Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker."

Transkript

1 Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

2 Abstrakt: Opgavens formål er at belyse, hvordan ansatte og brugere fra de 10 udvalgte institutioner, folkebiblioteker, forskningsbiblioteker og deres moderinstitutioner benytter blogs set ud fra Meredith G. Farkas kategorisering af blogs.(farkas 2007). De udvalgte folkebiblioteker er placeret i Jylland, Fyn og Sjælland, forskningsinstitutionerne er beliggende i og omkring hovedstaden. Analysen af de 10 institutioners brug af blogs er en videreudvikling af pilotprojektet om ASB Blogs. Problemstillingen belyses ud fra interview af 19 udvalgte personer og telefoninterview af 11 personer udvalgt blandt de 19 personer. Endvidere er der foretaget en Walk Through af institutionernes hjemmesider. Disse 2 undersøgelsesmetoder benyttes til at afdække, i hvor stort et omfang blogs benyttes og hvordan de benyttes og om der er forskel i benyttelsen i folke- og forskningsbiblioteksregi. De interviewede er alle personer, der har ansvaret for it-udvikling, websider og/eller kommunikation i de enkelte organisationer. Walk Through undersøgelsen kortlægger, hvor tilgængelige evt. blogs er på de undersøgte hjemmesider og hvor aktive de er. Interviewene afdækker om blogs er en del af institutionernes PR- og kommunikationsstrategi og om hvorledes interviewpersonerne personligt/fagligt stiller sig til brugen af blogs.

3 Indhold 1. Indledning Problemstilling Teori og metode a. Hvad kan biblioteker bruge blogs til?... 4 b. Hvad kan forskningsinstitutioner bruge blogs til? Undersøgelsesmetoder a. Interview b. Interviewpersoner c. Walk Through Walk Through a. Roskilde Bibliotekerne b. Århus Kommunes Biblioteker c. Silkeborg Bibliotekerne d. Kolding Bibliotekerne e. Odense Centralbibliotek + filialer f. Roskilde Universitet og Universitetsbibliotek g. Danmarks Biblioteksskole og Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek h. IT-Universitetet i. Københavns Universitet j. KB, KUB og KUBIS k. CBS og CBS Bibliotek Analysen indledning a. Interviewsituationen b. Walk Through Konklusion Litteratur Bilag 1-13: Fakta om institutionerne Bilag 14: Forespørgsel pr. med interviewguide samt telefoninterviewguide: Bilag 15-27: Interviews Bilag 28: CD-ROM med lydfiler fra telefoninterviews Lene Hammershøi Side 1

4 1. Indledning. Interessen for emnet Web 2.0 og specielt blogs startede med mastermodulet Brugeradfærd og Interaktiv Informationsformidling. Modulet afsluttedes med en opgave om ASB Blogs og allerede dengang opstod ideen om at udføre en undersøgelse af, hvordan blogs benyttes i folkebiblliotekskredse samt i forskningsbibliotekskredse. Da de fleste forskningsbiblioteker er tæt forbundne med deres forskningsinstitutioner, har det været vigtigt at inddrage selve moderinstitutionen i undersøgelsen, hvorimod det ikke har været helt så vigtigt at inddrage de kommuner, der har stået for de udvalgte folkebiblioteker, da folkebiblioteker pr. tradition arbejder meget selvstændigt med nye tiltag. De 5 folkebiblioteker, der indgår i undersøgelsen drives af deres respektive kommuner i henhold til Biblioteksloven og bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed. Folkebibliotekerne er udvalgt, så de dækker bredt både hvad størrelse og funktion angår. Roskilde og Odense har funktion som Centralbiblioteker udover at være lokalbiblioteker. Blandt de øvrige 3 folkebiblioteker er ÅKB tidligere centralbibliotek, der har et meget stort opland og så er Silkeborg og Kolding Bibliotekerne valgt ud som mindre institutioner sammenlignet med de andre. De er bevidst valgt ud fra en geografisk spredning. Der har været mulighed for at vælge flere andre folkebiblioteker, men 5 folkebiblioteker skulle give rigeligt materiale til undersøgelsen, derfor er øvrige folkebiblioteker valgt fra. Forskningsinstitutionerne er udvalgt på følgende måde. Forskningsinstitutionerne i København er udvalgt fordi det er kendt, at de benytter blogs. Roskilde Universitet er valgt, fordi det ligger tæt på København, det kunne måske betyde, at institutionerne netværker. Der har også været tale om fravalg i opgaven, idet hele Århus Universitet, der nu har afdelinger spredt over hele landet, er fravalgt, fordi ASB er en del af AU, og så ville opgaven måske blive en delvis gentagelse af modulopgaven. Man kunne også have valgt Ålborg Universitet, Odense Universitet og Syddansk Universitet, men det er rigeligt med 10 institutioner 5 af hver type til undersøgelsen, derfor er de fravalgt. Det Kongelige Bibliotek hører som nationalbibliotek under Kulturministeriet. Københavns Universitetsbibliotek (KUB) er hovedbibliotek for Københavns Universitet og hører under Videnskabsministeriet. I 2007 blev der lavet en aftale om et udvidet samarbejde om universitetsbiblioteksbetjeningen, som fik navnet KUBIS. KUBIS er ikke en selvstændig organisation, men et samarbejde mellem KB og KUB. (Det kongelige Bibliotek 2007 s.96-97). Det Kongelige Bibliotek har overtaget biblioteksdriften på Danmarks Biblioteksskole og KUB står for biblioteksdriften på Københavns Universitet og IT-Universitetet. Copenhagen Business School (CBS) er et selvstændigt universitet og CBS Bibliotek er universitetsbibliotek for CBS. Roskilde Universitet (RUC) er ligeledes et selvstændigt universitet og Roskilde Universitetsbibliotek er universitetsbibliotek for RUC. De forskellige institutioner beskrives til sammenligning med nøgletal om antal brugere, ansatte og brug af elektroniske ressourcer. Tallene er fortrinsvis fra de tal, der umiddelbart kan sammenlignes fra de citerede statistikker. Institutionerne lægger ofte selv de nyeste nøgletal ud på deres hjemmesider, men det Lene Hammershøi Side 2

5 er meget forskelligt fra institution til institution, hvilke nøgletal, man benytter, så man kan ikke bruge dem til umiddelbart at sammenligne institutionernes størrelser og aktiviteter. Nøgletallene findes i bilag Adgangen til de forskellige blogs beskrives grundigt i Walk Through undersøgelsen. 1. Problemstilling. Undersøge hvordan forskningsinstitutioner samt tilknyttede forskningsbiblioteker sammenlignet med folkebiblioteker benytter blogs som online kommunikation til brugerne ud fra Farkas kategorisering af blogs. Opgaven er en opfølgning på Pilotprojekt om ASB blogs modulopgave I pilotprojektet var undersøgelsesmetoderne interviews og Google Analytics. Interviewpersonerne var slutbrugere. I masterafhandlingen foretages en sammenlignende analyse ved at gennemføre en Walk Through af forskningsinstitutionernes hjemmesider, de dertil knyttede bibliotekers hjemmesider og folkebibliotekernes hjemmesider i forhold til benyttelse af blogs. I opgaven indgår kun de blogs, der er offentligt tilgængelige. På forskningsinstitutionerne undersøges de forskellige niveauer: Fakultet, institut, forskningscentre samt enkelte forskere, herunder indgår også studerende. På folkebibliotekerne undersøges de forskellige lokalbiblioteker. I spørgeguiden skal indgå type og benyttelse. Interviewpersonerne er alle ansvarlige for kommunikation og/eller it/web. De modtager en med overordnede spørgsmål og bliver efter aftale kontaktet pr. telefon til et telefoninterview med spørgsmål af mere uddybende karakter. Alle spørgsmål er udarbejdet efter en interviewguide, som tilsammen skulle afdække, om der er en forskel i brugen af blogs i de forskellige institutionstyper. Det, der skal undersøges, er følgende: Er der forskel på hvordan forskningsinstitutioner samt tilknyttede forskningsbiblioteker og folkebiblioteker bruger blogs, og hvis der er, hvad kan årsagen være? Hvordan benyttes blogs på følgende forskningsinstitutioner samt tilknyttede biblioteker: Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Biblioteksskole og IT- Universitetet? Hvordan benyttes blogs på følgende folkebiblioteker: Århus Kommunes Biblioteker, Silkeborg Bibliotek, Kolding Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Odense Centralbibliotek med tilhørende filialer. I opgaven redegøres for de brugte metoder samt beskrivelse af teorien bag Web 2.0. og herunder specielt blogs. Derefter analyseres og diskuteres emnet ud fra Walk Through undersøgelsen og svarene på interviewene. Lene Hammershøi Side 3

6 Til sidst konkluderes og perspektiveres. 2. Teori og metode. Blogs er en af mange Web 2.0 muligheder, og Web 2.0 er til forskel for Web 1.0 et web, der eksisterer på grundlag af brugernes deltagelse. Web 2.0 skabes nedefra og op (bottom-up). Der er uenighed om, hvad Web 2.0 egentlig betyder, men enighed om at det kun består ved brugernes aktive deltagelse. Web 2.0 står for at have kontakt, at skabe, at samarbejde, at dele og at udvikle alternativer. Web 2.0 er en social web, man deles om det sociale software, der giver mulighed for social interaktion, samarbejde og videndeling online, og det er nemt at arbejde med. (O'Reilly 2005)(Farkas 2007 s. 1-9) Web 2.0 indeholder mange sociale værktøjer, men opgaven er begrænset til at beskæftige sig udelukkende med blogs. Det samme gælder i Bibliotek 2.0 sammenhæng. Blogs er iflg. O Reilly personlige hjemmesider i dagbogsformat med indlæg (poster), der ordnes i kronologisk orden og løbende opdateres. Blogs kommer af ordet web og log, der så sammentrækkes til weblog, men i daglig tale bruges blog. Man kan for overskueligheden kategorisere indlæggene og lade læserne skrive kommentarer til indlæggene. Man kan oprette blogrolls links til andre relaterede blogs og hjemmesider. Læserne kan abonnere på bloggen via eller RSS-feed. Den, der skriver bloggen, kaldes en blogger. Der indarbejdes også tags (emneord) i bloggen, og man kan ud af den tagcloud, der ses på forsiden af bloggen, følge med i de diskuterede emner. Iflg. Wikipedia tog webloggen fart i 1999 med det gratis system Blogger, der gjorde det enkelt at blogge, uden at være uddannet i HTML. Blogger var et meget enkelt system, men der er siden opstået behov for at kunne kategorisere posterne, så bloggen blev mere overskuelig. Softwaren har siden udviklet sig til content management systems, så man nu kan udvikle en rigtig fin hjemmeside (blog) gratis og uden at bruge for meget tid. Jorn Barger opfandt ordet Weblog i 1997 (Farkas 2007 s. 14) og beskrev den som a webpage where a web logger (sometimes called a blogger, or a presurfer) logs all the other webpage s she finds interesting. Bibliotek 2.0 er det brugerinvolverede bibliotek, der benytter sig af Web 2.0 teknologier til dialog med brugerne, hvor man gerne vil inddrage brugernes viden og kompetence i bibliotekets service og virke. For at kunne gøre det, skal man kende sine brugere, vide hvad deres behov er høre og lytte til dem. I modulopgaven var det relevant at foretage segmentering på alder af slutbrugerne (kunderne)(hammershøi 2008 s.5-6 +bilag 2), men her er interviewpersonerne ansatte, der er kommunikations- og webansvarlige, som i deres brug af Web 2.0 teknologier arbejder ud fra de retningslinjer, der er indlejret i institutionen, og aldersmæssigt er en mere homogen gruppe, så her er det ikke relevant. a. Hvad kan biblioteker bruge blogs til? Hvilke formål kan man ifølge Farkas bruge blogs til i biblioteker: Lene Hammershøi Side 4

7 Supplement til Workshops/undervisning. Man kan bruge bloggen som opfølgning på selve kurset/workshoppen, eller man kan benytte bloggen i stedet for PowerPoint i selve undervisningsforløbet. Bloggen kan så benyttes af deltagerne efter kurset. Man kan også benytte det til kurser over Internettet. (Farkas 2007 s. 34) Referenceblogs (links til interessante sider) indenfor flere emner. Ligner meget emneblogs, men referencerne går udelukkende til web ressourcer. (Farkas 2007 s ) Læsekredsblogs anbefalinger af bøger indenfor bestemte emner. Her kan brugerne diskutere bøgerne på bloggen og dermed videndele. (Farkas 2007 s ). Eks.: Bookaholics fra Odense Centralbibliotek, Risskov Biblioteks læseklub for børn 8240Læs! og læseklubberne på Litteratursiden.dk Boglister lister over nye bøger, delt op i emner. Her kan brugerne følge med i, hvad der udgives af nye bøger. (Farkas 2007 s ). Eks. Læseklubberne på Litteratursiden.dk Emneblogs nyheder og information indenfor bestemte emneområder. De mest efterspurgte emner ville være oplagt i en emneblog som supplement til den vejledning der i øvrigt gives på biblioteket. (Farkas 2007 s ). Eks.: Roskilde Bibliotekernes musikblog, bloggen Mindspot.dk fra ÅKB, Strikke-workshop bloggen fra Beder-Malling Bibliotek, Musikbloggen fra Kolding Bibliotekerne, Kolding Krøniken og Musikbibliotekarerne blogger fra Odense Centralbibliotek, Reklameblogs her kunne man f.eks. skrive om kommende kurser og/eller øvrige arrangementer. (Farkas 2007 s )(Farkas 2007). Eks.: De blogs, der er nævnt under nyhedsblogs fungerer også som reklameblogs. Netværk her kunne man kommunikere ud af biblioteket, synliggøre sig. Man kunne få en dialog i gang med brugerne, få kommentarer om, hvordan brugerne opfatter bibliotekets gøren og laden. Her kan bibliotekarerne som faggruppe videndele. (Farkas 2007 s ). Eks. Biblog bibliotek og IT, Litteratursiden.dk, Brugernes Bibliotek, Boggnasker.dk, Infoisland.dk, Netværket fra ÅKB og Visionsbloggen fra Koldingbibliotekerne. Nyhedsblogs kan bruges i stedet for nyhedsbreve. Det er nemmere at få nyheder ud på denne måde, og når der sker ændringer, er det nemmere at rette, frem for at rette i et pdf-dokument eller på en hjemmeside. (Farkas 2007 s.30-31). Eks.: CB-Nyhedsblog fra Roskilde Centralbibliotek, Hovedbibliotekets Weblog, ÅKB, The Library s Voice, ÅKB, Tumlingetræf fra Højbjerg Bibliotek, Kjmuk bloggen fra Kjellerup Bibliotek, Udpaanettet.dk, der er en netværksnyhedsblog fra 4 biblioteker, Them Biblioteksblog om selvbetjening, Intranetblogs (personale). Man kunne som en del af bibliotekets intranet hjemmeside oprette en personaleblog. Man skal dog være sikker på at alle læser den dagligt, så alle ved besked om det, man sender ud på bloggen, men det ville helt klar være en ny måde at omgås på. (Farkas 2007 s ). Eks.: 23ting.blog på henholdsvis ÅKB og Silkeborg Bibliotekerne. b. Hvad kan forskningsinstitutioner bruge blogs til? Lene Hammershøi Side 5

8 Hvilke formål kan man ifølge Farkas kan bruge blogs til i forskningsinstitutioner: Intranetblogs (personale). De er oftest lukkede mod omverdenen, dog kan der være undtagelser. Kan fungere som intranetblog. Eks.: Innovation & Ny viden, CBS Bibliotek, Innovation, KUB, IT-Universitetets intranet og Lykke & Ralfs Blog (Farkas 2007 s ) Reklameblogs markedsfører en bestemt uddannelse eller emneområde. Eks. Center for Ledelse i Byggeriet (BYG), CBS, Full time MBA student blog, CBS. (Farkas 2007 s ) Nyhedsblogs i stedet for nyhedsbreve. Eks.: CBS Observer, Students Only, KB (Farkas 2007 s.30-31) Hvilke formål kan man bruge blogs til, som ikke er nævnt af Farkas: Corporate blogs rettet både indad og udad. Kan fungere som nyhedsblog, reklameblog og netværksblog. Eks.:Forskergruppen Innovative Communication, ITU, Lykke & Ralfs Blog, KU, Informationsportalen, KB, Students Only, Innovation, ebøger, Kemiblogging, Open Access, Det kongelige Bibliotek (Alle fra KUB), E- learning platform, CBS Learning Lab, Center for Ledelse i Byggeriet (BYG), CBS. (Agerdal Nielsen 2008) Forskerblogs er personlige, faglige blogs, der fungerer som emneblog, nyhedsblog, netværk, reklameblog og bruges til videndeling. Eks.: Klastrup s Cataclysms 2.0. (Klastrup 2005) (Chen, Bonk 2008) Kursusblogs der fungerer som intranetblogs for bestemte fag. Eks.: Kursusblogs, IT-Universitetet (Chen, Bonk 2008) 3. Undersøgelsesmetoder. a. Interview. Interview er en kvalitativ analysemetode, en kritisk hermeneutisk metode, beskrevet af følgende forfattere (Kvale 2006, Fredslund, Dahlager 2007 s ) og de holdninger, interviewpersonerne giver udtryk for, er ikke generelle for alle brugere, så de vil give forskellige svar herunder fortællinger narrativer, som kan fortolkes. (Carøe Christiansen 2007 s ) Denne metode er mest anvendelig, når undersøgelsesgrundlaget ikke er større end de 19/11 personer, der er tale om i denne undersøgelse, og den er spændende, fordi den netop kan give fortællingerne. De foretagne interview kan således give et billede af, hvad der kan motivere til at kommunikere via blogs. Interviewene er foretaget henholdsvis via og via telefon. Dvs. at man ikke får ansigtsudtryk og kropsprog med - kun stemmen. Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre at analysere på stemmen, men ikke så nemt som, hvis man sidder over for personen. Interviewene er optaget på en lille digitalbåndoptager og er efterfølgende overført til computeren som lydfiler. Disse lydfiler bliver efterfølgende brændt på en CD- ROM og vedlagt opgaven (bilag 28), så det optagne kan afspilles. Det skete desværre undervejs i 2 af de foretagne telefoninterviews, at der ikke var sat medhør på, hvilket betød, at et af interviewene måtte tages om og et andet måtte opgives pga. efterfølgende travlhed. Dog var antal interviews og interviewpersoner dækkende for alle områderne. Lene Hammershøi Side 6

9 Interviewene refereres og vedlægges som bilag til opgaven. (bilag 15-27) interviewguiden i denne undersøgelse belyser personens rolle i organisationen, afklarer om der benyttes blogs i organisationen og hvilken strategi, der kan ligge bag. Endvidere undersøges tidshorisonten for brug af blogs herunder forestilling om brug af blogs i fremtiden og om der er evalueret undervejs. Til sidste spørges der til, hvorvidt der er aftalt retningslinjer for indhold på blogs. I telefoninterviewet er spørgsmålene delt op i følgende temaer: Historik, politik, hvem deltager og personlig tilgang. Her er spørgsmålene mere uddybende mht. tidshorisont, forventninger, strategi, hvilke typer blogs, interne eller eksterne blogs, produktudvikling, målgrupper og interviewpersonens egen tilgang til brug af blogs. De 2 typer interviewguides er vedlagt opgaven som bilag. (Bilag 14) b. Interviewpersoner. interviewguiden er besvaret af 8 personer i de 5 valgte folkebiblioteker og ud af dem stillede 5 personer op til det efterfølgende telefoninterview. Interviewpersonerne er henholdsvis uddannet Bibliotekar DB, Cand. Scient. Bibl. eller journalist og arbejder som henholdsvis IT-konsulent og idé-udvikler, leder af udviklingsafdelingen, Webkonsulent og systemadministrator og webredaktør i kommunikationsafdelingen interviewguiden er besvaret af 5 personer fra forskningsbibliotekerne og ud af dem stillede 2 personer op til det efterfølgende telefoninterview. Interviewpersonerne er henholdsvis uddannet som forskningsbibliotekar i biologi og kemi. Ph.d., Bibliotekar DB, Bibliotekar og arbejder som henholdsvis webmaster, indenfor forskerservice, informationssøgning og undervisning og som publikumschef og informationsspecialist. interviewguiden er besvaret af 6 personer fra forskningsinstitutionerne og ud af dem stillede 4 personer op til det efterfølgende telefoninterview. Interviewpersonerne er henholdsvis uddannet som Cand.Jur, Cand.It. med humanistisk baggrund og Cand.scient i datalogi og geografi og Master i ledelse og arbejder indenfor kommunikation og web, som web-redaktør med ansvar for nye medier, udviklingsleder for åben uddannelse, som kommunikationsansvarlig og webmaster og som webmedarbejder i kommunikationsafdelingen. Personerne er udvalgt efter gennemgang af hjemmesiderne og ved forespørgsler pr. til de pågældende institutioner, så det til sidst er lykkedes at finde frem til de personer, der har ansvar for kommunikation, web og brug af Web 2.0 værktøjer, herunder blogs. c. Walk Through. Walkthrough testen, der er en usability-test, skal fortælle om systemernes (her hjemmesider og blogs) brugbarhed, fejl og mangler. De 5 heurististiske mål for hvad et system skal kunne(nielsen c1993): Learnability hvor let/vanskeligt er det for brugerne at lære at bruge et system Lene Hammershøi Side 7

10 Efficiency of use hvor hurtigt fungerer systemet Memorability- hvor let er det at huske systemet fra gang til gang Errors antal fejl som forhindrer brugeren i at nå sit mål med brugen af systemet Satisfaction hvor behageligt/frustrerende er det at bruge systemet. 4. Walk Through. a. Roskilde Bibliotekerne. På forsiden findes intet link til eventuelle blogs, og hvis man søger i kvik søg på forsiden, får man ingen hits, hvis man søger på weblog, blog eller blogs på bibliotekets hjemmeside. Hvis man så til gengæld via bibliotekets menu linje foroven vælger f.eks. Musik, kommer man direkte ind i bloggen Lydspor der er integreret i emnet. Det er en aktiv blog, hvor der bliver skrevet indlæg flere gange ugentligt. Hvis man via bibliotekets menu linje vælger børn, er der et link til siden På denne side kan interesserede vælge at oprette blogs eller blot skrive indlæg i den fælles blog. Der skrives flere indlæg hver dag. Der findes også en nyhedsblog under emnet Om bibliotekerne, nyeste indlæg er Endvidere har enkelte af CB s projekter tilknyttet en blog. Det drejer sig om følgende projekter: Lene Hammershøi Side 8

11 som er et samarbejde mellem flere folkebiblioteker og CBS Bibliotek. Nyeste indlæg er skrevet Roskilde Bibliotekerne i Second Life. Projektet er afsluttet, og der er ikke skrevet på bloggen siden Endvidere deltager personalet på flere faglige blogs. F.eks.: Biblog bibliotek og IT Den er særdeles levende der skrives indlæg flere gange ugentligt. Litteratursiden.dk har en blog Nyeste indlæg er fra Ingen fra personalet benytter blog som hjemmeside. b. Århus Kommunes Biblioteker. Man skal skrolle ned på siden, og i venstre side nederst er der mulighed for at søge på Bibliotekets Website. Ved søgningen får man vist alle hits, der på en eller anden måde handler om blogs, ikke nødvendigvis deciderede blogs. Så man skal plukke lidt i det for at blive vist frem til de forskellige blogs i ÅKB. Lene Hammershøi Side 9

12 The Children's Interactive Library er en af de blogs, man blive ledt frem til. Bloggen stammer tilbage fra et seminar Children s Interactive Libraries prototypes and strategies for the future, 2006 i Århus. Nyeste indlæg er fra Circle Computer Club har oprettet en blog for børnebibliotekarer Nyeste indlæg er fra CCC er et projekt (Cirkel Computer-Clubs - Børnekultur på nettet), og Projektperioden var På Hovedbibliotekets hjemmeside helt fremme på forsiden under nyheder findes Her skriver bibliotekets personale om kommende arrangementer, men tilsyneladende er der ikke skrevet kommentarer. Der skrives flere indlæg ugentligt. Tumlingetræf fra Højbjerg Bibliotek har oprettet en helt ny blog helt fremme på forsiden under Aktuelt på Højbjerg Bibliotek Højbjerg Bibliotek holder åbent hus hver mandag kl for småbørn og deres forældre og i den forbindelse er bloggen oprettet. Det er børnebibliotekaren, der blogger. Master Mind spot og projektet Rumskaber som har emnet unge og biblioteker har en blog Iflg. Bloggen giver Mindspot alle unge bands i Århus og omegn en unik mulighed for at promovere sig selv på en sjov og spændende måde. Det afsluttede projekt Info Island har følgende blog Iflg. Bloggen er Island DK (ii) et landsdækkende formidlingshus i det virtuelle 3D-univers Second Life. Her kan man blive introduceret til Second Life, deltage i arrangementer og spørge bibliotekarer og meget mere. Formidlingshuset er drevet af danske folkebiblioteker og er et gratis og åbent tilbud til alle. Læs mere om Info Island DK. Nyeste indlæg er fra , måske fordi projektet er afsluttet. 8240Læs! har en blog Risskov Biblioteks læseklub for børn. Bloggen retter sig mod børn mellem 9-12 år. Bloggen reklamerer for Læseklubdage på Risskov Bibliotek, hvor man læser, anmelder og snakker om bøger og fortæller hvilke bøger, der er læst. Pladserne er fyldt op, men der er mulighed for at komme på venteliste. Der blogges lidt ujævnt, men bloggen er stadig levende. Ny viden på Hovedbiblioteket. Næsten alle medarbejdere på Hovedbiblioteket har gennemført et stort anlagt Internet-læringsprogram. De har gennemført programmet 23 ting, og i den forbindelse har man oprettet en intern blog Bloggen benyttes ikke mere, idet seneste indlæg er fra Bloggen har været brugt til at fortælle om de 23 ting undervejs i medarbejdernes læringsforløb. The Library s Voice et innovativt projekt, hvor bibliotekets brugere deltager i projektet. Projektet kører fra marts 2007 til marts 2009 og har følgende blog Nyeste indlæg er fra , hvor man fra projektledelsen side tilsyneladende er gået ind i afrapporteringsfasen. Solution Camp 2007 et kreativt 48-timers laboratorium på Hovedbiblioteket. Her oprettede man en blog hvis nyeste indlæg er fra Lene Hammershøi Side 10

13 Strikke-workshop på Beder-Malling Bibliotek. Irene Aagaard, superstrikker og bibliotekar har sin egen blog bloggen handler mest om strikning. Bloggen er meget levende med fine billeder af strik og anmeldelser af bøger samt mere personlige indlæg. Der er mange kommentarer på bloggen. Brugerdreven innovation en blog med følgende adresse hænger sammen med Mindspot og Rumskaber. Nyeste indlæg er fra 14.maj ITK Kommunikation, Århus Kommunes Biblioteker har oprettet bloggen Netværket Fagligt netværk for alle med interesse i biblioteksudvikling. Her blogger fagfolk med hinanden og nyeste indlæg er fra Bloggen bruges også til markedsføre nye events, og her er den meget opdateret. er oprettet d af Lise Vandborg, Hovedbiblioteket, Århus Kommunes Biblioteker. Den er nu en landsdækkende litteraturblog, der finansieres af Styrelsen for Bibliotek og Medier samt af medlemskontingent. Litteratursiden har flere forskellige underblogs, Redaktionens Blog og forskellige læseklubber. Både bibliotekarer og forfattere skriver indlæg. Kun én blandt personalet benytter en blog som hjemmeside, og det er Irene Aagaards Strikke-workshop. c. Silkeborg Bibliotekerne. Silkeborg Bibliotekerne har lige fået en ny hjemmeside og nogle af de interne blogs, der var oprettet, er ikke tilgængelig fra den nye hjemmeside. Hvis man søger på blog* i søgemaskinen Summa på Silkeborg Bibliotekernes Hjemmeside får man 29 hits og af dem er der 3 hits på gode netsider, herunder diverse blogs. De øvrige 2 links går til hjemmesider, der ikke er opbygget som blogs. Alle 3 blogs er oprettet af folk udenfor Silkeborg Bibliotekerne: er en hjemmeside om børnelitteratur med en blog der bruges til at anmelde bøger og interviewe forfattere. Bloggen er mere bred end selve hjemmesiden indenfor børne- og ungdomslitteraturen. Bloggen er aktiv med ca. 5 indlæg om måneden. Bloggen er ikke hostet af Silkeborg Bibliotekerne. Redaktør af bloggen er Zenia Lene Hammershøi Side 11

14 Johnsen og bloggen har eksisteret siden april Zenia Johnsen er bibliotekar ved Børkop Bibliotek, Vejle Bibliotekerne. har ligeledes en blog, kaldet fyldebloggen Der skrives ikke så ofte indlæg, til gengæld er der rigtig mange kommentarer, og de er rimelig up to date. Bloggen er ikke hostet af Silkeborg Bibliotekerne. Lise-Lotte Gerding (Slagelse) og Kenny Weng (Køge) er ejere og redaktører af Fyldepennen. har følgende blog Heidi Astrup, ungdoms- og børnebibliotekar fra Kjellerup Bibliotek har sammen med unge fra Kjellerup dannet gruppen MUK, Mosaikkens Ungdomskultur og har i denne forbindelse oprettet en blog om spil og film for unge. Bloggen bliver brugt til at annoncere spilaftener på biblioteket. Der har været en lang pause på bloggen, men nu er den tilsyneladende aktiv igen. Hvis man går ind via Kjellerup Bibliotek, er der intet link til bloggen, man skal klikke ind på Heidi Astrups hjemmeside, for at få adgang. Når man vælger Om Bibliotekerne menulinjen foroven og herunder i venstremenuen vælger Projekter, vil man finde bloggen Silkeborg Bibliotekerne har sammen med Randers, Viborg og Horsens Biblioteker om at formidle 23 ting ud til borgerne. Der markedsføres workshops, der kører synkront. Brugerne kan deltage i gratis workshops i 23 ting indenfor 4 temaer: Google s værktøjer, Video, billeder og lyd, Social netværk og Find, gem og del eller de kan gennemgå 23 ting digitalt på bloggen. I forbindelse med oprettelse af selvbetjening i lokalbiblioteket Them Bibliotek har man oprettet bloggen Der er endnu ikke så mange indlæg og kun få kommentarer, men projektet er også ret nyt. Det er lidt uklart ud fra bloggen om selvbetjeningen er skudt i gang. Den eneste fra personalet, der har sin egen blog er Heidi Astrup. Flere af de øvrige skriver på Litteratursiden.dk eller Udpaanettet.dk. d. Kolding Bibliotekerne. Helt ude på forsiden er der et link til én blog under emnet blogs, nemlig Der er ca. 3 indlæg om måneden og det er musikbibliotekarerne, der blogger. Der er tale om anmeldelser af albums, koncerter og udstillinger. Der er indtil videre ingen kommentarer. Lene Hammershøi Side 12

15 På forsiden under Det sker, er der indbydelse til festlig fredag med en forfatter af Emmy-serien, Mette Finderup. Der er et link til forfatterens hjemmeside, der er opbygget som en blog Søgemaskinen på Sitemap virker ikke. Der er kun mulighed for at vælge alfabetisk indgang, og her kan ikke søges på blog(s) eller weblogs. Under menupunktet Om Bibliotekerne er det nyeste emne Fremtidens Bibliotek hvordan? Her henvises til en blog, Visionsbloggen, der er blevet brugt som kommunikation mellem bibliotek og brugere i processen. Denne blog eksisterer ikke mere. Under punktet Vores virksomhed er bibliotekets projekter listet op. Et af projekterne er Kolding Krøniken, hvor brugerne kan skrive sammen med 11 kendte forfattere med udgangspunkt i Kolding. Kolding Krøniken har sit eget link ude på forsiden Hver forfatter har en blog, hvor man kan skrive idéer, kommentarer og små fortællinger. Hver forfatter har en ti-års periode, de skal skrive om, og de har hver en måned i projektforløbet, hvor de kan træffes på biblioteket. Der er under projekter lagt et link ud til som andre biblioteker også deltager i. Personalet har ingen hjemmesider med tilhørende blogs og der er ikke adgang til evt. interne blog. e. Odense Centralbibliotek + filialer. Der er ingen blogs på forsiden, men hvis man vælger menupunktet Voksne øverst på siden og derefter i venstremenuen Litteratur, er der et link til en blog om engelsksproget litteratur Denne blog har været en del af et projekt, der har kørt frem til december 2008, hvorfor sidste indlæg er fra 15.december Lene Hammershøi Side 13

16 Under menupunktet Børn og unge er der et link til bloggen som flere andre folkebiblioteker stiller til rådighed. Brugerne skal være medlem for at kunne benytte bloggen. Under menupunktet Musik i menulinjen foroven, findes der på siden et link hvor musikbibliotekarerne anmelder musikalbums. Der skrives flere indlæg om måneden, og der er kommentarer på nogle af dem. Ved søgning på bibliotekets hjemmeside på blog fås 8 hits. Det første hit omhandler projektet læseklubber der er blevet til Læseklubber på Litteratursiden.dk. Læseklubber på Litteratursiden.dk er blevet til på baggrund af pilotprojektet Læseklubben Den Åbne Bog, et lokalt forankret projekt udgående fra Odense Centralbibliotek og Svendborg Bibliotek. Der er pt. 26 forskellige læseklubber opbygget som blogs. Blandt de 8 hits findes også Musikbloggen og Bookaholics. De øvrige links er dokumenter, der beskriver projekter eller referater fra møder, hvor ordet blog forekommer. Der er ingen blandt personalet, der har hjemmesider med blogs på Odense Centralbibliotek og de tilhørende biblioteker. f. Roskilde Universitet og Universitetsbibliotek. Ved søgning på blog, blogs eller weblogs på RUC s hjemmeside fandtes én blog om logik og formel epistemologi Det er en blog oprettet af 6 forskere fra Danmark, England, Holland og Kina. Nyeste indlæg Ved efterfølgende kontakt med Webudvikler Erik Jensen ved Kommunikationsenheden, RUC er svaret, at der ikke benyttes blogs på RUC, og at det er af sparehensyn. Der er dog enkelte forskere, der ved eget initiativ blogger. Lene Hammershøi Side 14

17 Der er ikke mulighed for at søge på blogs på RUB s Sitemap, og ved kontakt med forskningsbibliotekar og webmaster Søren Møller viser det sig, at man på RUB ikke har behov for blogs og derfor ikke benytter dem. Hvis behovet opstår, vil man selvfølgelig overveje det. g. Danmarks Biblioteksskole og Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek. Der er ingen blogs synlige helt fremme på DB s hjemmeside. Hvis man søger i søgemaskinen øverst til venstre fås 65 hits på søgeordet blog. Disse links henviser til diverse dokumenter og nyheder om kurser, der har været afholdt på DB. Under menupunktet Om DB findes bl.a. ansatte, der har hjemmesider, og der kan der være blogs tilknyttet, men når man forsøger at tilgå dem, kan de ikke vises. Charles Seger har en blog kaldet hvor han skriver om sin forskning indenfor folksonomier. Jack Andersen har en weblog men det nyeste indlæg er fra 3.april Bodil Christensen har en blog som er blevet brugt til en diplomuddannelse i digital journalistik. Bodil har på denne blog en liste over forskerblogs som løbende opdateres. Under menupunktet Nyheder findes i venstremenuen Blogs på Danmarks Biblioteksskole. Her fås de samme 3 blogs, som kunne findes via de ansattes hjemmesider. Der findes ingen blogs under de øvrige menupunkter, men der kan godt være interne blogs på de Interne sider, hvortil der kræves login. Lene Hammershøi Side 15

18 Biblioteket har ikke oprettet blogs, men linker til en svensk blog om at søge og den er aktiv. h. IT-Universitetet. Der er ingen blogs synlige på IT-Universitetets hjemmeside. Hvis man søger i søgemaskinen øverst til højre fås 527 hits og det første hit er ITU-Blogs, der linker til siden https://blog.itu.dk/, hvor alle blogs ligger samlet. De forskellige blogs har titler efter de emner, der undervises og forskes i på IT-Universitetet. Bloggene ligger i én lang liste, der kan være svær at finde rundt i, idet de ikke ligger alfabetisk. Der er tale om kursusblogs, hvor over 2/3 er oprettet uden nogensinde at blive brugt. Enkelte har ét eller flere indlæg, men er ikke aktive mere, måske fordi kurset er afsluttet? Resten af dem er aktive og benyttes af studerende og undervisere som en slags blackboard. IT-Universitetets Intranet er bygget op som en blog. Hvis man søger på ansatte under Find person øverst på siden finder man hjemmesider på nogle af de ansatte med en blog tilknyttet. En af dem er Lisbeth Klastrup, der har den kendte blog Klastrup s Cataclysms 2.0 Lisbeth blogger på engelsk og bloggen er meget aktiv. Lisbeth har blogget siden 2001 og har tidligere blogget på dansk. (Klastrup 2008) Der er ikke andre ansatte, der har oprettet en faglig blog. Når man vælger studerende og immatrikuleret: Alle semestre og Alle år får man en lang liste af studerende. Ingen af disse studerende har tilknyttet en hjemmeside. Lene Hammershøi Side 16

19 Én af forskergrupperne Innovative Communication (IC) har oprettet deres hjemmeside som en blog De øvrige er oprettet enten som html hjemmesider eller som wikis. i. Københavns Universitet. Der er ingen synlige blogs på hjemmesiden, men ved at benytte søgemaskinen øverst til højre får man en masse hits på ordet blog, blandt dem er en henvisning til Københavns Universitets blogportal Portalen er i sig selv opbygget som en blog med oversigt over eksisterende blogs i venstremenuen, indlæg i midten og med mulighed for at vælge kategori og arkiv samt retningslinjer og nyheder i højremenuen. En anden måde at tilgå disse blogs, er ved at vælge KU A-Å og under B vælge Blogs: Blogs med tilknytning til Københavns Universitet I venstremenuen er de forskellige blogs kategoriserede i Studenterblogs, Formidling, Forskning, Humaniora, KU-blogs, Ledelse/administration, Life, Naturvidenskab, Samf, Studerende, Sund, Teologi, Udveksling, Venus, Videnskab.dk, så de forskellige blogs optræder ofte under flere kategorier samtidigt. F.eks. rektoratets blog bruger stort set alle kategorier. Denne blog benyttes til at formidle indadtil, men er samtidig åben udadtil. De fleste blogs er endnu aktive, men det ser ud til at nogle af dem er oprettet i forbindelse med en event, et møde/debat eller et studieophold eller et projekt. Bloggen bliver så ikke slettet efterfølgende. Det lille sekretariat er et eksempel på en blog, der er blevet lukket af brugeren og ikke længere er tilgængelig. Lene Hammershøi Side 17

20 j. KB, KUB og KUBIS. KB, KUB og samarbejdet KUBIS fungerer som biblioteker for DB, IT-Universitetet og Københavns Universitet. IT-Universitetet og DB har deres egne lokale biblioteker, men på deres hjemmesider findes ingen blogs. Det nærmeste man kommer det, er på DB Biblioteks hjemmeside hvor det nyeste indlæg er fra Ifølge en serviceaftale har Det Kongelige Bibliotek overtaget biblioteksdriften på DB Biblioteket. IT-Biblioteket er et samarbejde mellem IT-Universitetet, Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek (KUB). På KUB s hjemmeside findes ingen synlige blogs, men det er muligt at søge på KB s hjemmeside og der findes bl.a. bloggen Her beskrives arrangementer på KB rettet mod studerende. Via denne blog får man links til øvrige Weblogs på KB: Den sidste er hovedsiden, Det Kongelige Biblioteks Weblogs. Her ses de nyeste indlæg fra alle KB s weblogs. Der skrives 1-2 indlæg om måneden. Innovationsbloggen er skrevet af og for ansatte på KUB, fortrinsvis Natur- og Sundhedsvidenskab. På KUBIS hjemmeside vælges fra venstremenuen og på denne side er det et link På denne blog kommunikerer ansatte fra KUBIS Videncenter ud til forskere og studerende, og den er aktiv. Lene Hammershøi Side 18

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek

Formidling af e-ressourcer i det fysiske rum Jan 2010 Erhvervsrelateret projekt for Vejle Bibliotek RESUMÉ Vejle Bibliotek stiller forskellige e-ressourcer til rådighed for deres brugere, men e-ressourcerne bliver ikke benyttet i så udstrakt grad som ønsket. Derfor ønskede Vejle Bibliotek en formidlingsindsats

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

LibGuide som social platform

LibGuide som social platform LibGuide som social platform Af Susanne Nielsen, Berit Volder Kjær og Bente Thorup Andersen Abstract Artiklens formål er at belyse udviklingsprojektet omkring udformningen af e-læringsværktøjet LibGuide.

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere