Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13"

Transkript

1 Beretning nr. 7 Folketinget Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3. Konkrete sager 4. Spørgsmål til ministre 4.1 Regler vedrørende medicinering af anbragte børn 4.2 Vejledning til kommunerne om politiets bistand 4.3 Erstatning ved domstolene 4.4 Evaluering af oppegående fiksering 4.5 Tvang i forbindelse med personlig hygiejne over for demente 5. Besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 5.1 Psykiatrisk Center København 5.2 Psykiatrihospitalet Nykøbing Sjælland, Sikringen 5.3 Haderslev, Gerontopsykiatrisk afsnit 5.4 Vordingborg, Ældrepsykiatrisk afsnit 5.5 Brønderslev, Gerontopsykiatrisk afsnit 5.6 Retspsykiatrisk og Gerontopsykiatrisk Afsnit, Risskov 5.7 Psykiatrisk Center København, Bispebjerg, afd. A 6. Opfølgning på tidligere besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 6.1 Psykiatrisk Center Amager 6.2 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov 7. Opfølgning på årsberetninger fra de lokale psykiatriske patientklagenævn 7.1 Opfølgning på årsberetninger for Møder 8.1 Folketingets Ombudsmand 8.2 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark 9. Rejser og andre arrangementer 9.1 Studierejse til Trieste 9.2 Høring om tvang i psykiatrien 10. Information om tilsynets arbejde tilsynets virksomhed Det retlige grundlag 71-tilsynet er udtrykkeligt nævnt i grundloven. Grundlovens 71, stk. 6 og 7, har følgende ordlyd:»stk. 6. Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fastsættes ved lov. Stk. 7. Behandlingen af de i stk. 6 nævnte personer undergives et af Folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have adgang til at rette henvendelse.«bestemmelserne er baggrunden for, at man taler om Tilsynet i henhold til grundlovens 71 eller i daglig tale 71-tilsynet. 71-tilsynet består af 9 medlemmer. Opgaver Med hensyn til sine opgaver adskiller 71-tilsynet sig fra Folketingets øvrige udvalg. På sine møder behandler tilsynet en række generelle og konkrete sager. Derimod bliver lovog beslutningsforslag ikke henvist til behandling i tilsynet. Tilsynet modtager henvendelser fra og om enkeltpersoner, som administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrører spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen. Andre sager finder tilsynet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klage- eller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager vedrørende selve behandlingen under frihedsberøvelsen. Tilsynet behandler disse sager, som bl.a. giver anledning til besøg på psykiatriske afdelinger. 71-tilsynet besøger som nævnt bl.a. psykiatriske afdelinger. Besøgene, der kan være enten anmeldte eller uanmeldte, er et meget væsentligt element i tilsynsvirksomheden. Som led i de almindelige bestræbelser på at følge med i, AX015310

2 2 hvad der sker i regioner og kommuner på tilsynets områder, kan tilsynet også besøge væresteder, skoler m.v. Ud over sine ordinære møder holder 71-tilsynet også møder med Ombudsmanden, foreninger m.v., som bl.a. kan være med til at belyse, hvad der set fra henholdsvis patienternes, de ældres, de pårørendes og personalets synsvinkel giver anledning til problemer på tilsynets områder. 71-tilsynet deltager desuden i konferencer m.v., som angår emner inden for tilsynets sagsområder. De generelle og konkrete sager giver sammen med besøgene, møderne og konferencerne bl.a. anledning til, at tilsynet retter henvendelse til og stiller spørgsmål til ministre, regioner og andre. Udtalelser 71-tilsynet kommer med sin vurdering af forhold, der vedrører behandlingen af administrativt frihedsberøvede. F.eks. kan tilsynet udtale kritik og komme med anbefalinger og henstillinger. Typisk sker det enten i forbindelse med behandlingen af en konkret sag eller på baggrund af et tilsynsbesøg på en institution, hvor der er administrativt frihedsberøvede personer. 71-tilsynet kan derimod ikke træffe afgørelser i konkrete sager, behandle en klage eller tage stilling til, om en beslutning om administrativ frihedsberøvelse er rigtig eller forkert. Sammenfatning 71-tilsynet er nedsat i henhold til grundloven for at føre tilsyn med behandlingen af de personer, som administrativt er berøvet deres frihed. 71-tilsynet bestræber sig i hele sin virksomhed på at føre dette tilsyn på en sådan måde, at behandlingen i vid forstand af de administrativt frihedsberøvede personer til stadighed forbedres på såvel det konkrete som det generelle plan. 2. Indledning 71-tilsynet har i løbet af folketingsåret holdt 9 møder. Tilsynet har endvidere været på tilsynsbesøg på 4 psykiatriske afdelinger med fokus på bl.a. gerontopsykiatri og derudover været på besøg på Skovhus Privathospital og botilbuddet Slotsvænget i Lyngby. Tilsynet har i indeværende samling haft drøftelser bl.a. om medicindoser ud over det anbefalede, tvang i psykiatrien generelt, herunder erfaringer fra andre lande, politiets medvirken/påklædning ved tvangsfjernelse eller tvangsindlæggelse, tvang i forbindelse med personlig pleje af demente m.v. De generelle og konkrete sager, der løbende har været i tilsynet, har sammen med tilsynsbesøgene og møderne givet anledning til, at tilsynet har rettet henvendelse og stillet spørgsmål til flere ministre samt regioner og kommuner om forskellige problemstillinger, som der kan læses om i det følgende. 3. Konkrete sager Tilsynet har i løbet af folketingsåret modtaget henvendelser fra og om enkeltpersoner, der administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrørte spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen eller tvangsforanstaltningen. Andre sager har tilsynet fundet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klage- eller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager, der vedrører forholdene under frihedsberøvelsen. Tilsynet har behandlet disse sager fortroligt. 4. Spørgsmål til ministre 4.1 Regler vedrørene medicinering af anbragte børn 71-tilsynet har bedt social- og integrationsministeren om at oplyse, hvordan medicinering af anbragte børn og unge efter servicelovens regler registreres og omfanget heraf, herunder om der gives tvangsmedicinering. Efterfølgende har tilsynet spurgt, om ministeren har kendskab til, hvordan kommunerne konkret håndterer medicingivning, og om ministeren kender til tilfælde, hvor tvangsmedicinering er sket i modstrid med reglerne. Social- og integrationsministeren svarede bl.a.:» En læge kan delegere medicingivning til en medhjælp. Lægen kan som medhjælp benytte såvel autoriserede sundhedspersoner som andre uanset uddannelse og baggrund. Det vil fortsat være lægen, der har behandlingsansvaret for patienten. Ordination af lægemidler er lægeforbeholdt virksomhed og kan ikke delegeres. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at der på kommunens institutioner er en ledelse, der kan sikre en arbejdstilrettelæggelse, der tilgodeser patientsikkerheden. Såfremt der ikke i ledelsen er ansat sundhedsfagligt uddannet personale, er det kommunens ansvar at sørge for bistand fra relevant sundhedsfagligt personale til f.eks. udfærdigelse af instrukser om medicinhåndtering, således at personalet kan udføre de delegerede opgaver. Det samme gælder, hvis kommunen har udliciteret opgaven til en privat leverandør. De nærmere regler for delegering af opgaver fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), vejledning nr. 115 af 11/12/2009. Der findes ikke særskilte regler for børn og unge. En person, der fungerer som lægens medhjælp og har fået delegeret medicingivningen, skal føre ordnede optegnelser, som det fremgår af punkt 3.3 i vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), vejledning nr. 115 af 11/12/2009. Det vil blandt andet sige, at skrive ned hvilken medicin, der er givet hvornår og eventuelle virkninger/bivirkninger heraf m.v.«

3 3» Spørgsmålet om tvangsmedicinering er reguleret i psykiatriloven, som alene finder anvendelse for patienter, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling, og for patienter, der skal tvangsindlægges eller er undergivet tvungen opfølgning efter udskrivning. Psykiatriloven giver således ikke hjemmel til tvangsmedicinering eller anvendelse af anden form for tvang på sociale opholdssteder. Tvangsmedicinering kan alene anvendes i de tilfælde, hvor psykiatrilovens betingelser herfor er opfyldt. Det er en lægefaglig vurdering, om en person skal undergives tvang efter psykiatriloven.social- og Integrationsministeriet er ikke i besiddelse af oplysninger om, hvordan kommunerne konkret håndterer medicineringen på anbringelsesstederne.denne type sager er samtidig med til at understrege behovet for at få løftet tilsynet med anbringelsesstederne. Som et led i aftalen om en tilsynsreform, som alle Folketingets partier blev enige om i efteråret 2012, pågår der i øjeblikket et arbejde med at udvikle regningslinjer for det nye socialtilsyn, som forventes at træde i kraft 1. januar Jeg kan oplyse, at socialtilsynet bl.a. vil have fokus på tilbuddenes håndtering af magtanvendelse.«se 71-tilsynet svar på spm. 1, 4 og Vejledning til kommunerne om politiets bistand 71-tilsynet har bedt social- og integrationsministeren redegøre for, hvilke vejledninger der findes til kommunerne i de tilfælde, hvor kommunen beder om politiets bistand i forbindelse med en anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, herunder dialog om, hvorvidt politiet skal bære uniform eller civil beklædning. Ministeren for sundhed og forebyggelse har bl.a. svaret:»politiet kan med hjemmel i serviceloven 64, stk. 4, yde bistand til kommunerne i forbindelse med fuldbyrdelse af blandt andet anbringelser uden for hjemmet uden samtykke. Vejledning til kommunerne vedrørende servicelovens 64 findes i punkt 394 i vejledning nr. 11 af 15. februar 2011 (Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier). Det er som nævnt væsentligt i alle tilfælde, hvor der er truffet afgørelse om at gennemføre en foranstaltning tvangsmæssigt, at den trufne afgørelse gennemføres på en måde, der belaster barnet eller den unge mindst muligt. Heri ligger, at der skal udvises så meget hensynsfuldhed og skånsomhed som muligt i det enkelte tilfælde. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der skønnes at være behov for at bede om politiets bistand.«se 71-tilsynet svar på spm Erstatning ved domstolene 71-tilsynet har bedt justitsministeren om at oplyse, hvor mange sager der har været ved domstolene om erstatning i forbindelse med uretmæssig tvangstilbageholdelse/-indlæggelse i de sidste 5 år. Efterfølgende har tilsynet spurgt ministeren, om han har kendskab til konkrete sager om administrativt frihedsberøvede, som har fået erstatning for uberettiget frihedsberøvelse. Justitsministeren har bl.a. svaret:»domstolsstyrelsen har oplyst, at sager om erstatningsansvar, der udspringer af, at en patient har fået medhold ved det psykiatriske patientklagenævn i en klage over f. eks tvangsindlæggelse eller lignende, ved domstolene vil blive behandlet som en civil sag mellem patienten og den myndighed, der har truffet beslutning om f. eks tvangsindlæggelse. Domstolsstyrelsen har endvidere oplyst, at domstolene ikke registrerer sådanne oplysninger om de enkelte civile sager, at det er muligt at opgøre antallet af civile sager ved domstolene de seneste 5 år om de i spørgsmålet nævnte erstatningskrav. Oplysningerne er derfor ikke umiddelbart statistisk tilgængelige.«se 71-tilsynet svar på spm. 3 og Evaluering af oppegående fiksering 71-tilsynet har spurgt forebyggelses- og sundhedsministeren om, hvornår reglerne for oppegående fiksering skal evalueres. Ministeren har bl.a. svaret:»i henhold til loven om tvang i psykiatrien skal Sundhedsstyrelsen efter perioden udarbejder en redegørelse om oppegående tvangsfiksering. Erfaringerne med ordningen skal ligge til grund for en eventuel revision af 18 c i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien i folketingsåret Sundhedsstyrelsen forventer at færdiggøre evalueringen ultimo 2013 og at kunne sende evalueringen til Folketingets 71-tilsyn og Sundhedsudvalget i januar 2014.«Se 71-tilsynet svar på spm Tvang i forbindelse med personlig hygiejne over for demente 71-tilsynet har spurgt forebyggelses- og sundhedsministeren om, hvad begrundelse er for, at tvang i forbindelse med personlig hygiejne over for demente ikke skal registreres i tvangsprotokollen. Ministeren har bl.a. svaret:»det fremgår af psykiatrilovens 18 g, at»overlægen kan beslutte, at en patient, der på grund af sin sindslidelse ikke selv er i stand til at varetage nødvendig personlig hygiejne, skal have foretaget personlig hygiejne under anvendelse af tvang, hvis dette er nødvendigt af hensyn til patienten selv eller af hensyn til medpatienter eller personale.«det fremgår imidlertid af bemærkningerne, at baggrunden for at indføre bestemmelsen var, at der hidtil havde været tvivl om hjemmelgrundlaget til at foretage nødvendig personlig hygiejne under anvendelse af tvang.«se 71-tilsynet svar på spm Besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 71-tilsynet tager i løbet af et folketingsår på både uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på forskellige psykiatriske

4 4 afdelinger. Efterfølgende skriver tilsynet en faktuel rapport og stiller en række opfølgende spørgsmål til den pågældende region. Når disse er besvaret, skriver 71-tilsynet en endelig rapport, hvor tilsynet giver deres vurdering af konkrete forhold på afdelingen. De endelige tilsynsrapporter er offentligt tilgængelige. 5.1 Psykiatrisk Center København Den 29. maj 2012 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, afsnit 6402 for spiseforstyrrelser. Tilsynsbesøget foregik i forrige folketingsår, men den endelige rapport nåede ikke at blive omtalt i årsberetningen for I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det kritisabelt, at der er to patienter på afsnittet, som har ventet flere år på et passende kommunalt tilbud i forbindelse med udskrivelse. Tilsynet finder det positivt, at der etableres i alt 13 nye sengepladser i regionen, sådan at der bliver øget mulighed for en højt specialiseret behandling for patienter med spiseforstyrrelser. Tilsynet finder det uheldigt, at de fysiske forhold på afsnittet er relativt trange herunder forholdsvis små patientstuer.« Psykiatrihospitalet Nykøbing Sjælland, Sikringen Den 24. august 2012 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på Psykiatrihospitalet Nykøbing, Sikringen. Tilsynsbesøget foregik i forrige folketingsår, men den endelige rapport nåede ikke at blive omtalt i årsberetningen for I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det positivt, at antallet af liggende bæltefikseringer er faldet fra markant fra 2009 til 2012 som følge af indførelsen af oppegående fiksering. Tilsynet har noteret sig regionens redegørelse for overskridelser af de anbefalede medicindoser og sender den videre til Sundhedsstyrelsen for en kommentar. Tilsynet har noteret sig regionens redegørelser vedr. restriktioner i patienternes indkøb af fødevarer fra den lokale købmand og sender den videre til Ombudsmanden for en kommentar. Tilsynet finder uheldigt, at der er forholdsvis lang gennemsnitlig ventetid for enkelte patienter for at komme på Sikringen. Tilsynet finder det positivt, at de gennemførte efteruddannelsesaktiviteter i sikkerhed har bragt antallet af arbejdsskader ned siden 2007.« tilsynet skrev desuden til Sundhedsstyrelsen efterfølgende vedrørende medicinering ud over de anbefalede medicindoser og til Ombudsmanden vedrørende begrænsning af patienters indkøb. Se brevet til Sundhedsstyrelsen og svar herpå på 71-tilsynet alm. del bilag 48 og 59. Se brevet til Ombudsmanden og svar herpå på 71-tilsynet alm. del bilag 47 og 51. Se Regions efterfølgende svar vedrørende opfølgning på patienterne bilag Haderslev, Gerontopsykiatrisk Afsnit Den 14. september 2012 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Gerontopsykiatrisk Afsnit i Haderslev. Tilsynsbesøget foregik i forrige folketingsår, men den endelige rapport nåede ikke at blive omtalt i årsberetningen for I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det positivt, at tvangsforanstaltningerne har vist en faldende tendens siden Tilsynet finder det positivt, at der ikke forekommer overbelægning på afdelingen. Tilsynet finder det beklageligt, at afdelingen ikke giver patienten indflydelse på valg af patientrådgiver, når bekendtgørelsen slår fast, at patienten forinden beskikkelsen skal have lejlighed til at udtale sig. Tilsynet finder det beklageligt, at der er endnu ikke en konkret samarbejdsaftale på plads med det somatiske sygehus i forhold til genoptræning af patienterne. Tilsynet finder det beklageligt, at der pga. manglende personaleressourcer ikke er mulighed for mere strukturerede aktivitetstilbud, men tilsynet har noteret sig, at der dog gøres en indsats for at gennemføre aktiviteter i dagligdagen.« Vordingborg, Ældrepsykiatrisk Afsnit Den 1. oktober 2012 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Ældrepsykiatrisk Afsnit i Vordingborg. Tilsynsbesøget foregik i forrige folketingsår, men den endelige rapport nåede ikke at blive omtalt i årsberetningen for I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det positivt, at de fysiske rammer på de besøgte afsnit var gode. Tilsynet finder det beklageligt, at der, jf. det af regionen oplyste, forekommer øget brug af bæltefiksering i weekender og helligdage, som kan hænge sammen med personaleressourcerne og et mindre aktivitetsniveau. Tilsynet finder det positivt, at afsnittene har fokus på at reducere antallet af præparater og dosering for patienterne, og at der er et godt samarbejde med sygehusapotekets Medicinservice. Tilsynet finder det beklageligt, at patienten ikke har indflydelse på valg af patientrådgiver, når bekendtgørelsen slår

5 5 fast, at patienten forinden beskikkelsen skal have lejlighed til at udtale sig. Tilsynet finder det positivt, at der er fokus på aktiviteter herunder dagligdagsaktiviteter i patienternes aktivitetsplaner, og at der holdes morgenmøde hver dag med patienterne, hvor dagens aktiviteter m.v. gennemgås.« Brønderslev, Gerontopsykiatrisk Afsnit Den 25. februar 2013 aflagde 71-tilsynet et anmeldt tilsyn på Gerontopsykiatrisk Afsnit G20 i Brønderslev. I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det positivt, at der i indretningen af de nye fysiske rammer på afsnittet er taget højde for design, som kan medvirke til at begrænse angst og uro hos patienterne, og at afsnittet har fået mere plads samlet set. Tilsynet finder det positivt, at der ikke forekommer overbelægning på afsnittet, fordi det er besluttet af hensyn til patientmålgruppen, at gerontopsykiatrisk afsnit ikke må have overbelægning. Tilsynet finder det uheldigt, at der er en tendens til et stigende antal genindlæggelser i de seneste 3 år, men har noteret sig, at afdelingen vil have fokus på dette fremadrettet.« Retspsykiatrisk og Gerontopsykiatrisk Afsnit, Risskov Den 18. marts 2013 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt tilsyn på Retspsykiatrisk Afsnit og et anmeldt tilsyn på Gerontopsykiatrisk Afsnit i Risskov. I den endelige rapport vedrørende Retspsykiatrisk Afsnit udtalte tilsynet:»tilsynet finder det uheldigt, at der er dårligt indeklima på afsnittet, og at det ikke er muligt at få udluftning. Tilsynet finder det positivt, at patienterne har medindflydelse på bestilling af mad fra centralkøkkenet. Tilsynet finder det positivt, at der sjældent er tale om overbelægning på afsnittet. Tilsynet har noteret sig, at afsnittet fremadrettet også vil informere om patientrettighederne ved systematisk at udlevere relevante pjecer om dette. Tilsynet finder det positivt, at aktivitetstilbud meget sjældent nedprioriteres. Tilsynet har noteret sig, at afdelingen og regionen har taget forskellige initiativer for at begrænse voldsepisoderne i afdelingen og det stigende antal interne registreringer om vold/trusler mod personalet.«118. I den endelige rapport vedrørende Gerontopsykiatrisk Afsnit udtalte tilsynet:»tilsynet finder det positivt, at der kun i mindre omfang anvendes tvang ved personlig pleje af demente patienter, og at afdelingen om muligt samarbejder med de pårørende om at tilpasse plejen til den enkelte patient. Tilsynet finder det positivt, at der tilbydes målrettede aktivitetstilbud til patienter med misbrugsproblematik, og at afdelingen har en speciallæge med særlige kompetencer inden for rusmiddelpsykiatri. Tilsynet finder det særdeles positivt, at aktiviteterne har høj prioritet på begge afsnit, og at man så vidt mulig ikke aflyser de ugentlige fysiske holdaktiviteter.« Psykiatrisk Center København, Bispebjerg, Afdeling A Den 22. april 2013 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Psykiatrisk Center København, afdeling A. På tidspunktet for beretningens afgivelse var rapporten ikke færdiggjort. Rapporten vil blive omtalt i næste årsberetning. 6. Opfølgning på tidligere besøg på psykiatriske afdelinger m.v. Det er tilsynets praksis, at der cirka et års tid efter et tilsynsbesøg som udgangspunkt følges op på den rapport, som besøget mundede ud i, over for den ansvarlige region. 71-tilsynet har i indeværende samling spurgt til en opfølgende status på de kritikpunkter, som fremgik af den endelige rapport for følgende afdelinger: 6.1 Psykiatrisk Center Amager Den 8. juni 2011 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt tilsyn på Psykiatrisk Center Amager. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget har tilsynet skrevet et opfølgende brev til region Hovedstaden for at spørge til status på forskellige områder. Af Region Hovedstadens svar fremgår det bl.a.: Overbelægning»Tabellen neden for viser, at belægningsprocenten i perioden maj august 2012 gennemsnitlig lå på omkring 100 %. Ved tilsynsbesøget i juni 2011 fik 71-tilsynet oplyst, at den ideelle belægning ville være 10 patienter i de 14 senge. Virkeligheden er dog, at de 14 senge så godt som altid er belagt. Der er stadig i perioder overbelægning på de lukkede afsnit. Endvidere kan det være svært at skaffe en ledig plads ved dagvagtens afslutning, til modtagelse af nye patienter i det følgende døgn. Baggrunden herfor er bl.a., at mange af patienterne på de lukkede afsnit har en retslig foranstaltning -flere med anbringelsesdomme. I overbelægningsperioder er der mere travlt på afsnittene, og dermed mindre tid til den enkelte patient. Der kan også

6 6 være øget uro på afsnittene, hvilket kan virke stressende for både patienter og personale.«planlagte aktiviteter»psykiatrisk Center Amager er i gang med en omstrukturering, i forbindelse med projektet»sammenhængende Patientforløb«, som betyder, at patienterne vil opnå større sammenhæng i deres samlede behandlingsforløb, også når det gælder aktiviteter udført af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det betyder, at en ny struktur er ved at blive implementeret og forudsætningen derfor er en anden end ved 71-tilsynets besøg.«tvangsbehandling Se bilag 1. Rengøring»Der arbejdes til stadighed med patientrengøring på sengeafsnittene, specielt med fokus på de to lukkede afsnit PB1 og PB2. Der er siden tilsynets besøg sat fokus på overholdelse af kvaliteten i patientrengøringen, hvilket konkret har medført: ISS har en ekstra tilsynsførende på PCAmager i en periode. Kontrollerer at lokalerne på afsnit PB1 og PB2 efter rengøring opfylder den angivne profil. Sikrer at fællesarealer bliver rengjort i et stræk. Opskuring af gulve på fællesarealer. Ligeledes har hospitalets rengøringscontroller fokus på den daglige rengøring på patientafsnittene og træningskøkkener, og har iværksat specielle overvågninger på en række givne dage for at følge op på, at rengøringsleverandøren til stadighed forbedrer kvaliteten.«6.2 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov 71-tilsynet aflagde den 26. marts 2012 et anmeldt tilsyn på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget har tilsynet skrevet et opfølgende brev til Region Midtjylland for at spørge til status på forskellige områder. Af Region Midtjyllands svar fremgår det bl.a.: Udviklingen i anvendelsen af tvang»svar afsnit G, CfS: Dørlåsning: Siden tilsynsbesøget i marts 2012 er der ikke sket ændringer i niveauet for anvendelse af dørlåsning. Niveauet er det samme som i Fastholdelse: Der er sket en stigning i anvendelse af fastholdelse i 2012 og 1. kvartal Stigningen kan henføres til 3 konkrete svært syge anoreksipatienter, hvor fastholdelse har været nødvendig for at sikre tilstrækkelig ernæring og undgå selvskade. I løbet af 2. kvartal 2013 ses dog et markant fald i fastholdelse og denne nedgang er fortsat til i dag. Antallet af tvangsforanstaltninger i form af beroligende medicin, bælte og remme kan ligeledes henføres til de tre svært syge anoreksipatienter nævnt ovenfor. Svar afsnit C: Dørlåsning: Der har ikke været dørlåsning siden tilsynet. Fastholdelse: Fra marts 2011 til marts 2012 modtog i alt 12 børn psykiatrisk behandling med samtykke fra forældrene, hvor barnet modsatte sig behandlingen (imod 8 børn pr. år i de to forudgående år). I 1. og 2. kvartal 2013 har i alt 3 børn modtaget behandling med samtykke fra forældrene, hvor barnet modsatte sig behandlingen. Dette vurderes at være et mindre fald/uændret. Antallet af fastholdelser er svingende (6, 17 og 8 hhv. i 4. kvartal 2012 samt 1. og 2. kvartal 2013). Dette skyldes enkeltpatienter, hvor gentagne fastholdelser har været nødvendige trods fokus på pædagogiske og terapeutiske tiltag, der kan mindske brugen af fastholdelse. Der har på afsnit C været stort fokus på indberetning af tvangsforanstaltninger og formalia omkring dette. Der er desuden løbende fokus på, hvordan omfanget af fastholdelser kan nedbringes både i afsnittet generelt og for den enkelte patient i tilfælde, hvor gentagne fastholdelser er påkrævede.«belægningsprocenten»tabel 1: Belægningsprocenter i afsnit G, CfS i kvartal kvartal Belægningsprocent ,7 97,3 Kilde: InfoRM. Tabel 2: Belægningsprocenter i afsnit C i kvartal kvartal Belægningsprocent ,8 97,0 Kilde: InfoRM. Svar afsnit G, CfS: Forskellen mellem belægningsprocenten i 2011 og 2012 i forhold til første kvartal 2013 skyldes bl.a. at der har været lukket sengepladser i CfS som følge af ombygning. Der har i 2013 været et stigende pres på behovet for indlæggelse, hvilket også fremgår af belægningsprocenten for 1. kvartal Svar afsnit C: Afsnit C kører i flere uger af sommerferierne med et mindre antal patienter idet nogle af dem kommer hjem på ferie. Belægningsprocenten, der udregnes på baggrund af normerede senge, bliver derfor relativt lavere i 2011 og 2012 sammenlignet med første kvartal Der var i efteråret 2012 flere tilfælde hvor forældrene på indlæggelsestidspunktet valgte at takke nej til indlæggelse mod givet råd. Dette medførte vakante sengepladser. Da indlæggelser af skolebørn oftest foregår elektivt og med omhyggelig forberedelse af såvel barn som forældre og netværk, kan sene afbud til indlæggelser betyde, at der i 1-2 uger er ledig sengekapacitet.

7 7 Der er et konkret mål for en belægningsprocent på 90 over et kalenderår.«genindlæggelser»tabel 3: Genindlæggelser* i afsnit G, CfS, i 2012 og første kvartal Genindlæggelser 1 0 Tabel 4: Genindlæggelser* i afsnit C i 2012 og første kvartal Genindlæggelser 1 0 *En genindlæggelse er i denne sammenhæng defineret som en akut indlæggelse af en patient på samme afsnit, som vedkommende er udskrevet fra, hvis indlæggelsen sker i tidsrummet 8 timer til 30 dage efter udskrivning. Svar afsnit G, CfS: Ingen kommentarer. Svar afsnit C: Der er kun få genindlæggelser på skolebørnsområdet.«tilgang af patienter»svar afsnit G, CfS: Vi henviser til vores svar på spørgsmål 2. Svar afsnit C: Der er et uændret antal sengepladser i skolebørnsområdet. Tilgangen af patienter til indlæggelse vurderes uændret. Der er fortsat i perioder en vis ventetid på indlæggelse. Der er et løbende samarbejde imellem sengeafsnittet i Risskov og sengeafsnittet i Viborg med henblik på at udnytte kapaciteten bedst muligt og sikre så kort ventetid som muligt på indlæggelse. Der er en øget tilgang af patienter til ambulant undersøgelse, grundet politisk vedtaget ønske om at alle henviste patienter skal vurderes. Det er aktuelt uvist, hvilken betydning den øgede ambulante aktivitet vil få for tilgangen af patienter til indlæggelse.«se hele svaret på 71-tilsynet alm. del bilag Det lokale psykiatriske patientklagenævns årsberetninger Det følger af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 39, stk. 1, at de lokale psykiatriske patientklagenævn hvert år skal offentliggøre en beretning om deres virksomhed. Det følger samtidig af forarbejderne til loven, at det forudsættes, at bl.a. 71-tilsynet bliver gjort bekendt med årsberetningerne. 7.1 Opfølgning på årsberetninger tilsynet har drøftet årsrapporterne 2012 og efterfølgende skrevet til statsforvaltningerne med bemærkninger om følgende emner: stigning i antallet af afgørelser stigning/fald i omgørelsesprocenten deltagelsesprocent ifm. møder. Se brevene på 71-tilsynet alm. del bilag Møder 8.1 Folketingets Ombudsmand Tilsynet har holdt møde med Folketingets Ombudsmand den 14. november 2012 ved direktør Jens Møller, kontorchef Morten Engberg og konsulent Lennart Frandsen. På mødet blev der bl.a. orienteret om ny struktur hos Ombudsmanden og årets inspektioner på det psykiatriske område. Desuden blev der på mødet drøftet rygelov, utilsigtede dødsfald i psykiatrien, husordner, oppegående fiksering, tvungen opfølgning og problemstilling vedrørende forskellige behov for regler om visitering af henholdsvis retspsykiatriske og almenpsykiatriske patienter. 8.2 Landsforeningen af Bistandsværger og Patientrådgivere i Danmark Tilsynet har holdt møde med Landsforeningen af Bistandsværger og Patientrådgivere i Danmark (LPD) den 14. november På mødet blev drøftet forskellige konkrete sager og nogle mere generelle problemstillinger bl.a. pårørende, bistandsværger/patientrådgivere, adgang til patienterne og obligatoriske kurser for nye patientrådgivere. 9. Rejser og andre arrangementer 9.1 Studierejse til Trieste 71-tilsynet og Socialudvalget var på udenlandsk studietur i Trieste den november Formålet med besøget var at høre om erfaringer fra Trieste i Italien, hvor man siden 1971 har arbejdet målrettet med at etablere en lokalt baseret og let tilgængelig tværfaglig psykiatri bl.a. med oprettelse af lokale Community Mental Health Centers med døgnåbent, som i høj grad har afløst det tidligere psykiatriske hospital. Transformationen i psykiatrien i Trieste går tilbage til 1971, hvor Franco Basaglia blev direktør for the Provincial Psychiatric Hospital of Trieste. Tanken var at bevæge sig væk fra institutionaliseringen af patienterne og erstatte det med et netværk af distriktsbaserede services med flere funktioner så som omsorg, bolig, arbejde og anden assistance. Fokus skulle flyttes fra de psykiatriske hospitaler ud i lokalsamfundet. Ideen var at minimere varigheden af indlæggelse og i stedet fastholde patienterne i deres eget miljø, sådan at det gav en bedre baggrund for helbredelse frem for institutionalisering. Tankegangen er baseret på tre kerneaktiviteter: forebyggelse, akut behandling og rehabilitering. Udgangspunktet i krisehåndteringen er: forhandling, fastholdelse af det sociale netværk og mobilisering af menneskelige og institutionelle ressourcer. I 1978 blev en lov vedtaget i Italien (Lov 180), som havde til formål at nedlægge de psykiatriske hospitaler for at er-

8 8 statte det med community services. Denne lov blev sidenhen inkluderet i en anden lov (Lov 833), som gav individet ret til sundhed og omsorg og gik bort fra farlighedskriteriet. I Triesteregionen betød det en nedlæggelse af det psykiatriske hospital og opbygning af en helt ny struktur med Mental Health Departement som den øverste administrative ledelse. Herunder findes fire Mental Health Centres, som er placeret i hvert sit distrikt i Trieste og har åbent 24 timer i døgnet. Disse centre råder hver over 6-8 sengepladser. Derudover findes der en mindre enhed på hospitalet (Psychiatric Unit Diagnosi e Cura), der har 6 akutsenge. Endvidere findes der en rehabiliteringsenhed (Service for Rehabilitation and Residential Support) bestående af 12 bofællesskaber med i alt 59 senge, med tværfagligt personale og et dagcenter, hvor der er forskellige træningsprogrammer og værksteder. Derudover samarbejder man med et antal sociale kooperativer, som kan tilbyde beskæftigelse til de psykisk syge. Tilgangen til behandlingen af psykisk syge tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets rettigheder. Der tages afsæt i den samlede livssituation ikke kun den psykiske sygdom. Behandlingen foregår som udgangspunkt frivilligt og uden brug af tvang og ved involvering af familie, venner og lokalsamfundet og hvis muligt i patientens eget hjem. Arbejdet i de fire distriktscentre er organiseret i teams med flerfaglige kompetencer. Disse teams arbejder primært som udgående. Se rejserapporten på 71-tilsynet alm. del bilag Høring om tvang i psykiatrien Som opfølgning på studierejsen afholdt 71-tilsynet blandt andet en høring med overskriften: Kan tvang forebygges og nedbringes? Formålet med høringen var at debattere, om man kan forebygge og nedbringe tvang i psykiatrien i Danmark. På høringen var der inviteret en række oplægsholdere til at fortælle om deres erfaringer med og syn på, hvordan man kan arbejde for denne målsætning. Desuden var der et par oplæg om erfaringer fra Italien, Trieste og Lapland. Programmet for høringen kan findes på 71-tilsynet alm. del bilag 75. Tv-optagelsen fra høringen kan findes på følgende link: Information om tilsynets arbejde Der findes en folder, som orienterer om tilsynets kompetence og arbejde. Målet er, at folderen skal medvirke til en positiv udvikling, således at administrativt frihedsberøvede personer, hvor de end befinder sig, bliver tilbudt nogle forhold, som samfundet kan være bekendt. Folderen blev oprindelig udsendt til ca. 300 forskellige myndigheder, organisationer, foreninger m.v. Efterfølgende er folderen udsendt enten efter anmodning eller i forbindelse med besvarelse af henvendelser. Den særlige pjece om tilsynet, der nærmere beskriver tilsynets opgaver efter grundloven, udsendes enten efter anmodning fra f.eks. psykiatriske afdelinger eller uddannelsessteder eller i forbindelse med besvarelse af henvendelser. Orientering om tilsynets arbejde herunder de offentlige dokumenter kan endvidere findes på Folketingets hjemmeside: aspx Karen J. Klint (S) nfmd. Orla Hav (S) Zenia Stampe (RV) Özlem Sara Cekic (SF) Stine Brix (EL) Jane Heitmann (V) Karen Jespersen (V) Liselott Blixt (DF) fmd. Thyra Frank (LA)

9 9 Anvendelsen af tvangsforanstaltninger på Psykiatrisk Center Amager Bilag 1 Nedenfor er angivet en række tabeller, som viser udviklingen i anvendelsen af tvangsforanstaltninger på Psykiatrisk Center Amager.

10 10

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 2012/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 Beretning nr. 5 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3.

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling Beretning nr. 4 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling 2007/2 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10 Beretning nr. 3 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 10. september 2010 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10 1. 71-tilsynets virksomhed

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret , Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2005-06 Beretning af almen art: Beretning 8, 71 alm. del Bilag 223 Offentligt Beretning nr. 8 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013/1 BR 5 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 2010/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 Beretning nr. 7 Folketinget 2010-11 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014/2 BR 1 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2015/1 BR 11 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 13. september 2016. Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2011/1 BR 9 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2012 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning.

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning. 2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag.

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K sbpe@sum.dk Cc: Danske Handicaporganisationer 3. januar 2010 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets 71-tilsyn

Læs mere

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem.

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Vejgaardhallen Aalborg 3. Juni 2015

Vejgaardhallen Aalborg 3. Juni 2015 Vejgaardhallen Aalborg 3. Juni 2015 Aftenens emner Social- og sundhedshjælpernes fremtid Magtanvendelse Delegation Medicinhåndtering Social- og sundhedshjælpernes fremtid Rehabilitering Tidlig opsporing

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, B104

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere