Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund"

Transkript

1 Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation Organisatorisk oversigt Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund Retningslinjer for lønnet formand Retningslinjer for appeludvalget Retningslinjer for revisionsudvalget Retningslinjer for kommunikationsudvalget Retningslinier for MpA-udvalget Bestemmelser for hædersbevisninger Bestemmelser for gaveregulativ Forretningsorden for forbundsstyrelsen Forretningsorden for repræsentantskabsmødet Forretningsorden for dirigent Forretningsorden for appeludvalget Dopingreglement Vejledning for folkevalgt revisor Afsnit 2 Administration Retningslinjer for godtgørelse af udgifter Retningslinjer for udlodning af tilskud Retningslinjer for tilskud til seminar Retningslinjer for anlægs- og materialekonto FIRMAIDRÆT - Medlemsblad for Dansk Firmaidrætsforbund Forsikringer Afsnit 3 Uddannelser Uddannelsespolitik Bestemmelser for kurser Bestemmelser for Inspirationskurser for ledere i Dansk Firmaidrætsforbund Bestemmelser for Akutte Kurser i Dansk Firmaidrætsforbund Afsnit 4 Idræt & Motion Retningslinjer for Idræt & Motion Retningslinjer for opstarts- og FOU- puljerne Retningslinjer for Idrætsansvarlige Retningslinjer for Supervisor Retningslinjer for idrætsgrene til DM-stævner Fællesbestemmelser for DM-stævner Idrætsmødet Afsnit 5 Lovgruppen Formål, opgaver og sammensætning Afsnit 6 Regioner Side 2

3 Afsnit 1 Organisation 1.1 Organisatorisk oversigt 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). Opdateret december Formål 2.1. Dansk Firmaidrætsforbund motiverer arbejdspladserne til firmaidræt og sundhedsfremme. 3. Medlemskab 3.1. Som medlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund kan optages: a. Lokale foreninger b. Landsforeninger c. Organisationer og forbund Se optagelsesbetingelser i Ansøgning om optagelse 4.1. Ansøgning om optagelse i Dansk Firmaidrætsforbund skal forelægges forbundsstyrelsen skriftligt Forbundsstyrelsen afgør, under henvisning til de i 24 for optagelse gældende betingelser, om ansøgningen kan imødekommes. Optagelse af organisationer og forbund kræver endelig godkendelse af repræsentantskabet. 5. Udmeldelse 5.1. Udmeldelse af Dansk Firmaidrætsforbund skal skriftligt stiles til forbundsstyrelsen Udmeldelsen er gældende fra og med udgangen af det kvartal, hvor anmodningen fremsættes. 6. Medlemspligter 6.1. Foreninger, regioner, landsforeninger, organisationer og forbund er underkastet de af Dansk Firmaidrætsforbunds vedtagne vedtægter, retningslinjer, bestemmelser samt trufne afgørelser og aftaler Enhver ansøgning eller principiel henvendelse til forbundsstyrelsen skal ske gennem bestyrelsen for de respektive foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund. Ved viderefremsendelse til Dansk Firmaidrætsforbund påhviler det den respektive bestyrelse, at vedlægge eventuelle kommentarer eller anbefalinger Efter de retningslinjer, der fastsættes af forbundsstyrelsen, påhviler det foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund hvert år inden 3 uger efter afholdelse af generalforsamling/repræsentantskabsmøde, at fremsende revideret driftsregnskab og en status samt et sæt af de gældende vedtægter til Dansk Firmaidrætsforbund. Eventuelle associeringsaftaler med Seniorsport/Idræt om Dagen og andre skal Side 3

4 vedlægges. Medlemstal og aktiviteter indberettes for kalenderåret til forbundet senest den 1. marts efterfølgende år. Overholdes disse pligter ikke, kommer næstfølgende kvartalstilskud ikke til udbetaling Formålsparagraffen for foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund, må ikke være i strid med vedtægter, retningslinjer og bestemmelser i Dansk Firmaidrætsforbund En forening, landsforening, organisation eller forbund samt udvalg herunder, må ikke være medlem af andre idrætsorganisationer eller specialforbund på en sådan måde, at dette kan give mulighed for udbetaling af dobbelt tilskud Det påhviler foreninger, regioner, landsforeninger, organisationer og forbund under Dansk Firmaidrætsforbund ved alle henvendelser til offentligheden, gennem medlemsblade, stævneprogrammer, hjemmesider o.l. samt på brevpapir at anføre, at de er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund. 7. Forbundets ledelse a. Repræsentantskabet b. Forbundsstyrelsen c. Formandsmødet d. Permanente udvalg 8. Repræsentantskabsmødet 8.1. Forbundets højeste myndighed er repræsentantskabet, der ordinært samles i november på alle ulige år Repræsentantskabet omfatter: a. Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter. b. Permanente udvalg og idrætsansvarlige. c. Supervisorer. d. Repræsentanter fra hver forening, landsforening, organisation og forbund. e. Inviterede ad hoc-grupper Stemmeret har følgende: a. Forbundsstyrelsen, inkl. suppleanter. b. Permanente udvalg. d. Repræsentanter fra hver forening, landsforening, organisation og forbund efter følgende graduering: aktivitetsmedlemmer - 2 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer - 3 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer 4 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer 6 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer 8 stemmeberettigede aktivitetsmedlemmer 10 stemmeberettigede og derover aktivitetsmedlemmer 12 stemmeberettigede Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af forbundsstyrelsen med mindst én måneds varsel. Indkaldelsen skal udover dagsordenen være bilagt: a. Forbundsstyrelsens beretning. b. Beretning fra permanente udvalg. c. Indkomne forslag. d. Budgetforslag. e. Forretningsorden. f. Eventuelle supplerende bilag. Side 4

5 8.5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede repræsentanter 2. Valg af 2 dirigenter 3. Valg af stemmetællere/udvalg 4. Godkendelse af forretningsordenen 5. Beretninger 6. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af mødested for repræsentantskabsmødet om 4 år. 7. Behandling af budgetforslag 8. Valg i henhold til vedtægterne 9. Afslutning 8.6. Forslag, herunder forslag til ændringer i forretningsordenen, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være forbundskontoret skriftligt i hænde senest den 1. august Forbundskontoret skal senest den 1. august udsende meddelelse om hvilke styrelses- og udvalgsmedlemmer, der modtager genvalg eller ikke ønsker genvalg Indstilling samt lokalt godkendt valgbarhed af kandidater til styrelse og permanente udvalg skal være forbundskontoret skriftligt i hænde senest den 1. oktober. Ægtefæller og samlevere kan ikke indstilles/vælges til samme permanente udvalg. Ved en indstillet kandidats forfald efter den 1. oktober, indtræder forbundsstyrelsen som indstillingskomite. Det tilstræbes, at der indstilles mindst 2 kandidater Valg af medlemmer til forbundsstyrelsen samt suppleanter foretages ved skriftlig afstemning uanset antal opstillede kandidater Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal Hver forening, landsforening, organisation og forbund har pligt til at sende mindst 1 repræsentant til ordinære repræsentantskabsmøder. Sker dette ikke, kommer næstfølgende kvartalstilskud ikke til udbetaling Alle afstemninger sker ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til vedtægterne, kan komme til afstemning på repræsentantskabsmødet Medmindre andet udtrykkeligt vedtages på repræsentantskabsmødet, eller er nævnt andet sted i vedtægterne, træder et forslag i kraft umiddelbart efter vedtagelsen Forbundets æresmedlemmer indbydes til at overvære repræsentantskabsmødet Forbundsstyrelsen kan indbyde repræsentanter for myndigheder, institutioner, organisationer m.fl Over repræsentantskabsmødet føres et referat, der udsendes til forbundets organer senest fire uger efter mødet. Side 5

6 9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 9.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes, når forbundsstyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de tilsluttede foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund fremsender skriftlig anmodning herom, bilagt motiveret dagsorden. Mødet indkaldes af forbundsstyrelsen med mindst én måneds varsel senest én måned efter modtagelsen, vedlagt den motiverede dagsorden. 10. Formandsmødet Formandsmødet holdes ordinært hvert år i sidste halvdel af april måned. Mødet indkaldes af forbundsstyrelsen, der endvidere kan indkalde efter behov Formandsmødet omfatter følgende stemmeberettigede deltagere: a. Forbundsstyrelsen, inkl. Suppleanter. b. Formænd eller stedfortræder for de permanente udvalg. c. Foreningsformænd eller stedfortræder. d. Landsforeningsformænd eller stedfortræder. e. Formænd eller stedfortræder for tilsluttede organisationer og forbund Mødeberettigede, men uden stemmeret er: a. Permanente udvalg. b. Idrætsansvarlige og supervisorer. c. Formænd for ad hoc-grupper. d. Op til 2 repræsentanter fra pkt c, d og e Formandsmødets opgaver: a. at fremme samarbejdet i Dansk Firmaidrætsforbund. b. at medvirke til udvikling samt forslag omkring nye opgaver og aktiviteter. c. at godkende forbundets regnskab Mødeindkaldelse Formandsmødet indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Dagsordenen for mødet udsendes 14 dage før mødet. Dagsorden for mødet: 1. Orientering fra forbundsstyrelsen. 2. Regnskab og eventuelle budgetkorrektioner. 3. Visioner for Dansk Firmaidrætsforbund. 4. Indkomne emner Et lovligt indvarslet formandsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger sker ved almindelig stemmeflertal Efter behov kan forbundsstyrelsen indkalde medlemmer af udvalg Over formandsmødet føres et referat, der udsendes til forbundets organer senest 4 uger efter mødet. 11. Regioner: Forbundets lokale foreninger inddeles i 8 regioner, der hver især opretter et regionsråd Regionerne er opdelt i 3 landsdele benævnt Nord, Syd og Øst: Side 6

7 a. Landsdel Nord består af regionerne Nordjylland, Østjylland og Midt- og Vestjylland. b. Landsdel Syd består af regionerne Sydvestjylland, Syd- og Sønderjylland og Fyn. c. Landsdel Øst består af regionerne Sjælland og Hovedstaden Landsforeninger danner en kreds benævnt landskredsen Bestemmelser for regioner under Dansk Firmaidrætsforbund skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 12. Forbundsstyrelsen Forbundsstyrelsen varetager under ansvar overfor repræsentantskabet forbundets daglige ledelse Forbundsstyrelsen består af formand, næstformand og tre medlemmer Valg af forbundsstyrelse sker på det ordinære repræsentantskabsmøde, og gælder for 4 år ad gangen Hvert 4. år vælges formand og ét styrelsesmedlem. Hvert 4. år vælges næstformand og to styrelsesmedlemmer Forbundsstyrelsen konstituerer sig selv for en 2-års periode med: a. Tilforordnet revisionsudvalget b. Tilforordnet Idræt & Motion c. Tilforordnet Motion på Arbejdspladsen d. Medlemmer til diverse udvalg m.m Forbundsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Forbundsstyrelsen antager den nødvendige hjælp til varetagelse af forbundets administration, daglige virksomhed og konsulenttjeneste I henhold til retningslinjer for lønnet formand, kan forbundsformanden være hel eller delvis lønnet Over forbundsstyrelsens møder føres et referat, hvoraf udskrift tilsendes forbundets organer Medlemmer af forbundsstyrelsen kan ikke samtidigt være medlemmer af bestyrelser for organisationer og forbund under Dansk Firmaidrætsforbund Valg af 1. og 2. suppleant til forbundsstyrelsen sker på det ordinære repræsentantskabsmøde og gælder for 2 år ad gangen Forbundsstyrelsen fastlægger forbundets overordnede uddannelsespolitik. 13. Appeludvalg Til løsning af pålagte opgaver i henhold til gældende retningslinjer, bearbejdelse af appelsager samt tvistigheder mellem organer under Dansk Firmaidrætsforbund, nedsættes et udvalg bestående af 3 personer Formand samt 2 medlemmer vælges for 4 år ad gangen på repræsentantskabsmødet. Side 7

8 13.3. Intet medlem af forbundsstyrelsen eller permanente udvalg kan vælges til appeludvalget Ved fratræden i utide er det forbundsstyrelsen, der i samråd med udvalget, som udpeger nyt medlem indtil førstkommende repræsentantskabsmøde Retningslinjer for appeludvalget skal være godkendt af repræsentantskabet. 14. Revisionsudvalget Kontrollen med, at økonomiske dispositioner i forbundet, er i overensstemmelse med gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser, varetages af et udvalg bestående af 3 personer Formand og medlemmer vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen og afgår skiftevis hvert 2. år således: a. Formand. b. 2 medlemmer Forbundsstyrelsen tilforordner et styrelsesmedlem til revisionsudvalget Intet medlem af forbundsstyrelsen eller permanente udvalg kan være valgt medlem af revisionsudvalget. Medlemmer af Revisionsudvalget kan ikke samtidigt bestride andre poster i den centrale ledelse Retningslinjer for revisionsudvalget skal være godkendt af repræsentantskabet. 15. Idræt & Motion Forbundets idræts- og motionsaktiviteter samt hertil hørende uddannelser varetages af et udvalg bestående af 5 personer Formand samt medlemmer vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert 2. år således: a. Formand og 2 medlemmer. b. 2 medlemmer For hver på DM-stævneprogrammet godkendt idrætsgren vælges en idrætsansvarlig for 2 år ad gangen på Idrætsmødet Ved fratræden i utide supplerer udvalget sig selv frem til førstkommende ordinære repræsentantskab, hvor vedkommende er på valg Ved fratræden af en idrætsansvarlig i utide, er det Idræt & Motion, der udpeger en afløser frem til første ordinære idrætsmøde Retningslinjer for Idræt & Motion, herunder idrætsansvarlige og idrætsmødet, skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 16. Motion på Arbejdspladsen Til varetagelse af den politiske ledelse af Motion på Arbejdspladsen (MpA), nedsættes et udvalg bestående af 4 personer Formand samt medlemmer vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert 2. år således: a. Formand og 1 medlem. b. 2 medlemmer. Side 8

9 16.3. Ved fratræden i utide supplerer udvalget sig selv frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg Retningslinjer for Motion på Arbejdspladsen (MpA) skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 17. Kommunikationsudvalget Til varetagelse af forbundets kommunikationspolitik, nedsættes et udvalg bestående af 3 personer Formand samt medlemmer vælges af repræsentantskabet for 4 år ad gangen, og afgår skiftevis hvert 2. år således: a. Formand. b. 2 medlemmer Ved fratræden i utide supplerer udvalget sig selv frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg Retningslinjer for Kommunikationsudvalget (KOM), skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 18. Ad hoc-udvalg Repræsentantskabet, formandsmødet og forbundsstyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver Formand og medlemmer af disse udvalg udpeges af forbundsstyrelsen Kommissoriet, indeholdende arbejdets tidsmæssige udstrækning og økonomi, skal være godkendt af forbundsstyrelsen. 19. Tegningsret Forbundet repræsenteres af forbundsformanden. Den samlede forbundsstyrelse tegner forbundet Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kræves en godkendelse af repræsentantskabet Intet medlem af repræsentantskabet, forbundsstyrelsen og andre organer hæfter personligt overfor tredjemand for lovligt trufne beslutninger. 20. Regnskab og revision Regnskabet løber fra den 1. januar til 31. december Regnskabet, der mindst skal indeholde et driftsregnskab og en status, underskrives af generalsekretæren, forbundsformanden, formanden for revisionsudvalget og den statsautoriserede revisor Regnskabet skal foreligge til revision senest den 1. marts Revisionen foretages af statsautoriseret revisor og revisionsudvalget. 21. Tilskud Økonomiske tilskud fra forbundet udbetales efter de af repræsentantskabet godkendte fordelingsnøgler. Side 9

10 21.2. Udbetaling i forbindelse med tilskud foregår efter de gældende retningslinjer. 22. Særlige formål Til afhjælpning af særlige formål hensættes beløb, der administreres af forbundsstyrelsen efter godkendelse af repræsentantskabet henholdsvis formandsmødet. 23. Hædersbevisninger Forbundets hædersbevisninger er opdelt i 3 kategorier således: Årets forening: Ejgon Bertelsens Mindepokal (Idræt og Fællesskab) Årets lederprofiler: a. Agerbæks Æresskulptur»Lederen«b. Leo Frederiksens Mindepokal c. Knud Buschs Mindepokal Personlige æresbevisninger: a. Æresnålen b. Guldnålen c. Fortjensttegnet d. Hæderstegnet Tildeling sker i henhold til gældende bestemmelser Personer, der modtager Æresnålen, er æresmedlem af Dansk Firmaidrætsforbund. 24. Optagelsesbetingelser For at kunne optages i Dansk Firmaidrætsforbund skal en ansøger (fra 2012) tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme samt opfylde følgende betingelser: A. Lokale foreninger: 1. Have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer 2. a. Bestå af personer fra mindst 10 firmaklubber og/eller fællesskabsklubber b. 50 enkeltmedlemmer eller c. 100 aktivitetsmedlemmer 3. Have mindst 1 idræts-/motionsaktivitet tilrettelagt som turnering, mesterskab eller lignende. 4. Hvis ovennævnte krav ikke fuldt ud kan opfyldes ved optagelsesansøgningens indgivelse, kan forbundsstyrelsen optage til prøvemedlemskab indtil førstkommende sæson (sommer/vinter) er afsluttet. Senest på dette tidspunkt skal betingelserne være opfyldt. B. Landsforeninger: 1. Alle klubber skal komme fra samme branche, firma eller etat 2. Være organiseret på landsplan med en bestyrelse på mindst 5 medlemmer 3. a. Være repræsenteret i samtlige landsdele b. Bestå af personer fra mindst 10 klubber og minimum medlemmer eller aktivitetsmedlemmer c. Højest 25 % af medlemmerne må være tilknyttet ét arbejdssted. 4. Have mindst 1 idræts-/motionsaktivitet tilrettelagt på landsplan som turnering, mesterskab, motionsaktivitet eller lignende Side 10

11 C. Organisationer og forbund: 1. Skal være organiseret på landsplan med mindst 20 lokalforeninger/-klubber 2. Skal være organiseret med en landsbestyrelse 3. Må på idræts-/motionsområdet ikke være i strid med bestemmelser og retningslinjer for Dansk Firmaidrætsforbund Organisationer og forbund optages som associeret medlem indtil endelig afgørelse kan ske på et repræsentantskabsmøde i Dansk Firmaidrætsforbund Arbejdet forud for optagelse som associeret medlem varetages af forbundsstyrelsen. 25. Eksklusion En enig forbundsstyrelse kan ekskludere foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund, der på grov vis bevisligt tilsidesætter forbundets vedtægter, retningslinjer og bestemmelser En enig forbundsstyrelse kan ekskludere medlemmer af organer under Dansk Firmaidrætsforbund, og til disse hørende centre, såfremt disse ved ulovlige handlinger bevisligt arbejder til skade for forbundet Eksklusioner kan af den eller de ekskluderede kræves behandlet på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvortil den eller de også har adgang og taleret under sagens behandling Eksklusion af en forening, landsforening, organisation eller forbund, kan ligeledes ske på et ordinært repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor. 26. Opløsning Beslutning om forbundets opløsning kan kun træffes på et ekstraordinært og i samme anledning indkaldt repræsentantskabsmøde Opløsning af forbundet kan dog ikke finde sted, såfremt 10 foreninger, landsforeninger, organisationer eller forbund ønsker Dansk Firmaidrætsforbund bevaret Vedtages opløsningen, træffer det ekstraordinære repræsentantskabsmøde bestemmelse om anvendelsen af forbundets eventuelle ejendom og midler til idrætslige formål. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. november Senest ændret den 19. november Retningslinjer for lønnet formand Opdateret den 12. august Forbundsstyrelsen udarbejder en ansættelseskontrakt efter de af repræsentantskabet udstukne retningslinjer Kontrakten skal foreligge på forbundskontoret i underskreven stand, og skal på given foranledning kunne rekvireres af tilsluttede foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund. Side 11

12 Vedtaget af repræsentantskabet den 21. november Senest justeret december Retningslinjer for appeludvalget Opdateret november Opgaver 1.1. Appeludvalget skal gennemgå og afgøre sager, der er pålagt udvalget. Disse afgørelser er inappellable Udvalget skal i de skriftlige kommentarer til forbundsstyrelsen, fremføre motiverede begrundelser for afgørelser truffet i udvalget Udvalget skal på anmodning give udtalelser i sager, som vedrører forbundets organer. 2. Appelinstans 2.1. Til appeludvalgets afgørelse kan indankes sager, der angår følgende forhold: a. Afgørelser truffet i Idræt & Motion indgivet af organer under Dansk Firmaidrætsforbund kan indankes til appeludvalget, der på baggrund af gældende fællesbestemmelser, spille- og turneringsregler bearbejder og afgør sagen. b. Ud fra gældende vedtægter, bestemmelser og retningslinjer skal udvalget behandle tvistigheder mellem organer under Dansk Firmaidrætsforbund. c. Sager, der verserer ved domstole eller mellem advokater, kan ikke behandles i appeludvalget. 3. Sagsbehandling 3.1. Enhver sag til appeludvalget skal fremsendes til udvalget gennem forbundets sædvanlige kanaler Appeludvalget kan rekvirere alle oplysninger, der måtte være nødvendige for behandlingen af sagen Appeludvalgets vurderinger, kommentarer samt afgørelser meddeles de implicerede parter og forbundsstyrelsen Appeludvalget træffer efter samråd med forbundsstyrelsen afgørelse om hvilke sager, der skal offentliggøres. 4. Møder 4.1. Appeludvalget fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes af forbundsstyrelsen. 5. Referater 5.1. Over alle møder føres referater, der tilsendes forbundets organer senest 3 uger efter mødets afholdelse. 6. Økonomi 6.1. Det daglige regnskab varetages af forbundskontoret. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 16. november Side 12

13 1.5 Retningslinjer for revisionsudvalget Opdateret november Revisionsopgave 1.1. Revisionsudvalget har til opgave, ved kritisk revision, at påse, at de økonomiske dispositioner, som foretages, er i overensstemmelse med forbundets vedtagne regler Revisionsudvalget kan, så ofte den finder anledning dertil i samarbejde med forbundets statsautoriserede revisor, foretage uanmeldte kasseeftersyn Revisionsudvalget foretager med jævne mellemrum en gennemgang af forbundets bilag med henblik på en kritisk revision af forbundets dispositioner og attestation af bilagene Revisionsudvalget fører en revisionsprotokol, hvori revisionsbemærkninger indføres til besvarelse af administrationen og til efterfølgende godkendelse af forbundsstyrelsen. 2. Kontrolopgave 2.1. I forbindelse med de årlige indberetningsskemaer (afgivet på tro og love), kan administrationen udvælge et antal tilskudsmodtagere. Revisionsudvalget foretager herefter en revision, hvortil der også kan indkaldes yderligere bilagsmateriale Resultatet af disse revisioner fremsendes til forbundsstyrelsens endelige afgørelse. 3. Budgetopgave 3.1. Revisionsudvalget skal overfor repræsentantskabet sikre at budgetforudsætningerne er til stede og begrundet På foranledning af forbundsstyrelsen indkaldes revisionsudvalget som sparringspartner for forbundsstyrelsen og administrationen Revisionsudvalget gennemgår det underliggende budgetmateriale, som er indsendt fra de enkelte udvalg og administrationen. 4. Referater 4.1. Udskrift af revisionsudvalgets referater tilsendes forbundets organer senest 3 uger efter mødets afholdelse. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 17. november Senest ændret af repræsentantskabsmødet den 18. november Retningslinjer for kommunikationsudvalget Opdateret december Mission 1.1 Kommunikationsudvalgets mission er at koordinere, udvikle og styrke Dansk Firmaidrætsforbunds indsats inden for markeds-, og organisationskommunikation, således at der opnås en effektiv kommunikation i organisationen i bred forstand, og at forbundets og foreningernes tilbud bliver synlige og let tilgængelige for interesserede deltagere. Dernæst at understøtte formand og generalsekretær med kommunikative redskaber i forbindelse med forbundets øvrige eksterne kommunikation til pressen, politikere og andre samarbejdspartnere. 2. Opgaver Side 13

14 2.1 Udvalgets primære opgave er at udtænke visioner og strategier. Herunder: a. Udvikle forbundets kommunikationspolitik, grafiske designlinje og brand. b. Forholde sig til målgrupper og kommunikative flaskehalse. c. Forholde sig til forskellige informationskanaler og kommunikative redskaber, som f.eks. forbundets hjemmeside, forbundsbladet Firmaidræt, nyhedsbreve, samt IT-systemer til håndtering af målgrupper og interesseregistrering. d. At være foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund under Dansk Firmaidrætsforbund behjælpelige ved planlægning og gennemførelse af nye kommunikationstiltag. e. At planlægge og gennemføre langsigtede kommunikationskampagner indenfor markeds- og organisationskommunikation samt øvrig ekstern kommunikation. f. Orientere om og koordinere sine aktiviteter med relevante organer. 2.2 Kommunikationsudvalgets organisatoriske opgaver: a. Udarbejde 2-årsbudget for området samt for hvert af ansvarsområderne til endelig godkendelse i forbundsstyrelsen (senest 1. juli hvert 2. år). b. Udvalget administreres gennem blokbudgettering og kan frit operere inden for rammerne af det tildelte budget. c. Periodisk, at godkende et samlet regnskab for området. d. Det daglige regnskab varetages af forbundskontoret. Til hvert møde i Kommunikationsudvalget fremlægger Kommunikationsafdelingen en oversigt til orientering og godkendelse i udvalget. e. Behandle ansøgninger og beslutte økonomisk støtte til lokale tiltag på kommunikationsområdet. 3. Ansvar 3.1 Kommunikationsudvalget har ansvar for vision, mission, strategi og mål for kommunikationsområdet - herunder: a. Opfølgning på områdets mål og strategier b. Budget og budgetopfølgning c. IT-supervisorer 4. Konstituering 4.1 Kommunikationsudvalget konstituerer sig med følgende ansvarsområder: a. Næstformand b. 1 udvalgsmedlem 5. Møder 5.1 Et årligt møde med Kommunikationsafdelingen, hvor der drøftes idéer, udførelsesmuligheder og udviklingsplaner møder i udvalget, der vurderes og indkaldes af formanden. 5.3 Et årligt møde med IT-supervisorerne samt efter behov. 5.4 Møder iht. Dansk Firmaidrætsforbunds generelle retningslinjer. 6. Kommunikationsafdelingen 6.1 Afdelingens primære opgave er at være udførende på det taktiske og operationelle niveau, og bibringe Kommunikationsudvalget viden inden for de fagområder som behandles. Side 14

15 IT-supervisorer 7.1 Kommunikationsudvalget koordinerer den overordnede indsats på SuperNova- og CMS området med IT-supervisorerne, i den udstrækning som det findes hensigtsmæssigt i forhold til udarbejdede strategier. 1.7 Retningslinier for MpA-udvalget Målsætning - sikre at: Forbundets formålsparagraf efterleves. Opdateret december Forbundsstyrelsens mål og indsatsområder udvikles og implementeres. Forbundets forventninger til udvikling, omsætning, synlighed, service og kvalitet opfyldes. Der udvikles nye forretningsområder, services, og produkter, herunder kampagner og koncepter. MpA drives som en økonomisk enhed, indenfor aftalte retningslinier. Overordnede styringsredskaber Ansvar MpAs overordnede styringsredskaber er beskrevet i dokumentmappen: Forretningsorden for udvalget - dokument 001. Retningslinier for udvalget - dokument 002. Vision og målgruppe - dokument 003. Målsætninger - dokument 004. Mål og delmål - dokument 005. Styringsredskaberne vedligeholdes en gang om året på visionsmødet, eller efter behov. Herudover indeholder dokumentmappen bl.a. organisationsoversigt, prisstrategi, forretningsområder, produktpositionering, produktpaletten, produktbeskrivelser og dialogen med foreningerne. Udvalget har ansvar for at: MpAs overordnede styringsredskaber efterleves. MpAs virksomhed overholder økonomiske aftaler. At budgettet overvåges og revurderes hvert kvartal, med evt. korrigerende handlinger. Udvalget er også ansvarlig for, at det godkendte budget overholder de af forbundsstyrelsen fastsatte regler. Udvalgets opgaver Orienterer om og koordinerer sine aktiviteter med relevante organer. Er MpA-afdelingens sparringspartner. Udvikler og vedligeholder de overordnede styringsredskaber. Indstiller motiveret budgetforslag til forbundsstyrelsen for endelig godkendelse - senest den 1. juli. Udvalget administrerer gennem bundliniestyring og kan frit operere indenfor budgettet. Overvåger løbende budgettet ved en kritisk vurdering af balance og status, samt foretager korrigerende handlinger. Side 15

16 Udarbejder efter hvert kvartal en prognose for den resterende del af året, samt en økonomirapport til Styrelsen. Koordinerer produktudbud med I&M, således at der ikke opstår intern konkurrence. Sikre en effektiv markedsføring i samarbejde med Kommunikationsafdelingen, herunder markedsføringsstrategi og handleplaner. Sikrer, at MpAs aktiviteter og udvikling tilgodeser og understøtter forbundets øvrige aktiviteter. Repræsenterer forbundet ved møder i nationale og internationale udvalg på foranledning af forbundsstyrelsen, herunder Vi Cykler Til Arbejde (VCTA). Organisatorisk indplacering Reference: Forbundsstyrelsen. Konstituering Møder Udvalget konstituerer sig med næstformand. Udvalget afholder følgende møder: Et årligt visionsmøde. 4-6 ordinære møder fordelt over året. Telefonmøder mellem de ordinære møder efter behov. Et årligt møde med forbundsstyrelsen i 3. kvartal, hvor budget, mål og fokusområder drøftes. Herudover afholdes der møder efter behov eller udvalget kan pålægges opgaver, som hjemmearbejde. Beføjelser og kompetencer Beføjelser kan dække over mange begreber så som: Pligter, rettigheder, ansvar, beslutningskompetence(godkende, fastsætte, kan nedsætte, påse, træffe afgørelser, anvise, fordele og bestemme) og udtalelses ret (høring, indstille, forlægge og stille forslag). De faste udvalgs beføjelser er beskrevet i 1. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund. 2. På forbundets hjemmeside under titlerne: Dansk Firmaidrætsforbund. Organisation for Dansk Firmaidrætsforbund. Formål, vision, indsatsområder og roller. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament. Udvalgets beføjelser er beskrevet i 1. Forretningsorden for udvalget dok 001. Forretningsorden udarbejdes og godkendes af udvalget. 2. Retningslinier for udvalget dok.002. Retningslinier godkendes af Forbundsstyrelsen. Side 16

17 Udvalgets kompetencer 1. Varetager med ansvar overfor forbundsstyrelsen, den politiske ledelse af MpA, under hensyntagen til de godkendte budgetter, samt beføjelser, ansvars- og kompetenceområder. Den daglige administrative ledelse varetages af afdelingslederen. 2. Formulerer MpAs mission, visioner og formål. 3. Træffer politiske dispositioner der vedrører MpAs virksomhed, hvilket udmønter sig i: Målsætninger, mål og delmål. Politikker, herunder prispolitik. Strategier, herunder prisstrategi og markedsføringsstrategi. Produktudbud, herunder produktpaletten, produktpositionering, udviklingsområder, kampagner og koncepter. Målgrupper, herunder kundesegmenter og kunder. Samarbejdspartnere og samarbejdsaftaler. Forretningsområder og forretningsstrategier, herunder organisering. Analyser og undersøgelser, herunder konkurrent- og kendskabsanalyser, priselasticitet mv. Korrigerende handlinger ifm. budgetopfølgning, herunder resurseoptimering. Større investeringer og leasingaftaler. 4. Delegerer udvalgets ansvar og beføjelser til afdelingslederen. 5. Nedsætter ad hoc grupper, følgegrupper mv. efter behov. 6. Godkender stillingsbeskrivelser, og formanden deltager i ansættelsessamtaler. 7. Sikrer dialogen med ambassadører og foreningerne omkring sundhedsfremme. 8. Sikrer at beslutninger efterleves i ord og handling. 9. Udvalget har høringsret, på væsentlige områder der vedrører udvalgets arbejde. Kompetenceudvikling Formanden inddrages i det eksterne netværk for at udvikle sine kompetencer. Motion på Arbejdspladsen /MpA-afdelingen Afdelingen er hjemmehørende på forbundskontoret. Afdelingslederen tilrettelægger de administrative opgaver for MpA-afdelingen, evt. i samråd med MpA-udvalget, herunder mødeplanlægning, dagsorden og referater. 1.8 Bestemmelser for hædersbevisninger Godkendt af forbundsstyrelsen januar Opdateret december Årets forening Ejgon Bertelsens Mindepokal: 1.1. Skulpturen»Ejgon Bertelsens Mindepokal«(Idræt og Fællesskab), der er evigt vandrende uddeles hvert år på formandsmødet i april til»årets forening«. Skulpturen er udført af kunstneren YAN og blev skænket til forbundet ved dets 40-års-jubilæum, Side 17

18 med følgende inskription: Skænket af Bikuben Girobank A/S for generalsekretær Ejgon Bertelsen den 20. januar Med hædersbevisningen følger en aktivitetsdag med efterfølgende samvær til en samlet værdi af ca. kr , Indstillingsberettigede er: Forbundsstyrelsen, udvalg, foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund. Indstillinger skal være forbundskontoret i hænde senest 2 måneder før formandsmødet Komiteen til udvælgelse af»årets forening«består af: Styrelsen og en repræsentant fra Danske Bank Skulpturen skal afleveres senest en måned før repræsentantskabsmødet formandsmødet. I forbindelse med overrækkelsen får foreningen et blivende minde, i form af en kalligrafi udført af kunstneren YAN. 2. Årets lederprofiler 2.1. Agerbæks Æresskulptur»Lederen«: a. Indstiftet: November Vedtaget på forbundsstyrelsesmødet den 6. februar b. Kan tildeles en firmaidrætsleder, der har udført et dygtigt og initiativrigt arbejde for firmaidrætten i Danmark. c. Æresskulpturen er evigt vandrende og uddeles hvert år på formandsmødet i april. I forbindelse med højtideligheden overrækkes en miniskulptur medfølgende diplom til ejendom. d. Med hædersbevisningen følger et rejsegavebrev på kr ,- e. Indstillingsberettigede er: Forbundsstyrelsen, udvalg, foreninger og landsforeninger. Indstillinger skal være forbundskontoret i hænde senest 2 måneder før formandsmødet. f. Modtageren har det fulde ansvar for skulpturen, så længe denne er i modtagerens besiddelse. Skulpturen returneres og skal være forbundskontoret i hænde senest 1 måned før uddelingen. Vedtaget på styrelsesmøde den 28. januar 1962 og ændret 1989, 1997, 2009og Leo Frederiksens Mindepokal: a. Indstiftet: 28. oktober b. Skænket af: Leo Frederiksens enke. c. Kan tildeles en firmaidrætsleder, der har virket til gavn for skyttesagen. d. Mindepokalen er evigt vandrende og uddeles hvert andet år på idrætsmødet i pistol- /riffelskydning. e. Modtagerens navn indgraveres i pokalen forud for overrækkelsen. Side 18

19 f. Indstillingsberettigede er: Forbundsstyrelsen, udvalg, foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund. Indstillinger skal være forbundskontoret i hænde senest 2 måneder før uddelingen. Idræt & Motion foretager udvælgelsen. g. Modtageren har det fulde ansvar for pokalen, så længe denne er i modtagerens besiddelse. Pokalen returneres i en til formålet fremstillet kasse og skal være forbundskontoret i hænde senest 1 måned før uddelingen. Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 24. marts 1973 Senest ændret af forbundsstyrelsen den 17. november Statutter for Knud Buschs Mindepokal 3.1 Uddeling a. Pokalen, der er indstiftet i 1999, er evigt vandrende og uddeles hvert andet år på idrætsmødet i håndbold til en firmaidrætsleder, der har virket til gavn for håndboldsporten i Dansk Firmaidrætsforbund. b. Modtagerens navn indgraveres i pokalen forud for overrækkelsen. c. I forbindelse med uddelingen overrækkes et medfølgende diplom til ejendom. 3.2 Indstilling og udvælgelse a. Indstillingsberettigede er: Forbundsstyrelsen, udvalg og foreninger. b. Indstillinger skal være forbundskontoret i hænde senest 2 måneder før uddelingen. c. Idræt & Motion foretager udvælgelsen. 3.3 Ansvar a. Modtageren har det fulde ansvar for pokalen, så længe denne er i modtagerens besiddelse. b. Pokalen returneres i en til formålet fremstillet kasse, og skal være forbundskontoret i hænde senest 1 måned før uddelingen. c. Vedtaget på idrætsudvalgets møde den 9. januar Vedtaget af forbundsstyrelsen den 16. januar Personlige æresbevisninger Forbundets hædersbevisninger, i form af emblemer med indlagt emalje og dertil hørende diplomer, tildeles i henhold til nedennævnte statutter. Tildeling af hædersbevisninger kræver enstemmighed i forbundsstyrelsen. Modtageren skal, inden overrækkelsen, have modtaget den lokale forenings hædersbevisning Æresnålen: a. Indstiftet: b. Emblem: Forgyldt i hvid emalje. c. Kan tildeles en firmaidrætsleder, som forbundsstyrelsen ønsker at vise en fortjent æresbevisning for en ekstraordinær indsats til gavn for firmaidrætten Guldnålen: a. Indstiftet: b. Emblem: Forgyldt (14 karat). c. Kan tildeles en firmaidrætsleder, som har udført et særdeles aktivt og årelangt arbejde for firmaidrætten, på såvel lokalt- som forbundsplan eller ydet en tilsvarende indsats inden for den øvrige idræt Fortjensttegnet: a. Indstiftet: Side 19

20 b. Emblem: Grøn emalje. c. Kan tildeles en firmaidrætsleder, som har udført et særdeles aktivt og årelangt arbejde (25 år) for firmaidrætten Hæderstegnet: a. Indstiftet: b. Emblem: Rød emalje. c. Kan tildeles en firmaidrætsleder, som har udført et aktivt og årelangt arbejde (10 år) for firmaidrætten. Vedtaget på forbundsstyrelsesmødet den 6. maj Bestemmelser for gaveregulativ Opdateret den 25. marts Generelt 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds gaveregulativ gælder for foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund års jubilæum 2.1. Ovennævnte som har eksisteret i 10 år, modtager forbundets banner. 2.2 Overrækkelsen finder sted på forbundets repræsentantskabsmøde / formandsmøde, eller ved en eventuel lokal jubilæumsfest. 3. Andre jubilæer 3.1. Ved jubilæer (delelige med 25) tildeles forbundets gave med inskription. 4. Runde fødselsdage 4.1. Ved 40-års fødselsdage og runde fødselsdage derefter (delelige med 10) yder forbundet en gave (som anført i 1.1.). 5. Indvielser 5.1. Ved indvielse af haller, klubhuse, kontorer og motionslokaler modtages forbundets gave. 6. Bemærkning 6.1. Modtagere skal i god tid orientere forbundet og kan evt. fremsætte specielle ønsker Beløbsrammen fastsættes af forbundsstyrelsen. Vedtaget af forbundsstyrelsen den 28. februar Forretningsorden for forbundsstyrelsen Opdateret den 15. marts Konstituerende møde 1.1. Forbundsstyrelsen træder sammen snarest efter repræsentantskabsmødet og konstituerer sig for en 2 års periode således: - tilforordnet revisionsudvalget, - styrelseskontaktmand til forbundets udvalg, - medlemmer til diverse udvalg, institutioner m.m. 2. Præsentation af forbundet 2.1. Formanden repræsenterer forbundet jvf. funktionsbeskrivelse. Side 20

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Afsnit 1 Organisation...3 1.1 Organisatorisk oversigt...3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund...3 1.3 Funktionsbeskrivelse for forbundsformanden...

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015 Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Afsnit 1 Organisation... 3 1.1. Organisatorisk oversigt... 3 1.2. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 4 1.3. Retningslinjer

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Sydøstjyllands kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse.(obligatorisk i sin helhed) 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Sydøstjyllands kreds. Kredsen består af haveforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere