COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO :2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012"

Transkript

1 Dansk standard DS/ISO udgave Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser Assessment service delivery Procedures and methods to assess people in work and organizational settings Part 2: Requirements for service providers

2 DS/ISO København DS projekt: M ICS: ; ; Første del af denne publikations betegnelse er: DS/ISO, hvilket betyder, at det er en international standard, der har status som dansk standard Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: ISO :2011. DS-publikationen er på dansk og engelsk. Denne publikation erstatter: DS/ISO :2011 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 DS/ISO :2012 Nationalt forord til DS/ISO :2012 Det danske udvalg S-428, Erhvervstest, har deltaget i udarbejdelsen af den internationale standard og ligeledes i den danske oversættelse. S-428, Erhvervstest, har repræsentanter fra: Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP) Dansk Psykolog Forening. VPP s bestyrelse har besluttet, at VPP fremover vil referere til DS/ISO og DS/ISO som de centrale standarder inden for VPP s interesseområde: Procedurer i forbindelse med vurdering af individer i arbejdsrelaterede sammenhænge.

4

5 INTERNATIONAL STANDARD ISO First edition Assessment service delivery Procedures and methods to assess people in work and organizational settings Part 2: Requirements for service providers Livraison d un service d évaluation Modes opératoires et méthodes d évaluation des personnes au travail et des paramètres organisationnels Partie 2: Exigences pour les fournisseurs de service Reference number ISO :2011(E) ISO 2011

6 ISO :2011(E) Contents Page Foreword... iv 0 Introduction... v 0.1 General... v 0.2 Function of ISO v 0.3 Intended users of ISO vi 0.4 Other stakeholders... vi 0.5 Types of assessment covered by ISO vii 0.6 Organization of ISO vii 1 Scope Terms and definitions Agreement procedure Agreement Service provider responsibilities Relationship between the service provider and client Assurance of service provider competence Anticipating outcomes and consequences Supplementary research activities Pre-assessment procedures Identification of assessment needs Assessment services recommendations Assessment services agreement Assessment delivery Steps Assessment delivery Planning the assessment Assessment delivery Informing assessment participants Assessment delivery Conducting the assessment Assessment delivery Interpreting and using results Assessment delivery Preparing and providing reports Assessment delivery Providing feedback Assessment delivery Evaluating the assessment Post-assessment review...14 Annex A (informative) Rights and responsibilities of assessment participants: Guidelines and expectations...15 Annex B (informative) Supplemental information on technical documentation of assessment methods and procedures...17 Annex C (informative) Supplemental information on analysis and interpretation of results Annex D (informative) Supplemental information on reporting...20 Bibliography...21 ISO 2011 All rights reserved iii

7 DS/ISO :2012 Indholdsfortegnelse Forord... 0 Indledning... v 0.1 Generelt... v 0.2 ISO 10667's funktion... v 0.3 Målgruppen for ISO vi 0.4 Andre interessenter... vi 0.5 Vurderingstyper omfattet af ISO vii 0.6 Opbygning af ISO vii 1 Anvendelsesområde Termer og definitioner Aftaleprocedure Aftale Leverandørens ansvar Forhold mellem leverandør og klient Sikring af leverandørens kompetence Forventede udfald og konsekvenser Supplerende forskningsaktiviteter Procedurer forud for vurderingen Afdækning af vurderingsbehov Anbefaling af vurderingsydelser Aftale om vurderingsydelser Levering af vurderingen Trin Levering af vurderingen Planlægning af vurderingen Levering af vurderingen Oplysninger til vurderingsdeltagerne Levering af vurderingen Udførelse af vurderingen Levering af vurderingen Fortolkning og brug af resultater Levering af vurderingen Udarbejdelse og fremlæggelse af rapporter Levering af vurderingen Tilbagemelding Levering af vurderingen Evaluering af vurderingen Evaluering efter vurderingen Anneks A (informativt) Vurderingsdeltagernes rettigheder og ansvar: Retningslinjer og forventninger Anneks B (informativt) Supplerende oplysninger om teknisk dokumentation af vurderingsmetoder og -procedurer Anneks C (informativt) Supplerende oplysninger om analyse- og fortolkningsresultater Anneks D (informativt) Supplerende oplysninger om rapportering Bibliografi Side iv iii (da)

8 ISO :2011(E) Foreword ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. ISO was prepared by Project Committee ISO/PC 230, Psychological assessment. ISO consists of the following parts, under the general title Assessment service delivery Procedures and methods to assess people in work and organizational settings: Part 1: Requirements for the client Part 2: Requirements for service providers iv ISO 2011 All rights reserved

9 DS/ISO :2012 Forord ISO (the International Organization for Standardization) er en verdensomspændende sammenslutning af nationale standardiseringsorganisationer (ISO's medlemslande). Internationale standarder udarbejdes normalt af ISO's tekniske komitéer. Hvert medlemsland, som er interesseret i et emne, inden for hvilket der er oprettet en teknisk komité, har ret til at være repræsenteret i den pågældende komité. Internationale organisationer, både statslige og ikkestatslige, der har en samarbejdsaftale med ISO, deltager ligeledes i arbejdet. ISO samarbejder tæt med IEC (the International Electrotechnical Commission) i alle forhold vedrørende elektroteknisk standardisering. Internationale standarder udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i ISO/IEC Directives, Part 2. Tekniske komitéers primære opgave er at udarbejde internationale standarder. Forslag til internationale standarder, der er godkendt af de tekniske komitéer, sendes ud til medlemslandene til afstemning. Offentliggørelse som international standard kræver godkendelse af mindst 75 % af de medlemslande, som afgiver deres stemme. Der gøres opmærksom på muligheden for, at dele af dette dokument kan være genstand for patentrettigheder. ISO kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. ISO er udarbejdet af projektkomité ISO/PC 230, Psychological assessment. ISO består af følgende dele med den overordnede titel Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge: Del 1: Krav til klienten Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser iv (da)

10 ISO :2011(E) 0 Introduction 0.1 General ISO presents an evidence-based, measurable perspective of the assessment service delivery process that has world-wide applicability. It will enable organizations to become more effective users of assessment, making better hiring decisions and enhancing the potential, well-being and employee-organization fit of all their employees. This guidance will promote the provision of standardized, appropriate, and equitable delivery of assessment services to assessment participants. It will enable regulatory bodies, other authorities and society at large to have more confidence in assessment procedures. ISO provides clear and concise guidance for providers of assessment services and the clients of assessment service providers in order to enable all stakeholders to realize the potential benefits of good assessment practices. This is achieved by: defining good practice for assessment procedures and methods; ensuring equity in the application of assessment procedures; enabling appropriate evaluation of the quality of assessment service provision. It is likely that users of ISO will possess very different levels of competence, understanding and familiarity with the concepts involved in the development of standardized procedures and methods to assess individuals, groups and organizations in the occupational arena. Accordingly, in order to facilitate its use by a variety of people and to provide guidance about the background of ISO 10667, this introduction presents key information about the intent and layout of ISO Function of ISO ISO relates to the delivery of assessments used at the individual, group, and organizational levels. ISO aims to promote good practice and to encourage clear documentation of the working relationship between clients and service providers. It functions as practical guidance for both clients and service providers involved in the assessment delivery process. It describes their respective obligations and responsibilities before, during and after the assessment process. It also provides guidance on the rights and responsibilities of assessment participants and others involved in assessment procedures, including recipients of the assessment results. Figure 1 gives an overview of the possible interactions between the different parties in the assessment process. ISO 2011 All rights reserved v

11 DS/ISO : Indledning 0.1 Generelt ISO fremlægger et evidensbaseret, måleligt perspektiv på processen for levering af vurderingsydelser, som har global anvendelighed. Den vil gøre det muligt for virksomheder at blive mere effektive brugere af vurdering, træffe bedre ansættelsesbeslutninger og øge alle medarbejderes potentiale og trivsel samt give det rigtige match mellem medarbejder ogvirksomhed. Denne vejledning vil fremme standardiseret, hensigtsmæssig og retfærdig levering af vurderingsydelser til vurderingsdeltagerne. Den vil gøre det muligt for tilsynsmyndigheder, andre myndigheder og samfundet generelt at have større tillid til vurderingsprocedurer. ISO giver en klar og præcis vejledning til leverandører af vurderingsydelser og leverandørernes klienter for at gøre det muligt for alle interessenter at realisere de potentielle fordele ved god vurderingspraksis. Dette opnås ved: at definere god praksis for vurderingsprocedurer og -metoder at sikre retfærdighed i anvendelsen af vurderingsprocedurer at muliggøre hensigtsmæssig evaluering af kvaliteten af leveringen af vurderingsydelser. Brugerne af ISO vil sandsynligvis have meget forskellige niveauer af kompetence, forståelse af og kendskab til de koncepter, der indgår i udviklingen af standardiserede procedurer og metoder til vurdering af personer, grupper og virksomheder inden for beskæftigelsesområdet. For at gøre det lettere for mange forskellige mennesker at anvende ISO og for at vejlede om baggrunden for ISO indeholder denne indledning centrale oplysninger om formålet med ISO og om dens opbygning. 0.2 ISO 10667's funktion ISO vedrører levering af vurderinger anvendt på person-, gruppe- og virksomhedsniveau. ISO har til formål at fremme god praksis og befordre klar dokumentation af arbejdsforholdet mellem klienter og leverandører af vurderingsydelser. Den fungerer som en praktisk vejledning til klienter og leverandører, som deltager i processen med levering af vurderingsydelser. Den beskriver deres respektive pligter og ansvar før, under og efter vurderingsprocessen. Den indeholder desuden vejledning om rettigheder og ansvar for vurderingsdeltagerne og andre, der deltager i vurderingsprocedurer, herunder modtagere af vurderingsresultaterne. Figur 1 giver et overblik over interaktionsmulighederne mellem de forskellige parter i vurderingsprocessen. v (da)

12 ISO :2011(E) NOTE Different parties in the assessment process have different roles and interact with each other throughout the assessment process. In addition, a single party can serve multiple roles. For example, a participant can also be a client, and a service provider can also be a client. In a career counselling setting, the participant may purchase the services and thus be the client also. Similarly, an internal HR team can provide services to the organization as well as use services provided by external vendors. a See Clause 2 for definitions of different roles. 0.3 Intended users of ISO Figure 1 Roles in the assessment process ISO is for clients and service providers who need to work both sequentially and collaboratively in order to ensure effective delivery of assessment services. ISO specifies requirements for the client. This part of ISO specifies requirements for the service provider. Clients should be aware of and adhere to ISO in initiating an appropriate request for assessment services, including fully disclosing its assessment needs and implementing the requirements of ISO However, if a service provider learns that a prospective client is not aware of, or is not using ISO 10667, it should inform the client of these best practices and encourage the client to act according to ISO with respect to the entire assessment process. Service providers are those involved in the provision of assessment services in work and organizational settings, both as internal employees of a client or as external contractors. Clients are those people who seek assessment services for themselves or organizations who seek assessment services for individuals or groups within the organization, or for the organization itself. ISO aims to promote good practice and to encourage clear documentation of the working relationship between clients and service providers. In both parts of ISO 10667, Annex A informs the assessment participants on their rights and responsibilities in relation to an assessment. 0.4 Other stakeholders In addition to service providers, clients and assessment participants, stakeholders might include the following: a) End users of assessment information within an organization who make strategic and/or operational decisions, e.g. hiring managers in the case of assessment for selection, human resources managers in the case of succession planning or organizational talent management, executive management in the case of mergers and acquisitions. vi ISO 2011 All rights reserved

13 DS/ISO :2012 Leverandør af a vurderingsydelser NOTE Forskellige parter i vurderingsprocessen har forskellige roller og interagerer med hinanden i hele vurderingsprocessen. Desuden kan en enkelt part optræde i flere roller. For eksempel kan en deltager også være klient, og en leverandør af vurderingsydelser kan også være klient. I forbindelse med karrierevejledning kan deltageren købe ydelserne og således også være klienten. Ligeledes kan en intern HR-gruppe levere ydelser til virksomheden såvel som anvende ydelser fra eksterne leverandører. a Vurderingsdeltager a (klient) Se pkt. 2 for definitioner af forskellige roller. Klient a Figur 1 Roller i vurderingsprocessen Leverandør af vurderingsydelser/ Klient 0.3 Målgruppen for ISO ISO er rettet mod klienter og leverandører, som har brug for at arbejde både sekventielt og sammen for at sikre effektiv levering af vurderingsydelser. ISO fastlægger krav til klienten. Denne del af ISO fastlægger krav til leverandøren. Klienter bør være opmærksomme på og overholde ISO , når de indleder en relevant anmodning om vurderingsydelser, herunder fuldt ud oplyse deres vurderingsbehov og opfylde kravene i ISO Hvis en leverandør af vurderingsydelser erfarer, at en potentiel kunde ikke er opmærksom på eller ikke anvender ISO 10667, bør vedkommende oplyse klienten om denne best practice og opfordre klienten til at agere i overensstemmelse med ISO i forbindelse med hele vurderingsprocessen. Leverandører er parter, der er involveret i levering af vurderingsydelser i arbejdsrelaterede sammenhænge, både som en klients interne medarbejdere og som eksterne leverandører. Klienter er de personer, der ønsker vurderingsydelser på egne vegne, eller virksomheder, som ønsker vurderingsydelser for personer eller grupper inden for virksomheden eller for selve virksomheden. ISO har til formål at fremme god praksis og befordre klar dokumentation af arbejdsforholdet mellem klienter og leverandører. I begge dele af ISO beskriver anneks A vurderingsdeltagernes rettigheder og ansvar i relation til en vurdering. 0.4 Andre interessenter Ud over leverandører, klienter og vurderingsdeltagere kan blandt andre følgende være interessenter. a) Slutbrugere af vurderingsoplysninger internt i en virksomhed, som træffer strategiske og/eller forretningsmæssige beslutninger, fx rekrutteringsledere i forbindelse med udvælgelse, personalechefer i forbindelse med planlægning af generationsskifte eller administration af talenter i virksomheden, direktionen i forbindelse med fusioner og opkøb. vi (da)

14 ISO :2011(E) b) External intermediaries or indirect users who include, but are not limited to: 1) developers and distributors of assessment procedures; 2) recruiters, coaches, and outplacement counsellors; 3) organizations that provide assessment for licensing or certification of people; 4) assessors of training or vocational education programmes; 5) policy-makers, e.g. human resources managers setting organizational assessment policy, trade unions engaged in assessment policy and procedure, external policy makers such as professional bodies, regulatory authorities and others who rely on the results of assessment. 0.5 Types of assessment covered by ISO ISO covers procedures and methods for the following types of assessment. a) Individual level assessment. Examples include interviews, career guidance, in-depth senior executive coaching, personal development, selection, succession planning. b) Group level assessment. Examples include improving team morale and performance assessment aimed at improving the performance of the team as a whole. c) Organizational level assessment. Examples include employee satisfaction (data reported at organizational level), culture change due to merger or acquisition, employee engagement levels of organizational business units. ISO covers delivery of assessments that occur across the employment life cycle. Aspects of the employment life cycle can be described in terms of: recruitment and selection; career/vocational guidance; mid-life career change or re-integration into the workforce; personal development and coaching; promotion and succession planning; outplacement and retirement planning. 0.6 Organization of ISO To build an efficient standard, useful to both the client and the service provider, the assessment process has been divided into four stages: agreement procedures; pre-assessment procedures; assessment delivery; post-assessment review. ISO addresses the requirements applicable to a client who determines that it has a need for one or more assessments for use in the employment life cycle, and then seeks to obtain such assessment services from a service provider whom it selects. This part of ISO addresses the requirements of a service provider from whom a client seeks recommendations about what assessments might meet its needs, and then provides assessment services to a client once it is selected based on those recommendations. ISO 2011 All rights reserved vii

15 DS/ISO :2012 b) Eksterne formidlere eller indirekte brugere, som omfatter, men ikke er begrænset til: 1) Udviklere og distributører af vurderingsprocedurer 2) Rekrutteringsfirmaer, coaches og genplaceringskonsulenter 3) Virksomheder, der leverer vurdering i forbindelse med autorisering eller certificering af personer 4) Assessorer af undervisnings- eller erhvervsuddannelsesprogrammer 5) Strategiske beslutningstagere, fx personalechefer, der fastlægger den organisatoriske vurderingspolitik, fagforeninger, som beskæftiger sig med vurderingspolitik og -procedure, eksterne beslutningstagere som interesseorganisationer, tilsynsmyndigheder og andre, der træffer beslutning på grundlag af resultaterne af en vurdering. 0.5 Vurderingstyper omfattet af ISO ISO omfatter procedurer og metoder til følgende vurderingstyper. a) Vurdering på personniveau. Eksempler herpå er samtaler, karrierevejledning, dybtgående coaching af topledere, personlig udvikling, udvælgelse, planlægning af generationsskifte. b) Vurdering på gruppeniveau. Eksempler herpå er forbedring af gruppemoral og præstationsvurdering med henblik på forbedring af præstationen for gruppen som helhed. c) Vurdering på virksomhedsniveau. Eksempler herpå er medarbejdertilfredshed (data rapporteret på virksomhedsniveau), kulturændring på grund af fusion eller opkøb, niveau af medarbejderengagement for organisatoriske forretningsenheder. ISO dækker levering af vurderinger i hele ansættelsescyklus. Aspekter heraf kan beskrives i relation til: Rekruttering og udvælgelse Karriere-/erhvervsuddannelsesvejledning Karriereskift midt i livet eller reintegration i arbejdsstyrken Personlig udvikling og coaching Forfremmelse og planlægning af generationsskifte Genplacering og pensionsplanlægning. 0.6 Opbygning af ISO For at skabe en effektiv standard, som er anvendelig både for klienten og leverandøren, er vurderingsprocessen opdelt i fire faser: Aftaleprocedurer Procedurer forud for vurderingen Levering af vurderingen Evaluering efter vurderingen. ISO omhandler de krav, der gælder for en klient, som beslutter, at der er behov for en eller flere vurderinger til brug i ansættelsescyklus, og derefter ønsker at skaffe sådanne vurderingsydelser fra en udvalgt leverandør. Denne del af ISO omhandler de krav, der gælder for en leverandør, som en klient beder komme med anbefalinger til, hvilke vurderinger der kan opfylde klientens behov, og som derefter leverer vurderingsydelser til en klient efter at være blevet udvalgt på grundlag af disse anbefalinger. vii (da)

16 ISO :2011(E) In both parts of ISO 10667, each stage is covered in a separate clause (Clauses 3, 4, 5 and 6) as follows. a) Agreement procedures (Clause 3) describes mutual responsibilities and obligations of the client and the service provider, as well as the format of their agreement and a description of what must be covered in the agreement. b) Pre-assessment procedures (Clause 4) covers: 1) identifying what needs to be assessed and how, together with choosing the criteria for evaluating success and having a clear expectation of the utility of the process; 2) determining whether there are conflicting interests that need to be balanced; 3) providing a clear rationale for the assessment and documenting the agreement between the client and the service provider through a written statement of work, or contract, as appropriate. c) Assessment delivery (Clause 5) covers all phases of preparing for and carrying out the assessments. d) Post-assessment review (Clause 6) covers reviewing the assessment process to determine whether the outcomes, consequences and utility of the assessment are consistent with the assessment needs, whether the goals are met, and what changes in the assessment process should be adopted for future use by the client. viii ISO 2011 All rights reserved

17 DS/ISO :2012 I begge dele af ISO beskrives hver fase i et separat punkt (pkt. 3, 4, 5 og 6) som følger. a) Aftaleprocedurer (pkt. 3) beskriver klientens og leverandørens gensidige ansvar og forpligtelser samt udformningen af deres aftale med en beskrivelse af, hvad der skal være dækket i aftalen. b) Procedurer forud for vurderingen (pkt. 4) omfatter: 1) Afdækning af, hvad der er behov for at vurdere og hvordan, samt valg af kriterier for evaluering af succes, og opnåelse af en klar forventning om processens nytteværdi 2) Afgørelse af, om der er interessekonflikter, som skal vejes op mod hinanden 3) Opstilling af et klart grundlag for vurderingen og dokumentation af aftalen mellem klienten og leverandøren i en skriftlig erklæring om arbejdet eller kontrakt, alt efter forholdene. c) Levering af vurderingen (pkt. 5) dækker alle faser af forberedelse og udførelse af vurderingerne. d) Evaluering efter vurderingen (pkt. 6) dækker evaluering af vurderingsprocessen med henblik på at afklare, om resultaterne, konsekvenserne og nytteværdien af vurderingen svarer til vurderingsbehovet, om målene er opfyldt, og hvilke ændringer i vurderingsprocessen der bør foretages til klientens fremtidige brug. viii (da)

18 INTERNATIONAL STANDARD ISO :2011(E) Assessment service delivery Procedures and methods to assess people in work and organizational settings Part 2: Requirements for service providers 1 Scope This part of ISO establishes requirements and guidance for the service provider in working with a client to carry out the assessment of an individual, group or organization for work-related purposes and to deliver quality assessment services. This part of ISO addresses the requirements for the service provider with respect to, among other areas: a) the choice, integration, implementation and evaluation of assessment procedures and methods in making recommendations to a client who has an assessment need, in carrying out and delivering such assessments, and in assisting the client in communicating with assessment participants and others; b) the interpretation of assessment results and subsequent reports; c) the handling and storage of personal data of assessment participants and of assessment data; d) the required competence and professionalism of the service provider and others under its control who are taking part in the assessment process; e) organizational-related decisions, e.g. training, team building, ascertaining organizational culture or morale. This part of ISO also contains guidance for the service provider in the delivery and use of assessment methods and procedures that can be carried out for one or more of the following work-related purposes made by or affecting individuals, groups or organizations, including, but not limited to: employment-related decisions, e.g. recruitment, selection, development, appraisal, promotion, outplacement, succession planning and reassignment; career-related decisions, e.g. recruiting, coaching, guidance, vocational rehabilitation, and outplacement counselling; group decisions, e.g. training initiatives, team building, etc.; organization decisions, e.g. restructuring, climate and culture initiatives, mergers and acquisitions, etc. No technical professional standards form part of ISO However, the quality of assessment procedures and methods should be considered in relation to the purposes of the assessment, the relevance of the measures involved, their validity, reliability, equity, standardization and any issues relating to special needs of the assessment participant and other factors that affect the practicality, acceptability and utility of the assessment. NOTE 1 Requirements for clients are specified in ISO NOTE 2 See Bibliography for examples of various professional guidelines. NOTE 3 See Annex B for further details of generally accepted technical quality guidelines. This part of ISO does not detail the specific competences required for assessors as these are dependent upon the nature of the assessment. NOTE 4 See Annex C for further information on assessor competence. ISO 2011 All rights reserved 1

19 DS/ISO :2012 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser 1 Anvendelsesområde Denne del af ISO opstiller krav og vejledning til leverandøren i samarbejdet med klienten om udførelse af vurdering af en person, en gruppe eller en virksomhed til et arbejdsrelateret formål og om levering af vurderingsydelser af høj kvalitet. Denne del af ISO beskriver kravene til leverandøren med hensyn til bl.a.: a) Valg, integrering, implementering og evaluering af vurderingsprocedurer og -metoder samt metoder til at fremsætte anbefalinger over for en klient, der har behov for vurdering, til at udføre og levere sådanne vurderinger og til at hjælpe klienten i forbindelse med kommunikation med vurderingsdeltagere og andre b) Fortolkning af vurderingsresultater og efterfølgende rapporter c) Håndtering og lagring af personoplysninger om vurderingsdeltagere og vurderingsdata d) Nødvendig kompetence og faglighed hos leverandøren og andre under dennes kontrol, som tager del i vurderingsprocessen e) Virksomhedsrelaterede beslutninger, fx uddannelse, teambuilding, afklaring af virksomhedskultur eller -moral. Denne del af ISO indeholder også vejledning til leverandøren om levering og brug af vurderingsmetoder og -procedurer, der kan udføres med henblik på et eller flere af følgende arbejdsrelaterede formål, som er opstillet af eller påvirker personer, grupper eller virksomheder, herunder, men ikke begrænset til: Medarbejderrelaterede beslutninger såsom rekruttering, udvælgelse, udvikling, vurdering, forfremmelse, genplacering, planlægning af generationsskifte og forflyttelse Karriererelaterede beslutninger såsom rekruttering, coaching, vejledning, erhvervsrevalidering og rådgivning om genplacering Gruppebeslutninger såsom uddannelsesinitiativer, teambuilding mv. Organisationsmæssige beslutninger såsom omstrukturering, tiltag vedrørende klima og kultur, fusioner og opkøb mv. Der indgår ikke tekniske faglige standarder i ISO Kvaliteten af vurderingsprocedurer og metoder bør imidlertid betragtes i relation til vurderingens formål, relevansen af de omfattede foranstaltninger, deres validitet, reliabilitet, retfærdighed, standardisering og eventuelle spørgsmål vedrørende særlige behov hos vurderingsdeltageren samt andre faktorer, som påvirker vurderingens praktiske anvendelighed, antagelighed og nytteværdi. NOTE 1 Krav til klienter er beskrevet i ISO NOTE 2 Se litteraturlisten for eksempler på forskellige professionelle retningslinjer. NOTE 3 Se anneks B for yderligere oplysninger om almindeligt anerkendte tekniske kvalitetsretningslinjer. Denne del af ISO beskriver ikke i enkeltheder de særlige kompetencer, der kræves af assessorer, da disse afhænger af vurderingens karakter. NOTE 4 Se anneks C for yderligere oplysninger om assessorers kompetencer. 1 (da)

20 ISO :2011(E) 2 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 2.1 agreement specification of the terms and conditions of the engagement between the client and the service provider NOTE Examples include, but are not limited to, details of the service or products to be delivered, duration, scope, ownership and appropriate use of intellectual property and costs. 2.2 assessment systematic method and procedure for ascertaining work-related knowledge, skills, abilities, or other characteristics of an individual or group of individuals, or the performance of an individual or group of individuals NOTE Assessment has outcomes and consequences that can be appraised and used to evaluate its utility. Forms of assessment can include, but are not limited to, structured application forms; biographical data inventories; tests of general and specific abilities; self-report inventories and other instruments relating to competencies, personality, motivation, attitudes, values, beliefs, interests, etc.; structured interviews; individual problem-solving tasks; group exercises; simulations and work samples; group and organizational level measures; employee surveys; multi-rater feedback; and performance evaluations, e.g. assessor interpretations, supervisor performance ratings, etc. 2.3 assessment administrator person or organization having operational responsibility for the administration of assessments NOTE Tasks of the assessment administrator include, but are not limited to, face-to-face test administration; setting up online assessments; remote monitoring; management of activities within an assessment centre; and other administrative tasks. In some countries assessment administrators are referred to as test proctors, test assistants or monitors. Assessment administrators can be employees of the service provider or the client, or be third parties contracted for the purposes of the assessment. 2.4 assessment participant individual being assessed, whether for himself/herself or for an organization, either individually or as part of a group NOTE An assessment participant is an individual, including, but not limited to, a job applicant or candidate; an employee of the client who is a candidate for promotion or is being assessed for some other internal organizational purposes; any individual undergoing an assessment, providing information or being given career guidance for his or her own benefit. 2.5 assessor person or organization responsible for evaluating and interpreting an assessment participant s performance on the assessment tasks and providing appropriate reporting and feedback to assessment participants and the client NOTE Assessors are competent to make decisions about the use and interpretation of assessment procedures. In relation to psychological testing, in some countries they are referred to as test users to distinguish them from test proctors, test administrators or monitors. Assessors can be employees of the service provider or the client, or third parties contracted for the purposes of the assessment. 2.6 client individual or organization who arranges with a service provider to deliver the assessment and related components of the assessment service provision NOTE 1 Clients can be: a) individuals, for the benefit of themselves (e.g. career-related decisions informed by assessment results including coaching, guidance, vocational rehabilitation and counselling), or others (e.g. licensure and certification bodies); 2 ISO 2011 All rights reserved

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit Dansk Standard DS/ISO 128-50 1. udgave 2002-05-21 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 50: Grundlæggende regler for angivelse af områder på snitafbildninger og snit Technical drawings General principles

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Dansk standard DS/ISO 5836 1. udgave 2014-10-10 Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Implants for surgery Metal bone plates

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Fritidsdykkerservice Krav til snorkel/dykkerledelse

Fritidsdykkerservice Krav til snorkel/dykkerledelse Dansk standard DS/ISO 13289 1. udgave 2012-02-03 Fritidsdykkerservice Krav til snorkel/dykkerledelse Recreational diving services Requirements for the conduct of snorkelling excursions DS/ISO 13289 København

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 1. udgave 2012-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M251575 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Fritidsdykkerservice Krav til snorkel/dykkerledere

Fritidsdykkerservice Krav til snorkel/dykkerledere Dansk standard DS/ISO 13970 1. udgave 2012-02-03 Fritidsdykkerservice Krav til snorkel/dykkerledere Recreational diving services Requirements for the training of recreational snorkelling guides DS/ISO

Læs mere

Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier Klassificering, mærkning og krav til ydeevne

Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier Klassificering, mærkning og krav til ydeevne Dansk standard Tillæg DS/ISO 16602/A1 1. udgave 2012-11-15 Beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod kemikalier Klassificering, mærkning og krav til ydeevne Protective clothing for protection against

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007

Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Dansk standard DS/OHSAS 18002 2. udgave 2009-08-07 Arbejdsmiljøledelsessystemer Vejledning i implementering af OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems Guidelines for the implementation

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Dansk standard DS/OHSAS 18001 2. udgave 2008-01-14 Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Occupational health and safety management systems Specification DS/OHSAS 18001 København DS projekt: M224197

Læs mere

VPP Generalforsamling 2012 ISO V/Morten Feld

VPP Generalforsamling 2012 ISO V/Morten Feld VPP Generalforsamling 2012 ISO 10667 V/Morten Feld ISO 10667: Levering af vurderingsydelser - Procedurer og metoder til personvurdering i arbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge Del 1: Krav til klienten

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Koniske forbindelser med 6 % (Luer) studs for sprøjter, kanyler og andet særligt medicinsk udstyr Låsbare forbindelser

Koniske forbindelser med 6 % (Luer) studs for sprøjter, kanyler og andet særligt medicinsk udstyr Låsbare forbindelser Dansk standard DS/ISO 594-2 1. udgave 1992-01-21 Koniske forbindelser med 6 % (Luer) studs for sprøjter, kanyler og andet særligt medicinsk udstyr Låsbare forbindelser Conical fittings with a 6% (Luer)

Læs mere

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Trykluft Del 3: Prøvningsmetoder til måling af fugtighed

Trykluft Del 3: Prøvningsmetoder til måling af fugtighed Dansk Standard DS/ISO 8573-3 1. udgave Godkendt:2001-03-01 Trykluft Del 3: Prøvningsmetoder til måling af fugtighed Compressed air Part 3: Test methods for measurement of humidity DANSK STANDARD - Eftertryk

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Varmtvandspumper Prøvning og ydeevneangivelse Del 2: Vand-til-vand- og saltvandtil-vand-varmepumper

Varmtvandspumper Prøvning og ydeevneangivelse Del 2: Vand-til-vand- og saltvandtil-vand-varmepumper Dansk Standard DS/ISO 13256-2 1. udgave 2002-06-20 Varmtvandspumper Prøvning og ydeevneangivelse Del 2: Vand-til-vand- og saltvandtil-vand-varmepumper Water-source heat pumps Testing and rating for performance

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Optik og optiske instrumenter Medicinske endoskoper og endoskopitilbehør Del 3: Bestemmelse af synsfelt og synsretning for endoskoper med optik

Optik og optiske instrumenter Medicinske endoskoper og endoskopitilbehør Del 3: Bestemmelse af synsfelt og synsretning for endoskoper med optik Dansk standard DS/ISO 8600-3:1997 1. udgave 2015-10-15 Optik og optiske instrumenter Medicinske endoskoper og endoskopitilbehør Del 3: Bestemmelse af synsfelt og synsretning for endoskoper med optik Optics

Læs mere

Overensstemmelsesvurdering Krav og anbefalinger til indholdet af en tredjeparts auditrapport om ledelsessystemer

Overensstemmelsesvurdering Krav og anbefalinger til indholdet af en tredjeparts auditrapport om ledelsessystemer DS-information DS/ISO/IEC TS 17022 1. udgave 2012-04-17 Overensstemmelsesvurdering Krav og anbefalinger til indholdet af en tredjeparts auditrapport om ledelsessystemer Conformity assessment Requirements

Læs mere

Projekt-, program- og porteføljeledelse Vejledning i porteføljeledelse

Projekt-, program- og porteføljeledelse Vejledning i porteføljeledelse Dansk standard DS/ISO 21504:2015 1. udgave 2015-08-11 Projekt-, program- og porteføljeledelse Vejledning i porteføljeledelse Project, programme and portfolio management Guidance on portfolio management

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk DS-information DS/IEC/TR 61258 1. udgave 2008-09-19 Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk udstyr Guidelines for the development and use of medical electrical

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 30: Grundlæggende regler for afbildninger

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 30: Grundlæggende regler for afbildninger Dansk Standard DS/ISO 128-30 1. udgave 2002-05-21 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 30: Grundlæggende regler for afbildninger Technical drawings General principles of presentation Part 30: Basic conventions

Læs mere

Hjælpemidler til blinde og svagsynede personer Taktile indikatorer på fodgængerarealer

Hjælpemidler til blinde og svagsynede personer Taktile indikatorer på fodgængerarealer Dansk standard DS/ISO 23599 1. udgave 2012-04-03 Hjælpemidler til blinde og svagsynede personer Taktile indikatorer på fodgængerarealer Assistive products for blind and visionimpaired persons Tactile walking

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Dansk standard DS/ISO 7206-2 1. udgave 2014-09-22 Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Implants for surgery

Læs mere

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 1. udgave 2013-09-02 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Netværkssikkerhed Del 5: Sikring af kommunikation mellem netværk, der anvender virtuelle private netværk

Læs mere

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Dansk standard DS/ISO 11462-1 2. udgave 2007-03-08 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Guidelines for implementation of statistical

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

Access panels in market, opinion and social research Vocabulary and service requirements

Access panels in market, opinion and social research Vocabulary and service requirements Dansk standard DS/ISO 26362 1. udgave 2009-02-05 Respondentdatabaser (access panels) til markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Access panels in market, opinion and social

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere

Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer

Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 7816-6/Corr. 1 1. udgave 2006-11-30 Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer Identification cards Integrated circuit

Læs mere

Informationsteknologi. Brugersystemets grænseflader og symboler. Ikonsymboler og funktioner. Del 6: Aktionsikoner

Informationsteknologi. Brugersystemets grænseflader og symboler. Ikonsymboler og funktioner. Del 6: Aktionsikoner Dansk Standard DS/ISO/IEC 11581-6 Godkendelsesblad 1. udgave Godkendt:1999-12-07 Informationsteknologi. Brugersystemets grænseflader og symboler. Ikonsymboler og funktioner. Del 6: Aktionsikoner Information

Læs mere

Håndtering af gods Transportører Let båndtransportør for pulvermaterialer

Håndtering af gods Transportører Let båndtransportør for pulvermaterialer Dansk standard DS/ISO 2109:1976 1. udgave 1976-01-01 Håndtering af gods Transportører Let båndtransportør for pulvermaterialer Continuous mechanical handling equipment Light duty DS/ISO 2109:1976 København

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO/IEC TS :2013

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO/IEC TS :2013 DS-information DS/ISO/IEC TS 17021-3 1. udgave 2013-05-27 Overensstemmelsesvurdering Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer Del 3: Kompetencekrav til auditering og certificering

Læs mere

Informationsteknologi Serviceledelse Del 10: Begreber og terminologi

Informationsteknologi Serviceledelse Del 10: Begreber og terminologi DS-information DS/ISO/IEC TR 20000-10 1. udgave 2013-11-15 Informationsteknologi Serviceledelse Del 10: Begreber og terminologi Information technology Service management Part 10: Concepts and terminology

Læs mere

Informationsteknologi Cloudcomputing Referencearkitektur

Informationsteknologi Cloudcomputing Referencearkitektur Dansk standard DS/ISO/IEC 17789 1. udgave 2014-10-21 Informationsteknologi Cloudcomputing Referencearkitektur Information technology Cloud computing Reference architecture DS/ISO/IEC 17789 København DS

Læs mere

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste Dansk standard DS/EN 13427 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Packaging Requirements for the use of European Standards in the

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. (MAC) Del 3: Mekanismer, der anvender universel hashfunktion

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. (MAC) Del 3: Mekanismer, der anvender universel hashfunktion Dansk standard DS/ISO/IEC 9797-3 1. udgave 2012-01-04 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Meddelelsesautentificeringskoder (MAC) Del 3: Mekanismer, der anvender universel hashfunktion Information

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Optik og optiske instrumenter Medicinske endoskoper og endoskopitilbehør Del 5: Bestemmelse af optisk opløsning af stive endoskoper med optik

Optik og optiske instrumenter Medicinske endoskoper og endoskopitilbehør Del 5: Bestemmelse af optisk opløsning af stive endoskoper med optik Dansk standard DS/ISO 8600-5:2005 1. udgave 2015-10-15 Optik og optiske instrumenter Medicinske endoskoper og endoskopitilbehør Del 5: Bestemmelse af optisk opløsning af stive endoskoper med optik Optics

Læs mere

Undervisningsydelser i forbindelse med ikke-formaliseret uddannelse og træning Grundlæggende krav til udbydere af undervisningsydelser

Undervisningsydelser i forbindelse med ikke-formaliseret uddannelse og træning Grundlæggende krav til udbydere af undervisningsydelser Dansk standard DS/ISO 29990 1. udgave 2010-09-21 Undervisningsydelser i forbindelse med ikke-formaliseret uddannelse og træning Grundlæggende krav til udbydere af undervisningsydelser Learning services

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Applikationssikkerhed Del 1: Oversigt og begreber

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Applikationssikkerhed Del 1: Oversigt og begreber Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 27034-1/Cor 1 1. udgave 2014-01-30 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Applikationssikkerhed Del 1: Oversigt og begreber Information technology Security techniques

Læs mere

Sensorisk analyse Metodologi Sekventiel analyse

Sensorisk analyse Metodologi Sekventiel analyse Dansk standard DS/ISO 16820 1. udgave 2004-07-28 Sensorisk analyse Metodologi Sekventiel analyse Sensory analysis Methodology Sequential analysis DS/ISO 16820 København DS projekt: 49367 ICS: 67.240 Deskriptorer:

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemer Vejledning for konfigurationsstyring

Kvalitetsstyringssystemer Vejledning for konfigurationsstyring Dansk standard DS/ISO 10007 2. udgave 2003-08-27 Kvalitetsstyringssystemer Vejledning for konfigurationsstyring Quality management systems Guidelines for configuration management DS/ISO 10007 København

Læs mere

Sensorisk analyse Retningslinjer for brug af kvantitative responsskalaer

Sensorisk analyse Retningslinjer for brug af kvantitative responsskalaer Dansk standard DS/ISO 4121 1. udgave 2003-12-19 Sensorisk analyse Retningslinjer for brug af kvantitative responsskalaer Sensory analysis Guidelines for the use of quantitative response scales DS/ISO 4121

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Termisk solenergi Vandvarmere Elastomere materialer til absorbere, rørforbindelser og fittings Vurderingsmetode

Termisk solenergi Vandvarmere Elastomere materialer til absorbere, rørforbindelser og fittings Vurderingsmetode Dansk standard DS/ISO 9808 1. udgave 2012-08-28 Termisk solenergi Vandvarmere Elastomere materialer til absorbere, rørforbindelser og fittings Vurderingsmetode Solar water heaters Elastomeric materials

Læs mere

Mekaniske vibrationer Vurdering af maskinvibrationer ved måling på ikkeroterende dele Del 1: Generelle retningslinjer

Mekaniske vibrationer Vurdering af maskinvibrationer ved måling på ikkeroterende dele Del 1: Generelle retningslinjer Dansk standard Tillæg DS/ISO 10816-1/Amd 1 1. udgave 2014-08-14 Mekaniske vibrationer Vurdering af maskinvibrationer ved måling på ikkeroterende dele Del 1: Generelle retningslinjer Mechanical vibration

Læs mere

Tobak Prøveudtagning af partier af råmateriale Generelle principper

Tobak Prøveudtagning af partier af råmateriale Generelle principper Dansk Standard DS/ISO 4874 1. udgave Godkendt:2000-11-17 Tobak Prøveudtagning af partier af råmateriale Generelle principper Tobacco Sampling of batches of raw material General principles DANSK STANDARD

Læs mere

Rulningslejer Tryklejer Grænsedimensioner,

Rulningslejer Tryklejer Grænsedimensioner, Dansk standard DS/ISO 104:2015 1. udgave 2015-12-16 Rulningslejer Tryklejer Grænsedimensioner, overordnet plan Rolling bearings Thrust bearings Boundary dimensions, general plan DS/ISO 104:2015 København

Læs mere

Hjælpemidler til stomi og inkontinens Udskylningssæt Krav og prøvningsmetoder

Hjælpemidler til stomi og inkontinens Udskylningssæt Krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/ISO 16391 1. udgave 2002-11-28 Hjælpemidler til stomi og inkontinens Udskylningssæt Krav og prøvningsmetoder Aids for ostomy and incontinence Irrigation sets Requirements and test methods

Læs mere

Jordbrug Traktorer Bagmonteret trepunktsophæng Kategori 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N og 4

Jordbrug Traktorer Bagmonteret trepunktsophæng Kategori 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N og 4 Dansk standard DS/ISO 730 1. udgave 2009-02-10 Jordbrug Traktorer Bagmonteret trepunktsophæng Kategori 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N og 4 Agricultural wheeled tractors Rear-mounted three-point linkage Categories

Læs mere

Informationsteknologi Meddelelseshåndteringssystemer (MHS) Samarbejde med e-mail på internet

Informationsteknologi Meddelelseshåndteringssystemer (MHS) Samarbejde med e-mail på internet DS-information DS/ISO/IEC TR 18016 1. udgave 2004-03-25 Informationsteknologi Meddelelseshåndteringssystemer (MHS) Samarbejde med e-mail på internet Information technology Message Handling Systems (MHS)

Læs mere

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 22: Grundlæggende principper og anvendelsesmuligheder for henvisningslinjer og referencelinjer

Teknisk tegning Almene tegneregler Del 22: Grundlæggende principper og anvendelsesmuligheder for henvisningslinjer og referencelinjer Dansk Standard DS/ISO 128-22 1. udgave 2001-12-17 Teknisk tegning Almene tegneregler Del 22: Grundlæggende principper og anvendelsesmuligheder for henvisningslinjer og referencelinjer Technical drawings

Læs mere

Ydeevne for udstyr til genvinding og/eller genanvendelse af kølemiddel

Ydeevne for udstyr til genvinding og/eller genanvendelse af kølemiddel Dansk Standard DS/ISO 11650 1. udgave 2002-06-20 Ydeevne for udstyr til genvinding og/eller genanvendelse af kølemiddel Performance of refrigerant recovery and/or recycling equipment DS/ISO 11650 København

Læs mere

Dansk standard DS/ISO

Dansk standard DS/ISO Dansk standard DS/ISO 3951-1 2. udgave 2007-04-17 Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation Del 1: Specifikation af enkelt stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for

Læs mere

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Dansk standard DS/ISO/IEC 23000-2 CD-rom 1. udgave 2008-03-07 Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Information technology Multimedia

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Ships and marine technology Position-indicating lights for life-saving appliances Testing, inspection and marking of production units

Ships and marine technology Position-indicating lights for life-saving appliances Testing, inspection and marking of production units Dansk standard DS/ISO 24408 1. udgave 2005-12-09 Skibs- og marineteknologi Positionslys til redningsudstyr Prøvning, inspektion og mærkning af produktionsenheder Ships and marine technology Position-indicating

Læs mere

Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater Del 7: Hætteglas med skruelåg fremstillet af glasrør til flydende doseringsformer

Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater Del 7: Hætteglas med skruelåg fremstillet af glasrør til flydende doseringsformer Dansk standard DS/ISO 11418-7 1. udgave 2014-05-09 Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater Del 7: Hætteglas med skruelåg fremstillet af glasrør til flydende doseringsformer Containers and accessories

Læs mere

Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering

Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering DS-information DS/ISO/TS 14072:2015 1. udgave 2015-02-03 Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering Environmental management Life cycle

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

Informationsteknologi Identifikation og styring af mobile enheder Service broker for Mobile AIDC services

Informationsteknologi Identifikation og styring af mobile enheder Service broker for Mobile AIDC services Dansk standard DS/ISO/IEC 29178 1. udgave 2012-06-01 Informationsteknologi Identifikation og styring af mobile enheder Service broker for Mobile AIDC services Information technology Mobile item identification

Læs mere

Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder

Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder Dansk standard DS/ISO 15583 1. udgave 2005-07-14 Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder Ships and marine technology Maritime standards list DS/ISO 15583 København DS projekt: M205531

Læs mere

Elektronisk dokumentstyring Ordliste Del 1: Elektronisk billeddannelse af dokumenter

Elektronisk dokumentstyring Ordliste Del 1: Elektronisk billeddannelse af dokumenter Dansk standard DS/ISO 12651-1 2. udgave 2012-02-29 Elektronisk dokumentstyring Ordliste Del 1: Elektronisk billeddannelse af dokumenter Electronic document management Vocabulary Part 1: Electronic document

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Definition af præsentationslagstjeneste. Tillæg 2: Funktionsenhed for indskudt sammenkobling

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Definition af præsentationslagstjeneste. Tillæg 2: Funktionsenhed for indskudt sammenkobling Dansk Standard Godkendelsesblad Tillæg DS/ISO/IEC 8822/Amd.2 1. udgave Godkendt:1999-11-22 Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Definition af præsentationslagstjeneste. Tillæg 2: Funktionsenhed

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Processer for sårbarhedshåndtering

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Processer for sårbarhedshåndtering Dansk standard DS/ISO/IEC 30111 1. udgave 2013-12-02 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Processer for sårbarhedshåndtering Information technology Security techniques Vulnerability handling processes

Læs mere

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 14496-4/Corr. 3 + CD-rom 1. udgave 2007-11-22 Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Information technology Coding of audio-visual

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed

Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed Dansk standard DS/ISO 16844-2 1. udgave 2011-04-08 Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed Road vehicles Tachograph systems Part 2: Electrical interface with recording

Læs mere

Informationsteknologi Datamatgrafik Metafil til lagring og overførsel af billedbeskrivelsesinformation Del 1: Funktionel beskrivelse

Informationsteknologi Datamatgrafik Metafil til lagring og overførsel af billedbeskrivelsesinformation Del 1: Funktionel beskrivelse Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 8632-1/Corr. 2 1. udgave 2007-11-20 Informationsteknologi Datamatgrafik Metafil til lagring og overførsel af billedbeskrivelsesinformation Del 1: Funktionel beskrivelse

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Dansk standard DS/ISO 11040-6 1. udgave 2012-05-15 Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Prefilled syringes Part 6: Plastic barrels for injectables DS/ISO 11040-6 København

Læs mere

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Dansk standard DS/EN ISO 13076 1. udgave 2012-08-10 Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Del 3: Dedikerede hashfunktioner

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Del 3: Dedikerede hashfunktioner Dansk standard Tillæg DS/ISO/IEC 10118-3/Amd. 1 1. udgave 2007-08-01 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Hashfunktioner Del 3: Dedikerede hashfunktioner Information technology Security techniques

Læs mere

Softwareudvikling Produktevaluering Del 2: Planlægning og ledelse

Softwareudvikling Produktevaluering Del 2: Planlægning og ledelse Dansk Standard DS/ISO/IEC 14598-2 1. udgave Godkendt:2000-08-18 Softwareudvikling Produktevaluering Del 2: Planlægning og ledelse Software engineering Product evaluation Part 2: Planning and management

Læs mere

Informationsteknologi Identifikation og styring af mobile enheder Del 1: Protokol for mobil RFID-læser for ISO/IEC 18000-6, type C

Informationsteknologi Identifikation og styring af mobile enheder Del 1: Protokol for mobil RFID-læser for ISO/IEC 18000-6, type C Dansk standard DS/ISO/IEC 29173-1 1. udgave 2012-12-20 Informationsteknologi Identifikation og styring af mobile enheder Del 1: Protokol for mobil RFID-læser for ISO/IEC 18000-6, type C Information technology

Læs mere

Sundhedsinformatik Patientjournaler Definition, anvendelsesområde og kontekst

Sundhedsinformatik Patientjournaler Definition, anvendelsesområde og kontekst DS-information DS/ISO/TR 14292 1. udgave 2012-04-02 Sundhedsinformatik Patientjournaler Definition, anvendelsesområde og kontekst Health informatics Personal health records Definition, scope and context

Læs mere

Kemi Udformning af standarder Del 2: Kemiske analysemetoder

Kemi Udformning af standarder Del 2: Kemiske analysemetoder Dansk standard DS/ISO 78-2 1. udgave 2004-02-24 Kemi Udformning af standarder Del 2: Kemiske analysemetoder Chemistry Layouts for standards Part 2: Methods of chemical analysis DS/ISO 78-2 København DS

Læs mere

Personal financial planning Requirements for personal financial planners

Personal financial planning Requirements for personal financial planners Dansk standard DS/ISO 22222 1. udgave 2006-01-06 Personlig finansiel planlægning Krav til personlig finansiel planlægger Personal financial planning Requirements for personal financial planners DS/ISO

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Miljømærkning Egendeklaration af miljøpåstande (Type II miljømærkning)

Miljømærkning Egendeklaration af miljøpåstande (Type II miljømærkning) Dansk standard Tillæg DS/EN ISO 14021/A1 1. udgave 2012-02-08 Miljømærkning Egendeklaration af miljøpåstande (Type II miljømærkning) Environmental labels and declarations Self-declared environmental claims

Læs mere

Kød og kødprodukter. Måling af ph-værdi. Referencemetode

Kød og kødprodukter. Måling af ph-værdi. Referencemetode Dansk Standard DS/ISO 2917 1. udgave Godkendt:2000-04-27 Kød og kødprodukter. Måling af ph-værdi. Referencemetode Meat and meat products - Measurement of ph - Reference method DANSK STANDARD - Eftertryk

Læs mere

Informationsteknologi Informationsudveksling

Informationsteknologi Informationsudveksling Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 9541-4/Corr. 1 1. udgave 2009-12-10 Informationsteknologi Informationsudveksling om fonte og tegn Del 4: Harmonisering til åbent skriftformat Information technology

Læs mere

DS/ISO 10542-1/Cor 1. Dansk standard Rettelsesblad

DS/ISO 10542-1/Cor 1. Dansk standard Rettelsesblad Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 10542-1/Cor 1 1. udgave 2013-10-01 Tekniske systemer og hjælpemidler til personer med handicap Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole Del 1: Krav og

Læs mere

Landbrugsmaskiner Sikkerhed Del 7: Mejetærskere, grønt- og bomuldshøstere

Landbrugsmaskiner Sikkerhed Del 7: Mejetærskere, grønt- og bomuldshøstere Dansk standard Rettelsesblad DS/EN ISO 4254-7/AC 1. udgave 2010-11-16 Landbrugsmaskiner Sikkerhed Del 7: Mejetærskere, grønt- og bomuldshøstere Agricultural machinery Safety Part 7: Combine harvesters,

Læs mere

Kvalitetsstyring Vejledning for uddannelse/træning

Kvalitetsstyring Vejledning for uddannelse/træning Dansk Standard DS/ISO 10015 1. udgave 2000-08-30 Kvalitetsstyring Vejledning for uddannelse/træning Quality Management Guidelines for training DS/ISO 10015 København DS Projekt: 29829 ICS: 03.120.10 Deskriptorer:

Læs mere

Informationsteknologi Multimedierammestruktur

Informationsteknologi Multimedierammestruktur Dansk standard Tillæg DS/ISO/IEC 21000-5/Amd. 2 1. udgave 2007-12-03 Informationsteknologi Multimedierammestruktur (MPEG-21) Del 5: Sprog til definition af rettigheder Tillæg 2: DACprofil(Dissemination

Læs mere

Teknisk tegning Grafiske skemasymboler Del 1: Generel information og overordnede indekser

Teknisk tegning Grafiske skemasymboler Del 1: Generel information og overordnede indekser Dansk standard DS/ISO 14617-1 1. udgave 2006-02-22 Teknisk tegning Grafiske skemasymboler Del 1: Generel information og overordnede indekser Graphical symbols for diagrams Part 1: General information and

Læs mere

Informationteknologi Generisk kodning af levende billeder og tilknyttet lydinformation Del 6: Udvidelser til DSM-CC

Informationteknologi Generisk kodning af levende billeder og tilknyttet lydinformation Del 6: Udvidelser til DSM-CC Dansk Standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 13818-6/Cor.1 1. udgave Godkendt:2000-06-23 Informationteknologi Generisk kodning af levende billeder og tilknyttet lydinformation Del 6: Udvidelser til DSM-CC Information

Læs mere