Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag"

Transkript

1 Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling og seniortiltag Materialesamling

2 Rammer for kompetenceudvikling i kommuner og regioner OK 08 KTO-aftale om kompetenceudvikling Aftaler om skriftlig udviklingsplan Trepartsaftale sommeren mio. kr. til øget kompetenceudvikling Hvorfor nye udvalg? Organisationen i hver kommune og hver region Koordinerende forum Lokalt beslutningsforum kompetenceudvikling (AC) Lokalt beslutningsforum Kompetenceudvikling (FTF-K og SHK) Lokalt beslutningsforum Kompetenceudvikling (OAO/LO) Opgaver for beslutningsforum Hvad kan midlerne anvendes til? Hvordan skal midlerne fordeles? Hvordan sikrer vi en fair fordeling? Tværgående kompetenceudvikling drøftes i det koordinerende forum

3 Hvad kan midlerne anvendes til? Fortrinsvis til kompetencegivende kurser/efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere Vær opmærksom på at nogle uddannelser udløser økonomisk godtgørelse til arbejdsgiveren (VEU og SVU) Nogle uddannelser har deltagerbetaling/kursusafgift som kan finansieres af kompetencemidlerne Midlerne kan bruges til forløb, der udbydes som indtægtsdækket virksomhed Midlerne kan også dække materialer, transport, opholdsgifter og i konkrete tilfælde hel eller delvis finansiering af vikarudgifter Fælles anbefalinger Kompetencegivende uddannelse! Udgangspunkt i den individuelle udviklingsplan! Prioritering af midlerne Spektret er stort giv plads til hinanden

4 Opgaver for det koordinerende forum Beslutninger træffes i enighed Medarbejderrepræsentanterne optræder som én part (OAO, FTF og AC samlet) Beslutning omkring styring af midlerne - Information til organisationen om midlerne - Procedure for ansøgninger - Procedure for sagsbehandling og indstilling - Økonomistyring, opfølgning og evaluering - strategisk tænkning og erfaringsudveksling på tværs, holde øje med hvad der i øvrigt sker i kommunen på området Senioraftalen Fra fratrædelse til fastholdelse Fra gode hensigter til rettigheder (indtil 2011) Forskel mellem KL-områdets senioraftale og RLTN (Regionernes lønnings- og takstnævn). KL: Seniordage først, RLTN: Bonus først I bundlinien dog stort set samme rettigheder Senioraftalen Puljer i den enkelte kommune til seniorpolitiske initiativer (indtil 2011) - Opdelt på AC-, FTF- og LO-området - I alt 88,7 mio. kr. Heraf 55 mio. kr. på OAO-området - Skal anvendes til aktiviteter, som bidrager til at fastholde seniorer - Udmøntning skal ske i enighed Vær opmærksom på hidtidige seniorvilkår og finansiering

5 Senioraftalen Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå af kommunens personalepolitik Ældre medarbejdere skal have tilbud om seniorsamtale Det afgøres lokalt i MED fra hvilken alder, tilbuddet skal gælde

6 FOAs overordnede anbefalinger Skal bruges til kompetencegivende kurser/efter- og videreuddannelser Uddannelser som tages hos anerkendte udbydere (=omfattet af lovgivning) Skal indgå i sammenhæng med MUS/evt. RKV (RealKompetenceVurdering) og den øvrige strategi der er for kompetenceudvikling af fx faggruppe, arbejdsplads, kommune/region FOAs anbefalinger til hvad midlerne til kompetenceudvikling kan anvendes til. Udmøntning af trepartsmidlerne. 1 Ingen bemærkninger 1

7 Eksempler på uddannelsesmuligheder for FOAs grupper AMU (Arbejdsmarkedsuddannelser) Særlige AMU-forløb VVU (Akademiuddannelse) Moduler på diplomuddannelse Projekter (fx realkompetencevurdering) FOAs anbefalinger til hvad midlerne til kompetenceudvikling kan anvendes til. Udmøntning af trepartsmidlerne. 2 Særlige forløb i AMU hvor man bygger flere AMU-uddannelser sammen. At arbejdsgiverne bliver mere opmærksom på denne mulighed. Projekter: Fx at en arbejdsplads realkompetencevurderer deres medarbejdere fx mhp. læse- og skrivefærdigheder. At der efterfølgende blev lavet uddannelsesplaner, som indebærer at medarbejderne dels styrkes i læsning/skrivning og dels gøres klar til at søge ind i andre grunduddannelser såvel som AMU-uddannelser. 2

8 Konkrete anbefalinger inden for social- og sundhedsområdet og kost/serviceområdet Kost/Service-sektorens anbefalinger: Husassistenter skal have en erhvervsuddannelse Serviceassistenter opgraderes ift den nu forlængede serviceassistentuddannelse Social- og Sundhed-sektorens anbefalinger: Akademiuddannelsen i sundhedspraksis (VVU) Systematisk uddannelsesplanlægning FOAs anbefalinger til hvad midlerne til kompetenceudvikling kan anvendes til. Udmøntning af trepartsmidlerne. 3 Husassistenter fx: Realkompetencevurdering ind i en erhvervsuddannelse til fx serviceassistent Serviceassistenter uddannet før forlængelse af uddannelsen (før 1/8-08) fx: AMU-uddannelserne som vil opgraderer de serviceass. der er uddannet før forlængelsen, så de opnår samme kvalifikationer. Det er følgende AMU-uddannelser: Forflytning og speciallejring Hvad fejler den syge Arbejde med døende og afdøde patienter Social- og sundhedsassistenter og evt neurofysiologiassistenter fx: Akademiuddannelse i sundhedspraksis (VVU) 3

9 Konkrete anbefalinger inden for det pædagogiske område og teknik/serviceområdet Teknik/Service-sektorens anbefalinger: Følgende grupper prioriteres: Tekniske serviceledere Tekniske servicemedarbejdere Buschauffører Pædagogisk-sektors anbefalinger: Kompetenceudvikling af dagplejepædagogerne FOAs anbefalinger til hvad midlerne til kompetenceudvikling kan anvendes til. Udmøntning af trepartsmidlerne. 4 Tekniske serviceledere fx: Ledelse i praksis Stresshåndtering Tekniske servicemedarbejdere fx: Prioriterede medarbejdergrupperer: Bade- og idrætsassistenter, rådhusbetjente og biblioteksbetjente Forslag til uddannelse: Konflikthåndtering (AMU) Kulturforståelse (AMU) For alle tekniske servicemedarbejdere: Realkomp.vurdering ift erhvervsuddannelse til ejendomsservicetekniker eller servicevagt Buschauffører fx: FVU/AVU/AMU i dansk, ergonomi, sundhed/livsstil og kulturforståelse Diplomuddannelse til dagplejepædagoger fx: Modulerne: Dagplejepædagogik og/eller dagplejepædagogen som voksenunderviser og vejleder 4

10 Links til relevante hjemmesider Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske og social- og sundhedsområdet Serviceerhvervenes uddannelsessekretariat (både grund- og efteruddannelser) Transporterhvervets uddannelsesråd (både grund- og efteruddannelser) Portal for pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Portal for akademiuddannelse i sundhedspraksis Offentligt ansattes organisationer Hjemmeside for kompetenceafklarings og -udviklingsredskaber FOAs anbefalinger til hvad midlerne til kompetenceudvikling kan anvendes til. Udmøntning af trepartsmidlerne. 5 Ingen bemærkninger 5

11 Weidekampsgade 8 Postboks København C Tlf Fax Politikpapir for udmøntning af 3-partsmidler Formålet med dette politikpapir er at give anbefalinger til de lokale repræsentanter, der skal sidde i kompetencebestyrelserne og seniorbestyrelserne. Anbefalingerne skal betragtes som et supplement til de vejledninger som udsendes fra KTO og arbejdsgiverne. 1. Drøftelse af udmøntning af tre-partsmidler til kompetenceudvikling Ved 3-partsforhandlingerne i sommeren 2007 blev det aftalt at afsætte et engangsbeløb på 500 mio. kr. til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen i kommuner og regioner. Det blev også ved den lejlighed aftalt, at principperne for selve udmøntningen skulle aftales parterne imellem ved OK08. KTO og hhv. KL og RLTN har derfor indgået en aftale beskrevet i Protokollat vedrørende udmøntning af 3-partsmidlerne til kompetenceudvikling. På KL s område er der blevet afsat 388 mio.kr. og på RLTN s område 118 mio. kr. Udmøntningen af 3-partsmidlerne til kompetenceudvikling sker i den enkelte kommune/region gennem 3 lokale puljer delt op på hovedorganisationsområder, hhv. LO (OAO), AC, FTF. Parterne har aftalt at udarbejde en vejledning til protokollatet. Denne vejledning vil bl.a. indeholde en beskrivelse af, hvordan de lokale beslutningsfora og det koordinerende forum i kommunen/regionen sammensættes, hvilke opgaver de lokale beslutningsfora skal varetage, herunder hvordan midlerne udmøntes i den enkelte kommune/region, samt eksempler på kompetenceudviklingsaktiviteter indenfor de enkelte hovedorganisationsområder. Vejledningen forventes færdig i september. Dette politikpapir skal derfor ses som et supplement til protokollatet og til vejledningen. Overordnet set kan HK/Kommunal være tilfreds med aftalen, som den er blevet. Arbejdsgiverne ønskede at midlerne skulle kunne bruges til alle udviklingsformål; men vi lagde vægt på, at midlerne først og fremmest skulle anvendes til kompetencegivende uddannelse. Det lagde vi vægt på af flere grunde: Vores personalepolitiske undersøgelser viser, at vores medlemmer ligger ganske pænt i forhold til efteruddannelse givet som enkeltdage. Hvis 3-partspengene skal give et ekstraordinært løft udviklingsmæssigt og måske fungere som en lønmæssig løftestang, er det vigtigt, at de går til kompetencegivende uddannelse.

12 Det er vigtigt at holde fast i, at der er tale om ekstraordinære midler til kompetenceudvikling midler der skal supplere de midler arbejdsgiveren allerede afsætter. Hvis vi skal have nogen mulighed for at sikre at det også sker, kunne vi ikke acceptere at midlerne bruges til interne konsulenter, seminardage mv. Det er aftalen kommet til at afspejle gennem ved i pkt. 7 at pointere, at midlerne fortrinsvis skal anvendes til efteruddannelse i det offentlige uddannelsessystem. Der er kun en enkelt åbning i forhold hertil; nemlig at midler også kan bruges på andre relevante kurser og uddannelser hos anerkendte udbydere men det forudsætter at vores lokale repræsentant i det udvalg som udmønter pengene er enig heri. Hvis vi på HK/Kommunals område skal forfølge idéen om, at midlerne først og fremmest skal gå til kompetencegivende uddannelse, indebærer det også, at ikke alle får lige meget. Nogen får måske kun det, som de alligevel ville have fået; andre får måske mulighed for at begynde på en diplomuddannelse. Det vil være nødvendigt at prioritere, hvis flere af vores medlemmer skal have mere kompetencegivende uddannelse. Her har vi måske et andet syn end de organisationer, som mener, at penge skal fordeles ud, så den enkelte får mere til efteruddannelse. En sådan fordeling vil betyde, at hver af vores medlemmer vil få knap 1000 kr. mere i OK-perioden til efteruddannelse. Det har været HK-Kommunals holdning, at det ikke vil få nogen mærkbar effekt, og at det derfor skal være vores anbefaling til HK/Kommunals repræsentanter i udvalgene, at prioritere kompetencegivende uddannelse som hele eller moduler af diplomuddannelser eller kommunom til de som ikke allerede har det. I regionerne vil det yderligere være vores anbefaling at benytte denne lejlighed med ekstra midler som vi ikke ved om kommer igen til at prioritere at få etableret et sundhedskommunomhold for lægesekretærer årligt i hver region. Det betyder ikke, at vores andre medlemmer i regionerne ikke får deres del; men blot at vores repræsentant skal allokere alle midler, der ideelt set tilfaldt lægesekretærområdet, til kommunomformålet. Denne prioritering har vi opbakning til fra Danske Regioners side. I aftalens pkt. 8 gives der også mulighed for i konkrete tilfælde at bruge midler til dokumenterede udgifter til vikardækning, modregnet en evt. lønrefusion. Det vil være HK/Kommunals anbefaling at være meget forsigtige med at benytte denne mulighed. Midlernes størrelse taget i betragtning vil vi ikke kunne få meget uddannelse til medlemmerne, hvis denne mulighed benyttes i almindelighed. Alle organisationer har en berettiget forventning om at få et udbytte af puljerne, og det er derfor afgørende, at man i de enkelte beslutningsfora bakker hinanden op i, hvorledes midlerne bedst kan anvendes på de enkelte overenskomstområder. Midlerne behøver naturligvis ikke blive anvendt ens på de forskellige områder. 2. Drøftelse af udmøntning af trepartsmidler i kommunepuljerne til seniorpolitiske initiativer I 3-partsaftalen fra sommeren 2007 blev der afsat midler til fremme af seniorpolitiske initiativer. Ved OK08 blev der efter et stærkt arbejdsgiverønske afsat en del af disse midler til seniorpuljer i kommunerne i perioden Der er ikke nogle puljer i regionerne. Ansøgninger vedrørende midlerne forelægges for de lokale bestyrelser, der er etableret for hvert hovedorganisationsområde. Ansøgninger kan kun imødekommes, hvis der er enighed mellem medarbejderrepræsentanterne og ledelsesrepræsentanterne. Seniorbestyrelserne kan aftale 2

13 forhold af betydning for puljens anvendelse, herunder fx retningslinjer, procedurer og sagsbehandling. Fastlagte rammer ved OK08 Det er aftalt, at midlerne skal bidrage til fastholdelse af seniorer, som måtte have særligt behov for et seniorinitiativ, herunder seniorer som uden et sådant seniorinitiativ må formodes at ville forlade arbejdsmarkedet. Midlerne kan finansiere aktiviteter som skønnes at bidrage til fastholdelse af seniorer, herunder grupper af seniorer. Midlerne kan anvendes til alt det, der kan opnås enighed om, dog med visse begrænsninger som generationsskifteaftaler, fleksjobs mv. Midlerne er kun til anvendelse i årene De aftaler, der indgås skal således fuldt finansieres i de år aftalen rækker længere frem end Der er ved OK08 aftalt udarbejdelse af en fælles vejledning, som også vil beskæftige sig med udmøntningen af midlerne. Vejledningen forventes udsendt i oktober/november måned, dvs. inden ikrafttræden den 1. januar I det omfang vejledningen beskæftiger sig med udmøntningen af midlerne, vil anbefalingerne være et supplement hertil. Repræsentation OAO s aftale om udpegning til seniorbestyrelserne har som konsekvens, at HK/Kommunal vil få en plads i de fleste seniorbestyrelser for LO-puljen. LO-puljen dækker OAO s medlemsorganisationer, herunder FOA, og Dansk Socialrådgiverforening. HK/Kommunal skal således ikke kun repræsentere HK/Kommunals medlemmer, men en flerhed af organisationer. HK s interesser Puljerne er lokale puljer og det er derfor vigtigt, at der finder drøftelser sted lokalt både i HK/Kommunal og i OAO-regi. Puljerne er afsat til de enkelte hovedorganisationsområder. Der må derfor tages udgangspunkt i, at alle organisationers medlemsgrupper har en berettiget forventning om at blive tilgodeset ved udmøntningen af midlerne. Selv om medlemsorganisationerne tilhører samme pulje, kan der være store forskelle på gruppernes seniorer. Det er derfor vigtigt, at der kan bevilliges midler til forskellige aktiviteter til forskellige grupper, således at alle ikke skal opfylde samme kriterier. I den forbindelse er det dog vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på, hvorledes seniorfridagene er aftalt på de enkelte organisationers områder. På mange OAO-områder er der ret til seniorfridage fra det fyldte 58. år, hvorimod retten først indtræder fra det fyldte 60. år på HK/Kommunals område, hvilket skyldes forskelle i tilbagetrækningsmønstre. Endvidere har nogle organisationer, bl.a. HK/Kommunal anvendt egne overenskomstmidler til at købe flere seniordage, så alle har en uge fra det 60. år. Det er ikke forudsat, at seniorpuljerne skal anvendes til at udjævne på disse forhold. Midlerne er et supplement til den fastholdelse af seniorer, som i øvrigt finder sted i kommunerne. Det er derfor vigtigt, at midlerne bruges til ekstraordinære aktiviteter og ikke til aktiviteter, der alligevel ville blive iværksat. I den forbindelse er det også væsentligt, at midlerne ikke finansierer aktiviteter, der iværksættes i medfør af aftalen om trivsel og sundhed. 3

14 Anbefalinger På baggrund af ovenstående anbefaler HK/Kommunal de lokale repræsentanter følgende: At der tages en lokal drøftelse i HK/Kommunal-klubben, At der sker en drøftelse af en samlet medarbejderstrategi i OAO-regi, At alle organisationer skal tilgodeses ved anvendelse af midlerne, At der kan anvendes forskellige instrumenter til forskellige organisationer, og At midlerne ikke er til opfyldning for de organisationer, der ikke har brugt overenskomstmidler til ekstra seniorfridage, At der er fokus på, at midlerne er ekstraordinære midler og ikke midler, der skal finansiere aktiviteter, der alligevel vil blive iværksat. HK/Kommunal oktober

15

16 De usynlige kollegaer. 3F ser ofte, at der er medlemsgrupper der ikke får efteruddannelse, bl.a. fordi de ikke i dagligdage er synlig på grund af deres antal, eller at arbejdsområde ikke er i fokus. Fra ufaglært til faglært. Mange ufaglærte har i dag mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på kort tid, bl.a. via merituddannelser eller som voksenlærlinge.. Mange 3F grupper er ufaglærte, hvorfor det er vigtigt at flere får en erhvervsuddannelse. IKV i sammenhæng med generel efteruddannelse. For 3F er det et mål at alle får afklaret deres kompetencer. En Individuel Kompetencevurdering kunne være startskuddet til en øget efter- og videreuddannelsesindsats. Almene uddannelser herunder FVU, og Dansk som andetsprog i AMU. Det er det vigtigt at alle der har behov for FVU og ordblinde undervisning, får dette tilbud. På samme måde ønsker 3F at personer med korteste formeld skoleundervisning får tilbud inden for AVU (9 eller 10 klasse.) Dansk undervisning for tosproget er vigtig. Det er en afgørende kompetence i forhold til integration, og det at begå sig på arbejdspladsen. Efteruddannelsesindsats på jobområder der ikke traditionelt har fået efteruddannelse. Trepartsmidler kan anvendes som løftestang til en igangsætning af mere systematisk kompetenceudvikling af 3F s målgrupper, bl.a. gennem efteruddannelse inden for AMU Efteruddannelse på et videregående niveau. Mange 3Fèr har i dag en uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau eller højere, fokus for denne gruppe er naturligvis kompetencer på et videregående niveau.

17 Socialpædagogernes Landsforbund SLCFA Brolæggerstræde København K Telefon Fax Girokonto januar 2009 Side 1 af 2 TREPARTSMIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLING - Socialpædagogernes anbefalinger Hvad virker i kompetenceudvikling? Socialpædagogers arbejdsfelt er meget bredt og dækker over mange specialiseringer. Derfor kan der ikke gives en kort oversigt over behovet. Et generelt behov er dog at kende og anvende dokumentations-, evaluerings- og kvalitetssystemer samt IT-systemer til disse. Hertil kommer etik og menneskesyn, omsorg og deltagelse, kompensation for funktionsnedsættelser, kommunikation, de nyeste regler, love og konventioner for mennesker med funktionsnedsættelser, individuelle handleplaner, konflikthåndtering, neuropædagogik og kognitiv terapi. Efter- og videreuddannelsesbehovet skal tilgodeses på flere niveauer. Lige fra AMU-niveau, da vi jo også organiserer medhjælpere, over diplomniveau til masterniveau. Et er dog, hvilke kompetencer der er brug for at styrke. Noget andet er, hvordan man bedst understøtter de forskellige behov for kompetenceudvikling. En ny undersøgelse Hvad virker i kompetenceudvikling (KL og KTO 2008) viser, at alle kompetenceudviklingsformer ikke er lige effektive for socialpædagoger. Interne kurser på arbejdspladsen scorer således meget lavt med hensyn til effektiv læring, mens moduler i diplomuddannelser scorer meget højt. Desværre afspejler denne viden sig ikke i brugen af de forskellige læringsformer, idet moduler i diplomuddannelser kun anvendes meget lidt, mens interne kurser er den mest brugte læringsform overhovedet. Måske skulle man overveje at prioritere modsat! Erfaringerne fra undersøgelsen viser tillige, at læringsformer på arbejdspladsen, f.eks. sidemandsoplæring og rådgivning fra erfarne medarbejdere, Socialpædagogernes Landsforbund har medlemmer. Vi har ansvaret for udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, psykisk syge, hjemløse og misbrugere.

18 2 er gode læringsformer. Men den mest effektive læringsform er udviklingsarbejde. Desværre bruges den kun i meget ringe grad. Undersøgelsen viser i øvrigt, at kombinationen af de to læringsformer moduler i diplomuddannelse og udviklingsarbejde er det allermest effektive overhovedet. Socialpædagogerne anbefaler På baggrund af de nævnte erfaringer anbefaler Socialpædagogernes Landsforbund, at der både anvendes midler til længerevarende forløb som diplomog masteruddannelser i socialpædagogik samt til enkelte moduler fra samme. Socialpædagogerne anbefaler endvidere, at der i samarbejde mellem arbejdspladserne og de enkelte professionshøjskoler tilrettelægges særlige kompetencegivende, fagspecifikke kurser målrettet arbejdspladsernes konkrete uddannelsesbehov. Sådanne kurser kan være tværfaglige og oprettes på tværs af hovedorganisationstilhørsforhold. Anerkendte udbydere er Professionshøjskolerne, University College. Et enkelt modul på en diplomuddannelse honoreres med 9 ects point. Følgende konkrete, relevante eksempler for socialpædagoger er alle fra diplomuddannelserne: Diplomuddannelsen i Socialpsykiatri Modul 2. Relationen mellem pædagogen og den psykisk lidende interventionsformer Diplomuddannelsen i Socialpædagogik Modul 3. Handicapområdet Diplomuddannelsen i Ungdomspædagogik Modul 5. Pædagogisk arbejde med unge, som har brug for særlig pædagogisk støtte - herunder tværsektorielt samarbejde Diplomuddannelsen i Vejledning og supervision Modul 2. Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Den sociale diplomuddannelse Modul 4. Teorier og modeller for kommunikation Den sociale diplomuddannelse tværfagligt samarbejde Modul 6: Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde med ældre og demente med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne Den tværfaglige diplomuddannelse - psykiatri Relationsarbejdet i arbejdet med mennesker med sindslidelser Projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering i arbejdet med mennesker med sindslidelser

19 Dansk socialrådgiverforenings anbefalinger vedr. anvendelsen af trepartsmidler til kompetenceudvikling Brug midlerne på kompetencegivende uddannelse. For socialrådgivere er en kompetencegivende uddannelse enten en diplom-, master- eller kandidatuddannelse Vær opmærksom på at deltagerbetalingen på diplomuddannelserne er sat ned, så det nu er billigere at tage en uddannelse Tag eventuelt bare et enkelt modul på en diplomuddannelse Få professionshøjskolerne til at udvikle relevante arbejdspladsmålrettede kompetencegivende kurser Gør brug af mulighederne for realkompetencevurdering Udgangspunktet for ansøgning om uddannelse bør være den individuelle udviklingsplan Drøft kompetenceudvikling i klubben - søg åbenhed omkring hvem der gerne vil på uddannelse, hvordan I tilrettelægger arbejdet, mens en kollega er på uddannelse og hvordan I alle kan få gavn af, at en kollega lærer nyt

20 Oversigt over relevante kompetencegivende uddannelser for socialrådgivere Diplomuddannelser: Den sociale diplomuddannelse med specialisering indenfor børn og unge, arbejdsmarkedet, handicap, rusmidler, organisation og kommunikation Diplomuddannelse på børn og ungeområdet med fokus på myndighed og leverandørrollen (følger op på anbringelsesreformen og er støttet økonomisk af Servicestyrelsen) Den tværfaglige diplomuddannelse i beskæftigelsesindsats Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning Den sociale diplomuddannelse med fokus på tværfagligt samarbejde Diplom i ledelse Diplom i familieterapi Diplomuddannelsen i Kriminologi Tværfaglig diplomuddannelse i psykiatri Praktikvejlederuddannelse (kan erstatte et modul i den sociale diplomuddannelse) Masteruddannelser: Master i social integration Master i antropologi og velfærd Master i professionsudvikling Master i Public Administration Master i Public Politics Master i arbejdsmarked og personaleforhold Master i voksenuddannelse (HR) Kandidatuddannelser: Kandidatuddannelsen i socialt arbejde

21 T E K N I S K L A N D S F O R B U N D Forbundskontoret Nørre Voldgade København K Tlf.: Fax: E-post: 12. januar 2009 Teknisk Landsforbund lægger stor vægt på, at trepartsmidlerne anvendes til kompetenceudvikling, der favner afdelingsniveauet. Kompetenceudviklingen skal derfor planlægges til at være både målrettet og tværgående. Den planlagte kompetenceudvikling bør primært fokusere på kompetencegivende uddannelser på akademi- eller diplomniveau. Ved udarbejdelsen af den individuelle handlingsplan er det afgørende, at denne er skriftlig og at den fokuserer på forskellige læringsformer. Generelt bør midlerne bruges til en differentieret kompetenceudvikling, der imødekommer den ansattes behov og foretrukne læringsstil.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008

40 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb på 118 mio. kr. til at fremme og understøtte regionernes kompetenceudviklingsindsats. Beløbet er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i regionerne. RLTN og KTO har ved overenskomstforhandlingerne i 2008 aftalt, hvordan midlerne skal udmøntes i regionerne i Protokollat vedrørende udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling, jf. bilag 1. Parterne har desuden aftalt at udarbejde denne fælles vejledning om udmøntningen af midlerne. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af: Hvem aftalen gælder for Hvordan midlerne udmøntes i den enkelte region Hvordan de lokale beslutningsfora og det koordinerende forum i regionen sammensættes Hvilke opgaver de lokale beslutningsfora og det koordinerende forum kan/skal varetage Derudover indeholder vejledningen en oversigt over fordelingen af midler i den enkelte region for hvert år pr. hovedorganisationsområde, jf. bilag 2. Hvem er omfattet af aftalen? Aftalen gælder for alle ansatte indenfor RLTN s forhandlingsområde Aftalen omfatter også ansatte ved de selvejende institutioner, som regionerne indgår driftsaftaler med for at opfylde de forpligtelser, som regionerne er pålagt i lovgivningen, medmindre der på institutionen er aftalt andet overenskomstgrundlag/aftalegrundlag. Aftalen omfatter dog ikke ansatte, som falder uden for overenskomster og aftaler indgået af en organisation, der har tilsluttet sig enten LO, AC eller FTF.

41 Side 3 Det betyder, at fx journalister og medarbejdere på individuel kontrakt, der ikke er ansat på overenskomst, ikke er omfattet. Midlerne skal fremme og understøtte kompetenceudviklingsindsatsen Formålet med trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på de regionale arbejdspladser er at fremme og understøtte regionernes kompetenceudviklingsindsats. Trepartsmidlerne er et supplement til de kompetenceudviklingsaktiviteter, der i øvrigt finder sted i regionerne. Midlerne kan anvendes fra den 1. april Den 30. juni 2011 ophører aftalen. Alle midler skal senest være aftalt anvendt den 30. juni Det betyder, at konkrete aktiviteter ikke nødvendigvis skal være gennemført på dette tidspunkt, men at det senest den 30. juni 2011 lokalt skal være aftalt, hvordan midlerne anvendes. Det anbefales dog, at midlerne er brugt, når aftalen ophører den 30. juni Derfor anbefales det også, at de lokale beslutningsfora agerer fremadrettet i forbindelse med disponeringen af midler. Midler er fordelt på hovedorganisationsområderne Som led i aftalen er der afsat i alt 118 mio. kr. til at fremme og understøtte kompetenceudviklingen i regionerne i perioden Det er aftalt, at midlerne deles op i tre hovedorganisationspuljer. Ca. 32 mio. kr. til AC-området, ca. 42,7 mio. kr. til LO-området og ca. 43,3 mio. kr. til FTFområdet. I bilag 2 Oversigt over midler til rådighed pr. år i regionerne fremgår det, hvor mange midler der er til rådighed pr. år i hver region på hvert af de tre hovedorganisationsområder i perioden Midlerne kan disponeres fremadrettet (men ikke anvendes forlods med mindre andet aftales) i overensstemmelse med, hvor mange midler, der er til rådighed pr. år på det enkelte hovedorganisationsområde i den enkelte region. Midler der ikke anvendes i det første år overføres til andet år og midler, der ikke anvendes andet år overføres til tredje år.

42 Side 4 Organisationsmodel for udmøntning af midlerne i den enkelte region I hver region etableres tre beslutningsfora samt et koordinerende forum, der varetager beslutninger om udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Der etableres et beslutningsforum for hvert hovedorganisationsområde, dvs. et forum for AC, et forum for FTF (FTF-K og SHK) og et forum for LO (OAO/LO): Koordinerende forum Lokalt beslutningsforum Kompetenceudvikling (AC) Lokalt beslutningsforum Kompetenceudvikling (FTF-K og SHK) Lokalt beslutningsforum Kompetenceudvikling (OAO/LO) Regionen tager initiativ til etableringen af det koordinerende forum og de tre lokale beslutningsfora. Regionen yder derudover sekretariatsbistand i form af fx mødelokaler, mødeindkaldelser, modtagelse af ansøgninger, administration af godkendte ansøgninger, herunder udbetaling af bevilgede beløb samt økonomistyring af forbruget. Etablering af 3 lokale beslutningsfora De lokale beslutningsfora har til hovedopgave at træffe beslutninger vedrørende trepartsmidlerne til kompetenceudvikling indenfor det pågældende hovedorganisationsområde. Dansk Socialrådgiverforening har i denne sammenhæng valgt at være en del af OAO/LO-området. Det lokale FTF beslutningsforum omfatter både FTF-K-organisationer og SHK-organisationer. Det enkelte beslutningsforum har kompetencen til at træffe beslutning om, hvordan midlerne anvendes. Alle beslutninger træffes i enighed. Et beslutningsforum består af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanterne optræder samlet som én part og ledelsesrepræsentanterne optræder samlet som én part.

43 Side 5 Det skal understreges, at medarbejderrepræsentanterne i de tre beslutningsfora repræsenterer alle medarbejdere inden for det pågældende hovedorganisationsområde. Medarbejderrepræsentanterne i de tre beslutningsfora udpeges blandt de ansatte (herunder ansatte på orlov) på de enkelte hovedorganisationsområder og/eller andre lokale repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer med tilknytning til regionen. Fordelingen og antallet af medarbejderrepræsentanter er aftalt centralt og er som følger: - På AC-området vælges 2-3 medarbejderrepræsentanter af og blandt de lokalt ansatte AC ere. - På OAO/LO-området er det de lokale organisationer, der afgør antallet af deltagere i det lokale beslutningsforum samt hvilke organisationer, der skal sidde på pladserne. Udpegningen sker efter gældende praksis i OAO. - På FTF s område er det besluttet, at SHK udpeger 3 repræsentanter og FTF-K udpeger 1 repræsentant. Ledelsens repræsentation i de lokale beslutningsfora besluttes i den enkelte region. Opgaver for de lokale beslutningsfora Beslutning om fordelingen af midler samt den konkrete anvendelse af midler til kompetenceudviklingsaktiviteter træffes i enighed i hvert af de tre beslutningsfora på baggrund af ansøgninger. Det kan være relevant at drøfte sammenhængen mellem en ansøgning om midler, medarbejderudviklingssamtaler, udviklingsplaner samt evt. realkompetencevurdering. Således er medarbejderudviklingssamtaler og individuelle udviklingsplaner for de overenskomstgrupper, hvor det er aftalt, et naturligt udgangspunkt for en ansøgning om midler til

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar

Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kommentar Kommune: Mariagerfjord Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder på medarbejdersi- den? Kontaktperson: Kommentar God dialog. OAO-medlemmerne holder formøde inden de mødes med ledelsen. De diskuterer

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling

Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling HR-sekretariatet 11. september 2009 /trmao/bisp Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling I forbindelse med Trepartsaftalerne er der afsat midler til kompetenceudvikling i perioden

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Bruno Clematide Per Bruhn Heidi Lindtoft Christiansen

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Velkommen til Workshoppen

Velkommen til Workshoppen Velkommen til Workshoppen Jørgen Enevoldsen Udviklingskonsulent PUF-underviser Ansat i Viborg Kommune Og min mailadr er: je@viborg.dk MED-konference 19. juni 2008 Workshop B: Sæt skub i kompetenceudviklingen

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik

Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik (bilag 4 til Rammeaftale om seniorpolitik ml. KL og Sundhedskartellet) Side 2 Indholdsfortegnelse Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning... 3 1. Indledning...

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen.

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland:

Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland: Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland: 1. Indledning:... 1 2. Omfattet:... 2 3. Tid:... 2 4. Der er fælles University College Sjælland regler for følgende emner:... 2

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Side 1 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter KL Sundhedskartellet Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Principper for økonomi, styring, administration og anvendelse Aftalen

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere