FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012

2 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på fælles holdninger, grænser og regler at sikre at børn og unge på Kastaniegården får mulighed for at udvikle en sund seksualitet og at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb. Dette vil vi opnå ved at børn, unge, forældre, samarbejdspartnere, interessenter og alle medarbejdere på Kastaniegården er bevidste og vidende om: at sætte fokus på sund seksualitet både på døgnafdelingerne og i skolen herunder at børn og unge har forskellige behov og udtrykker deres seksualitet forskelligt at øge opmærksomheden på og gøre det acceptabelt at tale om seksualitet, bekymrende seksuel adfærd og overgreb og hvordan man håndterer det at børn og unge bliver mødt med ét fælles værdi- og regelsæt i skole og på døgnafdelingerne i forhold til arbejdet med børn og unge. Og ikke mindst at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb ved bedre seksualundervisning og øget fokus på sund seksualitet.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål og fælles målsætninger... 2 Indholdsfortegnelse... 3 SEKSUALITET DEFINITIONER... 5 Definition af seksualitet, seksuelle krænkelser og overgreb... 5 FN s standardregler... 6 Seksualitet på skoleskemaet... 6 Trinmål for klasse... 7 Trinmål for klasse... 7 Trinmål for klasse... 7 Seksualitet på som tema på afdelingerne... 7 Retningslinier for samvær og adfærd... 8 Personalet... 8 Børn og unge... 8 SEKSUELLE OVERGREB LOVGIVNING OG DEFINITIONER Straffelovens definition... 9 Kastaniegårdens BEREDSKABSPLAN VED MISTANKE ELLER VIDEN OM SEKSUELT OVERGREB Beredskabsplan ved mistanke eller viden om krænkelser og overgreb TEGN OG SIGNALER PÅ OVERGREB Fysiske tegn på overgreb Tegn på krænkende adfærd Kontakt ved overgreb eller mistankt om overgreb OBS! ved overgreb eller mistankte om overgreb Lyt, observer og dokumenter Bevar beviser skadestue og behandling eller Center for voldtægtsofre Kontakt Til politiet Kontakt forvaltningen Kontakt barnets eller den unges forældre Tag hånd om den krænkede Tag også hånd om krænkeren Hvis den mistænkte er en ansat Vurdér, om der er behov for professionel krisehjælp Kontakt til medierne... 16

4 Implementering af seksualpolitik Link, litteratur og artikler... 17

5 SEKSUALITET DEFINITIONER DEFINITION AF SEKSUALITET, SEKSUELLE KRÆNKELSER OG OVERGREB Vi har på Kastaniegården valgt at læne os op af WHO og FN s handicap og børnekonventioner s definitioner. I denne politik har vi også valgt at benytte FN s handicapkonvension, selv om vores børn og unge ikke generelt set er handicappede i gængs forstand Mange af vores børn og unge er dog udsatte i forhold til mishandling og misbrug - grundet sociale, emotionelle og/eller biologiske forhold er problemstillinger. WHOS DEFINITION AF SEKSUALITET Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er ligeså meget dette at være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret. 1 WHOS DEFINITION AF SEKSUEL SUNDHED Seksuel sundhed er integrationen af legemlige, følelsesmæssige, tankemæssige og sociale aspekter på en vis, som er positivt berigende og som forøger personlighed, kommunikation og kærlighed Således ligger der implicit i begrebet seksuel sundhed en positiv tilgang til menneskelig seksualitet, og formålet med pleje af seksuel sundhed bør være berigelsen af livet og personlige forhold og ikke blot rådgivning og pleje relateret til formering og seksuelt overførbare infektioner. 2 FN S HANDICAPKONVENTION ARTIKEL 16, FRIHED FOR UDNYTTELSE, VOLD OG MISBRUG 1 Kilde: T. Langefeldt og M. Porter (1986) Sexuality and Family Planning Report of consultation and research findings WHO. 2 Kilde: WHOs regionale strategi for seksuel og reproduktiv sundhed oversat til dansk af Thomas Larsen, København, Danmark, november 2001.

6 Staten skal sikre, at der er love og regler, som beskytter personer med handicap mod vold, udnyttelse og misbrug. Det gælder både i deres hjem og i samfundet. Staten skal forebygge, at der sker mishandling af personer med handicap. Familie og personale skal for eksempel have hjælp og uddannelse til at kunne se, hvad der er udnyttelse eller misbrug. De skal også vide, hvordan man melder det til myndighederne. Der skal være en myndighed, som holder øje med institutioner og tilbud til personer med handicap. Myndigheden skal blandt andet kontrollere, at personer med handicap ikke bliver udsat for misbrug. Hvis personer med handicap alligevel bliver udsat for vold eller misbrug, skal staten sørge for, at de får al mulig hjælp til at komme sig igen. Ofrene skal have al mulig hjælp og støtte, så de igen kan leve som frie mennesker. De skal også have mulighed for at gå til domstolene, hvis det er nødvendigt. Staten skal specielt være opmærksom på vold og misbrug af kvinder og børn med handicap. FN S HANDICAPKONVENTION ARTIKEL 17 3, BESKYTTELSE AF PERSONLIG INTEGRITET Personer med handicap har ligesom alle andre ret til at bestemme over deres egen krop og sjæl. Og det skal andre mennesker respektere. FN S STANDARDREGLER 4 I FN S STANDARDREGLER NR. 9, FAMILIELIV OG PERSONLIG INTEGRITET, understreges det, at man ikke må diskriminere mennesker med handicap med hensyn til seksuelle forhold, ægteskab og forældreværdighed. Herudover pointerer stk. 2, at mennesker med handicap ikke må nægtes mulighed for at opleve deres egen seksualitet, have seksuelle forhold og blive forældre. Stk. 4 understreger, at mennesker med handicap og deres familier skal oplyses om beskyttelse mod seksuelle og andre former for misbrug. Dette både i forhold til hvordan man undgår, hvordan man erkender, og hvordan man anmelder sådanne handlinger. SEKSUALITET PÅ SKOLESKEMAET For at børn og unge kan udvikle en sund seksualitet og kende forskel på acceptabel og uacceptabel adfærd er det vigtigt, at de får seksualundervisning. Seksualpolitikken kan tage stilling til de overordnede linjer for skolens seksualundervisning på de forskellige klassetrin. Samtidig er det vigtigt at skabe et seksualvenligt miljø, hvor elevernes henvendelser om seksualitet tages seriøst. Som specialskole skal vi, som alle andre skoler leve op til de målsætninger, Undervisningsministeriet har beskrevet i Fælles mål 2009, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (Fremover: Fælles mål SSF). Do skal vi tilpasse undervisningen til de enkelte elever og har derfor mulighed for at individuelt at differentiere undervisningen efter den enkelte elevs behov og evner

7 Fælles mål SSF er delt ind i trinmål for 3., 6. og 9. klasse, hvor den beskriver hvilke kundskaber og færdigheder eleverne skal have tilegnet sig efter de tre klassetrin. TRINMÅL FOR KLASSE lyder bl.a. således: lytte til egen krop og dens reaktioner fortælle om drenge- og pigeroller fortælle om egne grænser og acceptere andres grænser fortælle om, hvad der gør børn og voksne glade og kede af det samtale om betydningen af omsorg og nære relationer drøfte egne og andres behov for støtte og hjælp TRINMÅL FOR KLASSE lyder bl.a. således: kende til fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten diskutere kønsrollers betydning for egen udvikling og klassens sociale miljø aflæse og begrunde følelsesmæssige reaktioner sammenligne forskellige former for bolig- og familieformer vurdere egne og andres positive og negative deltagelse i sociale netværk fortælle om de mest udbredte kønssygdomme TRINMÅL FOR KLASSE lyder bl.a. således: beskrive fysiske og psykiske faktorer og diskutere deres samspil og indvirkning på sundhed og seksualitet forstå og forholde sig til sociale og samfundsmæssige påvirkninger af identitet, kønsroller og seksualitet, herunder betydningen af kulturelle normer, medier og venner gøre rede for, hvordan følelser og kærlighed har betydning for sundhed, seksualitet og familieliv diskutere sundhed, seksualitet og familieliv i historiske, globale og internationale perspektiver diskutere, hvordan negative konsekvenser af seksualitet kan undgås På Kastaniegården hjemmeside 5 er det muligt at læse dette skoleårs årsplan for seksualundervisning. SEKSUALITET PÅ SOM TEMA PÅ AFDELINGERNE 5

8 For at børn og unge kan udvikle en sund seksualitet og kende forskel på acceptabel og uacceptabel adfærd er det vigtigt, at de får seksualundervisning i skolen, men vi vurderer at det også er vigtigt at det pædagogiske personale på døgnafdelingerne følger op på undervisningen ved dialog med den enkelte, i grupper eller ved at sikre at barnet/den unge tilbydes samtaler med f. eks. egen læge eller psykolog. RETNINGSLINIER FOR SAMVÆR OG ADFÆRD PERSONALET Eleverne modtager seksualundervisning efter folkeskoleloven, og kan ikke fritages fra denne undervisning. Der må bruges erotisk materiale i undervisningen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Elever under 15 år må kun modtage seksualundervisning og vejledning. For elever over 15 år må der ikke forekomme seksualoplæring ud over det, der er aftalt med ledelsen. Personalet har pligt til at orientere kolleger og evt. forældre om observationer og evt. uhensigtsmæssig seksuel adfærd blandt eleverne. OBS specielle regler for elever over 15 år. Det er personalets ansvar at være opmærksom på, at elevernes seksualitet kun drøftes i generelle vendinger til elevkonferencen, når eleven er under 15 år. Personalet skal have en bevidsthed om egen seksuel udstråling ved fx påklædning, specielt i forhold til ældre elever. BØRN OG UNGE 1. Jeg skal spørge om lov, før jeg berører en anden (fx krammer) eller være sikker på, at det er i orden. 2. Jeg skal respektere et nej. 4. Man må ikke gå 2 på toilettet. 6. Jeg må ikke være kæreste med en ansat. 7. Hvis mine grænser bliver overskredet (hvis nogen gør noget ved mig, som jeg ikke kan lide), kan jeg sige det til en ansat eller mine forældre. Disse retningslinjer debatteres årligt med børnerådet på Kastaniegården.

9 SEKSUELLE OVERGREB LOVGIVNING OG DEFINITIONER STRAFFELOVENS DEFINITION STRAFFELOVEN DEFINERER SEKSUELLE OVERGREB I TRE KATEGORIER: Samleje Anden kønslig omgang end samleje oralsex, analt samleje, fingre/genstande i skede eller anus Blufærdighedskrænkelse blotteri, beføling, beluring I relation til børn og unge er det vigtigt at være opmærksom på at køb af seksuelle ydelser fra et barn/ung under 18 år er forbudt ved lov. PORNOGRAFISK FOTOGRAFERING ELLER FILMOPTAGELSE AF BØRN UNDER 15 ÅR RELEVANTE PARAGRAFFER De mest relevante paragraffer i Straffeloven i forhold til seksuelle overgreb er: 216 populært kaldet voldtægtsparagraffen. Paragraffen indeholder bestemmelser om straf for at tiltvinge sig samleje ved vold eller trussel om vold. At sætte en person i en tilstand, hvor han eller hun er ude af stand til at modsætte sig handlingen, sidestilles med vold. Samleje tiltvunget ved vold eller trussel om vold kan straffes med fængsel indtil 8 år. Straffen kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særlig farlig karakter, eller hvis der i øvrigt er særligt skærpende omstændigheder. 222 siger, at samleje med et barn under 15 år straffes med fængsel indtil 8 år. Hvis barnet er under 12 år, eller hvis gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan vedkommende straffes med fængsel indtil 12 år. 223 siger, at hvis adoptivforældre, stedforældre, plejeforældre eller fagfolk, der har til opgave at undervise og opdrage en person under 18 år, har samleje med barnet/den unge, kan det straffes med fængsel indtil 4 år. 223 a siger, at hvis man har samleje med en person under 18 år mod betaling eller løfte om betaling, kan det straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

10 KASTANIEGÅRDENS BEREDSKABSPLAN VED MISTANKE ELLER VIDEN OM SEKSUELT OVERGREB BEREDSKABSPLAN VED MISTANKE ELLER VIDEN OM KRÆNKELSER OG OVERGREB Formålet med beredskabsplanen er at skabe tryghed og klarhed. Planen indeholder: Tegn og signaler på overgreb Procedure for underretning til: o Ledelse, her under centerchef o Forældre o Socialforvaltning Anmeldelse til politiet Hvem og hvordan tages hånd om den krænkede (Psykisk førstehjælp m.m.) Hvem og hvordan tages hånd om krænkeren?, hvis han/hun er bosat på Kastaniegården Medievejledning Liste med kontakttelefonnumre TEGN OG SIGNALER PÅ OVERGREB 6 Det er vigtigt at kende tegn og signaler på, at en elev kan have været udsat for et seksuelt overgreb. Nogle tegn er tydelige, andre er svære at få øje på. Listen her er ikke en facitliste, men eksempler på tegn og signaler på, at et barn mistrives, måske som følge af overgreb. Ændret personlighed eller adfærd ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN PÅ OVERGREB - Eleven siger og gør ting, som han eller hun ikke plejer, fx: græder umotiveret, er angst, har svært ved at koncentrere sig og svært ved at skabe sociale kontakter Manglende lyst til eller er bange for at være på bestemte steder, fx: gå i skole, fritidsklub, bosted, dagtilbud Manglende lyst til eller er bange for at være sammen med bestemte personer Depression - Eleven bliver indadvendt og ulykkelig Lav selvfølelse 6 Kilde

11 - Eleven mister troen på sig selv, bliver meget usikker og selvudslettende Tilbagetrækning - Eleven mister kontakten med vennerne eller holder op med at gå ud Søvnløshed - Eleven kan ikke falde i søvn, sover dårligt eller har gentagne mareridt Forringet taleevne eller indlæringsevne - Eleven kan ikke huske ord, begynder at stamme og får sværere ved at lære nyt - Nægter at tale om bestemte ting, bestemte hemmeligheder Tab af færdigheder - Eleven kan ikke længere gøre ting, som han eller hun kunne tidligere Spiseforstyrrelser - Eleven spiser ikke eller spiser usædvanligt meget Selvskadende adfærd - Eleven slår, sparker, kradser eller bider sig selv eller skader sig selv på andre måder Udadreagerende adfærd - Eleven slår, sparker, kradser eller bider eller laver skader på andre måder Overdreven fokus på sex - Eleven gør overdrevne seksuelle tilnærmelser, blotter sig eller rører ved sig selv foran andre, har stærkt seksualiseret sprogbrug. FYSISKE TEGN PÅ OVERGREB Blå mærker, sår, rifter, hævelser og andre tegn på fysisk vold Rifter, ømhed, ubehag, væske eller blod ved kønsorganerne Tøj, som er revet i stykker eller forsvundet Uforklarlig graviditet eller kønssygdomme Uforklarlige sygdomssymptomer som fx mavepine, hovedpine, gentagne urinvejsinfektioner

12 TEGN PÅ KRÆNKENDE ADFÆRD Nogle elever kan udvise krænkende adfærd. Adfærden kan udvikle sig til, at de begår krænkelser eller seksuelle overgreb mod andre. Den kan også være tegn på, at eleven mistrives eller selv har været udsat for en seksuel krænkelse. TEGN PÅ KRÆNKENDE ADFÆRD: Manglende forståelse - Elevens forståelse af sociale normer er begrænset, og derfor kan han eller hun have svært ved at udvise en social acceptabel adfærd. Overdreven fokus på sex - Eleven gør overdrevne seksuelle tilnærmelser, blotter sig eller rører ved sig selv foran andre. Seksualiseret sprog Egen udsathed - Eleven har ofte selv være udsat for vold, været vidne til vold eller været udsat for seksuelle overgreb. Manglende empati - Eleven mangler evne til at vise empati og er ofte ikke selv klar over, at han eller hun har gjort noget galt.

13

14 KONTAKT VED OVERGREB ELLER MISTANKT OM OVERGREB Kontakt ved overgreb eller mistanke om overgreb: institutionsleder: Mette Ploug ( ) øjeblikkelig! Alternativ, Janne K Hansen Dagsorden for samtalen (skabelon; stop ulykke, krisehjælp og dokumentation, handling) 1. Adskil parterne a. Vurder behovet for akut lægehjælp for både den krænkede og krænkeren b. Tag hånd om den krænkede c. Tag også hånd om krænkeren d. Lyt, observer og dokumenter 2. Behov for at kalde yderligere medarbejdere på arbejder 3. Kontakt politiet for evt. anmeldelse og hjælp til håndtering a. Bevar beviser 4. Evt. skadestue eller center for voldtægt; København, for vurderng og evt. behandling 5. Kontakt a. forvaltningen/døgnvagten b. barnets eller den unges forældre 6. Vurdér, om der er behov for professionel krisehjælp til den krænkede, krænkeren, øvrige børn og unge samt medarbejdere 7. Håndtering af evt. kontakt med medierne 8. Hvis den mistænkte er en ansat a. Medarbejderen beordres til Mette Ploug s kontor og afventer sammen med en kollega at Mette Ploug eller dennes stedfortræder (uanset tidspunkt og ventetid) OBS! VED OVERGREB ELLER MISTANKTE OM OVERGREB LYT, OBSERVER OG DOKUMENTER Lyt til eleven, men husk, at det er politiets opgave at afhøre og udrede sagen. Skriv alt ned, hvad du hører og hvad du selv spørger om, men forsøg ikke selv at komme længere til bunds i sagen. Det er vigtigt for det videre forløb, at vidneudsagn er så autentiske som muligt, derfor skal den udsatte fortælle om sine oplevelser til færrest mulige. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. BEVAR BEVISER Sørg om muligt for at bevare beviser. Hvis overgrebet har fundet sted for nylig, er det vigtigt, at barnet eller den unge f.eks. ikke går i bad, og ikke vasker tøj eller sengetøj, inden vi kontakter politiet. SKADESTUE OG BEHANDLING ELLER CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE

15 Hvis overgrebet er meldt til politiet, vil de typisk være til stede på skadestuen og sørge for at sikre eventuelle beviser ved en korrekt undersøgelse. KONTAKT TIL POLITIET Det lokale politi kan rådgive om, hvordan vi bedst håndterer sagen. En uformel kontakt til politiet kan i mange tilfælde være til hjælp. Først når der sker en formel anmeldelse, opretter politiet en sag. Sker det, har politiet ansvar for at efterforske sagen. KONTAKT FORVALTNINGEN 1. Skriftlig underretning sendes til kommunens socialforvaltning i samarbejde med ledelsen, hvis du har mistanke om, at overgrebet er begået af en forælder eller en anden pårørende til eleven. Forvaltningen kan foretage politianmeldelse og udpege en personlig værge for det krænkede barn. 2. Telefonisk og skriftlig underretning sendes til kommunens socialforvaltning i samarbejde med ledelsen, hvis du har mistanke om, at overgrebet er begået mens barnet/den unge er i Kastaniegården varetægt. KONTAKT BARNETS ELLER DEN UNGES FORÆLDRE Kontakt elevens forældre så hurtigt som muligt og informér dem om, hvad der er sket og hvordan vi håndterer sagen. Hold dem orienteret løbende. Dialogen koordineres med ledelsen. Hvis der er flere involveret, kan det være nødvendigt også at informere forældrene til øvrige elever, fordi mistanken hurtigt vil blive kendt. Klar information til de involverede parter, fx blot om at sagen er overgivet til politiet, er vigtig for at mindske den utryghed, der ofte opstår i forbindelse med mistanker om seksuelle overgreb. Hvis der er tale om en myndig voksen over 18 år, har I ikke pligt til at tale med pårørende om mistanke eller viden om overgreb. Hvis mistanken retter sig mod forældre, må vi IKKE drøfte den med forældrene af hensyn til den efterfølgende efterforskning. TAG HÅND OM DEN KRÆNKEDE 1. Støt, vis forståelse og giv den nødvendige omsorg 2. Efterfølgende kan barnet/den unge modtage rådgivning om, hvordan eleven kan få hjælp og fremover kan blive bedre til at beskytte sig selv mod overgreb. 3. Beslutning om der behov for at iværksætte et egentligt behandlingsforløb. TAG OGSÅ HÅND OM KRÆNKEREN 1. Adskild parterne 2. Lyt, informer om hvad der sker og giv den nødvendige omsorg

16 3. Efterfølgende kan barnet/den unge modtage rådgivning om, hvordan eleven kan få hjælp og fremover kan blive bedre til at undgå overgreb og håndtering af egen seksualtiet. 4. Beslutning om der behov for at iværksætte et egentligt behandlingsforløb. Hvis den mistænkte er en ansat HVIS DEN MISTÆNKTE ER EN ANSAT Medarbejderen beordres til Mette Ploug s kontor og afventer sammen med en kollega at Mette Ploug eller dennes stedfortræder (uanset tidspunkt og ventetid) Mette Ploug vil, hvis der er begrundet mistanke om, at overgrebet er begået af en ansat, fritages denne øjeblikkelig fra arbejde, så længe undersøgelserne står på. Mette Ploug vil blive taget kontakt kommunens personalekontor for råd og vejledning. Hvis en ansat begår et seksuelt overgreb, vil det få konsekvenser for ansættelsen. En dom for overgreb vil medføre afskedigelse. Husk at en mistanke er IKKE en dom!!!!!! VURDÉR, OM DER ER BEHOV FOR PROFESSIONEL KRISEHJÆLP Det er ledelsens ansvar at sørge for den nødvendige omsorg for de involverede. Det er vigtigt tidligt at afklare, hvordan omsorgen og eventuel krisehjælp skal gives. Hvem har behov for støtte og eventuel professionel krisehjælp: ofret, de pårørende, personalet, den mistænkte. Og hvem kan give den nødvendige hjælp? KONTAKT TIL MEDIERNE Alt kontakt til og fra medier vedr konkrete sager og episoder skal varetages eller aftale med Mette Ploug, som vil aftale kontakten med Centerledelsen.

17 Handleplan for implementering IMPLEMENTERING AF SEKSUALPOLITIK 1. Kastaniegårdens seksual udvalget mødet med s konsulent. Udvalget består af Jeanette Kristiansen, Karen Lotz og Mette Ploug 2. Seksual udvalget lavet et oplæg til Kastaniegården MED-udvalg til mødet den 7. September Udvalget arbejder videre med bemærkningerne fra MED-udvalget 4. MED-udvalget stadfæster Kastaniegårdens nye seksualpolitik på teamdag den 28. September som omhandler Kastaniegården politikker generelt 5. Inden jul afholdes en pædagogisk eftermiddag om seksual politikker, dette vil ske ved hjælp af at forholde s dilemmaer fra dilemmaspillet med den nye seksualpolitik. 6. Afdelingerne forpligter sig til 2-3 gange om året at arbejde med seksualpolitikken og hverdagens dilemmaer LINK, LITTERATUR OG ARTIKLER På denne hjemmeside kan I læse om, hvordan man kan forebygge overgreb og krænkelser blandt børn og unge med et handicap. Herudover kan I også læse om, hvad man skal gøre og hvem man kan henvende sig til, hvis man får mistanke eller viden om, at en elev har været udsat for et seksuelt overgreb. Seksualvejlederforeningen er en forening for landets seksualvejledere. Foreningen kan hjælpe med at formidle kontakt til en vejleder nær din skole. Seksualvejlederuddannelsen er en efteruddannelse for medarbejdere i social- og sundhedssektoren, plejeområdet og specialundervisningen mv. Uddannelsen kvalificerer de studerende til at løse opgaver omkring personer med handicaps seksualitet. University College Lillebælt udbyder en diplomuddannelse i seksualvejledning, som er målrettet personale inden for det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område. Læs om uddannelsen her Sex og Samfund har mange års erfaring med seksualundervisning i folkeskolerne. Sex og Samfund arrangerer blandt andet den årlige kampagne "Uge sex" med den dertil hørende hjemmeside Dette er en indsats der forsøger at imødekomme underviseres behov for relevant materiale til seksualundervisningen i skolen.

18 Sex & Sundhed er en landsdækkende NGO der arbejder med forebyggelse af og undervisning i seksualitet, sexsygdomme, uønskede graviditeter, rusmidler og risikoadfærd. Sex & Sundhed driver flere Condomerier og rådgivningstilbud. På denne hjemmeside kan I finde en bred vifte af redskaber, øvelser, film og lignende til seksualundervisningen i skolen. Hjemmesiden er en del af Sex og Samfunds arbejde. Januscentret er et psykologisk behandlingstilbud til børn og unge op til 18 år med seksuelt bekymrende/seksuelt krænkende adfærd. Herudover tilbyder de rådgivning mv. til forældre og professionelle. Videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn (SISO) er et center under Servicestyrelsen, som beskæftiger sig med forebyggelse af overgreb mod børn. SISO tilbyder mange ydelser til fagpersoner, bl.a. kurser og anden opkvalificering. SISO har også en telefonlinje, hvor fagpersoner kan henvende sig og spørge om råd om alle former for tvivl eller mistanker der vedrører børn og seksuelle overgreb. Sigdetbare henvender sig til professionelle, pårørende og børn og unge, som har været udsat for et overgreb. Her på siden kan man finde informatíon om gruppeforløb i København, Århus og Hjørring for børn og unge, som har været udsat for et overgreb Handisex tilbyder bl.a. terapi til personer med handicap, foredrag for brugere, personale, ledelse og studerende. Handisex tilbyder derudover praktisk sexhjælp, så personer med handicap kan få hjælp til at finde det rette hjælpemiddel og hjælp til selve brugen af dette. Hildebrandinstituttet udbyder en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse henvendt til fagpersoner, der arbejder med mennesker der har været udsat for omsorgssvigt eller overgreb. Uddannelsen giver kompetence til at arbejde med familier, voksne, børn og grupper. Sammenslutningen af Unge Med Handicap er en politisk paraplyorganisation for unge med handicap. På hjemmesiden kan du læse meget mere om, hvem SUMH er og hvad SUMH arbejder for.

19 Socialt udviklingscenter (SUS) er en uafhængig, almennyttig, nonprofit forening. SUS mission er at udvikle og gennemføre initiativer, der fremmer mulighederne for et godt liv for mennesker, som befinder sig i en svær livssituation. SUS har blandt andet arbejdet med forebyggelse af overgreb blandt personer med handicap og står bag hjemmesiden Herudover er SUS samarbejdspartner på project Seksualpolitik på specialskoler. Ingenbarrierer er en blog om unge, handicap og seksualitet. Bloggen henvender sig til unge med handicap såvel som pædagoger, lærere og andre som arbejder som hjælpepersoner for mennesker med handicap. Bloggen bliver redigeret af Kim Steimle Rasmussen og Tina Langerskov Buchhave og har flere faste gæsteskribenter.

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål...

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål... 2014 Indholdsfortegnelse Side Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3 Seksualitet definition... 3 Undervisningsministeriets fælles mål... 4 Inspiration til undervisningen... 5 Regler for personalet...12

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Forebyggelse og håndtering

Forebyggelse og håndtering Forebyggelse og håndtering Seksuelle overgreb mod mennesker med psykisk funktionsnedsættelse Det er vigtigt hvis man har været udsat for over - greb at man har nogen at tale med om det at der er nogen,

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre?

Undervisningshæfte til filmen. Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Undervisningshæfte til filmen Kan du se det? Børn og omsorgssvigt. Hvad skal du vide? Hvad skal du gøre? Omsorgssvigt kræver handling Mange børn er dagligt udsat for omsorgssvigt og i mange tilfælde opdager

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualitet en definition Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og aspekt af det at være menneske, som ikke

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge Sønderborg Kommune Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge 28-01-2014 Indhold Side Vejledning til beredskabet 3 Kontaktside 4 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb 5 Hvad er

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE?

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning også til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? seksualundervisning

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks

Seksualitet og sygepleje. Seksualitet og sygepleje. Hvad er seksualitet? Seksuel sundhed. Seksualitet og identitet. Seksualitetens paradoks Seksualitet og sygepleje Seksualitet og sygepleje Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker Landskursus den 13.marts 2010 Hvad er seksualitet for en størrelse? Syn på seksualitet Sygepleje og seksualitet

Læs mere

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik Brøndagerskolens Seksualitetspolitik Vi er alle født til at deltage i hinandens nervesystemer. Daniel Stern. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K. E. Løgstrup. Indholdsfortegnelse: Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 3 Målgruppen... 3 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 5 Hvad er vold?...

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere