ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening"

Transkript

1 Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening. Håndbogen giver dog svar på alt. ProLøn A/S Tronholmen 3 Postboks 59, 8960 Randers SØ Tlf: Fax: Er der ubesvarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte ProLøn A/S på De mere generelle oplysninger og rutiner vedr. Skat, ATP, sygedagpengesatser m.v. er at finde i håndbogen Generelt og Satser. Anvendelse af ProLøn-Internet er beskrevet i håndbogen ProLøn-Internet. ProLøn-KA Side 1

2 Indholdsfortegnelse HVEM GØR HVAD?... 4 LØNARTSOVERSIGT... 5 STAMBILAG... 9 UDFYLDELSE AF STAMBILAG/MEDARBEJDEROPLYSNINGER... 9 ÆNDRING AF MEDARBEJDER LØN ARBEJDSMARKEDSPENSION: DANICA-PENSION, LØNART 8910: SØGNEHELLIGDAGE ELEVER / LÆRLINGE FERIEFRIDAGE ELEVER STYRING AF FERIEFRIDAGE FERIE LØN PÅ FERIEDAG UDBETALING FRA FERIEKORT (ADMINISTRERET AF VIRKSOMHEDEN) ELEVER UDBETALING AF FERIETILLÆG STYRING AF FERIEDAGE SYGDOM FUNKTIONÆR SYGDOM IKKE-FUNKTIONÆR SYGEFERIEPENGE ANSÆTTELSE UNDER 8 UGER ANSÆTTELSE OVER 8 UGER, MEN UNDER 9 MÅNEDER, FØRSTE 30 DAGES SYGDOM ANSÆTTELSE MINDST 9 MÅNEDER, FØRSTE 5 UGERS SYGDOM ANSÆTTELSE MINDST 9 MÅNEDER, EFTER 9 UGERS SYGDOM BARNS 1. SYGEDAG SYGDOM ELEVER LØN UNDER BARSEL OG ADOPTION FORÆLDREORLOV EKSTRA PENSIONSBIDRAG UNDER FORÆLDREORLOV ( UGE) FÆDREORLOV SPECIELT VEDR. ELEVER ProLøn-KA Side 2

3 NÅR ELEVEN UDLÆRES ProLøn-KA Side 3

4 Hvem gør hvad? For at lønbehandlingen bliver korrekt, kræver det et godt samarbejde mellem virksomheden og ProLøn A/S. Visse oplysninger må virksomheden nødvendigvis selv indmelde, mens der er andre oplysninger som ProLøn A/S automatisk kan ajourføre. For at give et overblik over hvem, der gør hvad, har vi udfærdiget nedenstående skema: Arbejdsmarkedspension: Danica-Pension Andre pensioner, f.eks. individuelle ordninger: Opsparing til S/Hordning: Overenskomstmæssige lønstigninger:. Virksomheden Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i pensionsordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (Lønart 8910) Virksomheden kontakter ProLøn A/S og aftaler, hvordan den enkelte ordning skal håndteres. Virksomheden sørger for at indmelde til ProLøn A/S, hvilke medarbejdere der er med i ordningen. Der tages udgangspunkt i overenskomsten. (SH-kode=1) Som udgangspunkt er det virksomheden, der sørger for at gennemføre satsændringerne, dette uanset om man anvender ProLøn-Papir eller ProLøn-Internet. Se nærmere beskrivelse af lønregulering i håndbogen Generelt og Satser. ProLøn A/S Hvis virksomheden følger overenskomsten sørger ProLøn A/S for, at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten. Hvis virksomheden følger overenskomsten sørger ProLøn A/S for, at %-satsen automatisk ajourføres som beskrevet i overenskomsten. ProLøn-KA Side 4

5 Lønartsoversigt Nedenfor findes en oversigt over de lønarter du oftest kommer til at anvende. De lønarter, som er markeret med ***, er nærmere beskrevet på de følgende sider. Angivne satser er pr. 1/ Månedsløn: Tillæg 0920 Anvendes til f.eks. funktionærer. Ferieberettiget løn: *** Timeløn: *** Akkord-udb.: *** Akkordoverskud: Tillæg 1001 Tillæg 1002 Tillæg 1003 Anvendes til indberetning af medarbejderens timer og ferieberettigede løn. Her er også tale om ferieberettiget løn. Anvendes hvis man ønsker, at medarbejderens timelønssats skal fremgå af lønsedlen. Som ved timeløn. Tillæg 2601 efter behov/ønske, enten Antal + Sats eller Beløb. Overtimer 1: Tillæg 2031 Overtimer 2: Tillæg 2032 Overtidstill. 1: Tillæg 2301 Overtidstill. 2: Tillæg 2302 Aftentillæg: Tillæg 2401 Nattillæg: Tillæg 2402 Lørdagstillæg: Tillæg 2403 Søndagstillæg: Tillæg 2404 Benyttes når overarbejdstimerne indgår i den normale løn, men opgøres særskilt. Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. tillægget) udfyldes. Benyttes når overarbejdstimerne indgår i den normale løn, men opgøres særskilt. Antal timer og sats pr. time (timelønnen incl. tillægget) udfyldes. Benyttes når overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. Benyttes når overarbejdstimerne indgår i normal løn, men overarbejdstillægget ønskes opgjort særskilt. Antal timer og sats pr. time (kun tillægget) udfyldes. ProLøn-KA Side 5

6 Kørselsgodtgørelse: Tillæg før skat: (fb) Tillæg før skat: (ej fb) ProLøn-KA Angivne satser er pr. 1/ Tillæg 7200 Tillæg 2602 Tillæg 2676 Elevløn: Tillæg 1005 Anvendes i forbindelse med kørselsgodtgørelse efter statens takster. Der indmeldes kun antal kilometer. Satsen findes automatisk. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Diverse tillæg. Beskattes og indgår i grundlag for beregning af feriepenge, SH og evt. pension. Diverse tillæg. Beskattes, men indgår i grundlag for beregning af feriepenge, SH og evt. pension. Fast elevløn. Ferie med løn: *** Tillæg 1121 Elevløn (VL): Tillæg 1004 Anvendes for medarbejder, der får løn under ferie. Lønnen i ferieperioden er hverken ferieberettiget eller pensionsgivende og skal derfor specificeres for sig. Anvendes til voksenlærlinge. Befordringsrefusion: Skattefri godtgørelse: Sygeløn (ferieberet.): *** Tillæg 7240 Tillæg 7241 Tillæg 3111 Anvendes i forbindelse med elevers befordringsrefusion under skoleophold. Behandles som en skattefri godtgørelse. Efter statens takster. Benyttes for medarbejdere med sædvanlig løn under sygdom ifølge overenskomsten. Lønart 3111: Sygelønnen indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Sygedagpenge: *** Løn barsel: *** Tillæg 3146 Tillæg 3161 Anvendes hvis medarbejderen er berettiget til sædvanlig løn under sygdom i henhold til overenskomsten. De aktuelle dagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser. Dagpenge beskattes lempeligere end løn, da der beregnes bruttoskat. Dagpenge indgår i ferieberettiget løn og i pensionsgivende løn. Anvendes til aflønning i forbindelse med barsel. ProLøn-KA Side 6

7 Barns 1. sygedag: *** Ledighedsdag (G-dage): Angivne satser er pr. 1/ Tillæg 3311 Tillæg 2066 Anvendes til aflønning af medarbejder med fravær pga. barns 1. sygedag. Se nærmere beskrivelse under afsnittet BARNS 1. SYGEDAG. Antal udfyldes med antal kalenderdage. Sats udfyldes med sats pr. dag Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Lønarten kan også anvendes i forbindelse med godtgørelse i forbindelse med hjemsendelse/vejrlig. Lønregulering: Tillæg 2790 Anvendes f.eks. i forbindelse med lønstigning. Udb. Ferietillæg Skattefradragsdage: Regulering A-skat: Udbetalt a conto: Tillæg Tillæg 8830 / / Fradrag 9003 Fradrag 9350 Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser.Lønregulering indgår i ferieberettiget løn og pensionsgivende løn. Lønarten kan anvendes på 2 måder. Enten udfyldes ferietillægsbeløbet i beløbskolonnen. Eller, hvis der er kørt løn hos ProLøn i hele optjeningsåret, kan den indlagte automatik anvendes. Antal udfyldes med 1, og systemet finder selv ferietillægget udfra optjeningsårets ferieberettigede løn. Lønart 8834 anvendes kun, hvis der er tale om udbetaling af ferietillæg optjent år -2 (forrige år). Anvendes hvis det normale antal skattefradragsdage for lønperioden skal fraviges. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Betaling af ekstra skat: Positivt beløb. Skat tilbage: Negativt beløb. Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser. Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn. ProLøn-KA Side 7

8 Angivne satser er pr. 3/ Varekøb: Fradrag 9351 Skal normalt fratrækkes medarbejderens nettoløn og derfor udfyldes positivt, d.v.s. uden fortegn. ProLøn-KA Side 8

9 Stambilag Foretager du lønindberetning via ProLøn Internet, er det også på Internettet du opretter en ny medarbejder. Oprettelsen sker under menupunktet Medarbejder via knappen Opret ny. Foretager du derimod lønindberetning via telefon eller ved at sende papirer til os, har du ved opstart modtaget nogle stambilag, som skal anvendes ved oprettelse af nye medarbejdere. Bagsiden af bilaget anvendes, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Bemærk vedr. ferieopsparing, opsparing til S/H-ordning og pensionsopsparing: Her er det for virksomheden vigtigt at den enkelte medarbejder er oprettet med de rigtige koder. ProLøn har ved oprettelsen af din virksomhed lagt oplysninger ind i systemet, der svarer til de ordninger, der er hos jer. Det er så jeres opgave ved oprettelse af en ny medarbejder at tilknytte ham/hende en eller flere af disse ordninger. Når de rigtige koder er registreret på medarbejderen, sørger ProLøn A/S for at beregningerne altid sker med den rigtige % sats. Udfyldelse af stambilag/medarbejderoplysninger Nedenfor findes en nærmere beskrivelse af, hvordan udvalgte felter på stambilaget skal udfyldes. Er det pågældende felt udfyldt på forhånd af ProLøn A/S, skal virksomheden udfylde det. Medarbejdernr. kun hvis virksomheden har specielle ønsker til medarbejdernummeret, ellers påfører ProLøn selv et nr. ved oprettelse af medarbejderen. Ved oprettelse af tidligere ansat medarbejder, må man gerne anvende det medarbejdernr., der tidligere blev brugt, hvis medarbejderen ansættes i samme jobfunktion. Husk i denne situation at påføre ny ansættelsesdato. Ansættelsesdato Ved oprettelse af ny medarbejder påføres ansættelsesdato. Ved genansættelse af tidligere medarbejder angives den nye ansættelsesdato. Det er vigtigt at datoen er korrekt angivet, da den danner grundlag for beregning af antal feriedage og indberetningen af ansættelsesperioder til Skat. Afdeling Feltet kan bruges, hvis man ønsker at afdelingsopdele sit konteringsbilag. Ønsker man denne opdeling, skal det aftales med ProLøn A/S, der så sørger for at afdelingstekster vises på konteringsbilaget. Skatteoplysninger ProLøn A/S henter skatteoplysningerne direkte fra eskattekort, der administreres af SKAT. Ved oprettelse af medarbejder skal angives hvilken type skattekort, medarbejderen anvender. H for hovedkort eller frikort, B for Bikort. ProLøn-KA Side 9

10 Se nærmere beskrivelse af indhentning af Skatteoplysninger og tildeling af Skattefradragsdage i håndbogen Generelt og Satser. ATP På stambilaget findes en oversigt over de mulige ATP-koder. Læs mere om ATP i håndbogen Generelt og Satser. Ferieopsparing Kode for ferieopsparing skal altid være påført. 0: ingen ferieopsparing 1: ferieopsparing (p.t. 2013: 12,5%). Ferieordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende ferieordning ved anvendelse af feriekode = 1. Søgne-helligdagsopsparing Kode for SH-opsparing skal altid være påført. 0: ingen søgnehelligdagsopsparing 1: søgnehelligdagsopsparing (p.t. 2013: typisk 3,75%). Søgnehelligdagsordningen oprettes af ProLøn A/S ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende sh-ordning ved anvendelse af sh-kode = 1. Arbejdsmarkedspension kun for medarbejdere, der ifølge gældende overenskomst er berettiget til arbejdsmarkedspensionsopsparing. Pensionsordninger er indmeldt (af ProLøn) i firmaoplysninger ved opstart af virksomheden. Når en ny medarbejder ansættes, tilknyttes denne til den pågældende pensionsordning ved at skrive 8910 ud for pensionsordningen. Dette vil være fortrykt på stambilaget. Hvis medarbejderen først skal påbegynde pensionsopsparingen på et senere tidspunkt, skal man huske at angive startdato for pensionsopsparing. Hvis pensionsopsparingen derimod skal påbegyndes straks, skal man angive startdato. Lønstatistik til Danmarks Statistik. kun hvis virksomheden er pålagt at indberette lønoplysninger til Danmarks Statistik (DS). Hvis man skal indmelde lønstatistik, skal det (af ProLøn A/S) være indmeldt i firmaoplysninger, og det vil af det fremsendte stambilag fremgå, hvilke oplysninger virksomheden skal afgive for den enkelte medarbejder. Er du bruger af ProLøn-Internet vil der udfor de enkelte rubrr til indtastning af statistikoplysninger være en række vis-bokse, hvor du kan se, hvilke koder du har at vælge imellem. ProLøn-KA Side 10

11 Vedr. DISCO-08 koden, vil den kunne findes på Danmarks Statistiks hjemmeside Løngrundlag Kan anvendes til indberetning af løn, hvis medarbejderen skal have løn i samme periode som oprettelsen sker. Ændring af medarbejder Brugere af ProLøn Internet foretager selv eventuelle ændringer af en medarbejders stamoplysninger direkte på medarbejderens stamkort på Internettet. Brugere som indsender løn til os på papir kan påføre ændringer på det indsendte LØNGRUNDLAG. Man overstreger den oplysning, der skal ændres og påfører den nye oplysning i stedet. Man kan også foretage ændringer ved brug af STAMBILAG. ProLøn-KA Side 11

12 Løn Når man indberetter grundlønnen kan man anvende lønarterne: 1001: Ferieberettiget løn 1002: Timeløn, som også behandles som ferieberettiget løn 1003: Akkordudbetaling, som også behandles som ferieberettiget løn 2601: Akkordoverskud, behandles som ferieberettiget løn Eksempel: Registrering af timer og totalbeløb: 1001 Ferieberettiget løn: 74,00 udfyldes 9.000,00 Eksempel: Registrering af timer og sats: 1002 Timeløn: 74,00 113,00 udfyldes Eksempel: Registrering af timer og sats: 1003 Akkordudb. 74,00 113,00 udfyldes Eksempel: Akkordoverskud, indmeldes valgfri: 2601 Akkordoverskud 150,00 38,00 udfyldes Eller: 2601 Akkordoverskud udfyldes udfyldes 5700,00 ProLøn-KA Side 12

13 Arbejdsmarkedspension: ProLøn-KA Medarbejdere over 18 år som har opnået 9 måneders anciennitet ved arbejde under overenskomsten er omfattet af pensionsordning i Danica-pension Medarbejdere der tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension skal oprettes med pension med det samme. Dette er gældende uanset, hvilken overenskomst medarbejderen tidligere har været omfattet af. Elever, der er fyldt 18 år, er berettiget til en pensionsordning i overensstemmelse med reglerne i denne aftale. Det er yderligere betingelse, at de gældende regler inden for uddannelsesområdet i medfør af erhvervsuddannelseslovens 55, stk. 2 indeholder bestemmelser om pension for elever. Danica-pension, lønart 8910: Overenskomstkode: Pensionsbidraget udgør pr. 1/7-2012: 14,25% (arbejdsgiver: 9,50%, medarbejder: 4,75%). Pensionsbidraget ændres pr. 1/ til: 12,70% (arbejdsgiver: 8,47%, medarbejder: 4,23%). Pensionsbidraget beregnes herefter af den a-skattepligtige løn før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og lønmodtagerens bidrag til ATP og pension. ProLøn sørger for ajourføring af %-satserne hvis pensionen kører efter overenskomstkoden. ProLøn-KA Side 13

14 Søgnehelligdage Søgnehelligdagsopsparing typisk 3,75 % af den ferieberettigede løn. Forskudsbetalingen andrager: kr. 700,00 pr. dag for fuldtidsansatte kr. 350,00 pr. dag for deltidsansatte og medarbejdere under 18 år Evt. overskud på søgnehelligdagskontoen udbetales ved kalenderårets udgang. Udbetaling af forskudsbeløb for søgnehelligdage sker ved brug af lønart Eksempel: Udbetaling for 3 søgnehelligdage for voksen arbejder: 8641 SH-udbetaling: 3,00 700,00 udfyldes Hvis virksomheden er registreret hos ProLøn A/S til at følge overenskomsten sker der automatisk udbetaling af restbeløb på SH-kontoen i forbindelse med afgang eller ved årets sidste lønudbetaling. Hvis man vil tømme SH-kontoen på et andet tidspunkt, skal lønart 8700 benyttes. Eksempel: Udbetaling for rest-sh: 8700 Rest-SH-udbetaling: 999,99 udfyldes udfyldes Elever / lærlinge. Elever skal have normal løn ved afholdelse af disse dage. Man skal derfor registrere lønnen som normalt. ProLøn-KA Side 14

15 Feriefridage Medarbejdere med 9 måneders anciennitet har ret til 1,25 feriefridag med sædvanlig løn pr. kvartal. Retten til feriefridagene opnås første gang den dag i det kvartal, hvor ancienniteten opnås. Herefter gives der 1,25 feriefridag ved hver den første i et kalenderkvartal. For medarbejdere med varierende arbejdstid beregnes 0,022 time betalt feriefritime pr. times arbejde. Beregningen foretages på baggrund af medarbejderens præsterede timetal i det forudgående kvartal. Elever Elever har samme vilkår angående feriefridage som øvrige ansatte. Styring af feriefridage Der er mulighed for styring af feriefridagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal man gøre følgende: Tilmelding til feriefridagsstyring ved tilføjelse af en enkelt løntransaktion på den enkelte medarbejder. Transaktionen skal blive stående uforandret fra gang til gang. Eksempel på tilmelding af medarbejder med fast arbejdstid: 3601 Feriefri/grundlag 160,33 udfyldes udfyldes Eksempel på tilmelding af medarbejder med varierende arbejdstid: 3602 Feriefri/grundlag udfyldes udfyldes udfyldes (Beregningen foretager ProLøn A/S på baggrund af medarbejderens præsterede timetal i det forudgående kvartal). Lønart 3601/3602 sættes på fra 1. løn. Systemet tildeler først, når ancienniteten er opnået. Når medarbejderen afholder feriefridagene, skal de timer, der afholdes, registreres. Eks. for en fuldtidsansat, der afholder 1 feriefridag, hvor den ansatte skulle have arbejdet 7,5 time: 3621 Feriefri/afholdt 7,50 udfyldes udfyldes ProLøn-KA Side 15

16 Ferie Løn på feriedag Medarbejdere med ret til fuld løn under ferie, får normal løn under ferie + 1,5% i ferietillæg af foregående års ferieberettigede løn. Medarbejdere, der har ret til fuld løn under ferie, men har ferieopsparing med 12,5%, skal IKKE have løn på feriedage. Betaling for feriedage sker som udbetaling fra feriekort. Hvis feriepengene er hensat til FerieKonto skal virksomheden foretage sig noget, da medarbejderen her får feriekort fra FerieKonto og selv skal sørge for udbetaling herfra. Administrerer virksomheden derimod selv feriepengene på feriekort, skal udbetaling ske over lønnen. Udbetaling fra Feriekort (administreret af virksomheden) Udbetaling sker efter anmodning fra medarbejderen. Læs nærmere om Udbetaling fra feriekort i håndbogen Generelt og Satser. Elever Elever har ferie med løn + 1,5% i ferietillæg af foregående års ferieberettigede løn. Elever, der får ferie med løn, skal have normal løn ved afholdelse af ferie. Dog skal der beregnes ferietillæg/feriepenge af løn under ferie. Derfor bør lønnen registreres på en anden lønart, når ferie afholdes. Hvis eleven har egen ferieopsparing, skal eleven kun have supplering op til normalløn fra arbejdsgiveren. Eksempel for en medarbejder, med løn under ferie, der holder 1 uges ferie: 1121 Ferie med løn 37,00 udfyldes normal ugeløn Udbetaling af ferietillæg Desuden skal der udbetales 1,5% af foregående års ferieberettigede løn i ferietillæg. Ferietillægget udbetales sammen med april-lønnen. Hvis ferietillægget udbetales før ferien afholdes, kan der ved fratrædelse ske modregning. Eksempel: 8830 Udbetalt ferietillæg udfyldes udfyldes udfyldes Skulle man få brug for at udbetale ferietillæg optjent år -2 (forrige år), skal man i stedet for lønart 8830 anvende lønart ProLøn-KA Side 16

17 Styring af feriedage Der er mulighed for styring af feriedagene således, at der informeres herom på den enkelte lønseddel. Ønsker man at gøre brug af denne facilitet, skal det aftales med ProLøn. ProLøn-KA Side 17

18 Sygdom funktionær Der ydes sædvanlig løn under sygdom. ProLøn-KA Sygdom -funktionær Sygeferiepenge Pr. 1. januar 2015 har alle medarbejdere, der har ret til fuld løn under sygdom, ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag. Sygeferiepengene beregnes med 12,5% af den gennemsnitlige/sædvanlige løn sidste 4 uger før fraværet. Eksempel: Gennemsnitslønnen er pr. time kr. 141,96. Sygeferiepengene bliver derfor beregnet til pr. time kr. 17,75. Eksempel på løntransaktion ved indberetning af sygeferiepenge for 1. uges sygdom: 9385 Sygeferiepenge 29,6 17,75 udfyldes Se nærmere beskrivelse i håndbogen Generelt og Satser under afsnittet Sygeferiepenge. Ansættelse under 8 uger Arbejdsgiveren udbetaler IKKE løn. Medarbejderen får sygedagpenge igennem det offentlige. Hvis virksomheden ønsker sygefraværet vist på lønsedlen er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart Løntransaktion for medarbejderen: 3101 Sygetimer 7,00 udfyldes udfyldes Ansættelse over 8 uger, men under 9 måneder, første 30 dages sygdom Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpengesats. De aktuelle sygedagpengesatser findes i håndbogen Generelt og Satser Sygedagpenge er IKKE ferie- og pensionsberettiget. Løntransaktion for medarbejderen: 3146 Sygedagpenge 7,00 udfyldes udfyldes ProLøn-KA Side 18

19 Ansættelse mindst 9 måneder, første 5 ugers sygdom Arbejdsgiveren udbetaler sædvanlig løn under sygdom i op til 5 uger. Herefter ydes ved fortsat sygemelding personlig løn i op til 4 uger (uden evt. tillæg) Sygelønnen er pensionsberettiget, og der skal beregnes ferie- og sh-opsparing. Eksempel på løntransaktion for sygeløn med ferie- og sh-opsparing: 3111 Sygeløn (ferieber.) 37,00 udfyldes udfyldes Ansættelse mindst 9 måneder, efter 9 ugers sygdom Medarbejderen får dagpenge fra det offentlige. Denne ydelse er pensionsgivende. ProLøn-KA Side 19

20 Barns 1. sygedag Arbejdsgiver betaler sædvanlig løn til pasning af barn under 12 år på barnets 1. sygedag. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen: 3311 Barns 1. sygedag 8,00 udfyldes udfyldes Sygdom elever Ved sygdom og barsel gælder samme regler som for virksomhedens øvrige ansatte inden for faget. Hvis man ønsker sygefraværet vist særskilt på lønsedlen, er dette muligt ved registrering af timerne på en løntransaktion på lønart Eksempel på løntransaktion for medarbejderen: 3101 Sygetimer 7,00 udfyldes udfyldes Løn under barsel og adoption Der betales dagpenge under barsel og adoption i henhold til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Kvindelige medarbejdere, der har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, har ret til sædvanlig løn fra 4 uger før forventet fødsel til og med 14. uge efter fødsel/adoption. Eksempel på løntransaktion for medarbejderen (14 uger): 3161 Løn barsel 37,00 udfyldes udfyldes Forældreorlov Medarbejdere, der har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt eller adoptionstidspunkt, har ret til sædvanlig løn fra den 15. uge til og med 26. uge efter fødsel/adoption. Ekstra pensionsbidrag under forældreorlov ( uge) Under den del af forældreorloven, hvor der betales løn, indbetales et ekstra arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på kr. 275,00 pr. uge. Eksempel på løntransaktion for medarbejder på 14-dages løn: 8920 Reg. Arbm.Pension Arbg. udfyldes udfyldes 550,00. ProLøn-KA Side 20

21 Fædreorlov Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt eller adoptionstidspunkt har ret til fædreorlov i 2 uger med sædvanlig løn. Orloven skal afholdes indenfor de første 14 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet. ProLøn-KA Side 21

22 Specielt vedr. elever Når eleven udlæres Når eleven udlæres, men bliver i virksomheden, skal der ske følgende ændringer: Statistikoplysningerne skal ændres. Medarbejderen skal tilknyttes pensionsordning (anciennitetskravet på 9 måneder er opfyldt, da læretiden medregnes). ProLøn-KA Side 22

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for frisører. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

ProLøn-SKAD Lønsystem for Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark

ProLøn-SKAD Lønsystem for Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark og Autooprettere i Danmark Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for SKAD-medlemmer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem DOFK_Logo_Pantone 1. september 2011 13:24:20 100 95 75 25 5 0 ProLøn - Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Gitte Sabrina Tips og tricks til Dataløn Den digitale løndelsoversigt Barselsloven Feriepengeanvisning eskattekort Korrektion af løn med manglende fradrag ATP

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem ProLøn - Bager Serviceminded lønsystem P roløn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - D A F. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - D A F Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års brancheerfaring

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr.

788 Fraværsperioder - graviditetsb. sygdom-funktionær Fravær 789 Fraværsperioder - barsel funktionær Fravær 790 Fraværsperioder pr. Lønart Tekst 1 Aktiver fratrådt 2 Ansat/fratrådt 3 diverse udregninger 4 Beregning af månedsløn og timesats 5 Aktivering af normalkørsel 6 Feriesystem - dage=1 eller timer=2 Ferie 7 Ferieafregnform. 1=f.konto,

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

ABCDE... ProLøn - Skole. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ABCDE... ProLøn - Skole. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - Skole Serviceminded lønsystem ABCDE... ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst.

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer krifa.dk Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

DATALØN. Sådan anvender du løndelene

DATALØN. Sådan anvender du løndelene DATALØN Sådan anvender du løndelene Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn... 3 1.1. Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision... 3 1.2. Normaltimer x sats... 4 1.3. Overtid x sats...

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Gitte Sabrina Nye tiltag i DataLøn i juni 2017 Den nye forside Nye DataLøn abonnementer Tips og trick til DataLøn Personaleadministrativ vejledning Ferie Dagens agenda

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere

FLEKSJOB. Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere FLEKSJOB Vejledning og Generelle oplysninger til arbejdsgivere December 2009 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob er ansat på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a. at

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Tilmelding til ProLøn Dansk Håndværk

Tilmelding til ProLøn Dansk Håndværk Tilmelding til ProLøn Dansk Håndværk Tilmelding udfyldes og returneres til: ProLøn A/S Tronholmen 3 8960 Randers SØ eller mail: proloen@proloen.dk 1. Virksomheden (eventuelt stempel) SE-/CVR-nummer Firmanavn

Læs mere

ProLøn - Serviceminded lønsystem

ProLøn - Serviceminded lønsystem Serviceminded lønsystem ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere en 120.000 ansatte. Med 25-års brancheerfaring

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere