Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne"

Transkript

1 Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 018 (OK-stat) Alle krav rejst for overenskomstområdet og resultater heraf overføres til tjenestemænd, der følger akademikerområdet, ligesom alle krav for tjenestemandsområdet rejst via CFU og resultater heraf overføres til overenskomstområdet, jf. forbeholdskravene. Den 1. december 017 Sagsnr. S Dok.nr. D jjm/bef Note Overenskomstens dækningsområde Overenskomstdækning af timelønnet undervisning subsidiært krav om ændringer af timelønscirkulæret. Overenskomstens dækningsområde ændres fra i staten til Finansministeriets forhandlingsområde. Øvrig udvidelse af overenskomstens dækningsområde. Præcisering af overenskomstens område til at omfatte Naturhistorisk Museum i Århus og Designmuseum Danmark, samt eksterne lektorer på professionshøjskoler og erhvervsakademier Løn, skala, regulering, tillæg m.v Procentuelle, generelle lønstigninger 6. Den offentlige lønudvikling skal følge den private lønudvikling 7. Forhøjelse af de første løntrin Lokal løndannelse Nye forhandlingsmodeller og bedre proces for den lokale løndannelse Pension 9. Ret til pension af løn for pensionerede tjenestemænd Arbejdstid Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag sikres som betalte fridage, hvor det ikke allerede følger af overenskomsten 11. Aftale om kompensation for arbejde uden for normal kontortid 1. Eksplicitering af retten til betalt frokostpause

2 Ferie Side af 1. Sikring af ferie til nyuddannede frem til 00 Mobilitet og beskæftigelsesfremme Krav om mobilitet i den offentlige sektor 1. Krav om ét ansættelsessted og vilkår ved ændringer heraf 16. Projekter om mobilitet Sociale krav m.v Bedre sikring af tidsbegrænset ansatte 1+ Leder-/chefområdet 18. Oprettelse og/eller omklassificeringer af enkelte stillinger 19. Forbedret beskyttelse ved afskedigelse af chefer og ledere 1+ Øvrig personalepolitik 0. Forbedrede og mere forpligtende bestemmelser, der giver ret til individuel kompetenceudvikling 1+ Fritvalgskonto 1. Etablering af en fritvalgskonto for medarbejdere i den offentlige sektor 1+ Undervisnings- og forskningsområderne. Tillægsstruktur og arbejdstidsregler for undervisere, der er ansat inden for akademikeroverenskomstens dækningsområde og som er beskæftiget på udenlandsk akkrediterede uddannelser, skal omfattes af de samme løn- og ansættelsesvilkår som underviserne på danske uddannelser i det tilsvarende kvalifikationsrammeniveau. Retsstillingen vedrørende ophavsrettigheder skal kodificeres i overenskomster og aftaler, således at arbejdsgiveren kun får del i ophavsretten, hvis det er nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed, eller hvis der indgås en lokalaftale Universitetsområdet. Forhøjelse af tillæg til lektorer, seniorforskere og seniorrådgivere

3 . Forhøjelse af tillæggene til undervisere på diplom- og eksportingeniøruddannelsen 6. Aftale om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Statens Scenekunstskole 7. Aftale om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale på Dansk Institut for Internationale Studier 8. Bedre barselsforhold for tidsbegrænset ansatte på stillingsstrukturen 9. Fuld pension for ph.d.-stipendiater 0. Aftale om lønvilkår for udstationerede forskere, som muliggør skattefritagelse i henhold til Ligningslovens a 1. Tiltag der sætter rammer om arbejdstiden og forbedrer arbejdsmiljøet for videnskabelige medarbejdere på universiteter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelse og eksportingeniøruddannelsen skal have vilkår, som svarer til eksterne lektorer ved universiteterne, på områder hvor der før ændringen ved OK11 for de eksterne lektorer ved universiteterne var lighed Side af Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og det maritime område. Forhøjelse af lektortillæg på professionshøjskoler for ansatte før 1/8 01. Forbedre vilkår for adjunkter/lektorer, der pålægges at varetage opgaver på flere geografisk spredte tjenestesteder. Omklassificering af rektorstillinger 6. Omklassificering af en række direktionsstillinger ved professionshøjskolerne 7. Begrænsning af mulighed for tidsbegrænset ansættelse som adjunkt/lektor 8. Jævn arbejdsbelastning 9. Åbenhed og transparens Erhvervsgymnasiale område 0. Forhøjelse af adjunkt-/lektortillæg 1. Fagtillæg på erhvervsgymnasier. Forbedrede vilkår for adjunkter/lektorer, der pålægges at varetage opgaver på flere geografisk spredte tjenestesteder. Akademisk ansatte, der underviser på EUX-uddannelsens særskilte studiekompetencegivende forløb, ansættes på AC-

4 overenskomsten med løn og vilkår svarende til underviserne ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Krav om partshøring i forbindelse med afsked/bortvisning på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Forbedrede vilkår for arbejdstilrettelæggelsen for deltidsansatte 6. Begrænsning af mulighed for tidsbegrænset ansættelse som adjunkt og lektor 7. Jævn arbejdsbelastning 8. Åbenhed og transparens Side af Forbeholdskrav 9. Forbehold for adgang til at forhandle konsekvenserne af evt. bortfald af rammeaftaler 0. Forbehold for at fremsættelse af krav på områder, hvor modparten fremsætter krav, herunder på tjenestemandspensionsområdet 1. Forbedringer opnået på tjenestemandsområdet overføres til overenskomstområdet. Forbedringer opnået på overenskomstområdet overføres til tjenestemandsområdet. Forbehold for fremsættelse af krav som følge af udfaldet af verserende voldgiftssager /ændringer på det offentlige arbejdsmarked, -partforhandlinger og/eller ændringer i lovgivningen i forhandlingsperioden, herunder ved evt. ændringer i lovgivningen vedrørende pensionsfradrag

5 Noter til forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Forhandles via de generelle CFU-forhandlinger Den 1. december 017 Sagsnr. S Dok.nr. D jjm/bef. Forhandles af Akademikerne med Finansministeriet. Forhandles af FUF på vegne af Akademikerne med de statslige arbejdsgiverparter. Forhandles af forhandlingsdelegationen vedr. professionshøjskoler, erhvervsakademier og det maritime område på vegne af Akademikerne med de statslige arbejdsgiverparter. Forhandles af forhandlingsdelegationen vedr. det erhvervsgymnasiale område på vegne af Akademikerne med de statslige arbejdsgiverparter Krav specielle for de deltagende akademiker-organisationer forhandles af den organisation kravet vedrører på vegne af Akademikerne.

6 Krav specielle for de deltagende akademikerorganisationer (overenskomstansatte) (forhandles af den organisation kravet vedrører på vegne af Akademikerne) Den 1. december 017 Sagsnr. S Dok.nr. D jjm/bef DDD DdL 1. Lr. 6 ansattte i Fødevarestyrelsen skal honoreres for deltagelse i det veterinære beredskab (DDD-1) 1. Nyuddannede tekniske specialister har efter 1 års ansættelse ret til en forhandling om indplacering direkte på trin. Krav om tillæg for rådighedstjeneste i Fødevarestyrelsen omfatter alle levnedsmiddelingeniører og -kandidater uanset uddannelsessted Djøf 1. Mulighed for lønforbedringer uden puljebegrænsning til chefer mv. på Dommerfuldmægtigforeningens område. Afsættelse af et beløb til lokale forhandlinger for dommerfuldmægtiggruppen. Varig lønforbedring på årligt.000 kr. til advokaturchefer, sekretariatschefer og centerchefer på Rigspolitiets/anklagemyndighedens område. Aftale om et varigt pensionsgivende kvalifikationstillæg for de overenskomstansatte jurister, som har minimum 11 års anciennitet, og som enten har gennemført turnus i politi/anklagemyndighed og i alt har haft minimum forskellige job eller funktioner, eller på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer. Afsættelse af puljemidler for udvalgte chefstillinger under Dommerfuldmægtigforeningens område til ydelse af en række stillingsmæssige tillæg 6. Tillægget for gennemført grunduddannelse for politifuldmægtige og anklagere i overenskomstens bilag 6, Justitsministeriet pkt. D, nr. 1 forhøjes 7. Aftale om udvidelse af karrieremulighederne ved domstolene 8. Rektorer ved almene gymnasier kan bevare lønramme 8 ved nedgang i elevtallet

7 DM Side af 1. Forhøjelse af tillæg i stillingsstrukturen ved musikkonservatorier DOKS DP 1. Forbedringer i basislønskala og rådighedstillæg for fuldmægtige under Akademikernes overenskomst, overføres til DOKS' lønprotokollat i overenskomst for organister. Forbedringer i pensionsordningen for fuldmægtige under Akademikernes overenskomst, overføres til DOKS' lønprotokollat i overenskomst for organister. Forbedringer i overenskomstens bestemmelser om rammetid for deltidsansatte. Forbedringer i den cirkulærefastsatte TR-ordning for folkekirken. Bedre muligheder for kompetenceudvikling 6. Ændringer i CFU-aftaler implementeres i overenskomst for organister (udover Akademikernes generelle forbeholdskrav) 7. Der tages forbehold for at der kan rejses krav som følge af krav, rejst af modparten (udover Akademikernes generelle forbeholdskrav) 8. Der tages forbehold for at der kan rejses krav, som følge af krav rejst af CO10 1. Autorisationstillæg til alle autoriserede psykologer. Hvis der udføres pålagt arbejde med klinisk kontakt uden for normal arbejdstid, skal der indgås en lokal arbejdstidsaftale om honorering m.m.. Der skal udarbejdes en plan for opnåelse af autorisation inden for normeret tid (DP-18). Der skal ske en løbende sikring af kompetencer - også efter endt autorisation. Psykologer med mindst års klinisk erfaring der ansættes på universiteterne, får et tillæg for klinisk erfaring FAC 1. Rådighedstillægget til officerer i løngruppe og ændres til et militærtillæg af samme størrelse som rådighedstillægget. Tilkaldevagttillæg til officerer forhøjes

8 . Sanering af aftalekomplekset omkring forsvarets opretholdelse af beredskab, herunder støtte til resten af samfundet og bidrag til NATO s assurance measures Side af. Puljer til decentral forhandling FAS 1. Heltidsansatte overlæger inden for Forsvarsministeriets område, som ikke tilbydes tjenestemandsansættelse, skal omfattes af Rammeaftale for statsansatte chefer. Forbedring af vilkårene for speciallæger, overlæger, stabslæger, sessionslæger og læger i ledende stillinger i Staten. Forbedring/opretning af lønskalaen for speciallægekonsulenter, særligt for speciallægekonsulenter med mellem og 9 timers ugentlig beskæftigelse. Ret til 10 dages efteruddannelse med løn. Tillæg til stats- og vicestatsobducenter gøres pensionsgivende 6. Forbedring af lønvilkårene for lægerne ved universiteterne GL 1. Forbehold for krav stillet som konsekvens af krav stillet af arbejdsgiver (udover Akademikernes generelle forbeholdskrav). Forhøjelse af adjunkt-/lektortillæg. Tillæg for arbejde på flere geografiske arbejdssteder. Forskudttidstillæg på VUC. Forbedring af den lokale løndannelse 6. Jævn arbejdsbelastning 7. Procentuelle lønforbedringer 8. Mindre rådighed for deltidsansatte 9. Seniordage 10. Åbenhed og transparens 11. Præcisering af bestemmelserne om merarbejde 1. Lønforbedringer på sluttrin HL 1. Mulighed for overgang til ny løn

9 IDA 1. Med virkning fra den 1. april 018 indbetales pensionsbidrag til DIP. Pensionsbidragene anvises herefter af DIP til de korrekte pensionsordninger i henholdsvis DIP eller ISP. Medarbejdere ansat før den 1. marts 018 beholder den pensionsordning, som de pr. den 1. marts 018 havde ved henholdsvis DIP eller ISP. DIP fortager uden ugrundet ophold en videreformidling af pensionsmidlerne til medarbejderes pensionsopsparing ved ISP. Medarbejdere ansat den 1. april 018 eller senere vil få deres pensionsordning ved DIP. Såfremt det bliver nødvendigt af hensyn til fusionsprocessen, kan IDA i overenskomstperioden med minimum 6 måneders varsel beslutte, at alle medlemmer fremover skal indbetale til en (ny) pensionsordning ved DIP. Såfremt der sker en fusion mellem DIP og ISP, indbetales pensionsbidragene med virkning fra fusionstidspunktet til den fortsættende fusionerede pensionskasse. Side af KS Ændringerne gælder for de uddannelser, der hører under IDAs forhandlingsret og hvortil der i overenskomsten hidtil har været angivet indbetaling til DIP eller ISP. Krav om tillæg for rådighedstjeneste i Fødevarestyrelsen omfatter alle levnedsmiddelingeniører og -kandidater uanset uddannelsessted. Nyuddannede tekniske specialister har efter 1 års ansættelse ret til en forhandling om indplacering direkte på trin 1. Forhøjelse af basislønskalaen for korrespondenter TF 1. Tandlæger, der ansættes under Sundheds- og Ældreministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner, ansættes med følgende titler og løn: Afdelingstandlæger og overtandlæger efter de for afdelingslæger og overlæger gældende regler. Alternativt med følgende titler: Afdelingstandlæge og overtandlæge og lønindplaceringen sker efter protokollat for specialkonsulenter og chefkonsulenter på nyt lønsystem. Der yders derud over følgende særlige pensionsgivende tandlægetillæg i årligt grundbeløb: Afdelingstandlæge: ved ansættelsen kr. Efter års ansættelse kr.

10 Overtandlæge: Ved ansættelsen kr. Efter års ansættelse kr. Side af YL. Deltidsansatte tandlæger på tandlægeskolerne skal have fri med løn til betalt efteruddannelse 1. Bedre løn for læger i staten. Bedre pensionsforhold. Bedre mulighed for deltid. Bedre regler for militære reservelæger. Bedre vilkår for videre- og efteruddannelse for speciallæger 6. Bedre honorering af vagter, udført af læger på de retsmedicinske institutter

11 Organisationsspecifikke krav (tjenestemænd) (forhandles af den organisation kravet vedrører på vegne af Akademikerne) Den 1. december 017 Sagsnr. S Dok.nr. D jjm/bef BIBLIOTEKARER 1. Kroneforhøjelse for tjenestemænd på Ny Løn trin JURISTER 1. Krav om omklassificering af visse stillinger inden for anklagemyndigheden og (Rigs)politiet. Varige tillæg på årligt kr. til tjenestemandsansatte specialanklagere i lr. og 6 på anklagemyndighedens område. Mulighed for lønforbedringer uden puljebegrænsning til chefer mv. på Dommerfuldmægtigforeningens område. Afsættelse af puljemidler for udvalgte chefstillinger under Dommerfuldmægtigforeningens område til ydelse af en række stillingsmæssige tillæg. Varig lønforbedring på årligt.000 kr. til advokaturchefer, sekretariatschefer og centerchefer på Rigspolitiets/anklagemyndighedens område 6. Indførelse af en reguleringsmodel eller lignende for dommere med henblik på at opsamle lønefterslæbet DYRLÆGER 1. Lr. 6 ansattte i Fødevarestyrelsen skal honoreres for deltagelse i det veterinære beredskab PRÆSTER 1. Omklassificering af biskopper fra lønramme 9 til lønramme 0. Nyt lønsystem for provster. Omklassificering af 0 stillinger til løngruppe. Decentral pulje til lokale lønforhandlinger for provster. Genindførsel af præstetillæg 6. Forhøjelse af provsters og biskoppers tillæg

12 7. Såfremt AC-basislønskalaen ændres/forbedres, så tilpasses basislønforløbet i løngruppe 1 for tjenestemandsansatte præster i overensstemmelse hermed Side af ORGANISTER 1. Rektorstillingerne på folkekirkens kirkemusikskoler omklassificeres til lønramme 6. Domorganist-stillingen i Vor Frue kirke, København, omklassificeres til lønramme 7. Forbedring af rådighedstillægget for alle DOKS-stillinger. Forbedringer i den cirkulærefastsatte TR-ordning for folkekirken. Bedre muligheder for kompetenceudvikling OFFICERER 1. Den økonomiske godtgørelse for døgntjeneste for tjenestemænd gøres timelønsafhængig. Sanering af aftalekomplekset omkring forsvarets opretholdelse af beredskab, herunder støtte til resten af samfundet og bidrag til NATO s assurance measures. Den økonomiske godtgørelse for døgntjeneste for tjenestemænd forhøjes. Tilkaldevagttillæg til officerer forhøjes. Puljer til decentral forhandling SPECIALLÆGER 1. Forbedring af vilkårene for speciallæger, overlæger, stabslæger, sessionslæger og læger i ledende stillinger i Staten. Ret til 10 dages efteruddannelse med løn. Den økonomiske godtgørelse for døgntjeneste for tjenestemænd gøres timelønsafhængig

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 018 (OK-stat) Alle krav rejst for overenskomstområdet og resultater heraf overføres til tjenestemænd, der følger akademikerområdet, ligesom

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.18@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2018 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 015 (OK-stat) Note Overenskomstens dækningsområde Den 17. december 014 Sagsnr. S-014-75 Dok.nr. D-014-47 sn/bef 1. Redaktionel præcisering af

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne BRINGES Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i regionerne 2013 Vedlagt overbringes AC's oplæg/krav

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (kommuner) Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-837 Dok.nr. D-2014-21843 jeh/bef Note 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der indgås aftale

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne BRINGES KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2013 Vedlagt overbringes AC's oplæg/krav til de kommende forhandlinger

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne SENDT PR. E-MAIL Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 193 1017 København K Danmark Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 013 Vedlagt sendes AC's oplæg til de kommende forhandlinger

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 AC Sendt via email til ac@ac.dk 17. december 2012 Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Det indebærer, at statens overenskomster

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2014

Offentlige løntabeller 01.04.2014 Offentlige løntabeller 01.04.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner)

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner) AC - Sekretariatet Den 22. november 2010 JEH/bef/ch Sagsnr. 201000526-1 Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner) Note 1. Overenskomstens område a. Følgende uddannelser

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2011 (OK-stat)

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2011 (OK-stat) AC - Sekretariatet Den 13. december 2010 PN/bef Sagsnr. 201000585-1 Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2011 (OK-stat) Note 1. Overenskomstens område og varighed 2) a. Følgende

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære af 28. december 2011 Perst.nr. 072-11 PKAT nr. 44, 85 og 0553 J.nr. 10-331-36 Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

STATEN Lønninger 1. april 2012

STATEN Lønninger 1. april 2012 STATEN Lønninger 1. april 2012 Ingeniørforeningen Lønninger m.v. i staten 1. april 2012 Indhold - alfabetisk Censorarbejde - takster Chefer Eksterne lektorer Erhvervsskoler m.v. - tillæg Gammel løn Indledning

Læs mere

Offentlige løntabeller. - Juni 2013

Offentlige løntabeller. - Juni 2013 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kommune... 4 Region... 9 Stat... 14 2 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indledning Følgende løntabeller er gældende fra 1. april

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION 2005 1 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION 2005 Mellem

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.08.2013 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.12.2017 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.01.2017 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.04.2017 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02988 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 201 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.01.2016 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Det er din og min hverdag, der er til forhandling.

Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Bestyrelsens forslag til krav Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Djøf Offentligs repræsentantskab Tænk længere 2 // Bestyrelsens forslag til krav Bestyrelsens forslag til krav Kære medlem

Læs mere

Regioner Lønninger 1. oktober 2012

Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner 1. oktober 2012 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - Akademisk

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Arbejdstid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under Akademikernes forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

OK 18 dit lægeliv - din fremtid

OK 18 dit lægeliv - din fremtid OK 18 dit lægeliv - din fremtid Dette er bestyrelsens kravskatalog til OK 18. Det er nu op til repræsentantskabet at prioritere mellem kravene og tage stilling til, hvilke krav vi skal tage med til forhandlingsbordet.

Læs mere

STATEN. Lønninger 1. oktober 2008

STATEN. Lønninger 1. oktober 2008 STATEN Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i staten Indhold - alfabetisk Censorarbejde - takster Chefer Eksterne lektorer Erhvervsskoler m.v. - tillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Centralorganisationernes Fællesudvalg Sendt via e-mail til info@cfu-net.dk 17. december 2012 Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 IDA og DdL Sendt via e-mail til ida@ida.dk 17. december 2012 Cc: Lene Vibjerg, lvi@ida.dk Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Indhold Overenskomsternes dækningsområde ift. kandidater og andre overbygninger... 2 Kandidatuddannelser... 2 Master og ph.d.-uddannelser...

Læs mere

Debatoplæg til Dansk Psykolog Forenings krav til OK15

Debatoplæg til Dansk Psykolog Forenings krav til OK15 Debatoplæg til Dansk Psykolog Forenings krav til OK15 Overenskomsterne OK11 og OK13 blev begge forhandlet i krisetider med resultater der indholdsmæssigt havde meget lidt at byde på. Samtidig viser beregninger

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2015

Offentlige løntabeller 01.04.2015 Offentlige løntabeller 01.04.2015 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015

DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 8. august 2014 DP s OK-krav til overenskomstfornyelsen 2015 På baggrund af tilbagemeldinger fra tillidsrepræsentanter og enkeltmedlemmer har DP s bestyrelse efter indstilling fra Løn- og stillingsstrukturudvalget

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2005 Cirkulære af

Læs mere

Plustid Vejledning. September 2013

Plustid Vejledning. September 2013 Plustid Vejledning September 2013 Indledning... 1 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 1 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 1 Del 1. Individuel aftale om plustid... 1 1. Væsentlige fakta om plustid...

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION 2011

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION 2011 16. februar 2011 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION 2011 Mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation er der enighed om, at ACoverenskomsterne

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale om

Cirkulære om organisationsaftale om Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten og til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv Staten Regioner Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten 2015 Cirkulære af 2. juli 2015 Modst. nr. 035-15 PKAT nr. 608

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Kommuner Lønninger 1. april 2009

Kommuner Lønninger 1. april 2009 Kommuner Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i kommuner Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's fællesskala Indledning Jobtræning

Læs mere

Lønoversigt. 1. oktober 2016

Lønoversigt. 1. oktober 2016 Lønoversigt 1. oktober 2016 16Tænk længere 2 // Lønoversigt 1. oktober 2016 Lønregulering pr. 1. oktober 2016 Løn og tillæg reguleres pr. 1. oktober 2016 med ca. 0,86 procent i kommunerne og med ca. 0,71

Læs mere

Det statslige forlig

Det statslige forlig Overenskomst Af Lene Maigaard statsligt forlig - kommunal tænkepause Overenskomstforliget 2002 er på plads på statens område. Derimod er det kommunale forlig rykket et godt stykke ud i horisonten, idet

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Kommuner OK 13 Teknisk gennemgang kommuner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra 2013-overenskomstforhandlingerne gældende for alle kommunalt og regionalt ansatte samt for de overenskomstansatte på statens område Den 25. marts 2013

Læs mere

Regioner og Kommuner Lønninger 1. oktober 2008

Regioner og Kommuner Lønninger 1. oktober 2008 Regioner og Kommuner Lønninger 1. oktober 2008 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner og kommuner 1. oktober 2008 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster

Læs mere

Regioner og Kommuner Lønninger 1. april 2008

Regioner og Kommuner Lønninger 1. april 2008 Regioner og Kommuner Lønninger 1. april 2008 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner og kommuner 1. april 2008 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Det er din og min hverdag, der er til forhandling.

Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Bestyrelsens overvejelser om OK18 Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Offentlige Chefers repræsentantskab Tænk længere 2 // Bestyrelsens forslag til krav Offentlige Chefer i Djøf Repæsentantskabsmøde

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet Cirkulære af 5. oktober 2011 Perst.nr. 050-11 PKAT 0201, 0243, 0257 J.nr. 10-333/31-34 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd

Læs mere

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 027-11 PKAT 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/75-3 Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger

A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger A F T A L E mellem DANSK ARBEJDSGIVERFORENING og PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION om løn- og ansættelsesvilkår for bedriftslæger 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter læger ansat som bedriftslæger

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

OAO s krav til OK18 Vedtaget på OAO-S repræsentantskabsmøde den 7. nov. 2017

OAO s krav til OK18 Vedtaget på OAO-S repræsentantskabsmøde den 7. nov. 2017 7. november 2017 17/00288-3 OAO s krav til OK18 Vedtaget på OAO-S repræsentantskabsmøde den 7. nov. 2017 CFU-aftaler Løn Generelle lønstigninger 1. Generelle lønstigninger, der sikrer og forbedrer reallønnen

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere