Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker."

Transkript

1 Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

2 Abstrakt: Opgavens formål er at belyse, hvordan ansatte og brugere fra de 10 udvalgte institutioner, folkebiblioteker, forskningsbiblioteker og deres moderinstitutioner benytter blogs set ud fra Meredith G. Farkas kategorisering af blogs.(farkas 2007). De udvalgte folkebiblioteker er placeret i Jylland, Fyn og Sjælland, forskningsinstitutionerne er beliggende i og omkring hovedstaden. Analysen af de 10 institutioners brug af blogs er en videreudvikling af pilotprojektet om ASB Blogs. Problemstillingen belyses ud fra interview af 19 udvalgte personer og telefoninterview af 11 personer udvalgt blandt de 19 personer. Endvidere er der foretaget en Walk Through af institutionernes hjemmesider. Disse 2 undersøgelsesmetoder benyttes til at afdække, i hvor stort et omfang blogs benyttes og hvordan de benyttes og om der er forskel i benyttelsen i folke- og forskningsbiblioteksregi. De interviewede er alle personer, der har ansvaret for it-udvikling, websider og/eller kommunikation i de enkelte organisationer. Walk Through undersøgelsen kortlægger, hvor tilgængelige evt. blogs er på de undersøgte hjemmesider og hvor aktive de er. Interviewene afdækker om blogs er en del af institutionernes PR- og kommunikationsstrategi og om hvorledes interviewpersonerne personligt/fagligt stiller sig til brugen af blogs.

3 Indhold 1. Indledning Problemstilling Teori og metode a. Hvad kan biblioteker bruge blogs til?... 4 b. Hvad kan forskningsinstitutioner bruge blogs til? Undersøgelsesmetoder a. Interview b. Interviewpersoner c. Walk Through Walk Through a. Roskilde Bibliotekerne b. Århus Kommunes Biblioteker c. Silkeborg Bibliotekerne d. Kolding Bibliotekerne e. Odense Centralbibliotek + filialer f. Roskilde Universitet og Universitetsbibliotek g. Danmarks Biblioteksskole og Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek h. IT-Universitetet i. Københavns Universitet j. KB, KUB og KUBIS k. CBS og CBS Bibliotek Analysen indledning a. Interviewsituationen b. Walk Through Konklusion Litteratur Bilag 1-13: Fakta om institutionerne Bilag 14: Forespørgsel pr. med interviewguide samt telefoninterviewguide: Bilag 15-27: Interviews Bilag 28: CD-ROM med lydfiler fra telefoninterviews Lene Hammershøi Side 1

4 1. Indledning. Interessen for emnet Web 2.0 og specielt blogs startede med mastermodulet Brugeradfærd og Interaktiv Informationsformidling. Modulet afsluttedes med en opgave om ASB Blogs og allerede dengang opstod ideen om at udføre en undersøgelse af, hvordan blogs benyttes i folkebiblliotekskredse samt i forskningsbibliotekskredse. Da de fleste forskningsbiblioteker er tæt forbundne med deres forskningsinstitutioner, har det været vigtigt at inddrage selve moderinstitutionen i undersøgelsen, hvorimod det ikke har været helt så vigtigt at inddrage de kommuner, der har stået for de udvalgte folkebiblioteker, da folkebiblioteker pr. tradition arbejder meget selvstændigt med nye tiltag. De 5 folkebiblioteker, der indgår i undersøgelsen drives af deres respektive kommuner i henhold til Biblioteksloven og bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed. Folkebibliotekerne er udvalgt, så de dækker bredt både hvad størrelse og funktion angår. Roskilde og Odense har funktion som Centralbiblioteker udover at være lokalbiblioteker. Blandt de øvrige 3 folkebiblioteker er ÅKB tidligere centralbibliotek, der har et meget stort opland og så er Silkeborg og Kolding Bibliotekerne valgt ud som mindre institutioner sammenlignet med de andre. De er bevidst valgt ud fra en geografisk spredning. Der har været mulighed for at vælge flere andre folkebiblioteker, men 5 folkebiblioteker skulle give rigeligt materiale til undersøgelsen, derfor er øvrige folkebiblioteker valgt fra. Forskningsinstitutionerne er udvalgt på følgende måde. Forskningsinstitutionerne i København er udvalgt fordi det er kendt, at de benytter blogs. Roskilde Universitet er valgt, fordi det ligger tæt på København, det kunne måske betyde, at institutionerne netværker. Der har også været tale om fravalg i opgaven, idet hele Århus Universitet, der nu har afdelinger spredt over hele landet, er fravalgt, fordi ASB er en del af AU, og så ville opgaven måske blive en delvis gentagelse af modulopgaven. Man kunne også have valgt Ålborg Universitet, Odense Universitet og Syddansk Universitet, men det er rigeligt med 10 institutioner 5 af hver type til undersøgelsen, derfor er de fravalgt. Det Kongelige Bibliotek hører som nationalbibliotek under Kulturministeriet. Københavns Universitetsbibliotek (KUB) er hovedbibliotek for Københavns Universitet og hører under Videnskabsministeriet. I 2007 blev der lavet en aftale om et udvidet samarbejde om universitetsbiblioteksbetjeningen, som fik navnet KUBIS. KUBIS er ikke en selvstændig organisation, men et samarbejde mellem KB og KUB. (Det kongelige Bibliotek 2007 s.96-97). Det Kongelige Bibliotek har overtaget biblioteksdriften på Danmarks Biblioteksskole og KUB står for biblioteksdriften på Københavns Universitet og IT-Universitetet. Copenhagen Business School (CBS) er et selvstændigt universitet og CBS Bibliotek er universitetsbibliotek for CBS. Roskilde Universitet (RUC) er ligeledes et selvstændigt universitet og Roskilde Universitetsbibliotek er universitetsbibliotek for RUC. De forskellige institutioner beskrives til sammenligning med nøgletal om antal brugere, ansatte og brug af elektroniske ressourcer. Tallene er fortrinsvis fra de tal, der umiddelbart kan sammenlignes fra de citerede statistikker. Institutionerne lægger ofte selv de nyeste nøgletal ud på deres hjemmesider, men det Lene Hammershøi Side 2

5 er meget forskelligt fra institution til institution, hvilke nøgletal, man benytter, så man kan ikke bruge dem til umiddelbart at sammenligne institutionernes størrelser og aktiviteter. Nøgletallene findes i bilag Adgangen til de forskellige blogs beskrives grundigt i Walk Through undersøgelsen. 1. Problemstilling. Undersøge hvordan forskningsinstitutioner samt tilknyttede forskningsbiblioteker sammenlignet med folkebiblioteker benytter blogs som online kommunikation til brugerne ud fra Farkas kategorisering af blogs. Opgaven er en opfølgning på Pilotprojekt om ASB blogs modulopgave I pilotprojektet var undersøgelsesmetoderne interviews og Google Analytics. Interviewpersonerne var slutbrugere. I masterafhandlingen foretages en sammenlignende analyse ved at gennemføre en Walk Through af forskningsinstitutionernes hjemmesider, de dertil knyttede bibliotekers hjemmesider og folkebibliotekernes hjemmesider i forhold til benyttelse af blogs. I opgaven indgår kun de blogs, der er offentligt tilgængelige. På forskningsinstitutionerne undersøges de forskellige niveauer: Fakultet, institut, forskningscentre samt enkelte forskere, herunder indgår også studerende. På folkebibliotekerne undersøges de forskellige lokalbiblioteker. I spørgeguiden skal indgå type og benyttelse. Interviewpersonerne er alle ansvarlige for kommunikation og/eller it/web. De modtager en med overordnede spørgsmål og bliver efter aftale kontaktet pr. telefon til et telefoninterview med spørgsmål af mere uddybende karakter. Alle spørgsmål er udarbejdet efter en interviewguide, som tilsammen skulle afdække, om der er en forskel i brugen af blogs i de forskellige institutionstyper. Det, der skal undersøges, er følgende: Er der forskel på hvordan forskningsinstitutioner samt tilknyttede forskningsbiblioteker og folkebiblioteker bruger blogs, og hvis der er, hvad kan årsagen være? Hvordan benyttes blogs på følgende forskningsinstitutioner samt tilknyttede biblioteker: Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Biblioteksskole og IT- Universitetet? Hvordan benyttes blogs på følgende folkebiblioteker: Århus Kommunes Biblioteker, Silkeborg Bibliotek, Kolding Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Odense Centralbibliotek med tilhørende filialer. I opgaven redegøres for de brugte metoder samt beskrivelse af teorien bag Web 2.0. og herunder specielt blogs. Derefter analyseres og diskuteres emnet ud fra Walk Through undersøgelsen og svarene på interviewene. Lene Hammershøi Side 3

6 Til sidst konkluderes og perspektiveres. 2. Teori og metode. Blogs er en af mange Web 2.0 muligheder, og Web 2.0 er til forskel for Web 1.0 et web, der eksisterer på grundlag af brugernes deltagelse. Web 2.0 skabes nedefra og op (bottom-up). Der er uenighed om, hvad Web 2.0 egentlig betyder, men enighed om at det kun består ved brugernes aktive deltagelse. Web 2.0 står for at have kontakt, at skabe, at samarbejde, at dele og at udvikle alternativer. Web 2.0 er en social web, man deles om det sociale software, der giver mulighed for social interaktion, samarbejde og videndeling online, og det er nemt at arbejde med. (O'Reilly 2005)(Farkas 2007 s. 1-9) Web 2.0 indeholder mange sociale værktøjer, men opgaven er begrænset til at beskæftige sig udelukkende med blogs. Det samme gælder i Bibliotek 2.0 sammenhæng. Blogs er iflg. O Reilly personlige hjemmesider i dagbogsformat med indlæg (poster), der ordnes i kronologisk orden og løbende opdateres. Blogs kommer af ordet web og log, der så sammentrækkes til weblog, men i daglig tale bruges blog. Man kan for overskueligheden kategorisere indlæggene og lade læserne skrive kommentarer til indlæggene. Man kan oprette blogrolls links til andre relaterede blogs og hjemmesider. Læserne kan abonnere på bloggen via eller RSS-feed. Den, der skriver bloggen, kaldes en blogger. Der indarbejdes også tags (emneord) i bloggen, og man kan ud af den tagcloud, der ses på forsiden af bloggen, følge med i de diskuterede emner. Iflg. Wikipedia tog webloggen fart i 1999 med det gratis system Blogger, der gjorde det enkelt at blogge, uden at være uddannet i HTML. Blogger var et meget enkelt system, men der er siden opstået behov for at kunne kategorisere posterne, så bloggen blev mere overskuelig. Softwaren har siden udviklet sig til content management systems, så man nu kan udvikle en rigtig fin hjemmeside (blog) gratis og uden at bruge for meget tid. Jorn Barger opfandt ordet Weblog i 1997 (Farkas 2007 s. 14) og beskrev den som a webpage where a web logger (sometimes called a blogger, or a presurfer) logs all the other webpage s she finds interesting. Bibliotek 2.0 er det brugerinvolverede bibliotek, der benytter sig af Web 2.0 teknologier til dialog med brugerne, hvor man gerne vil inddrage brugernes viden og kompetence i bibliotekets service og virke. For at kunne gøre det, skal man kende sine brugere, vide hvad deres behov er høre og lytte til dem. I modulopgaven var det relevant at foretage segmentering på alder af slutbrugerne (kunderne)(hammershøi 2008 s.5-6 +bilag 2), men her er interviewpersonerne ansatte, der er kommunikations- og webansvarlige, som i deres brug af Web 2.0 teknologier arbejder ud fra de retningslinjer, der er indlejret i institutionen, og aldersmæssigt er en mere homogen gruppe, så her er det ikke relevant. a. Hvad kan biblioteker bruge blogs til? Hvilke formål kan man ifølge Farkas bruge blogs til i biblioteker: Lene Hammershøi Side 4

7 Supplement til Workshops/undervisning. Man kan bruge bloggen som opfølgning på selve kurset/workshoppen, eller man kan benytte bloggen i stedet for PowerPoint i selve undervisningsforløbet. Bloggen kan så benyttes af deltagerne efter kurset. Man kan også benytte det til kurser over Internettet. (Farkas 2007 s. 34) Referenceblogs (links til interessante sider) indenfor flere emner. Ligner meget emneblogs, men referencerne går udelukkende til web ressourcer. (Farkas 2007 s ) Læsekredsblogs anbefalinger af bøger indenfor bestemte emner. Her kan brugerne diskutere bøgerne på bloggen og dermed videndele. (Farkas 2007 s ). Eks.: Bookaholics fra Odense Centralbibliotek, Risskov Biblioteks læseklub for børn 8240Læs! og læseklubberne på Litteratursiden.dk Boglister lister over nye bøger, delt op i emner. Her kan brugerne følge med i, hvad der udgives af nye bøger. (Farkas 2007 s ). Eks. Læseklubberne på Litteratursiden.dk Emneblogs nyheder og information indenfor bestemte emneområder. De mest efterspurgte emner ville være oplagt i en emneblog som supplement til den vejledning der i øvrigt gives på biblioteket. (Farkas 2007 s ). Eks.: Roskilde Bibliotekernes musikblog, bloggen Mindspot.dk fra ÅKB, Strikke-workshop bloggen fra Beder-Malling Bibliotek, Musikbloggen fra Kolding Bibliotekerne, Kolding Krøniken og Musikbibliotekarerne blogger fra Odense Centralbibliotek, Reklameblogs her kunne man f.eks. skrive om kommende kurser og/eller øvrige arrangementer. (Farkas 2007 s )(Farkas 2007). Eks.: De blogs, der er nævnt under nyhedsblogs fungerer også som reklameblogs. Netværk her kunne man kommunikere ud af biblioteket, synliggøre sig. Man kunne få en dialog i gang med brugerne, få kommentarer om, hvordan brugerne opfatter bibliotekets gøren og laden. Her kan bibliotekarerne som faggruppe videndele. (Farkas 2007 s ). Eks. Biblog bibliotek og IT, Litteratursiden.dk, Brugernes Bibliotek, Boggnasker.dk, Infoisland.dk, Netværket fra ÅKB og Visionsbloggen fra Koldingbibliotekerne. Nyhedsblogs kan bruges i stedet for nyhedsbreve. Det er nemmere at få nyheder ud på denne måde, og når der sker ændringer, er det nemmere at rette, frem for at rette i et pdf-dokument eller på en hjemmeside. (Farkas 2007 s.30-31). Eks.: CB-Nyhedsblog fra Roskilde Centralbibliotek, Hovedbibliotekets Weblog, ÅKB, The Library s Voice, ÅKB, Tumlingetræf fra Højbjerg Bibliotek, Kjmuk bloggen fra Kjellerup Bibliotek, Udpaanettet.dk, der er en netværksnyhedsblog fra 4 biblioteker, Them Biblioteksblog om selvbetjening, Intranetblogs (personale). Man kunne som en del af bibliotekets intranet hjemmeside oprette en personaleblog. Man skal dog være sikker på at alle læser den dagligt, så alle ved besked om det, man sender ud på bloggen, men det ville helt klar være en ny måde at omgås på. (Farkas 2007 s ). Eks.: 23ting.blog på henholdsvis ÅKB og Silkeborg Bibliotekerne. b. Hvad kan forskningsinstitutioner bruge blogs til? Lene Hammershøi Side 5

8 Hvilke formål kan man ifølge Farkas kan bruge blogs til i forskningsinstitutioner: Intranetblogs (personale). De er oftest lukkede mod omverdenen, dog kan der være undtagelser. Kan fungere som intranetblog. Eks.: Innovation & Ny viden, CBS Bibliotek, Innovation, KUB, IT-Universitetets intranet og Lykke & Ralfs Blog (Farkas 2007 s ) Reklameblogs markedsfører en bestemt uddannelse eller emneområde. Eks. Center for Ledelse i Byggeriet (BYG), CBS, Full time MBA student blog, CBS. (Farkas 2007 s ) Nyhedsblogs i stedet for nyhedsbreve. Eks.: CBS Observer, Students Only, KB (Farkas 2007 s.30-31) Hvilke formål kan man bruge blogs til, som ikke er nævnt af Farkas: Corporate blogs rettet både indad og udad. Kan fungere som nyhedsblog, reklameblog og netværksblog. Eks.:Forskergruppen Innovative Communication, ITU, Lykke & Ralfs Blog, KU, Informationsportalen, KB, Students Only, Innovation, ebøger, Kemiblogging, Open Access, Det kongelige Bibliotek (Alle fra KUB), E- learning platform, CBS Learning Lab, Center for Ledelse i Byggeriet (BYG), CBS. (Agerdal Nielsen 2008) Forskerblogs er personlige, faglige blogs, der fungerer som emneblog, nyhedsblog, netværk, reklameblog og bruges til videndeling. Eks.: Klastrup s Cataclysms 2.0. (Klastrup 2005) (Chen, Bonk 2008) Kursusblogs der fungerer som intranetblogs for bestemte fag. Eks.: Kursusblogs, IT-Universitetet (Chen, Bonk 2008) 3. Undersøgelsesmetoder. a. Interview. Interview er en kvalitativ analysemetode, en kritisk hermeneutisk metode, beskrevet af følgende forfattere (Kvale 2006, Fredslund, Dahlager 2007 s ) og de holdninger, interviewpersonerne giver udtryk for, er ikke generelle for alle brugere, så de vil give forskellige svar herunder fortællinger narrativer, som kan fortolkes. (Carøe Christiansen 2007 s ) Denne metode er mest anvendelig, når undersøgelsesgrundlaget ikke er større end de 19/11 personer, der er tale om i denne undersøgelse, og den er spændende, fordi den netop kan give fortællingerne. De foretagne interview kan således give et billede af, hvad der kan motivere til at kommunikere via blogs. Interviewene er foretaget henholdsvis via og via telefon. Dvs. at man ikke får ansigtsudtryk og kropsprog med - kun stemmen. Det kan selvfølgelig godt lade sig gøre at analysere på stemmen, men ikke så nemt som, hvis man sidder over for personen. Interviewene er optaget på en lille digitalbåndoptager og er efterfølgende overført til computeren som lydfiler. Disse lydfiler bliver efterfølgende brændt på en CD- ROM og vedlagt opgaven (bilag 28), så det optagne kan afspilles. Det skete desværre undervejs i 2 af de foretagne telefoninterviews, at der ikke var sat medhør på, hvilket betød, at et af interviewene måtte tages om og et andet måtte opgives pga. efterfølgende travlhed. Dog var antal interviews og interviewpersoner dækkende for alle områderne. Lene Hammershøi Side 6

9 Interviewene refereres og vedlægges som bilag til opgaven. (bilag 15-27) interviewguiden i denne undersøgelse belyser personens rolle i organisationen, afklarer om der benyttes blogs i organisationen og hvilken strategi, der kan ligge bag. Endvidere undersøges tidshorisonten for brug af blogs herunder forestilling om brug af blogs i fremtiden og om der er evalueret undervejs. Til sidste spørges der til, hvorvidt der er aftalt retningslinjer for indhold på blogs. I telefoninterviewet er spørgsmålene delt op i følgende temaer: Historik, politik, hvem deltager og personlig tilgang. Her er spørgsmålene mere uddybende mht. tidshorisont, forventninger, strategi, hvilke typer blogs, interne eller eksterne blogs, produktudvikling, målgrupper og interviewpersonens egen tilgang til brug af blogs. De 2 typer interviewguides er vedlagt opgaven som bilag. (Bilag 14) b. Interviewpersoner. interviewguiden er besvaret af 8 personer i de 5 valgte folkebiblioteker og ud af dem stillede 5 personer op til det efterfølgende telefoninterview. Interviewpersonerne er henholdsvis uddannet Bibliotekar DB, Cand. Scient. Bibl. eller journalist og arbejder som henholdsvis IT-konsulent og idé-udvikler, leder af udviklingsafdelingen, Webkonsulent og systemadministrator og webredaktør i kommunikationsafdelingen interviewguiden er besvaret af 5 personer fra forskningsbibliotekerne og ud af dem stillede 2 personer op til det efterfølgende telefoninterview. Interviewpersonerne er henholdsvis uddannet som forskningsbibliotekar i biologi og kemi. Ph.d., Bibliotekar DB, Bibliotekar og arbejder som henholdsvis webmaster, indenfor forskerservice, informationssøgning og undervisning og som publikumschef og informationsspecialist. interviewguiden er besvaret af 6 personer fra forskningsinstitutionerne og ud af dem stillede 4 personer op til det efterfølgende telefoninterview. Interviewpersonerne er henholdsvis uddannet som Cand.Jur, Cand.It. med humanistisk baggrund og Cand.scient i datalogi og geografi og Master i ledelse og arbejder indenfor kommunikation og web, som web-redaktør med ansvar for nye medier, udviklingsleder for åben uddannelse, som kommunikationsansvarlig og webmaster og som webmedarbejder i kommunikationsafdelingen. Personerne er udvalgt efter gennemgang af hjemmesiderne og ved forespørgsler pr. til de pågældende institutioner, så det til sidst er lykkedes at finde frem til de personer, der har ansvar for kommunikation, web og brug af Web 2.0 værktøjer, herunder blogs. c. Walk Through. Walkthrough testen, der er en usability-test, skal fortælle om systemernes (her hjemmesider og blogs) brugbarhed, fejl og mangler. De 5 heurististiske mål for hvad et system skal kunne(nielsen c1993): Learnability hvor let/vanskeligt er det for brugerne at lære at bruge et system Lene Hammershøi Side 7

10 Efficiency of use hvor hurtigt fungerer systemet Memorability- hvor let er det at huske systemet fra gang til gang Errors antal fejl som forhindrer brugeren i at nå sit mål med brugen af systemet Satisfaction hvor behageligt/frustrerende er det at bruge systemet. 4. Walk Through. a. Roskilde Bibliotekerne. På forsiden findes intet link til eventuelle blogs, og hvis man søger i kvik søg på forsiden, får man ingen hits, hvis man søger på weblog, blog eller blogs på bibliotekets hjemmeside. Hvis man så til gengæld via bibliotekets menu linje foroven vælger f.eks. Musik, kommer man direkte ind i bloggen Lydspor der er integreret i emnet. Det er en aktiv blog, hvor der bliver skrevet indlæg flere gange ugentligt. Hvis man via bibliotekets menu linje vælger børn, er der et link til siden På denne side kan interesserede vælge at oprette blogs eller blot skrive indlæg i den fælles blog. Der skrives flere indlæg hver dag. Der findes også en nyhedsblog under emnet Om bibliotekerne, nyeste indlæg er Endvidere har enkelte af CB s projekter tilknyttet en blog. Det drejer sig om følgende projekter: Lene Hammershøi Side 8

11 som er et samarbejde mellem flere folkebiblioteker og CBS Bibliotek. Nyeste indlæg er skrevet Roskilde Bibliotekerne i Second Life. Projektet er afsluttet, og der er ikke skrevet på bloggen siden Endvidere deltager personalet på flere faglige blogs. F.eks.: Biblog bibliotek og IT Den er særdeles levende der skrives indlæg flere gange ugentligt. Litteratursiden.dk har en blog Nyeste indlæg er fra Ingen fra personalet benytter blog som hjemmeside. b. Århus Kommunes Biblioteker. Man skal skrolle ned på siden, og i venstre side nederst er der mulighed for at søge på Bibliotekets Website. Ved søgningen får man vist alle hits, der på en eller anden måde handler om blogs, ikke nødvendigvis deciderede blogs. Så man skal plukke lidt i det for at blive vist frem til de forskellige blogs i ÅKB. Lene Hammershøi Side 9

12 The Children's Interactive Library er en af de blogs, man blive ledt frem til. Bloggen stammer tilbage fra et seminar Children s Interactive Libraries prototypes and strategies for the future, 2006 i Århus. Nyeste indlæg er fra Circle Computer Club har oprettet en blog for børnebibliotekarer Nyeste indlæg er fra CCC er et projekt (Cirkel Computer-Clubs - Børnekultur på nettet), og Projektperioden var På Hovedbibliotekets hjemmeside helt fremme på forsiden under nyheder findes Her skriver bibliotekets personale om kommende arrangementer, men tilsyneladende er der ikke skrevet kommentarer. Der skrives flere indlæg ugentligt. Tumlingetræf fra Højbjerg Bibliotek har oprettet en helt ny blog helt fremme på forsiden under Aktuelt på Højbjerg Bibliotek Højbjerg Bibliotek holder åbent hus hver mandag kl for småbørn og deres forældre og i den forbindelse er bloggen oprettet. Det er børnebibliotekaren, der blogger. Master Mind spot og projektet Rumskaber som har emnet unge og biblioteker har en blog Iflg. Bloggen giver Mindspot alle unge bands i Århus og omegn en unik mulighed for at promovere sig selv på en sjov og spændende måde. Det afsluttede projekt Info Island har følgende blog Iflg. Bloggen er Island DK (ii) et landsdækkende formidlingshus i det virtuelle 3D-univers Second Life. Her kan man blive introduceret til Second Life, deltage i arrangementer og spørge bibliotekarer og meget mere. Formidlingshuset er drevet af danske folkebiblioteker og er et gratis og åbent tilbud til alle. Læs mere om Info Island DK. Nyeste indlæg er fra , måske fordi projektet er afsluttet. 8240Læs! har en blog Risskov Biblioteks læseklub for børn. Bloggen retter sig mod børn mellem 9-12 år. Bloggen reklamerer for Læseklubdage på Risskov Bibliotek, hvor man læser, anmelder og snakker om bøger og fortæller hvilke bøger, der er læst. Pladserne er fyldt op, men der er mulighed for at komme på venteliste. Der blogges lidt ujævnt, men bloggen er stadig levende. Ny viden på Hovedbiblioteket. Næsten alle medarbejdere på Hovedbiblioteket har gennemført et stort anlagt Internet-læringsprogram. De har gennemført programmet 23 ting, og i den forbindelse har man oprettet en intern blog Bloggen benyttes ikke mere, idet seneste indlæg er fra Bloggen har været brugt til at fortælle om de 23 ting undervejs i medarbejdernes læringsforløb. The Library s Voice et innovativt projekt, hvor bibliotekets brugere deltager i projektet. Projektet kører fra marts 2007 til marts 2009 og har følgende blog Nyeste indlæg er fra , hvor man fra projektledelsen side tilsyneladende er gået ind i afrapporteringsfasen. Solution Camp 2007 et kreativt 48-timers laboratorium på Hovedbiblioteket. Her oprettede man en blog hvis nyeste indlæg er fra Lene Hammershøi Side 10

13 Strikke-workshop på Beder-Malling Bibliotek. Irene Aagaard, superstrikker og bibliotekar har sin egen blog bloggen handler mest om strikning. Bloggen er meget levende med fine billeder af strik og anmeldelser af bøger samt mere personlige indlæg. Der er mange kommentarer på bloggen. Brugerdreven innovation en blog med følgende adresse hænger sammen med Mindspot og Rumskaber. Nyeste indlæg er fra 14.maj ITK Kommunikation, Århus Kommunes Biblioteker har oprettet bloggen Netværket Fagligt netværk for alle med interesse i biblioteksudvikling. Her blogger fagfolk med hinanden og nyeste indlæg er fra Bloggen bruges også til markedsføre nye events, og her er den meget opdateret. er oprettet d af Lise Vandborg, Hovedbiblioteket, Århus Kommunes Biblioteker. Den er nu en landsdækkende litteraturblog, der finansieres af Styrelsen for Bibliotek og Medier samt af medlemskontingent. Litteratursiden har flere forskellige underblogs, Redaktionens Blog og forskellige læseklubber. Både bibliotekarer og forfattere skriver indlæg. Kun én blandt personalet benytter en blog som hjemmeside, og det er Irene Aagaards Strikke-workshop. c. Silkeborg Bibliotekerne. Silkeborg Bibliotekerne har lige fået en ny hjemmeside og nogle af de interne blogs, der var oprettet, er ikke tilgængelig fra den nye hjemmeside. Hvis man søger på blog* i søgemaskinen Summa på Silkeborg Bibliotekernes Hjemmeside får man 29 hits og af dem er der 3 hits på gode netsider, herunder diverse blogs. De øvrige 2 links går til hjemmesider, der ikke er opbygget som blogs. Alle 3 blogs er oprettet af folk udenfor Silkeborg Bibliotekerne: er en hjemmeside om børnelitteratur med en blog der bruges til at anmelde bøger og interviewe forfattere. Bloggen er mere bred end selve hjemmesiden indenfor børne- og ungdomslitteraturen. Bloggen er aktiv med ca. 5 indlæg om måneden. Bloggen er ikke hostet af Silkeborg Bibliotekerne. Redaktør af bloggen er Zenia Lene Hammershøi Side 11

14 Johnsen og bloggen har eksisteret siden april Zenia Johnsen er bibliotekar ved Børkop Bibliotek, Vejle Bibliotekerne. har ligeledes en blog, kaldet fyldebloggen Der skrives ikke så ofte indlæg, til gengæld er der rigtig mange kommentarer, og de er rimelig up to date. Bloggen er ikke hostet af Silkeborg Bibliotekerne. Lise-Lotte Gerding (Slagelse) og Kenny Weng (Køge) er ejere og redaktører af Fyldepennen. har følgende blog Heidi Astrup, ungdoms- og børnebibliotekar fra Kjellerup Bibliotek har sammen med unge fra Kjellerup dannet gruppen MUK, Mosaikkens Ungdomskultur og har i denne forbindelse oprettet en blog om spil og film for unge. Bloggen bliver brugt til at annoncere spilaftener på biblioteket. Der har været en lang pause på bloggen, men nu er den tilsyneladende aktiv igen. Hvis man går ind via Kjellerup Bibliotek, er der intet link til bloggen, man skal klikke ind på Heidi Astrups hjemmeside, for at få adgang. Når man vælger Om Bibliotekerne menulinjen foroven og herunder i venstremenuen vælger Projekter, vil man finde bloggen Silkeborg Bibliotekerne har sammen med Randers, Viborg og Horsens Biblioteker om at formidle 23 ting ud til borgerne. Der markedsføres workshops, der kører synkront. Brugerne kan deltage i gratis workshops i 23 ting indenfor 4 temaer: Google s værktøjer, Video, billeder og lyd, Social netværk og Find, gem og del eller de kan gennemgå 23 ting digitalt på bloggen. I forbindelse med oprettelse af selvbetjening i lokalbiblioteket Them Bibliotek har man oprettet bloggen Der er endnu ikke så mange indlæg og kun få kommentarer, men projektet er også ret nyt. Det er lidt uklart ud fra bloggen om selvbetjeningen er skudt i gang. Den eneste fra personalet, der har sin egen blog er Heidi Astrup. Flere af de øvrige skriver på Litteratursiden.dk eller Udpaanettet.dk. d. Kolding Bibliotekerne. Helt ude på forsiden er der et link til én blog under emnet blogs, nemlig Der er ca. 3 indlæg om måneden og det er musikbibliotekarerne, der blogger. Der er tale om anmeldelser af albums, koncerter og udstillinger. Der er indtil videre ingen kommentarer. Lene Hammershøi Side 12

15 På forsiden under Det sker, er der indbydelse til festlig fredag med en forfatter af Emmy-serien, Mette Finderup. Der er et link til forfatterens hjemmeside, der er opbygget som en blog Søgemaskinen på Sitemap virker ikke. Der er kun mulighed for at vælge alfabetisk indgang, og her kan ikke søges på blog(s) eller weblogs. Under menupunktet Om Bibliotekerne er det nyeste emne Fremtidens Bibliotek hvordan? Her henvises til en blog, Visionsbloggen, der er blevet brugt som kommunikation mellem bibliotek og brugere i processen. Denne blog eksisterer ikke mere. Under punktet Vores virksomhed er bibliotekets projekter listet op. Et af projekterne er Kolding Krøniken, hvor brugerne kan skrive sammen med 11 kendte forfattere med udgangspunkt i Kolding. Kolding Krøniken har sit eget link ude på forsiden Hver forfatter har en blog, hvor man kan skrive idéer, kommentarer og små fortællinger. Hver forfatter har en ti-års periode, de skal skrive om, og de har hver en måned i projektforløbet, hvor de kan træffes på biblioteket. Der er under projekter lagt et link ud til som andre biblioteker også deltager i. Personalet har ingen hjemmesider med tilhørende blogs og der er ikke adgang til evt. interne blog. e. Odense Centralbibliotek + filialer. Der er ingen blogs på forsiden, men hvis man vælger menupunktet Voksne øverst på siden og derefter i venstremenuen Litteratur, er der et link til en blog om engelsksproget litteratur Denne blog har været en del af et projekt, der har kørt frem til december 2008, hvorfor sidste indlæg er fra 15.december Lene Hammershøi Side 13

16 Under menupunktet Børn og unge er der et link til bloggen som flere andre folkebiblioteker stiller til rådighed. Brugerne skal være medlem for at kunne benytte bloggen. Under menupunktet Musik i menulinjen foroven, findes der på siden et link hvor musikbibliotekarerne anmelder musikalbums. Der skrives flere indlæg om måneden, og der er kommentarer på nogle af dem. Ved søgning på bibliotekets hjemmeside på blog fås 8 hits. Det første hit omhandler projektet læseklubber der er blevet til Læseklubber på Litteratursiden.dk. Læseklubber på Litteratursiden.dk er blevet til på baggrund af pilotprojektet Læseklubben Den Åbne Bog, et lokalt forankret projekt udgående fra Odense Centralbibliotek og Svendborg Bibliotek. Der er pt. 26 forskellige læseklubber opbygget som blogs. Blandt de 8 hits findes også Musikbloggen og Bookaholics. De øvrige links er dokumenter, der beskriver projekter eller referater fra møder, hvor ordet blog forekommer. Der er ingen blandt personalet, der har hjemmesider med blogs på Odense Centralbibliotek og de tilhørende biblioteker. f. Roskilde Universitet og Universitetsbibliotek. Ved søgning på blog, blogs eller weblogs på RUC s hjemmeside fandtes én blog om logik og formel epistemologi Det er en blog oprettet af 6 forskere fra Danmark, England, Holland og Kina. Nyeste indlæg Ved efterfølgende kontakt med Webudvikler Erik Jensen ved Kommunikationsenheden, RUC er svaret, at der ikke benyttes blogs på RUC, og at det er af sparehensyn. Der er dog enkelte forskere, der ved eget initiativ blogger. Lene Hammershøi Side 14

17 Der er ikke mulighed for at søge på blogs på RUB s Sitemap, og ved kontakt med forskningsbibliotekar og webmaster Søren Møller viser det sig, at man på RUB ikke har behov for blogs og derfor ikke benytter dem. Hvis behovet opstår, vil man selvfølgelig overveje det. g. Danmarks Biblioteksskole og Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek. Der er ingen blogs synlige helt fremme på DB s hjemmeside. Hvis man søger i søgemaskinen øverst til venstre fås 65 hits på søgeordet blog. Disse links henviser til diverse dokumenter og nyheder om kurser, der har været afholdt på DB. Under menupunktet Om DB findes bl.a. ansatte, der har hjemmesider, og der kan der være blogs tilknyttet, men når man forsøger at tilgå dem, kan de ikke vises. Charles Seger har en blog kaldet hvor han skriver om sin forskning indenfor folksonomier. Jack Andersen har en weblog men det nyeste indlæg er fra 3.april Bodil Christensen har en blog som er blevet brugt til en diplomuddannelse i digital journalistik. Bodil har på denne blog en liste over forskerblogs som løbende opdateres. Under menupunktet Nyheder findes i venstremenuen Blogs på Danmarks Biblioteksskole. Her fås de samme 3 blogs, som kunne findes via de ansattes hjemmesider. Der findes ingen blogs under de øvrige menupunkter, men der kan godt være interne blogs på de Interne sider, hvortil der kræves login. Lene Hammershøi Side 15

18 Biblioteket har ikke oprettet blogs, men linker til en svensk blog om at søge og den er aktiv. h. IT-Universitetet. Der er ingen blogs synlige på IT-Universitetets hjemmeside. Hvis man søger i søgemaskinen øverst til højre fås 527 hits og det første hit er ITU-Blogs, der linker til siden https://blog.itu.dk/, hvor alle blogs ligger samlet. De forskellige blogs har titler efter de emner, der undervises og forskes i på IT-Universitetet. Bloggene ligger i én lang liste, der kan være svær at finde rundt i, idet de ikke ligger alfabetisk. Der er tale om kursusblogs, hvor over 2/3 er oprettet uden nogensinde at blive brugt. Enkelte har ét eller flere indlæg, men er ikke aktive mere, måske fordi kurset er afsluttet? Resten af dem er aktive og benyttes af studerende og undervisere som en slags blackboard. IT-Universitetets Intranet er bygget op som en blog. Hvis man søger på ansatte under Find person øverst på siden finder man hjemmesider på nogle af de ansatte med en blog tilknyttet. En af dem er Lisbeth Klastrup, der har den kendte blog Klastrup s Cataclysms 2.0 Lisbeth blogger på engelsk og bloggen er meget aktiv. Lisbeth har blogget siden 2001 og har tidligere blogget på dansk. (Klastrup 2008) Der er ikke andre ansatte, der har oprettet en faglig blog. Når man vælger studerende og immatrikuleret: Alle semestre og Alle år får man en lang liste af studerende. Ingen af disse studerende har tilknyttet en hjemmeside. Lene Hammershøi Side 16

19 Én af forskergrupperne Innovative Communication (IC) har oprettet deres hjemmeside som en blog De øvrige er oprettet enten som html hjemmesider eller som wikis. i. Københavns Universitet. Der er ingen synlige blogs på hjemmesiden, men ved at benytte søgemaskinen øverst til højre får man en masse hits på ordet blog, blandt dem er en henvisning til Københavns Universitets blogportal Portalen er i sig selv opbygget som en blog med oversigt over eksisterende blogs i venstremenuen, indlæg i midten og med mulighed for at vælge kategori og arkiv samt retningslinjer og nyheder i højremenuen. En anden måde at tilgå disse blogs, er ved at vælge KU A-Å og under B vælge Blogs: Blogs med tilknytning til Københavns Universitet I venstremenuen er de forskellige blogs kategoriserede i Studenterblogs, Formidling, Forskning, Humaniora, KU-blogs, Ledelse/administration, Life, Naturvidenskab, Samf, Studerende, Sund, Teologi, Udveksling, Venus, Videnskab.dk, så de forskellige blogs optræder ofte under flere kategorier samtidigt. F.eks. rektoratets blog bruger stort set alle kategorier. Denne blog benyttes til at formidle indadtil, men er samtidig åben udadtil. De fleste blogs er endnu aktive, men det ser ud til at nogle af dem er oprettet i forbindelse med en event, et møde/debat eller et studieophold eller et projekt. Bloggen bliver så ikke slettet efterfølgende. Det lille sekretariat er et eksempel på en blog, der er blevet lukket af brugeren og ikke længere er tilgængelig. Lene Hammershøi Side 17

20 j. KB, KUB og KUBIS. KB, KUB og samarbejdet KUBIS fungerer som biblioteker for DB, IT-Universitetet og Københavns Universitet. IT-Universitetet og DB har deres egne lokale biblioteker, men på deres hjemmesider findes ingen blogs. Det nærmeste man kommer det, er på DB Biblioteks hjemmeside hvor det nyeste indlæg er fra Ifølge en serviceaftale har Det Kongelige Bibliotek overtaget biblioteksdriften på DB Biblioteket. IT-Biblioteket er et samarbejde mellem IT-Universitetet, Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek (KUB). På KUB s hjemmeside findes ingen synlige blogs, men det er muligt at søge på KB s hjemmeside og der findes bl.a. bloggen Her beskrives arrangementer på KB rettet mod studerende. Via denne blog får man links til øvrige Weblogs på KB: Den sidste er hovedsiden, Det Kongelige Biblioteks Weblogs. Her ses de nyeste indlæg fra alle KB s weblogs. Der skrives 1-2 indlæg om måneden. Innovationsbloggen er skrevet af og for ansatte på KUB, fortrinsvis Natur- og Sundhedsvidenskab. På KUBIS hjemmeside vælges fra venstremenuen og på denne side er det et link På denne blog kommunikerer ansatte fra KUBIS Videncenter ud til forskere og studerende, og den er aktiv. Lene Hammershøi Side 18

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT!

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kickstart Siteimprove. Sådan kommer du i gang med at bruge Siteimprove. Januar 2016 SKIVE.DK. Skive det er RENT LIV

Kickstart Siteimprove. Sådan kommer du i gang med at bruge Siteimprove. Januar 2016 SKIVE.DK. Skive det er RENT LIV Kickstart Siteimprove Sådan kommer du i gang med at bruge Siteimprove Skive det er RENT LIV Januar 2016 SKIVE.DK Siteimprove Siteimprove er Skive Kommunes web governance program. Programmet har uendeligt

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Rundspørge blandt Health redaktører

Rundspørge blandt Health redaktører 1 Afrapportering af rundspørge blandt Health redaktører, oktober 2012 Rundspørge blandt Health redaktører Resume af undersøgelsens resultater AU Kommunikation, Health (fremover AU Kom HE) har som i forbindelse

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Formidlingsartikel 1/5

Formidlingsartikel 1/5 Formidlingsartikel I det følgende klargøres hvilke overvejelser vi har haft i forhold til valg af målgruppe, sted for publikation samt genre og sproglige virkemidler. Målgruppe Receptionsanalyse af Pocket

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU

Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Portalen & CampusNet Intranet og netbaseret samarbejde på DTU Find uddybende vejledninger, support og seneste nyt her: http://portalen.dtu.dk/portalen Portalen Er det fælles intranet for hele DTU Her kan

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Indhold 1. Værdier for information- og kommunikation 2. Mål for information- og kommunikation 3. Formidling af information fra forbund og afdelingsbestyrelse

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne:

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: BILAG 2 Produkt Til Køgebibliotekerne Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: Der er i projektets beskrivelse blevet fastlagt, at der afleveres en rapport over nytten

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på og klik på login

Guide til Digital evaluering i Blackboard Opret og udgiv. 1: Start med at gå ind på  og klik på login 1: Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login 1 2: Indtast dine loginoplysninger (WAYF login) 2 3: Klik på COURSES i den øverste menu 3 4: Klik på det undervisningsforløb du ønsker at evaluere

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten Metropol, SFI og, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten 1. Metropol, SFI og, forår 2017 Velfærdsmedieskolen handler om at få forskning

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere