler og afleverer genstandene uden kommando - eller markerer. Bemærkninger Efter at hunden har opsamlet en genstand eller markeret, må der gives en kortvarig ros (dygtig, klap eller lign.). Ros må ikke have karakter af en kommando til indkald. Genstandene skal bæres sikkert. Hvis hunden påviser en genstand, kommando til opsamling - 50 % Hvis hunden går over en genstand uden at markere den og får kommando til opsamling, mistes genstanden Hvis hundeføreren går mere end 2 skridt hen mod hunden for at få fat i genstanden, mistes genstanden Hunden smider 1. genstand og tager 2. genstand i stedet: - 10 % på 1. genstand Hunden smider 1. genstand for at samle 2. genstand op. Hvis hunden derefter arbejder langt fra 1. genstand, henstilles det, at den skal komme med 1. genstand. Efterkommes dette ikke, stoppes øvelsen, og der gives point for det udførte Hvis hundeføreren betræder feltet, trækkes indtil 20 point i søget. Dog ikke ved markeringer. Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes momentet, og der gives point for det udførte. Hvis hunden taber en genstand og selv samler op - OK Ved kraftig tyg i genstandene - 10 % Hvis hunden taber en genstand og samler op på kommando - 10 % Hvis hunden taber en genstand ved hundeføreren, og hundeføreren samler op - 25 % Hvis hundeføreren kommanderer eller flytter sig for at få hunden ind, efter den har opsamlet en genstand - 25 % 23

24 RUNDERING Maks. point: 100 (30 for søget, 35 for hver figurant). Tid: Maks. 10 minutters effektiv tid til søget. Runderingsområdet er med delvis beplantning og evt. andre skjulesteder og måler ca. 80 x 200 m. Der placeres efter dommerens/prøvelederens anvisning 2 delvis skjulte figuranter. Alle hunde prøves i samme område og med samme placering af figuranter. Udførelse Når hundeføreren kaldes frem, melder denne sig hos dommeren og får runderingsområdet udpeget samt anvist en tænkt midterlinie. Hundeføreren kan enten vælge at følge denne midterlinie, mens hunden runderer, eller hundeføreren kan vælge en anden ganglinie, men skal da meddele dommeren dette inden start. Den valgte ganglinie skal følges under hele runderingen. Tiden tæller fra det øjeblik, hvor dommeren siger "Start", og indtil hundeføreren ved tegn til dommeren meddeler, at runderingen er slut eller indtil tiden er udløbet. Når hunden finder frem til en figurant, skal denne markeres af hunden ved en selvstændig, vedvarende halsgivning. Hundeføreren markerer til dommeren, at hunden har fundet en figurant, og uret stoppes. På tegn fra dommeren går hundeføreren ud til hunden og bringer figuranten tilbage til det sted på ganglinien, hvor hundeføreren stoppede, da hunden markerede. På tegn fra dommeren fortsætter runderingen, og uret startes. Hundeføreren skal starte fra det sted på ganglinien, hvor denne havde markeret en fundet figurant. Det betragtes ikke som fejl, hvis hunden lejlighedsvis søger tilbage, eller får fært af figuranten og går direkte til figuranten. Bedømmelse Primært At hunden, villigt og med kommandoer der efterkommes kan gennemsøge området At hunden påviser og halser ad begge figuranter, samt at hunden bliver ved figuranterne At hundeføreren ikke mister kontakten til hunden At eftersøgningen sker i et passende tempo. Sekundært Om hundeføreren starter øvelsen før dommerens tegn. 24

25 Bemærkninger Hundeføreren bestemmer selv, hvor lang tid hunden skal arbejde i udslagene. Hundeføreren må dirigere med armen, som må holdes oppe, så længe hunden ønskes i den angivne retning. Området skal eftersøges med udslag til begge sider hen over midten, hvor hunden villigt skal løbe ud i området uden at løbe meget langt frem eller tilbage, medmindre den har fært af en figurant. Det er dog tilladt med korte udslag, hvis hundeføreren finder det hensigtsmæssigt, for eksempel i et åbent område, eller med flere udslag i træk til samme side, hvis hundeføreren finder det nødvendigt for at afsøge området. Hunden må ikke sendes tilbage i området, men må gerne selv søge tilbage. Hundeføreren må ikke gå tilbage i området, men må gerne stoppe op. Hundeføreren må opmuntre sin hund med ros og klap, dog ønskes der selvstændighed i øvelsen. Hundeføreren må under øvelsen kalde sin hund ind på tæt hold, for at vise det næste udslag. Henstillinger kan for eksempel gives: Hvis hunden går i stå i øvelsen og "klæber" til hundeføreren Hvis hunden besørger under øvelsen Hvis hunden forlader øvelsesområdet, eller kommer væsentlig udenfor Hvis hunden gentagne gange løber formålsløst frem eller tilbage i området, og ikke umiddelbart finder en figurant Der trækkes ikke point for en henstilling, men for den forseelse der medførte henstillingen. Efter to henstillinger for den samme forseelse stoppes øvelsen, og der gives point for det udførte. Pointfordeling Hunden skal, for at opnå 35 point for figuranten, finde, markere denne med tydelig og vedvarende halsgivning, og blive ved figuranten, indtil hundeføreren når frem. Forlader hunden figuranten, førend hundeføreren når frem, eller er halsgivning svag eller fremprovokeret af hundeføreren, trækkes indtil 20 point. Generer hunden figuranten, kan der trækkes indtil 10 point. Hvis hundeføreren forlader ganglinien mere end ca. 2 meter til hver side, fratrækkes et passende antal point. Besørger hunden under øvelsen, fratrækkes der 3 point pr. gang i søget. Bider hunden figuranten, bliver hunden bortvist fra DM. 25

26 POINT OG PRÆDIKATER Dommerne giver point som beskrevet i konkurrencereglerne for de enkelte discipliner. Point kan omregnes efter prædikat systemet efter følgende tabel: Fortrinlig (F) % Særdeles god (SG) % God (G) % Tilstrækkelig (T) % Mangelfuld (M) 0 69 % Årets redningshund Eftersøgning Lydighed Færdighed Total 250 point 100 point 20 point 370 point Ved pointlighed, vinder den hund, der har opnået: 1. Flest point i Eftersøgning 2. Flest point i Lydighed 3. Flest point i Færdighed 4. Hurtigste tid i Eftersøgning Point opnået på andendagen lægges til og bestemmer placeringerne af de ti bedste i Årets Redningshund. Eftersøgning 1 Lydighed Færdighed Eftersøgning 2 Total Udvidet konkurrence Rundering Sporsøg Feltsøg Total 250 point 100 point 20 point 250 point 620 point 100 point 100 point 100 point 300 point Ved pointlighed, vinder den hund, som har opnået: 1. Flest point i Rundering 2. Flest point i Sporsøg 3. Flest point i Feltsøg 4. Hurtigste tid i Rundering Ved fortsat pointlighed, findes vinderen ved lodtrækning. Ved fortsat pointlighed, findes vinderen ved lodtrækning. Ovenstående bruges til at udvælge de 10 bedste, der gennemfører en eftersøgning igen på anden dagen. Samlet konkurrence Eftersøgning Lydighed Færdighed Rundering Sporsøg Feltsøg Total 250 point 100 point 20 point 100 point 100 point 100 point 670 point 26

27 Ved pointlighed, vinder den hund, som har opnået: 1. Flest point i Eftersøgning + Lydighed + Færdighed (Årets redningshund) 2. Flest point i Rundering + Sporsøg + Feltsøg (Udvidet konkurrence) 3. Flest point i Eftersøgning 4. Flest point i Rundering 5. Hurtigste tid i Eftersøgning 6. Hurtigste tid i Rundering Ved fortsat pointlighed, findes vinderen ved lodtrækning. De enkelte discipliner Der kåres en vinder i hver enkelt disciplin. Ved pointlighed anvendes følgende prioritering: Lydighed Flest point i "Fri ved fod", flest point ved "fremsendelse" og dernæst lodtrækning. Færdighed Hurtigste tid og dernæst lodtrækning. Rundering Flest point ved figuranter, hurtigste tid og dernæst lodtrækning. Sporsøg Hurtigste tid og dernæst lodtrækning. Feltsøg Hurtigste tid og dernæst lodtrækning. Eftersøgning Flest point ved figuranter, hurtigste tid og derefter lodtrækning. 27

28 LOGBOG Formål Formålet med denne log er at kunne dokumentere og beskrive rettelser til "Konkurrenceregler for Danmarksmesterskabet for Redningshunde". Anvendelse Når der er ændringer, som har betydning for udførelse og/eller bedømmelsen af diverse øvelser/momenter. Dommermødet ved DM i Hundested den 3. september version 1.02: Ændring af fremadsendelsen, så hundeføreren selv må bestemme, om han/hun vil lave den fra grundstilling, eller under gang, dog maks. 15 skridt. Dommeren skal vide, hvilken måde fremadsendelsen bliver udført på. Ændringer Beskrives og angives med sted og dato for godkendelse samt versionsnummer. Der er vedtaget følgende ændringer: Trænerseminar i Tinglev i marts måned Alle redningshundebyer var repræsenteret - version 1.03 Porten ved sporet ændres til 10 meter, som det er ved prøven i Funktionsuddannelse Redningshund. Godkendt af alle dommere og holdledere på mødet fredag aften ved DM 2003 i Hedehusene den 5. september version 1.00 Skud flyttet fra Lydighed til Eftersøgning (6 mm) Port på 4 skridt ved start på spor. Dommermødet ved DM i Hundested den 3. september version 1.01 Fratræk for at besørge under øvelsen giver -10% af søget/helhedsindtrykket (se hver disciplin). Møde i Odense 17. februar version 1.04 Generelle regler Kopi af Stamkort og eventuel dispensation fremsendes sammen med tilmeldingen. Deltagerforudsætning præciseret Bestyrelsen af RDA har liste med godkendte dommere samt regler for optagelse på denne liste. Eftersøgning/Ruinsøg Dommeren inddrages mere i planlægningen og vælger først de fire skjul, lige inden øvelsens start. 28

29 Der foretages yderligere en eftersøgning på anden dagen, dette kan være et andet område end det benyttede på første dagen. Lydighed Der åbnes for, at hunden kan gå direkte på plads, når dette meddeles dommeren inden start. Feltsøg Inden start går en hund og fører gennem feltet. Dette sker for at skabe ens forhold for alle deltagere. Dommeren tager selv genstande med, og disse fremvises på holdledermødet. Føreren kan vælge, at hunden markerer genstandene i stedet for at samle op. Dette skal meddeles til dommeren inden start. Rundering Inden start går en hund og fører gennem området. Dette sker for at skabe ens forhold for alle deltagere. Dommeren bestemmer, hvor figuranterne skal placeres. 29

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO

FORSVAR 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 16 ØVELSE Beskrivelse Fri ved fod Afdækning i gruppe Fremadsendelse med afdækning. Hund og fører skal vise almindelig gang/løb med højre/- venstre/omkringvendinger.

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Gældende fra 1. januar 2013 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Generelle regler 7. LØBSKE TÆVER Løbske tæver kan deltage i konkurrencer. De skal starte, når de øvrige deltagere er færdige. De må

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand. IPO/ BHP 3 Hunden skal være 20 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/ BHP 3 Gruppe A Fremmedspor, mindst 600 skridt, 5 langsider,

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

BH + IBGH 1-3. Prøve Mindstealder Adgangskrav BH 15 måneder - IBGH 1 15 måneder BH IBGH 2 15 måneder IBGH1 IBGH 3 15 måneder IBGH2 el. UPR1 el.

BH + IBGH 1-3. Prøve Mindstealder Adgangskrav BH 15 måneder - IBGH 1 15 måneder BH IBGH 2 15 måneder IBGH1 IBGH 3 15 måneder IBGH2 el. UPR1 el. BH + IBGH 1-3 Adgangsbestemmelser På dagen for prøvearrangementet skal hunden have opnået den foreskrevne alder. Der kan ikke gøres nogen undtagelser. Bestået BH efter de nationale regler er adgangskrav.

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

GENERELLE REGLER 1. KLASSER OG OPRYKNING Der konkurreres i 4 klasser: C, B, A og Eliteklassen. Lokalforeningernes bestyrelse har ansvaret for, at

GENERELLE REGLER 1. KLASSER OG OPRYKNING Der konkurreres i 4 klasser: C, B, A og Eliteklassen. Lokalforeningernes bestyrelse har ansvaret for, at GENERELLE REGLER 1. KLASSER OG OPRYKNING Der konkurreres i 4 klasser: C, B, A og Eliteklassen. Lokalforeningernes bestyrelse har ansvaret for, at hund og hundefører starter i den klasse, hvor de ifølge

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

HF-møde i weekenden den 4. & 5 februar 2012 Dagsorden Velkomst og morgenmad Nyt Program Et emne af tiden v/per Svoldgaard Noget for noget v/alan Brettschneider Udtagelser og DM 2 dommersystem Eventuelt

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d Velkommen til gennemgang af LP1-3 d. 18.04.2010 Dagens program Øvelse i hvilke faktorer spiller ind Pause Generelt Dommerens rolle og forventninger Førerens rolle og forberedelse Pause Gennemgang af klasse

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hunden Hundeførerkursus 1153 Juli 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne anvende sin hund i forbindelse med

Læs mere

International PrøveOrdning for Redningshunde IPO-R

International PrøveOrdning for Redningshunde IPO-R International PrøveOrdning for Redningshunde Gyldig fra 2012 IPO-R 1 Forord Dette hæfte indeholder dele af de internationale redningshundeprøver (IPO-R), som er udarbejdet af Federation af Cynologique

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3 Nyheder og ændringer fra IPO3 til IGP3 Generelle bestemmelser Social omgængelighed Side 7 En hund, der på et hvilket som helst tidspunkt af konkurrencen / prøven (før, under eller efter egen deltagelse)

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Eliteklassen (FCI Class 3)

Eliteklassen (FCI Class 3) Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 7. MAJ 2011 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 5 og 7 havde meldt afbud. Der var mødt

Læs mere

Lille nordisk program og Nordisk program

Lille nordisk program og Nordisk program Lille nordisk program og Nordisk program August 2018 Side 1 af 32 Forord og indhold Dette programskrift indeholder en beskrivelse af de danske programmer: Lille nordisk program i sporsøg og rundering Nordisk

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 1 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Dansk Politihundeforening Dommer- og Programudvalget

Dansk Politihundeforening Dommer- og Programudvalget Dansk Politihundeforening Dommeruddannelsen - kursusplan - ajourført 2009 Formål: - at gennemføre en uddannelse, der tilstræber ensartethed over hele landet - at gøre eleverne i stand til at vurdere den

Læs mere

Redningshund. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redningshund 2011

Redningshund. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redningshund 2011 Redningshund Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redningshund 2011 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redningshund 2011 Nedenfor er anført plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse,

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager IPO bliver til IGP Prøvesæson = Weekend og helligedage Minimums deltager = 4 V/ BHR Vivi Gilsager Prøvetyper: UHP IBGH 1 til 3 (Færdselsprøve i 3 sværhedsgrader)

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

Sådan foregår en avlskåring

Sådan foregår en avlskåring Før selve avlskåringen Der bliver normalt planlagt 3 avlskåringer om året, 1 på Sjælland, 1 på Fyn og 1 i Jylland. Sidste tilmelding er altid 3 uger før, og tilmelding er bindende og beløbet skal være

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2017

LYDIGHEDSREGLEMENT 2017 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2017 1 Der konkurreres hvert år på DKK s internationale lydighedsprøver om titlen Årets LP-hund i klasse I, II, III, Championklassen og elite. Finalerne om Årets LP-hunde afholdes

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde konkurrenceprogram FH 3 August 2003 Bedømmelseskriterier for FH 3: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F)

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016.

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016. Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016. Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 24. MAJ 2016 i Nyborg PH s Klubhus. Til stede var kåringsmændene fra område 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 (alle). Fra DPU deltog Axel

Læs mere

Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013

Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013 DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013.

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013. Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013. Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 25. MAJ 2013 i Nyborg PH s Klubhus. Til stede var kåringsmændene fra område 1, 3, 4 og 6. Fra DPU deltog Keld Andersen. Der

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING Arbejdudvalgene Sektion I & II

DANSK POLITIHUNDEFORENING Arbejdudvalgene Sektion I & II Arbejdudvalgene Sektion I & II Figurantkursus 2007 Kursusplan for figurantkurser PH. Formål Forudsætninger Ansvar Tidsramme Generel information Målsætning Kursusforløb Prøver / kriterier Indledning. At

Læs mere