Boligmarkedet i Øresundsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligmarkedet i Øresundsregionen"

Transkript

1 Boligmarkedet i Øresundsregionen Et integreret boligmarked er en af de vigtigste forudsætninger for, at Øresundsregionen skal kunne forankres som en samlet region. For regionens indbyggere indebærer et velintegreret boligmarked, at der vil være et større og mere varieret udbud af boliger. Boligmarkedet udgør også en vigtig funktion for virksomhedernes muligheder for at rekruttere den rette arbejdskraft. I den sammenhæng kan det nævnes, at boligmarkedet også påvirker virksomhedernes valg af lokalisering og dermed den økonomiske udvikling i regionen. For byggebranchen er det desuden væsentligt at kunne udvide sit hjemmemarked til hele Øresundsområdet. Det er imidlertid stadigvæk sådan, at Øresundsregionen i praksis består af et dansk og et svensk regionalt boligmarked. Disse har hver især udviklet sig ud fra specifikke historiske forudsætninger og er prægede af udviklingen inden for sine respektive nationale systemer. Den stigende strøm af mennesker som pendler og flytter over Sundet er dog et tegn på, at de regionale boligmarkeder er ved at kobles sammen. For at kunne vurdere og påvirke den langsigtede udvikling er det nødvendigt bedre at kunne forstå hvordan Øresundsintegrationen og de regionale boligmarkeder påvirker hinanden gensidigt. Hvilke indsatser kræves for at sammenkoble de regionale boligmarkeder på Sjælland og i Skåne til et integreret Øresundsregional boligmarked? Hvad udgør drivkræfterne og barrierene i udviklingen mod et integreret boligmarked? Hvordan udnytter indbyggerne boligmarkedet i hele regionen? Hvornår kan vi tale om et integreret boligmarked? På nuværende tidspunkt findes der ikke nogen samlet analyse af boligmarkederne og hvordan disse interagerer med hinanden i Øresundsregionen. Målet med dette diskussionsgrundlag er at give et preliminært billede af boligproblematikken i et Øresundsperspektiv udfra nogle vigtige udviklingstendenser i befolknings- og boligudviklingen i de danske og svenske regionhalvdele. Eftersom effekterne af Øresundsintegrationen ind til nu er tydeligst i København-Malmø-området, gives en mere detajleret beskrivelse af udviklingen i dette område. Afslutningsvis diskuteres også hvordan det er muligt at komme videre med disse spørgsmål. Befolkningsudviklingen i Øresundsregionen Befolkningsudviklingen frem till 212 ser meget forskellige ud for henholdsvis den danske og svenske regiondel. I den danske del af regionen går udviklingen mod en aftegande befolkningstilvækst, mens den svenske del vil opleve en kraftig befolkningsvækst i perioden. Som det fremgår af figuren har dette været en tydelig tendens siden 1996 (side 2). Öresundskomiteen, Gammel Kongevej 1, DK-161 København V Telefon: , Fax: ,

2 s. 2 Frem til år 212 vil befolkningen på den danske side af Sundet stige med omkring 5 personer per år i gennemsnit. På den svenske side vil den årlige vækst være på omkring 11 personer. Den vigtigste forklaring på den fremtidige befolkningsvækst i Skåne er væksten i antallet af fødsler. Sverige går mod et nyt babyboom og den udvikling antages at fremme befolkningsudviklingen ekstra kraftigt i Skåne. Den svagere udvikling på den danske side af Øresund forklares primært af en mindsket indflytning fra øvrige dele af Danmark og en mindsket indvandring. Antallet af fødsler forventes også at ligge lavt. Befolkningsudviklingen i Øresundsregionen (procentvis pr. år) procent 1,5 1, Øresund DK Prognose Øresund SE Prognose Kilde: Dst, SCB, Region Skåne En stærk befolkningstilvækst indebærer typisk en Øresund DK består af: Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm stigende efterspørgsel på boliger. En svag befolkningsudvikling indebærer omvendt en mindsket Øresund SE består af: Skåne län efterspørgsel men kan også være en effekt af, at boligpriserne skyder i vejret, og at det bliver sværere for flere befolkningsgrupper at finde en bolig. Det er en vigtig opgave at få belyst hvordan de forskellige befolkningstendenser på den danske og svenske side af Sundet påvirker en sammenkopling af boligmarkederne i Øresundsregionen. Kan to boligmarkeder blive til et? Hovedstadsregionen og det sydvestlige Skåne kan afgrænses som to lokale boligmarkeder. København og Malmø udgør centralkommunerne i disse boligmarkeder og det er til disse byer, at hovedparten af pendlingen foregår. Den omfattende indflytning mod Malmøområdet har indebåret en befolkningsvækst siden 199 med 64 personer i det sydvestlige Skåne. Væksten af bostæder i tilsvarende periode er bare 23 bostæder. Den lave andel af boligbyggeriet har medført en stigende brist på boliger som primært rammer grupper med en svag tilknytning til boligmarkedet og/eller har en svag økonomi. Det gælder fx unge, indvandre eller enlige med børn. I samme periode er befolkningen i Hovedstadsregionen steget med 18 personer. Samtidig har boligvæksten kun været ca. 42 bostæder. Resultatet af dette har været en øget boligtæthed og social segregation på boligmarkedet. For Hovedstadsregionen har det ligeledes været tilvæksthæmmende effekt. En øget boligbrist risikerer at føre til den situation andre storbyregioner oplever, hvor virksomhederne får svært ved at rekruttere arbejdskraft, delvis pga. mangel på betalbare boliger. Hvordan påvirker dette Øresundsintegrationen? Undersøgelser viser, at det er en stigende tendens blandt danskere at bosætte sig i Malmø og pendle til arbejde i Danmark. 1 Den faste forbindelse over Sundet har medført en radikal mindskning i tidsafstanden mellem de to regionhalvdele. Dette i kombination med de højere boligpriser i Københavnsområdet har gjort det sydvestlige Skåne til et attraktivt boligalternativ for flere danskere. På sigt vil dette også bidrage til kraftig vækst på boligpriserne i det sydvestlige Skåne, men formenligt også til et stigende boligbyggeri i Skåne. 1 Øresundsbarometern november 23 Medlemsorganisationer: Bornholms Regionskommune, Frederiksberg Kommune, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Vestsjællands Amt, Københavns Amt, Københavns Kommune, Region Skåne, Landskrona kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) deltager også i samarbejdet.

3 s. 3 Siden 1998 er indflytningen fra Sjælland til Skåne femdoblet, mens flytningerne den modsatte vej kun er steget med 45 procent. Flyttestrømmene over Sundet går således hovedsageligt fra den danske til den svenske side af Øresund og udviklingen kan dermed betegnes som ensidig integration. Forklaringen er naturligvis, at den problematiske boligsituation i Hovedstadsregionen gør det meget svært for indbyggerne på den svenske side at flytte til den danske regiondel. Ensidigheden i flyttestrømmene udgør en alvorlig barriere for et integreret boligmarked i Øresundsregionen. Det er imidlertid svært at sige hvilke indsatser, der kræves for at ændre den udvikling. Boligbyggeriet i København og Malmø Den største koncentration af arbejdspladser, handel og kulturudbud i Øresundsregionen findes i København og Malmø. Øresundsintegrationens effekter er også størst mellem de to centralkommuner. I et boligperspektiv må både København og Malmø kommune betragtes udfra deres respektive roller i de boligmarkeder som udgøres af Hovedstadsregionen och sydvestre Skåne. Disse relationer kan bl.a. ses i de flyttemønstre som præger de respektive regioner. Børnefamilier vælger at bosætte sig i regionernes havebolig-kommuner, mens de unge flytter fra disse til København/Malmø. Flyttestrømmene i Øresundsregionen Antal flytninger Boligsammensætning i 23 i Öresundsregionen, København og Malmø Øresund SE Øresund DK Malmø København Fra Øresund DK til SE Kilde: Öresundsdatabanken Fra Øresund SE til DK procent København og Malmø er befolkningsmæssigt de største kommuner i Øresundsregionen. I begge disse centralkommuner er befolkningen steget kraftigt i de seneste 1 år; I den kommende tiårsperiode viser det sig imidlertid, at Etagebolig mv. Kilde: Københavns statistiske årbog 24 Havebolig befolkningsprognoserne ser helt forskellige ud: Henholdsvis +3 procent i København, og + 1 procent i Malmø. København og Malmø har også mange ligheder når det gælder boligstrukturen. Både Skåne og Sjælland har et varieret boligudbud, mens det i København og Malmø ser helt anderledes ud. Her består hele 92 procent hhv. 82 procent af boligbestanden af etageboliger (jf. figuren). Disse kommuner har også en højre andel af smålejligheder end andre kommuner i regionen. Planer om flere boliger i Malmø Lavkonjunkturen i Sverige i 199'erne ramte Malmø hårdt og satte også sit spor i boligbyggeriet. Lavkonjunktur, kriser i bankerne, faldende ejendomspriser og afvikling af det statslige tilskud til medbringelse af renteudgifterne førte samlet til, at efterspørgslen på nye boliger praktist taget forsvandt, og at boligvirksomheder ikke længere turde investere i nybyggeri. Boligbyggeriet har siden da svinget mellem 3 og 6 lejligheder per år, og det som er bygget er i stor udstrækning boliger, hvor prisen/efterspørgslen ikke er reguleret af markedet, dvs. ældreboliger, bofællesskaber, studenterboliger og lign. Væksten i år 21 forklares af bomessen Bo1, som arrangeredes af kommunen. Det faldende boligbyggeri synes ikke at have påvirket indflytningen til Malmø i særlig udstrækning. Kommunen har siden slutningen af 198'erne haft en relativ stabil nettoindflytning på 3 personer per år. Tidligere burde dette have krævet 1 5 nye lejligheder per år. Nu er denne indflytning i stedet gjort mulig ved at boligtætheden, dvs. antal beboere pr. lejlighed, er steget. Dette gælder først og fremmest lavstatusområder, hvor asylsøgere flytter ind hos slægtninge og venner. I løbet af 23 og 24 er der dog tegn på faldende nettoindflytning, især pga. at børnefamilier i stigende udstrækning flytter til Malmøs omegnskommuner.

4 s. 4 Det politiske tryk på at bygge flere boliger, og i særdeleshed lejelejligheder med rimelig lejeudgifter, er nu stort. I kommunens sociale program "Velfærd for alle" er det et mål at etablere 5 lejligheder på fem år. Kommunen har klare, detaljerede planer for 1 4 lejligheder og arbejdet med planer om yderligere 3 8 lejligheder er i gang. Kommunens boligselskab MKB har forpligtet sig til at bygge 5 per år og også det kooperative HSB giver løfte om et stigende boligbyggeri. Kommunen forsøger også at opmuntre nye aktører til at entrere boligmarkedet, især ved at etablere delvis nye samarbejdsformer. Boligudviklingen i København er i vækst Boligudviklingen i Københavns Kommune har været præget af nybyggeri, lejlighedssammenlægninger og nedlæggelse samt fornyelse og renovering i den eksisterende boligmasse. Det samlede resultat er en vækst i boligmassen på ca. 2 boliger i gennemsnit pr år i perioden 199 til 23, samt flere, og større og moderne boliger. I forhold til resten af landet og de øvrige nordiske hovedstæder er boligbyggeriet i Københavns Kommune dog af mindre omfang. Nybyggeriet fastholder unge københavnere I perioden er indbyggertallet i Københavns Kommune steget med ca. 35., overvejende pga. flytteoverskud. Siden 21 er dog flere flyttet fra end til kommunen. I 23 blev der bygget ca. 85 boliger. I 24 forventes 1 4 boliger at bygges færdig og yderligere 3 boliger er under opførelse i Københavns Kommune. Endvidere foreligger der konkrete byggeprojekter med i alt 3.4 boliger, som forventes igangsat inden udgangen af 25. Boligbyggeriet i Malmø Kilde: Malmø stad Boligbyggeriet i København Fuldført Prognose Kilde: Københavns Kommune, 8. kontor Indflytterne i de nye boliger er lidt yngre end københavnerne generelt. Dette hænger sammen med, at der blandt indflytterne er en del unge småbørnsfamilier. En årsag til, at København kan fastholde de unge familier er de mange lejlighedssammenlægninger. Dog udgør seniorerne også en stor gruppe blandt indflytterne i nybyggeriet. Siden 199 er der i Københavns Kommune i gennemsnit pr. år sammenlagt ca. 8 lejligheder. I 23 blev ca boliger i Københavns Kommune sammenlagt. Sammenlægningerne førte til ca. 835 større boliger. Antallet af boligsammenlægninger er steget betydeligt i løbet af de seneste år. Antallet af sammenlægninger er således steget kraftigt i de seneste år. Befolkningstilvæksten har generelt været betydeligt større end boligtilvæksten, hvilket betyder at antal kvadratmeter bolig pr. indbygger faldet - dette på trods af lejlighedssammenlægninger og at nybyggede lejligheder er større end gennemsnittet.

5 s. 5 Revideret boligplan på vej I Københavns Kommunes boligstrategiplan - vedtaget i 21 - er der derfor stor fokus på et øget boligbyggeriet. I den kommende reviderede boligplan vil nybyggeriet ligeledes være et centralt indsatsområde herunder effektivisering af byggeriet og udvidet samarbejde med boliginvestorer bl.a. via partnerskaber. Boligbehovet på sigt Der er mange faktorer som påvirker efterspørgslen på boliger. Den vigtigste er etableringen af husholdninger. Hver husholdning efterspørger en bolig. Vi har lavet en grov vurdering af, hvordan den fremtidige husholdningsudvikling ser ud i fremtiden. Dette har vi gjort vha. fremskrivninger af aldersspecifikke husholdningskvoter. Frem til år 212 vurderes det, at der er behov for at bygge på 5 nye boliger pr. år i Skåne, hvoraf ca. 3 i sydvestre Skåne. I Region Skånes Udviklingsprogram for Skåne 24 konstateres dog, at nybyggeriet ligger stabilt på knap det halve. Set udelukkende ud fra befolkningsprognosen vil antallet af husholdninger stige med 4 pr. år i den danske del af Øresundsregionen. I Hovedstadsregionen antages der at tilkomme mere end 2 husholdninger pr år. Sandsynligvis er boligefterspørgslen på Sjælland dog større end som så, idet fremskrivningerne ikke har taget hensyn til, at der allerede idag findes et opdæmmet behov, fremfor alt i Hovedstadsregionen 2. Der er et behov for uddybet viden om hvordan den fremtidige boligefterspørgsel vil se ud i Øresundsregionen, og hvad den betyder for Øresundsintegrationen. Spørgsmål for fremtiden Integrationen af boligmarkederne i Øresundsintegrationen bestemmes af hvor stærke drivkræfterne og barriererne er på begge sider af Sundet for at bosætte sig på den modsatte side. En del faktorer som udgør drivkræfter set fra en side, kan samtidig udgøre en barriere set fra en anden side. En boligstrategi for Øresundsregionen gør det nødvendigt at udvikle modeller for at kunne analysere hvilke faktorer, som har størst betydning for intgegrationen mellem boligmarkederne, på respektive sider af Sundet. Vi har i dette Fakta Øresund berørt de demografiske faktorers betydning samt tilgangen og efterspørgslen på boliger. Vækst i antal husholdninger i Øresundsregionen Stigning i antal af husstande Kilde: Dst, HUR, Region Skåne. Egne beregner. 2 Ifølge Hovedstadsregionens Udviklingsråd (HUR) ser man tegn på, at boligbyggeriet er stigende. Dette betyder sandsyligvis, at befolkningsudviklingen vil være stærkere i den nye end den tidligere prognose. Medlemsorganisationer: Bornholms Regionskommune, Frederiksberg Kommune, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Vestsjællands Amt, Københavns Amt, Københavns Kommune, Region Skåne, Landskrona kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) deltager også i samarbejdet.

6 s. 6 Andre vigtige spørgsmål hvor vidensniveauet må blive bedre er: Hvilken komplementaritet findes mellem boligmarkederne på hhv. den danske og svenske side af sundet og hvordan ser den ud for forskellige delmarkeder? Hvilken rolle spiller de nationale forskellen år det gælder arbejdsmarkedsregler, socialforsikringsregler og pensioner, m.m. på boligintegrationen? Hvad betyder forskellene i den nationale boligpolitik i form af forskellige systemer for boligfinanseringen, subsidier, ejendomsbeskatning og regler for indbyggernes muligheder for at kunne udnytte hele bolig markedet i regionen. Hvordan ser flytningsparatheden ud for forskellige grupper i samfundet? Hvilken betydning har det, at de privatøkonomiske konsekvenser er forskellige for forskellige grupper? De privatøkonomiske gevinster ved at flytte over Sundet må vejes mod de ofre som flytterne også gør? Hvad betyder det i form af stigende pendlingsafstand mellem bolig og arbejde? Hvad indebærer det at forlade et trygt socialt, sprogligt og kulturelt miljø? Hvilke boligstrategier har Øresundsflytterne? Hvor længe vælger man at bo i den modsatte regiondel? Hvilke faktorer påvirker husholdningernes beslutning? Et velfungerende boligmarked har stor betydning for den regionale udvikling for den fortsatte integration. Det kræver imidlertid også et aktivt arbejde for at formulere en strategi på området og forbedre vidensniveauet. Fakta Øresund - Diskussionsgrundlaget om boligmarkedet i Øresundsregionen er skrevet i samarbejde med Københavns Kommune og Malmö stad. Diskussiongrundlaget er skrevet af en arbejdsgruppe bestående af: Anders Axelsson, Öresundskomiteen (red.) Bertil Johansson, Översiktsplaneavdelningen, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, Troels Kristensen, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, Københavns kommune Peter Krygell, Statistisk kontor, Københavns kommune, Anja Storgaard, Öresundskomiteen, Poul Wallbjørn Christensen, Økonomiforvaltningen, 8. kontor, Københavns kommune Claus A. Woll, Statistisk kontor, Københavns kommune Fakta Øresund identificerer de vigtigste udviklingstendenser i integrationsprocessen på tværs af Øresund. Det sker ved indsamling, bearbejdning, analyse og formidling af statistiske og kvalitative data. Fakta Øresund udgives hver anden måned og fokuserer på et udvalgt emne indenfor strategisk vigtige områder som f ex arbejdsmarked, befolkningsudvikling, trafik, den økonomiske integration m.v. Kontaktperson: Anders Axelsson, Öresundskomiteen, tel: Kortinformation: Fra karta Lantmäteriverket Gävle 24. Medgivande M24/2536 Kort & Matrikelstyrelsen (G 3-4)

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Miniseminar om boligområdet. Potentiel boligefterspørgsel. Nuuk, den 22. marts 2014

Miniseminar om boligområdet. Potentiel boligefterspørgsel. Nuuk, den 22. marts 2014 Miniseminar om boligområdet Potentiel boligefterspørgsel Nuuk, den 22. marts 2014 Den potentielle boligefterspørgsel Potentiel boligefterspørgsel er antal af boliger, der skal være til rådighed, hvis

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN R A P P O R T BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N M A R T S 2 0 0 6 Indhold Sammenfatning 2 Boligmarkedet forudsætning for vækst

Læs mere

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser I dette notat beskrives baggrunden for bestemmelserne om boligstørrelser i kommune-

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mio. Kr. Dansk byggevareeksport i andet kvartal 2013 Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mens den samlede danske vareeksport viser en svag, men vedholdende vækst, er der et lille stykke vej

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Roskilde. September 2017

Roskilde. September 2017 Roskilde September 2017 1 Boligmarkedets udvikling V/ Regionsdirektør John Borrisholt EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde / Lokalt Demografi Udgangspunkt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Boligpolitik Odense. Odense Kommune

Boligpolitik Odense. Odense Kommune Boligpolitik Odense Odense Kommune 2 Indhold Indledning 4 Sammenfatning 5 Boligpolitik for Odense 2002-2012 7 Boligpolitik - overvejelser 7 De boligpolitiske mål og handlinger 9 Boligudbygningen i dag

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

I 2019 vil ønske at bo i landområderne, mens dette vil være næste halveret til i Det svarer til en reducering fra 19 % til 9 %

I 2019 vil ønske at bo i landområderne, mens dette vil være næste halveret til i Det svarer til en reducering fra 19 % til 9 % Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2311393 Hvor skal flygtningene bo? Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter fra 2015 til 2019. Samlet set

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Flytteanalyser og bosætning

Flytteanalyser og bosætning Flytteanalyser og bosætning Thomas Jensen, COWI (toje@cowi.dk) Aalborg, 19. juni 2014 1 Intro Lidt om mig selv Civilingeniør i byplanlægning Arbejder i COWI Aalborg: - Digitale kommuneplaner - Letbaner

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER

FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER FREMTIDENS ALMENE FAMILIE- OG BOFORMER Kredskonference 9. kreds Rikke Lønne, udviklingskonsulent BL Den 4. marts 2017, LO-skolen Fremtidsstudiet Beboerdemokrati Effektivisering Fremtidens familie- og boformer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Fremtidens boligbehov

Fremtidens boligbehov Fremtidens boligbehov Ejendomsforeningen Danmark Senioranalytiker Joachim Borg Kristensen 10. november 2016 Den demografiske impuls Befolkningstilvækst (%), de kommende 20 år: < -10 [ -10, -5 [ [ -5, -2

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere