Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker."

Transkript

1 Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

2 Abstrakt: Opgavens formål er at belyse, hvordan ansatte og brugere fra de 10 udvalgte institutioner, folkebiblioteker, forskningsbiblioteker og deres moderinstitutioner benytter blogs set ud fra Meredith G. Farkas kategorisering af blogs.(farkas 2007). De udvalgte folkebiblioteker er placeret i Jylland, Fyn og Sjælland, forskningsinstitutionerne er beliggende i og omkring hovedstaden. Analysen af de 10 institutioners brug af blogs er en videreudvikling af pilotprojektet om ASB Blogs. Problemstillingen belyses ud fra interview af 19 udvalgte personer og telefoninterview af 11 personer udvalgt blandt de 19 personer. Endvidere er der foretaget en Walk Through af institutionernes hjemmesider. Disse 2 undersøgelsesmetoder benyttes til at afdække, i hvor stort et omfang blogs benyttes og hvordan de benyttes og om der er forskel i benyttelsen i folke- og forskningsbiblioteksregi. De interviewede er alle personer, der har ansvaret for it-udvikling, websider og/eller kommunikation i de enkelte organisationer. Walk Through undersøgelsen kortlægger, hvor tilgængelige evt. blogs er på de undersøgte hjemmesider og hvor aktive de er. Interviewene afdækker om blogs er en del af institutionernes PR- og kommunikationsstrategi og om hvorledes interviewpersonerne personligt/fagligt stiller sig til brugen af blogs.

3 Indhold 1. Indledning Problemstilling Teori og metode a. Hvad kan biblioteker bruge blogs til?... 4 b. Hvad kan forskningsinstitutioner bruge blogs til? Undersøgelsesmetoder a. Interview b. Interviewpersoner c. Walk Through Walk Through a. Roskilde Bibliotekerne b. Århus Kommunes Biblioteker c. Silkeborg Bibliotekerne d. Kolding Bibliotekerne e. Odense Centralbibliotek + filialer f. Roskilde Universitet og Universitetsbibliotek g. Danmarks Biblioteksskole og Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek h. IT-Universitetet i. Københavns Universitet j. KB, KUB og KUBIS k. CBS og CBS Bibliotek Analysen indledning a. Interviewsituationen b. Walk Through Konklusion Litteratur Bilag 1-13: Fakta om institutionerne Bilag 14: Forespørgsel pr. med interviewguide samt telefoninterviewguide: Bilag 15-27: Interviews Bilag 28: CD-ROM med lydfiler fra telefoninterviews Lene Hammershøi Side 1

4 1. Indledning. Interessen for emnet Web 2.0 og specielt blogs startede med mastermodulet Brugeradfærd og Interaktiv Informationsformidling. Modulet afsluttedes med en opgave om ASB Blogs og allerede dengang opstod ideen om at udføre en undersøgelse af, hvordan blogs benyttes i folkebiblliotekskredse samt i forskningsbibliotekskredse. Da de fleste forskningsbiblioteker er tæt forbundne med deres forskningsinstitutioner, har det været vigtigt at inddrage selve moderinstitutionen i undersøgelsen, hvorimod det ikke har været helt så vigtigt at inddrage de kommuner, der har stået for de udvalgte folkebiblioteker, da folkebiblioteker pr. tradition arbejder meget selvstændigt med nye tiltag. De 5 folkebiblioteker, der indgår i undersøgelsen drives af deres respektive kommuner i henhold til Biblioteksloven og bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed. Folkebibliotekerne er udvalgt, så de dækker bredt både hvad størrelse og funktion angår. Roskilde og Odense har funktion som Centralbiblioteker udover at være lokalbiblioteker. Blandt de øvrige 3 folkebiblioteker er ÅKB tidligere centralbibliotek, der har et meget stort opland og så er Silkeborg og Kolding Bibliotekerne valgt ud som mindre institutioner sammenlignet med de andre. De er bevidst valgt ud fra en geografisk spredning. Der har været mulighed for at vælge flere andre folkebiblioteker, men 5 folkebiblioteker skulle give rigeligt materiale til undersøgelsen, derfor er øvrige folkebiblioteker valgt fra. Forskningsinstitutionerne er udvalgt på følgende måde. Forskningsinstitutionerne i København er udvalgt fordi det er kendt, at de benytter blogs. Roskilde Universitet er valgt, fordi det ligger tæt på København, det kunne måske betyde, at institutionerne netværker. Der har også været tale om fravalg i opgaven, idet hele Århus Universitet, der nu har afdelinger spredt over hele landet, er fravalgt, fordi ASB er en del af AU, og så ville opgaven måske blive en delvis gentagelse af modulopgaven. Man kunne også have valgt Ålborg Universitet, Odense Universitet og Syddansk Universitet, men det er rigeligt med 10 institutioner 5 af hver type til undersøgelsen, derfor er de fravalgt. Det Kongelige Bibliotek hører som nationalbibliotek under Kulturministeriet. Københavns Universitetsbibliotek (KUB) er hovedbibliotek for Københavns Universitet og hører under Videnskabsministeriet. I 2007 blev der lavet en aftale om et udvidet samarbejde om universitetsbiblioteksbetjeningen, som fik navnet KUBIS. KUBIS er ikke en selvstændig organisation, men et samarbejde mellem KB og KUB. (Det kongelige Bibliotek 2007 s.96-97). Det Kongelige Bibliotek har overtaget biblioteksdriften på Danmarks Biblioteksskole og KUB står for biblioteksdriften på Københavns Universitet og IT-Universitetet. Copenhagen Business School (CBS) er et selvstændigt universitet og CBS Bibliotek er universitetsbibliotek for CBS. Roskilde Universitet (RUC) er ligeledes et selvstændigt universitet og Roskilde Universitetsbibliotek er universitetsbibliotek for RUC. De forskellige institutioner beskrives til sammenligning med nøgletal om antal brugere, ansatte og brug af elektroniske ressourcer. Tallene er fortrinsvis fra de tal, der umiddelbart kan sammenlignes fra de citerede statistikker. Institutionerne lægger ofte selv de nyeste nøgletal ud på deres hjemmesider, men det Lene Hammershøi Side 2

5 er meget forskelligt fra institution til institution, hvilke nøgletal, man benytter, så man kan ikke bruge dem til umiddelbart at sammenligne institutionernes størrelser og aktiviteter. Nøgletallene findes i bilag Adgangen til de forskellige blogs beskrives grundigt i Walk Through undersøgelsen. 1. Problemstilling. Undersøge hvordan forskningsinstitutioner samt tilknyttede forskningsbiblioteker sammenlignet med folkebiblioteker benytter blogs som online kommunikation til brugerne ud fra Farkas kategorisering af blogs. Opgaven er en opfølgning på Pilotprojekt om ASB blogs modulopgave I pilotprojektet var undersøgelsesmetoderne interviews og Google Analytics. Interviewpersonerne var slutbrugere. I masterafhandlingen foretages en sammenlignende analyse ved at gennemføre en Walk Through af forskningsinstitutionernes hjemmesider, de dertil knyttede bibliotekers hjemmesider og folkebibliotekernes hjemmesider i forhold til benyttelse af blogs. I opgaven indgår kun de blogs, der er offentligt tilgængelige. På forskningsinstitutionerne undersøges de forskellige niveauer: Fakultet, institut, forskningscentre samt enkelte forskere, herunder indgår også studerende. På folkebibliotekerne undersøges de forskellige lokalbiblioteker. I spørgeguiden skal indgå type og benyttelse. Interviewpersonerne er alle ansvarlige for kommunikation og/eller it/web. De modtager en med overordnede spørgsmål og bliver efter aftale kontaktet pr. telefon til et telefoninterview med spørgsmål af mere uddybende karakter. Alle spørgsmål er udarbejdet efter en interviewguide, som tilsammen skulle afdække, om der er en forskel i brugen af blogs i de forskellige institutionstyper. Det, der skal undersøges, er følgende: Er der forskel på hvordan forskningsinstitutioner samt tilknyttede forskningsbiblioteker og folkebiblioteker bruger blogs, og hvis der er, hvad kan årsagen være? Hvordan benyttes blogs på følgende forskningsinstitutioner samt tilknyttede biblioteker: Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Biblioteksskole og IT- Universitetet? Hvordan benyttes blogs på følgende folkebiblioteker: Århus Kommunes Biblioteker, Silkeborg Bibliotek, Kolding Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Odense Centralbibliotek med tilhørende filialer. I opgaven redegøres for de brugte metoder samt beskrivelse af teorien bag Web 2.0. og herunder specielt blogs. Derefter analyseres og diskuteres emnet ud fra Walk Through undersøgelsen og svarene på interviewene. Lene Hammershøi Side 3

6 Til sidst konkluderes og perspektiveres. 2. Teori og metode. Blogs er en af mange Web 2.0 muligheder, og Web 2.0 er til forskel for Web 1.0 et web, der eksisterer på grundlag af brugernes deltagelse. Web 2.0 skabes nedefra og op (bottom-up). Der er uenighed om, hvad Web 2.0 egentlig betyder, men enighed om at det kun består ved brugernes aktive deltagelse. Web 2.0 står for at have kontakt, at skabe, at samarbejde, at dele og at udvikle alternativer. Web 2.0 er en social web, man deles om det sociale software, der giver mulighed for social interaktion, samarbejde og videndeling online, og det er nemt at arbejde med. (O'Reilly 2005)(Farkas 2007 s. 1-9) Web 2.0 indeholder mange sociale værktøjer, men opgaven er begrænset til at beskæftige sig udelukkende med blogs. Det samme gælder i Bibliotek 2.0 sammenhæng. Blogs er iflg. O Reilly personlige hjemmesider i dagbogsformat med indlæg (poster), der ordnes i kronologisk orden og løbende opdateres. Blogs kommer af ordet web og log, der så sammentrækkes til weblog, men i daglig tale bruges blog. Man kan for overskueligheden kategorisere indlæggene og lade læserne skrive kommentarer til indlæggene. Man kan oprette blogrolls links til andre relaterede blogs og hjemmesider. Læserne kan abonnere på bloggen via eller RSS-feed. Den, der skriver bloggen, kaldes en blogger. Der indarbejdes også tags (emneord) i bloggen, og man kan ud af den tagcloud, der ses på forsiden af bloggen, følge med i de diskuterede emner. Iflg. Wikipedia tog webloggen fart i 1999 med det gratis system Blogger, der gjorde det enkelt at blogge, uden at være uddannet i HTML. Blogger var et meget enkelt system, men der er siden opstået behov for at kunne kategorisere posterne, så bloggen blev mere overskuelig. Softwaren har siden udviklet sig til content management systems, så man nu kan udvikle en rigtig fin hjemmeside (blog) gratis og uden at bruge for meget tid. Jorn Barger opfandt ordet Weblog i 1997 (Farkas 2007 s. 14) og beskrev den som a webpage where a web logger (sometimes called a blogger, or a presurfer) logs all the other webpage s she finds interesting. Bibliotek 2.0 er det brugerinvolverede bibliotek, der benytter sig af Web 2.0 teknologier til dialog med brugerne, hvor man gerne vil inddrage brugernes viden og kompetence i bibliotekets service og virke. For at kunne gøre det, skal man kende sine brugere, vide hvad deres behov er høre og lytte til dem. I modulopgaven var det relevant at foretage segmentering på alder af slutbrugerne (kunderne)(hammershøi 2008 s.5-6 +bilag 2), men her er interviewpersonerne ansatte, der er kommunikations- og webansvarlige, som i deres brug af Web 2.0 teknologier arbejder ud fra de retningslinjer, der er indlejret i institutionen, og aldersmæssigt er en mere homogen gruppe, så her er det ikke relevant. a. Hvad kan biblioteker bruge blogs til? Hvilke formål kan man ifølge Farkas bruge blogs til i biblioteker: Lene Hammershøi Side 4

7 Supplement til Workshops/undervisning. Man kan bruge bloggen som opfølgning på selve kurset/workshoppen, eller man kan benytte bloggen i stedet for PowerPoint i selve undervisningsforløbet. Bloggen kan så benyttes af deltagerne efter kurset. Man kan også benytte det til kurser over Internettet. (Farkas 2007 s. 34) Referenceblogs (links til interessante sider) indenfor flere emner. Ligner meget emneblogs, men referencerne går udelukkende til web ressourcer. (Farkas 2007 s ) Læsekredsblogs anbefalinger af bøger indenfor bestemte emner. Her kan brugerne diskutere bøgerne på bloggen og dermed videndele. (Farkas 2007 s ). Eks.: Bookaholics fra Odense Centralbibliotek, Risskov Biblioteks læseklub for børn 8240Læs! og læseklubberne på Litteratursiden.dk Boglister lister over nye bøger, delt op i emner. Her kan brugerne følge med i, hvad der udgives af nye bøger. (Farkas 2007 s ). Eks. Læseklubberne på Litteratursiden.dk Emneblogs nyheder og information indenfor bestemte emneområder. De mest efterspurgte emner ville være oplagt i en emneblog som supplement til den vejledning der i øvrigt gives på biblioteket. (Farkas 2007 s ). Eks.: Roskilde Bibliotekernes musikblog, bloggen Mindspot.dk fra ÅKB, Strikke-workshop bloggen fra Beder-Malling Bibliotek, Musikbloggen fra Kolding Bibliotekerne, Kolding Krøniken og Musikbibliotekarerne blogger fra Odense Centralbibliotek, Reklameblogs her kunne man f.eks. skrive om kommende kurser og/eller øvrige arrangementer. (Farkas 2007 s )(Farkas 2007). Eks.: De blogs, der er nævnt under nyhedsblogs fungerer også som reklameblogs. Netværk her kunne man kommunikere ud af biblioteket, synliggøre sig. Man kunne få en dialog i gang med brugerne, få kommentarer om, hvordan brugerne opfatter bibliotekets gøren og laden. Her kan bibliotekarerne som faggruppe videndele. (Farkas 2007 s ). Eks. Biblog bibliotek og IT, Litteratursiden.dk, Brugernes Bibliotek, Boggnasker.dk, Infoisland.dk, Netværket fra ÅKB og Visionsbloggen fra Koldingbibliotekerne. Nyhedsblogs kan bruges i stedet for nyhedsbreve. Det er nemmere at få nyheder ud på denne måde, og når der sker ændringer, er det nemmere at rette, frem for at rette i et pdf-dokument eller på en hjemmeside. (Farkas 2007 s.30-31). Eks.: CB-Nyhedsblog fra Roskilde Centralbibliotek, Hovedbibliotekets Weblog, ÅKB, The Library s Voice, ÅKB, Tumlingetræf fra Højbjerg Bibliotek, Kjmuk bloggen fra Kjellerup Bibliotek, Udpaanettet.dk, der er en netværksnyhedsblog fra 4 biblioteker, Them Biblioteksblog om selvbetjening, Intranetblogs (personale). Man kunne som en del af bibliotekets intranet hjemmeside oprette en personaleblog. Man skal dog være sikker på at alle læser den dagligt, så alle ved besked om det, man sender ud på bloggen, men det ville helt klar være en ny måde at omgås på. (Farkas 2007 s ). Eks.: 23ting.blog på henholdsvis ÅKB og Silkeborg Bibliotekerne. b. Hvad kan forskningsinstitutioner bruge blogs til? Lene Hammershøi Side 5

8 Hvilke formål kan man ifølge Farkas kan bruge blogs til i forskningsinstitutioner: Intranetblogs (personale). De er oftest lukkede mod omverdenen, dog kan der være undtagelser. Kan fungere som intranetblog. Eks.: Innovation & Ny viden, CBS Bibliotek, Innovation, KUB, IT-Universitetets intranet og Lykke & Ralfs Blog (Farkas 2007 s ) Reklameblogs markedsfører en bestemt uddannelse eller emneområde. Eks. Center for Ledelse i Byggeriet (BYG), CBS, Full time MBA student blog, CBS. (Farkas 2007 s ) Nyhedsblogs i stedet for nyhedsbreve. Eks.: CBS Observer, Students Only, KB (Farkas 2007 s.30-31) Hvilke formål kan man bruge blogs til, som ikke er nævnt af Farkas: Corporate blogs rettet både indad og udad. Kan fungere som nyhedsblog, reklameblog og netværksblog. Eks.:Forskergruppen Innovative Communication, ITU, Lykke & Ralfs Blog, KU, Informationsportalen, KB, Students Only, Innovation, ebøger, Kemiblogging, Open Access, Det kongelige Bibliotek (Alle fra KUB), E- learning platform, CBS Learning Lab, Center for Ledelse i Byggeriet (BYG), CBS. (Agerdal Nielsen 2008) Forskerblogs er personlige, faglige blogs, der fungerer som emneblog, nyhedsblog, netværk, reklameblog og bruges til videndeling. Eks.: Klastrup s Cataclysms 2.0. (Klastrup 2005) (Chen, Bonk 2008) Kursusblogs der fungerer som intranetblogs for bestemte fag. Eks.: Kursusblogs, IT-Universitetet (Chen, Bonk 2008) 3. Undersøgelsesmetoder. a. Interview. Interview er en kvalitativ analysemetode, en kritisk hermeneutisk metode, beskrevet af følgende forfattere (Kvale 2006, Fredslund, Dahlager 2007 s ) og de holdninger, interviewpersonerne giver udtryk for, er ikke generelle for alle brugere, så de vil give forskellige svar herunder fortællinger narrativer, som kan fortolkes. (Carøe Christiansen 2007 s ) Denne metode er mest anvendelig, når undersøgelsesgrundlaget ikke er større end de 19/11 personer, der er tale om i denne undersøgelse, og den er spændende, fordi den netop kan give fortællingerne. De foretagne interview kan således give et billede af, hvad der kan motivere til at kommunikere via blogs. Interviewene er foretaget henholdsvis via og via telefon. Dvs. at man ikke får ansigtsudtryk og kropsprog med - kun stemmen. Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre at analysere på stemmen, men ikke så nemt som, hvis man sidder over for personen. Interviewene er optaget på en lille digitalbåndoptager og er efterfølgende overført til computeren som lydfiler. Disse lydfiler bliver efterfølgende brændt på en CD- ROM og vedlagt opgaven (bilag 28), så det optagne kan afspilles. Det skete desværre undervejs i 2 af de foretagne telefoninterviews, at der ikke var sat medhør på, hvilket betød, at et af interviewene måtte tages om og et andet måtte opgives pga. efterfølgende travlhed. Dog var antal interviews og interviewpersoner dækkende for alle områderne. Lene Hammershøi Side 6

9 Interviewene refereres og vedlægges som bilag til opgaven. (bilag 15-27) interviewguiden i denne undersøgelse belyser personens rolle i organisationen, afklarer om der benyttes blogs i organisationen og hvilken strategi, der kan ligge bag. Endvidere undersøges tidshorisonten for brug af blogs herunder forestilling om brug af blogs i fremtiden og om der er evalueret undervejs. Til sidste spørges der til, hvorvidt der er aftalt retningslinjer for indhold på blogs. I telefoninterviewet er spørgsmålene delt op i følgende temaer: Historik, politik, hvem deltager og personlig tilgang. Her er spørgsmålene mere uddybende mht. tidshorisont, forventninger, strategi, hvilke typer blogs, interne eller eksterne blogs, produktudvikling, målgrupper og interviewpersonens egen tilgang til brug af blogs. De 2 typer interviewguides er vedlagt opgaven som bilag. (Bilag 14) b. Interviewpersoner. interviewguiden er besvaret af 8 personer i de 5 valgte folkebiblioteker og ud af dem stillede 5 personer op til det efterfølgende telefoninterview. Interviewpersonerne er henholdsvis uddannet Bibliotekar DB, Cand. Scient. Bibl. eller journalist og arbejder som henholdsvis IT-konsulent og idé-udvikler, leder af udviklingsafdelingen, Webkonsulent og systemadministrator og webredaktør i kommunikationsafdelingen interviewguiden er besvaret af 5 personer fra forskningsbibliotekerne og ud af dem stillede 2 personer op til det efterfølgende telefoninterview. Interviewpersonerne er henholdsvis uddannet som forskningsbibliotekar i biologi og kemi. Ph.d., Bibliotekar DB, Bibliotekar og arbejder som henholdsvis webmaster, indenfor forskerservice, informationssøgning og undervisning og som publikumschef og informationsspecialist. interviewguiden er besvaret af 6 personer fra forskningsinstitutionerne og ud af dem stillede 4 personer op til det efterfølgende telefoninterview. Interviewpersonerne er henholdsvis uddannet som Cand.Jur, Cand.It. med humanistisk baggrund og Cand.scient i datalogi og geografi og Master i ledelse og arbejder indenfor kommunikation og web, som web-redaktør med ansvar for nye medier, udviklingsleder for åben uddannelse, som kommunikationsansvarlig og webmaster og som webmedarbejder i kommunikationsafdelingen. Personerne er udvalgt efter gennemgang af hjemmesiderne og ved forespørgsler pr. til de pågældende institutioner, så det til sidst er lykkedes at finde frem til de personer, der har ansvar for kommunikation, web og brug af Web 2.0 værktøjer, herunder blogs. c. Walk Through. Walkthrough testen, der er en usability-test, skal fortælle om systemernes (her hjemmesider og blogs) brugbarhed, fejl og mangler. De 5 heurististiske mål for hvad et system skal kunne(nielsen c1993): Learnability hvor let/vanskeligt er det for brugerne at lære at bruge et system Lene Hammershøi Side 7

10 Efficiency of use hvor hurtigt fungerer systemet Memorability- hvor let er det at huske systemet fra gang til gang Errors antal fejl som forhindrer brugeren i at nå sit mål med brugen af systemet Satisfaction hvor behageligt/frustrerende er det at bruge systemet. 4. Walk Through. a. Roskilde Bibliotekerne. På forsiden findes intet link til eventuelle blogs, og hvis man søger i kvik søg på forsiden, får man ingen hits, hvis man søger på weblog, blog eller blogs på bibliotekets hjemmeside. Hvis man så til gengæld via bibliotekets menu linje foroven vælger f.eks. Musik, kommer man direkte ind i bloggen Lydspor der er integreret i emnet. Det er en aktiv blog, hvor der bliver skrevet indlæg flere gange ugentligt. Hvis man via bibliotekets menu linje vælger børn, er der et link til siden På denne side kan interesserede vælge at oprette blogs eller blot skrive indlæg i den fælles blog. Der skrives flere indlæg hver dag. Der findes også en nyhedsblog under emnet Om bibliotekerne, nyeste indlæg er Endvidere har enkelte af CB s projekter tilknyttet en blog. Det drejer sig om følgende projekter: Lene Hammershøi Side 8

11 som er et samarbejde mellem flere folkebiblioteker og CBS Bibliotek. Nyeste indlæg er skrevet Roskilde Bibliotekerne i Second Life. Projektet er afsluttet, og der er ikke skrevet på bloggen siden Endvidere deltager personalet på flere faglige blogs. F.eks.: Biblog bibliotek og IT Den er særdeles levende der skrives indlæg flere gange ugentligt. Litteratursiden.dk har en blog Nyeste indlæg er fra Ingen fra personalet benytter blog som hjemmeside. b. Århus Kommunes Biblioteker. Man skal skrolle ned på siden, og i venstre side nederst er der mulighed for at søge på Bibliotekets Website. Ved søgningen får man vist alle hits, der på en eller anden måde handler om blogs, ikke nødvendigvis deciderede blogs. Så man skal plukke lidt i det for at blive vist frem til de forskellige blogs i ÅKB. Lene Hammershøi Side 9

12 The Children's Interactive Library er en af de blogs, man blive ledt frem til. Bloggen stammer tilbage fra et seminar Children s Interactive Libraries prototypes and strategies for the future, 2006 i Århus. Nyeste indlæg er fra Circle Computer Club har oprettet en blog for børnebibliotekarer Nyeste indlæg er fra CCC er et projekt (Cirkel Computer-Clubs - Børnekultur på nettet), og Projektperioden var På Hovedbibliotekets hjemmeside helt fremme på forsiden under nyheder findes Her skriver bibliotekets personale om kommende arrangementer, men tilsyneladende er der ikke skrevet kommentarer. Der skrives flere indlæg ugentligt. Tumlingetræf fra Højbjerg Bibliotek har oprettet en helt ny blog helt fremme på forsiden under Aktuelt på Højbjerg Bibliotek Højbjerg Bibliotek holder åbent hus hver mandag kl for småbørn og deres forældre og i den forbindelse er bloggen oprettet. Det er børnebibliotekaren, der blogger. Master Mind spot og projektet Rumskaber som har emnet unge og biblioteker har en blog Iflg. Bloggen giver Mindspot alle unge bands i Århus og omegn en unik mulighed for at promovere sig selv på en sjov og spændende måde. Det afsluttede projekt Info Island har følgende blog Iflg. Bloggen er Island DK (ii) et landsdækkende formidlingshus i det virtuelle 3D-univers Second Life. Her kan man blive introduceret til Second Life, deltage i arrangementer og spørge bibliotekarer og meget mere. Formidlingshuset er drevet af danske folkebiblioteker og er et gratis og åbent tilbud til alle. Læs mere om Info Island DK. Nyeste indlæg er fra , måske fordi projektet er afsluttet. 8240Læs! har en blog Risskov Biblioteks læseklub for børn. Bloggen retter sig mod børn mellem 9-12 år. Bloggen reklamerer for Læseklubdage på Risskov Bibliotek, hvor man læser, anmelder og snakker om bøger og fortæller hvilke bøger, der er læst. Pladserne er fyldt op, men der er mulighed for at komme på venteliste. Der blogges lidt ujævnt, men bloggen er stadig levende. Ny viden på Hovedbiblioteket. Næsten alle medarbejdere på Hovedbiblioteket har gennemført et stort anlagt Internet-læringsprogram. De har gennemført programmet 23 ting, og i den forbindelse har man oprettet en intern blog Bloggen benyttes ikke mere, idet seneste indlæg er fra Bloggen har været brugt til at fortælle om de 23 ting undervejs i medarbejdernes læringsforløb. The Library s Voice et innovativt projekt, hvor bibliotekets brugere deltager i projektet. Projektet kører fra marts 2007 til marts 2009 og har følgende blog Nyeste indlæg er fra , hvor man fra projektledelsen side tilsyneladende er gået ind i afrapporteringsfasen. Solution Camp 2007 et kreativt 48-timers laboratorium på Hovedbiblioteket. Her oprettede man en blog hvis nyeste indlæg er fra Lene Hammershøi Side 10

13 Strikke-workshop på Beder-Malling Bibliotek. Irene Aagaard, superstrikker og bibliotekar har sin egen blog bloggen handler mest om strikning. Bloggen er meget levende med fine billeder af strik og anmeldelser af bøger samt mere personlige indlæg. Der er mange kommentarer på bloggen. Brugerdreven innovation en blog med følgende adresse hænger sammen med Mindspot og Rumskaber. Nyeste indlæg er fra 14.maj ITK Kommunikation, Århus Kommunes Biblioteker har oprettet bloggen Netværket Fagligt netværk for alle med interesse i biblioteksudvikling. Her blogger fagfolk med hinanden og nyeste indlæg er fra Bloggen bruges også til markedsføre nye events, og her er den meget opdateret. er oprettet d af Lise Vandborg, Hovedbiblioteket, Århus Kommunes Biblioteker. Den er nu en landsdækkende litteraturblog, der finansieres af Styrelsen for Bibliotek og Medier samt af medlemskontingent. Litteratursiden har flere forskellige underblogs, Redaktionens Blog og forskellige læseklubber. Både bibliotekarer og forfattere skriver indlæg. Kun én blandt personalet benytter en blog som hjemmeside, og det er Irene Aagaards Strikke-workshop. c. Silkeborg Bibliotekerne. Silkeborg Bibliotekerne har lige fået en ny hjemmeside og nogle af de interne blogs, der var oprettet, er ikke tilgængelig fra den nye hjemmeside. Hvis man søger på blog* i søgemaskinen Summa på Silkeborg Bibliotekernes Hjemmeside får man 29 hits og af dem er der 3 hits på gode netsider, herunder diverse blogs. De øvrige 2 links går til hjemmesider, der ikke er opbygget som blogs. Alle 3 blogs er oprettet af folk udenfor Silkeborg Bibliotekerne: er en hjemmeside om børnelitteratur med en blog der bruges til at anmelde bøger og interviewe forfattere. Bloggen er mere bred end selve hjemmesiden indenfor børne- og ungdomslitteraturen. Bloggen er aktiv med ca. 5 indlæg om måneden. Bloggen er ikke hostet af Silkeborg Bibliotekerne. Redaktør af bloggen er Zenia Lene Hammershøi Side 11

14 Johnsen og bloggen har eksisteret siden april Zenia Johnsen er bibliotekar ved Børkop Bibliotek, Vejle Bibliotekerne. har ligeledes en blog, kaldet fyldebloggen Der skrives ikke så ofte indlæg, til gengæld er der rigtig mange kommentarer, og de er rimelig up to date. Bloggen er ikke hostet af Silkeborg Bibliotekerne. Lise-Lotte Gerding (Slagelse) og Kenny Weng (Køge) er ejere og redaktører af Fyldepennen. har følgende blog Heidi Astrup, ungdoms- og børnebibliotekar fra Kjellerup Bibliotek har sammen med unge fra Kjellerup dannet gruppen MUK, Mosaikkens Ungdomskultur og har i denne forbindelse oprettet en blog om spil og film for unge. Bloggen bliver brugt til at annoncere spilaftener på biblioteket. Der har været en lang pause på bloggen, men nu er den tilsyneladende aktiv igen. Hvis man går ind via Kjellerup Bibliotek, er der intet link til bloggen, man skal klikke ind på Heidi Astrups hjemmeside, for at få adgang. Når man vælger Om Bibliotekerne menulinjen foroven og herunder i venstremenuen vælger Projekter, vil man finde bloggen Silkeborg Bibliotekerne har sammen med Randers, Viborg og Horsens Biblioteker om at formidle 23 ting ud til borgerne. Der markedsføres workshops, der kører synkront. Brugerne kan deltage i gratis workshops i 23 ting indenfor 4 temaer: Google s værktøjer, Video, billeder og lyd, Social netværk og Find, gem og del eller de kan gennemgå 23 ting digitalt på bloggen. I forbindelse med oprettelse af selvbetjening i lokalbiblioteket Them Bibliotek har man oprettet bloggen Der er endnu ikke så mange indlæg og kun få kommentarer, men projektet er også ret nyt. Det er lidt uklart ud fra bloggen om selvbetjeningen er skudt i gang. Den eneste fra personalet, der har sin egen blog er Heidi Astrup. Flere af de øvrige skriver på Litteratursiden.dk eller Udpaanettet.dk. d. Kolding Bibliotekerne. Helt ude på forsiden er der et link til én blog under emnet blogs, nemlig Der er ca. 3 indlæg om måneden og det er musikbibliotekarerne, der blogger. Der er tale om anmeldelser af albums, koncerter og udstillinger. Der er indtil videre ingen kommentarer. Lene Hammershøi Side 12

15 På forsiden under Det sker, er der indbydelse til festlig fredag med en forfatter af Emmy-serien, Mette Finderup. Der er et link til forfatterens hjemmeside, der er opbygget som en blog Søgemaskinen på Sitemap virker ikke. Der er kun mulighed for at vælge alfabetisk indgang, og her kan ikke søges på blog(s) eller weblogs. Under menupunktet Om Bibliotekerne er det nyeste emne Fremtidens Bibliotek hvordan? Her henvises til en blog, Visionsbloggen, der er blevet brugt som kommunikation mellem bibliotek og brugere i processen. Denne blog eksisterer ikke mere. Under punktet Vores virksomhed er bibliotekets projekter listet op. Et af projekterne er Kolding Krøniken, hvor brugerne kan skrive sammen med 11 kendte forfattere med udgangspunkt i Kolding. Kolding Krøniken har sit eget link ude på forsiden Hver forfatter har en blog, hvor man kan skrive idéer, kommentarer og små fortællinger. Hver forfatter har en ti-års periode, de skal skrive om, og de har hver en måned i projektforløbet, hvor de kan træffes på biblioteket. Der er under projekter lagt et link ud til som andre biblioteker også deltager i. Personalet har ingen hjemmesider med tilhørende blogs og der er ikke adgang til evt. interne blog. e. Odense Centralbibliotek + filialer. Der er ingen blogs på forsiden, men hvis man vælger menupunktet Voksne øverst på siden og derefter i venstremenuen Litteratur, er der et link til en blog om engelsksproget litteratur Denne blog har været en del af et projekt, der har kørt frem til december 2008, hvorfor sidste indlæg er fra 15.december Lene Hammershøi Side 13

16 Under menupunktet Børn og unge er der et link til bloggen som flere andre folkebiblioteker stiller til rådighed. Brugerne skal være medlem for at kunne benytte bloggen. Under menupunktet Musik i menulinjen foroven, findes der på siden et link hvor musikbibliotekarerne anmelder musikalbums. Der skrives flere indlæg om måneden, og der er kommentarer på nogle af dem. Ved søgning på bibliotekets hjemmeside på blog fås 8 hits. Det første hit omhandler projektet læseklubber der er blevet til Læseklubber på Litteratursiden.dk. Læseklubber på Litteratursiden.dk er blevet til på baggrund af pilotprojektet Læseklubben Den Åbne Bog, et lokalt forankret projekt udgående fra Odense Centralbibliotek og Svendborg Bibliotek. Der er pt. 26 forskellige læseklubber opbygget som blogs. Blandt de 8 hits findes også Musikbloggen og Bookaholics. De øvrige links er dokumenter, der beskriver projekter eller referater fra møder, hvor ordet blog forekommer. Der er ingen blandt personalet, der har hjemmesider med blogs på Odense Centralbibliotek og de tilhørende biblioteker. f. Roskilde Universitet og Universitetsbibliotek. Ved søgning på blog, blogs eller weblogs på RUC s hjemmeside fandtes én blog om logik og formel epistemologi Det er en blog oprettet af 6 forskere fra Danmark, England, Holland og Kina. Nyeste indlæg Ved efterfølgende kontakt med Webudvikler Erik Jensen ved Kommunikationsenheden, RUC er svaret, at der ikke benyttes blogs på RUC, og at det er af sparehensyn. Der er dog enkelte forskere, der ved eget initiativ blogger. Lene Hammershøi Side 14

17 Der er ikke mulighed for at søge på blogs på RUB s Sitemap, og ved kontakt med forskningsbibliotekar og webmaster Søren Møller viser det sig, at man på RUB ikke har behov for blogs og derfor ikke benytter dem. Hvis behovet opstår, vil man selvfølgelig overveje det. g. Danmarks Biblioteksskole og Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek. Der er ingen blogs synlige helt fremme på DB s hjemmeside. Hvis man søger i søgemaskinen øverst til venstre fås 65 hits på søgeordet blog. Disse links henviser til diverse dokumenter og nyheder om kurser, der har været afholdt på DB. Under menupunktet Om DB findes bl.a. ansatte, der har hjemmesider, og der kan der være blogs tilknyttet, men når man forsøger at tilgå dem, kan de ikke vises. Charles Seger har en blog kaldet hvor han skriver om sin forskning indenfor folksonomier. Jack Andersen har en weblog men det nyeste indlæg er fra 3.april Bodil Christensen har en blog som er blevet brugt til en diplomuddannelse i digital journalistik. Bodil har på denne blog en liste over forskerblogs som løbende opdateres. Under menupunktet Nyheder findes i venstremenuen Blogs på Danmarks Biblioteksskole. Her fås de samme 3 blogs, som kunne findes via de ansattes hjemmesider. Der findes ingen blogs under de øvrige menupunkter, men der kan godt være interne blogs på de Interne sider, hvortil der kræves login. Lene Hammershøi Side 15

18 Biblioteket har ikke oprettet blogs, men linker til en svensk blog om at søge og den er aktiv. h. IT-Universitetet. Der er ingen blogs synlige på IT-Universitetets hjemmeside. Hvis man søger i søgemaskinen øverst til højre fås 527 hits og det første hit er ITU-Blogs, der linker til siden https://blog.itu.dk/, hvor alle blogs ligger samlet. De forskellige blogs har titler efter de emner, der undervises og forskes i på IT-Universitetet. Bloggene ligger i én lang liste, der kan være svær at finde rundt i, idet de ikke ligger alfabetisk. Der er tale om kursusblogs, hvor over 2/3 er oprettet uden nogensinde at blive brugt. Enkelte har ét eller flere indlæg, men er ikke aktive mere, måske fordi kurset er afsluttet? Resten af dem er aktive og benyttes af studerende og undervisere som en slags blackboard. IT-Universitetets Intranet er bygget op som en blog. Hvis man søger på ansatte under Find person øverst på siden finder man hjemmesider på nogle af de ansatte med en blog tilknyttet. En af dem er Lisbeth Klastrup, der har den kendte blog Klastrup s Cataclysms 2.0 Lisbeth blogger på engelsk og bloggen er meget aktiv. Lisbeth har blogget siden 2001 og har tidligere blogget på dansk. (Klastrup 2008) Der er ikke andre ansatte, der har oprettet en faglig blog. Når man vælger studerende og immatrikuleret: Alle semestre og Alle år får man en lang liste af studerende. Ingen af disse studerende har tilknyttet en hjemmeside. Lene Hammershøi Side 16

19 Én af forskergrupperne Innovative Communication (IC) har oprettet deres hjemmeside som en blog De øvrige er oprettet enten som html hjemmesider eller som wikis. i. Københavns Universitet. Der er ingen synlige blogs på hjemmesiden, men ved at benytte søgemaskinen øverst til højre får man en masse hits på ordet blog, blandt dem er en henvisning til Københavns Universitets blogportal Portalen er i sig selv opbygget som en blog med oversigt over eksisterende blogs i venstremenuen, indlæg i midten og med mulighed for at vælge kategori og arkiv samt retningslinjer og nyheder i højremenuen. En anden måde at tilgå disse blogs, er ved at vælge KU A-Å og under B vælge Blogs: Blogs med tilknytning til Københavns Universitet I venstremenuen er de forskellige blogs kategoriserede i Studenterblogs, Formidling, Forskning, Humaniora, KU-blogs, Ledelse/administration, Life, Naturvidenskab, Samf, Studerende, Sund, Teologi, Udveksling, Venus, Videnskab.dk, så de forskellige blogs optræder ofte under flere kategorier samtidigt. F.eks. rektoratets blog bruger stort set alle kategorier. Denne blog benyttes til at formidle indadtil, men er samtidig åben udadtil. De fleste blogs er endnu aktive, men det ser ud til at nogle af dem er oprettet i forbindelse med en event, et møde/debat eller et studieophold eller et projekt. Bloggen bliver så ikke slettet efterfølgende. Det lille sekretariat er et eksempel på en blog, der er blevet lukket af brugeren og ikke længere er tilgængelig. Lene Hammershøi Side 17

20 j. KB, KUB og KUBIS. KB, KUB og samarbejdet KUBIS fungerer som biblioteker for DB, IT-Universitetet og Københavns Universitet. IT-Universitetet og DB har deres egne lokale biblioteker, men på deres hjemmesider findes ingen blogs. Det nærmeste man kommer det, er på DB Biblioteks hjemmeside hvor det nyeste indlæg er fra Ifølge en serviceaftale har Det Kongelige Bibliotek overtaget biblioteksdriften på DB Biblioteket. IT-Biblioteket er et samarbejde mellem IT-Universitetet, Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek (KUB). På KUB s hjemmeside findes ingen synlige blogs, men det er muligt at søge på KB s hjemmeside og der findes bl.a. bloggen Her beskrives arrangementer på KB rettet mod studerende. Via denne blog får man links til øvrige Weblogs på KB: Den sidste er hovedsiden, Det Kongelige Biblioteks Weblogs. Her ses de nyeste indlæg fra alle KB s weblogs. Der skrives 1-2 indlæg om måneden. Innovationsbloggen er skrevet af og for ansatte på KUB, fortrinsvis Natur- og Sundhedsvidenskab. På KUBIS hjemmeside vælges fra venstremenuen og på denne side er det et link På denne blog kommunikerer ansatte fra KUBIS Videncenter ud til forskere og studerende, og den er aktiv. Lene Hammershøi Side 18

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 1 PROBLEMFORMULERING Biblioteket har en udfordring i forbindelse

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Behovsafdækning del 2

Behovsafdækning del 2 Behovsafdækning del 2 Medarbejdernes behov for information og brug af Medarbejderportalen Juni 2014 HR Fredericia Indhold Indledning... 4 Metode... 4 Hovedkonklusion... 4 Brug af Medarbejderportalen...

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Beskrivelse af brugergrænseflade... 2

Beskrivelse af brugergrænseflade... 2 Beskrivelse af brugergrænseflade... 2 Overordnet beskrivelse af brugergrænsefladen... 2 Forside... 2 Min profil... 3 Mine Venner... 4 Min ven... 5 Søg/Tilføj venner... 6 Blog... 7 1 Beskrivelse af brugergrænseflade

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Introduktion til dokumentstyringssystemet

Introduktion til dokumentstyringssystemet 10. Hvordan afslutter jeg e-dok? Når du har afsluttet søgning og læsning af dokumenter, skal du klikke på Logoff i menuen i højre side af skærmbilledet 11. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan anvende e-dok?

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR 12-12-2014/BFR Sådan bruges hjemmesiden for Bækkelundsvej Øst Hjemmesiden vises forskelligt afhængigt af, hvilken IPad/tablet, IPhone/smartphone eller computer, man bruger. Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Digital formidling i det fysiske rum

Digital formidling i det fysiske rum Digital formidling i det fysiske rum lyt! leg! se! læs! smug-kig! Marianne Krogbæk, ITK - Jannik Mulvad, Aarhus Hovedbibliotek KONCEPT_INTERAKTIV BOGREOL Hvem er vi? Hovedbiblioteket i Aarhus Urban Mediaspace

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere