COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO :2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012"

Transkript

1 Dansk standard DS/ISO udgave Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser Assessment service delivery Procedures and methods to assess people in work and organizational settings Part 2: Requirements for service providers

2 DS/ISO København DS projekt: M ICS: ; ; Første del af denne publikations betegnelse er: DS/ISO, hvilket betyder, at det er en international standard, der har status som dansk standard Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: ISO :2011. DS-publikationen er på dansk og engelsk. Denne publikation erstatter: DS/ISO :2011 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 DS/ISO :2012 Nationalt forord til DS/ISO :2012 Det danske udvalg S-428, Erhvervstest, har deltaget i udarbejdelsen af den internationale standard og ligeledes i den danske oversættelse. S-428, Erhvervstest, har repræsentanter fra: Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP) Dansk Psykolog Forening. VPP s bestyrelse har besluttet, at VPP fremover vil referere til DS/ISO og DS/ISO som de centrale standarder inden for VPP s interesseområde: Procedurer i forbindelse med vurdering af individer i arbejdsrelaterede sammenhænge.

4

5 INTERNATIONAL STANDARD ISO First edition Assessment service delivery Procedures and methods to assess people in work and organizational settings Part 2: Requirements for service providers Livraison d un service d évaluation Modes opératoires et méthodes d évaluation des personnes au travail et des paramètres organisationnels Partie 2: Exigences pour les fournisseurs de service Reference number ISO :2011(E) ISO 2011

6 ISO :2011(E) Contents Page Foreword... iv 0 Introduction... v 0.1 General... v 0.2 Function of ISO v 0.3 Intended users of ISO vi 0.4 Other stakeholders... vi 0.5 Types of assessment covered by ISO vii 0.6 Organization of ISO vii 1 Scope Terms and definitions Agreement procedure Agreement Service provider responsibilities Relationship between the service provider and client Assurance of service provider competence Anticipating outcomes and consequences Supplementary research activities Pre-assessment procedures Identification of assessment needs Assessment services recommendations Assessment services agreement Assessment delivery Steps Assessment delivery Planning the assessment Assessment delivery Informing assessment participants Assessment delivery Conducting the assessment Assessment delivery Interpreting and using results Assessment delivery Preparing and providing reports Assessment delivery Providing feedback Assessment delivery Evaluating the assessment Post-assessment review...14 Annex A (informative) Rights and responsibilities of assessment participants: Guidelines and expectations...15 Annex B (informative) Supplemental information on technical documentation of assessment methods and procedures...17 Annex C (informative) Supplemental information on analysis and interpretation of results Annex D (informative) Supplemental information on reporting...20 Bibliography...21 ISO 2011 All rights reserved iii

7 DS/ISO :2012 Indholdsfortegnelse Forord... 0 Indledning... v 0.1 Generelt... v 0.2 ISO 10667's funktion... v 0.3 Målgruppen for ISO vi 0.4 Andre interessenter... vi 0.5 Vurderingstyper omfattet af ISO vii 0.6 Opbygning af ISO vii 1 Anvendelsesområde Termer og definitioner Aftaleprocedure Aftale Leverandørens ansvar Forhold mellem leverandør og klient Sikring af leverandørens kompetence Forventede udfald og konsekvenser Supplerende forskningsaktiviteter Procedurer forud for vurderingen Afdækning af vurderingsbehov Anbefaling af vurderingsydelser Aftale om vurderingsydelser Levering af vurderingen Trin Levering af vurderingen Planlægning af vurderingen Levering af vurderingen Oplysninger til vurderingsdeltagerne Levering af vurderingen Udførelse af vurderingen Levering af vurderingen Fortolkning og brug af resultater Levering af vurderingen Udarbejdelse og fremlæggelse af rapporter Levering af vurderingen Tilbagemelding Levering af vurderingen Evaluering af vurderingen Evaluering efter vurderingen Anneks A (informativt) Vurderingsdeltagernes rettigheder og ansvar: Retningslinjer og forventninger Anneks B (informativt) Supplerende oplysninger om teknisk dokumentation af vurderingsmetoder og -procedurer Anneks C (informativt) Supplerende oplysninger om analyse- og fortolkningsresultater Anneks D (informativt) Supplerende oplysninger om rapportering Bibliografi Side iv iii (da)

8 ISO :2011(E) Foreword ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. ISO was prepared by Project Committee ISO/PC 230, Psychological assessment. ISO consists of the following parts, under the general title Assessment service delivery Procedures and methods to assess people in work and organizational settings: Part 1: Requirements for the client Part 2: Requirements for service providers iv ISO 2011 All rights reserved

9 DS/ISO :2012 Forord ISO (the International Organization for Standardization) er en verdensomspændende sammenslutning af nationale standardiseringsorganisationer (ISO's medlemslande). Internationale standarder udarbejdes normalt af ISO's tekniske komitéer. Hvert medlemsland, som er interesseret i et emne, inden for hvilket der er oprettet en teknisk komité, har ret til at være repræsenteret i den pågældende komité. Internationale organisationer, både statslige og ikkestatslige, der har en samarbejdsaftale med ISO, deltager ligeledes i arbejdet. ISO samarbejder tæt med IEC (the International Electrotechnical Commission) i alle forhold vedrørende elektroteknisk standardisering. Internationale standarder udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i ISO/IEC Directives, Part 2. Tekniske komitéers primære opgave er at udarbejde internationale standarder. Forslag til internationale standarder, der er godkendt af de tekniske komitéer, sendes ud til medlemslandene til afstemning. Offentliggørelse som international standard kræver godkendelse af mindst 75 % af de medlemslande, som afgiver deres stemme. Der gøres opmærksom på muligheden for, at dele af dette dokument kan være genstand for patentrettigheder. ISO kan ikke drages til ansvar for at identificere sådanne rettigheder. ISO er udarbejdet af projektkomité ISO/PC 230, Psychological assessment. ISO består af følgende dele med den overordnede titel Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge: Del 1: Krav til klienten Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser iv (da)

10 ISO :2011(E) 0 Introduction 0.1 General ISO presents an evidence-based, measurable perspective of the assessment service delivery process that has world-wide applicability. It will enable organizations to become more effective users of assessment, making better hiring decisions and enhancing the potential, well-being and employee-organization fit of all their employees. This guidance will promote the provision of standardized, appropriate, and equitable delivery of assessment services to assessment participants. It will enable regulatory bodies, other authorities and society at large to have more confidence in assessment procedures. ISO provides clear and concise guidance for providers of assessment services and the clients of assessment service providers in order to enable all stakeholders to realize the potential benefits of good assessment practices. This is achieved by: defining good practice for assessment procedures and methods; ensuring equity in the application of assessment procedures; enabling appropriate evaluation of the quality of assessment service provision. It is likely that users of ISO will possess very different levels of competence, understanding and familiarity with the concepts involved in the development of standardized procedures and methods to assess individuals, groups and organizations in the occupational arena. Accordingly, in order to facilitate its use by a variety of people and to provide guidance about the background of ISO 10667, this introduction presents key information about the intent and layout of ISO Function of ISO ISO relates to the delivery of assessments used at the individual, group, and organizational levels. ISO aims to promote good practice and to encourage clear documentation of the working relationship between clients and service providers. It functions as practical guidance for both clients and service providers involved in the assessment delivery process. It describes their respective obligations and responsibilities before, during and after the assessment process. It also provides guidance on the rights and responsibilities of assessment participants and others involved in assessment procedures, including recipients of the assessment results. Figure 1 gives an overview of the possible interactions between the different parties in the assessment process. ISO 2011 All rights reserved v

11 DS/ISO : Indledning 0.1 Generelt ISO fremlægger et evidensbaseret, måleligt perspektiv på processen for levering af vurderingsydelser, som har global anvendelighed. Den vil gøre det muligt for virksomheder at blive mere effektive brugere af vurdering, træffe bedre ansættelsesbeslutninger og øge alle medarbejderes potentiale og trivsel samt give det rigtige match mellem medarbejder ogvirksomhed. Denne vejledning vil fremme standardiseret, hensigtsmæssig og retfærdig levering af vurderingsydelser til vurderingsdeltagerne. Den vil gøre det muligt for tilsynsmyndigheder, andre myndigheder og samfundet generelt at have større tillid til vurderingsprocedurer. ISO giver en klar og præcis vejledning til leverandører af vurderingsydelser og leverandørernes klienter for at gøre det muligt for alle interessenter at realisere de potentielle fordele ved god vurderingspraksis. Dette opnås ved: at definere god praksis for vurderingsprocedurer og -metoder at sikre retfærdighed i anvendelsen af vurderingsprocedurer at muliggøre hensigtsmæssig evaluering af kvaliteten af leveringen af vurderingsydelser. Brugerne af ISO vil sandsynligvis have meget forskellige niveauer af kompetence, forståelse af og kendskab til de koncepter, der indgår i udviklingen af standardiserede procedurer og metoder til vurdering af personer, grupper og virksomheder inden for beskæftigelsesområdet. For at gøre det lettere for mange forskellige mennesker at anvende ISO og for at vejlede om baggrunden for ISO indeholder denne indledning centrale oplysninger om formålet med ISO og om dens opbygning. 0.2 ISO 10667's funktion ISO vedrører levering af vurderinger anvendt på person-, gruppe- og virksomhedsniveau. ISO har til formål at fremme god praksis og befordre klar dokumentation af arbejdsforholdet mellem klienter og leverandører af vurderingsydelser. Den fungerer som en praktisk vejledning til klienter og leverandører, som deltager i processen med levering af vurderingsydelser. Den beskriver deres respektive pligter og ansvar før, under og efter vurderingsprocessen. Den indeholder desuden vejledning om rettigheder og ansvar for vurderingsdeltagerne og andre, der deltager i vurderingsprocedurer, herunder modtagere af vurderingsresultaterne. Figur 1 giver et overblik over interaktionsmulighederne mellem de forskellige parter i vurderingsprocessen. v (da)

12 ISO :2011(E) NOTE Different parties in the assessment process have different roles and interact with each other throughout the assessment process. In addition, a single party can serve multiple roles. For example, a participant can also be a client, and a service provider can also be a client. In a career counselling setting, the participant may purchase the services and thus be the client also. Similarly, an internal HR team can provide services to the organization as well as use services provided by external vendors. a See Clause 2 for definitions of different roles. 0.3 Intended users of ISO Figure 1 Roles in the assessment process ISO is for clients and service providers who need to work both sequentially and collaboratively in order to ensure effective delivery of assessment services. ISO specifies requirements for the client. This part of ISO specifies requirements for the service provider. Clients should be aware of and adhere to ISO in initiating an appropriate request for assessment services, including fully disclosing its assessment needs and implementing the requirements of ISO However, if a service provider learns that a prospective client is not aware of, or is not using ISO 10667, it should inform the client of these best practices and encourage the client to act according to ISO with respect to the entire assessment process. Service providers are those involved in the provision of assessment services in work and organizational settings, both as internal employees of a client or as external contractors. Clients are those people who seek assessment services for themselves or organizations who seek assessment services for individuals or groups within the organization, or for the organization itself. ISO aims to promote good practice and to encourage clear documentation of the working relationship between clients and service providers. In both parts of ISO 10667, Annex A informs the assessment participants on their rights and responsibilities in relation to an assessment. 0.4 Other stakeholders In addition to service providers, clients and assessment participants, stakeholders might include the following: a) End users of assessment information within an organization who make strategic and/or operational decisions, e.g. hiring managers in the case of assessment for selection, human resources managers in the case of succession planning or organizational talent management, executive management in the case of mergers and acquisitions. vi ISO 2011 All rights reserved

13 DS/ISO :2012 Leverandør af a vurderingsydelser NOTE Forskellige parter i vurderingsprocessen har forskellige roller og interagerer med hinanden i hele vurderingsprocessen. Desuden kan en enkelt part optræde i flere roller. For eksempel kan en deltager også være klient, og en leverandør af vurderingsydelser kan også være klient. I forbindelse med karrierevejledning kan deltageren købe ydelserne og således også være klienten. Ligeledes kan en intern HR-gruppe levere ydelser til virksomheden såvel som anvende ydelser fra eksterne leverandører. a Vurderingsdeltager a (klient) Se pkt. 2 for definitioner af forskellige roller. Klient a Figur 1 Roller i vurderingsprocessen Leverandør af vurderingsydelser/ Klient 0.3 Målgruppen for ISO ISO er rettet mod klienter og leverandører, som har brug for at arbejde både sekventielt og sammen for at sikre effektiv levering af vurderingsydelser. ISO fastlægger krav til klienten. Denne del af ISO fastlægger krav til leverandøren. Klienter bør være opmærksomme på og overholde ISO , når de indleder en relevant anmodning om vurderingsydelser, herunder fuldt ud oplyse deres vurderingsbehov og opfylde kravene i ISO Hvis en leverandør af vurderingsydelser erfarer, at en potentiel kunde ikke er opmærksom på eller ikke anvender ISO 10667, bør vedkommende oplyse klienten om denne best practice og opfordre klienten til at agere i overensstemmelse med ISO i forbindelse med hele vurderingsprocessen. Leverandører er parter, der er involveret i levering af vurderingsydelser i arbejdsrelaterede sammenhænge, både som en klients interne medarbejdere og som eksterne leverandører. Klienter er de personer, der ønsker vurderingsydelser på egne vegne, eller virksomheder, som ønsker vurderingsydelser for personer eller grupper inden for virksomheden eller for selve virksomheden. ISO har til formål at fremme god praksis og befordre klar dokumentation af arbejdsforholdet mellem klienter og leverandører. I begge dele af ISO beskriver anneks A vurderingsdeltagernes rettigheder og ansvar i relation til en vurdering. 0.4 Andre interessenter Ud over leverandører, klienter og vurderingsdeltagere kan blandt andre følgende være interessenter. a) Slutbrugere af vurderingsoplysninger internt i en virksomhed, som træffer strategiske og/eller forretningsmæssige beslutninger, fx rekrutteringsledere i forbindelse med udvælgelse, personalechefer i forbindelse med planlægning af generationsskifte eller administration af talenter i virksomheden, direktionen i forbindelse med fusioner og opkøb. vi (da)

14 ISO :2011(E) b) External intermediaries or indirect users who include, but are not limited to: 1) developers and distributors of assessment procedures; 2) recruiters, coaches, and outplacement counsellors; 3) organizations that provide assessment for licensing or certification of people; 4) assessors of training or vocational education programmes; 5) policy-makers, e.g. human resources managers setting organizational assessment policy, trade unions engaged in assessment policy and procedure, external policy makers such as professional bodies, regulatory authorities and others who rely on the results of assessment. 0.5 Types of assessment covered by ISO ISO covers procedures and methods for the following types of assessment. a) Individual level assessment. Examples include interviews, career guidance, in-depth senior executive coaching, personal development, selection, succession planning. b) Group level assessment. Examples include improving team morale and performance assessment aimed at improving the performance of the team as a whole. c) Organizational level assessment. Examples include employee satisfaction (data reported at organizational level), culture change due to merger or acquisition, employee engagement levels of organizational business units. ISO covers delivery of assessments that occur across the employment life cycle. Aspects of the employment life cycle can be described in terms of: recruitment and selection; career/vocational guidance; mid-life career change or re-integration into the workforce; personal development and coaching; promotion and succession planning; outplacement and retirement planning. 0.6 Organization of ISO To build an efficient standard, useful to both the client and the service provider, the assessment process has been divided into four stages: agreement procedures; pre-assessment procedures; assessment delivery; post-assessment review. ISO addresses the requirements applicable to a client who determines that it has a need for one or more assessments for use in the employment life cycle, and then seeks to obtain such assessment services from a service provider whom it selects. This part of ISO addresses the requirements of a service provider from whom a client seeks recommendations about what assessments might meet its needs, and then provides assessment services to a client once it is selected based on those recommendations. ISO 2011 All rights reserved vii

15 DS/ISO :2012 b) Eksterne formidlere eller indirekte brugere, som omfatter, men ikke er begrænset til: 1) Udviklere og distributører af vurderingsprocedurer 2) Rekrutteringsfirmaer, coaches og genplaceringskonsulenter 3) Virksomheder, der leverer vurdering i forbindelse med autorisering eller certificering af personer 4) Assessorer af undervisnings- eller erhvervsuddannelsesprogrammer 5) Strategiske beslutningstagere, fx personalechefer, der fastlægger den organisatoriske vurderingspolitik, fagforeninger, som beskæftiger sig med vurderingspolitik og -procedure, eksterne beslutningstagere som interesseorganisationer, tilsynsmyndigheder og andre, der træffer beslutning på grundlag af resultaterne af en vurdering. 0.5 Vurderingstyper omfattet af ISO ISO omfatter procedurer og metoder til følgende vurderingstyper. a) Vurdering på personniveau. Eksempler herpå er samtaler, karrierevejledning, dybtgående coaching af topledere, personlig udvikling, udvælgelse, planlægning af generationsskifte. b) Vurdering på gruppeniveau. Eksempler herpå er forbedring af gruppemoral og præstationsvurdering med henblik på forbedring af præstationen for gruppen som helhed. c) Vurdering på virksomhedsniveau. Eksempler herpå er medarbejdertilfredshed (data rapporteret på virksomhedsniveau), kulturændring på grund af fusion eller opkøb, niveau af medarbejderengagement for organisatoriske forretningsenheder. ISO dækker levering af vurderinger i hele ansættelsescyklus. Aspekter heraf kan beskrives i relation til: Rekruttering og udvælgelse Karriere-/erhvervsuddannelsesvejledning Karriereskift midt i livet eller reintegration i arbejdsstyrken Personlig udvikling og coaching Forfremmelse og planlægning af generationsskifte Genplacering og pensionsplanlægning. 0.6 Opbygning af ISO For at skabe en effektiv standard, som er anvendelig både for klienten og leverandøren, er vurderingsprocessen opdelt i fire faser: Aftaleprocedurer Procedurer forud for vurderingen Levering af vurderingen Evaluering efter vurderingen. ISO omhandler de krav, der gælder for en klient, som beslutter, at der er behov for en eller flere vurderinger til brug i ansættelsescyklus, og derefter ønsker at skaffe sådanne vurderingsydelser fra en udvalgt leverandør. Denne del af ISO omhandler de krav, der gælder for en leverandør, som en klient beder komme med anbefalinger til, hvilke vurderinger der kan opfylde klientens behov, og som derefter leverer vurderingsydelser til en klient efter at være blevet udvalgt på grundlag af disse anbefalinger. vii (da)

16 ISO :2011(E) In both parts of ISO 10667, each stage is covered in a separate clause (Clauses 3, 4, 5 and 6) as follows. a) Agreement procedures (Clause 3) describes mutual responsibilities and obligations of the client and the service provider, as well as the format of their agreement and a description of what must be covered in the agreement. b) Pre-assessment procedures (Clause 4) covers: 1) identifying what needs to be assessed and how, together with choosing the criteria for evaluating success and having a clear expectation of the utility of the process; 2) determining whether there are conflicting interests that need to be balanced; 3) providing a clear rationale for the assessment and documenting the agreement between the client and the service provider through a written statement of work, or contract, as appropriate. c) Assessment delivery (Clause 5) covers all phases of preparing for and carrying out the assessments. d) Post-assessment review (Clause 6) covers reviewing the assessment process to determine whether the outcomes, consequences and utility of the assessment are consistent with the assessment needs, whether the goals are met, and what changes in the assessment process should be adopted for future use by the client. viii ISO 2011 All rights reserved

17 DS/ISO :2012 I begge dele af ISO beskrives hver fase i et separat punkt (pkt. 3, 4, 5 og 6) som følger. a) Aftaleprocedurer (pkt. 3) beskriver klientens og leverandørens gensidige ansvar og forpligtelser samt udformningen af deres aftale med en beskrivelse af, hvad der skal være dækket i aftalen. b) Procedurer forud for vurderingen (pkt. 4) omfatter: 1) Afdækning af, hvad der er behov for at vurdere og hvordan, samt valg af kriterier for evaluering af succes, og opnåelse af en klar forventning om processens nytteværdi 2) Afgørelse af, om der er interessekonflikter, som skal vejes op mod hinanden 3) Opstilling af et klart grundlag for vurderingen og dokumentation af aftalen mellem klienten og leverandøren i en skriftlig erklæring om arbejdet eller kontrakt, alt efter forholdene. c) Levering af vurderingen (pkt. 5) dækker alle faser af forberedelse og udførelse af vurderingerne. d) Evaluering efter vurderingen (pkt. 6) dækker evaluering af vurderingsprocessen med henblik på at afklare, om resultaterne, konsekvenserne og nytteværdien af vurderingen svarer til vurderingsbehovet, om målene er opfyldt, og hvilke ændringer i vurderingsprocessen der bør foretages til klientens fremtidige brug. viii (da)

18 INTERNATIONAL STANDARD ISO :2011(E) Assessment service delivery Procedures and methods to assess people in work and organizational settings Part 2: Requirements for service providers 1 Scope This part of ISO establishes requirements and guidance for the service provider in working with a client to carry out the assessment of an individual, group or organization for work-related purposes and to deliver quality assessment services. This part of ISO addresses the requirements for the service provider with respect to, among other areas: a) the choice, integration, implementation and evaluation of assessment procedures and methods in making recommendations to a client who has an assessment need, in carrying out and delivering such assessments, and in assisting the client in communicating with assessment participants and others; b) the interpretation of assessment results and subsequent reports; c) the handling and storage of personal data of assessment participants and of assessment data; d) the required competence and professionalism of the service provider and others under its control who are taking part in the assessment process; e) organizational-related decisions, e.g. training, team building, ascertaining organizational culture or morale. This part of ISO also contains guidance for the service provider in the delivery and use of assessment methods and procedures that can be carried out for one or more of the following work-related purposes made by or affecting individuals, groups or organizations, including, but not limited to: employment-related decisions, e.g. recruitment, selection, development, appraisal, promotion, outplacement, succession planning and reassignment; career-related decisions, e.g. recruiting, coaching, guidance, vocational rehabilitation, and outplacement counselling; group decisions, e.g. training initiatives, team building, etc.; organization decisions, e.g. restructuring, climate and culture initiatives, mergers and acquisitions, etc. No technical professional standards form part of ISO However, the quality of assessment procedures and methods should be considered in relation to the purposes of the assessment, the relevance of the measures involved, their validity, reliability, equity, standardization and any issues relating to special needs of the assessment participant and other factors that affect the practicality, acceptability and utility of the assessment. NOTE 1 Requirements for clients are specified in ISO NOTE 2 See Bibliography for examples of various professional guidelines. NOTE 3 See Annex B for further details of generally accepted technical quality guidelines. This part of ISO does not detail the specific competences required for assessors as these are dependent upon the nature of the assessment. NOTE 4 See Annex C for further information on assessor competence. ISO 2011 All rights reserved 1

19 DS/ISO :2012 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser 1 Anvendelsesområde Denne del af ISO opstiller krav og vejledning til leverandøren i samarbejdet med klienten om udførelse af vurdering af en person, en gruppe eller en virksomhed til et arbejdsrelateret formål og om levering af vurderingsydelser af høj kvalitet. Denne del af ISO beskriver kravene til leverandøren med hensyn til bl.a.: a) Valg, integrering, implementering og evaluering af vurderingsprocedurer og -metoder samt metoder til at fremsætte anbefalinger over for en klient, der har behov for vurdering, til at udføre og levere sådanne vurderinger og til at hjælpe klienten i forbindelse med kommunikation med vurderingsdeltagere og andre b) Fortolkning af vurderingsresultater og efterfølgende rapporter c) Håndtering og lagring af personoplysninger om vurderingsdeltagere og vurderingsdata d) Nødvendig kompetence og faglighed hos leverandøren og andre under dennes kontrol, som tager del i vurderingsprocessen e) Virksomhedsrelaterede beslutninger, fx uddannelse, teambuilding, afklaring af virksomhedskultur eller -moral. Denne del af ISO indeholder også vejledning til leverandøren om levering og brug af vurderingsmetoder og -procedurer, der kan udføres med henblik på et eller flere af følgende arbejdsrelaterede formål, som er opstillet af eller påvirker personer, grupper eller virksomheder, herunder, men ikke begrænset til: Medarbejderrelaterede beslutninger såsom rekruttering, udvælgelse, udvikling, vurdering, forfremmelse, genplacering, planlægning af generationsskifte og forflyttelse Karriererelaterede beslutninger såsom rekruttering, coaching, vejledning, erhvervsrevalidering og rådgivning om genplacering Gruppebeslutninger såsom uddannelsesinitiativer, teambuilding mv. Organisationsmæssige beslutninger såsom omstrukturering, tiltag vedrørende klima og kultur, fusioner og opkøb mv. Der indgår ikke tekniske faglige standarder i ISO Kvaliteten af vurderingsprocedurer og metoder bør imidlertid betragtes i relation til vurderingens formål, relevansen af de omfattede foranstaltninger, deres validitet, reliabilitet, retfærdighed, standardisering og eventuelle spørgsmål vedrørende særlige behov hos vurderingsdeltageren samt andre faktorer, som påvirker vurderingens praktiske anvendelighed, antagelighed og nytteværdi. NOTE 1 Krav til klienter er beskrevet i ISO NOTE 2 Se litteraturlisten for eksempler på forskellige professionelle retningslinjer. NOTE 3 Se anneks B for yderligere oplysninger om almindeligt anerkendte tekniske kvalitetsretningslinjer. Denne del af ISO beskriver ikke i enkeltheder de særlige kompetencer, der kræves af assessorer, da disse afhænger af vurderingens karakter. NOTE 4 Se anneks C for yderligere oplysninger om assessorers kompetencer. 1 (da)

20 ISO :2011(E) 2 Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 2.1 agreement specification of the terms and conditions of the engagement between the client and the service provider NOTE Examples include, but are not limited to, details of the service or products to be delivered, duration, scope, ownership and appropriate use of intellectual property and costs. 2.2 assessment systematic method and procedure for ascertaining work-related knowledge, skills, abilities, or other characteristics of an individual or group of individuals, or the performance of an individual or group of individuals NOTE Assessment has outcomes and consequences that can be appraised and used to evaluate its utility. Forms of assessment can include, but are not limited to, structured application forms; biographical data inventories; tests of general and specific abilities; self-report inventories and other instruments relating to competencies, personality, motivation, attitudes, values, beliefs, interests, etc.; structured interviews; individual problem-solving tasks; group exercises; simulations and work samples; group and organizational level measures; employee surveys; multi-rater feedback; and performance evaluations, e.g. assessor interpretations, supervisor performance ratings, etc. 2.3 assessment administrator person or organization having operational responsibility for the administration of assessments NOTE Tasks of the assessment administrator include, but are not limited to, face-to-face test administration; setting up online assessments; remote monitoring; management of activities within an assessment centre; and other administrative tasks. In some countries assessment administrators are referred to as test proctors, test assistants or monitors. Assessment administrators can be employees of the service provider or the client, or be third parties contracted for the purposes of the assessment. 2.4 assessment participant individual being assessed, whether for himself/herself or for an organization, either individually or as part of a group NOTE An assessment participant is an individual, including, but not limited to, a job applicant or candidate; an employee of the client who is a candidate for promotion or is being assessed for some other internal organizational purposes; any individual undergoing an assessment, providing information or being given career guidance for his or her own benefit. 2.5 assessor person or organization responsible for evaluating and interpreting an assessment participant s performance on the assessment tasks and providing appropriate reporting and feedback to assessment participants and the client NOTE Assessors are competent to make decisions about the use and interpretation of assessment procedures. In relation to psychological testing, in some countries they are referred to as test users to distinguish them from test proctors, test administrators or monitors. Assessors can be employees of the service provider or the client, or third parties contracted for the purposes of the assessment. 2.6 client individual or organization who arranges with a service provider to deliver the assessment and related components of the assessment service provision NOTE 1 Clients can be: a) individuals, for the benefit of themselves (e.g. career-related decisions informed by assessment results including coaching, guidance, vocational rehabilitation and counselling), or others (e.g. licensure and certification bodies); 2 ISO 2011 All rights reserved

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 1. udgave 2013-09-02 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Netværkssikkerhed Del 5: Sikring af kommunikation mellem netværk, der anvender virtuelle private netværk

Læs mere

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Dansk standard DS/ISO 7206-2 1. udgave 2014-09-22 Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Implants for surgery

Læs mere

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse

Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse DS-information DS/ISO/IEC TR 90006 1. udgave 2013-11-28 Informationsteknologi Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2008 til ITserviceledelse og integreringen med ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder

Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder Dansk standard DS/ISO 15583 1. udgave 2005-07-14 Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder Ships and marine technology Maritime standards list DS/ISO 15583 København DS projekt: M205531

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Processer for sårbarhedshåndtering

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Processer for sårbarhedshåndtering Dansk standard DS/ISO/IEC 30111 1. udgave 2013-12-02 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Processer for sårbarhedshåndtering Information technology Security techniques Vulnerability handling processes

Læs mere

Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed

Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed Dansk standard DS/ISO 16844-2 1. udgave 2011-04-08 Motorkøretøjer Fartskriversystemer Del 2: Elektrisk grænseflade med optageenhed Road vehicles Tachograph systems Part 2: Electrical interface with recording

Læs mere

Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering

Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering DS-information DS/ISO/TS 14072:2015 1. udgave 2015-02-03 Miljøledelse Livscyklusvurderinger Krav til og retningslinjer for organisationens brug af livscyklusvurdering Environmental management Life cycle

Læs mere

Kvalitetsstyring Vejledning for uddannelse/træning

Kvalitetsstyring Vejledning for uddannelse/træning Dansk Standard DS/ISO 10015 1. udgave 2000-08-30 Kvalitetsstyring Vejledning for uddannelse/træning Quality Management Guidelines for training DS/ISO 10015 København DS Projekt: 29829 ICS: 03.120.10 Deskriptorer:

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater

Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Dansk standard DS/ISO 11040-6 1. udgave 2012-05-15 Fyldte injektionssprøjter Del 6: Plastkamre til injektionspræparater Prefilled syringes Part 6: Plastic barrels for injectables DS/ISO 11040-6 København

Læs mere

Informationsteknologi IT-styring i organisationer

Informationsteknologi IT-styring i organisationer Dansk standard DS/ISO/IEC 38500:2015 2. udgave 2015-02-18 Informationsteknologi IT-styring i organisationer Information technology Governance of IT for the organization DS/ISO/IEC 38500:2015 København

Læs mere

DS-information DS/ISO/TS 14071

DS-information DS/ISO/TS 14071 DS-information DS/ISO/TS 14071 1. udgave 2014-06-20 Miljøledelse Livscyklusvurdering Kritisk gennemgang af processer og kompetencer hos den person, der foretager vurderingen: Yderligere krav og retningslinjer

Læs mere

Grafisk teknologi Extensible Metadata Platform (XMP) Del 2: Beskrivelse af XMP-skemaer, der anvender RELAX NG

Grafisk teknologi Extensible Metadata Platform (XMP) Del 2: Beskrivelse af XMP-skemaer, der anvender RELAX NG Dansk standard DS/ISO 16684-2:2015 1. udgave 2015-01-22 Grafisk teknologi Extensible Metadata Platform (XMP) Del 2: Beskrivelse af XMP-skemaer, der anvender RELAX NG Graphic technology Extensible metadata

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Dansk standard DS/ISO/IEC 27005 1. udgave 2008-06-20 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystem for risikostyring Information technology Security techniques Information security risk management

Læs mere

Thermal insulation Mineral-wool loose-fill for horizontal applications in ventilated roof spaces Part 2: Principal responsibilities of installers

Thermal insulation Mineral-wool loose-fill for horizontal applications in ventilated roof spaces Part 2: Principal responsibilities of installers Dansk standard DS/ISO 9076-2 1. udgave 2008-12-04 Termisk isolering Mineraluldsgranulat til horisontal brug i ventilerede tagkonstruktioner Del 2: Isolatørens ansvar Thermal insulation Mineral-wool loose-fill

Læs mere

Skibs- og marineteknologi Vejledning til implementering af et netværk til styringssystemer til flåder

Skibs- og marineteknologi Vejledning til implementering af et netværk til styringssystemer til flåder Dansk standard DS/ISO 15849 1. udgave 2004-09-29 Skibs- og marineteknologi Vejledning til implementering af et netværk til styringssystemer til flåder Ships and marine technology Guidelines for implementation

Læs mere

Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer

Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer Dansk standard DS/ISO 22324:2015 1. udgave 2015-07-07 Samfundssikkerhed Beredskabsledelse Retningslinjer for farvekodede alarmer Societal security Emergency management Guidelines for colour-coded alerts

Læs mere

Emballage og miljø Optimering af emballagesystemet

Emballage og miljø Optimering af emballagesystemet Dansk standard DS/ISO 18602 1. udgave 2013-01-23 Emballage og miljø Optimering af emballagesystemet Packaging and the environment Optimization of the packaging system DS/ISO 18602 København DS projekt:

Læs mere

Kvalifikation af elinstallatører

Kvalifikation af elinstallatører DS-information DS/CLC/TS 50349 1. udgave 2005-07-07 Kvalifikation af elinstallatører Qualification of electrical installation contractors DS/CLC/TS 50349 København DS projekt: 42399 ICS: 03.100.30; 29.020

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering

Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering Dansk Standard DS/ISO 15188 1. udgave 2002-05-30 Vejledning til projektstyring af terminologistandardisering Project management guidelines for terminology standardization DS/ISO 15188 København DS projekt:

Læs mere

Dansk standard DS/ISO 28004-3

Dansk standard DS/ISO 28004-3 Dansk standard DS/ISO 28004-3 1. udgave 2014-02-12 Sikkerhedsledelsessystemer i forsyningskæden Retningslinjer for implementering af ISO 28000 Del 3: Yderligere specifik vejledning om indførelse af ISO

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Referencematerialer Certifikater og mærkater

Referencematerialer Certifikater og mærkater DS-information DS/ISO Guide 31 1. udgave 2007-12-06 Referencematerialer Certifikater og mærkater Reference materials Contents of certificates and labels DS/ISO Guide 31 København DS projekt: M226503 ICS:

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Dansk Standard DS/EN 13805 1. udgave 2002-06-12 Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Foodstuffs Determination of trace elements Pressure digestion DS/EN 13805 København DS projekt: 42828

Læs mere

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation Dansk standard DS/IEC 62851-5 1. udgave 2014-06-19 Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkobling og kommunikation Alarm and electronic security systems Social alarm

Læs mere

Termisk isolering Systemer til udvendig isolering af fundamenter Del 1: Materialespecifikation

Termisk isolering Systemer til udvendig isolering af fundamenter Del 1: Materialespecifikation Dansk standard DS/ISO 12575-1 1. udgave 2012-12-11 Termisk isolering Systemer til udvendig isolering af fundamenter Del 1: Materialespecifikation Thermal insulation products Exterior insulating systems

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav

Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Dansk Standard DS/EN 13473-2 1. udgave Godkendt:2001-07-10 Forstærkning Specifikationer for fleraksede flerlagsfibre Del 2: Prøvningsmetoder og generelle krav Reinforcement Specifications for multi-axial

Læs mere

Informationsteknologi Multimedierammestruktur. Del 15: Rapportering af hændelser

Informationsteknologi Multimedierammestruktur. Del 15: Rapportering af hændelser Dansk standard DS/ISO/IEC 21000-15 1. udgave 2007-09-27 Informationsteknologi Multimedierammestruktur (MPEG-21) Del 15: Rapportering af hændelser Information technology Multimedia framework (MPEG-21) Part

Læs mere

Tanke til transport af farligt gods Vejledning og anbefalinger vedrørende læsning, transport og aflæsning

Tanke til transport af farligt gods Vejledning og anbefalinger vedrørende læsning, transport og aflæsning DS-information DS/CEN/TR 15120 1. udgave 2005-08-15 Tanke til transport af farligt gods Vejledning og anbefalinger vedrørende læsning, transport og aflæsning Tanks for transport of dangerous goods Guidance

Læs mere

Identifikationskort Optageteknik Del 8: Magnetiske striber Koercivitet på 51,7 ka/m (650 Oe)

Identifikationskort Optageteknik Del 8: Magnetiske striber Koercivitet på 51,7 ka/m (650 Oe) Dansk standard DS/ISO/IEC 7811-8 1. udgave 2008-03-14 Identifikationskort Optageteknik Del 8: Magnetiske striber Koercivitet på 51,7 ka/m (650 Oe) Identification cards Recording technique Part 8: Magnetic

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Del 3: Mekanismer, der producerer sammenhængende tokens

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Del 3: Mekanismer, der producerer sammenhængende tokens Dansk standard DS/ISO/IEC 18014-3 2. udgave 2010-02-05 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Tidsregistrering Del 3: Mekanismer, der producerer sammenhængende tokens Information technology Security

Læs mere

Information og dokumentation ISSN (International standard serial number)

Information og dokumentation ISSN (International standard serial number) Dansk standard DS/ISO 3297 2. udgave 2008-08-26 Information og dokumentation ISSN (International standard serial number) Information and documentation International standard serial number (ISSN) DS/ISO

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

Information og dokumentation RFID i biblioteker Del 1: Dataelementer og generel implementeringsvejledning

Information og dokumentation RFID i biblioteker Del 1: Dataelementer og generel implementeringsvejledning Dansk standard DS/ISO 28560-1 1. udgave 2011-05-02 Information og dokumentation RFID i biblioteker Del 1: Dataelementer og generel implementeringsvejledning Information and documentation RFID in libraries

Læs mere

Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer

Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer DS-information DS/CEN/TS 16555-1 1. udgave 2013-08-06 Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer Innovation Management Part 1: Innovation Management System DS/CEN/TS 16555-1 København DS projekt:

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger Metode til beregning af varmepumpesystemers ydeevne og konstruktion Del 1: Konstruktion og dimensionering

Varme- og køleanlæg i bygninger Metode til beregning af varmepumpesystemers ydeevne og konstruktion Del 1: Konstruktion og dimensionering Dansk standard DS/ISO 13612-1 1. udgave 2014-05-14 Varme- og køleanlæg i bygninger Metode til beregning af varmepumpesystemers ydeevne og konstruktion Del 1: Konstruktion og dimensionering Heating and

Læs mere

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation

Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Dansk Standard DS 4000 1. udgave 2001-08-10 Grafiske symboler til miljøledelse og intern miljøkommunikation Graphic symbols for environmental management and internal environmental communication DS 4000

Læs mere

Statistik Ordliste og symboler Del 4: Stikprøveundersøgelser

Statistik Ordliste og symboler Del 4: Stikprøveundersøgelser Dansk standard DS/ISO 3534-4 1. udgave 2014-05-01 Statistik Ordliste og symboler Del 4: Stikprøveundersøgelser Statistics Vocabulary and symbols Part 4: Survey sampling DS/ISO 3534-4 København DS projekt:

Læs mere

Mikrobilogisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer Horisontal metode til kvantitativ bestemmelse af gær og

Mikrobilogisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer Horisontal metode til kvantitativ bestemmelse af gær og Dansk standard DS/ISO 21527-1 1. udgave 2008-07-23 Mikrobilogisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer Horisontal metode til kvantitativ bestemmelse af gær og skimmelsvampe Del 1: Pladespredningsmetode

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Dried milk and dried milk products Determination of their behaviour in hot coffee (Coffee test)

Dried milk and dried milk products Determination of their behaviour in hot coffee (Coffee test) Dansk standard DS/ISO 15322 1. udgave 2005-07-06 Mælkepulver og mælkepulverprodukter Bestemmelse af mælkepulvers og mælkepulverprodukters adfærd i varm kaffe Dried milk and dried milk products Determination

Læs mere

Midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser Ydeevnekrav og generel udformning

Midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser Ydeevnekrav og generel udformning Dansk standard DS/EN 12811-1 1. udgave 2004-02-27 Midlertidige konstruktioner til bygningsværk Del 1: Stilladser Ydeevnekrav og generel udformning Temporary works equipment Part 1: Scaffolds Performance

Læs mere

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17024 3. udgave 2012-09-18 Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Conformity assessment General requirements for bodies

Læs mere

Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer

Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer Dansk standard DS/EN ISO 16133 1. udgave 2011-08-30 Jordundersøgelse Vejledning i oprettelse og vedligehold af overvågningsprogrammer Soil quality Guidance on the establishment and maintenance of monitoring

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer DS-information DS/INF 418-1 1. udgave 2013-09-27 Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer Calculation of heat loss from buildings Part 1: Calculation

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Informationsteknologi Kontormaskiner Metode til måling af digitale printeres produktivitet

Informationsteknologi Kontormaskiner Metode til måling af digitale printeres produktivitet Dansk standard DS/ISO/IEC 24734 cd-rom 1. udgave 2009-03-11 Informationsteknologi Kontormaskiner Metode til måling af digitale printeres produktivitet Information technology Office equipment Method for

Læs mere

Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test)

Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test) DS-information DS/CLC/TR 50619 1. udgave 2014-02-26 Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test) Guidance on how to conduct Round Robin Tests DS/CLC/TR 50619 København DS projekt: M277938

Læs mere

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water Dansk standard DS/EN 13577 1. udgave 2007-05-15 Kemisk angreb på beton Bestemmelse af indhold af aggresiv carbondioxid i vand Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content

Læs mere

Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske)

Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske) DS-information DS/CLC/TS 50131-2-6 1. udgave 2004-09-08 Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske) Alarm systems Intrusion systems Part 2-6: Requirements for opening

Læs mere

Alarmsystemer Kombinerede og integrerede alarmsystemer Generelle krav

Alarmsystemer Kombinerede og integrerede alarmsystemer Generelle krav DS-information DS/CLC/TS 50398 2. udgave 2009-03-16 Alarmsystemer Kombinerede og integrerede alarmsystemer Generelle krav Alarm systems Combined and integrated alarm systems General requirements DS/CLC/TS

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri Vejledning for medarbejderkompetencer

Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri Vejledning for medarbejderkompetencer DS-information DS/CEN ISO/TS 17969:2015 1. udgave 2015-07-01 Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri Vejledning for medarbejderkompetencer Petroleum, petrochemical and natural gas industries

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 3: Lokal enhed og styreenhed

Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 3: Lokal enhed og styreenhed Dansk standard DS/IEC 62851-3 1. udgave 2014-06-19 Alarmer og elektroniske sikkerhedssystemer Tryghedsalarmsystemer Del 3: Lokal enhed og styreenhed Alarm and electronic security systems Social alarm systems

Læs mere

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Dansk standard DS/EN 1546-3 1. udgave 1999-12-07 Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Identification card systems Inter-sector electronic

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Dansk standard DS/EN 61000-4-30 1. udgave 2003-05-22 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Electromagnetic compatibility

Læs mere

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation. faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer Dansk standard DS/EN 60384-25-1 1. udgave 2006-09-12 Faste kondensatorer til elektronisk udstyr Del 25-1: Fortryk til detailspecifikation Overflademonterede faste elektrolytiske aluminiumkondensatorer

Læs mere

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping DS-information DS/CWA 16356-3 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping Guide

Læs mere

Alarmsystemer Alarmtransmissionssystemer og -udstyr Del 1: Generelle krav til alarmtransmissionssystemer

Alarmsystemer Alarmtransmissionssystemer og -udstyr Del 1: Generelle krav til alarmtransmissionssystemer Dansk standard DS/EN 50136-1 1. udgave 2012-02-20 Alarmsystemer Alarmtransmissionssystemer og -udstyr Del 1: Generelle krav til alarmtransmissionssystemer Alarm systems Alarm transmission systems and equipment

Læs mere

DS-information DS/CEN/TR 81-12

DS-information DS/CEN/TR 81-12 DS-information DS/CEN/TR 81-12 1. udgave 2014-11-13 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer Grundlag og fortolkning Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

Rumfart. Dansk standard DS/EN 14736. Space product assurance Quality assurance for test centres. 1. udgave 2004-04-28

Rumfart. Dansk standard DS/EN 14736. Space product assurance Quality assurance for test centres. 1. udgave 2004-04-28 Dansk standard DS/EN 14736 1. udgave 2004-04-28 Rumfart Space product assurance Quality assurance for test centres DS/EN 14736 København DS projekt: 53691 ICS: 49.140 Deskriptorer: inspektion,definition,kvalitetssikring,pålidelighed,rumfartssikkerhed

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Rumfart Vurdering af modal undersøgelse

Rumfart Vurdering af modal undersøgelse Dansk standard DS/EN 16603-32-11 1. udgave 2014-09-12 Rumfart Vurdering af modal undersøgelse Space engineering Modal survey assessment DS/EN 16603-32-11 København DS projekt: M274883 ICS: 49.140 Første

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-95: Særlige krav til drev til garagedøre med lodret bevægelse anvendt i boliger

Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-95: Særlige krav til drev til garagedøre med lodret bevægelse anvendt i boliger Dansk standard Tillæg DS/EN 60335-2-95:2015/ A1:2015 1. udgave 2015-09-01 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-95: Særlige krav til drev til garagedøre med lodret bevægelse anvendt

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Kirurgiske implantater Mekanisk prøvning af implanterbare rygsøjleimplantater. rygsøjleimplantater ved hjælp af støtte fortil

Kirurgiske implantater Mekanisk prøvning af implanterbare rygsøjleimplantater. rygsøjleimplantater ved hjælp af støtte fortil Dansk standard DS/ISO 12189:2014 1. udgave 2014-11-14 Kirurgiske implantater Mekanisk prøvning af implanterbare rygsøjleimplantater Udmattelsesprøvning af rygsøjleimplantater ved hjælp af støtte fortil

Læs mere