PRONOMEN RELATIVUM NOGLE RELATIVE CONJUNCTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRONOMEN RELATIVUM NOGLE RELATIVE CONJUNCTIONER"

Transkript

1 OM PRONOMEN RELATIVUM OG NOGLE RELATIVE CONJUNCTIONER I VORT OLDSPROG. Af o. d. Holmboe. ltniversitetsprogram for!!det Halva.r CHRISTIANIA. Trykl i P. T. Mailings BogtrY\lkcri

2

3 Pl'onomen relativum. I de reldste indoeuropreiske Sprog have de correlative Pronominer en skarpt afsondret Form, i det enhver Classe betegnes ved et srereget Begyndelsesbogstay, saaledes at i Regelen-Demonstrativet betegnes ved Dental, t Cp, d), Interrogativet ved Guttural, k (modificeret Q1t, hv) og Relativet ved Palatal, j (modificeret i, g og spiro asp.). Men igjennem Tidernes Lob ere i Demonstrativclassen flere Stammer optagne, dog som oftest uden at fortrrenge den dentale, og i Relativclassen er i flere Sprog den oprindelige Stamme tabt og erstattet ved Laan. DeUe vii let sees af folgende Fortegnelse, llvor jeg i den sidstnrevnte Classe hal' sat de laante Stammer i Parenthes. Pronomen demonstrativull1 interrogativulli relativum Ill. t". n. In. f. Il. 1lJ. f. n. Sallsln'it: l'r: m (f(t~ cri: en f;j:; it: ltt itc[. sali sa tat kali lui kini jali jd jat eller ~it: mt ctt~l ell. ell. sjali sjli tja,t kas jas Zend: ho hd tat 1 6 Irei kat jo jli jat Prakrit: ' so sa ilt'lli kini Bengalsk: se se ta Iti. su ell. tann (0. gen.) lwun ell. kijd ell.. Hindustansk: gu ganl1 Persisk: 6 (in og an) ke!! og eeh (lteh),,, ri,'/ Grresk: 0 17 TO (art.) Ti, rl, Tl 0, 77 0 Latin: is-te is-la is-tud qvis q'vo:! q'l'ici (qvi qvce ql1od) Gotisl(: :W so pata hvas ht10 htj!! ei, inflexihelt. j':'

4 4 m. f. n. m. f. n. m. f. II. Oldhoitydsk: del' diu ell. siu daz hwer m. & f. hwaz i> inflex. (det' diu d(tz) Oldnorsk: sa su pat (hvar) hvat is, jas> es ell. er (sem) eiler sjd sjd (pjat?) in flex. Angelsachsisk: se slio pat hwa hwat (se siio pat) Engelsk: this that who what (who that el. which) Hoitydsk: der die das Wei' was (der die das) HoIlandsk: die, m. & f. dat wie> m. & f. wat (die dat) hij zij het (pers.) (wie wat) Oldslavislr: t' ta to l ui kaja koe.', zge Jaga jage Russisk: rnornb rna rno KornopI i KOrnOpaJI (KornopIH 1(OrnOpaR Kornopoe Rornopoe) Polsk: ten ta to { Mary klara ktare (ktat'y ktara ktare) kto Bohmisk: ten tet to kdo co (ktel'y ktel'd litere) Slovenisk: ti ta to kdki kdka kdko (ki inflexib.) Litthauisk: tas to, kas (kas) Lettisk: tas ta kas (kas) Norske Dialecter: han ho da ell. kveel', kijem, kva. (som, so ell. saa, (personl.) dee kem, kvann, ell. inflex. ) lwenn el. ken m. & f. levee Man seer heraf, at Sanskrit, Zend og Gnesk have vedligeholdt sit Relativ fuldstamdigt, Gotisk, Oldhoitydsk og Oldnorsk mindre fuldstrendigt; de slaviske Sprog og let Latinske (samt de yngre romaniske Sprog) have gjort Laan i Interrogativclasseil; det. Angelsachsiske, OldhOitydske og yngre germaniske Sprog have gjort Laan i Demonstrativclassen, for at betcgne det relative Begreb. Hvad det oldnorslre og de reldre germaniske Relativer betrreffer, da Iran man idem nreppe miskjende en frelleds Oprindelse med d,e tilsvarende i Sanskrit og Zend. Relativstammen i, hvoraf Pronominet ved Suffixer danner Genera, Numeri og Casus. Her er Oldnorsk maa Stammen ogsaa have vreret i, med N ominati vendelse is ell. jas, hvilke Former findes paa nordiske Runestene. Men Nominativsuffixet s, del' i Grresk, Latin og Gotisk hal' vedligeholdt sig uforandret, gik i Oldnorsk senere over til r, og ifoige heraf blcv is til ir, og jas eller es til er. At N ominativcndelscn saalcdes ligesom forstenes, er ikke uden Analogier saavel i vort Oldsprog som i flere ~yere Sprog. Beviserne vii jeg her forbigaae, da jeg hal' anfort dem i et andet Vrerk, som er under Pressen. I

5 Det gotiske ei (der udtaltes som i) og det oldhoitydske i sees letteligen at vrere den uforandrede oldindiske Relativstamme uden noget tillagt Suffix. Som Enclitica bruges er og es jrevnligen, f. Ex. sas for sa es, den, som; sus for su es, id. frem.; pas for pat es, det, som. Det got. ei forekommer nresten udelukkellde enclitisk. Grimm - d. Gr. III S. 16, anforer som en MrerIivrerdighed, at ei staaer alene Neh. 5, '14: {ram pamma daga, ei anabaup d. e. fra den Dag, (paa) hvilken han bod. Ellers stotter ei sig stadigen til et andet Pro nomen, og lig'esaa de faa' Levninger af det oldhoitydske i, som anfores af Grimm d. Gr. III S. 16. Det andet oldn. Relativ sem, senere gaaet over til sam, maa betragtes som et Laan fra Demonstrativstammen, uagtet denne ligesom i Sanskr. og Gotisk, ikke uden i Nomin. m. &: f. hal' s som Begyndelsesbogstav, men overait eilers p. Der maa nemlig have vreret en Tid, da s-lyden har vreret brugt ogsaa i Casus obliqvi; thi i Oldlatinsk lreses sum = eum, sam = earn; sos = eos - Max Schmidt "De prononiine grreco &: latino," p. 11, 12 - og i Grresk 6~ fa;po'v, i denne Da.lJ. Forovrigt maa sem betragtes som en oprindelig accusativisk Form, analog med vort nyere sporgende Pronomen hvem \ der nresten har fortrrengt det egentlige Nominativ hvo, ligesom i yore Almuedialecter kvem og kem er almindeligere end kvmr - I. Aasen, det norske Folkesprogs Grammatik, S Accusativets m eller n er ogsaa, som Bopp - v. Gram. S har'godtgjort, trrengt op til at blive Nominativ i Neutrum i en Classe af Nomina (a-stammen) i Sanskrit, Zend, Grresk og Latin. jmvnligen bortfalden, og O1'det hedder so ell. saa. Ogsaa i det Tydske bruges so jmvnligen som inflexibelt Relativ. I yore Almuedialecter er denne Accusativendelse igjen Relative Conjunctioner. Af det relative Pronomen danne de fleste Sprog en Deel Conjunctioner, der deels 1'1'e bestemte Casus af Pronominet, som de latinske qvam og quo, deels ere forreldede, ci mere som Casus brugelige Former, som lat. quum eller Clem, grmsk ujs-, (oprindeligt Ablativ - Bopp ve1'gl. Grammatik Art. Ab!. Sing.). Til den sidste Art hore de oldno1'sl,c Conjunctioner e{, at og en, hvilkct i det Folgende soges godtgjort. -It Det kunde vel synes lettere forklarligt, at selll og lwelll val'c ])ativformer, cia VOl't rehire Sprogs Dativ end'te paa m; men, at Dativ sklllde nrn' trrengt op til Subjectsform, mangler al Analogie,

6 6 1. ef. Den betingende Conjunction ef eller if, om, (lersom, har i beslregtede Sprog [01- """ --, 'b "'-'b' G'd1' R gende Former: hindui: nt, gau, ffi, go, STcr, ga, ncr, ga aj - arcill e assy, U- dimeols de la langue hindonie, p ; hindnstansk: gaoi, gab, 1mb og go; bengalsli: gabe eller gave; gotisk: ibai euel' jabai; angelsachsisk gif; engelsk if; engelske Dialectel': get, gife, - Dialecter: geif, gefe, gewe - Halliwell, Dictionary of archaic and provincial words -; slwtske upi, ubi, ube, oba; tydsk ob; grresk cz; litthauisk jey. Oprindelse. Jamieson, scottish Dictionary -; oldhoitydsk: ibu, ipu, oldpreusisk ikai; slovenisk alw; lettisk ja.; Den blotte Sammenstilling af disse Synonymer vrekker Formodning om en frelleds Noget Forsog paa at bevise en saadan hur jeg dog iklm nogensteds anlruffet, ligesaalidt som en udfiirlig Sammenstillen af delll. Grimm har i sin deutsche Grammalik 3ter Th. S. 283 fig. sammenstillet saamange af dem, som bore til de germaniske Sprog, men beriirer ikke de iivrige, og yttrer heller ikke nogen Formenillg om deres Oprindelse. Jeg vii derfor forsoge at paavise denne. Naar liian betrenker Partiklers sredvanlige TilbOielighed til Afslibning og Forkortelse, maa man antage, at de udforligste af ovenstaaende Former ligge Oprindelsen nrermest; og, naar man dernrest tager i Betragtning, at en J\'Irengde Partikler ere af pronominal Oprindelse, vii man nreppe miskjende Ligheden mellem det got. jabai, hinduiske gabaj, hil1dustanslw gaoz, beng. gabe med sal1skr. ltt~t:, jdijili ell. jdois> instrumental plural. m. & f. og <rpl<r: jd6jaji ell. ja6jas, dativ plural af pron. relat. Hvad Bogstavovergangene betrreffer, da bliver sanslit. <T, j) i de indiske DoHresprog sredvanligen til IT, g, og 0 = bhkaster deels Aspiraten bort og bliver til b, 1" 1t dl. i FOl'ening med foregaaendc a. til 0, deels Labialen, saa at Aspiraten alent bliycj' tilbage. I fiirste Tilfrelde ere de flrste af de opregnede Synol1ymer, i sidsle de! oldprens. ilwi og slov. ako, saafremt de medrette kunne ansees at vrere af Sat"\1me Oprindebe. Instnuuel1talendelsen 'f=t: 'ois, gaaer i al Fald allerede i Prakrit reo'e\i1l<f'ssio' over. e e til fu, hi eller f;;r, hini - Lassen, Instit. ling. pracr. p og h forhrerdes ved Sprogovergange one til Ii. Del lett. ja, som hal' tabt hele Flexionsel1delsen, sees dog oprindeligen at have IUlvt den, da den i det sammensatte Ord jabsn, omendskjont, antydes ycd den bibeholdte Labia!. Det grreske ci b<f'rer ogsaa ringe Spor af sin Oprindelse, og dog er c!enne 'saagodtsolll den eneste at' de opregl1ede Former, del', saavidt jeg veed, hal' \'<f'rcl Gjenstand [or etymologisk Analyse. Bopp hal' saaledes - "erg!. Grammatik, S. 37G og udledet deue og det lith. jey af sansllr. qr;. jadi, naar, om, hvilkyt staaer i kjenddig Forbindelse llled proll. rei.; og han mener, at det er fremlwmmet ved at ud-

7 7 stode Bogstavet d l~. Herimod gjor Benfey - Griechischer Wurzellexicon I. S den Indvending, at del' i det Grmske ikke kjendes nogen Analogie for Udstodelsen af d; han mener derimod, at man bor ansee ci for en Dannelse analog med Localadverbierne b,-si, '(r(v-si, avr-si, 7t-cZ 0.' s. v. Hvorledes man derimod skal forklare disse anseer han for tvivlsomt, og vakler mellem Hal'tungs Forklaring - Casus 212, - ifolge hvilken de ere at betragte som LocativeI', og en af ham selv proponeret Derivation af dat. sing. af det relat. Pronomen. I forste Tilfmlde maa man tmnke sig si forkortet af sir, som igjen skulde vrere dannet af ltfi:~~ jasmin, ved Elision af sm, deri Pronominernes Declination viser sig som il1dskudt mellem Stamme og Flexion; i andet Tilfmlde tmnker han sig at en reldre singu!. Dativform af Relativet kan have hedt itfi:r, jaoi, i Lighed med Dativsuffixet i det pel's. pron. for 2den Pel's. sing. ~~, tuojani = lat. tibi; af jaoi fl'emkom da ved Elision ja-i, hvoraf si. ~ Naar jeg foretrrekkel' Derivationen fra Pluralendelsen, som ovenfor anfort, da ledes jeg deels af Fordelen ved at tye til en beviislig tiivmrende Form, istedetfor til en hypothetisk, deels af Hensyn til folgende Betrlmrkning. Conjunctionen ef er i vort nyere Sprog gaaet over til am, ved BlOdgjoreIse at' Labialen, og Vocalens Lempelse efter den labiale Consonant. Herved er den i Formel1 bleven ganske lig Prrepositionen am, hvorved et Bidrag vindes til at bestyrke Rigtigheden af Bopp's Formening, at den sanskr. Pluralendelse i Instrumental fi:r: viii og i Dativ ~q: Djan er beslmgtet med Propositionen 31iiT aoi, an.9aaencie, over, om. Thi af denne hal' VOl' Prmposition am udviklet sig, hvilket bliver klart ved folgende Mellemled: grresk afupi, oldhoitydsk umbi, angelsachsisk ambe, umbe, umb, ymb, latinsk ambi, amb og am som uadskilieiigt Prrefix f. Ex. i ambivium, ambedo, amp lector' ; oldsvensk atf og aaf; oldn.. of og af; russisk og slovenisk 06, Cob). Ganske analogt hermed have de phu'ale Endelser ~: ojali og fi:t: oili g:iennemgaaet Iignende Overgange indtil Endelsen um, del' er plural Dativendelse i vort Oldsprog; m i Gotisk og Slavisk; mis i Lithauisk; qjl og cptr i Grresk f. Ex. i 'IAzocpz, oorsocptr - Bopp I. c. S bis og bus i Latin. Vel hal' Dat. Sing. ogsaa Suffixet m i Gotisk og Oldn. i den pronominale og den sig dertil sluttende adjcctiviske Declination; men detle m hal', som Bopp I. c. S. 190 fig. hal' godtgjort, sin Oprindelse fra Partikelell m, sma, del' ikke kan have gjennemgaaet de Forandringer, som her ere paa- Han omtaler S. 554 ogsaa Slregtskabet melienl gl)t. jabai og pron, rei., men forklarel' Stavelsen bai som en egell Advcl'bialendelse = va i iva, ligesom. Hvorvidt del lith.jey rigtigst samrncnligncs med sallskl. jadi cller mod Rcla tivcts Dativ PI. tor vrel'e tvivlsomt; det polske kjedy ell. gdy, naar, om, dcrsom, udgaael' tlerimod tydcligen fra jadi.

8 viste 'f. Hvad Formen af ef forovrigt angaaer, er der al Grund til at antage, at den i roldre Tid har vreret jef eller jaf, hvilket kan sluttes iiike alene af de auerede anforlc analog'c Former, men ogsaa af det endnu nrermere liggende ffildrc SvensliC, hvori jaf ell. jef forekommer som Subst. i Betydningen Tvivl, jafwa, at tvivie, af samme Oprindelse 1'ra Partikelen jef, ef, som det oldn. efi, Tvivl, efa, at tvivle; hvoraf hal' dannet sig ima af samme Betydning, ligesom om af ef. Hvad dernrest Betydningen betrreffer, maa ef ifolge det Anforte oprindeligen have udgjort det relative Correlativum til det demonstrative pvi, derfor og det interrogative hvi, hvol'for-. Disse ere nemlig aabenbare Derivater af CTTm: tddili ell. CfF:tT: tdajaliy instl.. og dat. plur. m. &: f. af Cff!: tat, del, (len, (i Pali tebi, m. &: n. og taai, f.) og ChTliT: Main ell. cr.p:;:r: kdbjan, samme Casus af fci;, kini,!lvad, hvem, af hvilke ogsaa ue tiisvarende hindustanske Correlativer Di, ([erfor og Mhi ell. kahe",!worfol', udledes. 1 Analogie hermed har ef i reldste Tid sandsynligviis havt Formen efi euer jafi. Dell ftirste Betydning maa her som i andre pronominale PartiIder antages at have vreret den locale, hvoraf successivt den temp orale, causale og conditionale have udviklet sig. Altsaa forst = qvibus (relat.) scii. locis, paa hvilket Sted, hvor (reiat.); dernrest: paa!wad Tid, lww' (relat.); saa af!wilken Aarsag, under!lvillie Omstrendighetler, Betingeiscl (relat.). En omtrent lignende Overgang i Betydninger lader sig iagttage i det Jat. ubi.. upaatvivlelig af samme Oprindelse (kun opr. interrog.) som vort ef. Den locale og tempol'ale Betydning er noksom bekjendt; og, at detogsaa bruges causalt euer instrumentalt, sees af Steder som Terent. Heautont. 4, 6, 9; Hujusmodi res semper comminiscere, ubi me excamifices d. e. saatlanne Tin.9 finder dlt stedse paa, {Ol' (lel'mecl at plage m(q. Her forklarer Fabri i sin Thesaurus ubi ved in qvibu8 euer propter qvos. Den locale Betydning er ogsaa Grundbetydningen i VOl' sredvanlige betingende Conjunction dersom" del' intet andet er end Adv. der + Relat. som. 2. at. Conjunction en at har deels en relativ, deels en demonstrativ OprindeIse, ligesom de tilsvarende Conjunctioner i de beslregtede Sprog oftest slutte sig til Pron. rei., men undertiden til Pron. demonsh.. Saadanne ere: sansk. <Tcr..z jat, zend jat og jat'a; hindu- 'k Den paa de eugubinske Tavler fol'ekommende og omtvistede Sretning -"juve gm bovei buf treif fctu," af Pott - Etymol. Forsch. 1. S forldaret Jovi Grabovi bubus t"ibus fiat, viser o~ en plur. Dativ-Ablat. Form paa f ligebom i vorl oldn. ef.

9 stansk go, hindui m, go og ~, gu; oldpersisk tjet; nypers. keh; gotisk ei, pata, patei, angelsachsisk pat, engelsk thnt; skotsk at; gnesl{ on; Iatinsk qvvd og ut; tydsi, dass; hollandsk dat; IettisI{ kit; Iitthauisk kad. Den blotte Sammenligning mellem dissc Ord og de oven for S. 3 og 4 anfol'le PI'Onomina vii vrekke Formodning om frelleds Oprindelse, og denne lader sig end yderligere bevise ogsaa. for de Sprogs Vedkommende, hvor den ikke allerede er erkjendt. At sanskr. <TO'..,' jnt, med den pronominale Belydn. forener Betydn. at, anfores ei hos Wilson, men sees af Steder som fei;' O'crl~;T ~m~... ~<T1.. m;;g- O'Tf~cr<TT, kim tnvdpnkrtam ragan... maja... jadahani tarj,itastvaja, d. e. lwad Uret er tli,q til/oiet a/ll1(q, l{onge, at ic9 er bleven {reillet af diy? See Westergaards Sanskrit Lresebog, S. 45, I. 21, 22. I Zelldsproget haves endnu intet paalideligt Lexicon; men at jat' foruden at vrere Pron. rei. ogsaa betyder at, sees af Steder som jnt kerenoit, for a than skllule gjore - Journ. Asiat. IV S. T. IV. p ; tat jasat ajaptem jnt he put'rv usnz(j,jnta, d. e. (len Forlleei CI' bleven ham til Deel, at en Son er ham fodt - ill. p ; jnt java pourus bavat, a t Hornet kan vrere J'(qel(qt - Yayna I. p Nott. p Ogsaa jnta, at, f. Ex. jata a;:,em bnndajeni, at jl'9 binder. Det hinduiske :it, go og ~, gu, opfores af Garcin de Tassy, Rudiments de )[t langue hindouie p. 34 og 58 baade som Proll. relat. og som Conj. que, si. Det oldpersiske tja er baade proll. relat. og conj. at - Keilinschriften -; det samme gjrelder om del nypel's. keh. cfr. Glossaret til Benfey, die persischen Det got. ei, baade Pron. rei. og at, conjunct. f. Ex. Luc. 20, 7: nndhvfun, ei ni vissedeina d. e. de svarede, (Ii d~ ~'kke viclste clct. pata, neutr. af det dem. Pron. bruges ei sjelden Foran Infinitiver, som den grreske Artikel, f. Ex. Mark. 10, 40: pata du sitan = TO Os JUx5)i6az; ib. 9, W: pata us daupaim usstandan = TO Eli vcuprov ava6tilvaz. Formen patei er en Sammensretning af de to foregaaende og brugcs baade som pron. rei. = O~, og SOI11 conj. = on. Talrige ExempIel' haves hos Schulze, gothisches G'lossar S. 66 flg. Det angels. pat og eng. that er neut,. af prvn. demonstr., ligefrem brugt som conj., og det skotske at er aldeles synonymt med det oldn. at; det bruges ifolge Jamieson's scottish dictionary, baade SOI11 conj. og som pron. relat., hvilket nedenrol' vii sees ogsaa at vrere Tilfrelde med det oldn. at. Det grreske on ansees af Benfey - griech. WUl' zellexicon II. S for identisk med o,n ell. OTTZ, neutr. af o6n~ l:. At den lat. * Ogsaa 1va cr sikkerlig en relativ FOl'mation = IT'1', jena, inst.rum. 8ing. al' det rei. Proll. i Bel.ydn. = lat. quo, del', som bclljendt, ogslla bruges i Betyrlningcn for t,t. 2

10 conj. qvod er identisk med Relativet, trrenger ei til Beviis; og ut forholder sig til '1(1',,jat, sam ttbi til ~Tt":T:,jdlJili - S. 8 - celler rettere CIlTt":T: kdbili). Det tydske dass er foriamgst erkjendt sam blot graphisl{ forskjelligt fra det demonstr. das. Hvad Fonnen nf ot betrreffer, da er den fremkommen ved Aphreresis deels af pot deels af ltn..: jat ~~. At p falder bart i Begyndelsen af Pronomina, derpaa have vi Analogier i it for pit, I to og er for per, 1 (flere); og Berettigelsen til at ansee pot og at for oprindeligen iden Liske ligger ikke blot i flere af -de anforte Sprog, men ogsaa i det endnu nrermere beslregtede reldre Svenske, hvor thet bruges som Conjunction ot, f. Ex. Som nw josep thetta sao, ot thet gud<. wili wor, the t honom maria til mkto skwlle gifwas d.' e. Da nit.10seph saae, at det val' Gucls rillie, a t AI. skulde,gives ham til E,gfe, Helgona SagoI' utg. af J, E. Rietz. Lund S tho wart han mykyt gladher thet han hmnne seet hoffde -- ibid. S Del er denne demonstrative Oprindelse at i vort nyere Sprog skylder sin Plads Foran Infinitiver, hvor det i Almuesproget ofte optrreder under Formen te,. ligesom her ogsaa da bruges baade som dem. Pron. og som CQnj. at, f. Ex. eg tmnkte do han va komen d. e..feg t«mkie a t han val' kommen. Paa den anden Side maa at ogsna have,en relativ Oprindelse, thi det bruges Iigefrem sam pron. rem. f. Ex. i Strengleikar S. 12: Oc pui nmst val' mngi sa riddari i B1'mtlonde, ot eigi for pangat at frmista ef beltit gmti lroyst d. e. 009 clenuest V{(1' deril1,qen Ridder i Bret/and, som ikke dl'o,q del'lien, (OJ' at f'orsoge om Beltet kunde loses. Ligesaa i Fornmanna Sogur IX B. S. 308: Andres bad VegorD ganga til huss pess, at finnskattr val' i, d. e. Andr'eas bad fte,qartl,quae til clel Hults, S om Finllskatten val' i; see endvidere ibid. II B. S ; III B. S, 105. Nu kllnde del vel synes, som om man ikke af den relative Brug burde slutte til relativ Oprindelse, da f. Ex. det eng. thot og det tydske das, uagtet d~ bruges som RelativeI', dog erkjendes for oprindeligen at VClll'e DemonstrativeI'; men herved maa bemrel'kes, at disse Ord dog snmtidigen vedblive at bl'uges som Demonstrativer, hvilket ikke er Tilrreldel med oldn. at, ligesaalidt som med det skotske, hvorfol' her en relativ Oprin- * Til Masculinformen jas, som forekommer paa Runestene, har vort Oldsprog sandsynligviis havt en tilsval'ende Neutl'alform jal. Denne Sandsynlighed blivcl' end stolte ved at sammenholde Demonstl'ativformen sjd Cog PJat?) i vort Olrlsprog med de tilsval'cnde Demonstl'ativer sja og tjat i Sanskrit; disse sidste anseer nemlig Bopp - v, Gr. S sammensatte af de demontr. Stammer s og t samt de relative ja og jato En!igncnde Sammensretning!mndt, man ta)lllle sig i Oldnorsk.

11 t1else ligger nrermere. H Heraf lader det sig ogsaa forldare, at det tilsvarende Pronomen io i det Freroiske bruges som Relativ og det, skjont oprindelig neut. gen. sing., i aile Genera og begge Numeri f. Ex. Hoyri tao Mylint riki, i 0 mtlar at gera illa d. e. Hih- det, du Dlyliut r(qe, so m!tat i SilUle at g.iiire ilde Oluvu Kvreoi, 59 - i Antiqvarisk Tidsskrift S hvar er Oluva drottning min io eg fekk tar at goyma? d. e. fwor er Olufa min Dronning, som jeg overgav d(q til Bevogtning? - ibid. Sir. 78. allir teir, io inni voru, bliknaou td um kinn d. e. aile de, som iude vare, blegnede da paa Ifind - ib. Str Landrus var komin firi heygin tann, i 0 hans ld mooir i dvali. d. e. L. val' kommen til den l1iii, hvor bans Dloder laae i Dvale - ih. Str enn. Den sammenlignende Conjunction enn, end, (qvam) er formeentiig en forslenet Accusalivform af det relat. Pronornen es, = ir. jari eller jam accus. af 1T: jas, Iigesorn qvam af qui. I flere beslregtede Sprog er den tilsvarende Conjunction af relativ Oprindelse. Saaledes det grreske 11, del' af Benfey - I. c. I. S af gode Grunde al1- sees for svarende til sanskr. lttrt, jajd, Instrurnentalis af proll. relat. Til det lat. qvam slutte sig de rornaniske Sprog, fransk que, italiensk ehe, spansk que. Det angeisachsiske pon og ellgelske than, oprindejig Accus. af det dernonstrat. Pron. = sanskr. cr, tan, er analogt rned den relative Brug af that.

12 12 Den sammenlignende Conjunction sees saaledes stadigen at hore til samme Pronominalclasse, som den, del' tjener til Belegnelse af det relative Forhold. Det er derfor rimeligere at ansee enn for et Derivat af Relativet er, end for en ved Apbreresis fremkommen Form af det demonstrative Pronomens Accusativ. Jeg formener saaledes at have godtgjort, at vorl oldn. pron. relat. es ell. er, som hidtil har vreret anseet for inflexibelt, dog i en forhistorisk Tid hal' vreret flecteret. - Medens der i vore reldste Skrifter ii,ke findes Spor til nogen Bevidsthed om, at de her bebandlede Conjunctioner ere Flexionsfol'mer, haves dog flere Exempler paa, at den's relative Oprindelse endnu stod klar for Bevidstheden; thi saavel at som en~} bruges ligefrem som relative Pronominer, f. Ex. ovenfqr S. 10, og Strengleikar S. 63 I. 29: En su hin rica fru systir JJfiluns, en fostralje sun peirra d. e. 0.9 den r(qe Fl"ue, JJliluns Siister, so m fostrede deres Son. Paa den anden Side bruges er i samme Betydning som at, f. Ex. En Helga Dl'OPlaugarsyni likalji illa, er fe kom firir vig Tordyfils d. e. at Betalin,q erla,qdes for Ts. Drab. utg. af K. Gislasyni - S. 11. pat val' nokkurum vetrum fyrr, er peil' nafnar f~ndust O,q H. D. synfes ikkt' om] Sagan af Helga og Grimi Droplaugarsollum, d haustpingi d. c. ljct liar no,qle f/intre {ih', at disse IVavner (d. e. Mamti af samme lye/lin) morltes p(/a Tlostthinget. - ib. S. 18. En han kvazt.. litt njota pess, er han fmddi Helga Asbjarnarsyni barn etc. d. e. Og /tan sag de, at /tan lwvde lidcn N,vttc af, a than op{ijdde Bam {or H. A. I Betydning af ef bruges er f. Ex. StrenglElikar S. 7 I. 25: Nu er per likar her lmilazt til pess er per bmtezt oc batnar, giarna skulom ver per meo goljvilia piona d. c. Nu, dersom det be/ulger rlz:cj at /tllile /tel' indtil flu hrlbl'edes 09 Miller frisk, sku lie vi giel'1le med Pelvillie. tiene dig. I samme Betydning bruges zend. jat f. Ex. j at aem joi mazdajasna... nasauin fragasarin d. e. 0 m ele, del' ere Ormu:;d- pyrket'e.... nwrme si,q en Dod. v. Gr. S Bopp Endelig bj'uges ogsaa en Betydning af ef; f. Ex. i Olafs Saga hins helga S, 83 I. 11: "en pu meyer ut komazt fja ertu holpenn" d. e. dersom cin fonu(wcr at komme lid, lia e1' tilt 'J'.iu1pen. ';:'j Kun i graphisk Henscende er en forskjellig fra enn, \igesom got. pan fra tydsi, dann.

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Forsvar for Hans Christian Hansen

Forsvar for Hans Christian Hansen Forsvar for Hans Christian Hansen Oversigtsbilleder KJØBENHAVNS POLITI Fremlagt i Commissionen den 21/4 68 Politikammeret P.L. Skau d. 24de Marts 1868 Hr Procurator Nellemann bliver herved beskikket til

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige

foranledigede i Borgersamfundet. Denne mindre gunstige Tilstand har havt Indflydelse paa den nærværende Tid, og de vundne Overskud i adskillige Stortinget 1822 Register: Aall, Jernværkseier, Repræsentant. - Vota for at optage et undelandsk Laan til Udredelse af Gjelden til Danmark I. 162 (votum) II. 230 (tale) [162] I. Hr. Præsident! Blandt de

Læs mere

en Ordbog over det norske Almuesprog Ivar Aasen

en Ordbog over det norske Almuesprog Ivar Aasen Om en Ordbog over det norske Almuesprog samt en dertil hørende Grammatik af Ivar Aasen Henta frå Det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter i det 19de Århundre. Fjerde bind. Throndhjem, 1846-1859.

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b vil have samme chance for at få eller 7 skilling i et retmæssigt spil, som det senere vil blive vist. Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som

Læs mere

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning 1408 / 1409 A VIGTIGT! 1 DA 1 2 3 A C B D DA a b c 2 3 1 4 2 3 1 4 B 1 2 2 3 1 4 2 3 1 4 a e b c a b d f e g A B C B A C i 021M1A1101(A)( ) Aug/10 SINGER

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Høiestretsadvocat Brock

Høiestretsadvocat Brock Trykt hæfte Modtaget den 2. Decbr 1868. Afsendt d 16. Decbr.? Høiestretsadvocat Brock contra 1) Arrestanten Peder Pedersen Schjødte, 2) Arrestantinden Ane Pedersen, Mads Hansens Enke og 3) Hans Christian

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges.

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges. Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds Dom 1869 Oversigtsbilleder Kjöbenhavns Politi Politikammeret d. 26de juli 1872 De övrige Dokumenter medfulgte Fangen til Horsens d 11/3 74 I Henhold til Justitsminsteriets

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903.

NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. SOPHUS BUGGE. UDGIVNE CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903. NORGtrS INDSKRIFTER MED DE,IELDRE RI]I{ER. UDGIVNE FOR 2 DET NORSKE IIISTORISKE KITDESKRIX'TT'OND VED SOPHUS BUGGE. r. CHRISTIANIA. A. W. BROGGERS BOGTRYKKERI. 1891_ 1903. Kapitel IY. I 6et folgentle skal

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Velkommen dl høring af 1 version af Den Danske Kvalitetsmodel

Velkommen dl høring af 1 version af Den Danske Kvalitetsmodel Spørgeskemaet er opbygget at en generel del og en standardspedfik del. - Akkrediteringsstandarder for speciallgepraks1s Sairoeskemaits oobvonlna: Hønngsfrlsten er mandag d. 24. Jurd 2013 ki. 12. Bemrk

Læs mere

STORTHINGSFORHANDLINGER FOR AARET 1821

STORTHINGSFORHANDLINGER FOR AARET 1821 STORTHINGSFORHANDLINGER FOR AARET 1821 Register: Votum ang. Fortolkningen af Grundlovens. 75 Litr. i... Marts 151. [151] 14) Efter at have taget den vigtige Sag, som nu er forelagt Storthinget til Afgjørelse,

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling.

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Aftrykt af Selskabets Forhandlinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1845 Det er charakteristisk for

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Livets Gaade lost. 1 Dan. Nor. Lifes Mysteries Solved to JAMES WHITE LIBRARY from Mrs. V.A. Lidner Live s Gaade lost AF C. Edwardson PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSOCIATION, Mountain View, Cal.; Omaha, Nebr.;

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, 25. marts 1791. Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden,

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE 1 REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE RENDSBORG DEN 14. SEPTEMBER 1807 Vi Christian den Syende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

De fortryllede Fingre

De fortryllede Fingre De fortryllede Fingre Et Eventyr B. S. Ingemann (1789-1862) En stille maanelys Midsommeraften sad der en lille Pige paa en Steen ved en Skovslette nær ved Ruinerne af det nedbrudte»volmerslot«og stirrede

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

IOVIATT FoR Sltr Rt( E n,

IOVIATT FoR Sltr Rt( E n, OVATT FoR Sltr Rt( E n, SEMPROFESSONEL H-F STEREO FORST/ERKER. STEREOFORSTnRKEREN opbygges efter bllled og frontplade, de to forsterkere og str0mforsyningen anbringes i bunden af kassen pa afstandsstykker.

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. I. De komplekse tals historie. Historien om 3. grads ligningerne

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. I. De komplekse tals historie. Historien om 3. grads ligningerne De komplekse tals historie side 1 Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave I. De komplekse tals historie Historien om 3. grads ligningerne x 3 + a x = b, x 3 + a x 2 = b, - Abraham bar Hiyya Ha-Nasi,

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Den grimme Ælling. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844

Den grimme Ælling. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Den grimme Ælling Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1844 Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

tu r *,; ::;:: ;: :.- ;, ;32f 'X h- :i: f*h: "4-2+^r y- r'r a'- %:i-).-fi-*2.7;- */;;-.:p f'\o!:.: '? *{ /( l! h-r 3*e. -'.a*1!

tu r *,; ::;:: ;: :.- ;, ;32f 'X h- :i: f*h: 4-2+^r y- r'r a'- %:i-).-fi-*2.7;- */;;-.:p f'\o!:.: '? *{ /( l! h-r 3*e. -'.a*1! 4"q r'* 3l( /,2.'/ttb. 4i.rrs f)*,.' *q, l: ;,:/fr{: at :.,:' :/"aw "f*u2v toz! 7*e...zee /h,..zt V*-V, f/ a'^7..u -.- 14? *4 n---4) A-/, ^.-t a-te Z;- lr-l A 4r?l "'{.*"1 4e -a'x,ax) * AZ, y's. J>y'--^)?

Læs mere

i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn I miss. as- as s e ti g t a j ima- pi- pit- I I as s a I I! I

i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn I miss. as- as s e ti g t a j ima- pi- pit- I I as s a I I! I SANAA V side i A B C E E i s s a a s pis ti t q ti s i Nu s a- m i k i sa- t as f at is inn miss. as- as s e ti g t a j ima- m s pi- s as s a pit-! Grønlands Hjemmestyres udlejningsboliger behovsanalyse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere