CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen ( ) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) ( ) 4. Projekter i bydelsplanen ( ) 5. Grøn mobilitet - høringssvar ( ) 6. Institutionsudviklingen på Christianshavn ( ) 7. Brugerne af Christianshavns Torv ( ) 8. Kommissorium for lokaludvalgets arbejde med Papirøen (Christiansholm) ( ) 9. Samarbejde mellem lokaludvalg om at skabe en levende havn ( ) 10. Udeserveringer på bolværket ( ) 11. Havnens Pris ( ) 12. Gadefest i Prinsessegade ( ) 13. Puljeøkonomien, maj 2012 ( ) 14. Puljeansøgninger, maj 2012 ( ) 15. Det lokale miljøarbejde, 2. halvår 2011 ( ) 16. Driftsstøtte til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn ( ) 17. Orientering fra arbejdsgrupperne mv. ( ) 18. Meddelelser ( ) 19. Eventuelt ( )

2 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat op til en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 En borger spurgte, om det af referaterne fra lokaludvalgsmøderne noteres, når suppleanter deltager i lokaludvalgsmøderne. Poul Cohrt bekræftede dette. En borger orienterede om status på den planlagte gadefest i Prinsessegade og bad lokaludvalget forhøje underskudsgarantien til festen til kr. Poul Cohrt oplyste, at lokaludvalget vil behandle sagen senere i mødet. 2. Referat og godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde samt godkender dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde 2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. Lokaludvalget skal godkende dagsordenen. LØSNING Referat Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres. Dagsorden Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - 1

3 VIDERE PROCES - BILAG Det seneste referat (Udsendt med mail den 30. april 2012) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ Lokaludvalget havde ikke bemærkninger til referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. 2. Til mødet forelå en ansøgning fra Christianshavns Beboerhus om støtte på kr. til arrangementet Skt. Hans. Asbjørn Kaasgaard oplyste, at ansøgningen ifølge sekretariatet er modtaget efter ansøgningsfristen, mens ansøgeren mener, at en første version af ansøgningen blev afleveret i sekretariatet inden for ansøgningsfristen. Lokaludvalget vedtog enstemmigt at behandle ansøgningen under dagsordenens punkt 14 Puljeansøgninger, maj Med ovennævnte ændring godkendte lokaludvalget dagsordenen for det aktuelle møde. 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal på baggrund af konklusionerne på lokaludvalgsseminaret den 17. marts 2012 drøfte og tage stilling til forslag om ændringer i lokaludvalgets forretningsorden. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter og tager stilling til forslaget om ændringerne i lokaludvalgets forretningsorden, der fremgår af løsningsafsnittet og af bilag 2. PROBLEMSTILLING Lotte Barfod og Jette Philipsen har på baggrund af konklusionerne på lokaludvalgets seminar den 17. marts 2012 udarbejdet forslag til ændringer i lokaludvalgets forretningsorden. LØSNING De foreslåede ændringer er: 2

4 Formanden skal deltage aktivt i samarbejdet med de øvrige lokaludvalgsformænd og informere lokaludvalget om dette arbejde. Formanden er pligtig til at informere relevante arbejdsgrupper ved relevante informationer/indkaldelser/invitationer fra forvaltningen, anden myndighed eller andre interessenter og bør arbejde for deltagelse for et eller flere arbejdsgruppemedlemmer. Lokaludvalgets medlemmer forventes at deltage aktivt i lokaludvalgets arbejde f.eks. i arbejdsgrupper, ad hoc grupper eller andet praktisk arbejde i forbindelse med lokaludvalgets aktiviteter eller arrangementer. Til alle arbejdsgrupper vælger lokaludvalget en tovholder, der skal være medlem af lokaludvalget. Tovholderen er ansvarlig for: - Mødeindkaldelse - Udkast til dagsorden - Mødereferat - Fremsendelse af referater til hjemmesiden - At informere om/fremlægge nyheder/informationer sendt til arbejdsgruppen v/tovholder - Afrapportering til lokaludvalget og sikre mandat i lokaludvalget til arbejdsgruppens virke. Tovholder er desuden kontaktperson i forhold til sekretariatet og lokaludvalget. Tovholderen kan uddelegere enkelte opgaver til medlemmer af arbejdsgruppen. Arbejdsgrupper: - Refererer direkte til lokaludvalget - Lokaludvalget kan bemyndige en arbejdsgruppe til at varetage beslutningskompetence i særlige aktiviteter eller situationer som bl.a. at arrangere Christianshavnermøder, Christianshavnerdagen, juletræstænding og nytårskur. Arbejdsgruppen arbejder inden for et defineret område/budget og tager derfor beslutning om annoncering, invitationer etc. - Arbejdsgrupperne har, inden for deres mandat, autonomi i forhold til definering og effektuering af deres arbejdsopgaver. - Ved møder med forvaltningen, anden myndighed eller andre interessenter omhandlende emner, arbejdsgruppen behandler, bør den aktuelle arbejdsgruppe være repræsenteret med et eller flere medlemmer. - Ved Christianshavnermøder er det den arrangerende arbejdsgruppe, der står for en del af mødet, dvs. arbejdsgruppen præsenterer eventuelle paneldeltagere og leder mødet under det faste emne. Ved presserende sager, som ikke kan udsættes til behandling på næstkommende ordinære lokaludvalgsmøde, skal Forretningsudvalget beslutte, om der skal indkaldes til ekstraordinært møde. Er det ikke praktisk muligt at indkalde til ekstraordinært 3

5 lokaludvalgsmøde, har formanden mulighed for at agere på lokaludvalgets vegne, såfremt det, formanden handler på, er forankret i lokaludvalgets tidligere beslutninger, høringssvar etc. Sager af presserende karakter skal forstås snævert og formandens behandling af disse sager skal udøves i samarbejde med sekretariatet og som udgangspunkt i samarbejde med næstformanden. Formanden og i dennes fravær næstformanden er ansvarlig for rettidig indkaldelse til lokaludvalgsmøder. Formanden og i dennes fravær næstformanden er ansvarlig for efter drøftelse i forretningsudvalget og i samarbejde med sekretariatet at udarbejde udkast til dagsorden til lokaludvalgsmødet. Derudover foreslår formanden, at det skrives ind i forretningsordenen, at formanden tegner lokaludvalget udadtil, hvilket er i overensstemmelse med praksis. Bemærkninger fra Center for Sikker Bys jurist: Det går ikke at give Forretningsudvalget den reelle kompetence til at indkalde til ekstraordinære lokaludvalgsmøder. Efter regulativet er det formanden, der har kompetencen, og det kan forretningsordenen ikke ændre ved. Jeg foreslår en formulering i retning af Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst en tredjedel af lokaludvalgsmedlemmerne forlanger det. Sker indkaldelsen på formandens foranledning, skal han i videst muligt omfang orientere Forretningsudvalget om baggrunden herfor inden mødets afholdelse. Når lokaludvalget har valgt sin formand, forventes han altid at handle på lokaludvalgets vegne, at have lokaludvalgets tillid og dermed opbakning til sine synspunkter. Handler formanden i modstrid med lokaludvalgets interesser, er reaktionen at tildele ham en irettesættelse eller at afsætte ham, hvis han ikke længere har lokaludvalgets tillid. Formuleringen såfremt det, formanden handler på, er forankret i lokaludvalgets tidligere beslutninger, høringssvar etc. forudsætter, at formanden ikke kan administrere den tillid, lokaludvalget har tilkendegivet, da de valgte ham. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden skal godkendes to gange, før de kan træde i kraft. Lokaludvalgets beslutninger i mødet den 25. april 2012 om ændringer i forretningsordnen skal således bekræftes i et senere lokaludvalgsmøde, før de har virkning. 4

6 BILAG 1. Den nugældende forretningsorden 2. Forslag til ændringer i den nugældende forretningsorden. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ På forslag fra Poul Cohrt tiltrådte lokaludvalget, at bemærkningerne under overskriften Forretningsudvalget i forslaget til en ændret forretningsorden om, at Forretningsudvalget kan indkalde til et ekstraordinært møde, udgår. 2. Lokaludvalget bad sekretariatet undersøge i hvilket omfang ikke-medlemmer af lokaludvalget kan deltage i arbejdsgrupperne, når et nyt regulativ for lokaludvalgene træder i kraft. 3. Poul Cohrt blev bemyndiget til at foretage redaktionelle ændringer i forretningsordenen for så vidt angår de gentagelser af sætninger, der forekommer. 4. Lokaludvalget stemte om, hvorvidt man skulle godkende følgende punkter fra forslaget til en ændret forretningsorden: Lokaludvalget kan bemyndige en arbejdsgruppe til at varetage beslutningskompetence i særlige aktiviteter eller situationer som bl.a. at arrangere Christianshavnermøder, Christianshavnerdagen, juletræstænding og nytårskur. Arbejdsgruppen arbejder inden for et defineret område/budget og tager derfor beslutning om annoncering, invitationer etc. Arbejdsgrupperne har, inden for deres mandat, autonomi i forhold til definering og effektuering af deres arbejdsopgaver. For stemte 13 lokaludvalgsmedlemmer. Imod stemte 1 lokaludvalgsmedlem. 3 lokaludvalgsmedlemmer undlod at stemme. Dermed havde lokaludvalget tiltrådt ovennævnte punkter fra forslaget til en ændret forretningsorden. 5. På forslag fra Poul Cohrt indsættes et nyt stykke i 1: Formanden tegner lokaludvalget udadtil. 6. Lokaludvalget godkendte forslaget til ændringer i lokaludvalgets forretningsorden, der fremgår af løsningsafsnittet og af bilag 2, med de tiltrådte ændringsforslag. 5

7 Den vedtagne forretningsorden fremgår af bilag 1 til dette referat. Den vedtagne forretningsorden vil skulle godkendes en gang mere, før den træder i kraft. 4. Projekter i bydelsplanen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal godkende og prioritere projekter i bydelsplanen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg beslutter hvilke 15 af følgende projekter, der tages med i den videre bydelsplanproces: A: Et godt hverdagsliv i København 1) Trafiksanering af Burmeistergade (koblet med begrønning af Bodenhoffs Plads) 2) Skt. Annæ Gade som sivegade 3) Suppegryde på Dødsruten 4) Spisehus for ældre 5) Torvet for alle 6) Gennemføringer på Den Blå Rute 7) Mødested i Voldboligerne 8) Vilde liv 9) Belysning på Christianshavns Torv B: Viden og erhverv i København 1) Være- og værksteder o.l. for unge i eksisterende lokaler 2) Musikundervisning for unge 3) Undersøge behov for yderligere kapacitet til Christianshavns skoler 4) Christianshavn som eksperimentarium for bydelsopdelt ledelse af kommunale institutioner 5) Ungehus, bl.a. med adgangsgivende kurser til forskellige erhverv C: København som metropol for grøn vækst 1) Begrønning af Bodenhoffs Plads (koblet med trafiksanering af Burmeistergade) 2) Fremtidig anvendelse af Papirøen (Christiansholm) 3) Forbedring af vandkvaliteten i Ydre Stadsgrav 4) Kildesortering af affald på Christianshavn 5) Grøn rute fra Langebro til Refshaleøen 6

8 PROBLEMSTILLING I mødet den 25. april 2012 besluttede lokaludvalget, at arbejdsgrupperne skulle arbejde videre med en række projekter med henblik på at konkretisere dem, så lokaludvalget i mødet den 30. Maj 2012 kunne vælge hvilke projekter, der skal med i bydelsplanen, samt om nødvendigt kvalificere dem. Arbejdsgrupperne har efter en drøftelse af de projekter, der var i spil efter lokaludvalgsmødet den 25. april 2012, udarbejdet et projektskema for hvert af de projekter, som de ønsker, indgår i bydelsplanen. Hvert lokaludvalg må maksimalt tage 15 projekter med i bydelsplanen, men Økonomiforvaltningen stiller ikke længere krav om, ar der maksimalt må være 5 projekter i hver af kategorierne - Et godt hverdagsliv i København - Viden og erhverv i København - København som metropol for grøn vækst. LØSNING I bilaget ses et projektskema for hvert af de foreslåede projekter. De vil eventuelt skulle gennemskrives, hvilket vil ske i et samarbejde mellem arbejdsgrupperne og sekretariatet. På baggrund af projektskemaerne som de foreligger nu, skal lokaludvalget beslutte, om de foreslåede projekter skal tages med i den videre bydelsplanproces. Lokaludvalget skal samtidig drøfte og beslutte, om der skal ske justeringer af de foreslåede projekter. Endelig skal lokaludvalget drøfte og beslutte hvilke fire af de foreslåede projekter, der ikke skal med i den videre bydelsplanproces. På Christianshavnermødet den 6. juni 2012 drøfter arbejdsgrupperne de udvalgte projekter med borgerne. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES 7

9 Sekretariatet orienterer Økonomiforvaltningen om hvilke projekter, lokaludvalget har besluttet af tage med i den videre bydelsplanproces. Økonomiforvaltningen beder de relevante fagforvaltninger kvalificere projekterne med hensyn til økonomien i dem og for så vidt angår hvilken kommunal strategi, plan eller politik de flugter med. Dette med henblik på, at projektet kan præsenteres for politikerne i Borgerrepræsentationen som et budgetnotat. Der tages forbehold for, at projekterne ikke foreligger i deres endelig form. Arbejdsgrupperne drøfter de udvalgte projekter med borgerne på Christianshavnermødet den 6. juni Under hensyntagen til kommentarerne fra Christianshavnermødet gennemskriver arbejdsgrupperne i løbet af juni de udvalgte projekter i samarbejde med sekretariatet, så lokaludvalget kan godkende dem i deres endelige form i mødet den 27. juni Jf. skabelonen for bydelsplanen vil lokaludvalget i mødet den 27. juni 2012 skulle tage stilling til en vision for bydelsplanen samt til hvilke udviklingsprincipper, der skal være gældende. Udkastet til vision og udviklingsprincipper skrives af formandskabet i samarbejde med sekretariatet. BILAG De foreslåede projekter CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ Lokaludvalget vedtog at slå projekterne A1 Trafiksanering af Burmeistergade og C1 Begrønning af Bodenhoffs Plads sammen til ét projekt. 2. Lokaludvalget vedtog at slå projekterne A5 Torvet for alle og A9 Belysning på Christianshavns Torv sammen til ét projekt. 3. Lokaludvalget besluttede at udelade projektet C2 Fremtidig anvendelse af Papirøen (Christiansholm) af bydelsplanen. 4. På forslag fra Erling Ekegren godkendte lokaludvalget, at projektet B5 Ungehus, bl.a. med adgangsgivende kurser til forskellige erhverv ændres, så man ikke lægger sig fast på, hvor på Christianshavn ungehuset skal ligge. 5. Lokaludvalget godkendte, at 16 projekter tages med i den videre bydelsplanproces, jf. ovenstående beslutninger. 8

10 5. Grøn mobilitet - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om forvaltningens Handlingsplan for Grøn Mobilitet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, at lokaludvalget ikke har bemærkninger til Handlingsplan for Grøn Mobilitet PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen har den 7. maj 2012 sendt Handlingsplan for Grøn Mobilitet i høring med svarfrist den 17. juni Anledningen er, at mobiliteten i København skal effektiviseres og forgrønnes for at stimulere væksten, bidrage til en CO2-neutral by og til det gode københavnerliv. De kommende års hovedudfordringer i København er: Byen vokser = mere transport Vækst - vi skal på omdrejningshøjde med andre byer Sundhed - vi bevæger os for lidt og lever kortere tid end danskere generelt Forurening - luften skal være renere LØSNING Grøn mobilitet handler om at sikre, at alle har mulighed for at vælge et grønt transportmiddel. Det skal være nemmere, sundere og mere effektivt at bevæge sig rundt i København. Mobiliteten i København skal effektiviseres og forgrønnes for at stimulere væksten, bidrage til en CO2-neutral by og det gode københavnerliv. København vil være verdens første CO2 neutrale hovedstad og der har den trafikale afvikling en vigtig rolle at spille. Grøn mobilitet skal skabes ved at skabe de bedste vilkår for at: den enkelte trafikant kan nå sine aktiviteter 9

11 virksomheder kan tiltrække arbejdskraft vareleveringen i byen fungerer Høringssvar Ingen arbejdsgruppe har forholdt sig til handlingsplanen. Formanden foreslår derfor, at Christianshavns Lokaludvalg meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at lokaludvalget ikke har bemærkninger til den. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen om lokaludvalgets beslutning. BILAG Høringsmaterialet Se også og CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 Sagen blev udsat til mødet den 27. juni Jane Lytthans og Erling Ekegren skriver et forslag til høringssvar. 6. Institutionsudviklingen på Christianshavn ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til børne- og ungdomsborgmesteren om at undlade at samle institutioner på Trekantsgrunden ved Prinsessegade / Refshalevej samt om at prioritere en institutionsudvikling, der tilgodeser befolkning på Holmen og på Margretheholm. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang om den ønskelige institutionsudvikling på 10

12 Christianshavn, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen om Kultur, Skole og Fritid har drøftet den planlagte institutionsudvikling på Christianshavn. Arbejdsgruppens konklusion er, - at nye institutioner på trafikalt udsatte områder bør undgås - at der er brug for flere børneinstitutioner, hvor Holmen og Margretheholm bør prioriteres - at der er behov for en sammenhængende plan for institutionsudviklingen på Christianshavn. LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget følger op på arbejdsgruppens konklusion ved at skrive følgende til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang med kopi til Børne- og Ungdomsudvalget: Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 30. maj 2012 drøftet planerne om at samle børneog ungdomsinstitutioner på Trekantsgrunden på hjørnet af Prinsessegade og Refshalevej. Umiddelbart mener lokaludvalget, at nye institutioner på trafikalt udsatte områder bør undgås, så lokaludvalget ser gerne, at forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget drøfter planerne om institutioner på Trekantsgrunden med lokaludvalget og befolkningen på Christianshavn, før man går videre med dem. Vi er faktisk forundret over, at lokaludvalget ikke er blevet hørt om planerne, før man gik i gang med projekteringen. Lokaludvalget mener endvidere, at der er brug for flere børneinstitutioner i vores bydel. Det er især befolkningen på Holmen og Margretheholm, som bør tilgodeses. Også det ser lokaludvalget gerne, at forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget drøfter med lokaludvalget og befolkningen på Christianshavn. I det hele taget efterspørger lokaludvalget en sammenhængende plan for institutionsudviklingen på Christianshavn, hvor alle forvaltninger i kommunen arbejder sammen for at lave de bedste sammenhængende løsninger for borgerne set i forhold til institutionernes indhold og lokalisering. Vi vil derfor gerne invitere dig og de øvrige medlemmer i Børne- og Ungdomsudvalget til et miniborgermøde på Christianshavnerdagen den 1. September. På dagen, som lokaludvalget står bag, viser de forskellige kultur- og sportsforeninger hvad de kan, ligesom der er underholdning for børn og voksne. Undervejs holder vi små borgermøder om aktuelle politiske spørgsmål i bydelen. Her vil spørgsmålet om institutionsudviklingen på Christianshavn helt sikkert være noget, der trækker folk til. Planen for Christianshavnerdagen er endnu ikke på plads, så vi har mulighed for at placere borgermødet på det tidspunkt på dagen, der passer bedst ind i din kalender. 11

13 Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet henvendelsen, sender sekretariatet den til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang med kopi til de øvrige medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 Henvendelsen til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang om den ønskelige institutionsudvikling på Christianshavn blev godkendt, idet det af henvendelsen skal fremgå, at lokaludvalget er imod nye kæmpeinstitutioner, men for flere decentrale børneinstitutioner på Christianshavn. 12

14 7. Brugerne af Christianshavns Torv ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte, hvad man kan gøre for, at alle brugere af Christianshavns Torv føler sig trygge og eventuelt beslutte tiltag, der sikrer dette. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg drøfter, hvad man kan gøre for, at alle brugere af Christianshavns Torv føler sig trygge 2. At Christianshavns Lokaludvalg beslutter eventuelle tiltag, der sikrer, at alle brugere af torvet føler sig trygge. PROBLEMSTILLING En borger har i en mail til lokaludvalget gjort opmærksom på, at hendes barn er meget bange for al den tumult, der er på torvet og at barnet ikke tør gå forbi torvet. Borgeren foreslår, at lokaludvalget beder kommunen indføre et alkoholforbud på torvet, sådan som man kender det fra andre steder i Danmark. LØSNING Torvegruppen, der har drøftet sagen. Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter omfanget af utrygheden på torvet og hvilke tiltag, der skal til, for at alle kan føle sig trygge. Formanden henleder opmærksomheden på Torvegruppens to projektforslag til bydelsplanen, Torvet for alle og Belysning af Christianshavns Torv. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Formanden orienterer borgeren om lokaludvalgets drøftelse og eventuelle beslutninger. BILAG Torvegruppens bydelsplanprojekter Torvet for alle og Belysning af Christianshavns Torv se bilaget til sagen Projekter i bydelsplanen. 13

15 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ Lokaludvalget bemyndigede formanden til at skrive til Borgerrepræsentationen om behovet for en social indsats over for grupperne, der holder til på Christianshavns Torv, da de skaber utryghed. 2. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at skrive til borgeren, der har rejst sagen, omlokaludvalgets henvendelse til Borgerrepræsentationen og om lokaludvalgets projekt i bydelsplanen om indretningen og belysningen af torvet. 8. Kommissorium for lokaludvalgets arbejde med Papirøen (Christiansholm) ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte kommissoriet for en ad hoc-arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender kommissoriet i løsningsafsnittet for en ad hoc-arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. 2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger tre personer, som udgør en styregruppe, der får ansvar for etablering af den samlede arbejdsproces med arbejdsgrupper, koordinering og planlægning af en mangfoldighed af aktiviteter. Mindst en af de udpegede skal være medlem af lokaludvalget. PROBLEMSTILLING I mødet den 28. marts 2012 besluttede lokaludvalget at nedsætte en ad hoc-arbejdsgruppe, som på lokaludvalgsmødet den 30. maj 2012 skulle fremlægge et kommissorium samt en plan for arbejdsgruppens arbejde. Erling Ekegren blev udpeget som tovholder for arbejdsgruppen. LØSNING Erling Ekegren har fremsendt følgende udkast til kommissorium: Formål: Lokaludvalget nedsætter en ad hoc-arbejdsgruppe, der får det formål at udarbejde en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. Forslaget forventes præsenteret for lokaludvalget i sommeren Arbejdsgrundlag: 14

16 Ad hoc-arbejdsgruppen skal sikre, at alle interessenter inddrages i udarbejdelse af planen. Ukonventionelle og traditionelle arbejds- og dialogmetoder skal tages i brug for at sikre medvirken af: - Borgere og naboer - Ejerne og Kommunen - Div. professionelle og Kreative aktører ( Giv rum nu, Arkitektskolen, Supertankeren, Arktektfirmaer, entreprenører, kapitalfonde (Realdania, ATP, PFA m.fl.) - M.fl. Proces: Vi nedsætter en styregruppe med medlemmer, udpeget af lokaludvalget 3 personer. Styregruppen får ansvar for etablering af den samlede arbejdsproces med arbejdsgrupper, koordinering og planlægning af en mangfoldighed af aktiviteter. Umiddelbart kan formanden anbefale, at lokaludvalget nedsætter en ad hoc-arbejdsgruppe med ovennævnte kommissorium, men foreslår, at lokaludvalget drøfter behovet for en sådan arbejdsgruppe set i lyset af det forhold, at der i bydelsplan-regi er foreslået et projekt Fremtidig anvendelse af Papirøen (Christiansholm), jf. en anden sag på dagsordenen for mødet den 30. maj Formålet med bydelsplan-projektet er at lave forundersøgelser af forskellige anvendelser af øen, som man kunne forestille sig ligge i havnen som en park, ligge som en park med bystrande, avancerede kulturelle forhold med eksperimenterende grønne tiltag ligge som et laboratorium for avancerede havevækster med anvendelse i den forgrønnede by, ligge som en eventpark, f.eks. som plads for et eksperimenterende badeanlæg, som udnytter at havnevandet ikke skal renses hvis bare der er nok cirkalation i vandet ligesom i havnebadene, ligge som sted for avanceret boligbebyggelse med masser af energibesparende demonstrationsprojekter, begrønning m.v. eller udformes som en kombination af de muligheder, som er beskrevet ovenfor. Projektet skal således opstille de finansielle krav og muligheder for at udnytte øen til offentligt fornuftige formål, samt klarlægge de planmæssige udfordringer, herunder de trafikale problemer i forbindelse med transport til øen. Projektet skal også opstille forskellige muligheder for at finansiere, konstruere og drive de aktiviteter, som skal være på øen i henhold til de forskellige muligheder, som der måtte være. Tanken er, at kommunen leder forundersøgelsen. 15

17 ØKONOMI Intet på nuværende tidspunkt. VIDERE PROCES De udpegede medlemmer af styregruppen vælger medlemmer til ad hoc-arbejdsgruppen og styrer det videre arbejde inden for rammerne af kommissoriet. Senest i lokaludvalgets møde i juni 2013 fremlægger styregruppen forslaget til en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ Lokaludvalget godkendte kommissoriet i løsningsafsnittet for en ad hoc-arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. 2. Lokaludvalget vedtog, at der ikke skal være en styregruppe, kun en ad hoc-arbejdsgruppe. 3. Lokaludvalget udpegede Erling Ekegren som tovholder for arbejdsgruppen samt Gunnar Bloch-Petersen, Erik Mortensen, Jette Arendrup og Ulla Bo Skovvart som de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen. 9. Samarbejde mellem lokaludvalg om at skabe en levende havn ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Erling Ekegren om, at lokaludvalget tager initiativ til etablering af et samarbejde mellem lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest for at skabe en levende havn. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg følger medlemsforslaget fra Erling Ekegren om at Christianshavns Lokaludvalg tager initiativ til etablering af et samarbejde mellem lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest for at skabe en levende havn. Lokaludvalget bemyndiger formanden til at henvende sig til de lokaludvalg om forslaget. 2. at Christianshavns Lokaludvalg nedsætter en arbejdsgruppe til at stå for samarbejdet med de øvrige lokaludvalg. Arbejdsgruppen skal bestå af mindst tre medlemmer, hvoraf mindst ét medlem skal være medlem af lokaludvalget. 16

18 PROBLEMSTILLING Erling Ekegren har stillet følgende medlemsforslag: En Levende havn Christianshavns Lokaludvalg tager initiativ til etablering af et samarbejde mellem Lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest for at skabe en levende havn. Samarbejdet udvides successivt med andre relevante lokaludvalg når der bliver behov for det. Baggrund: Københavns Havn er ikke levende længere og derfor ikke længere en havn. Det er højst besynderligt når byens navn indikere havne funktionen og vandet mellem bydelene kan vel nærmest betegnes som DET DØDE HAV lad os i fællesskab få livet tilbage i havnen. Erling Ekegren LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget følger medlemsforslaget fra Erling Ekegren om at Christianshavns Lokaludvalg tager initiativ til etablering af et samarbejde mellem lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest for at skabe en levende havn. Lokaludvalget bemyndiger formanden til at henvende sig til de lokaludvalg om forslaget. Formanden foreslår samtidig, at lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe til at stå for samarbejdet med de øvrige lokaludvalg. Arbejdsgruppen skal bestå af mindst tre medlemmer, hvoraf mindst ét medlem skal være medlem af lokaludvalget. Endelig foreslår formanden, at lokaludvalgene beslutter et fælles kommissorium for samarbejdet. Det kan der tages fat på, når de øvrige lokaludvalg har besluttet, om de vil indgå i samarbejdet. ØKONOMI Intet på nuværende tidspunkt. VIDERE PROCES Formanden foreslår lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest et samarbejde om en levende havn, og beder dem udpege medlemmer til en fælles gruppe, der som sin første opgave skal udarbejde et kommissorium for samarbejdet. 17

19 BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 Lokaludvalget besluttede at tage initiativ til etablering af et samarbejde mellem lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro, Kongens Enghave og Amager Vest for at skabe en levende havn. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at henvende sig til de nævnte lokaludvalg om forslaget. 10. Udeserveringer på bolværket ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om udeserveringer på Christianshavns Kanals bolværk. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til Teknik- og Miljøforvaltningen om anvendelsen af Christianshavns Kanals bolværk til udeserveringer, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Igen i år afslører forårets komme, at værtshusenes udeserveringer på Christianshavns Kanals bolværk er kommet for at blive - og tilsyneladende også for at vokse. Det sidste er i strid med gældende bestemmelser, ligesom reglen om fri passage langs bolværket også ofte negligeres. Christianshavns Lokaludvalg har tidligere tilkendegivet, at en "nyhavnificering" af bolværkerne bør undgås. LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget sender følgende brev til Teknik- og Miljøforvaltningen med kopi til teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal: Christianshavns Lokaludvalg har med undren - nu ved sommerens komme - bemærket sig, at udeserveringerne langs Christianshavns Kanal mm synes at være grebet af vokseværk. Samtidig overholdes reglen om fri passage bl. a. langs bolværket ikke. Lokaludvalget vil derfor henstille, at 18

20 forvaltningen griber ind med de fornødne påbud. Måtte det ønskes, deltager lokaludvalget gerne i en besigtigelse. Da det samtidig er lokaludvalget magtpåliggende, at Christianshavns Kanal undgår en udvikling i retning af "party-zone" og væk fra det autentiske beboelseskvarter (en udvikling, der vil være velkendt fra Nyhavn), skal Lokaludvalget bede om at blive inddraget, når der fremtidig tages stilling til ansøgninger om udeserveringer. I den forbindelse skal det anføres, at lokaludvalget anser dette for et spørgsmål af væsentlig betydning for bydelen. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet henvendelsen, sender sekretariatet den til Teknik- og Miljøforvaltningen og til teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 Lokaludvalget bemyndigede formanden til at henvende sig til Teknik- og Miljøforvaltningen om anvendelsen af Christianshavns Kanals bolværk til udeserveringer og om regler for udeservering generelt i bydelen skal håndhæves, idet lokaludvalget lægger vægt på, at bolværker og fortov skal være tilgængelige for offentligheden. 19

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere