Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service."

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant vederlagsfri stofmisbrugsbehandling inden for en frist på 14 dage efter henvendelse. Stofmisbrugere som kommunen har visiteret til ambulant behandling, har mulighed for frit at vælge mellem offentlige og private ambulante behandlingstilbud. Behandlingstilbuddet skal dog have tilsvarende karakter med det tilbud, kommunen har visiteret til. Det er en betingelse, at behandlingsstedet figurerer på Hvis borgeren ønsker et andet behandlingstilbud, end det der er givet af kommunen, gælder behandlingsgarantien på de 14 dage ikke. Hvis borgeren har brug for lægelig behandling efter 142 i Sundhedsloven, er også denne vederlagsfri for borgeren. Ved lægelig behandling forstås den substitutionsbehandling, som gives ved et opioidt misbrug som heroin og illegal metadon, samt almindelig somatisk behandling. Samtalen skal finde sted senest inden iværksættelse af selve stofmisbrugsbehandlingen. Man kan vælge at modtage den lægelige behandling et andet sted, end der hvor Gentofte Kommune har anvist. Dette gælder dog ikke for lægelig behandling med heroin. Anonym behandling efter Servicelovens 101 a: Enhver borger har ret til anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, hvis man ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter Serviceloven. Generelt skal man have en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet, altså være enten i arbejde eller under uddannelse, være midlertidig ledig, have bolig og have familie og netværk intakt for at være i målgruppen for denne form for behandling. 1

2 Behandlingen udgør et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed og indeholder gruppebehandling og mulighed for en individuel, afsluttende samtale. Målgruppe Målgruppen for misbrugsbehandling er alle borgere med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende stoffer, der ønsker behandling eller rådgivning. I Gentofte Kommune behandler Social & Handicap, Myndighed henvendelser vedrørende behandling af stofmisbrug for borgere over 18 år. Børn & Famile, Børn & Skole behandler henvendelser vedrørende behandling af stofmisbrug for borgere under 18 år. Gentofte Kommune har den fulde myndighedsforpligtigelse og visitationsret til stofmisbrugsbehandling. Politisk målsætning Behandlingsmål for stofmisbrugsbehand lingen Samarbejdspartnere Gentofte Kommune ønsker at give alle borgere uanset handicap og livssituation mulighed for at kunne udnytte egne ressourcer til at leve et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Behandlingsmålene for Gentofte Kommunes indsats på stofmisbrugsområdet er overordnet at: Borgeren ophører med sit forbrug af illegale stoffer Borgeren får nedsat og stabiliseret sit stofforbrug, hvis et ophør ikke er muligt Forebygge og behandle misbrugsrelaterede sygdomme Stabilisere og forbedre borgerens sociale og helbredsmæssige situation For at sikre høj kvalitet i behandlingen, stiller Gentofte Kommune en række krav til de behandlingssteder, som kommunen samarbejder med: Evidensbaserede behandlingsmetoder Relevante metoder til afdækning af samtidige psykiske lidelser (comorbiditet) Relevant sundheds- og/eller socialfaglig uddannelse hos personalet. Behandlingsstedet skal figurere på Tilbudsportalen Gentofte Kommune samarbejder med flere leverandører. Samarbejdet om den ambulante sociale behandling er primært med KABS ( hvortil også den lægelige stofmisbrugsbehandling er uddelegeret. KABS tilbyder ambulant behandling til borgere både over og under 18 år, borgere der ønsker behandling kan henvende sig til Gentofte Kommune eller direkte til KABS. 2

3 KABS har regionale afdelinger i Gentofte, Glostrup og Hvidovre. Desuden har KABS følgende specialafdelinger: KABS City som står for behandling af misbrug af hash, kokain, amfetamin osv. KASA som er et misbrugspsykiatrisk dagtilbud til brugere med dobbeltdiagnose. Stjernevang er et tilbud til unge op til 25 år med både et misbrug og psykiske problemer. I forhold til den anonyme behandling har Gentofte Kommune indgået samarbejdsaftale med Lænke-ambulatorierne og Københavns Kommune om at tilbyde anonym behandling. Hos begge leverandører kan du læse mere om behandlingen, og hvordan du kommer i gang. Københavns Kommune: Læs mere her: Novavi (det tidligere Lænke-ambulatorium): Læs mere her: I forhold til dag- og døgnbehandling har Gentofte Kommune ikke egne tilbud for stofmisbrugere. Kommunen benytter sig i stedet af eksterne tilbud. Dag- og døgnbehandling indeholder oftest de samme aktiviteter som for de ambulante forløb. Forskellen er primært intensiteten af aktiviteterne, selvom indhold og metode kan variere mellem behandlingsstederne. Valg af leverandør og metode foretages på baggrund af en konkret og individuel vurdering, og derfor benyttes der ikke faste leverandører. Det valgte behandlingsstedet skal altid figurere på Tilbudsportalen, hvor oplysninger om behandlingsform, målgruppe, kerneydelser, personaleforhold, fysiske forhold, pris mv. vil være oplyst. Ydelser Ambulant behandling: KABS yder følgende former for behandling: Lægelig behandling f.eks. substitutionsbehandling med metadon eller subutex og lægeordineret heroin, samt tilsyn med behandling, som er delegeret til andre læger Ambulant social behandling - f.eks. faste samtaler med behandler, psykologsamtaler, gruppeforløb m.v. Tilsyn med dag- og døgnbehandling på eksterne tilbud Rådgivning og vejledning om mulighed for behandling. Dag- og døgnbehandling: Som nævnt ovenfor har Gentofte Kommune ikke egne dag- eller døgnbehandlingssteder. Dag- og døgnbehandling indeholder oftest de samme aktiviteter som for de ambulante forløb. Forskellen er primært i intensiteten af aktiviteterne, selvom indhold og metode kan variere mellem behandlingsstederne. 3

4 Rådgivning: Ønsker man rådgivning omkring ens eget, eller en pårørendes, forbrug af rusmidler kan man kan henvende sig til Team Misbrug & Psykiatri i Gentofte Kommune på tlf eller skrive til teamet på Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Visitationsprocedure Personalet i alle de tilbud som Gentofte Kommune benytter sig af, har relevant sundheds- og/eller socialfaglig uddannelse. Hvis en borger ønsker behandling for sit stofmisbrug, kan der rettes henvendelse til Gentofte Kommune, Social & Handicap, Myndighed eller direkte til KABS. Ønsker man anonym ambulant behandling kan man henvende sig direkte til den valgte leverandør udenom Gentofte Kommune. Ambulant behandling: Når en borger henvender sig til Gentofte Kommune med ønske om ambulant misbrugsbehandling, orienteres pågældende om behandlingsmulighederne, og der henvises til udredning og behandling inden for den 14 dages behandlingsgaranti. Hvis en borger henvender sig direkte til KABS, retter KABS henvendelse til Gentofte Kommune, som på baggrund af et behandlingsoplæg bevilger den ambulante behandling indenfor 14 dage. Konkret betyder det, at der indenfor 14 dage efter første henvendelse tilbydes: Udredning af misbrugets omfang Afdækning af behandling og motivation Rådgivning vedrørende behandlingsmuligheder Udarbejdelse af visitationsoplæg Iværksættelse af foreløbig behandlingstilbud Dag- og døgnbehandling: Behandlingsgarantien på de 14 dage er ikke gældende i forhold til dageller døgnbehandling. Udredning og afklaring af borgerens behov for dag- eller døgnbehandling foregår i samarbejde mellem borgeren, det ambulante behandlingssted og Gentofte Kommune. Som hovedregel skal borgeren have afprøvet ambulant behandling, før der kan tages stilling til mere omfattende behandling. I forbindelse med udredning og afklaring afdækkes følgende elementer: Personoplysninger Beskrivelse af misbrugets omfang og historik 4

5 Behandlingsbehovet Borgerens målsætninger Motivation for behandling Nuværende livssituation Helbredsmæssig og psykisk tilstand Tidligere behandlingstilbud, gennemførelse, og tilbagefaldsmønster. Hjemmeboende børn Samarbejdspartnere, herunder kommunen. Gentofte Kommune har den fulde myndighedskompetence til at tage stilling til, om borgeren kan bevilges dag- eller døgnbehandling. I vurderingen lægges særlig vægt på borgerens samlede sociale situation, herunder misbrugshistorik, tidligere behandlingsforsøg, motivation, helbredsmæssige forhold, og om der er hjemmeboende børn. Der kan tilbydes dag- eller døgnbehandling til borgere, der ikke kan profitere tilstrækkeligt af ambulant behandling, og som har brug for et mere intensivt forløb for at kunne opnå stoffrihed, og som er motiveret herfor. Visitationen sker altid ud fra en konkret og individuelt vurdering. Dagbehandling foregår i ambulant form, men mere intensivt. Borgeren bor således fortsat i egen bolig. Døgnbehandling tilbydes borgere, der har brug for en så omfattende behandlingsindsats, at det er nødvendigt med et ophold i et beskyttet miljø i døgnregi i en periode. Dette vil typisk være gældende for borgere, der har behov for afgiftning/nedtrapning i strukturerede rammer, før en egentlig behandling kan påbegyndes. Gentofte Kommune bevilliger primært døgnbehandling til unge borgere mellem 18 og 30 år, hvor misbruget har en skadelig indvirkning på deres uddannelses-, beskæftigelses-, eller familiemæssige situation, og hvor en socialfaglig vurdering peger på, at en særlig intensiv indsats kan bringe borgeren ud af sit misbrug. I Gentofte kommune bevilges som udgangspunkt op til 3 måneders døgnbehandling, hvorefter borgeren kan overgå til anden behandling. Gentofte Kommune følger op på behandlingsforløbet, for alle borgere som bliver visiteret til døgnbehandling. Som udgangspunkt afholder borgeren selv transportudgifter til behandlingen. Regler for kost og logi ved døgnbehandling Hvis en borger bevilges døgnbehandling efter 107, kan Gentofte Kommune beslutte, at pågældende selv skal afholde den fulde eller 5

6 delvise udgift til kost og lommepenge. Ved vurderingen heraf indgår borgerens samlede økonomiske situation, herunder forhold som bolig, behov for afvikling af gæld mv. Behandlingsgaranti Servicelovens 101 stk. 1. og 2 fastsætter, at behandling til stofbrugere skal tilbydes indenfor 14 dage efter borgerens første henvendelse. Behandlingsgarantien træder først i kraft i det øjeblik, at borgeren møder og indvilger i opstart af udredning og foreløbig behandling. Behandlingsgarantien gælder alle borgere over og under 18 år. For at behandlingsgarantien kan overholdes, kræver det borgerens aktive medvirken. Monitorering af indsatsen Den kommunale monitorering: Gentofte Kommune afholder løbende statusmøder med leverandørerne og borgerne omkring borgernes fremmøde og fremdriften i borgerens behandling for at sikre, at så mange borgere som muligt gennemfører deres behandling. Ved opfølgningen gøres status på borgerens situation, herunder om borgeren opretholder målet med behandlingen. I det omfang at borgeren har brug for en tværfaglig indsats, eksempelvis i forhold til borgerens beskæftigelsesmæssige situation eller eventuelt hjemmeboende børn, tages der kontakt til Job og Ydelser eller Børn & Skole. Der kan også tages kontakt til en ekstern samarbejdspartner, eksempelvis psykiatrien efter samtykke fra borgeren. For borgere, som er afsluttet i behandlingsforløb som enten færdigbehandlet, udskrevet til et andet behandlingstilbud, udskrevet til et hospital eller udskrevet som anden årsag skal Gentofte Kommune foretage opfølgning senest 1 måned efter udskrivningen og igen 6 måneder efter. Gentofte Kommune modtager derfor hver måned en oversigt fra vores leverandører med udskrivningsårsag, hvorefter Gentofte Kommune selv forestår opfølgningen, som i første omgang vil foregå telefonisk med borgeren. Det kan for nogle borgere være nødvendigt, at der afholdes et møde, hvis det efter en socialfaglig vurdering findes nødvendigt, og borgeren ønsker det. I regeringens 2020-plan for socialt udsatte er det et mål, at andelen af borgere som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 %. Gentofte Kommune vil derfor lægge sig op af regeringens ambitiøse mål. Gentofte Kommunes konkrete mål for behandlingen er derfor at: 6

7 Mindst 40 % af borgerne med et ikke-opioidt misbrug skal udskrives som færdigbehandlet i forhold til behandlingsmålene, som enten kan være reduktion eller ophør af stofindtag. Op til 10 % af borgerne med et opioidt misbrug, altså illegal heroin og metadon, udskrives som færdigbehandlet med enten reduktion eller ophør af stofindtag. Denne gruppe skal sikres så stabile behandlingsforløb som muligt med reduktion af sidemisbruget, altså de illegale stoffer som periodevis indtages sideløbende med behandlingen, da disse borgere via et mangeårigt misbrug har påført sig store fysiske og psykiske mén. Erfaringsmæssigt har denne gruppe borgere oftest brug for livslang behandling. Højst 30 % bør opleve så store tilbagefald, at det leder til, at det bliver nødvendigt med fornyet behandling indenfor et år. Gentofte Kommune modtager specifik udskrivningsdata fra hovedleverandøren KABS i forhold til om borgeren er udskrevet som enten stoffri eller med reduktion i stofindtaget. Behandlingsstedernes monitorering: For at sikre grundlaget for dokumentation og kvalitetssikring er der etableret elektroniske klientregistrerings- og journaliseringssystemer hos KABS og andre leverandører. Systemet indeholder data vedrørende den enkelte borger og dennes behandling, og gennem forskellige udtræk monitoreres behandlingsindsatsen løbende. KABS og andre leverandører indberetter til Stofmisbrugsdatabasen, som samler alle indberetninger på stofmisbrugsområdet ét sted. Dette er et resultat af et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Center for Rusmiddelforskning, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen er ansvarlig for driften af databasen. Der indberettes omkring ventetider på behandling, altså overholdelse af behandlingsgarantien, leverede ydelser og medicinsk behandling. Muligheder for frit valg Mulighed for frit valg er bestemt i Servicelovens 101 stk. 3, hvoraf det fremgår, at en person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud, eller godkendt privat behandlingstilbud, af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Der skal være tale om et behandlingstilbud af lignende karakter, som det der er tilbudt fra kommunens side. Ønsker borgeren et andet tilbud, kan 14 dages garantien fraviges. 7

8 Gentofte Kommune er forpligtet til at hjælpe borgeren med at søge relevant information om hvilke muligheder, der er til stede. I meget få tilfælde kan retten til frit valg begrænses af hensynet til borgerens psykiske tilstand. Udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner Den kommunale handleplan I henhold til serviceloven 141, stk. 2 skal kommunen tilbyde at udarbejde en handleplan til personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Handleplanen skal angive: Formålet med indsatsen Hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet Den forventede varighed af indsatsen Andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. Gentofte Kommune foretager vurdering af, hvilke borgere der skal tilbydes en handleplan. Handleplanen følges op efter behov, dog minimum en gang om året. Hvis borgeren ønsker det, udarbejdes altid en handleplan. Behandlingsplaner Ved ambulant behandling i KABS eller ved dag- og døgnbehandling udarbejdes en behandlingsplan i tæt samarbejde med borgeren. Behandlingsplanen skal koordineres med den kommunale handleplan, hvis en sådan foreligger. Behandlingsplanen indeholder beskrivelse af den konkrete indsats, mål for behandlingen, ydelser, behandlingsmetoder, og eventuelt behov for inddragelse af samarbejdspartnere. Yderligere fremgår det af behandlingsplanen, hvordan der følges op på behandlingen. Behandlingsplaner revideres i samarbejde mellem borger, kommune og behandlingssted løbende, dog senest hvert halve år. Behandlingsplanerne fremsendes til Gentofte Kommune, der følger op på indsatsen og effekten. 8

9 Brugerinddragelse Ifølge 4 i Retssikkerhedsloven skal borgeren inddrages i behandlingen af sin sag. Endvidere skal hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte ( 1 i serviceloven). Brugerinddragelse er derfor et centralt element i sagsbehandlingen både hos Gentofte Kommune, og hos de leverandører Gentofte Kommune anvender. Gentofte Kommune har i 2014 gennemført interviews med en gruppe borgere med det formål at afdække, om borgernes behandlingsmæssige behov blev mødt hos leverandørerne, og om de følte sig inddraget i behandlingen. Interviewene viste, at borgerne var meget tilfredse med deres kontakt til behandlerne, og at de føler sig inddraget i udformningen af deres behandlingsplan. Borgerne følte sig også inddraget i udformningen af selve behandlingstilbuddene og i indretningen af de fysiske rammer. Ved denne revision af kvalitetsstandarden er der ikke gennemført interviews med borgerne, da der ikke er foretaget ændringer i serviceniveauet i forhold til stofmisbrugsbehandlingen. Opmærksomhed på hjemmeboende børn under 18 år I Gentofte Kommune lægges der stor vægt på tværgående samarbejde for at sikre en tidlig opsporing af familier med misbrugsproblematikker. Kommunen har udviklet den såkaldte Gentoftemodel, der beskriver en fast procedure for handling for fagpersoner, der oplever bekymring for et barn eller en ung. De behandlingssteder som Gentofte Kommune samarbejder med, er forpligtede til at være opmærksomme på, om borgeren i behandling har hjemmeboende børn. Hvis det vurderes, at et barns udvikling og trivsel er truet er alle behandlingssteder, herunder også KABS, lovmæssigt forpligtet til at underrette kommunen. For at sikre opmærksomhed på eventuelle hjemmeboende børn, har KABS indført følgende procedure: Kortlægning af kontakten med børn (både egne og partnerens evt. børn) via tidlig familieudredningssamtale Uddybende spørgsmål om de forhold evt. hjemmeboende børn måtte leve under Løbende opfølgning på evt. hjemmeboende børn under behandlingen Tilbud om hjælp og behandling rettet mod problemer vedr. brugerens familie og børn Underretning af kommunen i tilfælde af særlige problemstillinger der vedrører hjemmeboende børn 9

10 Underretning af kommunen i forbindelse med ophør af brugerens behandling, hvor der er hjemmeboende børn, og hvor der er bekymring omkring disse Familieudredningssamtaler ved genindstillinger. Ønsker borgeren ikke at deltage i denne, kontaktes kommunen straks. Gravide borgere med et stofmisbrug Gentofte Kommune skal tilbyde gravide borgere med et stofmisbrug en frivillig kontrakt om stofmisbrugsbehandling med mulighed for tilbageholdelse i forbindelse med døgnophold. Kontrakten kan ophæves af begge parter forudsat, at kvinden ikke er til fare for enten fosteret eller sig selv. Kontrakten kan maksimalt vare et halvt år. Den fremtidige indsats Gentofte Kommune lægger stor vægt på løbende kvalitetssikring og på at have et konstant fokus på effekten af behandlingen i samarbejde med de anvendte behandlingstilbud og borgerne. I forhold til samarbejdet med leverandørerne arbejder Gentofte Kommune på at udvikle dette samarbejde med henblik på at styrke den helhedsorienterede indsats for borgerne. Gentofte Kommune vil have et særligt fokus på forebyggelse og vejledning omkring rusvaner blandt unge og på at kunne tilbyde mere målrettet behandling til denne gruppe. Sagsbehandling og klageadgang Gentofte Kommune er ansvarlig for udarbejdelse af alle afgørelser vedrørende godkendelser og afslag på behandling. Kommunen sørger derfor også for, at borgerne får klagevejledning. Klager over afgørelser og selve sagsbehandlingen skal ske til Gentofte Kommune, Social & Handicap Myndighed. Klage over den lægelige behandling på behandlingsstedet skal sendes til behandlingsstedet. Fastholder behandlingsinstitutionens leder afgørelsen, skal klagen sendes til patientklagenævnet. Udarbejdelse og opfølgning Denne kvalitetsstandard er revideret Kvalitetsstandarden revurderes mindst hvert andet år. 29. september

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ishøj- og Vallensbæk Kommune

Ishøj- og Vallensbæk Kommune Ishøj- og Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Ishøj byråd d. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Glostrup Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Glostrup Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Glostrup Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 11/4-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2014/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Bilag 1 Social og lægelig behandling for stofmisbrug i KABS

Bilag 1 Social og lægelig behandling for stofmisbrug i KABS Bilag 1 Social og lægelig behandling for stofmisbrug i KABS 1. Mission, værdigrundlag og målsætninger.... 2 2. Organisering.... 3 2.1 Behandling af opiatafhængige:... 3 2.2 Behandling af hash- og stimulantbrugere:...

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Handicap- og Psykiatricenter Ydelser i Handicap- og Psykiatricenter tilrettelægges i samarbejde med den enkelte ud fra en konkret og individuel vurdering af pågældendes behov og forudsætninger. Afgørelser

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Stofmisbrugsbehandling. Servicelovens 101. Kvalitetstandard for social behandling og af stofbrug

Stofmisbrugsbehandling. Servicelovens 101. Kvalitetstandard for social behandling og af stofbrug Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Kvalitetstandard for social behandling og af stofbrug Glostrup Kommune, Center for Social Service, maj 2017 Godkendt af kommunalbestyrelsen xxx Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere