CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG"

Transkript

1 1. Åben spørgetid ( ) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen ( ) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) ( ) 4. Projekter i bydelsplanen ( ) 5. Grøn mobilitet - høringssvar ( ) 6. Institutionsudviklingen på Christianshavn ( ) 7. Brugerne af Christianshavns Torv ( ) 8. Kommissorium for lokaludvalgets arbejde med Papirøen (Christiansholm) ( ) 9. Samarbejde mellem lokaludvalg om at skabe en levende havn ( ) 10. Udeserveringer på bolværket ( ) 11. Havnens Pris ( ) 12. Gadefest i Prinsessegade ( ) 13. Puljeøkonomien, maj 2012 ( ) 14. Puljeansøgninger, maj 2012 ( ) 15. Det lokale miljøarbejde, 2. halvår 2011 ( ) 16. Driftsstøtte til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn ( ) 17. Orientering fra arbejdsgrupperne mv. ( ) 18. Meddelelser ( ) 19. Eventuelt ( )

2 1. Åben spørgetid ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Under dette punkt har tilhørerne mulighed for at komme med forslag og stille spørgsmål til lokaludvalget. Der er afsat op til en halv time til spørgetiden. Når der ikke er flere spørgsmål, begynder lokaludvalgets ordinære møde. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 En borger spurgte, om det af referaterne fra lokaludvalgsmøderne noteres, når suppleanter deltager i lokaludvalgsmøderne. Poul Cohrt bekræftede dette. En borger orienterede om status på den planlagte gadefest i Prinsessegade og bad lokaludvalget forhøje underskudsgarantien til festen til kr. Poul Cohrt oplyste, at lokaludvalget vil behandle sagen senere i mødet. 2. Referat og godkendelse af dagsordenen ( ) Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde samt godkender dagsordenen for det aktuelle lokaludvalgsmøde. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter referatet af det seneste lokaludvalgsmøde 2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender dagsordenen for det aktuelle møde PROBLEMSTILLING Lokaludvalget skal drøfte referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. Lokaludvalget skal godkende dagsordenen. LØSNING Referat Referatet drøftes. Eventuelle rettelser noteres. Dagsorden Dagsordenen godkendes, og inhabilitet i sagerne på dagsordenen bliver afklaret. ØKONOMI - 1

3 VIDERE PROCES - BILAG Det seneste referat (Udsendt med mail den 30. april 2012) CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ Lokaludvalget havde ikke bemærkninger til referatet af det seneste lokaludvalgsmøde. 2. Til mødet forelå en ansøgning fra Christianshavns Beboerhus om støtte på kr. til arrangementet Skt. Hans. Asbjørn Kaasgaard oplyste, at ansøgningen ifølge sekretariatet er modtaget efter ansøgningsfristen, mens ansøgeren mener, at en første version af ansøgningen blev afleveret i sekretariatet inden for ansøgningsfristen. Lokaludvalget vedtog enstemmigt at behandle ansøgningen under dagsordenens punkt 14 Puljeansøgninger, maj Med ovennævnte ændring godkendte lokaludvalget dagsordenen for det aktuelle møde. 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal på baggrund af konklusionerne på lokaludvalgsseminaret den 17. marts 2012 drøfte og tage stilling til forslag om ændringer i lokaludvalgets forretningsorden. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg drøfter og tager stilling til forslaget om ændringerne i lokaludvalgets forretningsorden, der fremgår af løsningsafsnittet og af bilag 2. PROBLEMSTILLING Lotte Barfod og Jette Philipsen har på baggrund af konklusionerne på lokaludvalgets seminar den 17. marts 2012 udarbejdet forslag til ændringer i lokaludvalgets forretningsorden. LØSNING De foreslåede ændringer er: 2

4 Formanden skal deltage aktivt i samarbejdet med de øvrige lokaludvalgsformænd og informere lokaludvalget om dette arbejde. Formanden er pligtig til at informere relevante arbejdsgrupper ved relevante informationer/indkaldelser/invitationer fra forvaltningen, anden myndighed eller andre interessenter og bør arbejde for deltagelse for et eller flere arbejdsgruppemedlemmer. Lokaludvalgets medlemmer forventes at deltage aktivt i lokaludvalgets arbejde f.eks. i arbejdsgrupper, ad hoc grupper eller andet praktisk arbejde i forbindelse med lokaludvalgets aktiviteter eller arrangementer. Til alle arbejdsgrupper vælger lokaludvalget en tovholder, der skal være medlem af lokaludvalget. Tovholderen er ansvarlig for: - Mødeindkaldelse - Udkast til dagsorden - Mødereferat - Fremsendelse af referater til hjemmesiden - At informere om/fremlægge nyheder/informationer sendt til arbejdsgruppen v/tovholder - Afrapportering til lokaludvalget og sikre mandat i lokaludvalget til arbejdsgruppens virke. Tovholder er desuden kontaktperson i forhold til sekretariatet og lokaludvalget. Tovholderen kan uddelegere enkelte opgaver til medlemmer af arbejdsgruppen. Arbejdsgrupper: - Refererer direkte til lokaludvalget - Lokaludvalget kan bemyndige en arbejdsgruppe til at varetage beslutningskompetence i særlige aktiviteter eller situationer som bl.a. at arrangere Christianshavnermøder, Christianshavnerdagen, juletræstænding og nytårskur. Arbejdsgruppen arbejder inden for et defineret område/budget og tager derfor beslutning om annoncering, invitationer etc. - Arbejdsgrupperne har, inden for deres mandat, autonomi i forhold til definering og effektuering af deres arbejdsopgaver. - Ved møder med forvaltningen, anden myndighed eller andre interessenter omhandlende emner, arbejdsgruppen behandler, bør den aktuelle arbejdsgruppe være repræsenteret med et eller flere medlemmer. - Ved Christianshavnermøder er det den arrangerende arbejdsgruppe, der står for en del af mødet, dvs. arbejdsgruppen præsenterer eventuelle paneldeltagere og leder mødet under det faste emne. Ved presserende sager, som ikke kan udsættes til behandling på næstkommende ordinære lokaludvalgsmøde, skal Forretningsudvalget beslutte, om der skal indkaldes til ekstraordinært møde. Er det ikke praktisk muligt at indkalde til ekstraordinært 3

5 lokaludvalgsmøde, har formanden mulighed for at agere på lokaludvalgets vegne, såfremt det, formanden handler på, er forankret i lokaludvalgets tidligere beslutninger, høringssvar etc. Sager af presserende karakter skal forstås snævert og formandens behandling af disse sager skal udøves i samarbejde med sekretariatet og som udgangspunkt i samarbejde med næstformanden. Formanden og i dennes fravær næstformanden er ansvarlig for rettidig indkaldelse til lokaludvalgsmøder. Formanden og i dennes fravær næstformanden er ansvarlig for efter drøftelse i forretningsudvalget og i samarbejde med sekretariatet at udarbejde udkast til dagsorden til lokaludvalgsmødet. Derudover foreslår formanden, at det skrives ind i forretningsordenen, at formanden tegner lokaludvalget udadtil, hvilket er i overensstemmelse med praksis. Bemærkninger fra Center for Sikker Bys jurist: Det går ikke at give Forretningsudvalget den reelle kompetence til at indkalde til ekstraordinære lokaludvalgsmøder. Efter regulativet er det formanden, der har kompetencen, og det kan forretningsordenen ikke ændre ved. Jeg foreslår en formulering i retning af Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst en tredjedel af lokaludvalgsmedlemmerne forlanger det. Sker indkaldelsen på formandens foranledning, skal han i videst muligt omfang orientere Forretningsudvalget om baggrunden herfor inden mødets afholdelse. Når lokaludvalget har valgt sin formand, forventes han altid at handle på lokaludvalgets vegne, at have lokaludvalgets tillid og dermed opbakning til sine synspunkter. Handler formanden i modstrid med lokaludvalgets interesser, er reaktionen at tildele ham en irettesættelse eller at afsætte ham, hvis han ikke længere har lokaludvalgets tillid. Formuleringen såfremt det, formanden handler på, er forankret i lokaludvalgets tidligere beslutninger, høringssvar etc. forudsætter, at formanden ikke kan administrere den tillid, lokaludvalget har tilkendegivet, da de valgte ham. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden skal godkendes to gange, før de kan træde i kraft. Lokaludvalgets beslutninger i mødet den 25. april 2012 om ændringer i forretningsordnen skal således bekræftes i et senere lokaludvalgsmøde, før de har virkning. 4

6 BILAG 1. Den nugældende forretningsorden 2. Forslag til ændringer i den nugældende forretningsorden. CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ På forslag fra Poul Cohrt tiltrådte lokaludvalget, at bemærkningerne under overskriften Forretningsudvalget i forslaget til en ændret forretningsorden om, at Forretningsudvalget kan indkalde til et ekstraordinært møde, udgår. 2. Lokaludvalget bad sekretariatet undersøge i hvilket omfang ikke-medlemmer af lokaludvalget kan deltage i arbejdsgrupperne, når et nyt regulativ for lokaludvalgene træder i kraft. 3. Poul Cohrt blev bemyndiget til at foretage redaktionelle ændringer i forretningsordenen for så vidt angår de gentagelser af sætninger, der forekommer. 4. Lokaludvalget stemte om, hvorvidt man skulle godkende følgende punkter fra forslaget til en ændret forretningsorden: Lokaludvalget kan bemyndige en arbejdsgruppe til at varetage beslutningskompetence i særlige aktiviteter eller situationer som bl.a. at arrangere Christianshavnermøder, Christianshavnerdagen, juletræstænding og nytårskur. Arbejdsgruppen arbejder inden for et defineret område/budget og tager derfor beslutning om annoncering, invitationer etc. Arbejdsgrupperne har, inden for deres mandat, autonomi i forhold til definering og effektuering af deres arbejdsopgaver. For stemte 13 lokaludvalgsmedlemmer. Imod stemte 1 lokaludvalgsmedlem. 3 lokaludvalgsmedlemmer undlod at stemme. Dermed havde lokaludvalget tiltrådt ovennævnte punkter fra forslaget til en ændret forretningsorden. 5. På forslag fra Poul Cohrt indsættes et nyt stykke i 1: Formanden tegner lokaludvalget udadtil. 6. Lokaludvalget godkendte forslaget til ændringer i lokaludvalgets forretningsorden, der fremgår af løsningsafsnittet og af bilag 2, med de tiltrådte ændringsforslag. 5

7 Den vedtagne forretningsorden fremgår af bilag 1 til dette referat. Den vedtagne forretningsorden vil skulle godkendes en gang mere, før den træder i kraft. 4. Projekter i bydelsplanen ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal godkende og prioritere projekter i bydelsplanen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg beslutter hvilke 15 af følgende projekter, der tages med i den videre bydelsplanproces: A: Et godt hverdagsliv i København 1) Trafiksanering af Burmeistergade (koblet med begrønning af Bodenhoffs Plads) 2) Skt. Annæ Gade som sivegade 3) Suppegryde på Dødsruten 4) Spisehus for ældre 5) Torvet for alle 6) Gennemføringer på Den Blå Rute 7) Mødested i Voldboligerne 8) Vilde liv 9) Belysning på Christianshavns Torv B: Viden og erhverv i København 1) Være- og værksteder o.l. for unge i eksisterende lokaler 2) Musikundervisning for unge 3) Undersøge behov for yderligere kapacitet til Christianshavns skoler 4) Christianshavn som eksperimentarium for bydelsopdelt ledelse af kommunale institutioner 5) Ungehus, bl.a. med adgangsgivende kurser til forskellige erhverv C: København som metropol for grøn vækst 1) Begrønning af Bodenhoffs Plads (koblet med trafiksanering af Burmeistergade) 2) Fremtidig anvendelse af Papirøen (Christiansholm) 3) Forbedring af vandkvaliteten i Ydre Stadsgrav 4) Kildesortering af affald på Christianshavn 5) Grøn rute fra Langebro til Refshaleøen 6

8 PROBLEMSTILLING I mødet den 25. april 2012 besluttede lokaludvalget, at arbejdsgrupperne skulle arbejde videre med en række projekter med henblik på at konkretisere dem, så lokaludvalget i mødet den 30. Maj 2012 kunne vælge hvilke projekter, der skal med i bydelsplanen, samt om nødvendigt kvalificere dem. Arbejdsgrupperne har efter en drøftelse af de projekter, der var i spil efter lokaludvalgsmødet den 25. april 2012, udarbejdet et projektskema for hvert af de projekter, som de ønsker, indgår i bydelsplanen. Hvert lokaludvalg må maksimalt tage 15 projekter med i bydelsplanen, men Økonomiforvaltningen stiller ikke længere krav om, ar der maksimalt må være 5 projekter i hver af kategorierne - Et godt hverdagsliv i København - Viden og erhverv i København - København som metropol for grøn vækst. LØSNING I bilaget ses et projektskema for hvert af de foreslåede projekter. De vil eventuelt skulle gennemskrives, hvilket vil ske i et samarbejde mellem arbejdsgrupperne og sekretariatet. På baggrund af projektskemaerne som de foreligger nu, skal lokaludvalget beslutte, om de foreslåede projekter skal tages med i den videre bydelsplanproces. Lokaludvalget skal samtidig drøfte og beslutte, om der skal ske justeringer af de foreslåede projekter. Endelig skal lokaludvalget drøfte og beslutte hvilke fire af de foreslåede projekter, der ikke skal med i den videre bydelsplanproces. På Christianshavnermødet den 6. juni 2012 drøfter arbejdsgrupperne de udvalgte projekter med borgerne. ØKONOMI Intet VIDERE PROCES 7

9 Sekretariatet orienterer Økonomiforvaltningen om hvilke projekter, lokaludvalget har besluttet af tage med i den videre bydelsplanproces. Økonomiforvaltningen beder de relevante fagforvaltninger kvalificere projekterne med hensyn til økonomien i dem og for så vidt angår hvilken kommunal strategi, plan eller politik de flugter med. Dette med henblik på, at projektet kan præsenteres for politikerne i Borgerrepræsentationen som et budgetnotat. Der tages forbehold for, at projekterne ikke foreligger i deres endelig form. Arbejdsgrupperne drøfter de udvalgte projekter med borgerne på Christianshavnermødet den 6. juni Under hensyntagen til kommentarerne fra Christianshavnermødet gennemskriver arbejdsgrupperne i løbet af juni de udvalgte projekter i samarbejde med sekretariatet, så lokaludvalget kan godkende dem i deres endelige form i mødet den 27. juni Jf. skabelonen for bydelsplanen vil lokaludvalget i mødet den 27. juni 2012 skulle tage stilling til en vision for bydelsplanen samt til hvilke udviklingsprincipper, der skal være gældende. Udkastet til vision og udviklingsprincipper skrives af formandskabet i samarbejde med sekretariatet. BILAG De foreslåede projekter CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ Lokaludvalget vedtog at slå projekterne A1 Trafiksanering af Burmeistergade og C1 Begrønning af Bodenhoffs Plads sammen til ét projekt. 2. Lokaludvalget vedtog at slå projekterne A5 Torvet for alle og A9 Belysning på Christianshavns Torv sammen til ét projekt. 3. Lokaludvalget besluttede at udelade projektet C2 Fremtidig anvendelse af Papirøen (Christiansholm) af bydelsplanen. 4. På forslag fra Erling Ekegren godkendte lokaludvalget, at projektet B5 Ungehus, bl.a. med adgangsgivende kurser til forskellige erhverv ændres, så man ikke lægger sig fast på, hvor på Christianshavn ungehuset skal ligge. 5. Lokaludvalget godkendte, at 16 projekter tages med i den videre bydelsplanproces, jf. ovenstående beslutninger. 8

10 5. Grøn mobilitet - høringssvar ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte et høringssvar om forvaltningens Handlingsplan for Grøn Mobilitet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, at lokaludvalget ikke har bemærkninger til Handlingsplan for Grøn Mobilitet PROBLEMSTILLING Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen har den 7. maj 2012 sendt Handlingsplan for Grøn Mobilitet i høring med svarfrist den 17. juni Anledningen er, at mobiliteten i København skal effektiviseres og forgrønnes for at stimulere væksten, bidrage til en CO2-neutral by og til det gode københavnerliv. De kommende års hovedudfordringer i København er: Byen vokser = mere transport Vækst - vi skal på omdrejningshøjde med andre byer Sundhed - vi bevæger os for lidt og lever kortere tid end danskere generelt Forurening - luften skal være renere LØSNING Grøn mobilitet handler om at sikre, at alle har mulighed for at vælge et grønt transportmiddel. Det skal være nemmere, sundere og mere effektivt at bevæge sig rundt i København. Mobiliteten i København skal effektiviseres og forgrønnes for at stimulere væksten, bidrage til en CO2-neutral by og det gode københavnerliv. København vil være verdens første CO2 neutrale hovedstad og der har den trafikale afvikling en vigtig rolle at spille. Grøn mobilitet skal skabes ved at skabe de bedste vilkår for at: den enkelte trafikant kan nå sine aktiviteter 9

11 virksomheder kan tiltrække arbejdskraft vareleveringen i byen fungerer Høringssvar Ingen arbejdsgruppe har forholdt sig til handlingsplanen. Formanden foreslår derfor, at Christianshavns Lokaludvalg meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, at lokaludvalget ikke har bemærkninger til den. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Sekretariatet orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen om lokaludvalgets beslutning. BILAG Høringsmaterialet Se også og CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 Sagen blev udsat til mødet den 27. juni Jane Lytthans og Erling Ekegren skriver et forslag til høringssvar. 6. Institutionsudviklingen på Christianshavn ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til børne- og ungdomsborgmesteren om at undlade at samle institutioner på Trekantsgrunden ved Prinsessegade / Refshalevej samt om at prioritere en institutionsudvikling, der tilgodeser befolkning på Holmen og på Margretheholm. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang om den ønskelige institutionsudvikling på 10

12 Christianshavn, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Arbejdsgruppen om Kultur, Skole og Fritid har drøftet den planlagte institutionsudvikling på Christianshavn. Arbejdsgruppens konklusion er, - at nye institutioner på trafikalt udsatte områder bør undgås - at der er brug for flere børneinstitutioner, hvor Holmen og Margretheholm bør prioriteres - at der er behov for en sammenhængende plan for institutionsudviklingen på Christianshavn. LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget følger op på arbejdsgruppens konklusion ved at skrive følgende til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang med kopi til Børne- og Ungdomsudvalget: Christianshavns Lokaludvalg har i sit møde den 30. maj 2012 drøftet planerne om at samle børneog ungdomsinstitutioner på Trekantsgrunden på hjørnet af Prinsessegade og Refshalevej. Umiddelbart mener lokaludvalget, at nye institutioner på trafikalt udsatte områder bør undgås, så lokaludvalget ser gerne, at forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget drøfter planerne om institutioner på Trekantsgrunden med lokaludvalget og befolkningen på Christianshavn, før man går videre med dem. Vi er faktisk forundret over, at lokaludvalget ikke er blevet hørt om planerne, før man gik i gang med projekteringen. Lokaludvalget mener endvidere, at der er brug for flere børneinstitutioner i vores bydel. Det er især befolkningen på Holmen og Margretheholm, som bør tilgodeses. Også det ser lokaludvalget gerne, at forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget drøfter med lokaludvalget og befolkningen på Christianshavn. I det hele taget efterspørger lokaludvalget en sammenhængende plan for institutionsudviklingen på Christianshavn, hvor alle forvaltninger i kommunen arbejder sammen for at lave de bedste sammenhængende løsninger for borgerne set i forhold til institutionernes indhold og lokalisering. Vi vil derfor gerne invitere dig og de øvrige medlemmer i Børne- og Ungdomsudvalget til et miniborgermøde på Christianshavnerdagen den 1. September. På dagen, som lokaludvalget står bag, viser de forskellige kultur- og sportsforeninger hvad de kan, ligesom der er underholdning for børn og voksne. Undervejs holder vi små borgermøder om aktuelle politiske spørgsmål i bydelen. Her vil spørgsmålet om institutionsudviklingen på Christianshavn helt sikkert være noget, der trækker folk til. Planen for Christianshavnerdagen er endnu ikke på plads, så vi har mulighed for at placere borgermødet på det tidspunkt på dagen, der passer bedst ind i din kalender. 11

13 Med venlig hilsen Poul Cohrt, formand. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet henvendelsen, sender sekretariatet den til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang med kopi til de øvrige medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 Henvendelsen til børne- og ungdomsborgmester Anne Vang om den ønskelige institutionsudvikling på Christianshavn blev godkendt, idet det af henvendelsen skal fremgå, at lokaludvalget er imod nye kæmpeinstitutioner, men for flere decentrale børneinstitutioner på Christianshavn. 12

14 7. Brugerne af Christianshavns Torv ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal drøfte, hvad man kan gøre for, at alle brugere af Christianshavns Torv føler sig trygge og eventuelt beslutte tiltag, der sikrer dette. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. At Christianshavns Lokaludvalg drøfter, hvad man kan gøre for, at alle brugere af Christianshavns Torv føler sig trygge 2. At Christianshavns Lokaludvalg beslutter eventuelle tiltag, der sikrer, at alle brugere af torvet føler sig trygge. PROBLEMSTILLING En borger har i en mail til lokaludvalget gjort opmærksom på, at hendes barn er meget bange for al den tumult, der er på torvet og at barnet ikke tør gå forbi torvet. Borgeren foreslår, at lokaludvalget beder kommunen indføre et alkoholforbud på torvet, sådan som man kender det fra andre steder i Danmark. LØSNING Torvegruppen, der har drøftet sagen. Formanden foreslår, at lokaludvalget drøfter omfanget af utrygheden på torvet og hvilke tiltag, der skal til, for at alle kan føle sig trygge. Formanden henleder opmærksomheden på Torvegruppens to projektforslag til bydelsplanen, Torvet for alle og Belysning af Christianshavns Torv. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Formanden orienterer borgeren om lokaludvalgets drøftelse og eventuelle beslutninger. BILAG Torvegruppens bydelsplanprojekter Torvet for alle og Belysning af Christianshavns Torv se bilaget til sagen Projekter i bydelsplanen. 13

15 CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ Lokaludvalget bemyndigede formanden til at skrive til Borgerrepræsentationen om behovet for en social indsats over for grupperne, der holder til på Christianshavns Torv, da de skaber utryghed. 2. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at skrive til borgeren, der har rejst sagen, omlokaludvalgets henvendelse til Borgerrepræsentationen og om lokaludvalgets projekt i bydelsplanen om indretningen og belysningen af torvet. 8. Kommissorium for lokaludvalgets arbejde med Papirøen (Christiansholm) ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte kommissoriet for en ad hoc-arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender kommissoriet i løsningsafsnittet for en ad hoc-arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. 2. at Christianshavns Lokaludvalg udpeger tre personer, som udgør en styregruppe, der får ansvar for etablering af den samlede arbejdsproces med arbejdsgrupper, koordinering og planlægning af en mangfoldighed af aktiviteter. Mindst en af de udpegede skal være medlem af lokaludvalget. PROBLEMSTILLING I mødet den 28. marts 2012 besluttede lokaludvalget at nedsætte en ad hoc-arbejdsgruppe, som på lokaludvalgsmødet den 30. maj 2012 skulle fremlægge et kommissorium samt en plan for arbejdsgruppens arbejde. Erling Ekegren blev udpeget som tovholder for arbejdsgruppen. LØSNING Erling Ekegren har fremsendt følgende udkast til kommissorium: Formål: Lokaludvalget nedsætter en ad hoc-arbejdsgruppe, der får det formål at udarbejde en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. Forslaget forventes præsenteret for lokaludvalget i sommeren Arbejdsgrundlag: 14

16 Ad hoc-arbejdsgruppen skal sikre, at alle interessenter inddrages i udarbejdelse af planen. Ukonventionelle og traditionelle arbejds- og dialogmetoder skal tages i brug for at sikre medvirken af: - Borgere og naboer - Ejerne og Kommunen - Div. professionelle og Kreative aktører ( Giv rum nu, Arkitektskolen, Supertankeren, Arktektfirmaer, entreprenører, kapitalfonde (Realdania, ATP, PFA m.fl.) - M.fl. Proces: Vi nedsætter en styregruppe med medlemmer, udpeget af lokaludvalget 3 personer. Styregruppen får ansvar for etablering af den samlede arbejdsproces med arbejdsgrupper, koordinering og planlægning af en mangfoldighed af aktiviteter. Umiddelbart kan formanden anbefale, at lokaludvalget nedsætter en ad hoc-arbejdsgruppe med ovennævnte kommissorium, men foreslår, at lokaludvalget drøfter behovet for en sådan arbejdsgruppe set i lyset af det forhold, at der i bydelsplan-regi er foreslået et projekt Fremtidig anvendelse af Papirøen (Christiansholm), jf. en anden sag på dagsordenen for mødet den 30. maj Formålet med bydelsplan-projektet er at lave forundersøgelser af forskellige anvendelser af øen, som man kunne forestille sig ligge i havnen som en park, ligge som en park med bystrande, avancerede kulturelle forhold med eksperimenterende grønne tiltag ligge som et laboratorium for avancerede havevækster med anvendelse i den forgrønnede by, ligge som en eventpark, f.eks. som plads for et eksperimenterende badeanlæg, som udnytter at havnevandet ikke skal renses hvis bare der er nok cirkalation i vandet ligesom i havnebadene, ligge som sted for avanceret boligbebyggelse med masser af energibesparende demonstrationsprojekter, begrønning m.v. eller udformes som en kombination af de muligheder, som er beskrevet ovenfor. Projektet skal således opstille de finansielle krav og muligheder for at udnytte øen til offentligt fornuftige formål, samt klarlægge de planmæssige udfordringer, herunder de trafikale problemer i forbindelse med transport til øen. Projektet skal også opstille forskellige muligheder for at finansiere, konstruere og drive de aktiviteter, som skal være på øen i henhold til de forskellige muligheder, som der måtte være. Tanken er, at kommunen leder forundersøgelsen. 15

17 ØKONOMI Intet på nuværende tidspunkt. VIDERE PROCES De udpegede medlemmer af styregruppen vælger medlemmer til ad hoc-arbejdsgruppen og styrer det videre arbejde inden for rammerne af kommissoriet. Senest i lokaludvalgets møde i juni 2013 fremlægger styregruppen forslaget til en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ Lokaludvalget godkendte kommissoriet i løsningsafsnittet for en ad hoc-arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en samlet plan for den fremtidige brug af Christiansholm. 2. Lokaludvalget vedtog, at der ikke skal være en styregruppe, kun en ad hoc-arbejdsgruppe. 3. Lokaludvalget udpegede Erling Ekegren som tovholder for arbejdsgruppen samt Gunnar Bloch-Petersen, Erik Mortensen, Jette Arendrup og Ulla Bo Skovvart som de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen. 9. Samarbejde mellem lokaludvalg om at skabe en levende havn ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal tage stilling til et medlemsforslag fra Erling Ekegren om, at lokaludvalget tager initiativ til etablering af et samarbejde mellem lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest for at skabe en levende havn. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg følger medlemsforslaget fra Erling Ekegren om at Christianshavns Lokaludvalg tager initiativ til etablering af et samarbejde mellem lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest for at skabe en levende havn. Lokaludvalget bemyndiger formanden til at henvende sig til de lokaludvalg om forslaget. 2. at Christianshavns Lokaludvalg nedsætter en arbejdsgruppe til at stå for samarbejdet med de øvrige lokaludvalg. Arbejdsgruppen skal bestå af mindst tre medlemmer, hvoraf mindst ét medlem skal være medlem af lokaludvalget. 16

18 PROBLEMSTILLING Erling Ekegren har stillet følgende medlemsforslag: En Levende havn Christianshavns Lokaludvalg tager initiativ til etablering af et samarbejde mellem Lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest for at skabe en levende havn. Samarbejdet udvides successivt med andre relevante lokaludvalg når der bliver behov for det. Baggrund: Københavns Havn er ikke levende længere og derfor ikke længere en havn. Det er højst besynderligt når byens navn indikere havne funktionen og vandet mellem bydelene kan vel nærmest betegnes som DET DØDE HAV lad os i fællesskab få livet tilbage i havnen. Erling Ekegren LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget følger medlemsforslaget fra Erling Ekegren om at Christianshavns Lokaludvalg tager initiativ til etablering af et samarbejde mellem lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest for at skabe en levende havn. Lokaludvalget bemyndiger formanden til at henvende sig til de lokaludvalg om forslaget. Formanden foreslår samtidig, at lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe til at stå for samarbejdet med de øvrige lokaludvalg. Arbejdsgruppen skal bestå af mindst tre medlemmer, hvoraf mindst ét medlem skal være medlem af lokaludvalget. Endelig foreslår formanden, at lokaludvalgene beslutter et fælles kommissorium for samarbejdet. Det kan der tages fat på, når de øvrige lokaludvalg har besluttet, om de vil indgå i samarbejdet. ØKONOMI Intet på nuværende tidspunkt. VIDERE PROCES Formanden foreslår lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro og Amager Vest et samarbejde om en levende havn, og beder dem udpege medlemmer til en fælles gruppe, der som sin første opgave skal udarbejde et kommissorium for samarbejdet. 17

19 BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 Lokaludvalget besluttede at tage initiativ til etablering af et samarbejde mellem lokaludvalgene i Indre By, Vesterbro, Kongens Enghave og Amager Vest for at skabe en levende havn. Lokaludvalget bemyndigede formanden til at henvende sig til de nævnte lokaludvalg om forslaget. 10. Udeserveringer på bolværket ( ) Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte en henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen om udeserveringer på Christianshavns Kanals bolværk. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller, 1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender henvendelsen til Teknik- og Miljøforvaltningen om anvendelsen af Christianshavns Kanals bolværk til udeserveringer, der fremgår af løsningsafsnittet. PROBLEMSTILLING Igen i år afslører forårets komme, at værtshusenes udeserveringer på Christianshavns Kanals bolværk er kommet for at blive - og tilsyneladende også for at vokse. Det sidste er i strid med gældende bestemmelser, ligesom reglen om fri passage langs bolværket også ofte negligeres. Christianshavns Lokaludvalg har tidligere tilkendegivet, at en "nyhavnificering" af bolværkerne bør undgås. LØSNING Formanden foreslår, at lokaludvalget sender følgende brev til Teknik- og Miljøforvaltningen med kopi til teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal: Christianshavns Lokaludvalg har med undren - nu ved sommerens komme - bemærket sig, at udeserveringerne langs Christianshavns Kanal mm synes at være grebet af vokseværk. Samtidig overholdes reglen om fri passage bl. a. langs bolværket ikke. Lokaludvalget vil derfor henstille, at 18

20 forvaltningen griber ind med de fornødne påbud. Måtte det ønskes, deltager lokaludvalget gerne i en besigtigelse. Da det samtidig er lokaludvalget magtpåliggende, at Christianshavns Kanal undgår en udvikling i retning af "party-zone" og væk fra det autentiske beboelseskvarter (en udvikling, der vil være velkendt fra Nyhavn), skal Lokaludvalget bede om at blive inddraget, når der fremtidig tages stilling til ansøgninger om udeserveringer. I den forbindelse skal det anføres, at lokaludvalget anser dette for et spørgsmål af væsentlig betydning for bydelen. ØKONOMI Intet. VIDERE PROCES Når lokaludvalget har besluttet henvendelsen, sender sekretariatet den til Teknik- og Miljøforvaltningen og til teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal. BILAG Intet CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALGS BESLUTNING I MØDET DEN 30. MAJ 2012 Lokaludvalget bemyndigede formanden til at henvende sig til Teknik- og Miljøforvaltningen om anvendelsen af Christianshavns Kanals bolværk til udeserveringer og om regler for udeservering generelt i bydelen skal håndhæves, idet lokaludvalget lægger vægt på, at bolværker og fortov skal være tilgængelige for offentligheden. 19

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 25. april 2012 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-59576) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-59582) 3. Bydelsplanen: Valg af projekter (2012-59028) 4. Udkast til restaurationsplan - høringssvar (2012-58514) 5. Koordinering

Læs mere

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 24. marts 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-46743) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-46979) 3. Cykelruten over Christianshavn (2010-47041) 4. Skitseforslag for Christianshavns Torv (2010-47071) 5. Fredningen af kanalerne

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34.

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 26. oktober kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34. 1. Åben spørgetid 2. Referat og godkendelse af dagsordenen 3. Restaurationsplan høringssvar 4. Ældrerådet fra 1. januar 2013 høringssvar 5. Planerne for Christianshavns Torv 6. Christianshavnermøderne

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 27. juni 2012 kl i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 27. juni 2012 kl i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-91865) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-91870) 3. Brobygger-funktionen på ældreområdet (2012-89928) 4. Samarbejdsforum (2012-89936) 5. Skoledistriktsændringer (2012-89726)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53.

for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. PROTOKOL for mødet den 24. september 2009, kl. 19.15 på Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53. 1. Åben spørgetid (2009-124527) 2. Godkendelse af dagsorden (2009-124537) 3. Lokaludvalget og lokalrådet

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 for mødet den 26. januar 2011, kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-10728) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-10731) 3. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde NOTAT Til Økonomiudvalget Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg Sagsnr. 2010-152012 Dokumentnr. 2011-166317 Sagsbehandler Anne Christine Brøndum Forretningsorden for Repræsentantskab

Læs mere

REFERAT For mødet den 15. december 2010 kl i beboerhuset, Dronningensgade 34

REFERAT For mødet den 15. december 2010 kl i beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-180055) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2010-180075) T 1. Konceptet for lokaludvalgene Materialet fra Økonomiforvaltningen 3. Orientering fra arbejdsgrupperne (2010-180090)

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406)

13. Etablering af lommepark ved Rådhuspladsen 77 st.tv. (2009-50406) PROTOKOL for mødet den 26. april 2009 kl. 14.30 på Christianshavns Torv 1. Åben spørgetid (2009-51709) 2. Godkendelse af dagsordenen (2009-51729) 3. Pressemeddelelse forud for domsafsigelsen i retssagen

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. august 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. august 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid 2. Referat og dagsorden 3. Bydelsplanen høringssvar 4. Kommunens budget for 2012 høringssvar 5. Bemærkninger til det ændrede fredningsforslag for kanalerne 6. Trafikdæmpende bump i Prinsessegade

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6

INDRE BY LOKALUDVALG. for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 REFERAT for mødet den 07.02.2013, kl. 18:30 i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 1. Borgerdialog om Skt. Annæ Projektet (2013-22128) 1 2. Orientering fra arbejdsgrupperne mv. (2013-19971) 3 1. Borgerdialog

Læs mere

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012)

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) 1. Mødeindkaldelse og dagsorden 1.1 Ordinære PLO-regionale møder PLO- Syddanmark fastlægger

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

For mødet den 30. juni 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

For mødet den 30. juni 2010 kl i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 For mødet den 30. juni 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-83586) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-83595) 3. Drøftelse af klyngeledelse på børneinstitutionsområdet

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet Valgperioden 2014-2017 I medfør af retssikkerhedsloven 37 a har Byrådet i Silkeborg Kommune nedsat et Handicapråd og i henhold til retssikkerhedsbekendtgørelsen 29 har

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (2012-29486)

10. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn (2012-29486) 1. Åben spørgetid (2012-30821) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-30824) 3. Bydelsplanprocessen (2012-28825) 4. Sikker bydel (2012-29534) 5. Ændring i retningslinierne for tildeling af puljemidler

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71743) 2. Borgernes 20 min. (2010-71782) 3. Formandens meddelelser (2010-71756) 4. Puljeansøgninger -

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Beboerhuset Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den , kl. 18:30 i Beboerhuset Dronningensgade 34 REFERAT for mødet den 27.02.2013, kl. 18:30 i Beboerhuset Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2013-39634) 1 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2013-39637) 2 3. Decentral forvaltningsorganisering

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

14. Puljeansøgningen "Christianshavn en dag i februar 2011" (2011-38696)

14. Puljeansøgningen Christianshavn en dag i februar 2011 (2011-38696) 1. Åben spørgetid (2011-38473) 2. Referatet samt godkendelse af dagsordenen (2011-38494) 3. VM i cykling (2011-41883) 4. Klimatilpasningsplan - høringssvar (2011-42599) 5. Orientering fra arbejdsgrupperne

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Forretningsorden for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden I medfør af 36, stk. 4 i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

Konstituering. Mellem første og andet bestyrelsesmøde afholder faste udvalg et møde, hvor der vælges en kontaktperson og udformes en handlingsplan.

Konstituering. Mellem første og andet bestyrelsesmøde afholder faste udvalg et møde, hvor der vælges en kontaktperson og udformes en handlingsplan. FORRETNINGSORDEN FOR FF s BESTYRELSE Konstituering Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der består af 9 medlemmer, tiltræder pr. 1. januar og holder sit konstituerende møde senest 15. januar.

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 24. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 3 Mødedato: 10. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 6 Møde med Uafhængige scenekunstnere og Sammenslutningen

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere