Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne

2 AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension og AP Pension. Stk. 2. Tab af erhvervsevne består af forsikringsdækning oprettet som skadeforsikring i: AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (Selskabet) CVR-nr Østbanegade København Ø Stk. 3. Forsikringen i AP Pension er formidlet af: nærpension A/S (nærpension) CVR-nr Østbanegade København Ø via et pengeinstitut, der er tilsluttet nærpension. Stk. 4. Selskabet er underlagt offentligt tilsyn. Stk. 5. Dansk ret, herunder forsikringsaftaleloven, gælder for aftalen. 2. AFTALEGRUNDLAGET Stk. 1. Betingelserne træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Selskabet kan ændre betingelserne, hvis: ændringen aftales med nærpension, det er nødvendigt, for at selskabet kan overholde lovgivning og tilhørende praksis. Stk. 3. Forsikringstager oplyses om skærpende ændringer af betingelserne og forsikringsdækninger med 3 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Såfremt forsikringstager ikke kan acceptere ændringerne, kan forsikringstager med 1 måneds varsel opsige Tab af erhvervsevne pr. ændringsdagen, således at forsikringsdækningen bortfalder pr. denne dato. Stk. 4. Definitioner Forsikringstageren er den, der har indgået forsikringsaftalen med selskabet. Forsikrede er den, på hvis helbred forsikringen er etableret. 3. OPLYSNINGSPLIGT Stk. 1. Forsikrede bliver optaget i og er omfattet af Tab af erhvervsevne på grundlag af oplysninger, som selskabet modtager fra pengeinstituttet, nærpension og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nummer og oplysninger om forsikredes helbred og erhverv ved oprettelsen. Stk. 2. Ved ændring af Tab af erhvervsevne, som fører til øget risiko for selskabet, gælder de til enhver tid gældende regler for optagelse i Tab af erhvervsevne. Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, herunder hvis forsikrede bliver arbejdsløs, skal forsikrede straks anmelde dette til selskabet, som herefter vurderer, om og på hvilke vilkår, herunder dækningsstørrelse, Tab af erhvervsevne kan fortsætte. Stk. 4. Forsikrede skal kontakte selskabet, såfremt forsikredes indtægt ændrer sig væsentligt, således at det sikres, at forsikrede til enhver tid har en forsikringsdækning, der passer til forsikredes behov. Stk. 5. Forsikredes samlede dækninger ved tab af erhvervsevne i både selskabet og andre forsikrings- og pensionsinstitutter kan højst være 80 pct. af forsikredes faste løn fra forsikredes hovederhverv i de seneste 12 måneder. Ved beregningen indgår ikke forsikredes indtægter fra bonusordninger, tillæg eller lignende, samt indtjening ved bierhverv. Dette gælder til ethvert tidspunkt og under forsikringstiden. Forsikrede er under hele forsikringstiden forpligtet til at give selskabet besked, såfremt de samlede dækninger ved tab af erhvervsevne overstiger 80 pct. af indkomsten. Hvis forsikredes samlede dækninger ved tab af erhvervsevne overstiger 80 pct. af bruttoindkomsten ved personligt arbejde, vil forsikringsydelsen på forsikredes Tab af erhvervsevne i selskabet blive nedsat tilsvarende. Stk. 6. Hvis oplysningerne er forkerte eller ufuldstændige, kan dækningerne nedsættes eller helt bortfalde. Selskabet kan annullere forsikringen, hvis selskabet har fået vildledende, ufuldstændige eller forkerte oplysninger efter reglerne i forsikringsaftalelovens Er oplysningerne givet af en læge eller anden sagkyndig, har det samme virkning, som hvis oplysningerne var givet af forsikrede. 4. HELBREDSOPLYSNINGER Forsikrede optages i Tab af erhvervsevne, hvis selskabet vurderer, at forsikrede afgiver tilfredsstillende risiko- og helbredsop- 2

3 lysninger til selskabet. 5. FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN Forsikringsdækningen træder i kraft den dag, der er anført som ikrafttrædelsesdag i anmodningen, hvis selskabet antager forsikringen, jf. 4. Ikrafttrædelsesdag er altid den første i en måned. Er der ikke anført en ikrafttrædelsesdag, træder forsikringen i kraft den første i den måned, hvor forsikringssøgende har underskrevet anmodningen. 6. PRÆMIE Stk. 1. Præmien forfalder som aftalt mellem forsikringstager og selskabet, og indbetales til selskabet via pengeinstituttet, som hæver præmiebeløbet på forsikringstagers konto i pengeinstituttet. Betales præmien ikke rettidigt efter påkrav herom, modtager forsikringstager en påmindelse. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt indenfor den i påmindelsen angivne frist. Stk. 2. Forsikringen forudsætter, at forsikringstager opretholder en konto i pengeinstituttet, hvorfra præmien betales. Stk. 3. Selskabet fastsætter præmien for et år ad gangen ud fra grundlag og tariffer, hvor der bl.a. indgår antagelser om rente, risiko og omkostninger. Dette sker automatisk uden yderligere varsel. Stk. 4. Præmien, som opkræves, er reduceret med eventuel bonus. Stk. 5. Forsikringstager oplyses om ændringer af grundlag eller tarif med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 6. Der sker ingen tilbagebetaling af præmie ved forsikringens ophør eller ved udbetaling midt i en præmieperiode. 7. PANTSÆTNING OG ANDEN OVERDRAGELSE Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning eller retsforfølgning. 8. ANMELDELSE Stk. 1. Forsikrede skal anmelde dækningsberettiget erhvervsevnenedsættelse til selskabet hurtigst muligt. Stk. 2. Krav mod selskabet skal anmeldes til selskabet inden 6 måneder efter forsikringsdækningens ophør. Anmeldes kravet ikke inden fristens udløb, bortfalder kravet. Stk. 3. Krav mod selskabet forældes efter dansk rets regler om forældelse. 9. OPLYSNINGER Stk. 1. Selskabet kan til enhver tid kræve, at forsikrede dokumenterer, at erhvervsevnen er nedsat i dækningsberettiget grad, samt at forsikrede har et indtægtstab. Stk. 2. Selskabet kan til enhver tid kræve alle de oplysninger, som selskabet finder nødvendige for at vurdere, hvorvidt erhvervsevnen er nedsat i dækningsberettiget grad, samt til at fastsætte udbetalingens størrelse, herunder oplysninger fra forsikredes egen læge, journaludskrifter fra sygehus, offentlige sagsakter, lønsedler, årsopgørelser, oplysninger om hvilke udbetalinger og tilskud fra det offentlige, samt hvilke forsikringsydelser forsikrede modtager mv. Modtages den ønskede dokumentation ikke, kan dette medføre, at udbetalingen/præmiefritagelsen ophører. Desuden er forsikrede forpligtet til at lade sig undersøge af læger efter anmodning fra selskabet. Stk. 3. Udgifter til lægeattester og speciallægeerklæringer, som selskabet finder nødvendige, betales af selskabet. Stk. 4. Dokumentationen for erhvervsevnenedsættelsen skal tilvejebringes af læger, der bor i Danmark, og som af det danske sundhedsvæsen er autoriseret til at arbejde som læge i Danmark. Selskabet betaler ikke rejseomkostninger eller andre udgifter i forbindelse med transporten til lægerne. Stk. 5. Selskabet kan kræve den information og dokumentation, som selskabet finder relevant for at opfylde gældende lovgivning, herunder lovgivning vedrørende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Stk. 6. Medarbejderne i selskabet har tavshedspligt om forsikredes forhold og må kun videregive oplysninger herom, hvis forsikrede har godkendt, at der sker videregivelse, eller hvis lovgivningen giver adgang til at videregive oplysninger. 10. SKATTE- OG AFGIFTSFORHOLD Selskabet fratrækker skatter og afgifter inden udbetaling. Det sker i henhold til gældende lov. 11. OPHØR AF DÆKNINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne ophører ved udgangen af det kalenderår, hvor forsikrede fylder 60, respektive 67 år. Det kan dog være aftalt, at Tab af erhvervsevne ophører allerede den 1. i måneden efter, at forsikrede fylder 60, respektive 67 år. Det 3

4 aftalte udløbstidspunkt fremgår af forsikringsbeviset. Stk. 2. Tab af erhvervsevne ophører endvidere ved udgangen af det kalenderår, hvor forsikringen er opsagt, jf. 12. Stk. 3. Derudover ophører Tab af erhvervsevne ved næstkommende præmieforfald, hvis forsikringstagers konto i det kontoførende pengeinstitut udgår. Stk. 4. Tab af erhvervsevne ophører tillige, hvis præmien ikke betales rettidigt, jf. 6. Stk. 5. Når dækningen ophører, vil Tab af erhvervsevne ikke have opnået nogen værdi. 12. OPSIGELSE Stk. 1. Selskabet kan opsige Tab af erhvervsevne med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Stk. 2. Forsikringstager kan opsige Tab af erhvervsevne med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 13. KLAGER Stk. 1. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem forsikrede og selskabet, og fornyet henvendelse ikke fører til tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Stk. 2. Klager kan - mod betaling af et gebyr til Ankenævnet - indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos selskabet, Ankenævnet for Forsikring og på dk. Skemaet kan også hentes fra Ankenævnets hjemmeside: www. ankeforsikring.dk AFSNIT 2. DÆKNING 14. HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Tab af erhvervsevne dækker hele døgnet overalt i Europa, Færøerne og Grønland. Endvidere dækker forsikringen under midlertidigt ophold i indtil 6 måneder i den øvrige del af verden, medmindre andet er aftalt med selskabet. 15. HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? Stk. 1. Generelt Selskabet udbetaler en løbende forsikringsydelse, hvis forsikredes erhvervsevne i forsikringstiden bliver nedsat med 1/2 respektive 2/3 af den fulde erhvervsevne på grund af forsikredes sygdom eller ulykke, og forsikrede på baggrund heraf oplever et indtægtstab. Erhvervsevnenedsættelsen skal kunne dokumenteres efter undersøgelser på et lægefagligt anerkendt grundlag og i overensstemmelse med den lægefaglige tradition. Erhvervsevnen skal være nedsat i dækningsberettiget grad, og indtægtstabet til stede, uafbrudt i en karensperiode på 3 måneder, før forsikringen kan komme til udbetaling, og forsikringsbegivenheden dermed indtræder. Forsikringen skal ligeledes være i kraft i hele karensperioden. Karensperioden løber tidligst fra det tidspunkt, hvor forsikrede har konsulteret en læge. Selskabet foretager både en vurdering af, om erhvervsevnen er nedsat i dækningsberettiget grad, jf. stk. 2 om Vurdering af erhvervsevnetabet, samt en vurdering af det konkrete indtægtstab, jf. stk. 3 om Udbetalingens størrelse. Stk. 2. Vurdering af erhvervsevnetabet I vurderingen af, om forsikredes erhvervsevne er nedsat i dækningsberettiget grad, indgår en helbredsmæssig og en økonomisk vurdering. Selskabet vurderer således, om forsikredes mulighed for at opretholde en passende indtjening er nedsat i dækningsberettiget grad som følge af forsikredes helbredsmæssige begrænsninger. Den midlertidige vurdering af erhvervsevnen i eget erhverv Når selskabet vurderer, om forsikredes erhvervsevne er nedsat i dækningsberettiget grad efter karensperiodens udløb, foretages en vurdering af, om erhvervsevnen er nedsat i forsikredes eget erhverv, det vil sige en vurdering af, hvorvidt forsikrede er i stand til at passe et arbejde i sit nuværende erhverv. Forsikredes erhvervsevne er således nedsat i dækningsberettiget grad, hvis selskabet skønner, at forsikrede ikke længere er i stand til at tjene mere end 1/2 henholdsvis 1/3 af sin sædvanlige løn i sit nuværende erhverv af helbredsmæssige årsager. Er erhvervsevnen i forsikredes eget erhverv nedsat i dækningsberettiget grad, kan forsikrede få udbetaling i en periode, som fastsættes af selskabet, forudsat at forsikrede har et indtægtstab, jf. stk. 3 om Udbetalingens størrelse. Perioden kan forlænges flere gange, hvis forsikrede fortsat opfylder betingelserne for udbetaling. Når selskabet vurderer, at forsikrede ikke længere kan vende tilbage til sit eget erhverv eller senest 24 måneder efter 1. dag i karensperioden, overgår selskabet til at foretage en vurdering af den generelle erhvervsevne. Selskabet kan dog udskyde vurderingen af 4

5 den generelle erhvervsevne en eller flere gange, hvis selskabet finder det relevant, og så fortsætter udbetalingerne efter reglerne for midlertidig vurdering af erhvervsevnen i forsikredes eget erhverv. Hvis forsikrede, ved karensperiodens start, er uden erhvervsmæssig beskæftigelse, vurderer selskabet udelukkende forsikredes generelle erhvervsevne, og altså ikke den midlertidige vurdering af erhvervsevne i forsikredes eget erhverv. Selskabet foretager ligeledes alene en vurdering af forsikredes generelle erhvervsevne, og altså ikke den midlertidige vurdering af erhvervsevnen i forsikredes eget erhverv, hvis forsikrede ansættes i en stilling, der finansieres helt eller delvist af det offentlige. Den generelle vurdering af erhvervsevnen Når selskabet overgår til at foretage en generel vurdering af forsikredes erhvervsevne, vurderer selskabet erhvervsevnen i både forsikredes eget erhverv og i andre erhverv. Forsikredes erhvervsevne er nedsat i dækningsberettiget grad, hvis selskabet skønner, at forsikrede, af helbredsmæssige årsager, ikke længere er i stand til at tjene mere end 1/2 henholdsvis 1/3 af, hvad en fuldt arbejdsdygtig person med tilsvarende uddannelse, erfaring og alder kan tjene inden for samme geografiske område. Såfremt forsikredes hidtidige indtjening er mindre end, hvad en fuldt arbejdsdygtig person med tilsvarende uddannelse, erfaring og alder inden for samme geografiske område gennemsnitligt kan tjene, er forsikredes erhvervsevne først nedsat i dækningsberettiget grad, hvis selskabet skønner, at forsikrede ikke længere er i stand til at tjene mere end 1/2 henholdsvis 1/3 af sin egen hidtidige indtjening. Ved vurderingen af, hvor meget forsikrede kan tjene, indgår forsikredes helbredstilstand, tidligere beskæftigelse og uddannelse, samt en vurdering af, hvorvidt forsikrede er egnet til omskoling eller uddannelse. Dette sammenlignes med, hvad en fuldt arbejdsdygtig person med tilsvarende uddannelse, erfaring og alder kan tjene indenfor samme geografiske område. Vurderer selskabet, at forsikrede er egnet til omskoling eller uddannelse, opfylder forsikrede ikke betingelserne for udbetaling ved nedsat erhvervsevne. Selskabet tager dog i konkrete tilfælde stilling til om, og med hvilket beløb, selskabet vil yde støtte under omskoling eller uddannelse. Ved vurderingen af, hvor meget forsikrede kan tjene, tages der ikke hensyn til forhold på arbejdsmarkedet, herunder hvorvidt forsikrede vil være i stand til at få arbejde med sin baggrund og uddannelse samt eventuelle manglende danske mundtlige eller skriftlige sprogkundskaber. Både den midlertidige og den generelle vurdering af erhvervsevnen er uafhængige af, hvorvidt forsikrede er berettiget til ydelser fra det offentlige, idet selskabets vurdering i henhold til forsikringsbetingelserne adskiller sig fra den vurdering, der foretages af det offentlige. Stk. 3. Udbetalingens størrelse Såfremt selskabet vurderer, at forsikredes erhvervsevne er nedsat i dækningsberettiget grad, fastsættes udbetalingens størrelse efter følgende principper: Forsikringen kommer ikke til udbetaling, hvis forsikrede, efter at erhvervsevnen er nedsat, har samme, eller højere, indtjening som hidtil, det vil sige, at der skal være et indtægtstab, før der kan ske udbetaling. Udbetalingen udgør herefter indtægtstabet, dog maksimalt den aftalte udbetaling. Fastsættelse af indtægtstabet Indtægtstabet udgør forskellen mellem forsikredes hidtidige indtjening og forsikredes indtjening efter, at erhvervsevnen er nedsat. Både den hidtidige indtjening og indtjeningen efter, at erhvervsevnen er nedsat, opgøres efter, at arbejdsmarkedsbidrag er fratrukket. Fastsættelsen af indtægtstabet er forskellig fra den helbredsmæssige og økonomiske vurdering af erhvervsevnen, der foretages efter stk. 2. A. FORSIKREDES HIDTIDIGE INDTJENING Ved den forsikredes hidtidige indtjening forstås forsikredes faste løn fra forsikredes hovederhverv i de seneste 12 måneder regnet fra 1. dag i karensperioden. Ved beregningen indgår ikke forsikredes indtægter fra bonusordninger, tillæg eller lignende, samt indtjening ved bierhverv. For selvstændige medtages overskud fra selvstændig virksomhed, der skyldes forsikredes egen arbejdsindsats. Ved hovederhverv forstås det erhverv, hvorfra forsikrede har haft størstedelen af sin indtjening. Selskabet kan til fastsættelse af forsikredes hidtidige indtjening vælge at anvende et gennemsnit af op til de 4 seneste års indtjening, såfremt dette, efter selskabets opfattelse, giver et mere retvisende billede af den hidtidige indtjeningsevne. Såfremt forsikrede er uden ordinær erhvervsmæssig beskæftigelse på tidspunktet, hvor erhvervsevnen vurderes nedsat i 5

6 dækningsberettiget grad, anses forsikredes hidtidige indtjening at være forsikredes faste løn fra forsikredes hovederhverv i de seneste 12 måneder regnet fra den sidste dag, hvor forsikrede senest har haft ordinær erhvervsmæssig beskæftigelse. Er størrelsen på forsikredes forsikringsdækning blevet nedsat, jf. 3, stk. 3, pga. at forsikrede er gået fra at have ordinær beskæftigelse til at være arbejdsløs, vil der ikke ske en vurdering af forsikredes indtægtstab, og forsikrede vil opnå den aftalte udbetaling, såfremt forsikrede opfylder betingelserne i 15, stk. 1 og 2. B. FORSIKREDES INDTJENING EFTER, AT ERHVERVSEVNE ER NED- SAT Ved beregningen af forsikredes indtjening efter, at erhvervsevnen er nedsat, medregnes lønindtægter og andre indtægter ved personligt arbejde, herunder overskud fra selvstændig virksomhed, der skyldes forsikredes egen arbejdsindsats. Har forsikrede indtægter ved personligt arbejde, der ikke stammer fra fast løn fra hovederhvervet, og som, efter at erhvervsevnen er nedsat, er uændrede eller mindre, end før erhvervsevnenedsættelsen, vil dette ikke påvirke udbetalingens størrelse. Er disse indtægter større end før erhvervsevnenedsættelsen medregnes forhøjelsen af indtægterne i forsikredes indtjening, efter at erhvervsevnen er nedsat. Herudover medregnes direkte eller indirekte ydelser, tilskud og pensioner fra det offentlige. Kompenseres forsikredes indtægtstab fuldt ud ved disse andre indtægter, sker der ikke udbetaling fra forsikringen. C. I ØVRIGT For offentlige ydelser, hvor den løbende ydelse ved forsikring ved tab af erhvervsevne modregnes fuldt ud i den offentlige ydelse, fx ressourceforløbsydelse og kontanthjælp/uddannelseshjælp, kommer forsikringsydelsen ikke til udbetaling, hvis den offentlige ydelse overstiger forsikringsydelsen. Hvis forsikrede bor i udlandet, foretager selskabet et skøn over, hvilke offentlige ydelser, tilskud og pensioner forsikrede ville kunne modtage, såfremt forsikrede var bosiddende i Danmark, og disse beløb medregnes ved beregningen af forsikredes indtjening efter erhvervsevnenedsættelsen. Stk. 4. Ingen ny karensperiode indenfor 6 måneder Hvis forsikrede genvinder erhvervsevnen, men indenfor 6 måneder herefter får nedsat sin erhvervsevne igen i dækningsberettiget grad, er der tale om en ny forsikringsbegivenhed. Hvis erhvervsevnenedsættelsen i dette tilfælde skyldes samme lidelse, som der tidligere er sket udbetaling/tilkendt præmiefritagelse på baggrund af, beregnes der ikke en ny karensperiode, selvom der er tale om en ny forsikringsbegivenhed. 16. UDBETALING Stk. 1. Hvis erhvervsevnen er nedsat med mellem 1/2 og 2/3, udbetales halv Tab af erhvervsevne. Stk. 2. Hvis erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3, udbetales fuld Tab af erhvervsevne. Stk. 3. Selskabet udbetaler den løbende forsikringsydelse ved nedsat erhvervsevne, når betingelserne i 15 er opfyldt. Stk. 4. Udbetaling sker til forsikrede, medmindre andet er aftalt. Stk. 5. Selskabet vurderer løbende, om forsikrede fortsat har ret til udbetaling, herunder udbetalingens størrelse, i henhold til forsikringsbetingelserne. Selskabet bestemmer, hvor ofte selskabet følger op på, om betingelserne for udbetaling er opfyldte. Opfølgning kan fx ske, hvis der sker ændringer i de offentlige ydelser, tilskud eller pensioner. Stk. 6. Genvindes erhvervsevnen eller forsikredes indtægt i en sådan grad, at betingelserne for udbetaling af den løbende forsikringsydelse ved tab af erhvervsevne/præmiefritagelse ikke længere er til stede, genoptages betaling af præmie, og en påbegyndt udbetaling ophører uden varsel. Desuden vil udbetalingen ophøre med udgangen af den måned, hvor forsikrede afgår ved døden. Stk. 7. Udbetalingen kan ophøre uden varsel, såfremt der sker ændringer i forsikredes helbredsmæssige eller økonomiske forhold, herunder ændringer i offentlige ydelser, tilskud eller pensioner. Stk. 8. Udbetalingen ophører i øvrigt, når forsikringen udløber, jf. forsikringsbeviset. Stk. 9. Forsikringsydelse og præmiefritagelse, som forsikrede har modtaget uberettiget, skal tilbagebetales til selskabet. Stk. 10. Selskabet har mulighed for årligt pr. 1. januar at regulere udbetalingens størrelse. Stk. 11. Tab af erhvervsevnen opgøres på grundlag af dækningen den 1. dag i karensperioden og udbetales månedsvis forud til forsikrede med 1/12 af det årlige beløb fra den 1. i måneden efter, at forsikrede opfylder betingelserne, jf. ovenfor, indtil forsikrede fylder 60 år respektive 67 år, jf. forsikringsbeviset. Stk. 12. Udbetaling sker til forsikringstagers NemKonto, medmindre forsikringstager skriftligt oplyser en anden konto til selskabet. Selskabet udbetaler dækningen til en konto i et dansk pengeinstitut. 6

7 17. PRÆMIEFRITAGELSE Stk. 1. Hvis der sker udbetaling på baggrund af den generelle vurdering af forsikredes erhvervsevne, opnår forsikrede også ret til præmiefritagelse fra førstkommende præmieforfald. Ophører udbetalingerne, bortfalder præmiefritagelsen. Stk. 2. Præmiefritagelsen ophører uden varsel, såfremt forsikredes erhvervsevne eller indtægt ikke længere er nedsat i dækningsberettiget grad. Præmiefritagelsen ophører i øvrigt på det tidspunkt, hvor præmiebetalingsperioden ophører, jf. forsikringsbeviset. 18. FORSIKREDES TABSBEGRÆNSNINGSPLIGT Stk. 1. Selskabet kan gøre udbetaling ved nedsat erhvervsevne afhængig af, at forsikrede deltager i helbredsfremmende foranstaltninger, fx genoptræning og behandling, som selskabet skønner relevante. Stk. 2. Selskabet kan i øvrigt gøre udbetaling og præmiefritagelse afhængig af, at forsikrede ansøger om, og modtager, offentlige ydelser, tilskud eller pensioner, som forsikrede er berettiget til, samt at forsikrede accepterer tilbud om fleksjob eller andre tiltag med henblik på at fastholde eller få forsikrede helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet. Stk. 3. Forsikrede skal oplyse selskabet, hvis der sker ændringer i forsikredes helbredsmæssige, arbejdsmæssige eller økonomiske og indtægtsmæssige forhold, herunder ændringer i de offentlige ydelser, tilskud eller pensioner, som forsikrede modtager fra offentlige myndigheder. Såfremt forsikrede forsømmer sin orienteringspligt, kan dette medføre krav om tilbagebetaling af uberettigede udbetalte beløb. Stk. 4. Træffer forsikrede, efter selskabets skøn, ikke rimelige foranstaltninger med henblik på at genvinde sin erhvervsevne og begrænse sit indtægtstab, kan udbetalingen nedsættes eller helt ophøre. Er der i sådanne tilfælde allerede sket udbetaling og præmiefritagelse, kan selskabet kræve disse ydelser tilbagebetalt, idet ydelserne i så fald anses som værende modtaget uberettiget. 19. BEGRÆNSNINGER I FORSIKRINGSDÆKNINGEN Stk. 1. Forsikringen dækker ikke, når tabet af erhvervsevnen skyldes sygdom eller legemsbeskadigelse, som: forsætligt eller ved grov uagtsomhed er forårsaget af forsikrede, herunder selvmordsforsøg samt eventuelle følger heraf. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand ved fremkaldesen af begivenheden. forsikrede har pådraget sig under selvforskyldt beruselse. er en følge af afhængighed eller misbrug af medicin eller andre rusmidler, alkohol (dog ikke følgesygdomme heraf), narkotika eller narkotikalignende stoffer, ludomani, herunder patologisk spillelidenskab eller lignende spilleafhængighed, eller kriminelle handlinger. er en følge af rejser til eller ophold i områder uden for Danmark, hvor risikoen er forøget på grund af krig eller krigslignende tilstand, borgerkrig, epidemier eller andre omstændigheder, der i risikomæssig henseende kan sidestilles hermed, eller hvor der officielt er advaret mod sundhedsfare eller anden fare. er en følge af deltagelse i ekspeditioner til farlige områder eller farlig sport bl.a. bjergbestigning, motorvæddeløb, bob- eller kælkkørsel, racerbådsløb, river rafting, rappelling, drageflyvning, parasailing/-gliding, kunstflyvning, ultralight flyvning, ballonflyvning, faldskærmsudspring, kendo, wing tsun, thai- eller kickboxing, traktor pulling, australsk fodbold, dykning uden for dansk område, eller anden farlig sport eller deltagelse i foretagender, der i farlighed kan sidestilles hermed. er en følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. er en følge af jordskælv. Stk. 2. Forsikringsdækningen omfatter aldrig nedsættelse af erhvervsevnen, der er en følge af krigsdeltagelse, deltagelse i eller bekæmpelse af oprør eller andre borgerlige uroligheder. Stk. 3. Ved krigsdeltagelse eller deltagelse i eller bekæmpelse af oprør eller andre borgerlige uroligheder forstås deltagelse i væbnede konflikter i form af deltagelse i våbenbærende styrker, herunder politistyrker, samt deltagelse i freds- eller observatørkorps og lignende indsats i et krigs- eller konfliktområde enten efter ordre fra den danske regering eller i form af frivillig deltagelse. Al deltagelse i fremmede magters styrker er til enhver tid undtaget fra forsikringsdækningen. FORTRYDELSESRET Du kan som forsikringstager fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. FORTRYDELSESFRISTEN Fortrydelsesfristen er 30 dage. Fristen regnes som udgangs- 7

8 punkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (fx på papir, eller andet varigt medium) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du fx har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. i en måned med 31 dage og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. HVORDAN FORTRYDER DU? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette AP Pension om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt fx pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: AP Pension CVR nr Østbanegade København Ø

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Giv familien økonomisk tryghed, hvis du dør eller kommer ud for en ulykke

Giv familien økonomisk tryghed, hvis du dør eller kommer ud for en ulykke Giv familien økonomisk tryghed, hvis du dør eller kommer ud for en ulykke Kundeforsikring Lån og Kredit AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforsikring - Lån og Kredit er oprettet

Læs mere

Forsikringsbetingelser i Danica Pension Ikrafttrædelse den

Forsikringsbetingelser i Danica Pension Ikrafttrædelse den Ikrafttrædelse den 01.01.2016 Dækninger Dækning ved tab af erhvervsevne Du kan her læse, hvilke regler der gælder for dækning ved tab af erhvervsevne. Før vi udbetaler dækning ved tab af erhvervsevne Vi

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom Forsikringsbetingelser den 1. januar 2017 Letsikring ved sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2017. Stk. 2. Letsikring ved sygdom tegnes i henhold til en gruppeforsikringsaftale

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Tab af erhvervsevne Basis

Forsikringsbetingelser - Tab af erhvervsevne Basis Forsikringsbetingelser den 1. januar 2017 Tab af erhvervsevne Basis Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2017. Stk. 2. Tab af Erhvervsevne Basis tegnes i henhold til

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED EVT. TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED EVT. TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED EVT. TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser Stk. 3. Hvis oplysningerne er forkerte eller ufuldstændige, kan dækningerne blive mindre eller helt

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.

Betingelser. Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5257. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 13 Betingelser Nr. 5257 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Giv familien økonomisk tryghed, hvis du dør eller kommer ud for en ulykke

Giv familien økonomisk tryghed, hvis du dør eller kommer ud for en ulykke Giv familien økonomisk tryghed, hvis du dør eller kommer ud for en ulykke Kundeforsikring Lån og Kredit AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforsikring - Lån og Kredit er oprettet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. januar 2016 Nr. 01 16 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan virker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring Tab af erhvervsevne gruppeforsikring for Firma Forsikringsbetingelser 6568-7 Januar 2013 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år.

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år. 1 Uddrag af Aftale mellem Tandlægernes Tryghedsordninger og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab om obligatorisk solidarisk dækning ved tab af erhvervsevne. Aftalen er gældende pr. 1. januar 2014

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma

Juli Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma 7891-1 Juli 2016 Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma 7891-1

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Juni Vilkår for Sygedriftstabsforsikring

Juni Vilkår for Sygedriftstabsforsikring 9918-2 Juni 2017 Vilkår for Sygedriftstabsforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sygedriftstabsforsikring 9918-2 Juni 2017 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark For Forsikringsbetingelserne gælder i tilslutning til dansk

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser i Danica Pension

Forsikringsbetingelser i Danica Pension Side 1 Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 110-78 Indhold Anmeldelse - Sådan gør du, når du skal have udbetalt en dækning Dækninger - Dækning ved tab af erhvervsevne - Dækning ved Sundhedssikring Præmie,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere