FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT I RETTENS ORGANISATION KAPITEL I: Artikel 1 AFDELING 1: Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 AFDELING 2: Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 AFDELING 3: Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 AFDELING 4: Artikel 13 KAPITEL II: Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 RETTEN Kollegialprincippet MEDLEMMERNE Embedsperiodens begyndelse Medlemmernes forpligtelser og udøvelsen af deres hverv Afskedigelse og frakendelse af retten til pension eller andre fordele Rangfølge Stedfortræder for et medlem FORMANDEN Valg af formand Formandens stedfortræder Formandens opgaver AFDELINGER OG UDVALG Oprettelse af afdelinger Afdelingernes ansvarsområder Udvalg GENERALSEKRETÆREN Generalsekretæren VARETAGELSEN AF RETTENS OPGAVER Delegation af beføjelser Beføjelserne som anvisningsberettiget Rettens organisationsstruktur AFSNIT II RETTENS FORRETNINGSGANG KAPITEL I: AFDELING 1: Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Artikel 21 Artikel 22 Artikel 23 AFDELING 2: Artikel 24 RETTENS OG AFDELINGERNES MØDER RETTEN Mødeplan Vedtagelse af dagsordenen Beslutningstagning Forsædet under Rettens møder Beslutningsdygtighed Mødernes offentlighed Mødereferater AFDELINGERNE Afdelingernes møder

2 L 103/2 Den Europæiske Unions Tidende KAPITEL II: Artikel 25 Artikel 26 Artikel 27 Artikel 28 Artikel 29 KAPITEL III: Artikel 30 Artikel 31 RETTENS, AFDELINGERNES OG UDVALGENES BESLUTNINGER Rettens beslutninger Afdelingernes beslutninger Udvalgenes beslutninger Sprogordning og stadfæstelse Oversendelse og offentliggørelse REVISION OG FORBEREDELSE AF BERETNINGER, UDTALELSER, BEMÆRKNINGER OG REVISIONSERKLÆRINGER Bestemmelser om revisionens gennemførelse Ordførere AFSNIT III ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 32 Artikel 33 Artikel 34 Artikel 35 Artikel 36 Artikel 37 Antal udtrykt i brøkdele Kønsspecifikke betegnelser Gennemførelsesbestemmelser Adgang til dokumenter Ikrafttræden Offentliggørelse REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 287, stk. 4, femte afsnit, under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, stk. 1, efter Rådets godkendelse af 22. februar 2010 VEDTAGET FØLGENDE FORRETNINGSORDEN: AFSNIT I RETTENS ORGANISATION KAPITEL I Retten Artikel 1 Kollegialprincippet Retten er opbygget og handler som et kollegium i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne og finansforordningen og i henhold til forretningsordenen. A f d e l i n g 1 M e d l e m m e r n e Artikel 2 Embedsperiodens begyndelse Embedsperioden for Rettens medlemmer løber fra den dato, der er fastsat i udnævnelsesdokumentet, eller, hvis der ikke er fastsat nogen dato, fra udnævnelsesdokumentets dato. Artikel 3 Medlemmernes forpligtelser og udøvelsen af deres hverv Medlemmerne udøver deres hverv i overensstemmelse med artikel 286, stk. 1, 3 og 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Artikel 4 Afskedigelse og frakendelse af retten til pension eller andre fordele 1. Når et flertal af Rettens medlemmer vurderer, at det ud fra de tilgængelige oplysninger kan fastslås, at et medlem ikke længere opfylder de nødvendige forpligtelser eller ikke længere iagttager de forpligtelser, der følger med hvervet (artikel 286, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), pålægger Retten formanden eller, hvis formanden er det berørte medlem, det medlem, som i henhold til artikel 5 i denne forretningsorden kommer umiddelbart efter formanden i rangfølgen, at udarbejde en foreløbig rapport. 2. Den foreløbige rapport med bilag sendes til alle medlemmerne, inklusive det berørte medlem, der som svar fremsender sine skriftlige bemærkninger inden for en rimelig tidsfrist, der fastsættes af formanden eller, hvis formanden er det berørte medlem, af det medlem, som i rangfølgen kommer umiddelbart efter formanden. 3. Det berørte medlem anmodes også om mundtligt at fremsætte sine bemærkninger for Retten. 4. Beslutningen om at indbringe sagen for Domstolen med henblik på at fritage det berørte medlem fra hans hverv og/eller frakende ham retten til pension eller andre fordele træffes af Retten ved hemmelig afstemning med fire femtedeles flertal af dens medlemmer. Det berørte medlem deltager ikke i afstemningen.

3 Den Europæiske Unions Tidende L 103/3 Artikel 5 Rangfølge 1. Medlemmernes rangfølge efter formanden fastsættes efter deres anciennitet i embedet. Ved genudnævnelse, herunder også når et mandat ikke umiddelbart forlænges, fastsættes rangfølgen under hensyntagen til tidligere embedsperioder. 2. For medlemmer med samme anciennitet i embedet fastsættes rangfølgen efter alder. Artikel 6 Stedfortræder for et medlem 1. Når et medlems mandat bliver ledigt, udpeger Retten det medlem eller de medlemmer, der skal varetage hans opgaver, indtil der er udnævnt et nyt medlem. 2. Ved et medlems fravær eller forfald varetages hans opgaver af et (eller flere) medlem(mer) i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne. A f d e l i n g 2 F o r m a n d e n Artikel 7 Valg af formand 1. Valg af formand finder sted inden udløbet af den siddende formands mandat. Falder udløbet af formandens mandat sammen med, at en del af medlemmerne udskiftes i henhold til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder formandsvalget dog sted umiddelbart og senest 15 hverdage efter, at Retten er trådt sammen i sin nye sammensætning. 2. Formanden vælges ved hemmelig afstemning. Den kandidat, der ved første afstemning opnår et flertal på to tredjedele af Rettens medlemmers stemmer, er valgt til formand. Opnår ingen af kandidaterne dette flertal, foretages der omgående en ny afstemning, og den kandidat, der opnår et flertal af Rettens medlemmers stemmer, er valgt. Opnår ingen af kandidaterne et flertal af medlemmernes stemmer ved anden afstemning, afholdes der nye afstemninger efter den procedure, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne. Artikel 8 Formandens stedfortræder 1. Bliver formandsposten ledig, varetager den afgående formand bortset fra i tilfælde af uarbejdsdygtighed midlertidigt formandskabet, såfremt han stadig er medlem af Retten. I alle andre tilfælde varetager det medlem, som har forrang i henhold til artikel 5, midlertidigt formandskabet. 2. Den fungerende formand varetager den daglige ledelse af institutionen i overgangsperioden og tilrettelægger i overensstemmelse med artikel 7 valg af ny formand. Bliver formandsposten ledig mindre end seks måneder før mandatets normale udløb, varetages formandskabet dog af det medlem, som har forrang i henhold til artikel Ved formandens fravær eller forfald varetages formandskabet af det medlem, som har forrang i henhold til artikel Formanden Artikel 9 Formandens opgaver a) indkalder til og fører forsædet under Rettens møder og sørger for, at de afvikles på tilfredsstillende måde b) sørger for, at Rettens beslutninger gennemføres c) fører tilsyn med, at kontorerne fungerer hensigtsmæssigt, og at Rettens opgaver varetages på forsvarlig måde d) udpeger den person, der skal repræsentere Retten i alle tvistemål e) repræsenterer Retten i dens forbindelser udadtil, særlig i forbindelserne til dechargemyndigheden, Unionens øvrige institutioner samt medlemsstaternes revisions- og kontrolorganer. 2. Formanden kan delegere en del af sine arbejdsopgaver til et eller flere medlemmer. A f d e l i n g 3 A f d e l i n g e r o g u d v a l g Artikel 10 Oprettelse af afdelinger 1. Retten opretter afdelinger med henblik på vedtagelse af bestemte typer beretninger eller udtalelser i overensstemmelse med artikel 287, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 2. På forslag af formanden træffer Retten afgørelse om de forskellige afdelingers ansvarsområder. 3. På forslag af formanden udpeger Retten hvert af de øvrige medlemmer til medlem af en afdeling. 4. Hver afdeling vælger et af sine medlemmer som afdelingsformand i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne Artikel 11 Afdelingernes ansvarsområder 1. Afdelingerne vedtager beretninger og udtalelser, med undtagelse af årsberetningen om Den Europæiske Unions almindelige budget og årsberetningen om De Europæiske Udviklingsfonde, i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne. 2. Den afdeling, der er ansvarlig for at vedtage et dokument i henhold til stk. 1, kan forelægge det for Retten til vedtagelse i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne.

4 L 103/4 Den Europæiske Unions Tidende Afdelingerne varetager det forberedende arbejde i forbindelse med dokumenter, der skal vedtages af Retten, herunder udkast til bemærkninger og udtalelser, forslag til arbejdsprogrammer og andre dokumenter vedrørende revision, bortset fra dokumenter, i forbindelse med hvilke de udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 12, varetager det forberedende arbejde. 4. Afdelingerne fordeler deres opgaver på deres medlemmer i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne. 5. Medlemmerne er ansvarlige over for afdelingen og over for Retten for udførelsen af de opgaver, de får pålagt. Artikel 12 Udvalg 1. Udvalg nedsættes og sammensættes i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne. 2. Udvalgene er i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne, ansvarlige for spørgsmål, der ikke hører under afdelingerne, jf. artikel 11. A f d e l i n g 4 G e n e r a l s e k r e t æ r e n Artikel 13 Generalsekretæren 1. Retten udnævner generalsekretæren ved hemmelig afstemning efter den procedure, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne. 2. Generalsekretæren er ansvarlig over for Retten og aflægger regelmæssigt beretning til Retten om sit arbejde. 3. Generalsekretæren varetager med referat til Retten Rettens sekretariat. 4. Generalsekretæren udøver beføjelserne som ansættelsesmyndighed, jf. artikel 2 i vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, og er bemyndiget til at indgå ansættelseskontrakter, jf. artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, medmindre andet fastsættes i Rettens afgørelse om udøvelsen af beføjelserne som ansættelsesmyndighed og myndighed, der kan indgå ansættelseskontrakter. 5. Generalsekretæren er ansvarlig for Rettens personaleforvaltning og administration samt for varetagelsen af enhver anden opgave, Retten pålægger ham. KAPITEL II Varetagelsen af rettens opgaver Artikel 14 Delegation af beføjelser 1. Retten kan på betingelse af, at kollegialprincippet overholdes, bemyndige et eller flere medlemmer til i Rettens navn og under Rettens kontrol at træffe klart definerede forvaltningsmæssige og administrative foranstaltninger og navnlig til at forberede sager, som kollegiet derefter skal tage stilling til. De berørte medlemmer redegør over for kollegiet for de foranstaltninger, de har truffet. 2. Et medlem kan give en eller flere tjenestemænd eller andre ansatte fuldmagt til at underskrive dokumenter, der falder inden for det pågældende medlems kompetenceområde, i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne. Artikel 15 Beføjelserne som anvisningsberettiget 1. Beføjelserne som anvisningsberettiget udøves af Rettens medlemmer og beføjelserne som den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede af generalsekretæren, jf. de interne regler for budgettets gennemførelse. 2. Retten fastlægger procedurerne for kontrol af udøvelsen af beføjelserne som anvisningsberettiget og beføjelserne som den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede i en afgørelse om de interne regler for budgettets gennemførelse. Artikel 16 Rettens organisationsstruktur 1. Retten fastlægger sin organisationsstruktur. 2. På forslag af generalsekretæren og i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne, fordeler Retten stillingerne i stillingsfortegnelsen. AFSNIT II RETTENS FORRETNINGSGANG KAPITEL I Rettens og afdelingernes møder A f d e l i n g 1 R e t t e n Artikel 17 Mødeplan 1. Retten vedtager en gang om året og inden udgangen af et kalenderår en foreløbig mødeplan for det følgende år. 6. Ved generalsekretærens fravær eller forfald udpeges en stedfortræder i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne. 2. Ekstraordinære møder kan afholdes på formandens initiativ eller på begæring af mindst en fjerdedel af Rettens medlemmer.

5 Den Europæiske Unions Tidende L 103/5 Artikel 18 Vedtagelse af dagsordenen 1. Formanden opstiller et forslag til dagsorden for hvert møde. 2. Retten vedtager ved åbningen af hvert møde dagsordenen på grundlag af forslaget til dagsorden og eventuelle ændringsforslag. Fristerne for fremsendelse af dagsordenen og alle relevante dokumenter er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne. Artikel 19 Beslutningstagning Retten træffer sine beslutninger på retsmøderne, medmindre der anvendes skriftlig procedure, jf. artikel 25, stk. 5. Artikel 20 Forsædet under Rettens møder Formanden fører forsædet under Rettens møder. Ved formandens fravær eller forfald ledes mødet af det medlem, der som stedfortræder varetager formandskabet, jf. artikel 8. Artikel 21 Beslutningsdygtighed Retten er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede. Artikel 22 Mødernes offentlighed Rettens møder er ikke offentlige, medmindre Retten træffer anden afgørelse. Artikel 23 Mødereferater Der udarbejdes et referat for hvert af Rettens møder. A f d e l i n g 2 A f d e l i n g e r n e Artikel 24 Afdelingernes møder Medmindre andet er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne, finder bestemmelserne i afdeling 1 anvendelse på afdelingernes møder. KAPITEL II Rettens, afdelingernes og udvalgenes beslutninger Artikel 25 Rettens beslutninger 1. Retten vedtager sine beslutninger som et kollegium efter forudgående behandling i en afdeling eller et udvalg; dette gælder dog ikke de beslutninger, Retten træffer i sin egenskab af ansættelsesmyndighed eller som bemyndiget til at indgå ansættelseskontrakter. 2. De dokumenter, som er nævnt i artikel 287, stk. 4, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bortset fra dem, der vedtages af afdelingerne i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, og revisionserklæringen omhandlet i artikel 287, stk. 1, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, vedtages af Retten med et flertal af medlemmernes stemmer. 3. Beslutninger vedtages med et flertal af de tilstedeværende medlemmers stemmer, jf. dog artikel 4, stk. 4, og artikel 7, stk. 2. Retten kan dog på forslag af et medlem og med et flertal af de tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at et punkt forelagt til behandling skal vedtages med et flertal af medlemmernes stemmer. 4. Når der til vedtagelse af et punkt kræves et flertal af de tilstedeværende medlemmers stemmer, er formandens stemme udslaggivende i tilfælde af stemmelighed. 5. Retten afgør i hvert enkelt tilfælde, hvilke beslutninger der skal vedtages ved skriftlig procedure. De nærmere regler for anvendelsen af denne procedure er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne. Artikel 26 Afdelingernes beslutninger 1. En afdeling vedtager beslutninger med et flertal af sine medlemmers stemmer. I tilfælde af stemmelighed er afdelingsformandens eller dennes stedfortræders stemme udslaggivende. 2. Alle Rettens medlemmer kan deltage i afdelingernes møder, men de har kun stemmeret i de afdelinger, hvor de er medlemmer. Når medlemmer forelægger et dokument for en afdeling, som de ikke er medlem af, har de dog stemmeret i denne afdeling ved behandlingen af det pågældende dokument. 3. Afdelingsformanden giver meddelelse om dokumenter, der er vedtaget af afdelingen i henhold til artikel 11, stk. 1, til alle Rettens medlemmer i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne. 4. Vedtagelsen af et dokument i en afdeling i henhold til artikel 11, stk. 1, får endelig gyldighed fem arbejdsdage efter datoen for den i nærværende artikels stk. 3 nævnte meddelelse, medmindre et i gennemførelsesbestemmelserne fastsat antal medlemmer inden for denne periode har forelagt formanden en begrundet anmodning om, at Retten drøfter og træffer beslutning om det pågældende dokument.

6 L 103/6 Den Europæiske Unions Tidende En afdeling kan i hvert enkelt tilfælde afgøre, at beslutninger skal vedtages ved skriftlig procedure. De nærmere regler for anvendelsen af denne procedure er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne. Artikel 27 Udvalgenes beslutninger Medmindre andet er fastsat i gennemførelsesbestemmelserne, finder bestemmelserne i artikel 26 anvendelse på udvalgenes beslutningsprocedure. Artikel 28 Sprogordning og stadfæstelse 1. Beretninger, udtalelser, bemærkninger, revisionserklæringer og andre dokumenter, der offentliggøres, foreligger på alle de officielle sprog. 2. Formanden stadfæster dokumenterne med sin underskrift på samtlige sprogversioner. Artikel 29 Oversendelse og offentliggørelse Inden for rammerne af traktaterne og navnlig artikel 287, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fastsættes de bestemmelser, der skal gælde for oversendelse og offentliggørelse af Rettens beretninger, udtalelser, bemærkninger, revisionserklæringer og andre beslutninger i gennemførelsesbestemmelserne, jf. dog de gældende bestemmelser i finansforordningen. KAPITEL III Revision og forberedelse af beretninger, udtalelser, bemærkninger og revisionserklæringer Artikel 30 Bestemmelser om revisionens gennemførelse 1. Retten fastsætter de bestemmelser, der gælder for gennemførelsen af den revision, der påhviler den i henhold til traktaterne. 2. Retten foretager revisionen i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i arbejdsprogrammet. Artikel 31 Ordførere 1. I forbindelse med hver opgave, der skal udføres, udpeger afdelingen et (eller flere) medlem(mer) som ordfører(e). I forbindelse med de opgaver, der ligger uden for en afdelings specifikke ansvarsområde, udpeger Retten en eller flere ordførere i hver enkelt sag. 2. Når Retten får forelagt en anmodning om udtalelse i henhold til artikel 287, 322 eller 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller når den ønsker at fremsætte bemærkninger i henhold til artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, udpeger den blandt sine medlemmer den ordfører, der skal behandle sagen og udarbejde et udkast til udtalelse eller bemærkninger. AFSNIT III ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 32 Antal udtrykt i brøkdele Ved anvendelsen af denne forretningsorden skal en mængde, der er udtrykt som en brøk, rundes op til næste hele tal. Artikel 33 Kønsspecifikke betegnelser De kønsspecifikke betegnelser, der anvendes i denne forretningsorden, skal forstås som dækkende både kvinder og mænd. Artikel 34 Gennemførelsesbestemmelser 1. Retten fastsætter med et flertal af medlemmernes stemmer gennemførelsesbestemmelserne til denne forretningsorden. 2. Gennemførelsesbestemmelserne offentliggøres på Rettens websted. Artikel 35 Adgang til dokumenter I overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og god forvaltningsskik, jf. dog finansforordningens artikel 143, stk. 2, og artikel 144, stk. 1, har alle unionsborgere og alle fysiske og juridiske personer, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, ret til at få adgang til Rettens dokumenter i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i Rettens afgørelse om interne regler for behandling af anmodninger om adgang til Rettens dokumenter. Artikel 36 Ikrafttræden Denne forretningsorden ophæver og erstatter forretningsordenen vedtaget af Retten den 8. december Den træder i kraft den 1. juni Artikel 37 Offentliggørelse Denne forretningsorden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Luxembourg, den 11. marts På Revisionsrettens vegne Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA Formand

AFGØRELSE NR OM GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL REVISIONSRETTENS FORRETNINGSORDEN (*)

AFGØRELSE NR OM GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL REVISIONSRETTENS FORRETNINGSORDEN (*) AFGØRELSE NR. 38-2016 OM GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL REVISIONSRETTENS FORRETNINGSORDEN (*) (*) Senest ændret af Revisionsretten på mødet den 14. september 2017. CPR078952DA06-16PP-DEC061-16FIN-D-38-2016-TR.DOCX

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed

AIACE Vedtægter. Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed AIACE Vedtægter Afsnit I. Navn hjemsted formål varighed Artikel 1 Foreningens navn er: DEN INTERNATIONALE FORENING AF FORHENVÆRENDE MEDARBEJDERE VED DEN EUROPÆISKE UNION. Foreningen arbejder ikke med gevinst

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 18.03.2004 L 080/33 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (2004/257/EF) STYRELSESRÅDET

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) 2004D0002 DA 18.04.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 5.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 65/41 FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN INDLEDNING Regionsudvalget har vedtaget følgende forretningsorden den 31. januar 2014 på grundlag

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

9486/2/14 REV 2 shs/shs/gm 1 DG D 2B

9486/2/14 REV 2 shs/shs/gm 1 DG D 2B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0256 (COD) 9486/2/14 REV 2 EUROJUST 90 EPPO 23 CATS 65 COPEN 137 CODEC 1209 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Bilag 1 Forslag til Vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Bilag 1 Forslag til Vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Paragraf Ændring Nye vedtægter: 1 Anden linje: København erstattes med Gentofte. Selskabets navn er Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Danish Management Society). Dets hjemsted er Gentofte Kommune.

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 58/4 Den Europæiske Unions Tidende 24.2.2011 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI AFGØRELSE AF DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RICISI af 20. januar 2011 om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter pr. 28. maj 2013 Foreningens navn og formål

Vedtægter pr. 28. maj 2013 Foreningens navn og formål Vedtægter pr. 28. maj 2013 Foreningens navn og formål 1 1.1 Foreningens navn er Danes Worldwide. 1.2 Foreningens binavn er Dansk Samvirke. 1.3 Foreningens hjemsted er København. 2 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN FAVRSKOV KOMMUNE FAVRSKOV KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I FAVRSKOV KOMMUNE 1 INDHOLD: Kapitel I. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning. Kapitel II. Valg til ungdomsskolebestyrelsen. Kapitel III

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009.

1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009. Forretningsorden for Ankenævn for Bus, Tog og Metro samt for dette ankenævns Forretningsudvalg og Sekretariat 1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.v.

Vedtægter for Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.v. Vedtægter for Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.v. Navn, sæde, forretningsområde, regnskabsår Foreningen hedder Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.v. (Hybrid-Ferkel-EG).

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel.

medlemmer forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. FORRETNINGSORDEN af 25. juni 2013 Formandskollegiet og Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30983904 FORRETNINGSORDEN 1. VALG AF FORMAND OG KONSTITUTION 1.1 Formandskollegiet og rektorkollegiet

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere