PRONOMEN RELATIVUM NOGLE RELATIVE CONJUNCTIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRONOMEN RELATIVUM NOGLE RELATIVE CONJUNCTIONER"

Transkript

1 OM PRONOMEN RELATIVUM OG NOGLE RELATIVE CONJUNCTIONER I VORT OLDSPROG. Af o. d. Holmboe. ltniversitetsprogram for!!det Halva.r CHRISTIANIA. Trykl i P. T. Mailings BogtrY\lkcri

2

3 Pl'onomen relativum. I de reldste indoeuropreiske Sprog have de correlative Pronominer en skarpt afsondret Form, i det enhver Classe betegnes ved et srereget Begyndelsesbogstay, saaledes at i Regelen-Demonstrativet betegnes ved Dental, t Cp, d), Interrogativet ved Guttural, k (modificeret Q1t, hv) og Relativet ved Palatal, j (modificeret i, g og spiro asp.). Men igjennem Tidernes Lob ere i Demonstrativclassen flere Stammer optagne, dog som oftest uden at fortrrenge den dentale, og i Relativclassen er i flere Sprog den oprindelige Stamme tabt og erstattet ved Laan. DeUe vii let sees af folgende Fortegnelse, llvor jeg i den sidstnrevnte Classe hal' sat de laante Stammer i Parenthes. Pronomen demonstrativull1 interrogativulli relativum Ill. t". n. In. f. Il. 1lJ. f. n. Sallsln'it: l'r: m (f(t~ cri: en f;j:; it: ltt itc[. sali sa tat kali lui kini jali jd jat eller ~it: mt ctt~l ell. ell. sjali sjli tja,t kas jas Zend: ho hd tat 1 6 Irei kat jo jli jat Prakrit: ' so sa ilt'lli kini Bengalsk: se se ta Iti. su ell. tann (0. gen.) lwun ell. kijd ell.. Hindustansk: gu ganl1 Persisk: 6 (in og an) ke!! og eeh (lteh),,, ri,'/ Grresk: 0 17 TO (art.) Ti, rl, Tl 0, 77 0 Latin: is-te is-la is-tud qvis q'vo:! q'l'ici (qvi qvce ql1od) Gotisl(: :W so pata hvas ht10 htj!! ei, inflexihelt. j':'

4 4 m. f. n. m. f. n. m. f. II. Oldhoitydsk: del' diu ell. siu daz hwer m. & f. hwaz i> inflex. (det' diu d(tz) Oldnorsk: sa su pat (hvar) hvat is, jas> es ell. er (sem) eiler sjd sjd (pjat?) in flex. Angelsachsisk: se slio pat hwa hwat (se siio pat) Engelsk: this that who what (who that el. which) Hoitydsk: der die das Wei' was (der die das) HoIlandsk: die, m. & f. dat wie> m. & f. wat (die dat) hij zij het (pers.) (wie wat) Oldslavislr: t' ta to l ui kaja koe.', zge Jaga jage Russisk: rnornb rna rno KornopI i KOrnOpaJI (KornopIH 1(OrnOpaR Kornopoe Rornopoe) Polsk: ten ta to { Mary klara ktare (ktat'y ktara ktare) kto Bohmisk: ten tet to kdo co (ktel'y ktel'd litere) Slovenisk: ti ta to kdki kdka kdko (ki inflexib.) Litthauisk: tas to, kas (kas) Lettisk: tas ta kas (kas) Norske Dialecter: han ho da ell. kveel', kijem, kva. (som, so ell. saa, (personl.) dee kem, kvann, ell. inflex. ) lwenn el. ken m. & f. levee Man seer heraf, at Sanskrit, Zend og Gnesk have vedligeholdt sit Relativ fuldstamdigt, Gotisk, Oldhoitydsk og Oldnorsk mindre fuldstrendigt; de slaviske Sprog og let Latinske (samt de yngre romaniske Sprog) have gjort Laan i Interrogativclasseil; det. Angelsachsiske, OldhOitydske og yngre germaniske Sprog have gjort Laan i Demonstrativclassen, for at betcgne det relative Begreb. Hvad det oldnorslre og de reldre germaniske Relativer betrreffer, da Iran man idem nreppe miskjende en frelleds Oprindelse med d,e tilsvarende i Sanskrit og Zend. Relativstammen i, hvoraf Pronominet ved Suffixer danner Genera, Numeri og Casus. Her er Oldnorsk maa Stammen ogsaa have vreret i, med N ominati vendelse is ell. jas, hvilke Former findes paa nordiske Runestene. Men Nominativsuffixet s, del' i Grresk, Latin og Gotisk hal' vedligeholdt sig uforandret, gik i Oldnorsk senere over til r, og ifoige heraf blcv is til ir, og jas eller es til er. At N ominativcndelscn saalcdes ligesom forstenes, er ikke uden Analogier saavel i vort Oldsprog som i flere ~yere Sprog. Beviserne vii jeg her forbigaae, da jeg hal' anfort dem i et andet Vrerk, som er under Pressen. I

5 Det gotiske ei (der udtaltes som i) og det oldhoitydske i sees letteligen at vrere den uforandrede oldindiske Relativstamme uden noget tillagt Suffix. Som Enclitica bruges er og es jrevnligen, f. Ex. sas for sa es, den, som; sus for su es, id. frem.; pas for pat es, det, som. Det got. ei forekommer nresten udelukkellde enclitisk. Grimm - d. Gr. III S. 16, anforer som en MrerIivrerdighed, at ei staaer alene Neh. 5, '14: {ram pamma daga, ei anabaup d. e. fra den Dag, (paa) hvilken han bod. Ellers stotter ei sig stadigen til et andet Pro nomen, og lig'esaa de faa' Levninger af det oldhoitydske i, som anfores af Grimm d. Gr. III S. 16. Det andet oldn. Relativ sem, senere gaaet over til sam, maa betragtes som et Laan fra Demonstrativstammen, uagtet denne ligesom i Sanskr. og Gotisk, ikke uden i Nomin. m. &: f. hal' s som Begyndelsesbogstav, men overait eilers p. Der maa nemlig have vreret en Tid, da s-lyden har vreret brugt ogsaa i Casus obliqvi; thi i Oldlatinsk lreses sum = eum, sam = earn; sos = eos - Max Schmidt "De prononiine grreco &: latino," p. 11, 12 - og i Grresk 6~ fa;po'v, i denne Da.lJ. Forovrigt maa sem betragtes som en oprindelig accusativisk Form, analog med vort nyere sporgende Pronomen hvem \ der nresten har fortrrengt det egentlige Nominativ hvo, ligesom i yore Almuedialecter kvem og kem er almindeligere end kvmr - I. Aasen, det norske Folkesprogs Grammatik, S Accusativets m eller n er ogsaa, som Bopp - v. Gram. S har'godtgjort, trrengt op til at blive Nominativ i Neutrum i en Classe af Nomina (a-stammen) i Sanskrit, Zend, Grresk og Latin. jmvnligen bortfalden, og O1'det hedder so ell. saa. Ogsaa i det Tydske bruges so jmvnligen som inflexibelt Relativ. I yore Almuedialecter er denne Accusativendelse igjen Relative Conjunctioner. Af det relative Pronomen danne de fleste Sprog en Deel Conjunctioner, der deels 1'1'e bestemte Casus af Pronominet, som de latinske qvam og quo, deels ere forreldede, ci mere som Casus brugelige Former, som lat. quum eller Clem, grmsk ujs-, (oprindeligt Ablativ - Bopp ve1'gl. Grammatik Art. Ab!. Sing.). Til den sidste Art hore de oldno1'sl,c Conjunctioner e{, at og en, hvilkct i det Folgende soges godtgjort. -It Det kunde vel synes lettere forklarligt, at selll og lwelll val'c ])ativformer, cia VOl't rehire Sprogs Dativ end'te paa m; men, at Dativ sklllde nrn' trrengt op til Subjectsform, mangler al Analogie,

6 6 1. ef. Den betingende Conjunction ef eller if, om, (lersom, har i beslregtede Sprog [01- """ --, 'b "'-'b' G'd1' R gende Former: hindui: nt, gau, ffi, go, STcr, ga, ncr, ga aj - arcill e assy, U- dimeols de la langue hindonie, p ; hindnstansk: gaoi, gab, 1mb og go; bengalsli: gabe eller gave; gotisk: ibai euel' jabai; angelsachsisk gif; engelsk if; engelske Dialectel': get, gife, - Dialecter: geif, gefe, gewe - Halliwell, Dictionary of archaic and provincial words -; slwtske upi, ubi, ube, oba; tydsk ob; grresk cz; litthauisk jey. Oprindelse. Jamieson, scottish Dictionary -; oldhoitydsk: ibu, ipu, oldpreusisk ikai; slovenisk alw; lettisk ja.; Den blotte Sammenstilling af disse Synonymer vrekker Formodning om en frelleds Noget Forsog paa at bevise en saadan hur jeg dog iklm nogensteds anlruffet, ligesaalidt som en udfiirlig Sammenstillen af delll. Grimm har i sin deutsche Grammalik 3ter Th. S. 283 fig. sammenstillet saamange af dem, som bore til de germaniske Sprog, men beriirer ikke de iivrige, og yttrer heller ikke nogen Formenillg om deres Oprindelse. Jeg vii derfor forsoge at paavise denne. Naar liian betrenker Partiklers sredvanlige TilbOielighed til Afslibning og Forkortelse, maa man antage, at de udforligste af ovenstaaende Former ligge Oprindelsen nrermest; og, naar man dernrest tager i Betragtning, at en J\'Irengde Partikler ere af pronominal Oprindelse, vii man nreppe miskjende Ligheden mellem det got. jabai, hinduiske gabaj, hil1dustanslw gaoz, beng. gabe med sal1skr. ltt~t:, jdijili ell. jdois> instrumental plural. m. & f. og <rpl<r: jd6jaji ell. ja6jas, dativ plural af pron. relat. Hvad Bogstavovergangene betrreffer, da bliver sanslit. <T, j) i de indiske DoHresprog sredvanligen til IT, g, og 0 = bhkaster deels Aspiraten bort og bliver til b, 1" 1t dl. i FOl'ening med foregaaendc a. til 0, deels Labialen, saa at Aspiraten alent bliycj' tilbage. I fiirste Tilfrelde ere de flrste af de opregnede Synol1ymer, i sidsle de! oldprens. ilwi og slov. ako, saafremt de medrette kunne ansees at vrere af Sat"\1me Oprindebe. Instnuuel1talendelsen 'f=t: 'ois, gaaer i al Fald allerede i Prakrit reo'e\i1l<f'ssio' over. e e til fu, hi eller f;;r, hini - Lassen, Instit. ling. pracr. p og h forhrerdes ved Sprogovergange one til Ii. Del lett. ja, som hal' tabt hele Flexionsel1delsen, sees dog oprindeligen at have IUlvt den, da den i det sammensatte Ord jabsn, omendskjont, antydes ycd den bibeholdte Labia!. Det grreske ci b<f'rer ogsaa ringe Spor af sin Oprindelse, og dog er c!enne 'saagodtsolll den eneste at' de opregl1ede Former, del', saavidt jeg veed, hal' \'<f'rcl Gjenstand [or etymologisk Analyse. Bopp hal' saaledes - "erg!. Grammatik, S. 37G og udledet deue og det lith. jey af sansllr. qr;. jadi, naar, om, hvilkyt staaer i kjenddig Forbindelse llled proll. rei.; og han mener, at det er fremlwmmet ved at ud-

7 7 stode Bogstavet d l~. Herimod gjor Benfey - Griechischer Wurzellexicon I. S den Indvending, at del' i det Grmske ikke kjendes nogen Analogie for Udstodelsen af d; han mener derimod, at man bor ansee ci for en Dannelse analog med Localadverbierne b,-si, '(r(v-si, avr-si, 7t-cZ 0.' s. v. Hvorledes man derimod skal forklare disse anseer han for tvivlsomt, og vakler mellem Hal'tungs Forklaring - Casus 212, - ifolge hvilken de ere at betragte som LocativeI', og en af ham selv proponeret Derivation af dat. sing. af det relat. Pronomen. I forste Tilfmlde maa man tmnke sig si forkortet af sir, som igjen skulde vrere dannet af ltfi:~~ jasmin, ved Elision af sm, deri Pronominernes Declination viser sig som il1dskudt mellem Stamme og Flexion; i andet Tilfmlde tmnker han sig at en reldre singu!. Dativform af Relativet kan have hedt itfi:r, jaoi, i Lighed med Dativsuffixet i det pel's. pron. for 2den Pel's. sing. ~~, tuojani = lat. tibi; af jaoi fl'emkom da ved Elision ja-i, hvoraf si. ~ Naar jeg foretrrekkel' Derivationen fra Pluralendelsen, som ovenfor anfort, da ledes jeg deels af Fordelen ved at tye til en beviislig tiivmrende Form, istedetfor til en hypothetisk, deels af Hensyn til folgende Betrlmrkning. Conjunctionen ef er i vort nyere Sprog gaaet over til am, ved BlOdgjoreIse at' Labialen, og Vocalens Lempelse efter den labiale Consonant. Herved er den i Formel1 bleven ganske lig Prrepositionen am, hvorved et Bidrag vindes til at bestyrke Rigtigheden af Bopp's Formening, at den sanskr. Pluralendelse i Instrumental fi:r: viii og i Dativ ~q: Djan er beslmgtet med Propositionen 31iiT aoi, an.9aaencie, over, om. Thi af denne hal' VOl' Prmposition am udviklet sig, hvilket bliver klart ved folgende Mellemled: grresk afupi, oldhoitydsk umbi, angelsachsisk ambe, umbe, umb, ymb, latinsk ambi, amb og am som uadskilieiigt Prrefix f. Ex. i ambivium, ambedo, amp lector' ; oldsvensk atf og aaf; oldn.. of og af; russisk og slovenisk 06, Cob). Ganske analogt hermed have de phu'ale Endelser ~: ojali og fi:t: oili g:iennemgaaet Iignende Overgange indtil Endelsen um, del' er plural Dativendelse i vort Oldsprog; m i Gotisk og Slavisk; mis i Lithauisk; qjl og cptr i Grresk f. Ex. i 'IAzocpz, oorsocptr - Bopp I. c. S bis og bus i Latin. Vel hal' Dat. Sing. ogsaa Suffixet m i Gotisk og Oldn. i den pronominale og den sig dertil sluttende adjcctiviske Declination; men detle m hal', som Bopp I. c. S. 190 fig. hal' godtgjort, sin Oprindelse fra Partikelell m, sma, del' ikke kan have gjennemgaaet de Forandringer, som her ere paa- Han omtaler S. 554 ogsaa Slregtskabet melienl gl)t. jabai og pron, rei., men forklarel' Stavelsen bai som en egell Advcl'bialendelse = va i iva, ligesom. Hvorvidt del lith.jey rigtigst samrncnligncs med sallskl. jadi cller mod Rcla tivcts Dativ PI. tor vrel'e tvivlsomt; det polske kjedy ell. gdy, naar, om, dcrsom, udgaael' tlerimod tydcligen fra jadi.

8 viste 'f. Hvad Formen af ef forovrigt angaaer, er der al Grund til at antage, at den i roldre Tid har vreret jef eller jaf, hvilket kan sluttes iiike alene af de auerede anforlc analog'c Former, men ogsaa af det endnu nrermere liggende ffildrc SvensliC, hvori jaf ell. jef forekommer som Subst. i Betydningen Tvivl, jafwa, at tvivie, af samme Oprindelse 1'ra Partikelen jef, ef, som det oldn. efi, Tvivl, efa, at tvivle; hvoraf hal' dannet sig ima af samme Betydning, ligesom om af ef. Hvad dernrest Betydningen betrreffer, maa ef ifolge det Anforte oprindeligen have udgjort det relative Correlativum til det demonstrative pvi, derfor og det interrogative hvi, hvol'for-. Disse ere nemlig aabenbare Derivater af CTTm: tddili ell. CfF:tT: tdajaliy instl.. og dat. plur. m. &: f. af Cff!: tat, del, (len, (i Pali tebi, m. &: n. og taai, f.) og ChTliT: Main ell. cr.p:;:r: kdbjan, samme Casus af fci;, kini,!lvad, hvem, af hvilke ogsaa ue tiisvarende hindustanske Correlativer Di, ([erfor og Mhi ell. kahe",!worfol', udledes. 1 Analogie hermed har ef i reldste Tid sandsynligviis havt Formen efi euer jafi. Dell ftirste Betydning maa her som i andre pronominale PartiIder antages at have vreret den locale, hvoraf successivt den temp orale, causale og conditionale have udviklet sig. Altsaa forst = qvibus (relat.) scii. locis, paa hvilket Sted, hvor (reiat.); dernrest: paa!wad Tid, lww' (relat.); saa af!wilken Aarsag, under!lvillie Omstrendighetler, Betingeiscl (relat.). En omtrent lignende Overgang i Betydninger lader sig iagttage i det Jat. ubi.. upaatvivlelig af samme Oprindelse (kun opr. interrog.) som vort ef. Den locale og tempol'ale Betydning er noksom bekjendt; og, at detogsaa bruges causalt euer instrumentalt, sees af Steder som Terent. Heautont. 4, 6, 9; Hujusmodi res semper comminiscere, ubi me excamifices d. e. saatlanne Tin.9 finder dlt stedse paa, {Ol' (lel'mecl at plage m(q. Her forklarer Fabri i sin Thesaurus ubi ved in qvibu8 euer propter qvos. Den locale Betydning er ogsaa Grundbetydningen i VOl' sredvanlige betingende Conjunction dersom" del' intet andet er end Adv. der + Relat. som. 2. at. Conjunction en at har deels en relativ, deels en demonstrativ OprindeIse, ligesom de tilsvarende Conjunctioner i de beslregtede Sprog oftest slutte sig til Pron. rei., men undertiden til Pron. demonsh.. Saadanne ere: sansk. <Tcr..z jat, zend jat og jat'a; hindu- 'k Den paa de eugubinske Tavler fol'ekommende og omtvistede Sretning -"juve gm bovei buf treif fctu," af Pott - Etymol. Forsch. 1. S forldaret Jovi Grabovi bubus t"ibus fiat, viser o~ en plur. Dativ-Ablat. Form paa f ligebom i vorl oldn. ef.

9 stansk go, hindui m, go og ~, gu; oldpersisk tjet; nypers. keh; gotisk ei, pata, patei, angelsachsisk pat, engelsk thnt; skotsk at; gnesl{ on; Iatinsk qvvd og ut; tydsi, dass; hollandsk dat; IettisI{ kit; Iitthauisk kad. Den blotte Sammenligning mellem dissc Ord og de oven for S. 3 og 4 anfol'le PI'Onomina vii vrekke Formodning om frelleds Oprindelse, og denne lader sig end yderligere bevise ogsaa. for de Sprogs Vedkommende, hvor den ikke allerede er erkjendt. At sanskr. <TO'..,' jnt, med den pronominale Belydn. forener Betydn. at, anfores ei hos Wilson, men sees af Steder som fei;' O'crl~;T ~m~... ~<T1.. m;;g- O'Tf~cr<TT, kim tnvdpnkrtam ragan... maja... jadahani tarj,itastvaja, d. e. lwad Uret er tli,q til/oiet a/ll1(q, l{onge, at ic9 er bleven {reillet af diy? See Westergaards Sanskrit Lresebog, S. 45, I. 21, 22. I Zelldsproget haves endnu intet paalideligt Lexicon; men at jat' foruden at vrere Pron. rei. ogsaa betyder at, sees af Steder som jnt kerenoit, for a than skllule gjore - Journ. Asiat. IV S. T. IV. p ; tat jasat ajaptem jnt he put'rv usnz(j,jnta, d. e. (len Forlleei CI' bleven ham til Deel, at en Son er ham fodt - ill. p ; jnt java pourus bavat, a t Hornet kan vrere J'(qel(qt - Yayna I. p Nott. p Ogsaa jnta, at, f. Ex. jata a;:,em bnndajeni, at jl'9 binder. Det hinduiske :it, go og ~, gu, opfores af Garcin de Tassy, Rudiments de )[t langue hindouie p. 34 og 58 baade som Proll. relat. og som Conj. que, si. Det oldpersiske tja er baade proll. relat. og conj. at - Keilinschriften -; det samme gjrelder om del nypel's. keh. cfr. Glossaret til Benfey, die persischen Det got. ei, baade Pron. rei. og at, conjunct. f. Ex. Luc. 20, 7: nndhvfun, ei ni vissedeina d. e. de svarede, (Ii d~ ~'kke viclste clct. pata, neutr. af det dem. Pron. bruges ei sjelden Foran Infinitiver, som den grreske Artikel, f. Ex. Mark. 10, 40: pata du sitan = TO Os JUx5)i6az; ib. 9, W: pata us daupaim usstandan = TO Eli vcuprov ava6tilvaz. Formen patei er en Sammensretning af de to foregaaende og brugcs baade som pron. rei. = O~, og SOI11 conj. = on. Talrige ExempIel' haves hos Schulze, gothisches G'lossar S. 66 flg. Det angels. pat og eng. that er neut,. af prvn. demonstr., ligefrem brugt som conj., og det skotske at er aldeles synonymt med det oldn. at; det bruges ifolge Jamieson's scottish dictionary, baade SOI11 conj. og som pron. relat., hvilket nedenrol' vii sees ogsaa at vrere Tilfrelde med det oldn. at. Det grreske on ansees af Benfey - griech. WUl' zellexicon II. S for identisk med o,n ell. OTTZ, neutr. af o6n~ l:. At den lat. * Ogsaa 1va cr sikkerlig en relativ FOl'mation = IT'1', jena, inst.rum. 8ing. al' det rei. Proll. i Bel.ydn. = lat. quo, del', som bclljendt, ogslla bruges i Betyrlningcn for t,t. 2

10 conj. qvod er identisk med Relativet, trrenger ei til Beviis; og ut forholder sig til '1(1',,jat, sam ttbi til ~Tt":T:,jdlJili - S. 8 - celler rettere CIlTt":T: kdbili). Det tydske dass er foriamgst erkjendt sam blot graphisl{ forskjelligt fra det demonstr. das. Hvad Fonnen nf ot betrreffer, da er den fremkommen ved Aphreresis deels af pot deels af ltn..: jat ~~. At p falder bart i Begyndelsen af Pronomina, derpaa have vi Analogier i it for pit, I to og er for per, 1 (flere); og Berettigelsen til at ansee pot og at for oprindeligen iden Liske ligger ikke blot i flere af -de anforte Sprog, men ogsaa i det endnu nrermere beslregtede reldre Svenske, hvor thet bruges som Conjunction ot, f. Ex. Som nw josep thetta sao, ot thet gud<. wili wor, the t honom maria til mkto skwlle gifwas d.' e. Da nit.10seph saae, at det val' Gucls rillie, a t AI. skulde,gives ham til E,gfe, Helgona SagoI' utg. af J, E. Rietz. Lund S tho wart han mykyt gladher thet han hmnne seet hoffde -- ibid. S Del er denne demonstrative Oprindelse at i vort nyere Sprog skylder sin Plads Foran Infinitiver, hvor det i Almuesproget ofte optrreder under Formen te,. ligesom her ogsaa da bruges baade som dem. Pron. og som CQnj. at, f. Ex. eg tmnkte do han va komen d. e..feg t«mkie a t han val' kommen. Paa den anden Side maa at ogsna have,en relativ Oprindelse, thi det bruges Iigefrem sam pron. rem. f. Ex. i Strengleikar S. 12: Oc pui nmst val' mngi sa riddari i B1'mtlonde, ot eigi for pangat at frmista ef beltit gmti lroyst d. e. 009 clenuest V{(1' deril1,qen Ridder i Bret/and, som ikke dl'o,q del'lien, (OJ' at f'orsoge om Beltet kunde loses. Ligesaa i Fornmanna Sogur IX B. S. 308: Andres bad VegorD ganga til huss pess, at finnskattr val' i, d. e. Andr'eas bad fte,qartl,quae til clel Hults, S om Finllskatten val' i; see endvidere ibid. II B. S ; III B. S, 105. Nu kllnde del vel synes, som om man ikke af den relative Brug burde slutte til relativ Oprindelse, da f. Ex. det eng. thot og det tydske das, uagtet d~ bruges som RelativeI', dog erkjendes for oprindeligen at VClll'e DemonstrativeI'; men herved maa bemrel'kes, at disse Ord dog snmtidigen vedblive at bl'uges som Demonstrativer, hvilket ikke er Tilrreldel med oldn. at, ligesaalidt som med det skotske, hvorfol' her en relativ Oprin- * Til Masculinformen jas, som forekommer paa Runestene, har vort Oldsprog sandsynligviis havt en tilsval'ende Neutl'alform jal. Denne Sandsynlighed blivcl' end stolte ved at sammenholde Demonstl'ativformen sjd Cog PJat?) i vort Olrlsprog med de tilsval'cnde Demonstl'ativer sja og tjat i Sanskrit; disse sidste anseer nemlig Bopp - v, Gr. S sammensatte af de demontr. Stammer s og t samt de relative ja og jato En!igncnde Sammensretning!mndt, man ta)lllle sig i Oldnorsk.

11 t1else ligger nrermere. H Heraf lader det sig ogsaa forldare, at det tilsvarende Pronomen io i det Freroiske bruges som Relativ og det, skjont oprindelig neut. gen. sing., i aile Genera og begge Numeri f. Ex. Hoyri tao Mylint riki, i 0 mtlar at gera illa d. e. Hih- det, du Dlyliut r(qe, so m!tat i SilUle at g.iiire ilde Oluvu Kvreoi, 59 - i Antiqvarisk Tidsskrift S hvar er Oluva drottning min io eg fekk tar at goyma? d. e. fwor er Olufa min Dronning, som jeg overgav d(q til Bevogtning? - ibid. Sir. 78. allir teir, io inni voru, bliknaou td um kinn d. e. aile de, som iude vare, blegnede da paa Ifind - ib. Str Landrus var komin firi heygin tann, i 0 hans ld mooir i dvali. d. e. L. val' kommen til den l1iii, hvor bans Dloder laae i Dvale - ih. Str enn. Den sammenlignende Conjunction enn, end, (qvam) er formeentiig en forslenet Accusalivform af det relat. Pronornen es, = ir. jari eller jam accus. af 1T: jas, Iigesorn qvam af qui. I flere beslregtede Sprog er den tilsvarende Conjunction af relativ Oprindelse. Saaledes det grreske 11, del' af Benfey - I. c. I. S af gode Grunde al1- sees for svarende til sanskr. lttrt, jajd, Instrurnentalis af proll. relat. Til det lat. qvam slutte sig de rornaniske Sprog, fransk que, italiensk ehe, spansk que. Det angeisachsiske pon og ellgelske than, oprindejig Accus. af det dernonstrat. Pron. = sanskr. cr, tan, er analogt rned den relative Brug af that.

12 12 Den sammenlignende Conjunction sees saaledes stadigen at hore til samme Pronominalclasse, som den, del' tjener til Belegnelse af det relative Forhold. Det er derfor rimeligere at ansee enn for et Derivat af Relativet er, end for en ved Apbreresis fremkommen Form af det demonstrative Pronomens Accusativ. Jeg formener saaledes at have godtgjort, at vorl oldn. pron. relat. es ell. er, som hidtil har vreret anseet for inflexibelt, dog i en forhistorisk Tid hal' vreret flecteret. - Medens der i vore reldste Skrifter ii,ke findes Spor til nogen Bevidsthed om, at de her bebandlede Conjunctioner ere Flexionsfol'mer, haves dog flere Exempler paa, at den's relative Oprindelse endnu stod klar for Bevidstheden; thi saavel at som en~} bruges ligefrem som relative Pronominer, f. Ex. ovenfqr S. 10, og Strengleikar S. 63 I. 29: En su hin rica fru systir JJfiluns, en fostralje sun peirra d. e. 0.9 den r(qe Fl"ue, JJliluns Siister, so m fostrede deres Son. Paa den anden Side bruges er i samme Betydning som at, f. Ex. En Helga Dl'OPlaugarsyni likalji illa, er fe kom firir vig Tordyfils d. e. at Betalin,q erla,qdes for Ts. Drab. utg. af K. Gislasyni - S. 11. pat val' nokkurum vetrum fyrr, er peil' nafnar f~ndust O,q H. D. synfes ikkt' om] Sagan af Helga og Grimi Droplaugarsollum, d haustpingi d. c. ljct liar no,qle f/intre {ih', at disse IVavner (d. e. Mamti af samme lye/lin) morltes p(/a Tlostthinget. - ib. S. 18. En han kvazt.. litt njota pess, er han fmddi Helga Asbjarnarsyni barn etc. d. e. Og /tan sag de, at /tan lwvde lidcn N,vttc af, a than op{ijdde Bam {or H. A. I Betydning af ef bruges er f. Ex. StrenglElikar S. 7 I. 25: Nu er per likar her lmilazt til pess er per bmtezt oc batnar, giarna skulom ver per meo goljvilia piona d. c. Nu, dersom det be/ulger rlz:cj at /tllile /tel' indtil flu hrlbl'edes 09 Miller frisk, sku lie vi giel'1le med Pelvillie. tiene dig. I samme Betydning bruges zend. jat f. Ex. j at aem joi mazdajasna... nasauin fragasarin d. e. 0 m ele, del' ere Ormu:;d- pyrket'e.... nwrme si,q en Dod. v. Gr. S Bopp Endelig bj'uges ogsaa en Betydning af ef; f. Ex. i Olafs Saga hins helga S, 83 I. 11: "en pu meyer ut komazt fja ertu holpenn" d. e. dersom cin fonu(wcr at komme lid, lia e1' tilt 'J'.iu1pen. ';:'j Kun i graphisk Henscende er en forskjellig fra enn, \igesom got. pan fra tydsi, dann.

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Christi Himmelfartsdag 1846

Christi Himmelfartsdag 1846 5281 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839

Den flyvende Kuffert. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Den flyvende Kuffert Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1839 Der var engang en Kjøbmand, han var saa riig, at han kunde brolægge den hele Gade og næsten et lille Stræde til med Sølvpenge; men

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES

Giovanni Battista PERGOLESI ( ) Transcription pour orgue : R. LOPES Giovai Battista PERGOLESI (110-1) Stabat Mate Tascitio ou ogue : R. LOPES 1....... 8. 9. 10 11. 1. Stabat Mate doloosa Cuus aimam gemetem O quam tistis et alicta Quae moeebat et dolebat Quis est homo Vidit

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog

Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog Fierde Optog Femte Optog Deres Kongelige Høyhed Prints

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

5. Jeg er en Detektiv

5. Jeg er en Detektiv 5 eg er en Detektiv Tekst: Ingvar Hovland Musikk: on Konrad Strøm Arr: Idar Torskangerpoll Sang solist Hei 5 Bal - le rost er n her lø - ser my - ste - ri - er eg har et spen - nen - de liv art art art

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL. Af Raphael Meyer

Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL. Af Raphael Meyer Søren Kierkegaard PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL Af Raphael Meyer SFA-89 2012 KIERKEGAARDSKE PAPIRER FORLOVELSEN UDGIVNE FOR FRU REGINE SCHLEGEL AF RAPHAEL MEYER GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

O L I K I K I ^ I O I L ^

O L I K I K I ^ I O I L ^ OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI

1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI 1.1 MEDDELELSEE FRA DET STATISTISKE BUREAU. FORSTE SAMLING. KJOBENHÅVN. TRYKT 1 HIANCOLUNOS BOGTRYKKERI. 1852. Del statistiske Bureaa lader oftere paa Ministeriernes Opfordring til Omdeling blandt Rigsdagens

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855

Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855 Middelfart Byfoged Politiprotokol 1844-1855 fol. 407b Aar 1853 den 16de Octbr blev Middelfart Kjøbstads Forhørs- Ret sat med undertegnede Retsvidner for at erhverve Oplysning angaaende et paa Huusmand

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Trinitatis-Søndag 1846

Trinitatis-Søndag 1846 5286 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

O L I K I K I ^ I O I L ^

O L I K I K I ^ I O I L ^ OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere