CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen ( ) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) ( ) 4. Projekter i bydelsplanen ( ) 5. Grøn mobilitet - høringssvar ( ) 6. Institutionsudviklingen på Christianshavn ( ) 7. Brugerne af Christianshavns Torv ( ) 8. Kommissorium for lokaludvalgets arbejde med Papirøen (Christiansholm) ( ) 9. Samarbejde mellem lokaludvalg om at skabe en levende havn ( ) 10. Udeserveringer på bolværket ( ) 11. Havnens Pris ( ) 12. Gadefest i Prinsessegade ( ) 13. Puljeøkonomien, maj 2012 ( ) 14. Puljeansøgninger, maj 2012 ( ) 15. Det lokale miljøarbejde, 2. halvår 2011 ( ) 16. Driftsstøtte til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn ( ) 17. Orientering fra arbejdsgrupperne mv. ( ) 18. Meddelelser ( ) 19. Eventuelt ( )

2 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat op til en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 En borger spurgte, om det af referaterne fra lokaludvalgsmøderne noteres, når suppleanter deltager i lokaludvalgsmøderne. Poul Cohrt bekræftede dette. En borger orienterede om status på den planlagte gadefest i Prinsessegade og bad lokaludvalget forhøje underskudsgarantien til festen til kr. Poul Cohrt oplyste, at lokaludvalget vil behandle sagen senere i mødet. 2. Referat og godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde samt godkender dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde 2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. Lokaludvalget skal godkende dagsordenen. LØSNING Referat Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres. Dagsorden Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - 1

3 VIDERE PROCES - BILAG Det seneste referat (Udsendt med mail den 30. april 2012) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ Lokaludvalget havde ikke bemærkninger til referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. 2. Til mødet forelå en ansøgning fra Christianshavns Beboerhus om støtte på kr. til arrangementet Skt. Hans. Asbjørn Kaasgaard oplyste, at ansøgningen ifølge sekretariatet er modtaget efter ansøgningsfristen, mens ansøgeren mener, at en første version af ansøgningen blev afleveret i sekretariatet inden for ansøgningsfristen. Lokaludvalget vedtog enstemmigt at behandle ansøgningen under dagsordenens punkt 14 Puljeansøgninger, maj Med ovennævnte ændring godkendte lokaludvalget dagsordenen for det aktuelle møde. 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal på baggrund af konklusionerne på lokaludvalgsseminaret den 17. marts 2012 drøfte og tage stilling til forslag om ændringer i lokaludvalgets forretningsorden. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter og tager stilling til forslaget om ændringerne i lokaludvalgets forretningsorden, der fremgår af løsningsafsnittet og af bilag 2. PROBLEMSTILLING Lotte Barfod og Jette Philipsen har på baggrund af konklusionerne på lokaludvalgets seminar den 17. marts 2012 udarbejdet forslag til ændringer i lokaludvalgets forretningsorden. LØSNING De foreslåede ændringer er: 2

4 Formanden skal deltage aktivt i samarbejdet med de øvrige lokaludvalgsformænd og informere lokaludvalget om dette arbejde. Formanden er pligtig til at informere relevante arbejdsgrupper ved relevante informationer/indkaldelser/invitationer fra forvaltningen, anden myndighed eller andre interessenter og bør arbejde for deltagelse for et eller flere arbejdsgruppemedlemmer. Lokaludvalgets medlemmer forventes at deltage aktivt i lokaludvalgets arbejde f.eks. i arbejdsgrupper, ad hoc grupper eller andet praktisk arbejde i forbindelse med lokaludvalgets aktiviteter eller arrangementer. Til alle arbejdsgrupper vælger lokaludvalget en tovholder, der skal være medlem af lokaludvalget. Tovholderen er ansvarlig for: - Mødeindkaldelse - Udkast til dagsorden - Mødereferat - Fremsendelse af referater til hjemmesiden - At informere om/fremlægge nyheder/informationer sendt til arbejdsgruppen v/tovholder - Afrapportering til lokaludvalget og sikre mandat i lokaludvalget til arbejdsgruppens virke. Tovholder er desuden kontaktperson i forhold til sekretariatet og lokaludvalget. Tovholderen kan uddelegere enkelte opgaver til medlemmer af arbejdsgruppen. Arbejdsgrupper: - Refererer direkte til lokaludvalget - Lokaludvalget kan bemyndige en arbejdsgruppe til at varetage beslutningskompetence i særlige aktiviteter eller situationer som bl.a. at arrangere Christianshavnermøder, Christianshavnerdagen, juletræstænding og nytårskur. Arbejdsgruppen arbejder inden for et defineret område/budget og tager derfor beslutning om annoncering, invitationer etc. - Arbejdsgrupperne har, inden for deres mandat, autonomi i forhold til definering og effektuering af deres arbejdsopgaver. - Ved møder med forvaltningen, anden myndighed eller andre interessenter omhandlende emner, arbejdsgruppen behandler, bør den aktuelle arbejdsgruppe være repræsenteret med et eller flere medlemmer. - Ved Christianshavnermøder er det den arrangerende arbejdsgruppe, der står for en del af mødet, dvs. arbejdsgruppen præsenterer eventuelle paneldeltagere og leder mødet under det faste emne. Ved presserende sager, som ikke kan udsættes til behandling på næstkommende ordinære lokaludvalgsmøde, skal Forretningsudvalget beslutte, om der skal indkaldes til ekstraordinært møde. Er det ikke praktisk muligt at indkalde til ekstraordinært 3

5 lokaludvalgsmøde, har formanden mulighed for at agere på lokaludvalgets vegne, såfremt det, formanden handler på, er forankret i lokaludvalgets tidligere beslutninger, høringssvar etc. Sager af presserende karakter skal forstås snævert og formandens behandling af disse sager skal udøves i samarbejde med sekretariatet og som udgangspunkt i samarbejde med næstformanden. Formanden og i dennes fravær næstformanden er ansvarlig for rettidig indkaldelse til lokaludvalgsmøder. Formanden og i dennes fravær næstformanden er ansvarlig for efter drøftelse i forretningsudvalget og i samarbejde med sekretariatet at udarbejde udkast til dagsorden til lokaludvalgsmødet. Derudover foreslår formanden, at det skrives ind i forretningsordenen, at formanden tegner lokaludvalget udadtil, hvilket er i overensstemmelse med praksis. Bemærkninger fra Center for Sikker Bys jurist: Det går ikke at give Forretningsudvalget den reelle kompetence til at indkalde til ekstraordinære lokaludvalgsmøder. Efter regulativet er det formanden, der har kompetencen, og det kan forretningsordenen ikke ændre ved. Jeg foreslår en formulering i retning af Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst en tredjedel af lokaludvalgsmedlemmerne forlanger det. Sker indkaldelsen på formandens foranledning, skal han i videst muligt omfang orientere Forretningsudvalget om baggrunden herfor inden mødets afholdelse. Når lokaludvalget har valgt sin formand, forventes han altid at handle på lokaludvalgets vegne, at have lokaludvalgets tillid og dermed opbakning til sine synspunkter. Handler formanden i modstrid med lokaludvalgets interesser, er reaktionen at tildele ham en irettesættelse eller at afsætte ham, hvis han ikke længere har lokaludvalgets tillid. Formuleringen såfremt det, formanden handler på, er forankret i lokaludvalgets tidligere beslutninger, høringssvar etc. forudsætter, at formanden ikke kan administrere den tillid, lokaludvalget har tilkendegivet, da de valgte ham. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden skal godkendes to gange, før de kan træde i kraft. Lokaludvalgets beslutninger i mødet den 25. april 2012 om ændringer i forretningsordnen skal således bekræftes i et senere lokaludvalgsmøde, før de har virkning. 4

6 BILAG 1. Den nugældende forretningsorden 2. Forslag til ændringer i den nugældende forretningsorden. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ På forslag fra Poul Cohrt tiltrådte lokaludvalget, at bemærkningerne under overskriften Forretningsudvalget i forslaget til en ændret forretningsorden om, at Forretningsudvalget kan indkalde til et ekstraordinært møde, udgår. 2. Lokaludvalget bad sekretariatet undersøge i hvilket omfang ikke-medlemmer af lokaludvalget kan deltage i arbejdsgrupperne, når et nyt regulativ for lokaludvalgene træder i kraft. 3. Poul Cohrt blev bemyndiget til at foretage redaktionelle ændringer i forretningsordenen for så vidt angår de gentagelser af sætninger, der forekommer. 4. Lokaludvalget stemte om, hvorvidt man skulle godkende følgende punkter fra forslaget til en ændret forretningsorden: Lokaludvalget kan bemyndige en arbejdsgruppe til at varetage beslutningskompetence i særlige aktiviteter eller situationer som bl.a. at arrangere Christianshavnermøder, Christianshavnerdagen, juletræstænding og nytårskur. Arbejdsgruppen arbejder inden for et defineret område/budget og tager derfor beslutning om annoncering, invitationer etc. Arbejdsgrupperne har, inden for deres mandat, autonomi i forhold til definering og effektuering af deres arbejdsopgaver. For stemte 13 lokaludvalgsmedlemmer. Imod stemte 1 lokaludvalgsmedlem. 3 lokaludvalgsmedlemmer undlod at stemme. Dermed havde lokaludvalget tiltrådt ovennævnte punkter fra forslaget til en ændret forretningsorden. 5. På forslag fra Poul Cohrt indsættes et nyt stykke i 1: Formanden tegner lokaludvalget udadtil. 6. Lokaludvalget godkendte forslaget til ændringer i lokaludvalgets forretningsorden, der fremgår af løsningsafsnittet og af bilag 2, med de tiltrådte ændringsforslag. 5

7 Den vedtagne forretningsorden fremgår af bilag 1 til dette referat. Den vedtagne forretningsorden vil skulle godkendes en gang mere, før den træder i kraft. 4. Projekter i bydelsplanen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal godkende og prioritere projekter i bydelsplanen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg beslutter hvilke 15 af følgende projekter, der tages med i den videre bydelsplanproces: A: Et godt hverdagsliv i København 1) Trafiksanering af Burmeistergade (koblet med begrønning af Bodenhoffs Plads) 2) Skt. Annæ Gade som sivegade 3) Suppegryde på Dødsruten 4) Spisehus for ældre 5) Torvet for alle 6) Gennemføringer på Den Blå Rute 7) Mødested i Voldboligerne 8) Vilde liv 9) Belysning på Christianshavns Torv B: Viden og erhverv i København 1) Være- og værksteder o.l. for unge i eksisterende lokaler 2) Musikundervisning for unge 3) Undersøge behov for yderligere kapacitet til Christianshavns skoler 4) Christianshavn som eksperimentarium for bydelsopdelt ledelse af kommunale institutioner 5) Ungehus, bl.a. med adgangsgivende kurser til forskellige erhverv C: København som metropol for grøn vækst 1) Begrønning af Bodenhoffs Plads (koblet med trafiksanering af Burmeistergade) 2) Fremtidig anvendelse af Papirøen (Christiansholm) 3) Forbedring af vandkvaliteten i Ydre Stadsgrav 4) Kildesortering af affald på Christianshavn 5) Grøn rute fra Langebro til Refshaleøen 6

8 PROBLEMSTILLING I mødet den 25. april 2012 besluttede lokaludvalget, at arbejdsgrupperne skulle arbejde videre med en række projekter med henblik på at konkretisere dem, så lokaludvalget i mødet den 30. Maj 2012 kunne vælge hvilke projekter, der skal med i bydelsplanen, samt om nødvendigt kvalificere dem. Arbejdsgrupperne har efter en drøftelse af de projekter, der var i spil efter lokaludvalgsmødet den 25. april 2012, udarbejdet et projektskema for hvert af de projekter, som de ønsker, indgår i bydelsplanen. Hvert lokaludvalg må maksimalt tage 15 projekter med i bydelsplanen, men Økonomiforvaltningen stiller ikke længere krav om, ar der maksimalt må være 5 projekter i hver af kategorierne - Et godt hverdagsliv i København - Viden og erhverv i København - København som metropol for grøn vækst. LØSNING I bilaget ses et projektskema for hvert af de foreslåede projekter. De vil eventuelt skulle gennemskrives, hvilket vil ske i et samarbejde mellem arbejdsgrupperne og sekretariatet. På baggrund af projektskemaerne som de foreligger nu, skal lokaludvalget beslutte, om de foreslåede projekter skal tages med i den videre bydelsplanproces. Lokaludvalget skal samtidig drøfte og beslutte, om der skal ske justeringer af de foreslåede projekter. Endelig skal lokaludvalget drøfte og beslutte hvilke fire af de foreslåede projekter, der ikke skal med i den videre bydelsplanproces. På Christianshavnermødet den 6. juni 2012 drøfter arbejdsgrupperne de udvalgte projekter med borgerne. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES 7

9 Sekretariatet orienterer Økonomiforvaltningen om hvilke projekter, lokaludvalget har besluttet af tage med i den videre bydelsplanproces. Økonomiforvaltningen beder de relevante fagforvaltninger kvalificere projekterne med hensyn til økonomien i dem og for så vidt angår hvilken kommunal strategi, plan eller politik de flugter med. Dette med henblik på, at projektet kan præsenteres for politikerne i Borgerrepræsentationen som et budgetnotat. Der tages forbehold for, at projekterne ikke foreligger i deres endelig form. Arbejdsgrupperne drøfter de udvalgte projekter med borgerne på Christianshavnermødet den 6. juni Under hensyntagen til kommentarerne fra Christianshavnermødet gennemskriver arbejdsgrupperne i løbet af juni de udvalgte projekter i samarbejde med sekretariatet, så lokaludvalget kan godkende dem i deres endelige form i mødet den 27. juni Jf. skabelonen for bydelsplanen vil lokaludvalget i mødet den 27. juni 2012 skulle tage stilling til en vision for bydelsplanen samt til hvilke udviklingsprincipper, der skal være gældende. Udkastet til vision og udviklingsprincipper skrives af formandskabet i samarbejde med sekretariatet. BILAG De foreslåede projekter CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ Lokaludvalget vedtog at slå projekterne A1 Trafiksanering af Burmeistergade og C1 Begrønning af Bodenhoffs Plads sammen til ét projekt. 2. Lokaludvalget vedtog at slå projekterne A5 Torvet for alle og A9 Belysning på Christianshavns Torv sammen til ét projekt. 3. Lokaludvalget besluttede at udelade projektet C2 Fremtidig anvendelse af Papirøen (Christiansholm) af bydelsplanen. 4. På forslag fra Erling Ekegren godkendte lokaludvalget, at projektet B5 Ungehus, bl.a. med adgangsgivende kurser til forskellige erhverv ændres, så man ikke lægger sig fast på, hvor på Christianshavn ungehuset skal ligge. 5. Lokaludvalget godkendte, at 16 projekter tages med i den videre bydelsplanproces, jf. ovenstående beslutninger. 8

10 5. Grøn mobilitet - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om forvaltningens Handlingsplan for Grøn Mobilitet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, at lokaludvalget ikke har bemærkninger til Handlingsplan for Grøn Mobilitet PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen har den 7. maj 2012 sendt Handlingsplan for Grøn Mobilitet i høring med svarfrist den 17. juni Anledningen er, at mobiliteten i København skal effektiviseres og forgrønnes for at stimulere væksten, bidrage til en CO2-neutral by og til det gode københavnerliv. De kommende års hovedudfordringer i København er: Byen vokser = mere transport Vækst - vi skal på omdrejningshøjde med andre byer Sundhed - vi bevæger os for lidt og lever kortere tid end danskere generelt Forurening - luften skal være renere LØSNING Grøn mobilitet handler om at sikre, at alle har mulighed for at vælge et grønt transportmiddel. Det skal være nemmere, sundere og mere effektivt at bevæge sig rundt i København. Mobiliteten i København skal effektiviseres og forgrønnes for at stimulere væksten, bidrage til en CO2-neutral by og det gode københavnerliv. København vil være verdens første CO2 neutrale hovedstad og der har den trafikale afvikling en vigtig rolle at spille. Grøn mobilitet skal skabes ved at skabe de bedste vilkår for at: den enkelte trafikant kan nå sine aktiviteter 9

11 virksomheder kan tiltrække arbejdskraft vareleveringen i byen fungerer Høringssvar Ingen arbejdsgruppe har forholdt sig til handlingsplanen. Formanden foreslår derfor, at Christianshavns Lokaludvalg meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at lokaludvalget ikke har bemærkninger til den. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen om lokaludvalgets beslutning. BILAG Høringsmaterialet Se også og CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 Sagen blev udsat til mødet den 27. juni Jane Lytthans og Erling Ekegren skriver et forslag til høringssvar. 6. Institutionsudviklingen på Christianshavn ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til børne- og ungdomsborgmesteren om at undlade at samle institutioner på Trekantsgrunden ved Prinsessegade / Refshalevej samt om at prioritere en institutionsudvikling, der tilgodeser befolkning på Holmen og på Margretheholm. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang om den ønskelige institutionsudvikling på 10

12 Christianshavn, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen om Kultur, Skole og Fritid har drøftet den planlagte institutionsudvikling på Christianshavn. Arbejdsgruppens konklusion er, - at nye institutioner på trafikalt udsatte områder bør undgås - at der er brug for flere børneinstitutioner, hvor Holmen og Margretheholm bør prioriteres - at der er behov for en sammenhængende plan for institutionsudviklingen på Christianshavn. LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget følger op på arbejdsgruppens konklusion ved at skrive følgende til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang med kopi til Børne- og Ungdomsudvalget: Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 30. maj 2012 drøftet planerne om at samle børneog ungdomsinstitutioner på Trekantsgrunden på hjørnet af Prinsessegade og Refshalevej. Umiddelbart mener lokaludvalget, at nye institutioner på trafikalt udsatte områder bør undgås, så lokaludvalget ser gerne, at forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget drøfter planerne om institutioner på Trekantsgrunden med lokaludvalget og befolkningen på Christianshavn, før man går videre med dem. Vi er faktisk forundret over, at lokaludvalget ikke er blevet hørt om planerne, før man gik i gang med projekteringen. Lokaludvalget mener endvidere, at der er brug for flere børneinstitutioner i vores bydel. Det er især befolkningen på Holmen og Margretheholm, som bør tilgodeses. Også det ser lokaludvalget gerne, at forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget drøfter med lokaludvalget og befolkningen på Christianshavn. I det hele taget efterspørger lokaludvalget en sammenhængende plan for institutionsudviklingen på Christianshavn, hvor alle forvaltninger i kommunen arbejder sammen for at lave de bedste sammenhængende løsninger for borgerne set i forhold til institutionernes indhold og lokalisering. Vi vil derfor gerne invitere dig og de øvrige medlemmer i Børne- og Ungdomsudvalget til et miniborgermøde på Christianshavnerdagen den 1. September. På dagen, som lokaludvalget står bag, viser de forskellige kultur- og sportsforeninger hvad de kan, ligesom der er underholdning for børn og voksne. Undervejs holder vi små borgermøder om aktuelle politiske spørgsmål i bydelen. Her vil spørgsmålet om institutionsudviklingen på Christianshavn helt sikkert være noget, der trækker folk til. Planen for Christianshavnerdagen er endnu ikke på plads, så vi har mulighed for at placere borgermødet på det tidspunkt på dagen, der passer bedst ind i din kalender. 11

13 Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet henvendelsen, sender sekretariatet den til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang med kopi til de øvrige medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 Henvendelsen til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang om den ønskelige institutionsudvikling på Christianshavn blev godkendt, idet det af henvendelsen skal fremgå, at lokaludvalget er imod nye kæmpeinstitutioner, men for flere decentrale børneinstitutioner på Christianshavn. 12

14 7. Brugerne af Christianshavns Torv ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte, hvad man kan gøre for, at alle brugere af Christianshavns Torv føler sig trygge og eventuelt beslutte tiltag, der sikrer dette. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg drøfter, hvad man kan gøre for, at alle brugere af Christianshavns Torv føler sig trygge 2. At Christianshavns Lokaludvalg beslutter eventuelle tiltag, der sikrer, at alle brugere af torvet føler sig trygge. PROBLEMSTILLING En borger har i en mail til lokaludvalget gjort opmærksom på, at hendes barn er meget bange for al den tumult, der er på torvet og at barnet ikke tør gå forbi torvet. Borgeren foreslår, at lokaludvalget beder kommunen indføre et alkoholforbud på torvet, sådan som man kender det fra andre steder i Danmark. LØSNING Torvegruppen, der har drøftet sagen. Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter omfanget af utrygheden på torvet og hvilke tiltag, der skal til, for at alle kan føle sig trygge. Formanden henleder opmærksomheden på Torvegruppens to projektforslag til bydelsplanen, Torvet for alle og Belysning af Christianshavns Torv. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Formanden orienterer borgeren om lokaludvalgets drøftelse og eventuelle beslutninger. BILAG Torvegruppens bydelsplanprojekter Torvet for alle og Belysning af Christianshavns Torv se bilaget til sagen Projekter i bydelsplanen. 13

15 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ Lokaludvalget bemyndigede formanden til at skrive til Borgerrepræsentationen om behovet for en social indsats over for grupperne, der holder til på Christianshavns Torv, da de skaber utryghed. 2. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at skrive til borgeren, der har rejst sagen, omlokaludvalgets henvendelse til Borgerrepræsentationen og om lokaludvalgets projekt i bydelsplanen om indretningen og belysningen af torvet. 8. Kommissorium for lokaludvalgets arbejde med Papirøen (Christiansholm) ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte kommissoriet for en ad hoc-arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender kommissoriet i løsningsafsnittet for en ad hoc-arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. 2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger tre personer, som udgør en styregruppe, der får ansvar for etablering af den samlede arbejdsproces med arbejdsgrupper, koordinering og planlægning af en mangfoldighed af aktiviteter. Mindst en af de udpegede skal være medlem af lokaludvalget. PROBLEMSTILLING I mødet den 28. marts 2012 besluttede lokaludvalget at nedsætte en ad hoc-arbejdsgruppe, som på lokaludvalgsmødet den 30. maj 2012 skulle fremlægge et kommissorium samt en plan for arbejdsgruppens arbejde. Erling Ekegren blev udpeget som tovholder for arbejdsgruppen. LØSNING Erling Ekegren har fremsendt følgende udkast til kommissorium: Formål: Lokaludvalget nedsætter en ad hoc-arbejdsgruppe, der får det formål at udarbejde en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. Forslaget forventes præsenteret for lokaludvalget i sommeren Arbejdsgrundlag: 14

16 Ad hoc-arbejdsgruppen skal sikre, at alle interessenter inddrages i udarbejdelse af planen. Ukonventionelle og traditionelle arbejds- og dialogmetoder skal tages i brug for at sikre medvirken af: - Borgere og naboer - Ejerne og Kommunen - Div. professionelle og Kreative aktører ( Giv rum nu, Arkitektskolen, Supertankeren, Arktektfirmaer, entreprenører, kapitalfonde (Realdania, ATP, PFA m.fl.) - M.fl. Proces: Vi nedsætter en styregruppe med medlemmer, udpeget af lokaludvalget 3 personer. Styregruppen får ansvar for etablering af den samlede arbejdsproces med arbejdsgrupper, koordinering og planlægning af en mangfoldighed af aktiviteter. Umiddelbart kan formanden anbefale, at lokaludvalget nedsætter en ad hoc-arbejdsgruppe med ovennævnte kommissorium, men foreslår, at lokaludvalget drøfter behovet for en sådan arbejdsgruppe set i lyset af det forhold, at der i bydelsplan-regi er foreslået et projekt Fremtidig anvendelse af Papirøen (Christiansholm), jf. en anden sag på dagsordenen for mødet den 30. maj Formålet med bydelsplan-projektet er at lave forundersøgelser af forskellige anvendelser af øen, som man kunne forestille sig ligge i havnen som en park, ligge som en park med bystrande, avancerede kulturelle forhold med eksperimenterende grønne tiltag ligge som et laboratorium for avancerede havevækster med anvendelse i den forgrønnede by, ligge som en eventpark, f.eks. som plads for et eksperimenterende badeanlæg, som udnytter at havnevandet ikke skal renses hvis bare der er nok cirkalation i vandet ligesom i havnebadene, ligge som sted for avanceret boligbebyggelse med masser af energibesparende demonstrationsprojekter, begrønning m.v. eller udformes som en kombination af de muligheder, som er beskrevet ovenfor. Projektet skal således opstille de finansielle krav og muligheder for at udnytte øen til offentligt fornuftige formål, samt klarlægge de planmæssige udfordringer, herunder de trafikale problemer i forbindelse med transport til øen. Projektet skal også opstille forskellige muligheder for at finansiere, konstruere og drive de aktiviteter, som skal være på øen i henhold til de forskellige muligheder, som der måtte være. Tanken er, at kommunen leder forundersøgelsen. 15

17 ØKONOMI Intet på nuværende tidspunkt. VIDERE PROCES De udpegede medlemmer af styregruppen vælger medlemmer til ad hoc-arbejdsgruppen og styrer det videre arbejde inden for rammerne af kommissoriet. Senest i lokaludvalgets møde i juni 2013 fremlægger styregruppen forslaget til en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ Lokaludvalget godkendte kommissoriet i løsningsafsnittet for en ad hoc-arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. 2. Lokaludvalget vedtog, at der ikke skal være en styregruppe, kun en ad hoc-arbejdsgruppe. 3. Lokaludvalget udpegede Erling Ekegren som tovholder for arbejdsgruppen samt Gunnar Bloch-Petersen, Erik Mortensen, Jette Arendrup og Ulla Bo Skovvart som de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen. 9. Samarbejde mellem lokaludvalg om at skabe en levende havn ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Erling Ekegren om, at lokaludvalget tager initiativ til etablering af et samarbejde mellem lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest for at skabe en levende havn. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg følger medlemsforslaget fra Erling Ekegren om at Christianshavns Lokaludvalg tager initiativ til etablering af et samarbejde mellem lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest for at skabe en levende havn. Lokaludvalget bemyndiger formanden til at henvende sig til de lokaludvalg om forslaget. 2. at Christianshavns Lokaludvalg nedsætter en arbejdsgruppe til at stå for samarbejdet med de øvrige lokaludvalg. Arbejdsgruppen skal bestå af mindst tre medlemmer, hvoraf mindst ét medlem skal være medlem af lokaludvalget. 16

18 PROBLEMSTILLING Erling Ekegren har stillet følgende medlemsforslag: En Levende havn Christianshavns Lokaludvalg tager initiativ til etablering af et samarbejde mellem Lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest for at skabe en levende havn. Samarbejdet udvides successivt med andre relevante lokaludvalg når der bliver behov for det. Baggrund: Københavns Havn er ikke levende længere og derfor ikke længere en havn. Det er højst besynderligt når byens navn indikere havne funktionen og vandet mellem bydelene kan vel nærmest betegnes som DET DØDE HAV lad os i fællesskab få livet tilbage i havnen. Erling Ekegren LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget følger medlemsforslaget fra Erling Ekegren om at Christianshavns Lokaludvalg tager initiativ til etablering af et samarbejde mellem lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest for at skabe en levende havn. Lokaludvalget bemyndiger formanden til at henvende sig til de lokaludvalg om forslaget. Formanden foreslår samtidig, at lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe til at stå for samarbejdet med de øvrige lokaludvalg. Arbejdsgruppen skal bestå af mindst tre medlemmer, hvoraf mindst ét medlem skal være medlem af lokaludvalget. Endelig foreslår formanden, at lokaludvalgene beslutter et fælles kommissorium for samarbejdet. Det kan der tages fat på, når de øvrige lokaludvalg har besluttet, om de vil indgå i samarbejdet. ØKONOMI Intet på nuværende tidspunkt. VIDERE PROCES Formanden foreslår lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest et samarbejde om en levende havn, og beder dem udpege medlemmer til en fælles gruppe, der som sin første opgave skal udarbejde et kommissorium for samarbejdet. 17

19 BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 Lokaludvalget besluttede at tage initiativ til etablering af et samarbejde mellem lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro, Kongens Enghave og Amager Vest for at skabe en levende havn. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at henvende sig til de nævnte lokaludvalg om forslaget. 10. Udeserveringer på bolværket ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om udeserveringer på Christianshavns Kanals bolværk. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til Teknik- og Miljøforvaltningen om anvendelsen af Christianshavns Kanals bolværk til udeserveringer, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Igen i år afslører forårets komme, at værtshusenes udeserveringer på Christianshavns Kanals bolværk er kommet for at blive - og tilsyneladende også for at vokse. Det sidste er i strid med gældende bestemmelser, ligesom reglen om fri passage langs bolværket også ofte negligeres. Christianshavns Lokaludvalg har tidligere tilkendegivet, at en "nyhavnificering" af bolværkerne bør undgås. LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget sender følgende brev til Teknik- og Miljøforvaltningen med kopi til teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal: Christianshavns Lokaludvalg har med undren - nu ved sommerens komme - bemærket sig, at udeserveringerne langs Christianshavns Kanal mm synes at være grebet af vokseværk. Samtidig overholdes reglen om fri passage bl. a. langs bolværket ikke. Lokaludvalget vil derfor henstille, at 18

20 forvaltningen griber ind med de fornødne påbud. Måtte det ønskes, deltager lokaludvalget gerne i en besigtigelse. Da det samtidig er lokaludvalget magtpåliggende, at Christianshavns Kanal undgår en udvikling i retning af "party-zone" og væk fra det autentiske beboelseskvarter (en udvikling, der vil være velkendt fra Nyhavn), skal Lokaludvalget bede om at blive inddraget, når der fremtidig tages stilling til ansøgninger om udeserveringer. I den forbindelse skal det anføres, at lokaludvalget anser dette for et spørgsmål af væsentlig betydning for bydelen. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet henvendelsen, sender sekretariatet den til Teknik- og Miljøforvaltningen og til teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 Lokaludvalget bemyndigede formanden til at henvende sig til Teknik- og Miljøforvaltningen om anvendelsen af Christianshavns Kanals bolværk til udeserveringer og om regler for udeservering generelt i bydelen skal håndhæves, idet lokaludvalget lægger vægt på, at bolværker og fortov skal være tilgængelige for offentligheden. 19

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Forslag til BYDELSPLAN FOR CHRISTIANSHAVN 2013

Forslag til BYDELSPLAN FOR CHRISTIANSHAVN 2013 Forslag til BYDELSPLAN FOR CHRISTIANSHAVN 2013 Forslag til BYDELSPLAN FOR CHRISTIANSHAVN Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet af Christianshavn Lokaludvalg i samarbejde med Center for Sikker By og

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere