Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi. Når de voksne mødes. skabes muligheder for børnene"

Transkript

1 Evalueringsrapport om integrationprojektet: BørneJunglens Forældreakademi Når de voksne mødes skabes muligheder for børnene Skrevet af: Hanne Karkov, Psykotraumecentret ved Dansk Røde Kors Indholdsfortegnelse

2 Abstrakt... 2 Indledning... 3 Om projektet: BørneJunglens Forældreakademi... 4 De to fagligheder... 7 Faglig udvikling... 9 Indflydelse Forældresamarbejde Integration og afmystificering Konklusion Litteraturliste Bilag A, Interviewguide Bilag B, Metodeafsnit Abstrakt Integrationsprojektet BørneJunglens Forældreakademi sætter fokus på integration i småbørnshøjde i den integrerede institution BørneJunglen på Nørrebro. 2

3 Forud for projektet havde institutionens medarbejdere observeret, at børn med forskellige kulturelle baggrunde sjældent omgikes hinanden, fordi de var meldt ind i forskellige børnegrupper. Et af formålene med projektet var derfor at ændre sammensætningen af børn i de forskellige børnegrupper, mens en anden målsætning gik på kvalitativt at ændre samværet i og omkring institutionen. For BørneJunglens personale har projektarbejdet fordret en ekstra indsats, og derfor ønsker projektets ledelse at sætte personalets perspektiver i fokus, hvilket er udgangspunktet for indeværende rapport hvordan har det været at være medarbejder i forløbet BørneJunglens Forældreakademi? Hvad har været givende, og hvad har været krævende? Med afsæt i disse spørgsmål og to fokusgruppeinterviews med hver tre ansatte evalueres projektforløbet ved brug af en kvalitativ metodetilgang. Indledning De seneste tre år har den integrerede institution BørneJunglen på Nørrebro arbejdet med integrationsprojektet BørneJunglens Forældreakademi i samarbejde med Egmont Fonden og Dansk Røde Kors. Som en del af projektet skal viden og erfaringer uddrages, så der dannes et 3

4 større grundlag for udformningen af fremtidige projekter. Formålet med indeværende rapport er derfor generelt set at generere ny viden om integrationsprojekter i småbørnshøjde samt at evaluere BørneJunglens Forældreakademi set fra medarbejdernes perspektiv. Projektets forskellige arrangementer har ofte været afholdt udenfor normal arbejdstid og er blevet gennemført med stor hjælp fra medarbejderne, derfor har BørneJunglens Forældreakademi fordret en ekstra arbejdsindsats af institutionens ansatte. Derudover har der været særlige kurser og undervisning for personalet. Derfor inddrager denne rapport BørneJunglens personale, så de har mulighed for at udtrykke, hvordan de oplever deres deltagelse i projektet. Dette gøres via fokusgruppeinterviews med et udsnit af medarbejdere, der repræsenterer personalegrupperne fra både vuggestue, børnehave og køkken. Denne brede repræsentation skal sikre, at alle medarbejdergrupper kan blive hørt. Interviewene foregik i to grupper med hver tre deltagere, hvor fokus blev fastholdt ved hjælp af en semistruktureret interviewguide for at facilitere en sammenhængende brug af begge interviews i rapporten. 1 Om projektet: BørneJunglens Forældreakademi BørneJunglens Forældreakademi er et kulturelt isbryderprojekt, der fokuserer på at nedbryde barrierer mellem etniske minoritets og majoritetsfamiliers kulturelle tilgange til opvækstværdier, socialiserings og opdragelsespraksis. I institutionen har der tidligere været en ulige fordeling mellem børn med etnisk minoritetsog majoritetsbaggrund i de respektive børnegrupper. Dette var på trods af, at cirka halvdelen af de i alt 110 børn havde etnisk minoritetsbaggrund, mens den anden halvdel havde etnisk majoritetsbaggrund. Eksempelvis så personalen en tendens til, at majoritetsbørnene kom i skovbussen, mens børn med etnisk minoritetsbaggrund kom i de stationære børnegrupper. Herudover var der få børn med etnisk minoritetsbaggrund i vuggestuen. Et af projektets formål var derfor at ændre denne ulige fordeling, således at børn med forskellige kulturelle baggrunde kom til at omgås hinanden mere. Et andet formål har været af mere kvalitativ art, 1 For at læse interviewguiden se bilag A og for at få mere information om metodebrugen i denne rapport se bilag B. 4

5 og det har handlet om at ændre samværet i og omkring institutionen på en måde så de involverede ville få mere kendskab til hinanden. Projektets fem metodetilgange: 1. Forældreakademiet: Består af et udbud af oplæg og foredrag for forældrene som en kombination af sociale, lokale og netværksbyggende aktiviteter i daginstitutionen. Disse oplæg og foredrag omhandler emner som kultur, opvækstværdier, socialisering m.m. Konkret er der i projektperioden blevet afholdt fire årlige arrangementer for forældrene, hvor der er stillet tolke til rådighed for de forældre, hvis modersmål ikke er dansk. Efter foredragene er der fællesspisning sammen med børnene og BørneJunglens personale. Ved hvert arrangement har BørneJunglens pædagogiske personale haft mulighed for at deltage, idet der var ansat vikarer til at supplere de pædagoger, der måtte blive i institutionen for at passe børnene, mens der var foredrag. 2. Psykoedukation: En undervisningsmetode der fokuserer på oplysning om psykisk sundhed for grupper, og som ofte henvender sig til socialt udsatte familier. Undervejs i projektprocessen viste det sig dog, at der ikke var nok tilslutning til psykoedukationsforløbet, og derfor blev ordningen ændret, så særligt udsatte familier i stedet kunne henvises af BørneJunglen direkte til psykologerne hos Dansk Røde Kors, hvor de kunne deltage i individuelle samtaler og/eller familieterapi. 3. Pædagogisk efteruddannelse: BørneJunglens personale har deltaget i forskellige efteruddannelsesaktiviteter med eksterne oplægsholdere og har desuden haft mulighed for at tage eksamen i et modul af en diplomuddannelse, der blandt andet omhandler tværkulturelle problematikker og tosprogethed. 4. Koloni: Som en del af projektet er der afsat penge til, at forældrene kunne komme på besøgsdag, når børnene var på den årlige koloni. 5

6 5. Fritidsaktiviteter: Der var arrangeret ugentlige sportsaktiviteter for børnene i samarbejde med eksisterende sportsforeninger (fodbold og jungledans). Fra projektledelsens side vurderede man, at vejen til integration af børnene primært går gennem de voksne. Derfor valgte man primært at tage udgangspunkt i pædagogerne og forældrene, og via efteruddannelse forsøgte man at give dem ny viden om børn samt at skabe et rum at mødes. Børnene ses her som det fælles tredje, hvilket vil sige, at de er samlingspunktet for de voksne. Ved at samles om børnene kan de voksne mødes om en vigtig fællesinteresse, og derigennem se hinanden an, snakke sammen og udvikle en større forståelse for hinanden. Projektet har derfor konkret udmøntet sig derfor i arrangementer, der ikke direkte omhandler integration, men som i højere grad beskæftiger sig med børn generelt. Tankegangen bag projektet stammer fra community psykologien. Her arbejder man ud fra en ideologi om, at social udvikling og integration dannes i lokale fællesskaber (Berliner et al., 2005). Deltagelse spiller dermed en afgørende rolle, og via fællesskabet forsøger man at igangsætte ressourcegivende socialiseringsprocesser (Nelson & Prilleltensky, 2005; Nissen, 2004;). Via deltagelsen er det muligt at afmystificere kulturelle fordomme og barrierer ved at øge gruppens kendskab til det ukendte. Afmystificering er primært et begreb Smail (1994) benytter sig af, og han mener, at community psykologiens fornemste rolle er at skabe åbenhed ved at oplyse og give kendskab til relevante emner. Community psykologiens begreber vil blive refereret til undervejs i rapporten, idet projektet har forsøgt at facilitere integrationen gennem deltagelse i projektets forskellige arrangementer og afmystificering af, hvad der sker i de forskellige børnegrupper, og hvad det vil sige at have en anden kulturel baggrund, end den man selv kommer fra. Analysens temaer er fremkommet på baggrund af, hvad medarbejderne i interviewene fremhævende som særligt relevant, og hvad jeg som forsker har fundet interessant. Analysen 6

7 er derfor mundet ud i følgende fem overordnede temaer: De to fagligheder, Faglig udvikling, Indflydekse, Forældresamarbejde samt Integration og afmystificering. Disse temaer vil blive gennemgået i nedenstående. De to fagligheder Et væsentligt element i projektet har været at kvalificere medarbejderne fagligt via obligatorisk undervisning og et frivilligt tilbud om at tage eksamen i et diplomuddannelsesmodul. For at give nogle få eksempler på, hvad medarbejderne er blevet undervist i, kan nævnes: At Eva Gulløv fra DPU har undervist i børns rollelege set i et kulturelt lys, Kamilla Frimodt Madsen har holdt temaaften om inklusion og eksklusion i den mangfoldige institution, og Anne Holmen fra DPU har undervist i tosprogethed. Der har således i alt været afholdt 13 undervisningsarrangementer af enten en halv eller en hel dags varighed for medarbejderne. Dele af undervisningen har hørt under projektet BørneJunglens Forældreakademi, mens andre dele har hørt under Københavns Kommunes Mangfoldighedsprojekt. Efteruddannelsen har placeret sig indenfor integrationsområdet, hvilket ligger i forlængelse af projektets formål om at forbedre integrationen i institutionen. Derfor blev medarbejderne i fokusgruppeinterviewene bedt om at diskutere, hvad efteruddannelsen har betydet for deres daglige arbejde i institutionen. I den forbindelse diskuterede medarbejderne to adskilte former for fagligheder; En integrationsrettetpædagogiske faglighed og en almen pædagogisk faglighed. Ifølge medarbejderne, repræsenterer den integrationsrettede pædagogiske faglighed efteruddannelsesforløbet, mens den aleme pædagogiske faglighed repræsenterer den pædagogik, der primært blev fokuseret på i BørneJunglen før projektets start. Eksempler på den almene pædagogik er diskussioner om, hvordan legepladsen skal fungere, eller hvordan børnene klarer sig generelt. 7

8 Adskillelsem mellem de to fagligheder illustreres blandt andet i nedenstående: Lars: Jeg tror, at når jeg siger det der med, at vi snart kan trække vejret igen, så er det fordi fokus er blevet flyttet fuldstændig til det der Forældreakademi og det emne. Der skulle ske noget integration ik, og det super smukt, og det har også givet meget, men det har også haft sine omkostninger. Nu kan vi så begynde at holde fokus på nogle af de almene pædagogiske ting igen, og det tror jeg også bliver rigtig rart. Flere af medarbejderne tilkendegiver, at de har det på samme måde som Lars, og man kan dermed sige, at medarbejderne ikke oplever den integrationsrettede faglighed, som indflettet i den mere almene tilgang. Medarbejderne mener derimod, at den almene pædagogik er gledet i baggrunden, mens projektet har varet. Det manglende fokus på den almene pædagogik skyldes, at personalemøderne er blevet nedprioriterede og kun afholdes to gange om året i stedet for 10. Ellers ville der være for mange aftenarrangementer, som personalet skulle deltage i. På grund af de manglende personalemøder har personalet ikke i så høj grad kunnet følge med i, hvad der sker rundt omkring i institutionen. De mener, at de mangler tiden til at diskutere forskellige dagligdags problematikker samt institutionens fælles pædagogiske grundlag. Marianne: Det der undervisning har fyldt næsten for meget, og der har været for lidt diskussion [ ]. Det kunne have været rigtig rart også bagefter at holde et møde, hvor mant kunne vende det med sine kollegaer. Denne opmærksomhed hos pædagogerne understreger vigtigheden af at fastholde et fokus på den almene dagligdags pædagogik under lignende projekter, da det for medarbejderne ville have været en fordel at afsætte mere tid til interne diskussioner i personalegruppen. Medarbejderne er enige om, at de efter projektet vil lave en opsamling, så det, de har lært, fastholdes, og så integrationen i institutionen fortsat forbedres. Det synes vigtigt 8

9 for medarbejderne at sammenflette de to fagligheder, så de udarbejder en plan for, hvordan de kan arbejde ud fra både den almene og den integrationsrettede faglighed. Marianne: Jeg tænker også, at når nu det hele er overstået, så vil det også være rart at samles os som personalegruppe netop på et personalemøde at få snakket om, jamen hvad så? Nu har vi haft det her i 3 år [.] Kan vi bruge noget af det, eller skal vi bare fortsætte som vi gjorde før? Har vi rykket os nogen steder i forholdt til? Jeg kan ikke engang huske, hvad der står i årsplanen længere, men kan vi stadig stå inde for det i forhold til den viden, vi har nu omkring det at have børn fra mange kulturer? De øvrige medarbejdere tilkendegiver ligesom Marianne, at de også trænger til at gøre status, og at det nok først er efter projektets afslutning, at de får det fulde overblik over, hvad de har lært, og hvad de kan tage med sig fremover. På nuværende tidspunkt ligger meget af det, de har lært ubevidst, og de vil derfor gerne tydeliggøre, hvad der skal være den nye fælles pædagogiske tilgang. Faglig udvikling Formålet med at give medarbejderne efteruddannelse var at give dem en solid faglig ballast og at give videbegærlige medarbejdere mulighed for at lære noget nyt indenfor det pædagogiske felt. Set i et samfundsmæssigt perspektiv falder kravet til efteruddannelse og videreudvikling af kompetencer ind i den eksisterende diskurs om selvudvikling (Brinkmann, 2008). Der er mange tilfredsstillende elementer ved denne diskurs, fordi man som medarbejder og individ føler, at man er i bevægelse, og at man holder sig opdateret. Janez: Man vil meget gerne være med og høre noget nyt eller huske på det der, man har hørt i sin uddannelsestid og sådan noget ikke. Man følger med i den nye forskning, og det har man ellers ikke tid til i hverdagen. 9

10 Denne søgen efter udvikling er dog ikke udelukkende positiv, fordi det kan opleves som et pres for den enkelte konstant at skulle udvikle sig (Brinkmann, 2008). Lars: Det er sådan, at nogle gange føler man, at man er utilstrækkelig. Man har ikke tid nok, og man har ikke kræfter nok til at kunne klare det her, som man er stillet overfor. Når det her slutter, så er det at jeg føler, at jeg kan puste ud. I omtalte dilemma ligger dermed en dobbelthed, hvor man ser de nye udviklingsmuligheder som noget, der både er positivt og belastende på samme tid. Det vil sige, at man som individ gerne vil udvikle og forbedre sig, men at der kan opstå så stort et pres, at individet ikke kan administrere det og bliver stresset. Medarbejderne beskriver, at de oplever to former for pres: Et pres i forhold til at skulle præstere fagligt som en del af efteruddannelsen og et pres, der omhandler de praktiske dele af Forældreakademierne, som medarbejderne står for. For de fleste har det praktiske pres været det værste ved projektet, mens kun enkelte medarbejdere taler om et pres i forhold til efteruddannelsen. Heldigvis oplever flere af medarbejderne, at de kan gå til ledelsen, hvis det faglige eller det praktiske pres bliver for uoverkommeligt. Lars: Jeg synes godt, at man har kunnet gå op til ledelsen en gang i mellem og sige, at nu bliver det for meget. Nu nu skal vi lige holde begge ben på jorden og lige trække vejret en gang. Gudskelov. Et tæt samarbejde med ledelsen og deres fulde opbakning virker dermed til at have en afhjælpende effekt i forhold til pres. Hvorvidt alle medarbejdere føler, at de kan gå til ledelsen, vides dog ikke. Medarbejdere, der ikke har lyst til det, har også den mulighed at tale med de medarbejder, der er med i Tænketanken, som så har kunnet gå videre med problematikken til ledelsen. 10

11 Opsummerende kan man sige, at personalet på den ene side oplever det som en gave at få lov til at få ny viden om integration og pædagogik, og på den anden side, har personalet til tider følt sig pressede, over at skulle præstere. Omtalte spændingsfelt er et område, man som institution ofte placerer sig i, når man vælger at give sit personale efteruddannelse. Det er derfor afgørende, at man som ledelse forholder sig til denne problematik allerede i planlægningen af projektet. Indflydelse Som en del at projektet valgte man at danne en Tænketank, der bestod af 5 7 medarbejdere fra BørneJunglen, der var blevet udvalgt af BørneJunglens ledelse til at diskutere og reflektere over metoder og praktiske foranstaltninger i forbindelse med projektets arrangementer. Tænketanken var dermed et forum, som medarbejderne havde til at komme med deres idéer og holdninger til projektet, og hvor medarbejderne havde mulighed for at have indflydelse på projektet både i forbindelse med dets udformning og undervejs. Den indflydelse, medarbejderne har haft via Tænketanken, har haft en positiv indvirkning på, hvordan personalet har involveret sig i projektet. Lars: Selvfølgelig har ledelsen haft en idé om, hvordan det skulle være. Det er der slet ingen tvivl om, men der har jo været den her Tænketank. Der er vi blevet hørt, synes jeg i hvert fald. Vi er også dem, der har været med til at evaluere, så vi har efterhånden også tilpasset det. Grunden til, at projektledelsen havde valgt at lave en Tænketank for institutionens medarbejdere, var, at de daglige medarbejdere har fingeren på pulsen i forhold til, hvad de selv og forældre er interesserede i at høre om. Tænketanken har derfor haft til opgave at lytte til forældre og det øvrige personale samt at bringe budskaberne videre til projektledelsen. På den måde har Tænketanken været en platform, der har skullet samle trådene fra flere 11

12 forskellige grupper. Her har medarbejderne haft mulighed for at påvirke projektet på baggrund af egne og andres forslag. Marianne: Jeg synes, vi har haft en høj grad af indflydelse selvfølgelig også på forskellige niveauer, for der er også medarbejdere, der måske overhovedet ikke vil føle, at de har haft det ik. Lars: Det er jo det, vi har snakket meget om i Tænketanken, vi skal sørge for at alle føler sig hørt. Det har været kunsten i det her. Tænketanken har været projektets jordnære forbindelse, der har holdt sig opdateret med, hvad der rører sig i institutionen. Denne funktion som bindeled mellem projektledelsen og institutionens medarbejdere og forældre har sandsynligvis været afgørende for at få projektet til at rodfæste sig og få forældrene til at engagere sig i Forældreakademiet. I forhold til medarbejderne selv har Tænketanken ligeledes spillet en afgørende rolle, idet Tænketanken har skabt en følelse af ejerskab i forhold til projektet. Dette ejerskab skyldes, ifølge medarbejderne, den høje grad af indflydelse, de har haft. Janez: Det har givet meget, for når man har haft indflydelse, så tænker man, at nu skal man også styre det ordentligt. Charlotte: Det giver jo tilfredshed, at man får lov til at være med i det. Ud over at skabe ejerskab, så forpligtiger det tilsyneladende at have indflydelse, og på den måde kan man sige at indflydelse gør, at medarbejderne involverer sig mere, end de ellers vil gøre. Alt i alt tyder det på, at medarbejderne i BørneJunglen har været glade for at have indflydelse, og at det har været en væsentlig del af projektet. Forældresamarbejde 12

13 Medarbejderne fortæller, at de sætter stor pris på at omgås forældrene i forbindelse med projektets arrangementer. Det bliver understreget flere gange i begge interviews at sparing omkring børnene med forældrene er noget, medarbejderne synes er vigtigt for, at de kan gøre deres arbejde godt. Forældreakademierne giver medarbejderne en større indsigt i, hvad forældrene spekulerer over i deres hverdag med børnene. Marianne: Man lærer noget af de der spørgsmål, forældrene stiller ik. Nå ja men når man er pædagog, så har man jo nogle andre overvejelser, eller man mangler viden om det her og det her. Det bliver man også klogere på. Marzieh: Man finder lidt ud af, hvor de er som forældre. Som en del af Forældreakademierne er forældre og medarbejdere begyndt at komme hinanden mere ved, og det ser ud til at kontakten gradvist ændres. Medarbejderne oplever, at de får mere positiv feedback fra forældrene, og at man i BørneJunglen kommer hinanden ved på en ny måde. Lis: [ ]. Jeg synes, at det har været super fedt at kunne sidde med forældrene bagefter og diskutere de der foredrag om nogle virkeligt interessante emner lige fra mad, til skæld ud til alt muligt andet film og hvad der nu ellers har været. Så det synes jeg har givet meget, og jeg synes et eller andet sted, at man har skabt et tættere forhold til mange af sine forældre. Medarbejderne er enige om, at projektet styrker samarbejdet mellem de ansatte og forældrene. Her har de kunnet se en forandring siden projektets start, hvor projektet har givet et ekstra skub i den rigtige retning. Medarbejderne synes dog at forældresamarbejdet også tidligere har fungeret godt, men de nyder den nye kontakt, der er opstået i forbindelse med, at medarbejderne og forældrene bruger mere tid sammen. Eksempelvis har medarbejderne Janez og Charlotte lagt mærke til, at de får flere henvendelser fra forældre, der er i tvivl om noget med hensyn til deres barn. 13

14 Janez: ( ) Altså det, som jeg har lagt mærke til hos et par forældre, er, at de har åbnet lidt mere i forhold til at snakke om barnet. Der er nogle forældre som til foredragene har stillet nogle spørgsmål, der var relevante for dem og faktisk har snakket med os personale om, at det ikke altid er sjovt at være forælder det er også hårdt. Charlotte: Men prøv og hør. Jeg har da været med til, at en etnisk mor kom ud i køkkenet og spurgte: Hvad gør I? For mit barn vil ikke spise hjemme, men det vil gerne spise her? Det synes jeg er stort. Jeg gav hende en masse opskrifter med hjem. Citatet vidner om, at medarbejdere og forældre synes, at hinanden er blevet mere tilgængelige det er blevet mere legalt at stille spørgsmål og at tage kontakt. Der er ingen tvivl om, at den styrkede relation til forældrene er noget af det, medarbejderne er glade for ved projektet, fordi relationen er givende i sig selv, og fordi medarbejderne får at større indblik i hvem forældrene er og omvendt. Integration og afmystificering Projektet har fra starten haft to forskellige former for målsætninger for integrationen. Den ene målsætning er strukturel og går på at ændre fordelingen af børn i de forskellige børnegrupper, således at der kommer flere børn med etnisk minoritetsbaggrund med skovbussen, flere børn med etnisk majoritetsbaggrund i institutionens stationære stuer samt flere børn med etnisk minoritetsbaggrund i vuggestuen. Derudover har der været en mere kvalitativ social målsætning, der handler om at skabe et rum, hvor familierne kan mødes på tværs af kulturelle baggrund og have det rart sammen. Strukturelt set viser det sig, at der er sket ændringer af fordelingen af børn i de respektive børnegrupper i henhold til målsætningen. Eksempelvis var der før projektet startede, ingen børn med etnisk minoritetsbaggrund i skovbussen i modsætning til nu, hvor antallet er oppe på 7 ud af i alt 19 børn. 14

15 Netop den strukturelle målsætning diskuteres i ét af medarbejderinterviewene, hvor én medarbejder mener, at forandringen ville være sket alligevel uden projektet, idet flere af de etniske minoritetsbørn, der er kommet med skovbussen ikke kommer fra vuggestuen men først er blevet indskrevet i institutionen i børnehavealderen. Andre medarbejdere mener, at projektet er årsag til forandringen uanset om børnene tidligere gik i institutionen eller ej, da det også er rygtedes ude i byen, at BørneJunglen er en god institution, der har fokus på integrationen. Der er dermed forskellige hypoteser om, hvorfor der er kommet flere minoritetsbørn i skovbussen. Angåenden den sociale og kvalitative målsætning, er medarbejderne enige om, at projektet har påvirket det sociale liv i og omkring institutionen i en positiv retning. Folk kommer simpelthen hinanden mere ved, end de gjorde tidligere. Det kommer dog også frem i interviewene, at det er svært at måle disse kvalitative forandringer. I denne forbindelse viser det sig, at der er en intern uenighed om, hvad integration er, og det tyder derfor på, at forståelsen, hvad integration er, bør tydeliggøres. Janez giver sit bud: Janez: [ ] Hvis integration handler om at skulle ud i samfundet, så kan man jo se på foredragene. Når en etnisk mor rækker hånden op og stiller nogle spørgsmål, som er vigtige for hende og hendes barn, så kan den danske mor se sig selv i hende og omvendt. De kan se, at de har samme problemer. Janez har fat i noget grundlæggende her, fordi han ser integration som deltagelse, hvor det er muligt at omgås og se ligheder i hinanden uden nødvendigvis at blive ligesom den anden. Denne definition lægger sig tæt op af Ivy Schousboes (1989) 2 anvendelse af integrationsbegrebet. Hun mener, at integration karakteriserer individers eller gruppers forhold til samfundet som helhed. Ordet integration bruges til at fastholde, at individet står i et forhold til samfundet, og at dette forhold er hjørnestenen i den individuelle udvikling. Dermed menes, at integration spiller en afgørende rolle for individets livsomstændigheder og 2 Lektor, cand.psyk ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet 15

16 dets mulighed for at udvikle sig som et selvbestemmende individ. Schousboe taler om, at den mest givende form for integration er den kooperative integration, hvor man finder en fælles målsætning for integrationen, og hvor der er plads til forskelligheder. Det handler ikke om, at minoritetsgruppen skal assimilere majoritetsgruppen. Det handler derimod om at mødes på en måde, hvor alle får lov til at bidrage med deres særegne karakteristika (Schousboe, 2008). En ting, der kan gøre, at mennesker fra to forskellige befolkningsgrupper kan mødes på et ligeværdigt grundlag er, at de har kendskab til hinanden. I tråd med ovenstående er noget af det, der har haft en positiv effekt ved projektet, afmystificering i forhold til forældrene. Afmystificeringen er en proces, hvor forældrene får viden om, hvad der sker i børnehaven, skovbussen og på kolonier. Som en del af projektet har man blandt andet givet 6000 kroner til en bus, så forældrene kunne komme på besøgsdag, mens børnene var på koloni. Afmystificering af kolonien er afgørende, fordi fordomme ofte bliver manet til jorden, og forældrene får et større grundlag at træffe deres valg på. Medarbejderne har haft gode erfaringer med denne besøgsdag: Janez: Jeg var slet ikke klar over, hvor meget forældrene er interesserede i at se, hvor børnene skal hen på koloni. Især etniske forældre, der ikke har kendskab til den model, eller hvad man skal kalde det... Jeg kan huske, at jeg har snakket med en etnisk mor, der var afvisende og angst: Mit barn skal ikke væk i tre dage. Forældrene kom så med barnet på den sidste dag af kolonien, hvorefter moren siger til min kollega, at hun fortrød, at hun ikke sendte barnet med. Hun græd. Og det er jo sådan med fordomme osv. Da jeg spørger medarbejderne om, hvad der skal sikre, at integrationen også bliver forbedret i fremtiden, siger flere af dem, at afmystificering er vejen frem. Eksempelvis mener flere, at man bør satse på mere samarbejde mellem vuggestuen og børnehaven, hvis man vil have integrationen i skovbussen til at lykkes. 16

17 Marianne: Så skulle man simpelthen tilbyde de der forældre [til vuggestuebørnene] at komme med en dag med deres barn. Prøve at se, jamen hvad er det for noget? De skal jo faktisk vælge noget, som de ikke aner, hvad er. Det lader til, at medarbejderne har fået nye indblik i, hvad der kan fremme integrationen. De er blevet dygtigere til at se, hvad man konkret kan gøre for at skabe mere åbenhed og integration i institutionen. Projektforløbet har sandsynligvis ligeledes givet medarbejderne nye positioner, de kan træde ind i. Ud fra denne forståelse åbnes der op for, at BørneJunglens personale har haft mulighed for at foretage nye handling idet de føler, at deres nye viden og position giver dem ret og pligt til at gøre en indsats for integrationen (Katzenelson, ). I tråd med dette nævner Lars en konkret episode, hvor han har grebet en konkret problematik anderledes an, end han sandsynligvis ville have gjort inden projektets start. Lars: Men altså vi fik en dreng, hvor forældrene faktisk var tæt på at sige nej, da han havde gået i bussen en uge. Så tænkte de, at nu gad de fandeme ikke mere. Jeg ved ikke, om det har været ballasten fra Forældreakademiet eller hvad, men vi hev simpelthen fat i dem, fik fat i en tolk og så kørte vi simpelthen bare, og angreb det på en rimelig pædagogisk måde, hvis jeg selv skal sige det. Drengen blev, og han elsker det og går og krammer bussen hver dag. Så på den måde har det da givet noget. Det tror jeg helt sikkert. Det er på baggrund af det øgede fokus på integration og den nye viden, medarbejderne har fået, blevet nemmere for medarbejderne at handle på bestemte problemstillinger. Dette har ikke nødvendigvis bevidst manifesteret sig hos de pædagogiske medarbejdere, idet flere af dem beskriver, at meget af det, de kan tage med sig fra projektet, ligger mere eller mindre latent, så de ikke altid er klar over, når de bruger viden og erfaringer, som de har lært gennem projektet. 3 Positioner defineres af Katzenelson (1994), som den plads et individ har i de praktikker, der udøves i den pågældende kultur. Det karakteristiske er, at det er særlige rettigheder, pligter og forpligtigelser, der knytter sig til en specifik position, og på den måde får positionen en afgørende betydning for individets handlemuligheder. 17

18 På flere måder virker det til, at noget af det, der har fungeret godt i projektet, er afmystificering, nye positioner og en åbenhed overfor, at det fremmede skal have lov til at bestå. Der er blevet skabt et fokus på integration, som giver mening for medarbejderne, og som de derfor kan bruge i deres senere arbejde. Konklusion I indeværende rapport er der blevet gennemgået fem temaer, der på hver sin vis har haft betydning for medarbejdernes deltagelse i projektforløbet. Noget af det, der er særligt vigtigt at tage med sig fra rapporten er blandt andet, at medarbejdernes mulighed for indflydelse har spillet en afgørende rolle i forhold til udførelsen af projektet. Medarbejderne er nøglepersoner i forhold til at føre projektet ud i livet, og dermed får deres engagement en afgørende betydning for den øvrige deltagelse fra forældrenes side. Det er derfor ikke sikkert, at projektet ville have fået så stor opbakning, hvis ikke personalet, havde taget ejerskab projektet, og havde været projektets ambassadører overfor forældrene. Medarbejderne har desuden ved hjælp deres efteruddannelse fundet nye konstruktive måder at gribe integration an på. De fleste er enige om, at afmystificering har hjulpet BørneJunglen et langt stykke hen af vejen mod at blive en mere åben institution, der ligger op til samvær på tværs af kulturelle baggrunde. En af interviewdeltagerne beskrev, hvad han tror et integrationsprojekt som BørneJunglens Forældreakademi kan udrette. Janez: Jeg tror, at projektet på længere sigt giver en åbenhed i forhold til systemet og institutionsliv. Integration handler dermed ikke om, at vi alle skal blive ens, men at vi i stedet får en forståelse for hinanden handlinger og bevæggrunde. En sådan forståelse, der kan være med til at fremme det positive samvær mellem både børn og voksne. 18

19 Litteraturliste 19

20 Berliner, P., Høffding Refby, M. og Hakesberg, S. (2005): Community psykologiske perspektiver. At fare vild sammen: Introduktion til community psykologi. København: Frydenlund Grafisk. Brinkmann, S. (2008): Identitet Forandringer i forbrugersamfundet. Århus, Forlaget Klim. Kvale, S. (1997): Interview en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Købnehavn, Hans Reitzels Forlag. Larsen, L.N. og Seidenfaden, D. (2009): Forskning som fællesskabende og igangsættende praksis. In: Berliner, P. (red.), Kvalitativ metode i praksis Viden om smukke og forunderlige ting. København: Frydenlund. Halkier, B. (2003): Fokusgrupper. Frederiksberg, Samfundslitteratur og Roskilde universitetsforlag. Hyllander, I. og Guvä, G. (u.å): Grounded Theory som teorigenererende metodologi. In: Bechman Jensen, T. og Christensen, G (red.), Psykologiske og pædagogiske metoder. Frederiksberg, Samfundslitteratur. Nelson, J. og Prilleltensky, I. (2005): Community Psychology In pursuit of liberation and well being. New York: Palgrave Macmillan. Nissen, M. (2004): Communities og interpellerende fællesskaber. Fællesskaber: En antologi om community psykologi, redigeret af Peter Berliner. København: Frydenlund Grafisk. 20

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Skoleledelse tæt på eller langt fra

Skoleledelse tæt på eller langt fra EVA BJERRUM LISBETH LUNDE FREDERIKSEN ANNE BØGH FANGEL Skoleledelse tæt på eller langt fra EN ANALYSE AF SAMTLIGE SKOLELEDERE I SILKEBORG KOMMUNE Er skolelederen tæt på eller langt fra lærere og børn?

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere