Den fælles affaldsplan for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning:"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Syddjurs kommune!"" ### $ % $ &' ( )** Den fælles affaldsplan for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Reno Djurs I/S vil igangsætte følgende tiltag i planperioden: Undersøge muligheder og konsekvenser for afhentning af storskrald../. Med dette udgangspunkt har Reno Djurs anmodet konsulentfirmaet Econet AS om at udarbejde en rapport med beskrivelse af de mest almindelige former for afhentningsordninger for storskrald, herunder de økonomiske, praktiske og administrative konsekvenser ved at indføre en sådan. Rapportens hovedkonklusioner er følgende: Afhentningsordninger opleves som en god service; men: Ordninger bliver ikke brugt, hvis der er hel eller delvis brugerbetaling. En stor del af grundejerne benytter ikke ordningen, hvorfor en storskraldsordning medfører krydssubsidiering fra alle forbrugere til de, der gør brug af ordningen. Ringeordning medfører begrænset brug = relativt lave samlede omkostninger = mindre krydssubsidiering i absolutte kr., men fra alle til meget få. Ruteordning giver større brug = relativt høje omkostninger = større krydssubsidiering i absolutte kr., men fra alle til lidt flere. Afhentningsordninger er meget dyre i kr. pr. ton. Omkostninger kan reduceres f.eks. ved begrænsninger i affaldstyper (f.eks. haveaffald) og indsamlingshyppighed. Omkostningerne til en prisbillig tilkaldeordning vurderes med udgangspunkt i undersøgelsen at være i størrelsesordenen 1-1,5 mio. kr. svarende til kr. pr. husstand pr. år.

2 +) Bestyrelsen for Reno Djurs behandlede spørgsmålet om etablering af en ny afhentningsordning for storskrald på bestyrelsesmøde den 11. december Det er bestyrelsens vurdering, at den nuværende storskraldsordning i form af genbrugsstationerne er velfungerende, og at efterspørgslen på en afhentningsordning er yderst begrænset. I forening med de meget høje enhedsomkostninger, der vil være forbundet med en indsamlingsordning, bør der være særlige grunde til at iværksætte en dyr, gebyrfinansieret indsamlingsordning. Rapporten Muligheder og konsekvenser ved afhentningsordninger for storskrald sendes hermed til kommunerne, idet Reno Djurs bestyrelse anbefaler, at der ikke iværksættes en fælles indsamlingsordning for storskrald. Med venlig hilsen Morten Therkildsen

3 Muligheder og konsekvenser ved afhentningsordninger for storskrald Rapport udarbejdet for Reno Djurs I/S Udarbejdet af: Econet AS Claus Petersen Oktober

4 Indhold 1 INDLEDNING BAGGRUND 3 2 GENERELT OM STORSKRALDSORDNINGER AFHENTNINGSORDNINGER Tilkaldeordning Ruteordning FINANSIERING AF ORDNING UDVALGTE OG VURDEREDE STORSKRALDSORDNINGER 5 3 EKSEMPLER PÅ AFHENTNINGSORDNINGER GENERELT OM ORDNINGERNE HVEM DÆKKES AF ORDNINGEN FRAKTIONER AFFALD PR. AFHENTNING ANTAL AFHENTNINGER INDSAMLINGSVOGNE AFLÆSNING AF INDSAMLET STORSKRALD ANTAL AFHENTNINGER FINANSIERING ØKONOMI INFORMATION KLAGER 12 4 FORDELE OG ULEMPER 13 5 ØKONOMI PRISEN I SYV UDVALGTE ORDNINGER 15 2

5 1 Indledning 1.1 Baggrund Dette notat omhandler eksempler på de mest almindelige former for danske afhentningsordninger for storskrald. Desuden beskrives de økonomiske, praktiske og administrative konsekvenser ved at indføre en afhentningsordning for storskrald. I kapitel 2 beskrives de generelle overordnede principper og karakteristika ved de forskellige ordningstyper for afhentning af storskrald. I kapitel 3 beskrives, hvorledes udvalgte eksempler på afhentningsordninger for storskrald fungerer. I kapitel 4 opstilles to hovedtyper af storskraldsordninger. Fordele og ulemper ved ordningerne beskrives. I kapitel 5 er for hver af de opstillede hovedtyper beregnet hvor store omkostningerne til at drive de respektive ordninger kan forventes at blive i Reno Djurs område. De forventede praktiske og administrative konsekvenser ved hver af hovedtyperne er skitseret. 3

6 2 Generelt om storskraldsordninger Der skelnes normalt mellem afhentningsordninger og bringeordninger for storskrald. I en afhentningsordning bliver storskraldseffekter afhentet direkte på husstandens adresse. I visse tilfælde indsamles samtidig også andet end egentligt storskrald f.eks. haveaffald, farligt affald, papir, pap-, glas-, metal- og plastemballage. I en bringeordning bringer husstanden selv sine storskraldseffekter til et fælles opsamlingspunkt. Det kan f.eks. være tale om en genbrugsstation eller en nærgenbrugsplads. Alle danske kommuner har i dag én eller flere genbrugsstationer. Dette notat behandler kun afhentningsordninger. 2.1 Afhentningsordninger En stor del af landets kommuner tilbyder borgerne en henteordning for storskrald. Der er dog meget stor forskel på serviceniveau, frekvens, effektivitet og økonomi af ordningerne. Der findes to generelle former for afhentningsordninger. En tilkaldeordning hvor borgeren ringer og bestiller afhentning af storskrald og en ruteordning hvor afhentning sker efter en fastlagt rute Tilkaldeordning En tilkaldeordning er karakteriseret ved, at borgeren selv skal bestille afhentning af storskrald. Som regel kan borgeren ringe eller sende en mail og herigennem bestille en afhentning. I nogle tilfælde er det nok at bestille en afhentning i andre tilfælde skal det specificeres, hvad der skal afhentes. Ofte modtager borgeren en bekræftelse (brev eller mail) på at afhentning er bestilt. Da borgeren selv skal foretage en aktiv handling og bestille en afhentning, så indsamles der generelt mindre storskrald gennem tilkaldeordninger end gennem ruteordninger Ruteordning Nogle kommuner har valgt at indsamle storskrald ved at køre en fast rute, hvor indsamlingsvognen(e) kører rundt til alle adresser i kommunen og medtager det storskrald, der er fremsat på afhentningsdagen. Ruten bliver typisk kørt mellem 3 og 12 gange om året. Borgerne bliver orienteret om afhentningsdage og kan på den måde forberede sig på, hvornår storskrald skal sættes frem til afhentning. I princippet fungerer alle afhentningsordninger som en ruteordning. I tilkaldeordningerne afhentes storskrald dog kun fra de adresser, der har bestilt afhentning. Ruten tilpasses således de aktuelle bestillinger. 4

7 2.2 Finansiering af ordning Storskraldsafhentning finansieres normalt som en del af et grundgebyr. Før kommunalreformen benyttede nogle kommuner en brugerfinansieret ordning, hvor borgeren skulle afregne direkte med vognmanden eller kommunen. Ordningerne blev kun benyttet i meget begrænset omfang og det er ikke lykkedes at finde kommuner, der i dag har bibeholdt en brugerfinansieret afhentningsordning for storskrald. 2.3 Udvalgte og vurderede storskraldsordninger Der er indsamlet oplysninger om syv forskellige afhentningsordninger for storskrald. De syv ordninger dækker 10 kommuner. De seks af ordningerne er valgt, så de så vidt muligt svarer til den demografiske fordeling i Norddjurs og Syddjurs kommuner under ét. Endelig er Århus Kommunes storskraldsordning medtaget. Årsagen hertil er, at Århus kommune grænser op til Reno Djurs og det forhold, at Århus netop planlægger at ændre en del af sin storskraldsordning. De syv ordninger med tilhørende kommuner er: 1. Renovest med Vesthimmerland kommune 2. Rebild kommune (medlem af tre affaldsselskaber: Renovest, Fælles Forbrænding og RenoNord) 3. Odsherred kommune (medlem af affaldsselskabet KARA/Noveren) 4. AVV med Hjørring og Brønderslev-Dronninglund kommuner 5. NVR med Holstebro, Struer og Lemvig kommuner 6. 4S med Skive kommune 7. Århus Kommune De syv ordninger er kort beskrevet i et selvstændigt notat. Der er talt med én eller flere repræsentanter for hver af ordningerne. Beskrivelsen af ordningerne er baseret på disse samtaler samt tilgængelige oplysninger, der er lagt ud på internettet. I alle syv afhentningsordninger betales et grundgebyr, der bl.a. dækker afhentning af storskrald. Det var forventet, at nogle af ordningerne helt eller delvis ville være finansieret gennem brugerbetaling. Enkelte af de 10 udvalgte kommuner havde før kommunalreformen brugerbetaling for afhentning af storskrald. Brugerfinansierede ordninger benyttes ikke særlig meget til afhentning af storskrald. Tilbage står to overordnede principper for afhentningsordninger begge finansieret over et grundgebyr. De to principper for afhentningsordninger er: 1. Ruteordning 2. Tilkaldeordning Renovest samt Rebild og Odsherred kommuner har alle en ruteordning. AVV, NVR og 4-S har alle en tilkaldeordning. Århus Kommune har i dag en ruteordning i midtbyen og en tilkaldeordning uden for midtbyen i fremtiden vil man dog gå over til ruteordning i hele kommunen. 5

8 3 Eksempler på afhentningsordninger I dette kapitel gennemgås de væsentligste karakteristika ved de syv storskraldsordninger, der er vurderet i forbindelse med denne undersøgelse. De syv ordninger fremgår af afsnit 2.3. I et selvstændigt notat findes en beskrivelse af de væsentligste karakteristika for hver af de syv ordninger. 3.1 Generelt om ordningerne Alle afhentningsordninger fungerer som et supplement til genbrugsstationerne. Storskraldsordninger er et servicetilbud til de borgere, der ikke har mulighed for selv at aflevere stort affald på genbrugsstationen. Generelt benytter flere borgere sig af en ruteordning end af en tilkaldeordning. Det skyldes primært, at ruteordning eksponeres kraftigt overfor alle borgere (foldere med afhentningsdatoer etc.) og herigennem fremstår mere synlig. Afhentningsordninger opleves som et attraktivt gode for de borgere, der vælger at benytte ordningen. Ordningen giver positiv respons fra de borgere, der benytter ordningen. Alle de undersøgte ordninger finansieres gennem et grundgebyr. Grundgebyret omfatter typisk storskraldsordningen, drift af genbrugsstationer, afhentning og behandling af genanvendelige materialer (papir, glas, emballage) samt affald til specialbehandling (batterier mv.). Den andel af gebyret, der dækker storskraldsordningen, kan ikke i alle tilfælde skilles ud fra den resterende del af grundgebyret. 3.2 Hvem dækkes af ordningen I de syv undersøgte ordninger dækker afhentningsordningen alle husstande i området. Alle sommerhuse er ligeledes dækket af ordningen. I Århus Kommune er kolonihaver også omfattet af afhentningsordningen. 3.3 Fraktioner I alle ordninger medtages flere fraktioner. Borgerne skal sortere affaldet og hver enhed (sæk, kasse, eller større enkeltstående effekter) må kun indeholde én fraktion. De typiske fraktioner er: Egentlig storskrald (møbler, indbo, hvidevarer) Småt brændbart (tekstiler, tasker, træ, mv.) Genanvendelige materialer (jern og metal, pap + evt. papir, glas, emballage) EE-affald herunder hårde hvidevarer PVC (gulvbelægning, presenning o.l.) 6

9 I nogle afhentningsordninger medtages også andre fraktioner f.eks. farligt affald, akkumulatorer, deponiaffald, haveaffald, olietanke. Kombinationen af storskrald og haveaffald findes således i de tre ruteordninger og i én af tilkaldeordningerne. I Tabel 3.1 er vist hvilke fraktioner, der indsamles gennem de syv ordninger. I nogle ordninger medtages andre end de her nævnte fraktioner f.eks. bildæk (NVR og 4-S) og forskellige dele af deponiaffald. Tabel 3.1 Ordning Fraktioner som indsamles gennem afhentningsordningerne Møbler Hårde Jern PVC Småt og hvidevarer og imprægneret brændbart indbo metal træ o.l. Papir, pap, glas m.v. Farligt affald Renovest X X X X X X X X X Rebild X X X X X X X X Odsherred X X X X X X (X) X AVV X X (X) (X) NVR X X X X X X X X 4-S X X X X X X X Århus X X X X X (X) X I enkelte af ordningerne (AVV og 4-S) indsamles også effekter, der sælges i genbrugsbutik. Hvis affaldet må/skal emballeres, så sker det som regel i klare plastsække eller åbne kasser. Haveaffald skal som regel emballeres i papirsække. Affald skal placeres synligt ved skel eller ved nærmeste tilkørselsvej. Storskrald skal være stillet frem på afhentningsdagen senest kl. (6) 7 om morgenen. Normalt må affaldet tidligst stilles frem aftenen inden et særligt problem kan her gælde sommerhuse, hvor der typisk accepteres affald stillet ud i weekenden før en afhentning. EEaffald Haveaffald 3.4 Affald pr. afhentning Der er stor forskel på hvor meget affald, der tages med pr. adresse. I nogle ordninger er der ingen øvre grænse. De fleste ordninger har dog en øvre grænse, så man ikke skal fjerne affald fra større oprydninger eller fra dødsbo. Grænsen kan være antallet af enheder (f.eks. 15 stk.), vægten (f.eks. 200 kg) eller volumen (f.eks. 2 m 3 ). Administrativt og praktisk synes det lettere at håndhæve et antalskriterium. 3.5 Antal afhentninger Ved ruteordninger er det på forhånd fastlagt, hvornår årets afhentninger gennemføres. Almindeligvis er der tale om 3-12 årlige afhentninger af storskrald. Hver husstand kan deltage i så mange af disse afhentningsrunder som man ønsker. I tilkaldeordninger kan antallet af bestilte afhentninger variere meget. 7

10 I Tabel 3.2 er anført antallet af årlige afhentninger for hver af de syv ordninger. Tabel 3.2 Ordningstype og antal årlige afhentninger i de udvalgte afhentningsordninger Ordning Ordningstype Antal årlige afhentninger Renovest Rute 5 Rebild Rute 5 Odsherred Rute 3 AVV Tilkalde I princippet afhentning hver uge NVR Tilkalde I princippet afhentning hver uge, men max. 6 bestillinger pr. år 4-S Tilkalde 4 gange. Skal bestilles ugen før afhentningsrunde Århus Tilkalde I Midtbyen 2 gange ugentlig og udenfor Midtbyen hver 2. uge. I Skive Kommune / 4-S indsamles storskrald 4 gange årligt. Her skal den enkelte husstand i ugen før afhentning tilmelde sig denne. I Skive er der således maksimalt mulighed for at få afhentet storskrald fire gange på et år. I Lemvig, Stuer og Holstebro Kommuner / NVR indsamles affald i ugen efter bestilling. Hver husstand kan dog maksimalt få 6 afhentninger om året. I Hjørring og Brønderslev-Dronninglund Kommuner / AVV er hele området (som hos NVR) opdelt i 5 delområder ét til hver ugedag. De bestilte afhentninger udføres i den efterfølgende uge. I princippet kan hver husstand her bestille indtil 50 afhentninger om året. I Århus Midtby indsamles storskrald 2 gange ugentlig og udenfor Midtbyen hver anden uge. Her er ingen begrænsninger på antallet af afhentninger. 3.6 Indsamlingsvogne Til afhentning af storskrald anvendes generelt ladvogne monteret med lift. Laddet kan være opdelt, så det er forberedt til sortering af det indsamlede affald. I forbindelse med ruteordning (Renovest og Rebild Kommune) anvendes tillige komprimatorvogne. Komprimatorvogne bruges til brændbart affald og eventuelt haveaffald. Bemandingen på vognene er 1-2 personer. 3.7 Aflæsning af indsamlet storskrald Det indsamlede storskrald bliver i de fleste tilfælde kørt til et centralt sted, hvor alt affald læsses af. Af Tabel 3.3 fremgår, hvor det indsamlede storskrald aflæsses i de syv ordninger. Tabel 3.3 Aflæsningssted for indsamlet storskrald Ordning Genbrugscenter Genbrugsstation Central plads til aflæsning Renovest X Rebild X X Odsherred AVV X NVR X 4-S (X) X Århus X Decentral plads til aflæsning X 8

11 Hos AVV køres til Genbrugscenteret, hvor også fraktioner fra genbrugspladser håndteres. Hos Renovest, Århus og en del af Rebild Kommune køres det indsamlede til behandlingsanlæg, hvor sortering og omlæsning finder sted. Hos NVR, 4-S og i det gamle Skørping Kommune (nu en del af Rebild Kommune) køres til genbrugspladsen, hvor affaldet læsses over i respektive containere så vidt muligt benyttes genbrugspladserne uden for almindelig åbningstid. I Odsherred Kommune er der decentralt i kommunen opstillet containere, som benyttes til omlæsning. Herved spares megen kørsel i forbindelse med indsamling. Ordning 3.8 Antal afhentninger Der er stor forskel på antallet af afhentninger både totalt og målt pr. husstande. Det afhænger bl.a. af ordningstype, hvor meget der informeres om ordningen og endelig hvor kendt ordningen er. I Tabel 3.4 er for hver af syv ordninger vist ordningstype, antal tilsluttede enheder, antal årlige indsamlingsrunder, antal afhentninger totalt og pr. husstand samt indsamlet mængde. Tabel 3.4 Antal afhentninger og indsamlet mængde storskrald Type af Antal ordning tilsluttede Heraf sommerhuse Afhentningsrunder pr. år Antal afhentninger i alt Frekvens Afhentning pr. husstand Indsamlet mængde tons Rute Renovest (Vesthimmerland) Ukendt ( ) Rebild Kommune Rute Ukendt Odsherred Kommune 2 Rute Ukendt - (244) AVV (Hjørring m.fl.) Tilkalde (50) / 30 NVR (Holstebro m.fl.) Tilkalde (50) Uoplyst S (Skive) Tilkalde / 16 Århus Midtby 3 Tilkalde (100) / 1,7 Århus udenfor Midtby Tilkalde (25) / 5, Noter: 1. Renovest samler i 2006 tillige ind i tre tidligere kommuner, som var en del af Renovest. Efter kommunesammenlægningen indgår de tre tidligere kommuner nu i andre kommuner. Det er derfor usikkert, hvorvidt disse områder fortsat vil blive betjent af Renovest s ruteordning. 2. For Odsherred dækker den indsamlede mængde kun 1 ud af 3 afhentninger i På årsbasis antages mængden at være ca. 800 tons + hårde hvidevarer og elektronik 3. I Århus Midtby skiftes fra en ruteordning til en tilkaldeordning. Antallet af afhentninger er derfor baseret på skøn Afhentninger pr. husstand ligger generelt højere for ruteordning end for tilkaldeordninger. Selv om antallet af afhentninger ikke opgøres i ruteordningerne, så menes der i for Renovest og Rebild Kommune at være mere end én afhentning pr. husstand pr. år. Et forhold der bl.a. skyldes, at ordningerne her har kørt i rigtig mange år, og der informeres bredt om ordningen. For NVR fordeler den indsamlede mængde storskrald sig meget forskelligt på de tre interessentkommuner. Det skyldes sandsynligvis, at to af kommunerne Holstebro og Struer tidligere har haft lignende ordning, mens Lemvig Kommune først for nylig har fået tilkaldeordning (tidligere fandtes her en brugerfinansieret ordning). I 9

12 Struer indsamles således 3 gange så meget storskrald som i Lemvig begge kommuner har ca indbyggere. I Århus Kommune er der et relativt stort antal bestillinger i forhold til antallet af omfattede husstande, hvilket der også forventes at være i den nye tilkaldeordning i Midtbyen. Det kan skyldes den forholdsvis intensive informationsdækning. 3.9 Finansiering De syv afhentningsordninger finansieres via et grundgebyr. Grundgebyret dækker typisk storskraldsafhentning, genbrugspladser, ordninger til papir, glas, farligt affald (herunder information, administration mv.). Udover grundgebyret betales desuden et gebyr for indsamling af dagrenovation dette gebyr kan være afhængigt volumen, frekvens eller vægt. Ingen af de her valgte ordninger finansieres ved brugerbetaling. Som følge heraf vurderes konsekvenserne ved at indføre en afhentningsordning baseret på brugerbetaling ikke, se også afsnit Økonomi Grundgebyrets størrelse afhænger af serviceniveau og hvilke andre ordninger, der dækkes af grundgebyret. For de fleste ordninger er det lykkedes at indsamle oplysninger om hvor stor en del af grundgebyret, der går til afhentningsordning for storskrald. Gebyr for afhentning af storskrald i de syv ordninger fremgår af Tabel 3.5. Tabel 3.5 Gebyr for afhentning af storskrald Ordning Ordningstype Gebyr Kr. pr. husstand Heraf indsamling Heraf behandling Heraf administration Heraf information Renovest Rute Indgår Indgår Rebild Rute Indgår Ej oplyst Ej oplyst Odsherred Rute Indgår Ej oplyst Ej oplyst AVV Tilkalde 5 5 NVR Tilkalde Ej oplyst 4-S Tilkalde Ej oplyst Århus Tilkalde Ej oplyst Ej oplyst Renovest (ruteordning - Vesthimmerland m.fl.) opkræver 95 kr. om året til storskraldsordningen. Heraf går 10 kr. til behandlingsafgifter, mens 85 kr. dækker indsamling, administration, information m.v. Ordningen som helhed koster 3,2 mio. kr. beløbet dækker dog også indsamling i andre kommuner. Hvis der indsamles fra hver husstand én gang årligt, så koster en afhentning i gennemsnit 95 kr. Renovest står selv for indsamling af storskrald. Rebild Kommune står selv for ruteordningen i en del af kommunen, mens ordningen i to andre dele af kommunen er udliciteret til forskellige firmaer. Skal harmoniseres. Til indsamlingen alene opkræves 125 kr. pr. husstand. Hertil kommer omkostninger til information og administration. For kommunen som helhed svarer det til 1,5 mio. kr. 10

13 Odsherred Kommune har netop harmoniseret tre kommuners ordninger. Der er tale om en ruteordning. Indsamling er udliciteret. Til indsamling af affald regnes med 65 kr. pr. år til indsamling og behandling. I dette beløb indgår ikke omkostninger til information og administration. Samlet beløb til ordningen er ca. 2,6 mio. kr. AVV (Hjørring m.fl.) opkræver 5 kr. om året til dækning af tilkaldeordning for storskrald. Det svarer til kr. om året. AVV forestår selv indsamling af storskrald med egen vogn. Der er relativt få afhentninger på årsbasis og i gennemsnit er der én afhentning for hver 30 husstande. AVV gør ikke noget særligt for at informere om tilbuddet og sandsynligvis dækker beløbet kun selve indsamlingen. Prisen pr. tilkaldt adresse er af AVV beregnet til 151 kr. NVR (Holstebro m.fl.) har en udliciteret tilkaldeordning. Storskraldsafhentningen koster 57 kr. pr. tilmeldt pr. år. Beløbet dækker indsamling ( ) og behandling af storskrald ( ). Omkostninger til information og administration er ikke indeholdt. Det skønnes, at én af personerne i borgerservicen bruger ca. 75 % af tiden til administration af ordningen. 4-S. Afhentning af storskrald (14 kr. pr. husstand) finansieres over grundgebyret her kaldet genbrugsgebyr på i alt 732 kr. Århus Kommune har beregnet, at prisen til afhentning af storskrald er kr. pr. afhentning. Denne udbæringspris er baseret på ca bestillinger pr. år ( ejendomme + sommerhuse). Tilkaldeordningen koster i gennemsnit 31 kr. Hertil bør dog lægges, at Århus Kommune har en del boligselskaber, hvor kommunen afhenter storskrald indsamling heraf koster i gennemsnit 21 kr. for alle husstande i kommunen (indsamling af storskrald koster således: = 52). I Århus går en del af gebyret til storskrald til oprydning mv. omkring affaldsøer og andre steder dette koster 21 kr. Håndtering af storskrald på modtageplads koster 4 kr. og behandlingsomkostninger 19 kr. For hele ordningen bliver det = 99 kr. pr. husstand pr. år. I Tabel 3.6 er prisen pr. ton indsamlet storskrald beregnet for fem af de syv ordninger. Bemærk noter til tabellen Tabel 3.6 Beregnede omkostninger til afhentningsordning for storskrald Ordning Ordningstype Indsamlet mængde pr. husstand Kg / husstand Gebyr Kr. / husstand Omkostning Kr. / ton Indsamlet storskrald Renovest Rute Rebild Rute Odsherred Rute NVR Tilkalde Århus Tilkalde For alle ordninger er omkostningerne alene beregnet på grundlag af den indsamlede mængde storskrald. Tabellen skal derfor læses med følgende forbehold: I ordningerne (Renovest, Rebild, Odsherred og NVR) indsamles desuden haveaffald, og omkostningerne hertil kan ikke beregnes separat. Derfor indgår omkostninger til haveaffald i de her beregnede omkostninger for storskrald I ordningen for Odsherred findes ingen data for mængden af indsamlede hårde hvidevarer og elektronik. Den indsamlede mængde kan derfor reelt være større, hvilket igen giver lavere omkostninger For alle ordninger gælder, at der også indsamles genanvendelige materialer. Mængden heraf og omkostningerne til håndtering af disse materialer indgår ikke i beregningen af de samlede omkostninger For NVR er medregnet administrativ medarbejder ¾ tid til at modtage bestillinger, se Tabel

14 3.11 Information Alle kommuner og selskaber med en ruteordning udsender hvert år en affaldsbog indeholdende datoer for kommende afhentninger. Affaldsselskabet 4-S gør noget lignende, fordi man her skal informere om hvornår, borgerne kan bestille en afhentning. Ellers foregår den meste information via nettet, hvor der findes oplysninger om alle ordninger. Kun få kommuner (Rebild og Odsherred) indrykker oversigter i lokalaviserne. For Odsherred begrundes dette eksplicit med hensynet til sommerhusejere Klager Der er generelt meget få klager over afhentningsordningerne. Klagerne omhandler enten at der ikke er blevet afhentet storskrald på dagen eller at der er medtaget effekter, der ikke skulle fjernes. For at undgå det sidstnævnte er kommuner og selskaber meget opmærksomme på, at affaldet skal stilles frem og være synligt. Nogle steder kræves det ligeledes at cykler og lignende mærkes før de medtages som storskrald. 12

15 4 Fordele og ulemper I dette kapitel beskrives fordele og ulemper ved gebyrfinansierede afhentningsordninger for storskrald. Først de generelle fordele og ulemper, som gælder for alle afhentningsordninger (såvel ruteordning som tilkaldeordning) derefter specifikke fordele og ulemper ved de to ordningstyper. Generelle fordele ved afhentningsordninger Afhentningsordninger opleves som en god ekstra service navnlig for borgere uden bil Borgerne kan få afhentet affald direkte på adressen Afhentningsordninger er med til at synliggøre kommunen/affaldsselskabet Generelt mange tilfredse kunder og få klager Generelle ulemper ved afhentningsordninger Krydssubsidiering. Kun en mindre del borgerne benytter ordningen, hvorved der sker en væsentlig krydssubsidiering Samlet set er afhentningsordning dyrere end bringeordning. Det skyldes større omkostninger til mandskab og kørsel Borgerne er afhængige af, at afhentning sker på bestemte datoer (og perioder) Afhentningsordninger medfører altid henvendelser fra borgere, der har glemt datoer, indsamlingsplaner osv. Det betyder øgede ressourcer til administration Ruteordning og tilkaldeordning adskiller sig på en række områder. Derfor er fordele og ulemper ved de respektive ordninger også forskellige, når det drejer sig om de praktiske, administrative og økonomiske aspekter. Det gælder ligeledes fordele og ulemper set fra borgerne. 13

16 Specifikke fordele og ulemper ved de to ordningstyper præsenteres i Tabel 4.1. Tabel 4.1 Fordele for borgeren Ulemper for borgeren Administrative fordele Administrative ulemper Økonomiske fordele Økonomiske ulemper Praktiske fordele Praktiske ulemper Specifikke fordele og ulemper ved ruteordning hhv. tilkaldeordning for storskrald Ruteordning Tilkaldeordning Borgeren kender dato for afhentning Kan se hvornår andre stiller storskrald til afhentning Kan gå lang tid mellem afhentninger Er afhængig af den fastsatte dato Nem at administrere Let at informere om, men informationen er dog mere omfattende end for tilkaldeordning, da der skal informeres om hvornår der afhentes hvor Telefonhenvendelser fra borgere, der spørger til de kommende afhentningsdatoer Klager over manglende afhentninger Ordningen er relativt dyr, fordi den i princippet betjener alle husstande ved hver indsamlingsrunde Der sker en væsentlig krydssubsidiering, da ikke alle borgere benytter ordningen Transportøren ved præcis hvilke adresser der skal køres til hvornår Mængden af affald / antal af ejendomme der har affald kendes ikke på forhånd Har nogle steder (Århus) oplevet, at affald dumpes uden for afhentningsdatoer. Kræver stor indsats til oprydning Borgeren kan selv vælge hvornår der er brug for afhentning Tilfredse borgere Skal vide at ordningen eksisterer Skal planlægge hvornår behovet for afhentning opstår Skal aktivt tilmelde sig Let at informere om ordning Giver mulighed for at give gode råd og vejledning om sortering af affald Allokere ressourcer til at modtage og videresende bestillinger Mange bruger telefonen ved bestilling af afhentning Løbende dialog med transportør Relativ billig ordning, da kun få bruger ordningen Der køres kun til de adresser, der har bestilt afhentning Der sker en væsentlig krydssubsidiering, da kun en mindre del af borgerne benytter ordningen Brugen af ordningen øges med den synlighed (bl.a. information) der er om ordningen 14

17 5 Økonomi 5.1 Prisen i syv udvalgte ordninger Der er stor forskel på hvor meget borgerne betaler til en afhentningsordning. Af Tabel 5.1 fremgår hvad grundgebyret er i hver af de syv ordninger. Det er ligeledes anført, om afhentning af haveaffald og genanvendelige materialer er en del af ordningen. Tabel 5.1 Grundgebyr til afhentning af storskrald. Desuden anført om indsamling af haveaffald og genanvendelige materialer er dækket af gebyret. Rute Maximalt Gebyr Haveaffald en del Genanvendelige Ordning antal Kr. af ordning materialer med afhentninger pr. år Renovest Rute 5 95 Ja Ja Rebild Rute Ja Ja Odsherred Rute 3 65 Ja Ja AVV Tilkalde (50) 5 Nej Nej NVR Tilkalde 6 (50) 57 Ja Ja 4-S Tilkalde 4 14 Nej Ja Århus Tilkalde (25-100) Nej Ja Billigst er tilkaldeordningen i AVV (Hjørring og Brønderslev-Dronninglund Kommuner), hvor ordningen koster den enkelte husstand 5 kr. om året. Det vurderes, at årsagen til at denne ordning er så billig skyldes: At ordningen kun medtager egentlige storskraldseffekter (møbler, indbo, hårde hvidevarer, cykler samt kasser med sorteret indhold) At ordningen ikke medtager haveaffald, genanvendelige materialer mv. At borgerne skal meddele hvilke effekter de ønsker afhentet At der klart gøres opmærksom på, at der ikke medtages affald, som husstanden selv har mulighed for at aflevere på genbrugspladsen At ordningen ikke er lige så synlig som andre ordninger i den information, der sendes til borgerne Disse forhold betyder, at ordningen ikke benyttes særlig meget i gennemsnit bestiller én ud af 30 husstande en afhentning én gang årligt. Prisen pr. afhentning i AVV bliver ca. 150 kr. pr. husstand. En anden årsag til den billige pris kan skyldes, at AVV selv står for afhentning af storskrald i kombination med andre transportopgaver, som selskabet udfører. I Århus Kommune går 31 kr. af grundgebyret til selve indsamlingen af storskrald (tilkaldeordning). Kommunen forestår desuden afhentning af storskrald fra boligselskaber omkostninger til indsamling udgør 21 kr. Der bruges en del ressourcer på oprydning omkring affaldsøer mv. 24 kr. Håndtering af storskrald på modtagepladsen 4 kr. og behandlingsomkostninger 19 kr. Alt i alt 99 kr. pr. husstand. Med færre boligselskaber må det formodes at behovet for indsamling via tilkaldeordning ville være større. 15

18 De andre ordninger er alle dyrere end ordningen hos AVV. Dette er ikke overraskende, dels fordi nogle af ordningerne er ruteordninger, hvor et langt større antal husstande serviceres, dels fordi de fleste ordninger tager langt flere fraktioner med i forbindelse med afhentningen. Det sidste betyder, at ordningen bliver mere attraktiv at benytte for borgerne og dermed at flere benytter ordningen. Ordningen vil derfor alt andet lige blive dyrere, fordi der er flere brugere, og fordi flere fraktioner samlet set betyder mere affald. I Tabel 5.2 er beregnet de samlede omkostninger pr. indsamlet ton storskrald i fem af de udvalgte ordninger. Bemærk noter til tabellen. Tabel 5.2 Beregnede omkostninger til afhentningsordning for storskrald Ordning Ordningstype Indsamlet mængde pr. husstand Kg / husstand Gebyr Kr. / husstand Omkostning Kr. / ton Indsamlet storskrald Renovest Rute Rebild Rute Odsherred Rute NVR Tilkalde Århus Tilkalde For alle ordninger er omkostningerne alene beregnet på grundlag af den indsamlede mængde storskrald. Tabellen skal derfor læses med følgende forbehold: I ordningerne (Renovest, Rebild, Odsherred og NVR) indsamles desuden haveaffald, og omkostningerne hertil kan ikke beregnes separat. Derfor indgår omkostninger til haveaffald i de her beregnede omkostninger for storskrald I ordningen for Odsherred findes ingen data for mængden af indsamlede hårde hvidevarer og elektronik. Den indsamlede mængde kan derfor reelt være større, hvilket igen giver lavere omkostninger For alle ordninger gælder, at der også indsamles genanvendelige materialer. Mængden heraf og omkostningerne til håndtering af disse materialer indgår ikke i beregningen af de samlede omkostninger For NVR er medregnet administrativ medarbejder ¾ tid til at modtage bestillinger, se Tabel

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Dato: 10. juli 2017 ABJ Emne: Storskralds- og haveaffaldsordning i Ringsted Kommune

Dato: 10. juli 2017 ABJ Emne: Storskralds- og haveaffaldsordning i Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune har anmodet AffaldPlus om beskrivelse af en ordning for indsamling af storskrald og haveaffald, svarende til ordningen som Slagelse Kommune tidligere i år har besluttet indført.

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s i/s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen Dato:

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Udarbejdet af Kathe Tønning, Teknologisk Institut, 2008 1

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Mængde og sammensætning for helårsboliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen og

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune DIREKTIONEN Affald Århus/Privataffald Bautavej 1 8210 Århus V Deres ref.: Vores ref.: POL Århus V. Den 26. juli 2007 Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Læs mere

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5.

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. juni 2005 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup !"# $" % & ' "$ ( Denne rapport beskriver driften af Reno Djurs genbrugsstationer

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Bilagsrapport 5: Datagrundlag for økonomiske beregninger

Bilagsrapport 5: Datagrundlag for økonomiske beregninger Bilagsrapport 5: Datagrundlag for økonomiske beregninger 16. juli, 2007 Hanna Kristina Lindvall Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold INDHOLD... 1 1 INDLEDNING... 2 2 OPSAMLING...

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Referat af møde den

Referat af møde den Næstved Kommune Team Affald www.naestved.dk Referat af møde den 20.8.2015 Mødedato 20-08- 2015 Tid 14-16 Sted Mødelokale 5, Rådmandshaven 20 Mødedeltagere Curtie, Lizzi, Varnny, Henning, Anne, Lisbeth,

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Regnskabsrapport 1/1 30/ for affaldsselskabet. Renovest I/S. Stengårdsvej Løgstør

Regnskabsrapport 1/1 30/ for affaldsselskabet. Renovest I/S. Stengårdsvej Løgstør Regnskabsrapport 1/1 30/6 2012 for affaldsselskabet Renovest I/S Stengårdsvej 33 9670 Løgstør 14/09 2012 Indholdsfortegnelse Regnskabsprincip... 2 Bemærkninger til koncernregnskabet... 2 Bemærkninger til

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune 2015-16 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Holdninger

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere