یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است."

Transkript

1 فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان - اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان - عضو هیات علمی دانشکده محیطزیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان چکیده یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. با توجه به بومیشدن این شیوه در کشور استفادهي آن در اکثر پروژهه يا توسعهي فولاد رو به گسترش است. هدف این تحقیق شناسایی طبقهبندي و پسماند در مراحل ساخت و ساز و بهرهبرداري این پروژهها میباشد. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز آن با مطالعات کتابخا نهاي بررسی مستندات گزارشهاي موجود و بازدید از بعضی مجتمعه يا فولاد کشور تهیه شدند. بر اساس آن شناسایی و طبقهبندي مواد زاي د تولید شده در هر دو مرحلهي بهرهبرداري و ساخت این واحدها انجام شد. براي تدوین راهبرده يا بهینهي سیستم پسماند از روش SWOTاستفاده شد. بدین ترتیب که عوامل داخلی (قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) بهصورت زوجی با یکدیگر مقایسه شده و راهبرده يا چهارگانه (WT ST WO SO) تعیین گردیدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در واحد احیاي مستقیم تولیدي شامل ضایعات و ویژه میباشند. براساس نتایج بدست آمده راهبردهاي برتر بهمنظور پسماند اولویتبندي شدند. بر آن اساس راهکارهاي ی شامل جداسازي در مبدا جمعآوري و حمل طبقهبندي و نگهداري دفن فروش بازیافت آموزش و آگاهی در خصوص ضایعات پیشنهاد میگردند. همچنین نتایج ماتریس برنامهریزي راهبردي کمی (QSPM) نشان میدهند که از بین راهبردهاي تدوین شده بالاترین جذابیت مربوط به راهبرد SO تبدیل شدن به صنعت سبز با بکارگیري و استفاده از امکانات لازم در راستاي جلوگیري از ورود مواد زاي د به محیطزیست و پایینترین جذابیت راهبرد WO استفاده از لوازم حفاظت فردي میباشد. کلمات کلیدي: SOWT QSPM پسماند مواد زاي د نویسندهي مسي ول مکاتبات:

2 56 سعید منجزي و همکاران مقدمه. محدودیت منابع و لزوم حفاظت از محیطزیست سبب شد تا استفاده از بهعنوان یکی از راهکارهاي مهم در پسماند مورد توجه قرار گیرد. درصنایع آهن و فولاد ایجاد شده در بسیاري از کشورها بهعنوان مصالح ساختمانی و... استفاده میشوند. در ساله يا اخیر تحقیقه يا زیادي در راستاي یافتن کاربرده يا جدید براي پسماندها بهمنظور کنترل آلودگی زیست محیطی انجام شده است. نتایج نشان میدهند که برخی از پسماندها کارایی مناسبی در پیشبرد اهداف زیست محیطی داشته و بخشی از این مواد را میتوان با در نظر گرفتن جنبهه يا زیست محیطی فنی و اقتصادي در فناوريهاي کنترل آلودگی استفاده کرد. در چند سال گذشته افزایش بهاي مواد اولیه و آگاهی از اثرات نامطلوب مواد زاي د بر انسان و محیطزیست سبب توجه بیشتر صاحبان صنایع به سیستمهاي نوین پسماند شده است. باید گفته شود که کنترل مداوم و بهکار بستن درست مواد زاي د براي بهداشت حفظ محیطزیست و منابع طبیعی اهمیت خاصی دارد ) at, M.D.Lagrega,et 00). به بیان دیگر در این سیستم نوین مواد زاي د "از بدو تولد تا مرگ" اهمیت دارند. مراحل مختلف مواد زاي د شامل: -تولید و نگهداري - جلوگیري از تولید آلودگی و حداقلسازي ضایعات -بازیابی و بازیافت -جمعآوري و انتقال 5 -تصفیه 6 -دفع نهایی میباشند ) علوي مقدم 86)... فرآیند احیاي مستقیم به روش میدرکس این تحقیق به بررسی پسماند در واحدهاي احیاي مستقیم به روش میدرکس صنایع فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب براي بهبود وضعیت مدیت پسماند میپردازد. واحدهاي احیاي مستقیم در واقع بخش میانی فرآیند تولید فولاد به حساب میآیند و از این رو اهمیت ویژهاي دارند. در این واحدها با استفاده از گاز احیایی گندله سنگ آهن احیا و به آهن اسفنجی تبدیل میشود. آهن اسفنجی تولیدي نیز براي شارژ به کورهه يا قوس الکتریکی بخش فولادسازي تولید نهایی در راستاي محصول ارسال میشود. یکی از روشهاي احیاي مستقیم روش میدرکس است (توحیدي 8). در روش میدرکس هر واحد از بازیابنده -بخشهاي اصلی حرارتی (ریکوپراتور)) (شامل کورهي احیا -تجهیزات جانبی سیستم پوششدهی سطحی گندله با آهک ) ریفورمر (شامل Coating (Process خنثی) تصفیهي و پمپخانه سیستم تزریق گاز اکسیژن -بخشهاي فرعی آب: شامل شامل تیکنر(کلاریفایر) فنهاي دمنده) اصلی و کمکی سیستم تامین گاز سیستم آبرسانی و برج خنککننده و سیستم حمل مواد: شامل تاورها و نوار نقالهها براي جابجایی گندله و آهن اسفنجی سیستم جمعآوري غبار ساختمانهاي اداري اطاق کارگاه کنترل اطاق محل استراحت کارکنان مجموعهي سرویسهاي بهداشتی و حمام تشکیل شده است (علیمرادپور (86 005).(MMTE,. شکل مواد و روشها (): فرآیند احیا به روش میدرکس( ( این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و بر اساس مطالعات اسنادي و میدانی است. تحقیق در این بررسی کیفیت مواد زاي د تولیدي در واحد ضمن شناسایی و احیاي مستقیم صنایع فولاد کشور به روشهاي کاهش ضایعات نگهداري جمعآوري انتقال و دفع نهایی نیز توجه شده و راهکارهایی براي بهبود وضعیت موجود جمعآوري براي شدند. اراي ه دادهها از روش مشاهده و مصاحبه با کارشناسان فرآیند Method) Walking-Talking )و Through بررسی اسناد و مدارك فنی و عملیاتی استفاده شد. بدین منظور در بخش اول جدیدترین آمار و اطلاعات پیشزمینهاي با استفاده از منابع موجود در کتابخانهها مراکز علمی و تحقیقاتی صنایع

3 57 پسماند در صنایع فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب... فولاد کشور و کاوشهاي اینترنتی در زمینهي صنعت محیطزیست و مواد زاي د گردآوري شدند. دربخش بهمنظور دوم آشنایی بیشتر با عملکرد واحد بازدیدهاي میدانی در چند واحد صنایع فولاد (احیاي مستقیم) انجام شد و نقاط و چشمههاي تولیدکنندهي مواد زاي د شناسایی شدند. در بخش سوم با تکمیل پرسشنامه کمیت ماهیت حالت نوع مواد و اطلاعات موجود برگههاي ایمنی مواد (MSDS) دلایل و روشهاي فعلی مواد زاي د تولیدي شدند. شناسایی در بخش چهارم پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوري شده مواد زاي د بر اساس نوع مادهي زاي د تولیدي طبقهبندي شدند. همچنین طبقهبندي بر اساس سیستم پسماند پنج طبقهاي قوانین پسماند کشور صورت گرفته سپس راهکارهاي مناسب در این خصوص اراي ه و راهبردهاي مورد نیاز بر اساس مدلهاي SWOT و QSPM تدوین شدند... تجزیه و تحلیل مدل SWOT روش ماتریس SWOT از رایجترین روشهاي تعیین و تدوین راهبرد است. در این تحقیق از آن در راستاي تعیین راهبرد براي مناسب الگوي مناسب پسماند شده استفاده است. همچنین جذابیت راهبردهاي تعیین شده با استفاده از ماتریس برنامهریزي کمی اولویتبندي شدند (عمرانی راهبردي (QSPM) SWOT.(89 Strengths قوت) (نقاط Weakness Opportunities (عابدینزاده که Threats و (فرصتها) تحلیل و تجزیه 89). (نقاط (تهدیدها) SWOT مشخص و مخفف ضعف) میباشد شناخت نظامیافتهي چهار عامل گفته شده و تعیین راهبردهایی است ترکیب بهترین ارزیابی عوامل داخلی آنها میان (IFE) ماتریس کنند. منعکس را ابزاري براي بررسی عوامل داخلی است و در واقع نقاط قوت و ضعف را مشخص میکند. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) ابزاري براي تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدهاي خارجی میباشد.(88 (کرباسی... ماتریسهاي ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (EFE & IEF) در این طرح ابتدا به بررسی و شناسایی عوامل محیطی (شامل محیط داخلی و خارجی) پرداخته شد. بدین منظور ابتدا باید از متغیرهاي موجود در محیطهاي داخلی و خارجی آگاه بود. از این رو در ابتدا عوامل راهبردي ارزیابی و عوامل مهم و کم اهمیت تعیین و اولویتبندي شدند. براي ارزیابی عوامل راهبردي داخلی و خارجی ماتریسه يا IFE و EFE استفاده شدند (اعرابی 87). ماتریس ارزیابی عوامل داخلی یا IFE بوده و ابزاري براي بررسی عوامل داخلی سازمان در واقع نقاط قوت و ضعف واحدهاي سازمان را ارزیابی مینماید. ابزاري بهمنظور فرصتها براي ماتریس ارزیابی عوامل خارجی یا EFE تجزیه و تحلیل عوامل و نیروهاي خارجی پاسخگویی و مواجههي مدیران یک سازمان با و تهدیدهاي خارج از سازمان میباشد. دراین تحقیق پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی نقاط قوت ضعف فرصتها و تهدیدهاي پسماند هرعامل یک ضریب وزنی بین صفر (بسیار مهم) داده شد. همچنین تعیین (بی اهمیت) به و تا یک وضع موجود هر عامل با امتیازي بین تا تعیین گردید. سپس امتیاز وزندار هر عامل محاسبه شد. بدین منظور امتیاز هر ردیف از عوامل داخلی و خارجی سازمان در وزن طبیعی شده ضرب و در ستون امتیاز وزندار نوشته شد. جمع امتیازهاي وزندار محاسبه شد که حداقل آن حداکثر آن و میانگین آن /5 است. اگر نمرهي نهایی IFE کمتر از /5 باشد یعنی پسماند از نظر عوامل داخلی ضعف دارد. همچنین اگر نمرهي یعنی باشد /5 کمتر از EFE نهایی پسماند در استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدها بهخوبی عمل نمیکند (جوزي 90). External Factors Evaluation Internal Factors Evaluation Strength, Weakness, Opportunity, Threat Quantitative Strategic Planning Matrix

4 58 برنامهي به حداقل رساندن تولید پسماند با اصلاح سعید منجزي و همکاران. م. اتریس برنامهریزي راهبردي کمی این ماتریس یک روش تحلیلی است که بوسیلهي آن جذابیت نسبی راهبردها تعیین میشوند. براي تهیهي ماتریس برنامهریزي راهبردي کمی (QSPM) از خروجی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی SWOT استفاده میشود. تهیهي این ماتریس شامل مراحل زیر است: -فرصتها و تهدیدهاي عمدهي خارجی و نقاط قوت و ضعف داخلی در ستون سمت راست ماتریس نوشته میشوند. این اطلاعات را باید بهطور مستقیم از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بدست آورد. -به هریک از عوامل داخلی یا خارجی وزن یا ضریب داده میشود. این ضریبها همانند ضرایب ماتریس عوامل ارزیابی داخلی و خارجی میباشند. -راهبردهاي تعیین شده را باید در ردیف بالاي ماتریس برنامهریزي راهبردي کمی قرار داد. -نمرههاي جذابیت در این مرحله مشخص میشوند. این نمرهها بهصورت عددي هستند که جذابیت هر راهبرد را نشان میدهند. براي تعیین نمرهي جذابیت باید عوامل داخلی و خارجی را بررسی نماییم. 5 -جمع نمرههاي جذابیت محاسبه میشوند. این نمرهها بهصورت حاصلضرب ضریب در نمرهي جذابیت میباشند. جمع نمرهي جذابیت نشاندهندهي جذابیت نسبی هر کدام از راهبردها میباشد. 6 -مجموع نمرههاي جذابیت هر یک از ستونهاي ماتریس برنامهریزي راهبردي محاسبه میشوند. امتیاز بیشتر نشانگر جذابیت بیشتر راهبرد است. تفاوت بین مجموع نمرههاي جذابیت راهبردها بیانگر مطلوبیت میباشد...طراحی و اجراي سیستم پسماند از مهمترین چالشهاي زیست محیطی هر واحد تولید پسماندهایی است که باید به روش درست شوند. سیستم جامع پسماند همهي فعالیتهاي مرتبط با کمینهسازي جمعآوري نگهداري موقت حمل و در نهایت بازیافت و استفادهي مجدد یا دفع ضایعات را در بر میگیرد. در دیدگاه مبتنی بر توسعهي پایدار هدف اولیه در روشها و فرآیندهاي است. در مرحلهي دوم باید امکان بازیافت یا استفادهي مجدد از ضایعات مدنظر قرار گیرد. درهر فرآیند همواره با گروهی از ضایعات مواجه خواهیم بود که امکان حذف یا بازیافت آنها وجود نداشته و باید با روشهاي اصولی نسبت به دفع آنها اقدام نمود. بر این مبنا صنایع فولاد کشور در سه گروه اصلی به شرح زیر طبقهبندي میگردند: - : در طی فرآیندهاي تولید یا فعالیتهاي جنبی آنها ایجاد شده و شامل دو دستهي کلی دفعی و قابل بازیافت میباشند. -زبالههاي : مجموعهاي از مواد استفاده نشدنی هستند که ضمن فعالیتهاي انسان از منابع مختلف و فعالیتهاي غیر بهوجود میآیند. - ویژه: شامل همهي ضایعاتی هستند که بهدلیل دارا بودن حداقل یکی از ویژگیهاي خطرناك از قبیل سمی بودن بیماریزایی اشتعال خورندگی و... به ویژه نیاز دارند.. نتایج.. شناسایی و بررسی ضایعات شناخت و بررسی ضایعات از مهمترین بخشه يا است. کمینهسازي مواد زاي د و کاهش مقدار این مواد از مهمترین اولویتها در مواد زاي د هستند. بهطور معمول براي کاهش میزان مواد زاي د تولیدي از دو روش کاهش مواد زاي د با بازیافت و استفادهي مجدد و کاهش مواد زاي د در منبع تولید استفاده میشود.(G.Tchobanoglous, 99) صرفهي اقتصادي یکی از مهمترین انگیزههاي واحدهاي براي انجام کنترل آلودگی است. در این تحقیق روش مناسب پسماند پس از تعیین کیفیت مواد زاي د در صنایع فولاد کشور بر اساس نوع ضایعات و ترکیب آنها اراي ه شد (نمودار ).

5 59 پسماند در صنایع فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب... جدول (): تعیین کیفیت مواد زاي د جامد در طرحهاي احیاي مستقیم صنایع فولاد کشور ردیف نوع ضایعات و ترکیب آنها طبقهبندي فولاد کشور طبقهبندي (قانون پسماند) ردیف نوع ضایعات و ترکیب آنها طبقهبندي فولاد کشور طبقهبندي (قانون پسماند) بشکههاي خالی (روغن کاتالیست رنگ و مواد) لوله اتصالات و شیرآلات اسقاطی کاغذ کارتن پاکت و کیسه (نسوز مواد و سیمان) خاك مازاد ناشی از حفاري (نخالههاي ساختمانی) دفعی پلاستیک بطريهاي کاغذ باطله آجر نسوز / پسماند / / دفعی Pet ملزومات اداري (میز صندلی) ضایعات پشم سنگ ضایعات نسوز زباله شبه خانگی چوب (پالت جعبه تخته) لامپ و مهتابی سوخته و زاي دات الکتریکی شیشه / دفعی / استفاده براي تولید کود / ویژه ضایعات فلزات (آهن آلات میلگرد شیروانی ورق آلومینیوم و...) روغن گریس و گازوي یل مصالح بنایی (بتن ملات نسوز و ساختمانی) پوشش کف (کفپوش جنس ونیل) آسفالت کاتالیست مواد زاي د جامد پزشکی دفعی / دفعی / ویژه پسماند ویژه ویژه ویژه طبقه بندي پسماند %9 %6 پسماند %65 پسماند پسماند ویژه نمودار (): تعیین کیفیت کشور مواد زاي د جامد صنایع فولاد

6 سعید منجزي و همکاران يا يا امتیاز عوامل راهبردي داخلی امتیاز وضع وزندار نقاط قوت موجود وجود برنامههاي اجرایی در زمینهي پسماند جلوگیري از ورود هزینه بیش از حد براي خرید منابع ایجاد درآمد بهدلیل استفاده از مواد جلوگیري از کاهش انگیزهه کاري ناشی از بیماريهاي شغلی تهیه سبد جمعآوري ضایعات و قرار دادن در مکان مناسب کاهش مواد زاي د 6 از کاهش هزینهه وارده جبران خسارتهاي 7 زیستمحیطی صرفهجویی و کاهش مصرف مواد برنامهریزي براي حفظ محیطزیست آگاهی کارکنان از وجود سیستم پسماند 0 ایجاد گروههاي QC در خصوص اراي هي راه حل براي مشکلات موجود برنامهریزي در خصوص انجام گشتهاي داخلی وجود سیستم جمعآوري دورهاي ایجاد شده انجام تحقیقات در خصوص بازیافت و فرآوري مجدد مواد انتقال ضایعات به بخش بازیافت 5 نقاط ضعف تفکیک نشدن مناسب ضایعات در مبدا تولید نبود آموزش کافی درباره مزایاي استفاده از پسماند رعایت نکردن ضوابط کاهش مواد زاي د محدودیت بهکارگیري فنآوريهاي پاك محدودیت بودجه از بین رفتن منابع ورودي جمعآوري دستی و نیمه مکانیزه ضایعات.7 جمع کل جدول (): ماتریس ارزیابی عوامل داخلی پسماند ردیف وزن طبیعی 60..تعیین راهبردهاي پسماند تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی... عوامل فهرست مهمترین پس از بررسی عوامل داخلی میشوند. این عوامل در برگیرندهي مهمترین نقاط قوت و ضعف در واحدهاي احیاي مستقیم میباشند. همانطور که اشاره شد با توجه به اینکه نمرهي نهایی از.5 بیشتر است میتوان اذعان داشت پسماند در استفاده از قوتها و مقابله با ضعفها بهخوبی عمل مینماید. در جدول () نتیجهي ماتریس ارزیابی عوامل داخلی پسماند اراي ه شده است. تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی... و فرصت نقاط مهمترین برگیرندهي در خارجی عوامل تهدیدات خارجی میباشند. در ماتریس ارزیابی عوامل با توجه به اینکه نمرهي نهایی از.5 بیشتر است بنابراین پسماند در استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدات ماتریس نتیجهي () جدول در میکند. بهخوبی عمل ارزیابی عوامل خارجی پسماند نشان داده شده است. بحث و نتیجهگیري:. راهبردهاي :SOWT.. در این مرحله راهبردهاي تعیین شده از راه بررسی عوامل داخلی و خارجی دستهبندي و بهصورت زیر اراي ه شدند. سپس در ماتریس QSPM براي بررسی میزان جذابیت الویتبندي شدند. این راهبردها عبارتست از:... راهبردهايSO : SO - تبدیل شدن به صنعت سبز با بکارگیري و استفاده از امکانات لازم براي جلوگیري از ورود مواد زاي د به محیطزیست

7 6 پسماند در صنایع فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب... SO استفاده از مواد بازیافت شده در کارخانهها جدول (): ماتریس ارزیابی عوامل خارجی پسماند -...راهبردهاي :ST ST اجراي پروژهه يا - - زمینهه يا بازیافت اقتصادي براي مناسب فراهم تقویت.9 ساختن بخش فرهنگی در الگوي تولید مواد زاي د ST کنترل مواد جداسازي شده - آموزشی و بالا بردن سطح ST استفاده از تکنولوژي مناسب نیروي انسانی - کارشناس و تجهیزات لازم براي انجام کار ST -5 بازیافت ST تشویق طراحی افراد اصلاح براي و ساماندهی بهینهسازي نهادین براي تحقق فعالیتهاي توسعهاي عملیات قابلیتهاي ST6 نظارت پیگیر بر روند تبدیل مواد زاي د به مواد مصرفی راهبردهاي :WO WO کاهش هزینهها با استفاده از توانمنديهاي ی WO انجام طرحهاي مطالعاتی و تحقیقاتی WO استفاده از دانش و توانایی بومی براي حفظ محیطزیست با تکیه بر سهم برتر منابع انسانی WO استفاده کارکنان از لوازم حفاظت فردي راهبردهاي :WT WT استفاده از پتانسیلهاي فرهنگی براي کاهش ضایعات و اسراف و تبدیل WT نظارت بر عملیات صورت گرفته WT تعامل با سایر سازمانها بهمنظور دستیابی - ردیف عوامل راهبردي خارجی فرصتها وزن طبیعی امتیاز وضع موجود امتیاز وزندار به راهکاري عملی در زمینهي پسماند يا 0.05 افزایش مقبولیت عملیات نزد سایر بخشهاي سازمانها با حفظ و نگهداري محیطزیست 0.08 وجود شرکتهاي خصوصی در زمینهي اجراي برنامهه پسماند 0.07 مشارکت و همکاري سایر بخشهاي سازمانها در خصوص رفع مشکلات پسماند 0.06 وجود نیروي انسانی کارشناس در منطقه 0.0 ایجاد فنآوريهاي جدید 0.0 ایجاد فرصت شغلی 0.09 وجود قوانین و مقررات زیست محیطی 0.09 وجود دستورالعملهاي راهبردي پسماند 0.0 صرفهجویی درهزینهي جمعآوري مواد زاي د 0.09 وجود صنایع بازیافتکنندهي پسماندها 0.06 بکارگیري فنآوريهاي نوین در خصوص بازیافت مواد و کاهش آسیب مناطق زیست محیطی تحت تاثیر 0.05 استفاده از مواد آلی موجود در ضایعات براي تهیهي کمپوست مناسب براي فضاي سبز مورد استفاده تهدیدات 0.0 ایجاد بیماريهاي شغلی 0.08 تشدید پیامدهاي زیست محیطی 0.05 کمبود نیروي ماهر 0.08 نبود فرهنگسازي طرح تفکیک از مبدا ضایعات 0.0 استفاده نکردن از فنآوريهاي پیشرفته در پسماند جمع کل براي مسي ولین تشویق SO SO فراهم ساختن زمینهه يا کاربرد سیستمهاي عملیاتی بهمنظور لازم -

8 سعید منجزي و همکاران.. ماتریس برنامهریزي راهبردي کمی نتایج از ماتریس برنامهریزي کمی راهبردي میدهد از بین راهبردهاي تدوین شده نشان (QSPM) بالاترین جذابیت مربوط به راهبرد SO تبدیل شدن به صنعت سبز با استفاده به زاي د مواد ورود از جلوگیري براي لازم امکانات محیطزیست با نمرهي.57 میباشد. همچنین پایینترین جذابیت راهبرد WO استفاده از لوازم حفاظت فردي با نمرهي 0.7 میباشد. نتایج آن در نمودار () آمده است..5 گاز نمودار (): مقایسهي جذابیت راهبرده يا پیشنهادات پسماند در طی فرآیندهاي مختلف ضایعات جامد مایع و مشکلات ایجاد علاوهبر اینها میشوند. تولید زیست محیطی سبب هدر رفتن مواد اولیه و انرژي نیز میشوند. همچنین براي دفع و بیخطرسازي ضایعات ایجاد شده نیاز به سرمایه گذاري بر روي دستگاههاي مختلف مصرف مواد و بکارگیري و انرژي نیروهاي متخصص رو این از میباشد. کاهش ضایعات در اغلب موارد یک امر اقتصادي بوده و سبب بهبود بدست کیفیت آمده محیطزیست راهبردهاي نیز برتر خواهد بهمنظور براساس شد. نتایج پسماند اولویتبندي شدند. بر آن اساس راهکارهاي ی شامل مبدا در جداسازي حمل و جمعآوري و طبقهبندي نگهداري دفن فروش بازیافت آموزش و آگاهی در خصوص الویتبندي ضایعات پیشنهاد میگردند. راهبردهاي بدست آمده در نهایت با تعیین و بهینه براي میتوان نمودن سیستم پسماند پیشنهادات زیر را اراي ه داد: ضایعات کنترل: کنترل یک اصولی کاهش در مهم بسیار روش بر روي مواد اولیه محصولات 6 واسط محصولات نهایی و جریانه يا ضایعاتی میباشد. با تنظیم و توسعهي برنامههاي کنترل میتوان تولید ضایعات را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. آموزش کارکنان آموزش کارکنان رکن اساسی در برنامههاي کاهش ضایعات است. زمانی که روشه يا بهرهبرداري و کنترل عملیات تولید مشخص شد باید بهصورت مدون در آمده و برنامههاي آموزش کارکنان استفاده شود. هدف از این آموزش آگاهی کارکنان از راه تولید ضایعات و اثرات آن بر روي محیطزیست و افراد است. برنامهي آموزشی باید در فواصل معین زمانی تکرار شود. بهبود دستگاهها و برنامههاي تعمیرات و نگهداري: اصلاح دستگاههاي موجود و یا جایگزینی آنها با دستگاههایی با بازدهی بهتر میتواند عامل موثري در کاهش ضایعات باشد. بهطور معمول در دستگاههاي جدید سیستم کنترلی بهتر بهکار بستن تدابیري براي بازگشت و استفادهي مجدد از مواد و جلوگیري از نشتیهاي مختلف در نظر گرفته میشود. اگر چه بهکار بستن اصلاحات در دستگاههاي موجود و یا عوض کردن آنها با دستگاههاي جدید مستلزم هزینههاي سرمایهگذاري است اما چنین تغییراتی علاوهبر کاهش مشکلات زیست محیطی با بازگشت اقتصادي نیز همراه میباشد. تمام برنامههاي تعمیراتی و نگهداري باید بر اساس اصل پیشگیري انجام گیرد. جایگزینی مواد: مواد خطرناکی که در خط تولید و غیره بکار گرفته میشود را میتوان در بسیاري موارد با مواد کم خطر جایگزین کرد. طبیعی است با این جایگزینی محصول نهایی فرآیند هم خطرکمتري دارد. در نهایت میزان ضایعات خطرناك نیز کاهش مییابد. تغییر فرمولاسیون محصول از روشه يا مشکل کاهش ضایعات است ام ا میتواند بسیار مو ثر باشد. کاهش حجم و بازیابی مواد زاي د: کاهش حجم شامل روشهایی براي جداسازي مواد سمی خطرناك یا ضایعات قابل بازیابی از کل مواد زاي د یا تغلیظ ضایعات میباشد. از این روشها بهطور معمول براي افزایش قابلیت بازیابی کاهش حجم و در نهایت کاهش مخارج 5 0 SO SO ST ST ST5 WO WO WT WT

9 6 پسماند در صنایع فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب... دفع استفاده میشوند. بازیابی ضایعات میتواند بهعنوان یک طرح اقتصادي در برنامهي واحد قرار گیرد. با بهکار بستن چنین برنامههایی ضمن کاهش مخارج دفع ضایعات باعث ایجاد صرفه اقتصادي نیز می گردد. منابع - اعرابی سیدمحمد. آقازاده هاشم. نظامیوند هوشنگ. چگینی دستنامه برنامهریزي استراتژیک تهران دفتر تحقیقهاي فرهنگی 87. توحیدي ن. احیاي مستقیم انتشارات دانشگاه - تهران 8 جلد دوم. چاپ دوم. جوزي علی. زارعی.م. 90 اراي ه برنامه - راهبردي روستایی شهرستان میناب به روش SWOT و تشکیل ماتریس QSPM پنجمین همایش پسماند مشهد اردیبهشت 89 - سبز علیپور سیما. جعفرزاده نعمت اله. منوري بررسی 90 مسعود. مطالعه موردي: واحدهاي الفین و تفکیک مایعات گازي مجتمع پتروشیمی بندر امام مشهد پنجمین همایش پسماند اردیبهشت 89 عابدي عابدینزاده فریماه. عابدینزاده نیلوفر. 5- طوبی. 89 بررسی عوامل راهبردي پسماند شهر رشت با استفاده از روش SOWT و QSPM مجله محیط شناسی تشکیل ماتریس سال سی و هفتم شماره عبدلی محمدعلی سیستم مواد زاي د شهري و روشهاي کنترل آن انتشارات سازمان بازیافت و تبدیل مواد 7 بندرعباس-منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزي خلیج فارس اسفندماه 86-8 علوي مقدم محمدرضا. مختارانی نادر. مختارانی بابک. پتروشیمی رضایی رضا. مواد محیطزیست بندر زاي د علوم ناصریان سیروس. جامد امام مجله و و علوم در 86 مجتمع تکنولوژي تکنولوژي محیط زیست -9 دوره نهم شماره صفحات 5-7 عمرانی قاسمعلی. رضا. حبیبپور علی کرباسی عبدالرضا. اصغر ارجمندي 89 تدوین راهبردهاي بهینه سیستم پسماند شهري با استفاده از روش : و SWOT QSPM مطالعه موردي شهر ساري فصلنامه شهري شماره 6 صفحات کرباسی استراتژیک ع.منوري در م.موگویی محیطزیست" ر. 88 چاپ اول صفحات نشرکاوش - G.Tchobanoglous, H.Theison, A.S. Vigil, Integrated Solid waste management, MC-Graw hill international Edition, _id//section/company,0. - LaGrega, M. D., Buckingham, P. L., Evans, J. C., 99, Hazardous Waste Management, McGraw-Hill, New York. - MMTE and MME Company, Basic Engineering for ZamZamII, Direct Reduction Module,Technical Report 005. قلم.6 علیمرادپور.غ مقایسه روشهاي احیاي مستقیم با ریفرمروبدون ریفرمر مجموعه مقالات سمپوزیوم فولاد 86: خصوصی سازي و سرمایه گذاري خارجی در صنعت فولاد -7

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته

هفته در ايران قديم پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته پژوهشي درهفت پيکرنظامي ونوشته هاي مانوي بدرالزمان قريب در ميان شاعران ايران نظامي گنجهاي از معدود شاعراني است که رابطه روزهاي هفته ١ در هفتپيکر بهرام گور را با هفت سياره در منظومه هفتپيکر منعکس کرده است

Læs mere

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی بسمه تعالی مرکز آموزشی و درمانی حضرت امام خمینی )ره( اردبیل کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3194 0 جناب آقای دکتر قبادی جناب آقای دکتر ایران پرور جناب آقای دکتر

Læs mere

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی*

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی* *مبانی آمزش مطالعات اجتماعی* ( درسنامه آزمایشی برای دانشجیان رشتهی علم تربیتی( ملفان: دکترحسین د ائی زاده دکتر امین دائی زاده دکتر ایمان رضائیان عض هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مدرس دانشگاه فرهنگیان

Læs mere