Til Hvidovre Kommune. Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje. Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Hvidovre Kommune. Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje. Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING"

Transkript

1 Til Hvidovre Kommune Dokumenttype PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje Dato August 0 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-KORTLÆGNING

2 PCB-KORTLÆGNING Revision 3 Dato Udarbejdet af Lisbeth Odsbjerg Kontrolleret af Kim Haagensen Godkendt af Annette Raben Beskrivelse PCB-kortlægning af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje Ref. 7760A Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-300 København S T F

3 PCB-KORTLÆGNING INDHOLD. Baggrund. PCB og risiko. Fremgangsmåde og strategi 3. Etape I - Dataudtræk og kvalitetssikring 3. Etape II - Databehandling, sortering og vurdering 5 5. Etape III - inspektion af bygninger og kvalitativ vurdering 6 5. Inspektion 6 5. Kategorisering af bygninger ud fra risiko for PCB i indeklimaet 7 6. Etape IV - beskrivelse af mulige handleplaner og virkemidler 0 6. Virkemidler og handlingsplaner 0 6. Tiltag ved koncentrationer over Sundhedsstyrelsens aktionsværdier i indeklimaet 7. Etape V - fastlæggelse af mål og udarbejdelse af strategi 7. Forslag til omfang af undersøgelse og prøvetagning 8. Konklusion 3 0. Referencer 5 BILAG Bilag Bilag Bilag 3 Bygningsliste - Etape I og II Bygningsliste - Etape III - Inspektion Prøvetagningsprogram Etape V

4 . BAGGRUND Hvidovre Kommune har besluttet at udarbejde en samlet og langsigtet strategi for håndtering af PCB-problematikkerne i egne bygninger. Der ønskes udarbejdet en strategi for håndtering af PCB ud fra et indeklimamæssigt synspunkt i forhold til ansatte og brugere af kommunens bygninger. Målet er derfor at bringe kommunen fra det nuværende udgangspunkt med en begrænset viden om PCB i egne bygninger, til et væsentligt forbedret udgangspunkt, hvorfra der kan fastlægges mål og udarbejdes strategier for håndtering af PCB i bygningsporteføljen. For at opnå dette forbedrede udgangspunkt, er Rambøll blevet bedt om at foretage en indledende kortlægning af bygningerne ud fra eksisterende data og visuelle inspektioner. Rapporten omhandler således denne kortlægning ud fra bygningsdata og inspektioner, og skal danne grundlag for at træffe beslutning om en egentlig undersøgelse af PCB-indhold i indeklimaet i kommunens bygningsportefølje. Kortlægningen er udført i perioden marts til august 0.. PCB og risiko PCB er en gruppe af kemiske stoffer, der fra starten af 950 erne til midten af 970 erne blev anvendt i en række bygge. Fra 977 blev det forbudt at lade PCB indgå i åbne anvendelser, idet der blev konstateret en række miljø- og sundhedsmæssige problemer med stofferne //. PCB er en forkortelse for poly-chlorerede-biphenyler. PCB er produceret ved klorering af stoffet bi-phenyl, og stofgruppen omfatter i alt 09 forskellige stoffer (kongener). Stofgruppen af PCB er har en række nyttige egenskaber, og findes typisk i bløde fugemasser omkring og døre i byggerier fra perioden fra , samt endvidere i dilatationsfuger i elementbyggeri fra samme periode og i visse typer betonpuds, gulvbeton, malinger og termoruder. Materialerne er anvendt både ude og inde. PCB i fugemasser giver høj elasticitet og blev tilsat i varierende koncentrationer fra få procent og optil ca. 30 % ( mg/kg), og der findes fortsat koncentrationer af PCB på op til 30 % i de undersøgte fugemasser. PCB har desuden den egenskab, at det kan vandre fra eks. fuger og ud i de tilstødende som beton og mursten, som også vil kunne indeholde større koncentrationer af PCB. Begrundet i PCB ernes persistens (svært nedbrydelige) og bioakkumulation (opkoncentrering gennem fødekæden) blev stofgruppen optaget på listen over Persistent Organic Pollutants (POP er) og reguleret gennem bestemmelserne i Stockholm konventionen. PCB erne har generelt forholdsvis lave damptryk og dermed begrænset afdampning, men i indemiljøer kan temperatur, begrænset luftskifte og tilstedeværelsen af selv beskedne mængder kildemateriale med PCB medføre afdampning til koncentrationsniveauer større end de af sundhedsmyndighederne anbefalede aktionsværdier //. Affald med indhold af PCB er under visse omstændigheder på listen over farligt affald, og bygningsaffald indeholdende PCB skal håndteres efter specifikke regler, herunder krav om udsortering og særlig bortskaffelse /3///. PCB findes i fedtholdige fødevarer og kosten bidrager derfor til en generel eksponering af befolkningen. Hvor der findes PCB i indeluften vil eksponering gennem ophold og indånding yderligere bidrage til eksponering af dele af befolkningen. Bidraget fra indeluften vil i nogle tilfælde kunne udgøre en væsentlig del af den samlede eksponering, men bidraget består dog oftest af de mest

5 flygtige og lavt chlorerede PCB er i modsætning til kostens indhold, der i højere grad består af de mindst flygtige og højt chlorerede PCB er. PCB afsættes og ophobes i kroppen, og længere tids eksponering med høje niveauer kan medføre alvorlige sundhedsskader. PCB virker toksisk på lever, immunsystem og nervesystem og kan være hormonforstyrrende, skade reproduktionsevnen og være potentielt kræftfremkaldende //. Risiko kan betragtes ud fra forskellige synsvinkler. Overordnet ser vi i Rambøll risikoen ved PCB i bygnings ud fra forekomst og eksponering af mennesker, og dermed stærkt knyttet til de regler og normer, der vedrører de sundhedsmæssige aspekter. Og endelig er der en miljømæssig risiko som reguleres gennem lovgivningen på dette område, og omfatter regler om eksempelvis håndtering og bortskaffelse af affald. Formålet med at afdække potentiel tilstedeværelse af PCB, screene bygnings for indhold af PCB, samt undersøge for PCB i indeluft, er at kunne tilvejebringe dokumentation for eksponeringsniveauer og sundhedsmæssige risici, samt at kunne belyse og beskrive retningslinjer for håndtering af ne i forbindelse med fjernelse og bortskaffelse af disse. Der er som nævnt flere problemstillinger forbundet med PCB, og dette projekt behandler kun den del, der omhandler den indeklimamæssige belastning af bygningsbrugere.. FREMGANGSMÅDE OG STRATEGI Målet for opgaven er at bringe Hvidovre Kommune fra det nuværende udgangspunkt, med en meget begrænset viden om PCB i egne bygninger, til et væsentligt forbedret udgangspunkt, hvorfra der kan fastlægges mål og udarbejdes en strategi for håndtering af PCB i bygningsporteføljen. Fremgangsmåden har været at etablere et solidt datagrundlag ud fra nøgleoplysninger om bygningsporteføljen, og dernæst gennem systematiske risikovurderinger, afgrænsninger, inspektioner mv. frembringe overblik og et solidt udgangspunkt for valg af efterfølgende strategi for PCBkortlægningen. Opgaveløsningen er inddelt i etaper, som vist i Figur, og vil blive gennemgået i de følgende afsnit.

6 3 Etape I - Dataudtræk og kvalitetssikring Etape II - Databehandling, sortering og vurdering Etape III - Inspektion af bygninger og kvalitativ vurdering Etape IV - Beskrivelse af mulige handleplaner og virkemidler Etape V - Fastlæggelse af mål og udarbejdelse af strategi Figur. Opdeling af opgaveløsningen i etaper. 3. ETAPE I - DATAUDTRÆK OG KVALITETSSIKRING Datagrundlaget er tilvejebragt på baggrund af Hvidovre Kommunes egne oversigter over kommunens bygningsportefølje med oplysninger som bygningernes navn, anvendelse, adresse, areal, opførelses og ombygningsår mv. Oplysningerne er suppleret med dataudtræk fra BBR og OIS, samt granskning af kommunens byggesagsarkiv. Kommunens oversigt omfattede desuden bygninger, som kommunen lejer til kommunale formål. Disse er dog ikke medtaget i den videre kortlægning, da det er bygningsejeren, som er ansvarlig for, at brugerne ikke udsættes for PCB i koncentrationer, der overskrider Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. Disse bygningsejere vil dog blive gjort opmærksom på deres ansvar som bygningsejer i forhold til PCB. Alle bygningsdata er samlet i et excelark, og danner grundlag for den indledende kortlægning af bygningerne for potentielt indhold af PCB. Den samlede liste over Hvidovre kommunes bygninger, indeholder 57 bygningsenheder, fordelt på 3 ejendomme. Først er bygningerne sorteret efter opførelses- og ombygningsår, hvor bygninger, der er opført eller der er sket ombygninger, som vurderes at kunne have tilført PCB til bygningen, i perioden 950 til 977, bibeholdes på listen. Resten, det vil sige bygninger, der er opført efter 977, og før 950 uden relevante ombygninger, er sorteret fra.

7 Dernæst er bygningsenheder, som ikke anvendes til daglig ophold af brugere eller ansatte, eller hvor der ikke vurderes at være en sundhedsmæssig risiko i forbindelse med PCB, sorteret fra. Det er bygninger som cykelskure, garager, carporte, halvtage, udhuse, transformatorstationer, pumpestationer, kolonihaver, og lignende. De tilvejebragte lister over ejendomme/bygninger er herefter blevet kvalitetssikret i samarbejde med Hvidovre Kommunes bygningsafdeling, som har bidraget med viden omkring ejendommene, som ikke fremgår af BBR, for så vidt angår anvendelse, ombygninger, eventuelt manglende ejendomme/bygninger mv. Etape I har resulteret i en oversigt over den del af Hvidovre Kommunes bygningsportefølje, der potentielt vil kunne indeholde bygningsdele med indhold af PCB, og som ud fra bygningernes anvendelse vil kunne udgøre en risiko for brugere og ansatte i bygningerne. Listen fremgår af Bilag, og indeholder 30 bygningsenheder fordelt på 3 ejendomme. Figur viser, hvordan bygningerne fordeler sig ud fra bygningsanvendelser, og som det fremgår, er skolerne repræsenteret med langt den største andel af bygninger Antal bygninger Figur. Fordeling af potentielt PCB-holdige bygninger ud fra anvendelse.

8 5 Figur 3 viser desuden fordelingen af potentielt PCB-holdige bygninger i forhold til den samlede bygningsmasse i Hvidovre Kommune. Potentielt PCB-holdige bygninger, Bygninger fra hhv. før og efter Figur 3. Fordeling af potentielt PCB-holdige bygninger i forholdt til den samlede bygningsmasse.. ETAPE II - DATABEHANDLING, SORTERING OG VURDE- RING Med udgangspunkt i den kvalitetssikrede liste, er der foretaget en vurdering af risiko ud fra oplysninger om bygningernes anvendelse (kontorer, undervisningslokaler, børneinstitution, bolig etc.). På baggrund heraf er der i samarbejde med Hvidovre Kommune opstillet en matrice, til vurdering af risiko ved indhold af PCB i bygninger i kommunes bygningsportefølje. Matricen fremgår af Figur med angivelse af antal bygninger under hvert anvendelsesområde. Beskyttelsesniveau Høj Børn - Børnehave/ Vuggestue 6 bygninger Børn Skole 59 bygninger Bolig 3 bygninger Middel Hospital Uddannelsesinstitution Personale i kontor, administration, skoler, hospital, plejehjem, vuggestue og børnehaver 0 bygninger 5 bygninger ( bygninger) Lav Fritidsaktiviteter, Kolonihaver, feriekolonier mv. Plejebolig Plejehjem Værksted/lager/ teknik m. udearbejde 6 bygninger bygning bygninger Eksponeringstid >0 år Figur. Matrice til vurdering af risiko for bygningsbrugere.

9 6 Matricen er baseret på forventede krav til beskyttelsesniveau kombineret med oplysninger om potentiel eksponeringstid for brugere/beboere, og det er med farvemarkering angivet, hvordan bygningerne prioriteres i forhold til beskyttelsesniveau og eksponeringstid, således at højt beskyttelsesniveau og høj eksponeringstid er vægtet som de væsentligste parametre. Da personalehensynet er vægtet med høj prioritet (mørkeblå), er næsten alle 30 bygninger vægtet med høj prioritet, undtagen nogle få klubhuse ol., hvor der ikke er ansat personale, disse er fortsat vægtet med lav prioritet. Den samlede vægtning ser derfor ud som vist i Figur 5. Høj Middel Lav Figur 5. Risikobaseret vægtning af bygninger. Etape II har således resulteret i en risikobaseret vægtning af bygninger i porteføljen med potentielt indhold af PCB. Den samlede liste fremgår af Bilag. 5. ETAPE III - INSPEKTION AF BYGNINGER OG KVALITA- TIV VURDERING 5. Inspektion På baggrund af den prioriterede liste fra etape II, er der foretaget en inspektion af et udvalg af bygningerne for at verificere, om oplysningerne stemmer med det forventede billede af bygningerne. Inspektionen foregik fra den 30. maj til. juni 0 ved en fysisk gennemgang af bygningerne samt interview af bygningsbrugere, hvor potentielle PCB-holdige bygningsdele blev registreret, herunder omfang af indvendig og udvendige fuger, termoruder, maling og skridsikre gulve. Desuden blev bygningsanvendelse, ventilationsforhold, antal brugere og ansatte samt renoveringer registeret. Godt halvdelen af de relevante bygninger på listen blev valgt ud, hvor alle bygningstyper og anvendelsesområder var repræsenteret, det vil sige skoler, daginstitutioner, boliger, kontorer, elementbyggeri, murstensbyggeri mv. Da den første inspektion viste en forholdsvis lille mængde bygninger med mistanke om PCBholdige, valgte Hvidovre Kommune at få den resterende del af de potentielt PCBholdige bygninger gennemgået i perioden. til 6. juli 0. Det vil derfor sige, at alle bygninger fra den prioriterede liste over potentielt PCB-holdige bygninger, både med høj og lav prioritet, er blevet inspiceret, og indgår i den samlede vurdering af bygningsmassen. Af Bilag fremgår en oversigt over alle observationer og registreringer fra inspektionerne. Inspektionen viste generelt, at der gennem tiden er foretaget en del renoveringer af bygningerne,

10 7 hvorved det må forventes, at en del bygningsdele med potentielt PCB-indhold allerede er fjernet fra bygningsmassen. Især var der i mange bygninger foretaget omfattende vinduesudskiftninger, hvorved både termoruder og fra perioden er blevet fjernet. 5. Kategorisering af bygninger ud fra risiko for PCB i indeklimaet For at kunne vurdere bygningerne ud fra risikoen for at finde PCB i indeluften, er der udarbejdet et risikovurderingsværktøj til at vurdere de enkelte bygningers potentielle afgasning af PCB til indeluften ud fra følgende parametre: - Bygningens anvendelsesformål - Ophold i bygningen af brugere og ansatte - Potentielt PCB-holdige (, maling, termoruder og skridsikre gulve) - Placering af potentielt PCB-holdige (udendørs eller indendørs) På baggrund af ovenstående tildeles bygningerne én af nedenstående kategorier. Dette er desuden vist i Figur 6: Kategori (rød): Bygninger der har daglig ophold af brugere og ansatte, og hvor der er indvendige og evt. udvendige samt termoruder, der kan indeholde PCB. Der vurderes at kunne være en betydelig sundhedsrisiko ved ophold i disse bygninger. Kategori (gul): Bygninger der har daglig ophold af brugere og ansatte, og hvor der er udvendige samt evt. termoruder, der kan indeholde PCB. Da disse er placeret udvendigt på bygningerne, bidrager de ikke nødvendigvis til en indeklimamæssig belastning med PCB. Bidraget afhænger af flere faktorer som klimaskærmens tæthed og ventilationsforhold. F.eks. vil der i bygninger med en ikke tæt klimaskærm og undertryksventilation være risiko for at trække PCB-holdige dampe og støv ind i bygningen og belaste indeluften med PCB. Der vurderes derfor at være en begrænset sundhedsrisiko ved ophold i disse bygninger. Kategori 3 (grøn): Bygninger der har daglig ophold af brugere og ansatte, og hvor der er termoruder, der kan indeholde PCB. Der vurderes at være en minimal sundhedsrisiko ved ophold i disse bygninger, da termorudernes forseglingslim er kapslet inde. Kategori (hvid): Bygninger der ikke har daglig ophold af brugere og ansatte (eks. Klubhus uden ansatte, hvor brugerne kun opholder sig kort tid), eller hvor der ikke er observeret, som mistænkes for at indeholde PCB. Der vurderes ikke at være en sundhedsrisiko forbundet med disse bygninger. Figur 6. Værktøj til vurdering af bygninger ud fra sundhedsrisikoen for PCB i indeklimaet

11 8 Datagrundlaget fra inspektionerne har således dannet grundlag for en evaluering af risikobilledet, og den prioriterede liste fra etape II er blevet revideret. Af Tabel fremgår det, hvilken kategori de enkelte ejendomme er tildelt ud fra ovenstående risikovurdering, og i Bilag er alle bygningsdele desuden kategoriseret fra -. Ejendommene er i nedenstående tabel inddelt efter anvendelsesområder. Da en ejendom typisk omfatter flere bygninger, kan den samme ejendom godt indeholde bygninger med flere forskellige kategorier, men i tabellen er kun den højest prioriterede kategori angivet. En stor del af daginstitutionerne er placeret på skolerne, og er derfor en integreret del af disse. I tabellen er det angivet, hvilke skoler de tilhører. I Tabel ses desuden en samlet oversigt over, hvordan bygningerne fordeler sig i de enkelte kategorier. Ejendomsnavn Kategori Skoler Frydenhøjskolen Holmegårdsskolen Præstemoseskolen Sønderkærskolen Dansborgskolen Gungehusskolen Langhøjskolen Risbjergskolen Avedøre Skole Engstrandskolen Daginstitutioner Fritidshjemmet (Holmegårdsskolen) Byggeren Hvidovregade Børneinstitutionen Enghøjsvalen Fritidshjemmet Tusindfryd (Frydenhøjskolen) Fritidscenter Atlantic (Gungehusskolen) s Børnehave Fritidshjemmet Strandhøjen og Langhøj (Langhøjskolen) Fritidshjemmet Stien, Alleen og Bjerget (Risbjerg Skolen) Legestuen Dansborg, Dagpleje 3 Fritidshjemmet Toftemosen (Avedøre Skole) Børnehavehuset Hvidovregade Fritidshjemmet Trankebar (Dansborgkolen) Børnehuset Mælkebøtten, Fritidshjemmet Engstrand (Engstrandskolen) Femagervejens Fritidscenter Fritidshjemmet Simonshøj Legestuen Villa Valmuen, Dagpleje Uddannelsesinstitutioner Avedørelejren. BBR 3, Station Next Hvidovre Produktionsskole (Stevnsbogård) AOF Sprogcenter, ungdomsvejledning, jobcenter og andre foreningsformål 3 Ungdomsskolen Kontorer/Administrationer Multihuset, Teknisk Forvaltning og Teater Vestvolden Rådhuset Materielgården

12 9 Politistationen Hjemmepleje distrikt Syd og Midt, Administrationsbygninger Medborgerhuset: Bibliotek, cafe, kommunale kontorer Avedørelejren. BBR 8 - Auditoriet Avedørelejren. BBR - Bataillonsadministrations bygning Fritidsaktiviteter, klubhuse, vandrehjem mv. Hvidovre Stadion Dansborghallen Frydenhøjhallen HBC hallen Avedøre Idrætscenter Avedøre Idrætsforening FC Hvidovre FUM Hvidovre Foreningsejendom Hvidovre Friluftsbad Dagcenter, Hvidovre Enghavevej Avedørelejren - Belægningen Værksted Materielgården Boliger Stevnsbogaard Hestepension Avedøre Skole, Pedelbolig Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej Plejehjem Avedørelejren. BBR 5 - Retræten, Ældreboliger Tabel. Oversigt over kategorisering af kommunens ejendomme i forhold til risiko for PCB i indeluften. Kategorisering af bygninger Antal bygninger Kat. 5 Kat. 38 Kat. 3 7 Kat. 60 Bygninger i alt 30 (3 ejendomme) Tabel. Samlet opgørelse over kategoriserede bygninger, som potentielt indeholder PCB. Som det fremgår af Tabel, er der identificeret bygninger med potentiel sundhedsrisiko (kat. ) under alle anvendelsesområder, undtagen plejehjem og værksteder. Skoler og dermed også daginstitutionerne er desuden det område, hvor der findes flest ejendomme i kat. og. Jf. Tabel fremgår det, at 9, % af de potentielt PCB-holdige bygninger vurderes at kunne udgøre en mulig sundhedsrisiko for indeklimaet (kat. ). 9, % vurderes af have en begrænset risiko (kat. ), 5, % vurderes af have en minimal risiko (kat. 3), og 6, % af de potentielt PCBholdige bygninger vurderes ikke at udgøre en mulig sundhedsrisiko. Fordelingen af bygningerne fremgår desuden af Figur 7.

13 0 Kat. Kat. Kat. 3 Kat. Figur 7. Fordeling af bygninger ud fra kategori -. Af den samlede bygningsmasse i Hvidovre Kommune, som udgør 57 bygninger, estimeres det, at op mod 5 % af disse kan indeholde PCB-holdige i et omfang, der kan udgøre en betydelig risiko for indeklimaet. 6. ETAPE IV - BESKRIVELSE AF MULIGE HANDLEPLANER OG VIRKEMIDLER Det tilvejebragte datagrundlag, har sandsynliggjort, hvilke bygninger der potentielt indeholder PCB, men for at undersøge omfanget af disse bygninger, er det nødvendigt at lægge en strategi for de videre undersøgelser, samt en strategi for, hvordan eventuelle problematiske PCB-indhold i indeklimaet håndteres fremadrettet. 6. Virkemidler og handlingsplaner For at undersøge omfanget af PCB i bygninger, findes der forskellige virkemidler afhængig af målet for undersøgelsen. Disse er beskrevet i nedenstående. Der kan udtages materialeprøver af potentielt PCB-holdige. Denne metode vil kun give et billede af PCB-indholdet i de specifikke, der tages prøver fra, og viser ikke, om der sker en afdampning af PCB til indeluften. Det vil derfor efterfølgende være nødvendigt at undersøge indeklimaet i forbindelse med fund af høje koncentrationer i materialeprøverne. Der kan udtages luftprøver i udvalgte rum og bygninger, hvilket belyser omfanget af den samlede afgasning af PCB fra i de rum, hvorfra prøverne udtages. Det er derfor vigtigt, at undersøgelsen er tilstrækkeligt dækkende med hensyn til antal prøver og bygninger, der undersøges. Der kan også benyttes en kombination, hvor der i forbindelse med prøvetagningen både udtages af luft- og materialeprøver. Denne metode giver både et billede af omfanget af PCB i indeluften og i, men metoden vil også være mere omkostningsfuld end luftprøvetagningen alene, og materialeprøverne kan vise sig at være overflødige, hvis der ikke findes kritiske værdier i indeluften. For at afdække, om der findes bygninger med kritiske værdier af PCB i indeklimaet, anbefales det, på baggrund af ovenstående betragtninger, at der i første omgang kun udtages luftprøver. Ved evt. fund af høje værdier i indeluften, kan der efterfølgende blive tale om udtagning af materialeprøver også.

14 For at opnå et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere risikoen for PCB i indeklimaet, er prøveantal og antal bygninger en vigtig parameter i forbindelse med fastlæggelse af strategien. Desuden ses der ofte årstidsbestemte variationer i de målte værdier, hvorfor det anbefales, at der foretages mindst to måleserier på hver bygning, for at tage højde for dette. 6. Tiltag ved koncentrationer over Sundhedsstyrelsens aktionsværdier i indeklimaet Sundhedsstyrelsen har fastsat følgende aktionsværdier for PCB i indeluft //: Mere end ng PCB/m 3 luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse ng PCB/m 3 luft indebærer, at der på sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m 3. Konstateres der PCB-koncentrationer over hhv. 300 og ng PCB/m 3 luft i indeklimaet, skal der iværksættes tiltag for at nedbringe niveauet til under 300 ng PCB/m 3 luft. Det anbefales, at bygningerne prioriteres på følgende måde ud fra de målte koncentrationer af PCB i indeluften:. Bygninger med koncentrationer > ng/m 3 : Uden unødig forsinkelse skal kilderne til PCB-afdampningen opspores ved materialeprøver, og der udføres nødvendige afværgetiltag.. Bygninger med koncentrationer fra ng/m 3 : på sigt skal kilderne til PCBafdampningen opspores ved materialeprøver, og der udføres nødvendige afværgetiltag. 3. Bygninger med koncentrationer < 300 ng/m 3 : Hvis resultatet efter begge måleserier ligger under 300 ng/m 3, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere. Ved høje koncentrationer i indeluften, er det vigtigt at opspore kilden til PCB, og det anbefales, at der udtages materialeprøver af de, som på baggrund af inspektion mistænkes for at indeholde PCB, dvs., maling og forseglingslim. Der er både identificeret inde i bygningerne, og udenpå bygningerne, som kan indeholde PCB. Der er størst risiko for afdampning til indeluften fra de indvendige, og bygninger, hvor der er mistanke om indvendige med PCB, er derfor prioriteret højest. Der kan både ske afdampning af PCB fra primære kilder og sekundære kilder. De primære kilder er de, som oprindeligt var tilsat PCB, dvs., termoruder, maling osv. De sekundære kilder er, der er blevet forurenet af de primære kilder, og det kan både ske ved migration (vandring) af PCB ind i tilstødende eller ved adsorption hvor PCB sætter sig på overfladen af materialet, f.eks. gulve, borde og lofter. Det kan derfor vise sig ikke at være tilstrækkeligt udelukkende at fjerne de primære kilder som f.eks.. Når kilderne til PCB er opsporet, udarbejdes en handlingsplan til nedbringelse af PCBkoncentrationen i bygningen, og afhængig af kilden er der forskellige muligheder for afværgetiltag. I nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt at øge rengøringen og luftskiftet, ved hjælp af øget ventilation, men det kan også være nødvendigt at fjerne eller indkapsle kilden til PCB. Det kan ofte være omkostningsfuldt at sanere PCB-forurenede bygninger, og ofte viser det sig, at der kan gå lang tid, før koncentrationen af PCB i indeluften er faldet til et acceptabelt niveau. Der bør foretages kontrolmålinger, efter at de udførte tiltag er gennemført, for at kontrollere, om niveauet i indeluften er nedbragt til et acceptabelt niveau.

15 7. ETAPE V - FASTLÆGGELSE AF MÅL OG UDARBEJDELSE AF STRATEGI Med afsæt i den gennemførte kortlægning af, hvor der potentielt kan forekomme PCB-holdige, som kan medføre en sundhedsrisiko ved ophold i bygningerne, er der i dette afsnit udarbejdet en strategi og handlingsplan for, hvordan de nødvendige undersøgelser kan gennemføres. 7. Forslag til omfang af undersøgelse og prøvetagning På baggrund af det begrænsede antal bygninger i kat., anbefales det, at alle bygninger i kat. undersøges nærmere ved hjælp af indeklimamålinger, i de rum, hvor der vurderes at være den største risiko for PCB i indeluften. Som nævnt vurderes det, at bygningerne i kat. kun har en begrænset risiko for at afdampe til indeklimaet, og derfor anbefales det, at der udtages stikprøver fra et udsnit af disse bygninger, for at undersøge, om evt. PCB i udvendigt siddende kan aflæses i indeluften. Da skolerne i risikovurderingsmatricen har høj prioritet, og der samtidig er mange brugere i disse bygninger, anbefales det, at alle skoler i kat. udtages til undersøgelse. Desuden vil institutioner, som er en integreret del af disse skoler også blive omfattet af undersøgelsen. Bygningerne i kat. 3 og anbefales umiddelbart ingen yderligere undersøgelser, da der vurderes ikke at være en risiko for indeklimaet. I Tabel 3 ses en oversigt over hvilke ejendomme, det anbefales at undersøge nærmere, med angivelse af et estimat over prøveantallet for første prøverunde. I Bilag 3 er vedlagt en plan med et estimat for det samlede prøvetagningsprogram på bygningsniveau. Ejendomsnavn Kategori/antal luftprøver (. runde) Skoler Frydenhøjskolen Holmegårdsskolen 9 Præstemoseskolen 0 Sønderkærskolen 5 Dansborgskolen Gungehusskolen 6 Langhøjskolen 6 Risbjergskolen 9 Avedøre Skole Engstrandskolen Daginstitutioner Fritidshjemmet (Holmegårdsskolen) Se Holmegårdsskolen Børneinstitutionen Enghøjsvalen Fritidshjemmet Tusindfryd (Frydenhøjskolen) Se Frydenhøjskolen Fritidscenter Atlantic (Gungehusskolen) Se Gungehusskolen s Børnehave Fritidshjemmet Strandhøjen og Langhøj (Langhøjskolen) Se Langhøjskolen Fritidshjemmet Stien, Alleen og Bjerget (Risbjerg Skolen) Se Risbjerg Skolen Legestuen Dansborg, Dagpleje Byggeren Hvidovregade Fritidshjemmet Toftemosen (Avedøre Skole) Børnehavehuset Hvidovregade

16 3 Fritidshjemmet Trankebar (Dansborgkolen) Børnehuset Mælkebøtten, Fritidshjemmet Engstrand (Engstrandskolen) Femagervejens Fritidscenter Fritidshjemmet Simonshøj Legestuen Villa Valmuen, Dagpleje Uddannelsesinstitutioner Avedørelejren. BBR 3, Station Next Hvidovre Produktionsskole (Stevnsbogård) AOF Sprogcenter, ungdomsvejledning, jobcenter og andre foreningsformål Ungdomsskolen Kontorer/Administrationer Multihuset, Teknisk Forvaltning og Teater Vestvolden 3 Rådhuset 6 Materielgården Politistationen Hjemmepleje distrikt Syd og Midt, Administrationsbygninger Medborgerhuset: Bibliotek, cafe, kommunale kontorer Avedørelejren. BBR 8 - Auditoriet Avedørelejren. BBR - Bataillonsadministrations bygning Fritidsaktiviteter, klubhuse, vandrehjem mv. Hvidovre Stadion 5 Dansborghallen 3 Frydenhøjhallen HBC hallen Avedøre Idrætscenter Avedøre Idrætsforening FC Hvidovre FUM Hvidovre Foreningsejendom Hvidovre Friluftsbad Dagcenter, Hvidovre Enghavevej Avedørelejren - Belægningen Værksted/lager Materielgården Boliger Stevnsbogaard Hestepension 3 Avedøre Skole, Pedelbolig Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej Plejehjem Avedørelejren. BBR 5 - Retræten, Ældreboliger Tabel 3. Oversigt over omfang af prøvetagning. Rød: Kat., gul: kat., grøn: kat. 3 og hvid: kat.. 8. KONKLUSION Rambøll har, i perioden marts til august 0, på vegne af Hvidovre Kommune foretaget en indledende screening af bygningsporteføljen for potentiel forekomst af PCB-holdigt materiale, og dernæst en prioriteret inspektion af dele af bygningsporteføljen med henblik på at gennemføre en risikobaseret undersøgelse af bygningsporteføljen. Datagrundlaget er tilvejebragt på baggrund af Hvidovre Kommunes egne oversigter med nøgleoplysninger omkring bygningerne, suppleret med dataudtræk fra BBR og OIS, samt granskning af kommunens byggesagsarkiv.

17 Udgangspunktet var 57 bygningsenheder fordelt på 3 ejendomme. I etape I er disse bygninger sorteret ud fra opførelses- og ombygningsår og anvendelse, således, at alle bygninger der ikke er opført eller ombygget i perioden 950 til 977, eller hvor bygningsanvendelsen anses for irrelevant (skure, carporte, garager mv.) er sorteret fra. Dette har resulteret i 30 bygninger fordelt på 3 ejendomme, som potentielt kan indeholde PCB. For at verificere bygningsdataene og undersøge, om der findes i bygningerne som mistænkes for at indeholde PCB, er de 30 bygninger blevet inspiceret, og efterfølgende kategoriseret ud fra sundhedsrisikoen i indeklimaet. Denne kategorisering har vist, at 9, % af de potentielt PCB-holdige bygninger kan udgøre en sundhedsrisiko for indeklimaet (kat. ), 3,6 % vurderes af have en begrænset eller minimal sundhedsrisiko (kat. og 3), og 6, % vurderes ikke at udgøre en sundhedsrisiko. Det betyder, at op mod 5 % af den samlede bygningsportefølje vurderes at kunne indeholde PCB, der på baggrund af deres placering i bygningerne, kan udgøre et potentielt indeklimaproblem. Der er, på baggrund af ovenstående, udarbejdet en prioriteret handlingsplan og strategi for de videre undersøgelser af mulige PCB-forekomster i kommunens bygninger.

18 5 0. REFERENCER // PCB fakta ark Miljøstyrelsen 009 // PCB og sundhed Orientering fra Sundhedsstyrelsen dateret --0 /3/ Affaldsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 63 af 3. december 006 Miljøministeriet // Hvordan skal affald, som indeholder PCB, håndteres? Miljøstyrelsen 009

19 Bilag

20 Bilag - Etape I og II Navn på ejendom Vejnavn Ejd.nr. Byg. ID Anvendelseskode Ydervægge Hvidovre Kommunes Areal fra Opførelsesååundersøgelser Ombygnings-Tidl. PCB- Inspektion - Kategori fra prioriteringsmatrice Husnr Bygn.nr input BBR relevant AOF Sprogcenter, ungdomsvejledning, Hvidovre Enghavevej Undervisning og forskning Andet materiale Strandmarkenbs Ja - opførelsesår Personale - Uddannelsesinstitution jobcenter og foreningsformål Fritidscenter. Foreninsgformål. AOF Sprogcenter, ungdomsvejledning, jobcenter og foreningsformål Hvidovre Enghavevej Undervisning og forskning do Ja - opførelsesår Personale - Uddannelsesinstitution AOF Sprogcenter, ungdomsvejledning, jobcenter og foreningsformål AOF Sprogcenter, ungdomsvejledning, jobcenter og foreningsformål AOF Sprogcenter, ungdomsvejledning, jobcenter og foreningsformål AOF Sprogcenter, ungdomsvejledning, jobcenter og foreningsformål Hvidovre Enghavevej Undervisning og forskning Hvidovre Enghavevej Undervisning og forskning Hvidovre Enghavevej Undervisning og forskning Hvidovre Enghavevej Undervisning og forskning Avedøre Idrætscenter Trædrejerporten Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Avedøre Idrætsforening Byvej Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Avedøre Skole Frydenhøjstien Undervisning og forskning Avedøre Skole, Pedelbolig Frydenhøjstien Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Avedøre Skole. Fritidshjemmet Toftemosen Frydenhøjstien Undervisning og forskning Avedørelejren. BBR - Belægningen Vestre Kvartergade Bygning til ferieformål (feriekoloni, sommerhus, kolonihaver, vandrehjem eller Avedørelejren. BBR 5 - Retræten, Ældreboliger do Ja - opførelsesår Personale - Uddannelsesinstitution do Ja - opførelsesår Personale - Uddannelsesinstitution , 973, 97, , 973, 97, 976 Ja - ombygningsår Ja - ombygningsår Personale - Uddannelsesinstitution Personale - Uddannelsesinstitution De 3 gymnastiksale fra Ja - opførelsesår Personale - Fritidsaktiviteter, 975 er interessante. kolonihaver, feriokolonier mv. Resten af centeret er fra 986 Foreningsejendom Ja - opførelsesår Fritidsaktiviteter, kolonihaver, anvendes af børn og feriekolonier mv. voksne Træbeklædning Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Træbeklædning Pedelbolig Ja - opførelsesår Bolig Træbeklædning Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Vestre Kvartergade Anden bygning til helårsbeboelse museum eller lign. Aflastningsboliger og arbejdsplads Ja - opførelsesår Personale Ja - opførelsesår Personale - Plejebolig Avedørelejren. BBR 8 - Auditoriet Vestre Kvartergade Biograf, teater, bibliotek, kirke, Møder og foredrag Ja - opførelsesår Personale Avedørelejren. BBR 3 - Station Next Fægtesalsvej Undervisning og forskning Avedørelejren. BBR - Bataillonsadministrations bygning Hovedporten Biograf, teater, bibliotek, kirke, museum eller lign. Avedørelejren. BBR 59 - Belægningen Fægtesalsvej Bygning til ferieformål (feriekoloni, sommerhus, kolonihaver, vandrehjem eller Bofællesskabet, Gl. Køge Landevej Gammel Køge Landevej Daginstitution (børnehave, vuggestue eller Undervisning af hold i max uge. Børn og voksne. Fægtesalsvej 5 og 7 er samme bygning, ejet af kommunen Træbeklædning Cirkus Barley. medarbejder. Andet materiale Bofællesskab for handikappede Ja - opførelsesår Personale - Uddannelsesinstitution , 000, 00, Der skal skiftes i Fægtesalsvej. BBR 59. Vistnok fra 50 erne engang? Der er ikke konstateret 9 963, 968, PCB 970 Ja - ombygningsår Ja - opførelsesår Ja - ombygningsår Byggeren Hvidovregade, Klub Hvidovregade Daginstitution (børnehave, Andet materiale Fritidsklub fra år og Ja - opførelsesår Personale - Børn - vuggestue eller op. Børnehave/Vuggestue Byggeren Hvidovregade, Klub Hvidovregade Daginstitution (børnehave, Andet materiale Fritidsklub fra år og , 966, Ja - ombygningsår Personale - Børn - vuggestue eller op. 970, 977 Børnehave/Vuggestue Børnehavehuset Hvidovregade Hvidovregade Daginstitution (børnehave, Træbeklædning Børnehave Ja - opførelsesår Personale - Børn - vuggestue eller Børnehave/Vuggestue Børnehavehuset Hvidovregade Hvidovregade Daginstitution (børnehave, Børnehave , 963, Ja - ombygningsår Personale - Børn - vuggestue eller 96 Børnehave/Vuggestue Børneinstitutionen Enghøjsvalen Byvej Daginstitution (børnehave, Andet materiale Vuggestue/børnehave Ja - opførelsesår Personale - Børn - vuggestue eller Børnehave/Vuggestue Dagcenter, Hvidovre Enghavevej Hvidovre Enghavevej Daginstitution (børnehave, vuggestue eller Dansborg Skolen: Fritidshjemmet Trankebar Idrætsvej 8A Daginstitution (børnehave, vuggestue eller Dansborghallen Sollentuna Alle Undervisning og forskning Foreningsformål, pensionister. Personale Personale Ja - opførelsesår Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriekolonier mv. Træbeklædning Fritidshjem Ja - opførelsesår Børn - Skole Betonelementer (etagehøje betonelementer) Idrætshal Ja - opførelsesår Personale - Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriokolonier mv. Bolig

21 Bilag - Etape I og II Dansborghallen Sollentuna Alle Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Dansborgskolen Sollentuna Alle Undervisning og forskning Idrætshal Ja - opførelsesår Personale - Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriokolonier mv Ja. Prøvetagningen fandt sted på omkring, som nu er fjernet. Andre steder på skolen er der stadig gl. Ja - opførelsesår Børn - Skole Dansborgskolen Sollentuna Alle Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel og lign. Træbeklædning Ja. Prøvetagningen fandt sted på omkring, som nu er fjernet. Andre steder på skolen er der stadig gl. Ja - opførelsesår Børn - Skole Dansborgskolen Sollentuna Alle Undervisning og forskning Ja. Prøvetagningen fandt sted på omkring, som nu er fjernet. Andre steder på skolen er der stadig gl. Ja - opførelsesår Børn - Skole Dansborgskolen Sollentuna Alle Undervisning og forskning Træbeklædning Ja. Prøvetagningen fandt sted på omkring, som nu er fjernet. Andre steder på skolen er der stadig gl. Ja - opførelsesår Børn - Skole Engstrandskolen. Børnehuset Mælkebøtten, Fritidshjemmet Engstrand Hvidovrevej Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Engstrandskolen. Børnehuset Mælkebøtten, Fritidshjemmet Engstrand Hvidovrevej Anden bygning til handel, transport eller lignende Engstrandskolen. Børnehuset Hvidovrevej Anden bygning til landbrug, Mælkebøtten, Fritidshjemmet Engstrand industri eller lign. Engstrandskolen. Børnehuset Mælkebøtten, Fritidshjemmet Engstrand Engstrandskolen. Børnehuset Mælkebøtten, Fritidshjemmet Engstrand Hvidovrevej Undervisning og forskning Hvidovrevej Undervisning og forskning FC Hvidovre Storegade Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) FC Hvidovre Storegade Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) d Femagervejens Fritidscenter Femagervej Daginstitution (børnehave, vuggestue eller Fritidshjemmet Simonshøj Hvidovre Enghavevej Undervisning og forskning Frydenhøjhallen Egevolden Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Frydenhøjskolen Egevolden Undervisning og forskning Frydenhøjskolen Egevolden Undervisning og forskning Letbeton (lette bloksten, gasbeton) Letbeton (lette bloksten, gasbeton) Ja - opførelsesår Børn - Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Metalplader Klubhus Ja - opførelsesår Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriekolonier mv. Klubhus Ja - ombygningsår Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriekolonier i mv. Fritidsklub fra år og Ja - opførelsesår Personale - Børn - op. Børnehave/Vuggestue , 973, 97, 976, 978 Ja - ombygningsår Personale - Børn - Børnehave/Vuggestue Træbeklædning Sportshal Ja - opførelsesår Personale - Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriokolonier mv. Træbeklædning Ja - opførelsesår Børn - Skole Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk) Ja - opførelsesår Børn - Skole

22 Bilag - Etape I og II Frydenhøjskolen Egevolden Undervisning og forskning Frydenhøjskolen Egevolden El-, gas-, vand -, varmeværk, forbrændingsanstalt eller lignende Frydenhøjskolen: Fritidshjemmet Tusindfryd Egevolden Undervisning og forskning FUM Hvidovre Foreningsejendom Næsborgvej Daginstitution (børnehave, vuggestue eller FUM Hvidovre Foreningsejendom Næsborgvej Daginstitution (børnehave, vuggestue eller Gungehusskolen Høvedstensvej Undervisning og forskning Gungehusskolen Høvedstensvej Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Gungehusskolen - Fritidscenter Atlantic Høvedstensvej Undervisning og forskning HBC hallen Bibliotekvej Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Hjemmepleje distrikt Syd og Midt, Administrationsbygninger Idrætsvej 86, Kontor, handel, lager, offentlig administration s Børnehave Hvidovrevej Daginstitution (børnehave, vuggestue eller Plovheldvej Undervisning og forskning Plovheldvej Biograf, teater, bibliotek, kirke, museum eller lign. Plovheldvej Undervisning og forskning Plovheldvej Undervisning og forskning Plovheldvej Undervisning og forskning Plovheldvej Undervisning og forskning Plovheldvej Undervisning og forskning Plovheldvej Undervisning og forskning Plovheldvej Undervisning og forskning Plovheldvej Biograf, teater, bibliotek, kirke, museum eller lign. Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk) Træbeklædning Boilerrum i kælderen. Stueplan undervisning Ja - opførelsesår Børn - Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Træbeklædning Ja - opførelsesår Personale - Børn - Børnehave/Vuggestue Træbeklædning Foreningsejendom for voksne, nye i Ja - opførelsesår Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriekolonier mv. Træbeklædning do , 96 Ja - ombygningsår Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriekolonier mv. Træbeklædning Fritidshjem og klub Ja - opførelsesår Børn - Skole Undervisning Ja - opførelsesår Børn - Skole Ja - opførelsesår Personale - Børn - Børnehave/Vuggestue HBC-hallen Ja - opførelsesår Personale - Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriokolonier mv. Kontor, en del af skolen Ja - opførelsesår Personale Andet materiale Ja - opførelsesår Personale - Børn - Børnehave/Vuggestue Træbeklædning Skole/Fritidshjem , 97, Ja - opførelsesår Børn - Skole 976, 977 Træbeklædning do , 97, 976, 977, 000 Træbeklædning do , 97, 976, 977 Træbeklædning do , 97, 976, 977 Ja - opførelsesår Ja - opførelsesår Ja - opførelsesår Plovheldvej Undervisning og forskning Træbeklædning do , 97, Ja - opførelsesår Børn - Skole 976, 977 Hvidovre Friluftsbad Præstemosen Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Hvidovre Friluftsbad Præstemosen Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Hvidovre Produktionsskole (Stevnsbogård) Stevnsbovej Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) Træbeklædning do , 97, 976, 977 Træbeklædning do , 97, 976, 977 Træbeklædning do , 97, 976, 977 Metalplader do , 97, 976, 977 Ja - opførelsesår Ja - opførelsesår Ja - ombygningsår Ja - ombygningsår Børn - Skole Børn - Skole Børn - Skole Børn - Skole Børn - Skole Børn - Skole Børn - Skole Træbeklædning Bibliotek - nedlagt Ja - opførelsesår Børn - Skole t Friluftsbad med omklædningsrum Ja - opførelsesår Personale - Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriokolonier mv. do Ja - opførelsesår Personale - Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriokolonier mv. Undervisning og adm , 959, 96, 96, 965, 968, 97, 975, 976, 977 Ja - ombygningsår Personale - Uddannelsesinstitution 3

23 Bilag - Etape I og II Hvidovre Produktionsskole (Stevnsbogård) Hvidovre Produktionsskole (Stevnsbogård) Hvidovre Produktionsskole (Stevnsbogård) Hvidovre Produktionsskole (Stevnsbogård) Hvidovre Produktionsskole (Stevnsbogård) Stevnsbovej Biograf, teater, bibliotek, kirke, museum eller lign. Stevnsbovej Fabrik, værksted (til industri, håndværk m.v.) Stevnsbovej Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Stevnsbovej Kontor, handel, lager, offentlig administration Stevnsbovej Undervisning og forskning Hvidovre Stadion Sollentuna Alle Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Hvidovre Stadion Sollentuna Alle Bygning til ferieformål (feriekoloni, sommerhus, kolonihaver, vandrehjem eller Langhøjskolen. Fritidshjemmet Hvidovre Strandvej 70A Idrætshal, svømmehal, klubhus eller lignende (idrætsudøvelse) Langhøjskolen. Fritidshjemmet Langhøjskolen. Fritidshjemmet Langhøjskolen. Fritidshjemmet Langhøjskolen. Fritidshjemmet Langhøjskolen. Fritidshjemmet Langhøjskolen. Fritidshjemmet Langhøjskolen. Fritidshjemmet Langhøjskolen. Fritidshjemmet Langhøjskolen. Fritidshjemmet Langhøjskolen. Fritidshjemmet Strandhøjen. Fritidshjemmet t Langhøj Langhøjskolen. Fritidshjemmet Langhøjskolen. Fritidshjemmet Langhøjskolen. Fritidshjemmet Hvidovre Strandvej 70A Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel og lign. Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Plader af fibercement, herunder asbest (eternit eller , 959, 96, 96, 965, 968, 97, 975, 976, 977 Træbeklædning Undervisning og adm , 959, 96, 96, 965, 968, 97, 975, 976, 977 Glas Undervisning , 959, 96, 96, 965, 968, 97, 975, 976, 977 Undervisning , 959, 96, 96, 965, 968, 97, 975, 976, , 959, 96, 96, 965, 968, 97, 975, 976, 977 Klubhus, hvor er tribunen den er fra ultimo 60'erne? Ja - ombygningsår Ja - ombygningsår Ja - ombygningsår Ja - ombygningsår Ja - ombygningsår Personale - Uddannelsesinstitution Personale - Uddannelsesinstitution Personale - Uddannelsesinstitution Personale - Uddannelsesinstitution Personale - Uddannelsesinstitution Ja - opførelsesår Personale - Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriokolonier mv Ja - opførelsesår Personale - Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriokolonier mv. Metalplader Ja - opførelsesår Børn - Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Betonelementer Ja - opførelsesår Børn - Skole (etagehøje betonelementer) Plader af Ja - opførelsesår Børn - Skole fibercement, herunder asbest (eternit eller Ja - opførelsesår Børn - Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Træbeklædning Ja - opførelsesår Børn - Skole Træbeklædning Ja - opførelsesår Børn - Skole Træbeklædning Ja - opførelsesår Børn - Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Plader af Ja - opførelsesår Børn - Skole fibercement, herunder asbest (eternit eller Ja - opførelsesår Børn - Skole Metalplader Ja - opførelsesår Børn - Skole

24 Bilag - Etape I og II Langhøjskolen. Fritidshjemmet Hvidovre Strandvej 70A Undervisning og forskning Legestuen Dansborg, Dagpleje Idrætsvej Daginstitution (børnehave, vuggestue eller Legestuen Villa Valmuen, Dagpleje Bibliotekvej 60C Daginstitution (børnehave, vuggestue eller Metalplader Ja - opførelsesår Børn - Skole Træbeklædning Træbeklædning Materielgården Høvedstensvej Transport- eller garageanlæg Letbeton (lette (fragtmandshal,lufthavnsbygning bloksten, gasbeton) o.l.) Materielgården Høvedstensvej Kontor, handel, lager, offentlig administration Samligssted for dagplere, nyt hold hver dag Dagpleje, mødested for dagplejere d/uge bruges hele ugen Ja - opførelsesår Personale - Børn - Børnehave/Vuggestue Ja - opførelsesår Personale - Børn - Børnehave/Vuggestue Ja - opførelsesår Personale - Værksted/ lager/teknik Kontor Ja - opførelsesår Personale Træbeklædning Kontor Ja - opførelsesår Personale Materielgården Høvedstensvej Kontor, handel, lager, offentlig administration Materielgården Høvedstensvej Anden bygning til handel, Træbeklædning? 96 - Ja - opførelsesår Personale transport eller lignende Materielgården Høvedstensvej Kontor, handel, lager, offentlig Træbeklædning Værksted Ja - opførelsesår Personale - Værksted/ lager/teknik administration Medborgerhuset: Bibliotek, cafe, Hvidovrevej Biograf, teater, bibliotek, kirke, Træbeklædning Er det medborgersalen? Ja - opførelsesår Personale kommunale kontorer museum eller lign. Multihuset Høvedstensvej Anden bygning til handel, Lavspændingsrum Ja - opførelsesår Personale transport eller lignende Multihuset, Multicafeen Høvedstensvej Hotel, restaurant, vaskeri, frisør eller anden servicevirksomhed Multihuset, Teater Vestvolden Høvedstensvej Biograf, teater, bibliotek, kirke, museum eller lign. Multihuset, Teknisk Forvaltning Høvedstensvej Kontor, handel, lager, offentlig administration Multihuset, Teknisk Forvaltning Høvedstensvej Kontor, handel, lager, offentlig administration Multihuset, Teknisk Forvaltning Høvedstensvej Kontor, handel, lager, offentlig administration Politistationen Bytoften Kontor, handel, lager, offentlig administration Politistationen Bytoften Anden bygning til handel, transport eller lignende Præstemoseskolen M Bechs Alle Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Præstemoseskolen M Bechs Alle Undervisning og forskning Præstemoseskolen M Bechs Alle Undervisning og forskning Præstemoseskolen M Bechs Alle Undervisning og forskning Præstemoseskolen M Bechs Alle Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel og lign. Præstemoseskolen M Bechs Alle Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel og lign. Plader af fibercement, herunder asbest (eternit eller Køkken med cafe Ja - opførelsesår Personale Teater Ja - opførelsesår Personale - Fritidsaktiviteter, kolonihaver, feriokolonier mv. Kontor Ja - opførelsesår Personale Kontor Ja - opførelsesår Personale Kontor Ja - opførelsesår Personale Politistationen Ja - ombygningsår Personale Træbeklædning Politistationen Ja - ombygningsår Personale Plader af fibercement (asbestfri) Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Alle skiftet på Præstemoseskolen gange sidst i 80'erne og Ja - opførelsesår Børn - Skole Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole P t k l M B h All B i til d i tit ti Pl d f Skole Ja - opførelsesår Børn - Skole 5

HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) Til Hvidovre Kommune

HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) Til Hvidovre Kommune Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Oplæg til kortlægning af PCB Dato August 2011 HVIDOVRE KOMMUNE PCB-INDEKLIMAMÅLINGER I KOM- MUNENS BYGNINGSPORTEFØLJE (KATEGORI 1 & STIKPRØVER AF KATEGORI 2) (KATEGORI

Læs mere

**** Elforbrug**** Bilag D1. Forbrug [kwh] Hvidovre Kommunes bygninger i alt

**** Elforbrug**** Bilag D1. Forbrug [kwh] Hvidovre Kommunes bygninger i alt Hvidovre Kommunes bygninger i alt 12.714.154 12.219.288 11.790.111 12.047.512 Skole- og Kulturforvaltningen 8.732.406 8.415.858 7.987.650 8.174.854 Idræts- og svømmehaller 3.806.134 3.563.245 3.526.890

Læs mere

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8.

Indstilling. Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2015 Kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger Strategi for kortlægning og håndtering af PCB i kommunens bygninger.

Læs mere

PCB Strategi Faxe Kommune Porteføljeprofil

PCB Strategi Faxe Kommune Porteføljeprofil Porteføljeprofil Projekt beskrivelse 1. Definitioner Materialeprøver De bygninger der foretages materialeprøver i er udvalgt ud fra risikoen for PCB og anvendelsen af bygningen. Hvis analyseresultaterne

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT BUDGET HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT BUDGET 2012-2015 GRØNT BUDGET 2012-2015 Grønt -2015 udarbejdes som tillæg til kommunens årlige økonomiske budget. Grønt Budget er et redskab for kommunens energistyring, der understøtter

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL ATV VINTERMØDE 2013 BAGGRUND Resultater og observationer tager udgangspunkt i en række

Læs mere

Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012

Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012 BilagEAU_130828_pkt_03.01 Hvidovre Kommune Grønt regnskab DIT OG MIT Grønt regnskab 6. aug. 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Det nye grønne

Læs mere

Hvidovre Kommune Grønt budget 2014-17

Hvidovre Kommune Grønt budget 2014-17 Hvidovre Kommune Grønt budget 2014-17 DIT OG MIT GRØNT BUDGET 2014-2017 Grønt -2017 udarbejdes som tillæg til kommunens årlige økonomiske budget. Grønt Budget er et redskab for kommunens energistyring,

Læs mere

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011

PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen. 8. november 2011 PCB i indeklimaet - erfaringer med at reducere PCB indholdet i luften v/gorm Krogsdal og Jesper Jørgensen 8. november 2011 Program Kort intro om PCB Regeringens handlingsplan Identifikation af bygninger

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune

PCB-luftundersøgelser og supplerende materialeundersøgelser på skoler mv. i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Att.: Jens Chr. Olesen og Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 29. oktober 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1321529_368538_ffm10_014.doc PCB-luftundersøgelser og supplerende

Læs mere

Nye anvendelseskoder for enheder

Nye anvendelseskoder for enheder Nye anvendelseskoder for enheder Nuværende koder (Under udfasning) Kort beskrivelse (Under udfasning) Nye koder Kort beskrivelse Enheder til helårsbeboelse 110 Stuehus til landbrugsejendom 110 Stuehus

Læs mere

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB

Kommunens udfordringer på PCB området: En række myndigheder har ansvaret for indsatsen mod PCB: Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB Oplæg til strategisk PCB kortlægning i Aarhus kommune rev. 15.01.2015 Baggrund og formål Bygningskoordineringsgruppen har ønsket en status på Aarhus Kommunens udfordringer på PCB området: Dette notat er

Læs mere

1 Grønt Regnskab 2013 BILAG

1 Grønt Regnskab 2013 BILAG 1 Grønt Regnskab 213 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Daginstitutioner... 4 1.1 Vuggestuer... 4 1.2 Børnehaver... 7 1.3 Integrerede daginstitutioner... 1 1.4 Dagpleje... 13 Bilag 2 Skoler og fritidsinstitutioner...

Læs mere

1 Grønt Regnskab 2013 BILAG. BilagØU_140818_pkt.29.02

1 Grønt Regnskab 2013 BILAG. BilagØU_140818_pkt.29.02 1 Grønt Regnskab 213 BilagØU_14818_pkt.29.2 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Daginstitutioner... 4 1.1 Vuggestuer... 4 1.2 Børnehaver... 7 1.3 Integrerede daginstitutioner... 1 1.4 Dagpleje... 13 Bilag 2 Skoler

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima

Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima Sundhedsstyrelsens indsats omkring PCB i indeklima De kommunale udfordringer med PCB Kommunernes Landsforening den 21. juni 2011 Henrik L. Hansen, ledende embedslæge, kontorchef Indeklima og sundhed Indeklima

Læs mere

Partsdeling Test af principper. Materiale til drøftelse med kystsikringslaget 17.August 2017/wml

Partsdeling Test af principper. Materiale til drøftelse med kystsikringslaget 17.August 2017/wml Partsdeling Test af principper Materiale til drøftelse med kystsikringslaget 17.August 2017/wml Test I det følgende er de parametre, som ønskes testet og muligvis ændret i den nuværende partsmodel markeret

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd:

PCB er en kompliceret problemstilling, der har fyldt en del i den offentlige debat i den seneste tid og har givet. Samrådsspørgsmålenes ordlyd: Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 377 Offentligt Talepapir til samråd i MPU alm. del den 10. februar 2011 samrådsspørgsmål BU-BX af 4. januar 2011, stillet efter ønske fra Pia Olsen

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110, hvor havvandsspejlet forventes at være steget med 0,9 meter.

Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110, hvor havvandsspejlet forventes at være steget med 0,9 meter. Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Cpr. Nr. Dato 15-11-2016 Navn Sagsbehandler Berørte boliger og borgere Stordige - Klimatilpasning Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110,

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen (hva@sbi.aau.dk) Tak til alle bidragsydere Anvisning 1 Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger Anvisning 2 Renovering af bygninger

Læs mere

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Til Viborg Kommune og Mercantec Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2015 PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Revision 0 Dato 2015-02-27 Udarbejdet af Jacob

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Indhold. 2 Grønt Regnskab 2016 BILAG

Indhold. 2 Grønt Regnskab 2016 BILAG Indhold Bilag 1 Daginstitutioner... 4 1.1 Vuggestuer... 4 1.2 Børnehaver... 6 1.3 Integrerede daginstitutioner... 8 1.4 Dagpleje... 12 Bilag 2 Skoler og fritidsinstitutioner... 15 2.1 Folkeskoler... 15

Læs mere

2 Grønt Regnskab 2016 BILAG

2 Grønt Regnskab 2016 BILAG Indhold Bilag 1 Daginstitutioner... 4 1.1 Vuggestuer... 4 1.2 Børnehaver... 6 1.3 Integrerede daginstitutioner... 8 1.4 Dagpleje... 12 Bilag 2 Skoler og fritidsinstitutioner... 15 2.1 Folkeskoler... 15

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse Pkt.nr. 11 Kontraktstyring Kontrakter for 2007 Skoleudvalgets område 548245 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse 1. at godkende kontrakter for 2007 for kontraktstyrede

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S

PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri, og hvor findes det? Jan Bach Nielsen COWI A/S PCB-historik i dansk byggeri 1977 blev pcb forbudt i på nær visse elektroniske apparater, det drejer sig om kondensatorer, varmeudvekslingsvæsker,

Læs mere

Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 31.01.2014. Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i 2013. Forbruget er gjort op således:

Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 31.01.2014. Arbejderne blev igangsat i 2012 og afsluttede i 2013. Forbruget er gjort op således: Projekt nr. og navn: 0144, Miljø- og Energipuljen 2012 Funktion og dranst: 00.25.10.3 Bevillingsprogram: 6533000019 Projektet omfattede energibesparende tiltag på kommunens bygninger. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr CVR nr

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr CVR nr Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Assensvej 1 Assensvej 2 Assensvej 4 Assensvej 6 Assensvej 8 Assensvej 10 Assensvej 12 Assensvej 14 Egeballe 2 Egeballe

Læs mere

Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012

Hvidovre Kommune Grønt regnskab 2012 Hvidovre Kommune Grønt regnskab DIT OG MIT Grønt regnskab 6. aug. 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Det nye grønne regnskab side 4 Resultater

Læs mere

PCB-UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE EJENDOMME FASE 1 HADERSLEV KOMMUNE

PCB-UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE EJENDOMME FASE 1 HADERSLEV KOMMUNE Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 1159153\LF00019-1-LOV PCB-UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE EJENDOMME FASE 1 HADERSLEV KOMMUNE 1 Revision 0 Dato 04-02-2013 Udarbejdet af Jacob Tørring

Læs mere

BilagKB_140826_pkt.25.01

BilagKB_140826_pkt.25.01 Indholdsfortegnelse Introduktion til Grønt Regnskab 213... 4 Forpligtigelser... 4 Klimahandlingsplan... 4 Sammenfatning... 5 Ejendomsafdelingens energitiltag i 213... 6 Miljø- og energipuljen i 213...

Læs mere

ASBEST METALLER - PCB

ASBEST METALLER - PCB ASBEST METALLER - PCB Gødsholmvej 1 Side 1 af 8 Rekvirent. Niels Bendtsen Tjørnevej 49 4684 Holmegaard Tlf: 22344062 Rapporten er udført af: Nicolai Ploug, tlf. 40 89 36 36 Indholdsfortegnelse: Registrering

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

KB 25.5.2010, pkt. 14 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING

KB 25.5.2010, pkt. 14 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB 2009 TEKNISK FORVALTNING Grønt regnskab 2009 19. april 2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Resultater side 4 Elforbrug

Læs mere

BilagKB_110621_pkt.04_01 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING

BilagKB_110621_pkt.04_01 HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB 2010 TEKNISK FORVALTNING Grønt regnskab 2010 6. maj 2011 Indholdsfortegnelse Sammenfatning side 2 Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 3 Det nye grønne regnskab

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

»PCB og miljøsanering

»PCB og miljøsanering »PCB og miljøsanering Kemiingeniør Jesper Jørgensen 22 222 145 Jejo@alectia.com Civilingeniør Christoffer Marxen 3010 9659 cmkn@alectia.com »Fakta om ALECTIA 700 medarbejdere i ind- og udland Hovedkontor

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI

PCB i bygninger Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI Erfaringer og strategi i Kbh. Ved områdechef Jens Nejrup, CMI 1 PCB historien set med CMI øjne Center for Miljø i Københavns Kommune, (CMI) er bl.a. myndighed for bortskaffelse af affald og forurenet jord,

Læs mere

1 Status for skolebygninger På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2011, blev der truffet beslutning om, at:

1 Status for skolebygninger På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2011, blev der truffet beslutning om, at: NOTAT Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning TEK Personale og Udvikling Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen Sagsnr.: 11/41888 Journalnr.: 253502/11 14-09-2011 Side 1 af 9 1 Status for skolebygninger På Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner

Milj. PCB i bygninger. brevkassen. Af Vivian Plesner Milj brevkassen PCB i bygninger Af Vivian Plesner En stor undersøgelse af de danske bygninger er lige afsluttet her i forsommeren, og derfor har der de sidste måneder været PCB på forsiden af mange aviser

Læs mere

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune 5798009110435 1003267810 Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 55606617

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune 5798009110435 1003267810 Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 55606617 Listen er senest opdateret 23. oktober 2015 Der kan søges på navn, adresse, cifrer etc. med funktionen Ctrl + F. Bemærkninger til listen kan fremsendes til email-adressen systemsupport-oekonomi@hvidovre.dk

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING

HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB TEKNISK FORVALTNING HVIDOVRE KOMMUNE GRØNT REGNSKAB 2008 TEKNISK FORVALTNING Grønt regnskab 2008 16. juli 2009 Indholdsfortegnelse Forpligtigelser side 2 Klimahandlingsplan side 2 Resultater side 3 Elforbrug side 5 Varmeforbrug

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 OPGAVEBESKRIVELSE Byggeri og energieffektivitet Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 1. Indledning Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg

DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg Variabel Område Kommune Enhed Sociale Nøgletal Antal beboere 770 20399 Personer Andel beboere mellem 18

Læs mere

DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen

DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen Variabel Område Kommune Enhed Sociale Nøgletal Antal beboere 3755 95776 Personer Andel beboere mellem 18

Læs mere

MODUL 2 FARLIGE STOFFER

MODUL 2 FARLIGE STOFFER MODUL 2 FARLIGE STOFFER SCHOOL OF ENGINEERING HVAD ER FARLIGE STOFFER?? SCHOOL OF ENGINEERING BYGHERRENS(/RÅDGIVERS) FORPLIGTELSER SCHOOL OF ENGINEERING AT-BEKENDTGØRELSE #117 BILAG 1 AT_Bekendtgorels

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Følgende anlægsregnskaber har været udsendt som bilag til de enkelte fagudvalg:

Følgende anlægsregnskaber har været udsendt som bilag til de enkelte fagudvalg: Pkt.nr. 4 Aflæggelse af anlægsregnskaber, regnskabsår 2004 470949 Indstilling: Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende anlægsregnskaberne for regnskab 2004 Politisk beslutning:

Læs mere

PCB som indeklimaproblem og farligt affald. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S

PCB som indeklimaproblem og farligt affald. Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S PCB som indeklimaproblem og farligt affald Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient Projektleder ved Dansk Miljørådgivning A/S 1 Indeklima og farligt affald Fakta orientering Kemi Anvendelse Sundhed Retningslinier

Læs mere

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger

handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger handlingsplan for håndtering af pcb i bygninger indeklima, arbejdsmiljø og affald RegeRingen Maj 2011 Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Maj 2011:16 Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010

PCB Polychlorerede biphenyler. Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB Polychlorerede biphenyler Årsmøde Lys og luft, 10. juni 2010 PCB fakta 209 forskellige forbindelser, kaldet congenere Dioxinlignende (12 congenere) Ikke dioxinlignende Chlorindhold Højt Lavt PCB fakta

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

PCB i bygninger- materialer og indeluft

PCB i bygninger- materialer og indeluft PCB i bygninger- materialer og indeluft Teknisk chef, Majbrith Langeland SBI PCB netværksmøde nr. 2, den 16. april 2013 Et konsortie dannet af COWI - Grontmij Tidsmæssig fordeling af bygninger i PCB perioden

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre Listen er senest opdateret 5. september 2017 Der kan søges på navn, adresse, cifrer etc. med funktionen Ctrl + F. Bemærkninger til listen kan fremsendes til email-adressen systemsupport-oekonomi@hvidovre.dk

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 108 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S

Læs mere

PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune

PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Konklusion...3 Muligt omfang af PCB...3 Det videre forløb...3 Omkostninger...3 Kort om PCB...4 PCB s anvendelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse

Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse Lejre

Læs mere

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering

PCB I SKOLER INDHOLD. Indledning. 1 Indledning. PCB i materialer i skoler. PCB i indeluft i skoler. Sammenfattende vurdering Konsortiet Grontmij/Cowi ENERGISTYRELSEN PCB I SKOLER NOTAT, REVIDERET, 16 MAJ 2013 ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 98799876 Marie Kloppenborg

Læs mere

Reglerne om bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Reglerne om bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Reglerne om bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Temadag om bygge- og anlægsaffald på genbrugspladser Funktionsleder Niels Bukholt Oversigt Baggrunden for reglerne Reglerne om sortering af byggeaffald

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 4 Dato 2015-03-13 Til Viborg Kommune Fra Carsten Ammitzbøll Bjørn (CAB) Jacob

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut

Nyt problemstof PCB. Lars Gunnarsen, SBi. John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian. Den 17. november hos Teknologisk Institut Nyt problemstof PCB Lars Gunnarsen, SBi John Christian Larsen Philipp Mayer Walter Sebastian Den 17. november hos Teknologisk Institut Polychloreret biphenyl Indeluft Overfladestøv Jord Formål Projektet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Kortbilag 1. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr CVR nr

Kortbilag 1. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr CVR nr Kortbilag 1 Udvidelse af forsyningsområde Bilag 2 Berørte ejendomme (adresseliste) Birkum Bygade 5 Birkum Bygade 6 Birkum Bygade 8 Birkum Bygade 9 Birkum Bygade 10 Birkum Bygade 11 Birkum Bygade 15 Birkum

Læs mere

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre

Org.betegnelse EAN-nr. P-nr. Adresse Postnr. By CVR-nr. Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre Listen er senest opdateret 8. august 2018 Der kan søges på navn, adresse, cifrer etc. med funktionen Ctrl + F. Bemærkninger til listen kan fremsendes til email-adressen systemsupport-oekonomi@hvidovre.dk

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Bilag B Berørte ejendomme (adresseliste) Agervænget 1 Agervænget 2 Agervænget 3 Agervænget 5 Banevej 1 Birkevænget 1 Birkevænget 2 Birkevænget 3 Birkevænget 4

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning SEMINARIUM MALMÖ 7. FEBRUARI 2019 FÖRORENADE BYGGNADER MSC. ENG., PH.D., CHARLOTTE GUDUM Indhold: -Hvad er termisk stripning

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere